Sunteți pe pagina 1din 12

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

ŞCOALA
Semestrul al II-LEA

PLANUL DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2009-2010
I. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL ŞI SPORIT LA O EDUCAŢIE ADAPTATĂ NEVOILOR
INDIVIDUALE, AL TUTUROR PREŞCOLARILOR ŞI ŞCOLARILOR DIN JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA ÎN ANUL ŞCOLAR 2009 – 2010

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI INDICATOR DE MIJLOACE


Crt. VERIFICARE DE
VERIFICARE
1. Consilierea individuală a Permanent - Profesor consilier Participarea la activităţi de -registrul de
elevilor care absentează psihopedagog consiliere individuală a tuturor evidenţă
nemotivat /a elevilor cu eşec elevilor care absentează si -fişa de
şcolar şi a părinţilor prezinta dificultati de consiliere
acestora adapatare,ori sunt frecvent in
caietul de disciplina al clasei.
2. Derularea unor programe 2009-2010 - Profesor consilier Participarea la activităţi de -fisele de APP
de prevenire a abandonului psihopedagog consiliere de grup a tuturor -registrele de
şcolar / asenteism: - elevilor care absentează evidenţă a
Prevenirea şi nemotivat precum si a acelor activităţii.
combaterea delicvenţei Martie-2010- elevi ce apar frecvent in tabele de

1
juvenile şi a -victimizãrii 2 ani Tabarca Ana-diriginta tabele de evidenta a semnaturi
elevilor clasa a VII a E indisciplinei/clase problema.
-Pana Florin- -realizarea de
diriginte clasa a VI portofolii-
-VI B,A Februarie- -Costache Elena- fotografii,dese
iunie diriginta clasa aVIII a ne,jurnale de
- a VIIa E (Impreuna) S actiivitate
-Halmag
aVIIIa A,C,S
he Nicolae –diriginte
clasa a VIII B
-Movilea
nu Vasilica –diriginta
clasa a VIII a A
-Niculoiu
Mihaela-diriginta clas
a VI a A

3. Derularea în şcoală a unor 2009-2010 Derularea proiectului la - structura


proiecte care vizează - Profesorii clasele la care sunt programului
sprijinirea elevilor ai căror psihopedagogi identificate astfel de nevoi. - evidenta
părinţi sunt plecaţi din ţară - -Invatatori clasele -Sunt vizate clasele I-IV in activitatilor
I-IV. doua grupe:Fundatia „Salvati
copiii”
-Program „Impreuna”
4. Consilierea individuală/ de 2009-2010 - Profesor consilier Cadrele didactice ce solicită Registrele de
grup a cadrelor didactice în Martie-2010- psihopedagog consiliere îsi îmbunătăţesc evidenţă
vederea unei mai bune 2 ani cunoştinţele psihopedagogice Rapoarte de
cunoaşteri a particularităţilor privind relaţionarea cu elevii autoevaluare
de vârstă a elevilor, lunare
optimizării relaţiilor elev - Portofolii ale
cadru didactic, şcoală- Februarie- elevilor
familie iunie

2
(Impreuna)

5. Aplicarea chestionarelor Octombrie Planul de


OSP elevilor din anii 2009 - Coordonator CJAP -Aplicarea şi centralizarea şcolarizare
terminali de studiu în - Profesor consilier chestionarelor O.S.P.
vederea psihopedagog conform graficului C.J.AP.P. Chestionare
realizarii de catre C.J.A.P.P. osp
a studiului „Optiunea
şcolară şi profesională a
elevilor, factor important în
elaborarea planului de
şcolarizare”
6. Derularea unor programe Anual - Profesor consilier - 90 % din elevii cuprinsi în Procese
de consiliere vocaţională: psihopedagog program participă la activităţi verbale
- derularea Programului Tabele
,,Cum îmi aleg corect prezenţă
şcoala”, pentru elevii de -dirigintii claselor a VIII a
clasa a VIII-a, după o
planificare stabilită anterior.
- derularea programului de
consiliere şi orientare
pentru adolescenţi
,,Cariera mea”;

7. Asigurarea funcţionării permanent - Consilier scolar - Includerea în comisie a Planul


Comisiei de orientare -dirigintii claselor aVIIIa directorului, consilierului Comisiei OSP
şcolară şi profesională în psihopedagog, privind
fiecare unitate şcolară reprezentanţilor profesorilor consilierea
diriginţi, ai părinţilor elevilor în
luarea deciziei
privind carierei
8. Activităţi de consiliere şi Fişele OSP
orientare a elevilor pe La solicitare Profesor consilier Cunoaşterea profilului de
probleme privind viitoarea 2009 - 2010 psihopedagog personalitate /aptitudinal de

