Sunteți pe pagina 1din 4

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a „RALUCA RIPAN”


– etapa judeţeană–
23 mai 2015
Ediţia a XI-a
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
Subiectul I 40 de puncte
1. Trei baloane de culoare roşie, galbenă, respectiv verde, sunt umplute cu câte un gaz diatomic. Unul
dintre gaze are moleculele formate din atomii celui mai răspândit element din Univers. Altul are
moleculele formate din atomii celui mai răspândit element de pe Terra, iar ultimul are moleculele formate
din atomii celui mai abundent element din atmosfera terestră.
a. Identifică cele trei gaze şi scrie formulele moleculare ale acestora.
b. Notează culoarea balonului în care se află fiecare gaz, ştiind că: gazul din balonul roşu nu
arde şi nu întreţine arderea; gazul din balonul galben arde, dar nu întreţine arderea, iar gazul din balonul
verde nu arde, dar întreţine arderea.
c. Baloanele sunt eliberate în atmosferă. Notează culoarea balonului care se ridică cu viteză
mare în aer şi culoarea balonului care rămâne la sol. Justifică alegerea făcută.
2. Un compus al fluorului cu formula chimică EF conţine 5% (E), procente masice. Substanţele cu
formulele chimice AE4 şi BE4 conţin 25% (E), respectiv 12,5% (E), procente masice. Ştiind că nucleele
atomilor elementelor (A) şi (B) au raportul dintre numărul neutronilor şi cel al protonilor egal cu unitatea:
a. Identifică elementele (A) şi (B).
b. Scrie configurația electronică a elementului (B) și notează poziţia acestuia în tabelul periodic.
c. Calculează numărul atomilor conţinuţi în 400 g de amestec, în care raportul molar AE4 :BE4= 1 : 2.
3. (A) şi (B) sunt două substanţe binare. În substanţa (A) raportul atomic Hg : Cl este 1 : 1. Substanţa (B)
este un compus al fierului. 1 mol de substanţă (A) conţine aceeaşi cantitate de clor ca şi 1 mol de
substanţă (B). Suma maselor molare ale celor două substanţe este 600 g/mol.
a. Determină formulele chimice ale substanţelor (A) şi (B).
b. Un amestec echimolecular al substanţelor (A) şi (B), cu masa de 120 g, se introduce într-un
pahar Berzelius ce conţine 374,6 g de apă distilată. Calculează compoziţia procentuală masică a soluţiei
rezultate.
4. Se consideră schema de transformări:
a + Ca(OH)2 → b + H2O
b + CO2 → CaCO3 + a
b → CaO + a
Identifică substanţele notate cu literele a şi b în schemă, ştiind că substanţa b:
- este o substanţă ternară ce conţine 55,9055%, procente masice, dintr-un element al cărui anion
monovalent este izoelectronic argonul;
- conţine un metal care are 1,2044∙1025 electroni într-un mol de atomi;
- are raportul masic metal : oxigen = 5 : 2;
- este utilizată ca dezinfectant în profilaxia sanitar-umană sau ca agent de decolorare în industria
textilă.
Subiectul al II-lea 30 de puncte
1. Un bulgăre de sare gemă cu masa de 10 g se dizolvă în apă distilată. Amestecul rezultat se filtrează.
Filtratul obţinut are 90 g şi conţine 10% H în procente masice. Determinaţi procentul masic de impurităţi
insolubile din sarea gemă. Se consideră că nu sunt pierderi în timpul operaţiilor de separare.
2. O probă solidă (A) cu masa 372 g conţine doi cristalohidraţi: soda de rufe (Na2CO3.10H2O) şi sarea lui
Glauber (Na2SO4.10H2O). Proba are 14,8387% Na, procente masice. Lăsată în aer liber, aceasta pierde
o parte din apa de cristalizare, astfel încât amestecul (B) rezultat conţine 18,8525% Na, procente
masice.
Amestecul (B) se dizolvă în apă distilată pentru obţinerea a 800 g de soluţie (S). Apa conținută în
cristalohidratul Na2CO3.xH2O reprezintă 1,12% din masa apei existente în soluţia (S), în procente
masice.
a. Determină formulele chimice ale cristalohidraţilor din amestecul (B) rămas după pierderea apei.
b. Anionii sărurilordin probă pot fi identificaţi cu un reactiv comun. Scrie ecuaţiile reacţiilor dintre
sărurile din probă şi reactivul de identificare comun.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
Subiectul al III-lea 30 de puncte

