Sunteți pe pagina 1din 17

JOGI'RB Dts Atr[REfiARtr

Sunt jocuri in care un rol aparte ii are afirmarea tuturor indivizilor


-: persoane, dar s.i a grupului. Jocul se bazeaz6"pe mecanismele de incredere
,,- sine, atit pe cele interne (concepfii, capacitdli...), cAt 9i pe corelalia cu
.-:luen!ele externe (rolul in cadrul grupului, cerinlele fafa de alte persoane...).
Unele jocuri constau in congtientizarea propriilor limite. Altele, din
- -.iilitarea recunoaqterii deschise, verbale a propriilor necesitefi qi din expri-
'.area lor, atAt verbal, cdt
si non-verbal, implicAnd acceptarea lor de cdtre
a:'-rp. Jocurile stimuleazi spiritul qi cons,tiinla de echipd.
in desfisurarea jocurilor deseori se evidentiazd. afirmarea personali in
:.drul grupului care implici numeroase ocazli de rivalitate intre participanfi.
I
-r.ntru evitarea acestor atitudini trebuie sd se atragd atenlie la implementarea I

-:ului.
l
Jocurile de afirmare incearcd sd valorifice calitdlile pozitive ale per- I
. anelor si ale grupului, pentru a favoriza o ambianld" in care toli si se simti i:

I
. parte a unui intreg. Afirmarea in condilii de egalitate e baza comunicdrii I

t
-:'ere si a lucrului in comun. I

Uneori aceste jocuri creeazd.situalia unei infruntiri fictive, care are ca i


- iectiv nu concurenla, ci favorizarea capacitalii de a rezista in fala presiunilor
-.irerne gi a manipuldrii, de apreciere a capacitatalii de reaclie intr-o situalie
.tila.
Evaluarea jocuriior de afirmare e foarte importanti. Pe de o parte se
-'.'aiueazddificultnlile survenite in joc, pe altd parte noile aspecte descoperite:
-.spectul celorlalli si al jucd.torului ca persoani.
in plus, este o ocazie propice pentru valorificarea situaliilor din viela
. tidiand. in care apar aceste probleme, de unde provin qi din ce cauzd (norme
: comportament, valori dominante etc.).
Miirimea gruputui: 10-30 fuztizgna{i
Timp: 20 u4n44te
Materiale: a ccdceaddac6, o ct@(6 (ur+rz^t ca VAt
7'4€44t) gi 75 de chatp (cgoaze elc,),

V) $b&ective
A intiri $i a aprecia increderea in sine, in pofida presiunilor sociale sau
ale grupului.

Freeedur*
jucdtorilor
$ase voluntari pd.rdsesc incdperea. Activitatea este explicatd
care au rhmas. Apoi voluntarii sunt invitali, unul cdte unul, gi sunt rugali sd
treaci un test de abilitate manuali (capacitatea de a efectua miqcdri rapide qi
precise). Primilor doi li se spune c5" se poate in timp de 20 de sec. de trans-
ferat aproximativ 25 de clame. Urmitorilor, li se ridicd baremul la 40.
Ultimilor - tot 40, dar se mai adaugd",spre exemplu, ci vor primi un premiu
sau dimpotrivd" vor fi pedepsiti.
De fiece dat6, lnainte de a incepe jocul, toli voluntarii sunt intrebati
c6.te clame cred ci pot fi transferate in cutie. Dupd. exerciliu, jucdtorii sunt
rugali sd facd un nou pronostic, pentru persoana urmdtoare.

EvaIu*re
Se poate discuta modul nostru de a reacliona in fala presiunilor sociale
si modul nostru de a construi criterii, fie acceptd"ndu-lesau negAndu-le, dar
rareori ignorAndu-le (norme de Iucru in fabrici, competitivitatea comerfului ...).
Ce e mai important - ceea ce simli sau criteriile altora?

No€e
Se poate face analiza concurentei internationale (in comer!, sport). Ar fi
"intensificarea"
interesant de a vedea procesului cAnd se adaugi factorul fricii
(pedeapsa).Consecinlele personale visd-a-vis de sentimentul de egec sau reugiti.
Timp: 2O ,a+Aaq* :
Materiale: as44t :

Qbieetive
A favoriza capacitatea de afirmare in cazul unei situatii ostile.