3
carieră : examinarea către toţi elevii care solicită
psihopedagogică acest lucru
individuală şi de grup a
elevilor prin aplicarea unor
baterii de teste de aptitudini,
de interese , de
personalitate, în vederea
stabilirii profilului
psihoindividual şi corelării
lui atât cu aspiraţiile şi
expectaţiile elevului cât şi
cu profilele ocupaţionale

II. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE OFERITE DE CENTRUL


JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DÂMBOVIŢA

Nr. ACŢIUNI ORIZONT RESPONSABILI INDICATORI DE VERIFICARE MIJLOACE


Crt. DE TIMP DE
VERIFICARE
1. Cunoaşterea, respectarea Permanent Profesor consilier - proces-
şi aplicarea psihopedagog - Profesorul psihopedagog verbal de la
Regulamentului de -director cunoaşte, aplică regulamentul de consfătuiri
funcţionare a cabinetelor funcţionare a cabinetelor de APP - fişele
de A.P.P. transmis de
M.E.C..
2. Elaborarea planului de Profesor consilier - Structurarea planului de activitate
Existenţa
activitate al cabinetului de psihopedagog al cabinetului în acord cu nevoile de
planului de
APP consiliere identificate în şcoală activitate al
cabinetului de
APP.
3. Elaborarea, ca urmare a permanent Profesor consilier - Existenţa stucturii programelor - Tabel cu
analizei nevoilor de psihopedagog educative în cabinetul de APP semnăturile

4
consiliere ale elevilor, din - Participarea a cel puţin 80 % din profesorilor
şcolile în care există numărul elevilor cuprinşi la diriginţi
cabinete de APP, a programele cabinetului de APP - Procese
programelor educative ce verbale
vor fi derulate
4. Monitorizarea lunară – 2009- 2010 - Profesor consilier Pprofesorul psihopedagog din Rapoartele de
semestrială - anuală a psihopedagog cabinetul de APP prezinta autoevaluare
activităţii cabinetului de rapoartele de autoevaluare lunare lunară/
A.P.P. / semestriale/ anuale la CJAPP semestrială/
anuală

5. Derularea activităţilor de Mai 2009 - Profesor consilier Derularea programelor educative - Tabel cu
consiliere de grup a psihopedagog în parteneriat cu profesorii diriginţi activităţile
elevilor privind: derulate la
a).Prevenirea şi clase;
combaterea violenţei în - procese
şcolile/ grădiniţele verbale
dâmboviţene - derularea
programelor de prevenire
a violenţei specifice
vârstei elevilor
(„Zâmbesc, nu lovesc!”,
„Câştig fără violenţă!”)

Derularea programului la clasa a - Programa


b) Dezvoltarea abilităţilor An şcolar - Profesor consilier Iia D optional
emoţionale si sociale ale 2009-2010 psihopedagog
elevilor/ preşcolarilor prin
continuarea optionalului
“Jocuri si jucarii”

- Profesor consilier Derularea programului la clasele la - Registrul de


d) Managementul învăţării psihopedagog care sunt identificate nevoi de evidenta

5
An şcolar consiliere privind managementul
2009-2010 învăţării inclusiv consiliere
individuala.

6. Derularea de activităţi de permanent - Profesor consilier - Gradul de participare al elevilor - Plan de


integrare în comunitate şi psihopedagog - Eficacitatea acţiunilor acţiune
dezvoltare educaţională a - Rapoarte de
copiilor cu CES prin evaluare
aportul membrilor
comunităţii

7. Derularea unor activităţi/ Derularea acestor activităţi cu în Procesele


educative adresate An şcolar Profesor consilier 50% din părinţii elevilor ,la verbale
părinţilor in funcţie de 2009-2010 psihopedagog solicitarea invatatorului si al
nivelul de vârsta al copiilor dirigintelui.
si de nevoile de consiliere
identificate în unităţile
şcolare.
8. Derularea unui program Profesor consilier Participarea părinţilor conform Procesele
„.Parteneri in 2009-2010 psihopedagog nevoilor identificate. verbale
educatie”educaţional
adresat părinţilor , în semestrul I
funcţie de necesităţile
şcolii
9. Elaborarea unor Sem I - Profesor consilier Încheierea cel puţin a unui Existenţa
parteneriate în vederea psihopedagog parteneriat educaţional, de către parteneriatului
derulării programelor -director unitatea şcolară în care să fie
educaţionale propuse implicat şi consilierul psihopedagog

Consilier scolar Gabriela Stoenescu

6
BURSA OFERTELOR SCOLARE
Durata: februarie - iunie 2010
Coordonatori de program :
• Profesor consilier
 Centrul Judeţean de Asistenţã Psihohopedagogicã Dambovita
Prof. Consilier
Gabriela Stoenescu
Colaborãri:
 Unitãţile şcolare din învãţãmântul preuniversitar
 Profesorii consilieri din Cabinetele şcolare / interşcolare de asistenţã
psihopedagogicã
 Consilierii pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
 Profesorii - diriginţi
 Alte cadre didactice
 Universitatea din Targoviste