1. Scrie ecuaţiile reacţiilor ce pot avea loc în situaţiile descrise mai jos:
a. O prăjitură, la prepararea căreia s-a utilizat praf de copt,are la coacere aluatul afânat.
b. O bucăţică de cretă este introdusă într-o eprubetă cu soluţie de acid clorhidric.
c. Peste o mină de creion se adaugă soluţie de acid sulfuric.
d. Într-o soluţie apoasă de acid clorhidric se introduce o bucăţică de sodiu.
e. O plăcuţă confecţionată din alamă se tratează cu soluţie de acid clorhidric.
f. O monedă din cupru este introdusă într-o soluție concentrată de acid azotic.
g. Peste amalgam de potasiu se adaugă apă distilată.
i. Cocleala de pe o statuie din bronz se îndepărtează cu soluţie de acid clorhidric.
2.. Se consideră schema de reacţii:
1. a  b + A 
2. a + d  b + B  + f
3. B + f  g + d
4. d+ h  e
5. d + j  c + f
6. m  NO2  + f + A 
7. v + m  t + CO2  + f
8. v  w + CO2 
9. w + f  j
10. D+ B  c

şi următoarele informaţii:

- substanţa a poate fi utilizată la obţinerea unui gaz incolor (A) cu molecule diatomice, al unui
element din grupa 16(VI A), dar şi la obţinerea unui gaz galben-verzui (B) cu molecule diatomice,
al unui element din grupa 17(VII A);
- reacţiile (1) şi (8) sunt endoterme;
- reacţia (1) este catalizată de MnO2;
- reacţia (6) este o descompunere fotochimică;
- b este un compus binar al elementului (B), ce conţine cationi monovalenţi, izoelectronici cu
atomul de argon;
- compusul e poate fi utilizat la decaparea metalelor;
- m este un oxiacid al unui element din grupa 15(V A), utilizat ca materie primă în industria
îngrăşămintelor;
- v este o sare ce conţine elementul (D) din grupa 2(II A), perioada 4, utilizată în construcţii.

a. Identifică substanţele notate cu litere în schemă.


b. Scrie ecuaţiile reacţiilor din schemă.

Numere atomice: H- 1; C- 6; Si- 14; Ar-18; Ca- 20.


Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; F- 19; Na- 23; S- 32; Cl- 35,5; Ca- 40; Fe- 56; Hg- 201.
Numărul lui Avogadro: N = 6,022.1023 mol-1.

Subiecte elaborate de:


Maria-Cristina Constantin, consilier superior, Centrul Național de Evaluare și Examinare
Daniela Bogdan, inspector general, Ministerul Educației și Cercetării Științifice

