Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Subiectul „Grigore Vieru Cetaţeanul”


cl.IX-a A
Liceul Teoretic „Eugeniu Coşeriu”din s. Catranîc, r-nul Făleşti
Disciplina : Educaţie civică.
Timp: 45 min.
Profesor : Rotari Margarita, profesor de istorie şi educaţie civică.
Obiectivul de referinţă :
Să să promoveze valorile fundamentale şi democratice în grupurile sociale din care fac parte.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
1. Să descopere în baza creaţiei lui Grigore Vieru valorile pe care trebuie să le posede omul şi cetăţeanul;
2. Să identifice dimensiunile civice ale Poetului Vieru;
3. Să argumenteze necesitatea importanţa participării civice;
4. Să abordeze probleme majore ale democraţiei, aducînd idei de valoare bine argumentate.

Mijloace de învăţămînt: Portretul poetului Grigore Vieru, vitrină cu cărţi, fişe, tabla, casetofon, postere, carioce.
Strategii didactice: conversaţia, explozia stelară, brainstorming, clustering, cinguel, metoda Piramidei, diploma grafică.

Bibliografie selectivă: informaţii culese din internet, pagina web “Grigore Vieru”, critică literară la poezia lui Vieru, culegeri de poezii,
”Democraţie pentru toţi”, altele.

Nr. Momentele Obiectivele Durata Desfaşurarea activităţii Strategii didactice


lecţiei
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
I. Organizarea Se citeşte motto-ul: Lectura
clasei. “Nu, n-a murit Poetul!
Captarea Doar a plecat spre stele
atenţiei. O.1. Şi-alături de Luceafăr
5 min. El s-a topit în ele.” Explozia stelară
 Cui sînt dedicate aceste Elevii îşi expun opiniile referitor la
versuri? versurile date, aducînd argumente. Conversaţia
 Ce ştiţi despre Grigore
Vieru?
 Ce poezii cunoaşteţi despre
poetul Vieru?
Se anunţă subiectul şi obiectivele
lecţiei.
II. Realizarea Un stat se consideră democratic, dacă
sensului. cetăţenii lui se simt în siguranţă şi sint
O.2. mîndri că fac parte din cadrul
comunităţii respective. Patria şi
10 părinţii nu-ţi poţi alege. Grigore Vieru Discuţia dirijată
min. este unul dintre cei mai demni cetăţeni
ai neamului nostru.
 Ce înseamnă a fi cetăţean?
 Numiţi drepturile pe care
trebuie să le aibă un cetăţean. Elevii răspund la întrebările puse.
 Dar care sîntresponsabilităţile
cetăţenilor?
 Cum statul apără drepturile
catăţenilor săi?
Fiecare om trece prin viaţă lăsind
pentru urmaşi roade.
Propun elevilor citatul: Elevii comentează citatul. Recital de poezii. Audierea
“Este nedrept să învăţăm copilul să cintecelor.
moară pentru patrie, înainte de a-l
învăţa cum să trăiască pentru ea.” - Copii recită strofe din poeziile
Grigore Vieru “Satele Moldovei”,”Am un
- Ce a vrut poetul să ne transmită plai...”,”Frumoasă-i limba
prin acest mesaj? noastră”,”Prietenul”, “Plaiul meu”,
- Care sunt primele poezii despre “Cîntec de dimineaţă” ş.a.
patrie şi neam pe care le-aţi - Dragostea de ţară, neam, limbă,
învăţat cind eraţi mai mici ? semeni..., să creştem adevăraţi
- Ce ne-au învăţat aceste poezii ? cetăţeni ai patriei!
- Care au fost primele cărţi care - “Albinuţa”, “Abecedarul”...
ne învaţă să ne iubim Patria ? -
-Ce calităţi trebuie să le posede un Folosind metoda „Ciorchinelui“, elevii
adevărat cetăţean ? identifică valorile pe care trebuie săle Brainstorming.
posede cetăţeanul.
Elevilor li se propune să analizeze Elevii vor analiza poeziile şi înscriu în
în perechi versuri scrise de schemă răspusurile. Oral vor argumenta
G.Vieru. răspunsurile. Elevii activează în perechi.
Se propun pe fişe textele: “Poem”,
“Graiul”, Elevii vor identifica în grupuri versurile Elaborarea unui plan de idei.
“Faptul că eşti”, “De la tine”, “În prin care Poetul se afirmă ca un apărător al
limba ta”, “Mamă, tu eşti...”, valorilor naţionale. Notarea în caiete a judecăţilor de
“Albina ”... Sub îndrumarea mea elaborează planul de valoare.
Prezint elevilor fişa:”Grigore Vieru idei:
este un cetăţean de onoare nu numai  Vieru – poet al redeşteptării
al statului Republica Moldova, ci şi naţionale!
al întregului neam românesc. Acest  Vieru – patriot!
fapt este confirmat de prezenţa în  Vieru – apărător al limbii române! Discuţia dirijată.
poeziile Sale a ideii unităţii de  Vieru – promotor al istoriei
teritoriu, limbă română, conştiinţă neamului!
10 naţională, credinţe şi datini comune,  Vieru – luptător împotriva
min. independenţă” . fenomenelor negative(corupţia,
mita, hoţia, linguşenia, trădătorii
de neam...) care ştirbesc
Poetul Vieru a dorit foarte mult să fie democraţia noastră firavă!
scoasă sîrma ghimbată de la Prut,  Poezia lui Vieru – îndemn de
promovînd limba romănă, istoria revenire la datinile strămoşilor!
neamului, obiceie şi tradiţii, conştiinţa Elevii argumentează ideile selectate,
naţională. aducind exemple versuri din poezii,
Conştiinţa naţională reprezintă cintece.
totalitatea ideilor, aspiraţiilor,Se audiază cîntecul „Eminescu”.
sentimentelor prin care membrii unei
comunităţi îşi afirmă identitatea Elevii îşi expun sentimentele pe care le-au
comună”. trăit audiind cîntecul.