E Procedur*
Fiecare trebuie sd se limiteze ia a spune DA sau NU, firi nici o alti
expresie verbald.. Gesturile sunt libere. Participantii se divizeazd. in doua
grupuri dintr-un numdr egal de jucdtori, creAnd perechi. Cei dintr-un gir spun
l or
mereu DA, iar ceilalli - NU. In timp ce confruntarea avanseazd, se va schim-
si ba tonul vocii (calm) pAni se va ajunge la strigdt, apoi, revenindu-se din nou
si la intensitatea initiald..
ns -
{0.
rriu Evatu*re
Fiecare isi va exprima emoliiie si elementeie ce l-au ajutat sd se mani-
feste, si se afirme.
rati
Lrnt

iaie
dar
,..).
i Uarmea grupurui: lO -3O lazfibipaati :
i ti-p. 20 d4*4ute :
:
i Materiale: ttA,tt(t :
rfi
'icii
;ita. Obiective
A ajunge la cooperare prin comunicare pentru a reusi crearea unei
:xpresii artistice, creative. A favoriza perceperea propriului corp.

c'l Froceduri
Jocul decurge in linigte. Se deruleazd in perechi in care unul este
"sculptorul".
lutul" (modelul) si celalalt e Modelul lasd sculptorul sd.i miqte
:rainile, picioarele, corpul, pentru a construi sculptura. Comunicarea este non-
'.'erbal5".Se realizeaza "expozitia", dupi care rolurile se
schimba.

Evaluare
Mai intdi in perechi, de exemplu fiecare spune ce a simtit in ambele
-aze, ce a vrut sd. construiasci., cum a decurs comunicarea etc. Apoi se va dis-
, lta cu intreg grupul.
Mfuimea grrrpului: lO -3O fa.ztrclpaa{i
Timp: /O 64a44te
Materiale: qr4 cn'44t4/an 444 Ktt cnctzanent a*ztca( i

$&ieetSve
A incuraja o ambianta destinsS. stimulAnd atitudinea pozitivh a tuturor
membrilor grupului.

FrocedtrrE
Sund: muzica, timp in care toli danseazd prin incdpere. Cand muzica e
opriti., fiecare imbra-tigeaz6. o persoanA. Nimeni nu trebuie sd r5.mAnd izolat.
Muzica continud si sune qi participanlii igi pot continua dansul solitar sau cu
tovarigul lor. Odatd muzica opritd, e imbrd.liqatd a treia persoand. La fiecare
"imbrd"liqarea"
pauz1 grupului i se mai alaturd. o persoand, crescAnd continuu.

Note
Jocul iqi propune sd depageascd potenlialele tensiuni existente la
inceputul unei prime int6.lniri. Fiecare e l6sat s6 exprime ce simte 9i cum a
triit jocul.

Timp: lO aA4ste
Materiale: a&t4&

Sbiective
A favoriza afirmarea fiecdruia, pentru a fi iubit si integrat in grup.

Frclcedurd
Grupul formeazd 2 giruri care se situeazd unul in fala altuia. Fiecare
pereche se transformd. intr-o portiune a unui aparat de spdlat automobiie,
f5.cdndmisc6rilecoreSpunzdtoare.MdinilemAngdie freacd
, si lovesc usurel
"automobilul" "rein-
-o persoand ce trece prin tunel. Dupd ce a fost spd.lati,
trd" in sistem Si alta persoand merge printre rAnduri. Jocul se termind cdnd
"spdiate".
toate persoanele (automobilele) au fost

H*pte
"trenului"
Existd varianta de spd-lat, in care tot grupul formeazd
cerc, orientat intr-o direclie, cu picioarele desfd"cute 9i mAinile la nivelul ace
"automobiiele"
tora. Astfel toate vor trebui sd treaca printre picioarele tutur
or participanlilor.
Mnrimea grupuluiz lO -30 paztAtpanli
Timp: /0 d4it4afe
Materiale: ct4aut gi /Az&2:

$biec*ive
A cunoagte calitalile 9i posibilitalile colegilor. A mdri increderea in colegi.

ProcedurE
Fiecare participant iqi alege cdte un prieten secret, de preferinti dintre
rersoanele mai pulin cunoscute. El nu dezviiuie nimd.nui identitatea acestuia.
e Pe parcursul unui anumit timp, fiecare va incerca sd" descopere calitalile qi
rt. preferinlele acestui prieten secret, scriindu-i scrisori (fara a primi rispuns) in
cu -are iqi exprimd. gAndurile qi opiniile despre el. Dupd expirarea timpuiui (cAteva
re zile), fiecare va scrie prietenului sdu cine este, cum il cheamd. Dupd ce au
u. :icut cunogtinfd, igi vor explica trdirile si experienlele. Va urma 9i o disculie
:omund in cadrul grupului.

ia Evaluare
Se poate vorbi despre increderea acordatd unor necunoscufi, despre sen-
:imentele ce nu trebuie s6' le exprimi deodat6, despre descoperirea treptati a
:ersonalitatii fiecaruia, despre apropierea unor persoane pe baza unei simpatii
'.'izuale, sau chiar "condilionate" de hazard. De a evalua jocul in raport cu
,.ctivitalile zilnice.

