Sunteți pe pagina 1din 5

TEST SUMATIV: EVALUARE CAP.

I-II-III( SEMESTUL I )
CLASA a IX-a
ORGOT IOAN VIRGIL
CT Gh.Asachi One ti

Subiectul I (15 puncte)


Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1.Pământul se află la cea mai mare distanţă faţă de Soare în luna:
a.iulie; b.martie; c.ianuarie ; d.septembrie;
2. Noaptea vine mai devreme în oraşele:
a.Tokyo,Hanoi,Seul; b.Kabul,Astana,Teheran; c.Bucureşti,Atena,Cairo;
d.Amsterdam,Berlin,Bratislava;
3.Locuitorii primului stat care sărbătoresc venirea Noului An sunt cei din :
a.Samoa; b.Noua Zeelandă; c.Nepal; d.Australia ;
4. Distanţa măsurată dintre două puncte pe hartă este de 3,25 cm iar în teren corespund
13 km.Scara hărţii va fi :
a.1:4 000 000 ; b.1:400 000; c.1:40 000 ; d.1:4000;
5.În anul 2016 Polul Nord magnetic se afla situat pe teritoriul insulei :
a. Prințul de Wales b.Goenlanda c.Islanda d.Baffin

Subiectul II (20 puncte)


I. Pe desenul de mai jos sunt trecute momentele astronomice importante. Se cere:
a). Identificaţi aceste momente precizând denumirea corespunzătoare şi data calendaristică pentru
emisfera sudică.
b). Identificaţi anotimpul şi explicaţi cum variază durata zilelor şi a nopţilor ce se derulează între
poziţia A şi B în emisfera sudică.
c). Identificaţi anotimpul şi explicaţi cum variază durata zilelor şi a nopţilor ce se derulează între
poziţia C şi D în emisfera sudică.
d). Enumerați trei cauze ce determină cele 4 momente definitării în cadrul mi cării de revoluție.

Fig.1-Anotimpurile

Subiectul III (21 puncte)


a).În coloana A sînt indicate cîteva categorii de relief, iar în coloana B- unele exemple ale
formelor de relief.Scrieţi, pe liniile din faţa literilor din coloana A, cifrele din coloana B
corespunzătoare fiecării categorii de relief.
Coloana A Coloana B
1.Continent
........Macrorelief 2.Rambleu
........Mezorelief 3.Munte
.......Microrelief 4.Podiş
5.Estuar
6.Fosă oceanică
7.Luncă
8.Dolină
9.Bazin oceanic
10.Abrupt continental
b).Pentru formele de relief selectate din categoria”Microrelief”completaţi cerinţele din tabelul de
mai jos.
Forma de Agentul Procesul Tipul genetic de Precizaţi un mod de
relief relief din care fac valorificare economică
parte

Subiectul IV (20 puncte)


Analizaţi imaginile de mai jos(A,B,C,D) Fig.2:

A B C D

Fig.2-Tipuri de țărmuri. Sursa:wikipedia

a.Identificaţi tipurile de țărmuri redate în imaginile notate cu literele A,B,C şi D.


b.Definiţi cele patru tipuri de țărmuri.

Subiectul V (14 puncte)

A B C

Foto: orgot Virgil


a.Determinați altitudinea relativă a punctului F față de valea râului Oituz în punctul B.
b.Asociați imaginile A,B,C cu arealele notate pe harta topografică cu cifrele 1,2,3.
c.Precizați denumirea proceselor geomorfologice reprezentate în imaginile A,B,C,D.

Oficiu 10 puncte
Total 100 puncte
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

CLASA a IX -a

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I: ……………....……………………………..………..…………….....………..15 puncte


Se acordă câte 3 p pentru fiecare răspuns corect:
1. c; 2. d; 3. a; 4.b; 5. a.
TOTAL SUBIECT I (1+2+3+4+5) = 15 puncte

Subiectul II: …………………………………………………..………..…..........….……14 puncte


a.Se acordă câte 1p pentru răspunsul corect: A – solstiţiul de vară(0,5 p); 22 decembrie(0,5 p).
Se acordă câte 1p pentru răspunsul corect: B – echinocţiu de toamnă (0,5 p); 21 martie (0,5 p).
Se acordă câte 1p pentru răspunsul corect: C– solstiţiul de iarnă(0,5 p); 22 iunie(0,5 p).
Se acordă câte 1p pentru răspunsul corect: D – echinocţiu de primăvară (0,5 p); 23 septembrie
(0,5 p).
Total 4 puncte

b. Se acordă câte 1p pentru precizarea anotimpului:vară ;durata zilei lumină scade de la 15 ore la
12 ore(1p);
Total 2 puncte
c . Se acordă câte 1 p pentru precizarea anotimpului:iarnă ;durata zilei lumină creşte de la 9 ore la
12 ore(1p);.
Total 2 puncte
d.înclinarea Terrei pe orbită(4p) ,forma Terrei(4p);unghiul de incidenţă care fac razele solare cu
suprafaţa Terrei:mai ascuţit la latitudini mari şi drept la ecuator (4p);
Total 12 puncte
TOTAL SUBIECT II (a+b+c+d) = 20 puncte

Subiectul III …………………………….............……………………..…………………21 puncte


a. Se acordă câte 0,5 p pentru fiecare răspuns corect:
Macrorelief :1,9; Mezorelief: 3,4,6,10; Microrelief: 2,5,7,8

Total 5 puncte
b. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:

Forma de Agentul Procesul Tipul genetic de Precizaţi un mod de


relief (4p) (4p) relief din care fac valorificare economică
parte (4p) (4p)
Rambleu Omul Construcţie Antropic Transporturi
Estuar Mareea Eroziune Litoral Navigaţie/amenajări
fluvio- portuare
Luncă Apa marină Fluvial Legumicultură/păşunat
curgătoare
Depunere
Dolină CO2 şi de Carstic(petrografic) Turism
H2O sedimente
Dizolvare
Total 16 puncte

TOTAL SUBIECT IV (a+b) = 21 puncte

Subiectul IV: …………………………………………………..……………...........……20 puncte


a.Se acordă câte 1p pentru identificarea tipurilor de ţărmuri:
A-ţărm cu canale (2p); B-ţărm cu riass(2p); C-ţărm cu fiord (2p); D-ţărm cu estuar(2p);
Total 8 puncte
b. Se acordă câte 3 p pentru definirea corectă a celor 4 tipuri de ţărmuri;
Total 12 puncte

Subiectul V (14 puncte)


a..Pentru determinarea altitudinii relative a punctului F față de valea râului Oituz în punctul B se
acordă ( 2p).
b.Pentru asocierea imaginilor A,B,C cu arealele notate pe harta topografică cu cifrele 1,2,3 se
acordă 6 p; 1-A,2-B; 3-C;
c.Precizați denumirea proceselor geomorfologice reprezentate în imaginile A,B,C se acordă 6p :
A-ravenare(2p);B- alunecare(2p) ;C-depunere de sedimente(aluvionare)-( 2p).

TOTAL SUBIECT V (a+b +c) = 14 puncte

OFICIU: 10 PUNCTE
TOTAL : 100 PUNCTE

S-ar putea să vă placă și