III.

Ce valori trebuie să le posede un Folosind metoda „Clustering 1“, elevii


Reflecţie edevărat cetăţean al neamului său ? identifică valorile pe care trebuie săle
posede cetăţeanul. Clustering
Elevii vor analiza poeziile şi înscriu în
schemă răspusurile. Oral vor argumenta
răspunsurile.
Elevii vor identifica în perechi versurile
prin care Poetul se afirmă ca un apărător al
valorilor naţionale.
- Identificaţi dimensiunile cetăţeanului
Vieru.
17 Elevii argumentează ideile selectate,
min. aducind exemple versuri din poezii.

Împreună cu toată clasa recităm Elevii îşi expun opiniile oral.


poezia "Soare, soare frăţioare”.
Sugerez ideia că soarele poate fi însuşi
poetul...
- Despre care izvoare se vorbeşte Elevii răspund la întrebări şi aduc
în această poezie ? argumente.
- Ce simbolizează „pasărea”?
- Ce simbolizează însuşi
primăvara?
- Dar iarba? Adrian Păunescu
spune că Grigore Vieru e
simplu, nu numai ca iarba, nu
numai ca păinea, ci şi ca
O.3. Biblia.
Propun elevilor versurile unde e
reluată aceiaşi ideie: Elevii aduc argumente. Metoda Piramidei
„Dragi feciori, pe-acest pământ,/ Nici
eu veşnic nu mai sunt,/ Nu sunt veşnic,
voi pleca,/Unde voi mă veţi uita,/ Şi de Elevii lucrează individual, discută în
unde nimenea/ nu s-a mai întors perechi , iau decizia şi o expun întregii
cândva./ V-am crescut, v-am ridicat,/ clase. Ideia aprobată se inscrie pe tablă.
Mă pot duce,/ Mă pot duce împăcat”.
 Argumentaţi de ce poetul este
împăcat de viaţa sa?
 Prin ce se manifestă
participarea sa civică ?
 Identificaţi mai multe verbe
care ne-ar confirma acest fapt ? Clustering 2:
- Cum credeţi, statul nostru .
asigură respectarea drepturilor
cetăţeneşti?
- Cum au fost asigurate Elevii aduc argumente.
drepturile cetăţeanului Vieru? Elevii citesc din mărturisile Poetului. Îşi
Grigore Vieru a fost mai mult decât un expun opinia, fac comentarii.
poet.
El a fost un stegar al oastei care a Elevii elaborează un Cinguel cu genericul Cinguel
luptat pentru pentru Limba Română, Grigore Vieru
pentru Alfabetul Latin, pentru
Identitate, Demnitate şi Conştiinţă
Naţională . Elevii cîte unul îşi vor expune opinia,
A căzut în bătălia pentru Adevăr şi continuînd gîndul:
Dreptate. A fost şi rămîne un mare Din cartea lui Vieru învăţ...
cetăţean al neamului nostru.
Înscrieţi pe posterul Clustering
meritele civice ale poetului Vieru.
- „De la plopii tăi
Invăţ
Mersul semeţ ... ”
- Ce aţi învăţat voi din poezia lui
Grigore Vieru?
IV. Sarcini 3 min. Aidoma firului Ariadnei, poezia lui Elevii vor elabora în grup o diplomă de Diploma grafică
pentru Grigore Vieru ne călăuzeşte spre cătaţenie pentru poetul Grigore Vieru,
extindere. ieşirea din labirintul deznaţionalizării identificînd meritele civice.
Follow-ul şi rusificării, spre un viitor luminos al
naţiunii române. Pentru acasă veţi
elabora în perechi o Diplomă de
cătaţenie pentru poetul Grigore Vieru,
confirmînd meritele lui civice.

Diplomele vor fi afişate pe panou.