F{ote
A asigura ca fiecare persoan6 sd aibd. un prieten secret (si trimiti
=crisori) si sd fie amicul cuiva (adica sd. primeasci scrisori). O modalitate poate
:i scrierea numelor tuturor participanfilor pe foi de hArtie care sunt aruncate
-:rtr-o sacogA. Fiecare va lua cAte o foaie pe care o va restitui doar in cazul
-ind pe ea va fi scris numele propriu.

are
ile.
rrel
lin-
i Mirimea gnrpului: lO -3O paztio4aa{i :
ind i ti-pz /5 a*mtu i:
! Materiale: ai44/t :

Lrn dlblective
ces- A favoriza afirmarea personald. in plan fizic. Exercitiu de pregatire pen-
L L{ I
' jocul pe roluri sau pentru tehnicile de rezistentd nonviolenti.
Lql Feocedurd
Jucitorii sunt separati pe perechi. Unul dintre ei se va intinde pe jos
qi va incerca sh se opund colegului ce trebuie si-l intoarcd.. Pentru aceasta, el
se poate sprijini desfdcAnd picioareie, impingd.ndu-se inspre pimAnt, intinzAnd
mAinile. Nu e permis a impinge sau a apuca colegul, dar nici a se dezlipi de
pimAnt. Apoi jucitorii se schimbd cu locurile.

Svaluare
Este important de a realiza cum s-a simlit fiecare, atdt in cazul in care
"intors
a fost cu usurintd,". cAt si in cazul contrar.

Mnrimea gnrprrlui: lO -3O paztds@a$i


Timp: 35 naazfe
Materiale: o cdtte p"9ta6, ct&au cau cze@a, plhaozel
an y'aaaa, o ta((6 aaa q+t ppzpte anol4aiaf

$blective
A favoriza cunoasterea si afirmarea fiecdruia,

t l
q xfr$Ge(Illra
I I
In decurs de 5 minute fiecare completeazi figa. Se repartizeazd" fip
care conlin propozitii sau intrebiri la care se rispunde. Exemple de intrebd
"daca
aq fi un automobil, a$ fi un ...; daci ag fi un loc geografic, a$ fi .
d a c 5 .a s f i u n a n i m a l , a s f i . . . ; d a c d a $ f i u n c d n t e c , s a u o m e l o d i e , a S f i . . . ; "
CAnd aceastd"faz6" s-a terminat, se strdng figele, se amesteci qi se im
dezordonat. Grupul trebuie si precizeze cine a scris-o, discutdnd. CAnd sursa
fost ghicitd., pe fisd se scrie numele si se fixeazd pe perete sau pe panou.

Evaluare
Optionald. Se pot discuta greutdtile pentru identificarea surselor sau
poate initia un dialog in perechi referitor la ce crede cealaltd persoand d
aceste rdspunsuri etc.

F{elte
Acest joc este mai adecvat pentru participanti care nu se cunosc p
bine. Se poate inversa dupd prima faz6 qi fiecare participant isr va alege
"daci
coleg, rispunzAnd la intrebirile era un ar fi un..." in locul
persoane gi poate descoperim niqte surprize.
JOS
., el
And
ide Mirimea gnrputuiz lO -30 /atrfucptu4tc
Timp: 3O "<a.ta*
Materiale: 6s441c

n
care
Obiective
A crea o situatie de ascuitare activd si de integrare a fiecdruia
in grup,
a invata sa intelegetn orice persoanA, orice punct de vedere, orice
opinie.