2
DIRECȚIA GENERALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA a VII-a „RALUCA RIPAN”


– etapa judeţeană –
23 mai 2015
Ediţia a XI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor !
Subiectul I 40 de puncte
1. ................................................................................................................................................ 7,5 puncte
a. identificarea celor trei gaze:
gazul cu moleculele formate din atomii celui mai răspândit element din Univers: hidrogenul (0,5p)
gazul cu moleculele formate din atomii celui mai răspândit element de pe Terra: oxigenul (0,5p)
gazul cu moleculele formate din atomii celui mai abundent element din atmosfera terestră: azotul (0,5p)
scrierea formulelor moleculare ale gazelor: H2, O2, N2 (3 x 0,5p)
b. asociere corectă: balonul roşu conţine azot (0,5p), balonul galben conţine hidrogen (0,5p),
balonul verde conţine oxigen (0,5p)
c. balonul de culoare galbenă se ridică cu viteză mare în atmosferă (0,5p)
balonul de culoare verde rămâne la sol (0,5p)
justificare corectă:
hidrogenul are densitatea mai mică decât a aerului (sau masa molară a hidrogenului este mai
mică decât masa molară medie a aerului) (1p)
oxigenul are densitatea mai mare decât a aerului (sau masa molară a oxigenului este mai mare
decât masa molară medie a aerului) (1p)
2. .............................................................................................................................................. 18,5 puncte
a. identificarea elementului (E) - raționament corect (2p), calcule (1p):
0,05(AE + 19) = AE, AE = 1, (E) este hidrogenul
identificarea elementului (A) - raționament corect (2p), calcule (1p):
0,25(AA + 4) = 4, AA = 12, 0,5 x 12 = 6 protoni, Z = 6, (A) este carbonul
identificarea elementului (B) - raționament corect (2p), calcule (1p):
0,125(AB + 4) = 4, AB = 28, 0,5 x 28 = 14 protoni, Z = 14, (B) este siliciul
b. scrierea configurației electronice a elementului (B), siliciul: K2L8M4 (0,5p),
notarea poziției siliciului în tabelul periodic: grupa 14 (IV A), perioada 3 (2 x 0,5p)
c. raționament corect (7p), calcule (1p): 5 mol de metan, 10 mol de silan,
N = 75.NA = 451,65.1023 atomi
3. ................................................................................................................................................ 9,5 puncte
a. raționament corect (2p), calcule (1p), determinarea formulelor chimice ale substanţelor (A) şi (B):
(A) – Hg2Cl2 (0,25p); (B) – FeCl2 (0,25p);
b. raționament corect (5p), calcule (1p): cantitatea din fiecare sare: 0,2 mol; Hg2Cl2 nu se dizolvă
în apă; 400 g de soluție ce conține 25,4 g FeCl2, restul apă; compoziția procentuală de masă a soluției:
6,35% FeCl2, 93,65% H2O
4. ................................................................................................................................................ 4,5 puncte
raționament corect (3p), calcule (1p), identificarea formulelor chimice ale substanțelor notate cu literele a
şi b în schemă: a – Cl2 (0,25p), b – CaOCl2 (0,25p)
Subiectul al II-lea 30 de puncte
1. ................................................................................................................................................ 5 puncte
raționament corect (4p), calcule (1p), determinarea procentului masic de impurități insolubile din sarea
gemă: masa de săruri din sarea gemă: 9 g, masa de impurități 1g, procent de impurități: 10%
2. .............................................................................................................................................. 25 de puncte
a. raționament corect (20p), calcule (1p),
proba (A) conține: a mol Na2CO3.10H2O și b mol Na2SO4.10H2O;
M(Na2CO3.10H2O) = 286 g/mol, M(Na2SO4.10H2O) = 322 g/mol
46(a  b) 14,8387
286a + 322b = 327,  , a = 0,4 mol Na2CO3.10H2O, b = 0,8 mol Na2SO4.10H2O
327 100
după pierderea apei amestecul (B) conține: 0,4 mol Na2CO3.xH2O și 0,8 mol Na2SO4.yH2O
M(Na2CO3) = 106 g/mol, M(Na2SO4) = 142 g/mol
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
www.edu.ro
46 x 1,2 18,8525
 , x + 2y = 19
42,4  7,2x  113,6  14,4y 100
m(apă din soluție) = 800 – 42,4 – 113,6 = 644 g
1,12
 644  0,4  18x , x = 1, y = 9
100
formulele chimice ale cristalohidraţilor din amestecul (B) rămas după pierderea apei:
Na2CO3.H2O
Na2SO4.9H2O
b. reactivul comun poate fi: BaCl2 sau Ba(NO3)2 sau Pb(NO3)2 etc.
scrierea ecuației reacției dintre carbonatul de sodiu și reactivul comun (2p) - pentru scrierea formulelor
chimice ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru stabilirea coeficienților stoechiometrici (1p)
scrierea ecuației reacției dintre sulfatul de sodiu și reactivul comun (2p) - pentru scrierea formulelor chimice
ale reactanților și ale produșilor de reacție (1p), pentru stabilirea coeficienților stoechiometrici (1p)
Subiectul al III-lea 30 de puncte
1. ......................................................................................................................................................................................... 10 puncte
scrierea ecuaţiilor reacţiilor care pot avea loc: pentru fiecare ecuație (1p) - pentru scrierea formulelor chimice
ale reactanților și ale produșilor de reacție (0,5p), pentru stabilirea coeficienților stoechiometrici (0,5p)

a. (NH4)2CO3 2NH3↑ + CO2↑ + H2O↑


b. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
c. C + 2H2SO4 → 2SO2↑ + CO2↑ + 2H2O
d. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑ și 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
e. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
f. 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ +4H2O
g. 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑
i. CuCO3 + 2HCl → CuCl2 + CO2↑ + H2O și Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 +2H2O
2. .............................................................................................................................................. 20 de puncte
a. identificarea substanțelor notate cu litere în schemă: pentru fiecare formulă chimică (1p): 15 x 1p = 15p
litera formula chimică
1 A O2
2 a KClO3
3 b KCl
4 B Cl2
5 c CaCl2
6 d HCl
7 D Ca
8 e NH4Cl
9 f H2O
10 g HClO
11 j Ca(OH)2
12 m HNO3
13 v CaCO3
14 w CaO
15 t Ca(NO3)2

b. scrierea ecuațiilor reacțiilor din schemă: pentru fiecare ecuație (0,5p): 10 x 0,5p = 5p
Barem elaborat de:
Maria-Cristina Constantin, consilier superior, Centrul Național de Evaluare și Examinare
Daniela Bogdan, inspector general, Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Pagina 2 din 2