Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Sat Rotărăşti, com.

Nicolae Bălcescu
Str. Rotărăşti, com. Nicolae Bălcescu
Tel. 0250/761091; E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com

PLAN DE REMEDIERE ŞCOLARĂ


LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

I. Obiective:
 Recuperarea cunoştinţelor elementare ale elevilor, la limba şi literatura română, pentru
a putea parcurge, la nivel minimal, programa şcolară a acestui an şcolar, cât şi programa
de Evaluare Naţională.
 Implicarea mai amplă a elevilor în activitatea la clasă;
 Optimizarea relaţiei familie - şcoală;

II. Grup ţintă:


 Elevii care au obţinut note sub 4 la Simunarea Evaluării Naţionale , sesiunea martie
2018;
 Profesorul de limba şi literatura română.

III. Modalităţi de realizare:


 monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri;
 consilierea părinţilor de către diriginţi şi profesorul de limba română, care predă la elevii
care au obţinut rezultate nesatisfăcătoare;
 stabilirea unui program de recuperare a noţiunilor de bază la această disciplină;
 stabilirea tematicii pentru orele de pregătire suplimentară;
 monitorizarea prezenţei elevilor la pregătirea suplimentară;
 încurajarea participării active a elevilor la ore, precum şi la activităţile educative din
şcoală sau din afara şcolii cu impact în integrarea lor mai bună în şcoală;
 asigurarea unor recompense pentru rezultatele obţinute, respectiv sancţionarea
nerealizării sarcinilor;
 atribuirea de sarcini suplimentare pentru acasă, progresive, de tipul fişelor de lucru,
proiecte, teme care să permită ajungerea acestor elevi la standardele minime de
performanţă.

1
Şcoala Gimnazială Sat Rotărăşti, com. Nicolae Bălcescu
Str. Rotărăşti, com. Nicolae Bălcescu
Tel. 0250/761091; E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com

IV. Programul de pregătire suplimentară

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE CLASA


DISCIPLINA
CRT. PROFESORULUI VIII
Limba şi Vineri
1. literature Popescu Florina 13-15
română

V. Proiectare/ organizare/ implementare

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Repartizarea elevilor în grupe de lucru Profesorul Elevii Octombrie
pentru asigurarea tutoratului între elevi performanţi
 Pregătirea elevilor pentru asigurarea Profesorul Elevii Noiembrie
tutoratului celor cu nevoi remediale performanţi
 Elaborarea programului activităţilor de Profesorul Profesorul Octombrie
recuperare
 Stabilirea temelor care se vor aprofunda/ Profesorul Profesorul Octombrie
recupera la orele de pregătire suplimentară
 Elaborarea fişelor de lucru şi a altor Profesorul Profesorul Permanent
materiale didactice necesare recuperării
 Monitorizarea prezenţei elevilor la cursuri Profesorul Diriginţii Permanent
şi la pregătirea suplimentară;
 Informarea regulată (telefonică) a părinţilor Profesorul Diriginţii Periodic
elevilor asupra frecvenţei acestora; Părinţii
 Organizarea la nivelul şcolii a unor Consilierul Diriginţii Ocazional
activităţi educative care să prevină/combată educativ
dezinteresul elevilor faţă de şcoală;
 Dezbaterea unor teme la orele de dirigenţie Profesorul Consilierul Periodic
legate de necesitatea învăţării la şcoală şi pe educativ
tot parcursul vieţii.

2
Şcoala Gimnazială Sat Rotărăşti, com. Nicolae Bălcescu
Str. Rotărăşti, com. Nicolae Bălcescu
Tel. 0250/761091; E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com

VI. Evaluare:

Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


 Realizarea graficului de pregătire Profesorul Profesorul Octombrie
suplimentară pe clase/discipline
 Întocmirea programei de recuperare la Profesorul Profesorul Octombrie
fiecare disciplină şi a planificării temelor
 Respectarea programului de pregătire Profesorul Director Permanent
suplimentară la fiecare disciplină/clasă
 Întocmirea fişei de progres pentru fiecare Profesorul Decembrie
elev participant la remedierea şcolară
 Analiza rezultatelor finale ale pregătirii Profesorul Director Decembrie
suplimentare şi proiectarea următoarei
etape remediale dacă e cazul

Director, Profesorul coordonator,


Prof. Grecu Cristian prof. Popescu Florina

S-ar putea să vă placă și