Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț
Modulul: M 1- Administrarea firmei – Firmă de exercițiu
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: din care: LT: 33
Clasa: a-XI-a Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor:

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta- I.Ce este o firmă de exercițiu
trăsăturilor întreprinderi în rea realistă,
caracteristice ale unei conformitate cu creativă și 1.1. Concepte teoretice pentru activitatea din 1 S1
întreprinderi tipologia generală. independentă a firma de exerciţiu;
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea propriilor opinii
întreprinderilor oportunităților pentru cu privire la
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, oportunitățile
1.2. Avantaje ale activităţii din firma de 1 S2
oportunităților pentru profesionale și/sau de sociale, exerciţiu;
activitățile personale, afaceri. economice și
profesionale și/sau de culturale 1.3. Actorii firmei de exerciţiu; 1 S3
afaceri. referitoare la
7.1.4.Descrierea dezvoltarea 1.4. Activitate zilnică, evenimente speciale în 1 S4
oportunităților de întreprinderii firma de exerciţiu;
dezvoltare a
întreprinderii 1.5. Resurse materiale; 1 S5
determinate de
patrimoniul cultural
local, național,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
european și mondial. 1.6. Colaborare interdisciplinară. 1 S6
7.1.5.Prezentarea
importanței eticii în
afaceri
2.
7.1.6.Descrierea 7.3.2.Asumarea
7.2.3.Completarea II.Înființarea unei firme de exercițiu
etapelor înființării responsabilității
documetelor necesare
întreprinderii. privind
înființării unei 2.1. Ideea de afaceri (analiza mediului 1 S7
7.1.7.Prezentarea completarea
întreprinderi, conform extern) ;
documentelor necesare documentelor de
reglementărilor legale
înființării unei înființare ale unei
7.2.4.Realizarea
întreprinderi. tipurilor de
întreprinderi, cu 2.2 Alegerea formei juridice 1 S8
7.1.8.Prezentarea respectarea
organigrame existente
organizării structurale a normelor 2.3. Procedura de înfiinţare la ROCT şi 1 S9
la nivelul agenților
întreprinderii. legislative documentele de înfiinţare
economici.
7.1.9.Descrierea 7.3.3.Colaborarea
7.2.5.Aplicarea
fluxurilor și procesele cu memebrii
fluxurilor și sistemelor 2.4. Ciclul de viaţă al unei firme de exerciţiu; 1 S10
la nivelul întreprinderii echipei de lucru,
de organizare
în scopul
procesuală a 2.5. Organizarea structurală 1 S11
îndeplinirii
întreprinderii
sarcinilor de la
locul de muncă. 2.6. Organizarea procesuală 1 S12
7.3.4.Manifesta-
rea 2.7.Sistemul informaţional la nivelul firmei 1 S13
responsabilității de exerciţiu
privind
respectarea
normelor PSI și
de protecție a
mediului în
activitatea
desfășurată.
7.3.5.Asumarea,
în cadrul echipei
de la locul de
muncă, a
responsabilității
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
pentru sarcina de
lucru primită.
3. 7.1.10.Descrierea 7.2.6.Identificarea III. Managementul resurselor umane:
resurselor umane ale categoriilor de personal 7.3.6.Manifestă
întreprinderii (categorii 7.2.7.Formularea atitudine 3.1. Procesul de recrutare în firma de 2 S14
de personal, selecția și drepturilor și proactivă privind
recrutarea, drepturile,
exerciţiu S15
obligațiilor însușirea
obligațiile, conflictele personalului în cadrul drepturilor și
sociale, motivarea și unui loc de muncă. obligațiilor
3.2. Salarizarea personalului în firma de 1 S16
evaluarea 7.2.8.Stabilirea angajaților. exerciţiu
personalului). traseului profesional 7.3.7.Adoptarea
7.1.11.Descrierea utilizând elementele unei atitudini 3.3. Motivarea şi evaluarea personalului 1 S17
managementului specifice pozitive în
carierei. managementului prezentarea
carierei. traseului 3.4 Rotaţia posturilor 1 S18
7.2.9.Aplicarea profesional.
deprinderilor de
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
carierei. SEMESTRUL II

IV.Planificarea activității în firma de


4. 7.1.12.Descrierea 7.2.10.Planificarea și exercițiu
procesului de evaluarea activității în 4.1. Firma de exerciţiu - model şi mijloc de 1 S19
7.3.8.Implicarea
planificare și evaluare a funție de resursele învăţare
activă în
activității. materiale, 4.2. Obiectivele anuale ale activităţii în firma
activitatea de
7.1.13.Caracterizarea informaționale, planificare și de exerciţiu – abordare economică: viziune, 2 S20
elementelor specifice financiare și umane. evaluare misiune, obiective, strategii, măsuri S21
statisiticii în activitatea 7.2.11.Calcularea 7.3.9.Emiterea 4.3. Obiective anuale ale firmei de exerciţiu - 2 S22
economică: mărimile mărimilor medii, a unor ipoteze abordare pedagogică S23
medii, indicii statistici indicilor și indicatorilor privind datele și 4.4. Conexiunea dintre dimensiunea 1 S24
și reprezentările grafice statistici și indicatorii
reprezentarea grafică. economică şi pedagogică în firma de
statistici.
7.2.12.Interpretarea exerciţiu
datelor și indicatorilor 4.5. Managementul timpului 1 S25
statistici. 4.6. Planificarea activităţilor din firma de 1 S26
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Obs
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. .
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
exerciţiu
5. V. Planul de afaceri 1 S27
5.1. Modelarea firmei de exerciţiu – premisă
a planului financiar
5.2. Elaborarea planului de afaceri pentru 2 S28
firma de exerciţiu S29

6. 7.1.14.Descrierea 7.2.13.Identificarea VI. Identitatea vizuală a întreprinderii:


modalităților de elementelor specifice 7.3.10.Argumen 6.1. Elemente specifice identității vizuale: 2 S31
promovare a identității promovării identității tarea într-un antet, siglă, slogan, misiune, viziune etc; S32
vizuale la nivel de vizuale a unei mod 6.2. Modalități de promovare a identităţii 1 S33
întreprindere. întreprinderi. independent și vizuale la nivel de întreprindere.
rațional, a
elementelor de
identitate Prezentarea firmei 1 S34
vizuală.
TOTAL 33

Notă: În săptămâna 30 se vor organiza activități extracurriculare „Școala altfel”.

Întocmit,

S-ar putea să vă placă și