Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Data:13 februaire 2011
Obiectul: Geografie
Clasa: a XI-a
Subiectul lecţiei: România
Timpul de desfăşurare: 45 min.
Tipul lecţiei: mixtă
Discriptori: Elevii for fi capabili să:
D1 – evedenţieze avantajele şi dezavantajele poziţiei economico-geografică a României;
D2 – carcaterizeze condiţiile şi reursele naturale naturale;
D3 – descrie structura populaţiei.
Tehnologii didactice: metod grafică, lucrul cu harta, metoda argoritmizării, metoda T, explozia stelară, metoda cubului, metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am
învăţat
Surse auxiliare: manuale, atlase şcolare, planşe, hărţi.
Forme de lucru: individuală, în perechi, în grup, frontală.
Bibliografie: Ciubară, S.; Calanda, Z.; Primeniuc, M. Geografia umană a lumii. Manual pentru clasa a XI-a. Chi: lumina, 2008 – 232 p.

1
Desfăşurarea activităţii

Discriptori
Conţinutul lecţiei

Dozarea
Etapele Sarcini
Evaluarea
lecţiei didactice
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Momentul 2’ Pregătesc materialele didactice, Elevii îşi pregătesc rechezitele şcolare


organiztaoric atenţionează elevii asupra momentelor
lecţiei
Reactualizarea 12’ Evaluez frontal tema pentru acasă prin Un elev numit de profesor răspunde astfel: Metoda Deprinderea
cunoştinţelor metoda conversaţiei euristice. 1. Economia germană se caracterizaezată cubului, elevului de a
(verificarea printr-un grad sporit de concentrare a conversaţi îndeplini
cunoştinţelor) Numesc un elev care va răspunde la producţiei industriale şi agricole. euristică, tema pentru
întrebările propuse de mine: 2. În Republica Federală Germană metoda acasă
1. Prin ce se caracterizează economia dezvoltarea economică a fost influenţată de algoritmului
Germaniei. prezenţa capitalului american, unor surse
2. Care este diferenţa dezvoltării a calificate de muncă, creare „Pieţei comune”.
Republicii Democratice Germane şi În Republica Democratică Germană –
Republicii Federale Germane? economia a trecut la planificare,
3. Când în Germania în bilanţa întreprinderile naţionalăiate, şi ţara s-a
energetică ponderea petrolului a în ceput integrat în CAER.
să scadă? 3. Ponderea petrolului a început să scadă la
4. Unde sunt concentrate pricipalele începutul anilor 70.
uzine metalurgice neferoase? 4. Uzinele neferoase sunt concentrate în
porturi deoarece folosesc materie primă din
import.

Un alt elev răspunde la următoarele Al doilea elev va răspunde:


întrebări. 5. Uzinele siderurgice sunt localizate în
5. De ce uziinile siderurgice dunt bazinul Rhurh deoarece este cel mai mare
localizate în bazinul Rhur? bazin carbonifer din Germania.
6. Ce ramură a energeticei e cea mai 6. Cea mai dezvoltată ramură este
dezvoltată? producerea energiei electrice care se
7. Enumeră principalele ramuri ale realuzează pe baza materiei prime de import
2
industriei constructoare de maşini şi proprii.
dezvoltate în Germania şi centrele sale. 7. Principalele ramuri ale industrie
constructoare de maşini sunt:
- industria automobilelor: Wolsburg,
Stuttgard, Munchen, Essen.
- industria navelor maritime:
Hamburg, Bremen, Kiel.
- industria utilajului agricol: Leipzig,
Zwicau, Teltow, Chemnitz.
- industria utilajului industrial: Bonn,
Dortmund, Nurberg, Regensburg
- industria electronicii şi
electrotehnicii: Sinessbreg, Hanovra,
Koln, Frankfurt, Manheim,
Braunschweig.

Al treilea leve descrie nivelul de Elevul va descrie industria chimică în felul Abilitatea
dezvoltare a industriei chimice molosind următor. elevului de a
metoda cubului. Argumentează de ce industria himică este formula un
localizată în bazinul Ruhr-Rhin. plan după
3. ASOCIAZĂ - Industria chimică este localizată în acest care va relata
6. A
R bazin deoarce se utilizează materie primă tema pentru
5. A
P
G
4. ANALIZEAZĂ U
M
din import. acasă
L E
N
Analizează structura ramurală a industriei
I
C 2. COMPARĂ
T
E chimice.
A
Ă Z
Ă
- Principalele ramuri ale industriei chimce
1. DESCRIE dezvoltate în Germania sunt: petrochimia,
chimia fină, industria îngrăşămintelor,
industria fibrelor şi firelor sintetice.
Al patrulea elev descrie confrom Asociază ramurile industriei textile şi
algoritmului. centrele acesteia.
- Textilă şi confecţii – Leipzig, Planen.
Pielărie şi producerea încălţămintei –
Saxonia, Thuringia.
Descrie principalele regiuni de amplasare a

3
centrelor industriei chimice.
- Regiunile de amplasare a industriei
chimice sunt:
Sud – Bavaria, Baden-Baden şi nord –
Scwedt – utilizează ca materie primă gazul
şi petrolul importat din Rusia. În porturile
maritime mari –Bremen, Hamburg – se
foloseşte petrolul adus pe tancuri petroliere.
Compară industria alimentară a Germaniei
cu cea a Franţei.
- În Germania la fel ca în Franţa este bine
dezvoltată industria lactată, mai puţin cea a
vinului şi se remarcă prin producerea berii.

