Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică


Domeniul de studii (licență): Inginerie și Management
Specializarea: Inginerie Economica în Domeniul Mecanic
Forma de învăţământ: ID
Codul specializării (9 caractere): UPG180412

FIŞA DISCIPLINEI
(DE TIP PRACTICĂ, Pr)

Denumirea disciplinei: Practică 1


Codul disciplinei în cadrul specializării (12 caractere): 114035000101
Anul de studiu și semestrul în care se studiază disciplina *: An: 2 Sem: 4
Regimul disciplinei (obligatorie - O, opțională – A, facultativă - L): O
Categoria formativă a disciplinei (D1 – din domeniu, S2 – Specialitate) D1
Discipline anterioare cerute: Elemente de Știința Materialelor; Tehnologii de Fabricație.
Forma de evaluare ( verificare V): V
Departamentul care coordonează disciplina: Inginerie Mecanică
Titularul disciplinei: Conf.dr.ing. Neacşu Marian

Numărul semestrial de ore prevăzute în planul de învățământ


90
(Pr)
Numărul de credite 3

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe*


A. Obiectivul principal al disciplinei constă în formarea deprinderilor practice la inginerii
economiști cu scopul de a deveni competitivi pe piața muncii, capabili să conceapă, să
proiecteze, să exploateze și să rezolve atât probleme tehnice inginerești cât și pe cele
manageriale.
B. După parcurgerea disciplinei studenții vor putea să:
B1. Cunoască principalele metode şi procedee de turnare a pieselor din oţel, fontă şi aliaje neferoase
B2. Cunoască principalele procedee de obţinere a pieselor prin deformare plastică
B3. Cunoască principalele procedee de tratament termic
B4. Cunoască caracteristicile constructive, cinematice şi a posibilităţilor de prelucrare pentru maşinile-
unelte
B5. Cunoască sculele aşchietoare, dispozitivele de prelucrare şi alte accesorii ale maşinilor-unelte
B6. Cunoască instrumentele şi dispozitivele de control al preciziei de prelucrare folosite

F 282.13/Ed.1 1 Fişier SMQ/Formulare


Conținutul disciplinei (obiectivele practicii)
Numărul
Activitatea Denumirea obiectivului
de ore
Normele de tehnica securității muncii 10
Procedee și utilaje pentru turnarea pieselor 8
Procedee și utilaje pentru deformarea plastică 8
Procedee și utilaje de tratament termic 8
PRACTICĂ Mașini-unelte din grupa strungurilor 8
(Pr) Mașini de găurit și de alezat 8
Mașini de frezat 8
Mașini de rabotat 8
Mașini și procedee de prelucrare de mare precizie (honuire, lepuire, rodare) 8
Mașini de danturat și de mortezat 8
Mașini de rectificat 8

La stabilirea notei finale se consideră


Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota
finală, %
Nota acordată la susținerea finală 60
Media notelor acordate pentru fiecare obiectiv 20
Nota pentru caietul de practică 20
Notele la alte activități (se vor specifica) -
Modalitatea de verificare finală *: Colocviu individual pe baza caietului de practică.
* individuală în faţa cadrului didactic coordonator, prezentarea conţinutului caietului de practică în faţa grupei în
prezenţa cadrului didactic etc.

Bugetul de timp alocat prin planul de învățământ pentru studiu: 90 ore


Denumirea activității Nr. ore Denumirea activității Nr. ore
1. Documentare la locurile de practică 25 5. Pregătire pentru verificarea finală 10
2. Studierea bibliografiei minimale indicate 10 6. Participarea la consultații 10
3. Documentarea suplimentară * 10 7. Alte activități (se vor nominaliza) -
4. Elaborarea caietului de practică 25

Bibliografia de bază a disciplinei


1. Ispas V., Materiale și tehnologii primare, vol. I și II, Editura Universal Cartfil, 1998.
2. Zecheru Gh., Tehnologia materialelor, vol. I și II , IPG Ploiești, 1984-1985.
3. Minescu M., Tehnologia materialelor, Editura Universității din Ploiești, 1996.
4. Neacșu M., Procese si sisteme de prelucrare, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, 2013.
5. Petrescu M.G., Nae I., Mașini-unelte și prelucrări prin așchiere, Editura Universității din Ploiești,
2004.
6. Ivan M., Antonescu N.N. ş.a. – Mașini-unelte și control dimensional, E.D.P., București, 1981.
7. Antonescu N.N., Neacșu M., Nae I., Drumeanu A.C., Petrescu M.G. – Mașini-unelte și prelucrări prin
așchiere, Îndrumar de lucrări practice, U.P.G. Ploiești, 1996

Data elaborării: 16.09.2015 Semnătura titular disciplină,

F 282.13/Ed.1 2 Fişier SMQ/Formulare