ProcedurE
Pe parcursul procesului participantii trebuie sd respecte urmdtoarele
conditii:
1 . R e g u l a c o n c e n t r d r i i . Timp de 5 minute fiecare din grup va fi "pro_
tagonistul".
2. Regula integrdrii si acceptdrii. Fiecare trebuie sa fie receptor ai pro-
tagonistului" (confirmarea cu capul, surAsurile, gesturile contribuie
Ia succesul
comunicarii)- Dacd nu esti de acord cu ceea ce se spune, nu
arata antipatia ta,
vei avea oeazia sd-ti expui punctul TAU de vedere.
3' Regula intelegerii. Incearca sa pricepi ce ti se spune. Intreabd, pre-
cizeazd', dar fd"ra a exprima vreun asentiment sau atitudine negativ6.
Fiecare participant primeste o hArtie, in care trebuie sd scrie
"ma afirmatii
cie tipul: simt mai bine cAnd sunt intr-un grup de semeni (oameni) care
"md"
'..", simt prost cand md aflu intr-un grup de oameni care cand
propozitiile au fost completate participanlii se impart
in grupuri de trei per-
soane' Fiecare va fi sigur cd ceilalfi coiegi il vor asculta 5
" minute. Ei este
protagonistul " si rd.spunde la intrebAri. Interactiunea
cu grupul se va
iseie desfasura in acord cu reguliie. Apoi, se schimbi cu locuriie, pentru
a-i ascul-
oFrri: ia pe ceilalti 3 participanti.
i ...:
Evatruare
,parl Se efectueaza in grupuril
'sa a de trei, apoi in comun. Fiecare poate vorbi
( ilexibilizarea regulii n r . 1 ) .

Mnrirna gnrpului: lO -3O /azt<odp4+ttc


Timp: 2O rala<*
Materiale: artatr.

7-l Obieetive
A favoriza capacitatea de concentrare si de contactare cu ceilalti Dar_
.-:-panti si cu solul.

@
Procedrri
Se formeazi un cerc mare, cu un anumit interval intre participantii care
s - a u aSezat pe pdmdnt. Se va continua prin schimbarea pozitiilor, in confornti-
unui
tate cu cond.iliile spuse de animator. Animatorui va propune abordarea
pozitii'
i ritm cu pauze, dAnd timp pentru concentrare si pentru simtirea fiecarei
I
I Iatd" pozitiile.
Pozitia 1. Initiald. Culcati cu fata in sus, mainile lipite de corp Si de
dugumea.
Pozitia 2. Genunchii se apropie de corp, strAngAndu-i cu mAinile'
pentru a
Pozifia 3. Picioarele intinse, miinile se depdrteazS' de corp
simlim
simti sau apuca mainile celor de langd noi. Ne relaxdm si incercam sd
contactul dintre noi.

Evaluare
Fiecare trebuie s6-Si exprime opinia d.espre cum s-a simlit in cele 3
pozi!ii si cum a reflectat conditiile jocului.

Mirimea grupurui: /0 -30 Pa


Timp: 20,aa44te
Materiale: 4r/4L

lr' | Obiective
A invd,ta cum se concentreaza energia unei expresii in propriul corp'

Proceduri
in
JucS.torii formeazi 2 coloane paralele. Coloanele sunt orientate
directii opuse. Ele sunt independente.
printr-un
Faceti o inspiralie profund[, acumulAnd intreaga energie 9i
gest ar5'tati
impuls, dintr-o sdrituri intoarceti-vdr cu un strigd,t, iar printr-un
ce vroiati sd transmiteti.
Auzind o iovitur6 din palme, capii coloanelor se intorc spre cei din
gdndul,
spatele 1or, cd.zdnd cu un strigdrt si exprimAnd prin tot corpui
ramd.nand apoi nemigcati. urmS"torii imita strigatui qi gestul printr-o singurd
miscare. Dupi ce primii au revenit la pozitia initial5., ramAnAnd nemi$cati,
cu
urmdtorii 1mit5. strigltul 9i gestul acestora si se intorc spre numirul trei
un nou gest.
Odata exercitiui realizat, toti rdmdn pe pozitii, cu gestul imPietrit.
Animatorul spune jucatoriior sa se intoarca lent unui cu fata la celi"lalt,
menlindnd gestui. Participantii se studi.azl bine si la un semnal schimbd reciProc
gesturile. Dup6 aceasta jocul se reincepe de la ceiS.laltcapit, in directia inversd.

t*l
1 2 ) Evalrrare
Se evalueaz6 dificultatile intdlnite si reactiile in timpul activitatii si
dupa.

7n \..
lO enAar*
atn4to

l d
$bieet*ve
::m A stimula spiritul de grup, de echip6, contactul si reaclia promptd a

FrocedurS
I t '
MiscS.rile trebuie si fie suave si nu prea rapide. Grupul formeazd un
-a:rt, toli luAndu-se de mAini. Persoana dintr-o extremd incepe sd se deplaseze
--:cular, si se roteascd in jurul sdu, timp in care restul girului pornegte in
:.ns opus. Se continud astfel pAnd. se ajunge la o imbratiqare strAnsi.