Elevul îndeplineşte sarcina conform


algoritmului:
1. Rolul agriculturii în economia ţării.
Agricultura este furnizorul de materie
primă industriei chimice şi alimentare.
2. Componeneţa ramurală a agriculturii
Agricultura include două ramuri –
zootehni şi fitotehnia.
3. Specializarea zootehniei şi
fitotehniei.
4. Zootehnia este specializată în creşterea
bovinelor pentru carne şi lapte şi
porcinelor, iar principalele culturi agricole
sunt: grâul, sfecla de zahăr, cartofi.

Captarea 2’ Redau elevilor o legendă după care ei Elevii numesc ţara – România. Metoda Cunoştinţele
atenţiei vor ghici statul pe care îl studiem. deducţiei elvilor din
Această ţară este renumită prin castele alte domenii
din Munţii Carpaţi în care, conform
legendelor, a trăit Dracula – cel mai
renumit vampir din toate vremurile.

4
Enunţarea 1’ 60’ Subiectul temei de azi este „România”. Elevii notează subiectul lecţiei în caiet.
subiectului şi a Se anunţă obiectivele lecţiei:
discriptoriilor D1 – să evedenţieze avantajele şi
dezavantajele poziţiei economico-
geografică a României;
D2 – să carcaterizeze condiţiile şi
rsursele naturale naturale;
D3 – să descrie structura populaţiei.

Dirijarea 20’ Pentru realizarea obiectivelor vom lucra Elevii formează grupurile şi îşi aleg liderul
învăţătii: în 3 grupuri. În fiecare grup va fi ales un şi secretarul.
prezentarea secretar şi un lider.
conţinuturilor
noi
Fixarea D1 Grupul I. Eleveii completează tabelul comparati a
cunoştinţelor Fişa 1: Utilizând tabelul T evidenţiaţi poziţiei economico-geografică
noi avantajele şi dezavantajele poziţiei Avantajele Dezavantaje
economică-geografică a României.  România este  România se află
situată la intersecţia a într-o zonă cu o
unor căi principale de seismică activă.
transport rutier care  Se învecinează cu
leagă Europa de Sud- state slab dezvoltate.
Este de Europa de
Est.
 Pe teritoriul
României trece un
gazoduct şi o linie
electrică aeriană –
Denstrovsc –
Bulgaria.
 Prin Dunăre şi
Canalul Dunărea-
Main-Rhin ea
întreţine legături
economice cu statele
din bazinul Mării

5
Negre.
 România are
ieşire la marea
Negră.
Vecinii României sunt: Ucraina, Republica
Moldova, Bulgaria, Serbia, Ungaria.
D2 Grupul II Elevii carcaterizează condiţiile şi resursele Metoda Cunoştinţele
Fişa 2: Carcaterizaţi resursele şi naturale: „Ştiu/Vreau anterioare ale
condiţiile naturale prin metoda Ştiu Vreau să ştiu Am ştiut să ştiu/Am elevilor şi
„Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat” Relieful Alte unităţi Ce substanţe învăţat” interesele lor
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat României de relief minerale utile cu privire la
este variat, sunt: Podişul mai există în subiect
principalele Transilvaniei România
unităţi de , Podişul
relief sunt. Moldovei,
Munţii Câmpia de
Carpaţi. Vest, Podişul
Clima este Getic, Delta
temperat Dunării.
continentală. Temperatua
România are medie anuală
o reţea densă este de +10
de râuri şi grade şi
lacuri. cantitatea
medie de
precipitaţii
640 de mm.
Cele mai
mari râuri
din românia
sunt.
Dunărea,
Someş,
Mureş, Siret,
Prut, Tmiş.

D3 Grupul III Membrii grupului realizează sarcina în felul Metoda Aptitudinea


Fişa 3: Descrieţi principalii indici următor: explozie elevilor de a

6
demografici folosind metoda explozie Când în România a început scăderea stelară formula
stelară. numărului populaţiei? întrebări şi
Numărul populaţiei a început să se răspunsuri pe
De ce? micşoreze după revoluţia din 1989 care a baza textului
fost urmată de înrăutăţirea situaţiei social- propus.
Care? economice.
Ce? De ce populaţia Românieie se află în
descreştere?
- Scăderea populaţiei este căuzată de
imigraţia populaţiei, natalitatea joasă,
Unde? Când?
mortalitatea înaltă, generată de modul de
viaţă şi sistemul saniaro-medical.
Unde este concentrată cea mai mare
populaţie a ţării?
- Populaţieia României este concentrată în
Câmpiile extracarpatice şi în podişul
Transilvaniei.
Care sunt judeţe cu cea mai mare densitate?
- Cea mai mare densitatea a populaţiei o au
judeţe: Prahova, Iaşi, Galaţi.
Ce minorităţi etnice se găsesc în România?
- Minorităţie naţionale întâlnite în România
sunt: maghiarii, rromii, germanii, ucraineni,
ruşi-lipoveni, turci.

Fixarea noilor 4’ Propun elevilor să găsească pe hartă cele Cele mai mari oraşe din România sunt: Lucrul cu Abilitatea
cunoştinţe şi mai populate oraşe din România. Bucureşti: Iaşi, Cluj-N., Timişoara, harta elevilor de a
asigurarea Constanţa, Braşov, Oradea, Ploieşti, etc. lucra cu harta
feed-back-ului
Teme pentru 2’ Realizaţi exerciţiile 1 – 4 de la pagina Elevii notează însărcinările în caiet.
acasă 164 şi referate despre zonele turistice
din România şi Întreprinderi industriale.
Notarea 1’ Fiecare elev care a răspuns pentru acasă
este notat corespunzător.

S-ar putea să vă placă și