Grup ţintã:
 Elevii claselor a - VIII - a din Scoala “Mihai Viteazul”Targoviste

Argument :
 Programul rãspunde nevoii elevilor , cadrelor didactice şi pãrinţilor de a fi
informaţi în legaturã cu oferta educaţionalã
 Dezvolta abilitãţi de informare şcolarã şi profesionalã
 Sprijina elevii în luarea deciziei corecte

7
 Stimuleazã motivaţia învãţãarii continue în scopul dezvoltãrii propriei cariere
 Implicarea cât mai multor specialişti dar şi a familiei reprezintã un avantaj
pentru derularea cu succes a acestui program de actualitate, solicitat de
autoritãţile şcolare

Scop:
 Asigurarea unei alegeri şcolare corespunzãtoare intereselor, aptitudinilor şi
aspiraţiilor fiecarui elev şi ofertei şcolare/sociale.
Obiective
Formarea participanţilor - elevi , cadre didactice , pãrinţi - pentru dezvoltarea
unor abilitãţi de informare şcolarã şi profesionalã
 Formarea unei atitudini pozitive faţã de sine şi de viitoarea carierã în cadrul
grupului de tineri
 Educarea elevilor în vederea realizãrii unei orientãri şcolare şi profesionale
corecte în concordanţã cu trãsãturile de personalitate şi nivelul de pregãtire
şcolarã
 Elaborarea documentatiei necesare bunei desfasurari a programului
 Furnizarea de informaţii relevante şi facilitarea accesului elevilor, cadrelor
didactice şi pãrinţilor la ofertã educaţionalã
 Sprijinirea elevilor în proiectarea în cunoştinţã de cauza a viitoarei cariere
 Colaborarea eficienţã cu toţi factorii implicaţi în activitatea de orientare şcolarã
şi profesionalã

Tematica activitãţilor educative :

8
 Orientarea şcolarã şi profesionalã
 Factorii orientãrii şcolare şi profesionale
 Diferenţe între ideal - real , posibilitãţi - dorinţe
 Surse de informare şcolarã şi profesionalã
 Lumea profesiilor şi dinamica pieţei muncii
 Avantajele unei meserii bine alese
 Pregatirea pentru susţinerea examenelor

Eşalonarea pe etape
Luna februarie -iunie

Coordonatorii de program:
 desfãşoarã activitãţi de informare şi pregãtire a profesorilor consilieri de la
cabinetele şcolare şi a consilierilor pentru proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare implicaţi în program

La nivelul şcolii

9
Consilierul scolar si dirigintii
• informeazã şi pregatesc profesorii - diriginţi de la clasele a -VIII-a şi alte
cadre didactice implicate despre Programul<< Bursa ofertelor şcolare >>
 realizeazã activitãţi educative cu tematica O.S.P. cu elevi , pãrinţi , profesori -
diriginţi şi alte cadre didactice ( minim douã activitãţi lunar ) la nivelul unitãţii
şcolare
 realizeazã materiale şi pregatesc aparaturã necesarã bunei desfãşurãri a
programului
 stabilesc , împreuna cu profesorii - diriginţi , un calendar al participãrii elevilor
din clasele a - VIII - a la prezentarea ofertei liceelor şi grupurilor şcolare din
Judeţul Dolj
 oferã servicii de consiliere pentru elevi , pãrinţi şi cadre didactice în probleme
legate de orientarea şcolarã şi profesionalã

 coordoneaza şi monitorizeazã activitãţile desfãşurate în cadrul programului la


toate clasele a VIIIa
 oferã materiale utile - reţeaua şcolarã , planul de şcolarizare , reuşitã şcolarã
din anii anteriori , prezentarea ghidului si a retelei liceale
 participã, în calitate de invitaţi , la activitãţile cu tematica O . S.P.,desfãşurate
în unitãţile şcolare
 oferã asistenţã de specialitate elevilor , cadrelor didactice şi pãrintilor
 organizeazã activitãţi de promovare a programului derulat

10

Beneficiari:
 Elevii claselor a - VIII - a şi pãrinţii acestora , cadrele didactice care lucreazã
cu specialişti în informare şi consilere privind cariera

Resurse necesare programului:


Resurse materiale
 Teste si baterii de aptitudini-BTPAC SI CAS

Resurse umane
 PROFESORUL CONSILIER SI DIRIGINTII
 Consilieri educativi , profesori - diriginţi , alte cadre didactice din unitãţile
şcolare liceale

Modalitãţi de valorificare:
 utilizarea eficientã a informaţiilor dobândite în activitãţile desfãşurate la nivelul
unitãţilor şcolare
 sporirea responsabilitãţii elevilor privind luarea unei decizii corecte asupra
viitorul lor
 realizarea unei orientãri şcolare adecvate şi în cunoştinţã de cauza.

11
12