HvaScEare
De a observa cum s-a simtit fiecare in timpul activitalii, cum a decurs
,,municarea (situa$iile provocate de micqorarea spaliului personal al partici-
-.ntilor, luarea de decizii etc.).

Miirimea grrpuluiz lO -3O pazfdcdpa4i


Timp: 3O ,oAas*
Materiale: a egaffi fs4tvu a k€n oc/rI

Sbfiee€fve
A deprinde cum se exprimd sentimentele pozitive fatd de o persoani.

' = ' __
L - '-
- :

Frs*edur*
s-: --.
Jocul decurge in linigte. Unul dintre participanfi, cu ochii legafi, se
in centrul celorlaiti, ce stau in jur. Jucatorii se vor apropia de el,
..:J€o.Zd.
-,::imAnd sentimente pozitive intr-o form6 nonverbald in forma in care doresc
E - - - -
-:.p de 4-5 minute). Apoi fiecare poate intra in centru (to!i voluntarii).
? - - . - . "

Hv*Eware
Aceasta experientd de grup, este foarte neobignuita Si importantd" pen-
r*. jiecare persoand.. Evaluarea poate fi necesari pentru ca fiecare si poat6
:'',-:sti cum s-a simtit, dar o disculie nu ajutd intotdeauna gi nu poate expli-
J :aLr dezvalui sentimentele, emoliile. Copiii mici spre exemplu nu i-ar putea
-
: L d .

@
i Uermea grupului! lO -30 /aztdo,:Pa*4i :
i Timps 15 to<rtasA :
i Materiate: I za^p de actebzi (uec/ti), /6zA cticki
. . . . . . . . i . . . . .

$blective
A inlelege punctul de vedere al celorlalti gi cum o alt5. posturS. poate
schimba p5.rerea noastri.

lql Frocedur$
Participanlii trebuie sa se concentreze pentru a percepe realitatea prin
"Acegtia
intermediul unor prisme, adicd. ochelari. Animatorul explici. sunt
"ochelarii
nesiguranlei". CAnd porli acegti ochelari, devii foarte neincrezut. Cine
vrea sd priveascd. prin ei, pentru a ne spune ce crede despre noi?"
Dupd" un timp sunt prezentali alfi ochelari, fiecare avAnd o alti opticd
(incredere, fac totul rdu, toli m[ iubesc, nimeni nu md accept6, etc-).

Evatuare
in grup. Fiecare poate sd-gi exprime cum s-a simfit gi ce a vdzut prin
acegti ochelari. Acesta poate fi inceputul unui dialog despre problemele comu-
nicS.rii in grup.

i uarmea eruprlfuis lO -3O Pa,ctdcdqaa{i ;


: Timp?, 15 64/44te :
i Materiate: un y'et-t de ati pzaa"tf 444 de (A'ad i

Sbieetive
A favoriza afirmarea tuturor. A unifica grupul.

I el Froeedur6
Grupul se aqeazd in cerc. Animatorul incepe, aruncdnd ghemul fdrd
face vreun pas. In acelagi timp spune ceva bun persoanei cSreia iI aruncd. Ci
prinde ghemul, apuci firul si-l aruncd altcuiva, cu aceeagi procedurd 9i aqa pa
se terminh ghemul fdrd, a rupe a!a, doar tesem o pdnz6...

Evaftxare
Cum v-ati simtit? Cum apreciali si valorificali unitatea pfnzet?
recunoaqte grupul i n p A n z i ?
@
! Mirimea gnrpuluit /0 -30 /a?td/W4$i
! timpt /5 ?nlante
i Materiale: cze&anlo,c&/ou{

S&lective
A provoca atitudini pozitive. A favoriza respectul fala de sine. A stimu-
. dinamismul si creativitatea.

pr::-
1 FrocedurE
Pe o fisd sau hartie se deseneazi sau se scrie ceva drdgu! pentru una
sli:,: persoanele din grup. Se expediaz1., fara a se cunoagte sursa.
C::-t
Evaluare
"Valentinele"
A comenta reactiile persoanelor ce primesc

L hfote
A avea grija ca fiecare persoand din grup sd primeascd o felicitare. Pe
"oamenii
:::rufsul unei zile un mic grup de copii pot fi zile7", astfel scriin-
:,-.e ( p r e f e r a b i l ) toti.

i Ultltr* glrupdutu lO -3O fa.zticdpa"lti :


! rimpz 15 ouartfu :
i M"t.ti"t., au4trt ;

( $bieettve
A favoriza afirmarea unei persoane. A rezista manipulirilor. A dezvol-
r. rezistenfa asociativd". A anihila manipulatorul pentru a debloca conversalia.

