Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Geografie
Clasa: a XII-a.
Profesor:
Data: 23 februarie 2011.
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: mixtă.
Subiectul lecţiei: Arii protejate în Republica Moldova.
Discriptorii: Elevul va fi capabil:
D1 – să clasifice ariile protejate din Republica Moldova;
D2 – să argumenteze valoarea parcurilor naţionale;
D 3 – să caracterizeze rezervaţiile naturale;
D 4 – să evidenţieze importanţa rezervaţiilor peisagistice şi munumetelor ale naturii.
Surse auxiliare: atlase şcolare, planşe, hărţi, internet
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Tehnologii didactice: metoda grafică, fişe de lucru, tehnica florii de lotus, metoda algoritmizării, lucrul cu harta.
Suport bibliografic: Codreanu, I.; Roşcovan, S. Geografia mediului: Manual pentru clasa a 12-a. – Ch.:"Bons Offices"SRL, 2010. – 144p.

1
Desfăşurarea activităţii

Conţinutul lecţiei

Discriptori
Dozarea
Etapele Strategii
Evaluarea
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactice

Momentul 2’ Profesorul pregăteşte materialele Elevii îşi pregătesc rechezitele şcolare


organizatoric didactice, atenţionează elevii
asupra momentelor lecţiei.
Reactualizarea 10’ Evaluez frontal tema pentru acasă Elevii realizează însărcinările. Comunicabilita
cunoştinţelor prin metoda conversaţiei euristice. tea, modul de
(verificarea gândire.
cunoştinţelor Numesc trei elevi ce vor efectua Trei elevi se aşează în primile bănci şi îndeplinesc Formularea
însărcinările din fişe speciale. sarcinille din fişă. logică a
Fişa de interogare 1. Parcurile naţionale reprezintă teritorii întinse răspunsurilor.
1. Ce sunt parcurile naturale şi cu dar locuite. Scopul lor este protecţia şi
ce scop au foat create. conservarea mediului înconjurător, peisajelor
2. Când au fost organizate primele naturale, precum şi cele artropogenizate la nivel
parcuri naţionale. minim.
3. Care este rolul Parcului 2. Primul Parc Naţional a fost organizat în 1872,
Naţional Groenlanda. în SUA – Parcul Naţional Yellowstone, altul în
4. Ce obiective sunt considerate 1890 – Valea Paradisului.
monumente ale naturii. 3. În Parcul Naţional Groenlanda se protejează
imensa masă de gheaţă, fiordurile, fauna (urs
polar, bou moscta, vulpea polară, iepurile polar,
numeroase specii de păsări)
4. Monumente ale naturii sunt considerate
obiectele rare ale naturii sau pe cele pe cale de
dispariţie, ca peşteri, cascade, izvoare, stânci
pitoreşti, cratere vulcanice, arbori seculari.

Numesc un elev ce va răspunde la Primul elev răspunde:

2
întrebările: A. Rezervaţiile reprezintă spaţii terestre, acvatice
A. Ce reprezintă rezervaţiile sau mixte, protejate pentru anumite elemente cu
naturale? valoare ştiinţifică.
B. Ce destinaţie au rezervaţiile B. Rezervaţia balenelor din Mexic a fost înfiinţată
balenelor din Mexic şi Suriname. pentru protecţia balenelor gri şi a unor specii rare
C. Când a început crearea de broaşte ţestoase, iar Rezervaţia Suriname –
sistemului de rezervaţii biosferice pentru proecţia pădurelor ecuatoriale.
şi în cadrul cărui program? C. Crearea reţelei globale de rezervaţii a început
D. Ce reprezintă rezervaţiile în 1972 în cadrul Programului internaţional
biosferei? „omul şi Biosfera”.
D. Rezervaţiile biosferei sunt teritorii ocrotite
care conservă intergitatea, funcţionalitatea şi alte
particularităţi naturale ale unor ecosisteme.

Alt elev va răspunde la întrebările Al doilea elev răspunde la următoarele întrebări:


următoare: E. Prin aplicarea monitoringului, în rezervaţiile
E. Care sunt avantajele ce ne oferă biosferei, se pune în evidenţă schimbările
rezervaţiilor biosferice? provocate de factorul antropic, se fac unele
F. Prin ce se deosebesc rezervaţiile prognoze ale modificărilor, se aplică măsuri de
biosferice de cele naturale? prevenire a consecinţelor negative.
G. Descrie scopul Ariilor cu regim F. Rezervaţiile biosferice se dosebesc de
periodic de protecţie. rezervaţiile naturale prin faptul că cuprind şi
H. Argumentează rolul ariilor teritorii expuse factorului uman.
protejate. G. Ariile cu regim periodic de protecţie au fost
I. Ce obiective include lista create cu scopul păstrării, reproducerii şi
Patrimoniului cultural şi natural restabilirii uneia sau a câtorva componente ale
mondial. naturii, pentru menţinerea echilibrului natural.
H. Rolul ariilor protejate este enorm, acestea fiind
laboratoare pentru efectuarea cercetărilor
ştiinţifice şi pentru dezvoltarea turismului de
cunoaştere
I. Lista Patrimoniului cultural şi natural se
completează anual şi conţine cele mai importante
creaţii umane şi naturale, pentru la proteja.
Captarea 2’ Propun elevilor să comenteze Elevii comentează citatul: Creativitatea

