Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau de laborator

Titlul disciplinei: Teoria semnelor şi interpretării

Sectia Filosofie , An I, sem I


Cod: HFR0211
Denumirea: Teoria semnelor şi interpretării
Credite: 6,5
Ore: 2 curs, 2 seminar
Evaluare: Examen

2. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau de laborator

Nume, titlul ştiinţific Aurel Codoban prof. dr.


Informaţii de contact: aurelteodor@yahoo.com
Ore de audienţă: 2

3. Descrierea disciplinei

Obiective:
Cursul reprezintă o introducere în problemele teoriei semnelor şi a interpretării, a
semiologiei (semioticii) şi hermeneuticii.. Partea cea mai extinsă a cursului este dedicată
problematicii actuale a conflictului între semiologiile structuraliste şi post-structuraliste şi
hermeneutica heideggeriano-gadameriană şi a soluţionărilor lui postmoderne. De la punerea în
relaţie a semiologiei şi hermeneuticii se poate obţine o mai bună înţelegere a lumii din
perspectiva raţionalităţii semnificante şi a omului ca fiinţă definită de limbaj, a cărui activitate
esenţială este de a face şi a interpreta semne. Temele: Raţionalitate şi semn, Situs-ul epistemic al
semiologiei, Sursele lingvistice ale semiologiilor structuraliste, Consecinţe filosofice ale
principiului arbitrarietăţii semnului lingvistic, Principii, proceduri şi orientări în semiologie.
Semnul şi sistemele semnificante; Tehnici şi procedee ale lecturii semiologice, Situs-ul epistemic
al hermeneuticii, Principii, tehnici şi procedee ale interpretării, Etapele hermeneuticii, Semiologie
şi hermeneutică, Semn şi simbol, interpretare şi lectură, Deconstructivismul postmodern:
semiologii ale semnificării şi hermeneuticile slabe, Omul ca hermeneut şi semeiourg - etica
interpretării şi moralitatea semnelor; Ontologii hermetice şi ale suprafeţei semnificante;
Pragmatica discursivă: arta postmodernă a comunicării.

Competenţe:
Studentul va putea cunoaşte principiile, procedurile şi paradigmele diferitelor teorii ale
semnelor şi diferitelor tipuri de hermeneutici; utiliza în mod adecvat conceptele analitice majore
din semiologie şi hermeneutică – arbitrarietatea semnului lingvistic, semn, sistem de semne,
respectiv: explicitare, interpretare, înţelegere; percepe succesiunea istorică a diferitelor teorii ale
semnelor şi diferitelor tipuri de hermeneutici, a diferitelor practici de semnificare şi tipuri de
interpretare; să descrie particularităţile definitorii ale practicilor semnificante şi interpretative
postmoderne în raport cu cele tradiţionale şi moderne; să înţelegă de ce comunicarea reprezintă
singura realitate acceptabilă din perspectivă filosofică. Pe parcursul cursului urmărim formarea
unei raportări conştiente şi responsabile faţă de comunicare ca realitatea socială fundamentală şi o
valorizare pozitivă a pluralismului interpretărilor şi polisemiei semnelor.

Tematică:
1. CE ESTE UN SEMN? I – FERDINAND DE SAUSSURE ŞI MODELUL DIADIC AL
SEMNULUI
• Relevanţa semiologiei şi hermeneuticii pentru istoria filosofiei şi filosofia contemporană
• Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Partea întâi. Cap. 1 şi 2, pp. 85-96
• Émile Benveniste, Probleme de lingvistică generală. Vol. 1, Cap. 4. Natura semnului
lingvistic, pp. 49-54
• Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Partea a doua, Cap. 4, pp. 126-134

2. CE ESTE UN SEMN? II – CHARLES S. PEIRCE ŞI MODELUL TRIADIC AL


SEMNULUI
• Charles S. Peirce, Semnificaţie şi acţiune, Fragmente semiotice, pp. 268-304