T Fracedur*
Se joaci in perechi, facAndu-se schimb de roluri. Se anunti un minut
:: -:niste, inainte de a intra in situafie. Un membru al perechii interpeleaz{"
r;--itia cu o remarcd referitor Ia un defect, o atitudine ... Celdlalt incearcd de
, :eplica prin modelele urmitoare:
- unui fapt indiscutabil i se replicd cu " e sigur"
- unei opinii i se replicd cu "e posibil"
- unui argument rational i se replici cu "e logic"
(cAnd presiunea e puternici)
a repeta tot timpul primul rd"spuns dat la intrebare.
"De "Pentru
De exemplu: ce nu-!i aranjezi camera?". cd nu am chef".
"Ba
ar fi mai pld,cut si iucrezi intr-o ambianti ordonati?" da, dar nu am chef"
t- (__l
|$ | Evaluare
A studia atitudinile ardtate. cele care ar p u t e a f i e v i t a t e . . . e t c .

@ Ffo€e
Unele perechi pot incerca tehnica
"apei
curgitoare", iar altele
"a
cas-
cadei" . Dup6. o perioadi, perechile iqi schimba rolul sau doar opiniiie.

i ffe*nea enrpufui! lO -3O Paztd.d?tut4i :


! 1fimps 25 ,a<aaa* :
i M"t"c"t", ,tia.t/c :

aVl sbieetive
A favoriza si incuraja respectul de sine, unitatea echipei. A invila a
gAndi pozitiv.

I el Procedur*
Grupul se aseaz6, formand un cerc. Animatorul explicd ceea ce fiecare
persoand trebuie si spun6.
Exemplu:
- numegte, floarea, animalul sau copacul de care ili amintegte persoana
de aldturi
- numegte o calitate a persoanei qi ofer6-i una dintre calitn_tile tale pozitive
- numeste un cuvAnt, sau mai multe ce exprimd sentimentele tale de
multumire si satisfaclie referitor la aflarea ta in grup.

Bvaluare
Ti-a fost ugor si gasegti calitd"tile pozitive? Dar sd. le auzi despre tine?

Mirimea gilpufui! lO -30 pazfihdqal4fti


Timp: 25 ,n*auA
Materiale: 6az* &t enh ?ftaze,a4atez4hk
atile prntza dp4eaaf

$fuEe*€*ve
A-si percepe propriul corp. A stimula respectul de sine. A stimula
tudinea pozitiva fatA de alte persoane.
Froeedur*
H6.rtia e lipita pe peretele unde participanlii in perechi i$i deseneazdr
--lueta. Apoi, acestea sunt tiiate gi colorate. Sunt lipite pe perete Si toli mem.-
,:ii grupului Ie atribuie calitali pozitive.

No€e
In fiecare zi poate fi desenatd.silueta unei singure persoane sau a unul
"oamenii
;'rbgrup mic, care sd fie zlIet", langi care fiecare va lipi caracteris-
.-ci pozitive.

i ue*nea gnrpuruiz l0 -3O /aztdt/n4i :


:
i Timpi 6o(i44ftat :
i M"t"ti"t., /oaz/e/p, /4w taa ce? dp *ot"*i

Sbiective
A dezvolta capacitatea de observare. A fi congtienli de tipurile diferite
]care "e valori care ne influenteaza.

el Procedur*
oa:la Constd in a purta o eticheti cu sigla SSSD (sunt simpatic qi deptept).
Je fiecare datd cAnd cineva ne caracterizeazi negativ, rupem din hArtiu!5. o
:itive ,'rc6!icd, completd.nd coitigorul rupt din nou, cdnd ni se face un compliment
e o e =au suntem apreciali pozitiv.

Evaltlare
ne
A analiza reactiile diferite si motivele acestora. Ce tip de valorificari
tine? ,.:ecLeazhmai mult? Ce persoane, de obicei, ne apreciazi qi in ce circumstanfe?