3
atenţiei citatul: „Acela care plantează  Persoana care plantează un copac manifestă elevilor
copaci iubeşte şi pe alţii, nu numai iubire faţă de alţi oameni, deoarce prin aceasta el
pe el.” demonstrează că se gândeşte la viitor.
Thomas Fuller  Plantarea un copac demonstrează nu numai
grija de urmaşi, că şi de natura întreagă.
Enunţarea 1’ Astăzi vom continua lecţia Elevii notează subiectul în caiet.
subiectului şi a precedentă. Subiectul lecţiei este:
obiectivelor Arii protejate în Republica
Moldova.
Obiectivele lecţiei sunt:
D1 – să clasifice ariile protejate
din Republica Moldova;
D2 – să argumenteze valoarea
parcurilor naţionale;
D 3 – să caracterizeze rezervaţiile
naturale;
D 4 – să evidenţieze importanţa
rezervaţiilor peisagistice şi
munumetelor ale naturii.
Dirijarea 18’ Pentru a realiza obiectivele vom Membrii grupului aleg cât un lider şi secretar.
învăţării: lucra în grup.
prezentarea
cunoştinţelor
noi
D1 Grupul I. Elevii constriesc graficul: Metoda Abilitatea
Fişa 1: Clasificaţi ariile protejate, grafică elevilor de a
evedenţiindu-le pe cele din Rezervaţii Parcuri Monumente Rezervaţii reda textul
Republica Moldova, printr-o naturale naţionale ale naturii ştiinţifice printr-o schemă
schemă.
Monumente
de arhitectură Arii protejate
peisagistică

Rezervaţii Rezervaţii Rezervaţii


peisagistice de resurse biosferice

4
D2 Grupul II. Elevii realizează sarcina în felul următor: Lucrul cu fişe, Abilitatea
Fişa 2: 1. Rezervaţiile ştiinţifice au fost create pentru a lucrul cu harta elevilor de a
1. Cu ce scop au fost proteja ecosistemele naturale cu toate lucra cu harta
organizate Rezervaţiile ştiinţifice? componenetele lor, în aceste rezervaţii se
2. Enumeraţi rezervaţiile efectuează cercetări ştiinţifice.
ştiinţifice din Republica Moldova. 2. În Republica Moldova sunt rezervaţiile
ştiinţifice: Plaiul Fagului, Pădurea Domnească,
Codrii, Iagorlâc, Prutul de Jos.

D3 Grupul III. Elevii realizează sarcina: Metoda Aptitudinea


Fişa 3: grafică elevilor de a
1. Caracterizaţi Rezervaţiile Rezervaţii evidenţia
naturale printr-o schemă. naturale termenii-chei
2. Enumeraţi rezervaţii naturale într-un text.
din Republica Moldova.

De plante
Silvice Mixte
medicinale

Menirea Rezervaţilor naturale este să asigure


condiţii optime pentru creşterea şi restabilirea
speciilor şi comunităţilor vegetale şi animale.
Rezervaţii silvice: Lucăceni, Selişte, Cabac etc.
Rezervaţii de plante medicenale: Roşcani,
Logăneşti.
Rezervaţii mixte: Cantemir, Togai, Lebăda albă.
D4 Grupul IV. Elevii efectuează sarcina: Metoda Aptitudinea de
Fişa 4: Rezervaţiile peisagistice cuprind diversitatea algoritmizării a prezenta
1. Argumentaţi importanţa peisajelor de pe teritoriul ţării şi oferă condiţii conţinutul
Rezervaţiilor peisagistice. pentru cercetări ştiinţifice privind procesele confrom
2. Enumeraţi Rezervaţii geofizice şi biologice care au loc în natură în lipsa algoritmului
peisagistice din Republica influenţei umane.

5
Moldova. Exemple: Suta de Movile, Codrii Tigheciului,
Cazimir-Mileşti, Cărbuna, Rudi-Arioneşti, La
Castel, Teliţa, Ţipova, Pădurea Hîrbovăţ.
D4 Grupul V. Elevii realizează sarcina: Tehnica florii Abilitatea
Enumeraţi şi daţi exemple de de lotus elevilor de a
monumente ale naturii: încadra metoda
Parcele Arbori în text
vegetal secula
e ri

Peşte
Chei ri

Monument
e ale naturii

Defile Toltr
ie e

Lacuri

Pentru realizarea însărcinărilor Un reprezentat al grupului prezintă sarcinile Comunicabili-


tuturor grupelor de lucru 6 minute realizate. tatea

Asigurarea 4’ Completaţi tabelul Arii protejate Elevii completează tabelul: Metoda Aptitudinea de
feed-backului de pe glob. Arii protejate Scopul instituirei Exemplu grafică a evedenţia
Arii Scopul Exemplu Rezervaţii Protejarea ecosis- Plaiul Fa- noţiunile chei
protejate instituirei ştiinţifice temele naturale cu gului, Pădu- din subiect
toate componentele rea Dom-
lor, în aceste rezer- nească,Codri
vaţii se efectuează i, Iagorlâc,

tema 6
cercetări ştiinţifice. Prutul de Jos
Rezervaţii Asigurarae condiţi- Lucăceni,
naturale ilor optime pentru Selişte,
creşterea şi restabi- Cabac,
lirea speciilor şi co- Togai,
munităţilor vege- Roşcani
tale şi animale.
Rezervaţii Protecţia spaţiilor Rezervaţia
naturale cu un anumit Kalahari,
element natural de Cheile
valoare ştiinţifică. Bicazlui
Rezervaţii Oferă condiţii Cărbuna,
peisagistice pentru cercetări Rudi-
ştiinţifice privind Arioneşti,
procesele geofizice La Castel,
şi biologice care au Teliţa,
loc în natură în Ţipova.
lipsa influenţei
umane.
Tema pentru 2’ De studiat § 18 Ariile protejate în Elevei notează tema pentru acasă în caiet.
acasă Republica Moldova, pagina 92 –
95.
Realizaţi un referat despre o
rezervaţie sau monument al naturii
din Republica Moldova.
Notarea 1’ Apreciez şi notează elevii.

S-ar putea să vă placă și