Sunteți pe pagina 1din 5

Concursul ,,Noi și chimia?!

” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

Subiect I. …………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………..........20 puncte
I. Pentru fiecare item al acestui subiect, notați
nota i pe foaia de concurs numai litera corespunz
corespunzătoare
răspunsului
spunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Proprietățiile
iile acidului acetic sunt:
A) fără miros, gust acru, solid, puțin
pu solubil în apă
B) lichid transparent, gust dulce, densitate mai mică
mic decât a apei, solubil în apă
ap
C) lichid transparent la temperatura camerei,
camerei, miros specific, gust acru, solubil în ap
apă
D) puțin solubil în apă,
ă, miros plăcut,
pl substanță solidă, albă,, cu densitate mai mare decât a apei
E) substanță solidăă la temperatura camerei, solubil în apă,
ap soluțiația apoasă are gust amar.

2. Unul dintre următoarele


oarele metale era cunoscut deja șii în antichitate. Care?
A) nichel
B) cupru
C) bariu
D) titan
E) radiu

3. Care era scopul principal al alchimi


alchimiștilor?
A) observarea stelelor
B) tratamentul bolilor
C) futurologia (cercetarea viitorului)
D) înnoirea limbii
E) găsirea
sirea pietrei filozofale

4. Care amestec se poate separa prin filtrare?


A) soluție apoasă de zahăr
B) soluție apoasă de alcool
C) nisip și apă
D) benzină și apă
E) suc de zmeură și apă

5. Care rând conține următoarele


ătoarele simbolu
simboluri chimice (în această ordine)?
Hidrogen, zinc, bariu, clor, azot, plumb, oxigen, mercur
A) O, H, Cl, Pb, Ba, N, Hg, Zn
B) H, Zn, Hg, Hg, Pb, O, Zn, N
C) H, Zn, Ba, Cl, N, Pb, O, Hg
D) H, Cl, Zn, O, Pb, N, Ba, Hg
E) Hg, Zn, Cl, Pb, H, O, Ba, N

6. Masele unui mol de CuO și a doi moli de Na2SO3 sunt:


A) 80, 126
B) 252, 80
C) 160, 252
D) 80, 252
E) 160, 126
Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

7. La descompunerea a 21,6g oxid de mercur(II) s-a


s a degajat 1,6g oxigen. Ce cantitate de mercur
am obținut?
A) 5g
B) 10g
C) 15g
D) 20g
E) 25g

8. După explozia a 12ml de amestec de hidrogen și oxigen a rămas


mas nereacţ
nereacţionat 3ml de hidrogen.
Compoziția inițialăă a amestecului era:
A) 4ml oxigen, 8ml hidrogen
B) 2ml oxigen, 10ml hidrogen
C) 3ml oxigen, 9ml hidrogen
D) 8ml oxigen, 4ml hidrogen
rogen
E) 6ml oxigen, 6ml hidrogen

9. Sulfura unui metal divalent este izoelectronică


izoelectronic cu ionul elementului care are 7 electroni pe stratul
N. Formula compusului este:
A) CuS
B) Cu2S
C) H2S
D) CaS
E) SrS

10. În 9g apă se găsesc


ăsesc următoarele
urmă particule:
23
A) 6·10 molecule
B) 3·1023 atomi
C) 3·1024 protoni
D) 0,5·1023 atomi de oxigen
E) 60·1023 neutroni

rul lui Avogadro, NA=6.1023


Pentru calcule, Numărul

Barem: 10 itemi · 2p/item = 20 puncte


Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

Subiect II.. …………………………………………………………………………..........


…………………………………………………………………………..........40 puncte
II.Scrieţi,
i, pe foaia de examen, literele
liter din coloana A (A;B;C;D;E) însoţite de cifra din coloana B
(1;2;3;4;5) corespunzătoare acesteia.
acesteia Fiecărei
rei litere din coloana A îi corespunde o singură
singur cifră din
coloana B. (De exemplu: A - 2) Pentru exerciţiile 1,2,3,8 redactaţii rezolvarea detaliată.
detaliat