@
I
i
l
Mirimea gruputuis /0 -30 pn
Timp: 20 64n44te
Materiale: 61t/t/a

$biective
A dezvolta capacitdtile de afirmare in plan fizic. A activiza jucdtorii gi
-1 pregAti pentru un joc pe roluri.

Fro*sdnxn'6
Persoanele se separd in perechi. Una dintre persoane std in sPatele
=-eilalte, ambele privind in aceeaqi directie. Isi incruciseazi Ia spate mainile

@
(mAna stdnga line dreapta si vice-versa). Persoana ce std. in fatd (cu mAinile
incrucisate) trebuie si incerce sd se elibereze, aplicAnd for!6, iar cealalti per-
soand incearci (prin metode acceptabile, morale) s-o mentini in aceeas,istare-
"evadarea',
Dacd"reuseste se schimba cu rolurile. Animatorul, la mijlocul jocu-
Iui d[ semnalul de schimbare a rolurilor pentru perechile mai "rezistente".

T(--l
lg)l Evalware
Cum v-afi simtit in fiecare dintre roluri? Ce e mai convenabil pentru
voi: si va eliberali sau sd"fineli
"detinutul".

: MeftrH grrupuluis lO -3O pazf&cparuli ;


! Timpt 20 u4a4ltte :
i Materiale: dtu4r. i

lVl obiective
A favoriza cunoasterea reciprocd Si a propriei persoane. A incuraja
autoafirmarea Si valorificarea pozitivd a fiecaruia. A stimula increderea si
comunicarea in interiorul grupului.

Frcaednm6
Fiecare participant deseneazl, un copac, cel care ii place cel mai mult
(ca specie), cu rS.ddcini, trunchi, crengi, frunze si fructe. La rd,ddcini va scrie
calitalile 9i capacitdtile ce le are. in crengi, trunchi - calitalile pozitive,
Iucrurile frumoase ce le face. Frunzele si fructele vor reprezenta succesele si
triumfurile.
"expozilia",
La sfdrsit se face p€ parcursul cireia fiecare va mai add.uga
elemente ce sunt indicate de grup.

Eva*uare
Te apreciezi suficient? Ceilalti au descoperit multe calitdli pe care tu
nu le-ai inclus? Cum te simti?

n SbieEtive
A forma grupuri mici. A evidentia individual fiecare subgrupa. A inte-
gra pe fiecare din membrii grupului.
I

fl Frtpcedur*
CAteva modele de divizare a unui grup fara ca nimeni sa fie izolat sau
-arginalizat.
1. Intr-o cdciulitd sau saco$d se introduc biletele ce conlin numele unor
'---imale, numdrul chrora sa fie egal cu numirul de grupuri mici care
trebuie
' -rmate. Dupi ce sunt amestecate, fiecare va extrage un biletel. Dupd ce toti au
'j-tras "destinatia" lor, inchid ochii si incep
sd imite sunetul animalului reprezen-
1 tr u .:. Scopul constd in gdsirea restului "animalelor", adici a grupului nou-format.
2. Fiecare participant pune intr-o gramdjoard un obiect ce-l repre zintit
::as' un papuc etc.), iar cdtiva oameni (cAte unul din fiecare echipa) aleg (cu
"rii inchigi) c6.te un obiect, pani se epuizeazd. grd.majoara. Astfel,
-.:onditionat s-au format echipe.
3. Se fac biletele de hArtie coloratd de tot atAtea culori cAte grupuri
. -rt. Fiecare persoani extrage cAte un biletel gi se alaturd" conform culorii.
4. Se formeaza subgrupuri in dependenti de o caracteristicd aleasa
-asculi in aceea-silund, aceeagi culoare de pantofi, culoare a ochilor, preferinte
. . :1 .

raj a
.a :-[
-:

nult
tcrle
llr-e. Miirimea gnrpului: lO -30 pazt(2to4aa{i
t ^
le
- :
:-I Timp: 2O raaaate
Materiale: o paaBkf d"e o aasnutd cuhaze ci
iuga q/4 caz+tek( fu caze uoz k tr4tdte
"c.tzrt4a(qi"
ztn4ftl/e

e tu
Gbie*tfive
A simti experienla de a fi diferit. A stimula capacitatea de autoafirmare
mediu ostil.

Pracedurd
Participantii vor purta pentru un timp anumit (oriunde sunt) o panglicd
. -:atd", intr-un mod vizibil (pe mani). Panglica nu trebuie ldsata pe parcur-
"- exercitului. Fiecare va nota intr-un caiet sau carnefel reactiile produse.