3. PROBLEMATICA LIMBII ÎNTRE LINGVISTICĂ ŞI SEMIOLOGIE


• Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Introducere. Cap. 2, 3 şi 6, pp. 33-42
şi pp. 48-54
• Roland Barthes, Elements of Semiology, Cap. I. Language (langue) and Speech, pp.
13-34

2
4. PROBLEMATICA LIMBII ÎN ABORDARE HERMENEUTICĂ
• Wilhelm von Humboldt, The Nature and Conformation of Language în Kurt Mueller-
Vollmer (Ed.), The Hermeneutics Reader. Texts of the German Tradition from the Enlightenment
to the Present, pp. 99-105
• Hans-Georg Gadamer, Adevăr şi metodă. Vol. I, Partea a treia. Cap. 3. a) Limba ca
experienţă mundană, pp. 327-335

5. TEXT ŞI IMAGINE
• Vilém Flusser, Text şi imagine în Pentru o filosofie a fotografiei, pp. 69-86
• Roland Barthes, Textul din Enciclopaedia Universalis în Secolul XX. Itinerar Roland
Barthes, No. 248-250 (8-9-10)/1981, pp. 173-183

6. LECTURA SEMIOLOGICĂ I
• Claude Lévi-Strauss, Antropologia structurală, Cap. XI. Structura miturilor, pp. 246-279

7. LECTURA SEMIOLOGICĂ II
• Roland Barthes, Sistemul modei în Secolul XX. Itinerar Roland Barthes, No. 248-250
(8-9-10)/1981, pp. 66-69

8. TEXT ŞI DISCURS. NECESITATEA INTERPRETĂRII


• Paul Ricoeur, Funcţia hermeneutică a distanţării în De la text la acţiune. Eseuri de
hermeneutică II , pp. 95-110
• Paul Ricoeur, Ce este un text? în De la text la acţiune. Eseuri de hermeneutică II, pp.
127-147

9. INTERSTIŢIU. SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA HERMENEUTICII


● Wilhelm Dilthey, Geneza hermeneuticii în Alexandru Boboc (Ed.), Filosofie contemporană,
pp. 24-55

10. INTERPRETARE ŞI ÎNŢELEGERE. CERCUL HERMENEUTIC I

3
• F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutica, Introducere, pp. 21-47
• F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutica, Partea întâi. Interpretarea gramaticală, pp. 49-55
• F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutica, Partea a doua. Interpretarea psihologică, pp.
111-118

11. INTERPRETARE ŞI ÎNŢELEGERE. CERCUL HERMENEUTIC II


• Hans-Georg Gadamer, Adevăr şi metodă, Vol. I, Partea a doua. II. 1. a) α) Heidegger şi
dezvăluirea structurii de anticipare a înţelegerii, pp. 204-208
• Hans-Georg Gadamer, Despre cercul înţelegerii în Adevăr şi metodă, Vol. II, pp. 409-414

12. CONFLICTUL INTERPRETĂRILOR


• Hans-Georg Gadamer şi Paul Ricoeur, The Conflict of Interpretations în Bruzina, Ronald
and Wilshire, Bruce (Eds.), Phenomenology. Dialogues and Bridges, pp. 299-320

14. SEMINAR RECAPITULATIV


Situarea hermeneutică şi regândirea sensului investigaţiei filosofice şi a sarcinii filosofiei
● Martin Heidegger, Interprétations phénoménologiques d’Aristote, Trans-Europ-Repress,
Mauvezin, 1992, pp. 17-31