1.
A B
A) 0,1 mol CO2 1. 64g
B) 5 mol H2 2. 4,4g
C) 2 mol S 3. 80g
D) 3 mol N2 4. 84g
E) 1 mol CuO 5. 10g

2.
A B
A) 0,5 mol 1. 62g P
B) 1 mol 2. 16g O2
C) 5 mol 3. 48g CH4
D) 2 mol 4. 60g C
E) 3 mol 5. 62g Na2O

3.
A B
23
A) 2 mol CO2 1. 0,6 · 10 molecule
B) 0,1 mol NH3 2. 24· 1023 molecule
C) 5 mol H2 3. 18· 1024 atomi
D) 4 mol CH4 4. 120· 1022 molecule
E) 10 mol H2S 5. 3· 1024 molecule

4.
A B
A) x = 2; y = 5 1. SixOy
B) x = 1; y = 4 2. NxOy
C) x = 2; y = 1 3. FexCly
D) x = 1; y = 2 4. HxSy
E) x = 1; y = 3 5. CxHy
Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

5.
A B
A) K 1. ? + H2O → KOH
B) ZnO 2. ? + H2O → KOH + H2
C) K2O 3. ? +H2O → H2CO3
D) Zn 4. ? +HCl → ZnCl2 +H2
E) CO2 5. ? +HCl → ZnCl2 +H2O
6.
A B
coeficienții reacțiilor
iilor din coloana B
A) 1,1,2 1. AgCl → Ag +Cl2
B) 2,1,1 2. CH4→ C + H2
C) 2,2,1 3. Fe(OH)3→ Fe2O3 + H2O
D) 1,1,1 4. CaCO3 → CaO + CO2
E) 2,1,3 5. HCl → Cl2 +H2
7.
A B
A) H2SO4 1. piatra iadului
B) AgNO3 2. sare amara
C) NaHCO3 3. soda caustica
D) MgSO4 · 7H2O 4. vitriol
E) NaOH 5. bicarbonat de sodiu
8.
A B
A) 20g NaCl + 100g H2O 1. 8%
B) 20 g CuSO4 · 5 H2O + 80g H2O 2. 16,66%
C) 150g 10% sol NaCl + 15g NaCl 3. 20%
D) 50g 16% KNO3 + 50g H2O 4. 12.8%
E) 4g KCl + 16g H2O 5. 18,18%
Notă: Pentru fiecare asociere corectă se acordă 0,5 puncte.
Pentru exerciţiile 1,2,3,8 redactaţi
ţi rezolvarea detaliată.
detaliat Pentru o demonstraţie
ţie corectă
corect se acordă un punct.

rul lui Avogadro, NA=6.1023


Pentru calcule, Numărul

Barem: 40 · 0.5 = 20 puncte- pentru asocieri corecte


20 · 1 = 20 puncte- pentru demonstraţii
demonstra corecte
Concursul ,,Noi și chimia?!” Motto:
Clasa a VII-a “Ai învins? Continuă!
Concurs organizat de C.N. ”I. VULCAN”ORADEA, Ai pierdut? Continuă!”
În parteneriat cu ISJ BIHOR Pierre de Coubertin

27 mai 2014

Subiect III.. …………………………………………………………………………..........


…………………………………………………………………………..........30 puncte
III.A. Pe lângă acidul clorhidric, clorul mai face parte şii din componența
componen altor acizi. Într-un
dezinfectant se găsește
ște sarea acidului hipocloros (HOCl), hhipocloritul
ipocloritul de sodiu (NaOCl). Un alt acid
al clorului este acidul cloric, care are compozi
compoziția procentuală:
ă: 1,183% hidrogen, 42,012% clor
56,805% oxigen.
a) Determinații formula moleculară
molecular a acidului cloric
b) Determinații structura acestui acid, știind că atomii de oxigen nu se leagă
leag între ei, și atomul de
hidrogen nu se leagăă direct de atomul de clor

III.B Sulfatul anhidru al unui metal divalent


d conține
ine 20% metal, iar cristalohidratul acestei sări
conține 9,756% metal.
a) Determinații formula moleculară
molecular a cristalohidratului!
b) Pentru obținerea a 150 g soluție
solu de concentraţie 10%, ce cantitate de cristalohidrat este necesară?
ne

Barem: 2subiecte · 15 puncte (10p/a+5p/b)= 30 puncte

SUCCES!