Evatrrare
Cum vd, simteali? Ce reactii ati produs? Cum credeli, ce simt si cum
persoanele de alti rasd, culoare a pielii, intr-un mediu strdin?
r-

: Miirimea gilpului: lO -30 fa'v'tLciP4'lti


:
i ti-pz 20d4n44re :
i Materiale: as44rt j

| r' | $bisctive
A favoriza afirmarea si unificarea grupului'

Froeedurd "Plec
intr-o
Toli se aseazd, form6.nd un cerc. Cineva incePe spunand:
. . . , de exemplu PuPic, care il da lui B, aflat
c S . l a t o r i es p r e . . . , $ i v o i l u a u r"Plec
Ia dreapta sa. B acum spune i n . . . s i v o i l u a u n pupic si o PiScdtur6',
ce i-o da lui C, $i aqa mai deParte.

Note
Se pot lua si lucruri nemateriale,care doar se transmit.

i rrretmu" gruputui. lO -3O Paztrr'eqaali


i t*tz 20 a4i44te
i Materiale: aA44rt

M sbiective
A destinde si uni grupul. A intra ln contact f.izic si a uita
prejudecS.!i.

fel Procedurd
Animatorul incearcS s6 pigte pe cineva, atingandu-l. Dacd reugeqte'
trebuie sd
ta trebuie sd pigte pe altcineva. Pentru a evita de a fi pigcat,
inainte' I
opreasc5",si strige Poc si s6 bat5. din palme, tinand mdinile intinse
persoana, jucdtorul treb
de aici r6mdne nemigcat. Pentru a reanima aceasti
fd'ri' a
sd intre in spaliul format de mainile ei si s-o sdrute. in acelaqi timp,
poate fi pig(
un sd.rut. aflat intre m6:ini, se afli intr-o zon5. liber6, unde nu

B*o€e
piqc6. Pent
cand grupul este numeros pot exista cdteva persoane care
a Ie putea indica, ele pot avea un semn distinctiv. In cazul unui singur
ticipant ce pisc6, e foarte important de a avea un spaliu redus pentru
schiurb mai eficient si contact mai intens'
Mnrimea grupului: /0 -3O fazfikcpan{i :
Timp: 2O racAas* :

$blee€ive
A incuraja respectul fala de propria persoand qi acceptarea de sine.
nt r-':
?l Froeedmr*
af iat
1r9
Tot grupul se aseazdformAnd un cerc. Animatorul roagi pe fiecare, fd"ri
'. se uita sau vorbi cu cineva, sd scrie caiitali pozitive in mijlocul figei. Trebuie
:r fie cel pu-tin patru. Se pot exprima prin cuvinte, desene sau propozifii.
-\nimatorul participi si stimuleazi grupui, spunAnd ci fiecare are mult mai
-.r-rltde patru. Apoi, in linigte, toate persoanele se plimbi cu fiqa pe piept,
.-.tfel ca toli s-o poatd, citi. Daca este timp, se pot forma perechi sau grupuri
-"e trei, in care sd se gdseasci detalii
sau explicatii despre ceea ce au scris.

Mnrinrea gnrpuluiz /0 -3O par*cpaa{f


Timp: 30 ,aAzs*
Materiale: as44rt

$bleetive
A ajuta grupul in exprimarea unei idei. i

ta ie
T' Prceedur* j
Alegeti tema care nu este bazath pe evenimente actuale sau situatii con-
::te, ci pe o concepfie polard (ex: religie, democralie, dreptate, drepturile
I
.:reii). Rugati un voiuntar sd reprezinte ce gAndegtedespre tema propusA, prin
ACCS-
:..nsformarea lui in sculpturA sau un voluntar poate sd foloseascd pentru aceas-
s a *
. alti membri ai grupului si sa faca din ei sculpturi care ar reprezenta tema
r. Dar
':a. Intrebali pdrerea restului grupului qi rugati-i sd adauge ceva sau sd
reb'-::e
---imbesulptura. Unul dupa altul ei vor face schimbari qi vor explica restu-
i a ri.a
pi sc'at-
- grupului cauzele acestora. Acest proces poate continua pAna ce fiecare par-
, -pant nu va fi de acord cu modul in care sculptura reprezinta tema aieasi.

)e: i rL ___l Evataffia"e


r par-
Invitati grupul sd. aprecieze tema sau procesul: analizali inceputul,
, tivele, de ce au fost de acord sau nu cu schimbdriie fdcute sculpturii 9i de
r'. -14
toti au fost de acord cu rezultatul final.