Bibliografie generală:
Semiologie
1. Oswald DUCROT, Jean.Marie SCHAEFFER, Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului, Editura
Babel, Buc., 1996
2. Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Buc., 1982
3. Codoban, Aurel, Structura semiologică a structuralismului. Critica unei semiologii pure şi
practice, Ed. "Dacia", Cluj Napoca, 1984
4. Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotică, Societate, Cultură, Institutul European, Iaşi, 1999
5. Jakobson, Roman, Essais de lingvistique g n rale, Les Editions de Minuit, Paris, 1963
6. Mounin, Georges, Introduction la sémiologie, Les Editions de Minuit, Paris, 1970
7. Frank, Manfred, Was ist Neostrukturalismus ? Suhkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1984
8. de Mauro, Tullio, Introducere în semantică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1978
9. Todorov, Tvetan, Teorii ale simbolului, Ed. "Univers", Buc., 1983
10. Saussure, F. de, Curs de linguistică generală, Polirom, Iaşi, 1998
11. Eero Tarasti, Existential Semiotics, Indiana University Press, Bloomington, 2000
12. Bernard Mi ge, Gîndirea comunicaţională, Cartea Românească, Buc., 1998

4
13. Guy Lochard, Henri Boyer, Comunicarea mediatică, Institutul European, Iaşi, 1998
14. Heinrich F. Plett, Ştiinţa textului şi analiza de text, Editura Univers, Buc., 1983
15. Theo van Leeuwen, Introducing Social Semiotics, Routledge, London and New York, 2005
Hermeneutică
1. Ricoeur, Paul, Conflictul interpretărilor Eseuri de hermeneutică, Echinox, Cluj, 1999
2. Ricoeur, Paul, Eseuri de hermeneutică, Humanitas, Buc., 1995; varianta mai completă: De la
text la acţiune. Eseuri de hermeneutică II), Echinox, Cluj 1999)
3. Gadamer, H-G., Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une hermeneutique philosophique,
Editions du Seuil, Paris, 1976
4. Forget, Philippe, Text und Interpretation, Deutsch - Französische Debatte mit Beiträgen von J.
Derrida, Ph. Forget, M. Frank, H.-G. Gadamer, J. Greisch und F. Laruelle, Wilhelm Fink Verlag,
München, 1984
5. Hufnagel, Erwin, Introducere în hermeneutică, Ed. "Univers", Buc., 1981
6. Ricoeur, Paul, Metafora vie, Ed. "Univers", Buc., 1981
7. Riedel, Manfred, Comprehensiune sau explicare ? Despre teoria şi istoria ştiinţelor
hermeneutice, Ed. "Dacia". Cluj Napoca, 1989
8. Poggeler, O., Heidegger und die hermeneutische Philosophie, K. Alber, 1983.
9. Grondin, Jean, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Wissenschaftliche
Buchgesellschatf, Darmstadt, 1991
10.Frank, Manfred, Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und Textinterpretation nach
Schleiermacher, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985
11. Ricoeur, Paul, Despre interpretare. Eseu asupra lui Freud, Editura Trei, Buc., 1998
(III. Deconstrucţie postmodernă)
1. ***, Pentru o teorie a textului, Univers, Buc., 1980
2. Jacques Derrida, Scriitura şi diferenţa, Univers, Buc., 1998
3. Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovati, Gîndirea slabă, Pontica, Constanţa, 1998
4. Eco, Umberto, Limitele interpretării, Pontica, Constanţa, 1996
Curs: Semn şi interpretare, Ed. "Dacia", Cluj-Napoca, 2001, pentru exemplificarea aplicaţiilor:
Filosofia ca gen literar ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Idea, Cluj-Napoca, 2005,.
.

Evaluare:
1. Intervenţii şi activităţi în cadrul cursurilor şi seminariilor 25 % din nota finală
2. Elaborarea unui text care să releve capacitatea de analiză şi sinteză 10% din nota finală
3. Examen pe baza bibliografiei 65 % din nota finală

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale

Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie


Seminarul este variabil în funcţie de tema de doctorat a doctorandului cu frecvenţă care îl susţine.
Prezentarea la examen nu este condiţionată de un număr minim de prezenţe.

5
Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 50% copiată
dintr-o altă sursă, iar utilizarea plagiatului la lucrările elaborate va determina anularea evaluării.
Utilizarea fraudei în cazul examenului va determina automat sistarea procesului de examinare şi
evaluarea cu nota 1 (unu).