Sunteți pe pagina 1din 65

UNIVERSITATEA : GEORGE BARITIU – BRASOV

FACULTATEA : STIINTE ECONOMICE


SPECIALITATEA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Raport de evaluare a societatii comerciale


oltchim SA- RAMNICU VALCEA

Coordonator stiintific: Student:


Conf.univ.dr.POPESCU AURELIAN
Anul III AM

Brasov

2008
CUPRINS
PAG

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM 4


S.A. RAMNICU VALCEA
1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii: 4
1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale 5
1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative 5
1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active 5
1.5. Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii: 5

CAPITOLUL II SCOPUL EVALUĂRII ŞI BENEFICIARUL LUCRĂRII 6

CAPITOLUL III PREZENTAREA EVALUATORULUI 8

CAPITOLUL IV ANALIZA DIAGNOSTIC 9


4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 9
4.1.1. Structura actionariatului 9
4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie 11
4.1.3.Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in 12
legatura cu acestea
4.1.4.Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si 13
lung
4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii 14
4.1.6.Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa 14
4.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 15
4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 15
4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse 18
indigene, surse import)
4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare 21
4.2.4. Evaluarea concurentei 24
4.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 24
4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI 27
4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – COMERCIAL 29
4.5.1.Analiza cresterii intreprinderii 30
4.5.2. Diagnosticul rentabilităţii 36
4.5.3.Analiza structurii activului 40
4.5.4.Analiza structurii pasivului societatii 41
4.5.5.Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii 41
4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara 42
4.5.7.Indicatori ai fondului de rulment 42
4.5.8.Analiza gestiunii societatii 43
4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI 44

2
CAPITOLUL V EVALUAREA INTREPRINDERII
47
5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE 48
5.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT 50
5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare 50
5.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar. 51
5.2.3. Structura factorului de actualizare 51

CAPITOLUL VI CONCLUZII FINALE – OPINIA EVALUATORULUI 53

BIBLIOGRAFIE 54

ANEXE

3
CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA

Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea


Sediul social : Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1
Numarul de telefon : 0250/701200
Numar fax : 0250/735030, 0250/730877, 0250/736188
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Reg. Comertului : J 38/219/18.04.1991
Cod de inregistrare fiscala : RO 1475261
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti ,
categoria I
Capital social subscris si varsat : 32.358.864,10 RON
Principalele caracteristici :
Tipul actiuni comune nominative, emise in forma ale valorilor mobiliare dematerializata emise de
S.C.Oltchim S.A.
o Numar 323.588.641
o Valoare nominala 0,10 lei

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii:


S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea este una din cele
mai mari companii de produse chimice din
România. Amplasarea ei pe platfoma chimica,
situata la 10 km de municipiul Rm. Vâlcea are o
serie de avantaje, printre care am putea mentiona:
√zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, cărbune, calcar, apă;
√existenţa în zonă a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 ani (amplasat la
8 km distanţă de platforma chimică);

4
√achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se
face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);
√ utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă;
√ centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;
√ forţa de muncă calificată din zonă;
√ acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate - având legătură cu toate frontierele şi porturile de la
Dunăre şi Marea Neagră.
Obiectul de activitate cuprinde în principal: proiectarea si productia de produse clorosodice,
mase plastice, oxoalcooli, solventi clorurati, pesticide, produse petrochimice, energie termică, alte
produse chimice, produse alimentare de origine animală si vegetală, inclusiv servicii si asistentă
tehnică si comercializarea acestora la intern si export, în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv al societătii.
1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:
S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea
Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului
Chimic Rm. Valcea care a luat fiinta in anul 1966.
1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor
sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar:
Nu este cazul.
1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active:
Nu este cazul.
1.5.Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

Tabelul 1.1 Elemente de evaluare generala

Indicatori 2006 2007


Profit (mii lei) 8.780 -95.894
Cifra de afaceri (mii lei) 1.731.805 1.749.872
Export (mii lei) 1.259.736 1.295.586
Cheltuieli totale (mii lei) 1.801.334 2.054.883
% din total cifra de afaceri 72 74
-export 28 26
-intern
Lichiditate(numerar si echivalent numerar) (mii lei) 42.396 10.089

5
CAPITOLUL II
SCOPUL EVALUĂRII ŞI BENEFICIARUL LUCRĂRII

Evaluarea , ca instrument de orientare a operatorilor economici in spatial economic al tarii si


nu numai , reprezinta in esenta un complex de tehnici , procedee si metode prin care un bun , o grupa
de bunuri , un activ economic , un activ sau element intangibil , o intreprindere in ansamblul sau sint
aduse din punct de vedere valoric la nivelul pietei si prin care li se asigura comparabilitatea cu
aceasta , respectiv determinarea zonei celei mai profitabile in care s-ar putea situa pretul la care o
tranzactie s-ar putea incheia in conditii normale de piata.
Motivul pentru care apare necesara evaluarea unei intreprinderi decurge din existenta unor
grupe de factori care influenteaza permanent valoarea unei intreprinderi si anume:
 Influente legate de existenta preturilor libere
 Influente legate de modifcarile raportului de schimb al monedei nationale
 Gestiunea interna a fiecarei intreprinderi , mai ales in ceea ce priveste politicile de amortizare
si contabilizare , cu deosebire contabilitatea costurilor.
Cazurile in care este necesar sa se procedeze la o evaluare a intreprinderii sint foarte
numeroase:
 Ca instrument de masurare a calitatii gestiunii intreprinderii
 In tranzactiile comerciale , in special cazurile de vinzare-cumparare si cele de privatizare
 Ori de cite ori au loc schimbari in marimea si structura capitalului social al intreprinderii –
pentru a scoate in evidenta eventualele influente determinate de actualizarea valorii bunurilor
intreprinderii la data efectuarii modificarilor in capitalul social
 Ori de cite ori au loc schimbari in numarul si componenta actionarilor sau a asociatilor
 La determinarea cursului de introducere la bursa
 In cazul fuziunilor si divizarilor unor intreprinderi – pentru calculul paritatii de schimb
 In actiuni juridice cu scop patrimonial – ce pot avea ca obiect impartirea patrimoniului ,
lichidarea
 In scopuri fiscale – pentru determinarea maselor impozabile sau a drepturilor de succesiune
 In alte scopuri cum ar fi creditarea , asigurarea etc.
Prezenta evaluare s-a efectuat exclusiv în scopul informării acţionarilor S.C. OLTCHIM SA..
Datele, informaţiile şi conţinutul prezentului raport fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în

6
parte sau în totalitate şi nu vor putea fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al
evaluatorului. şi al destinatarului

7
CAPITOLUL III
PREZENTAREA EVALUATORULUI
Persoanele care realizeaza evaluarea pot fi : experti contabili, experti evaluatori, analisti
financiari, creditori bancari, inspectori de impozite, investitori financiari etc.
Elementele pe care aceste categorii de specialisti le au in vedere sint activele reale
(echipamente) , activel imateriale (brevete , contracte) , know-how , aptitudinile de rambursare a
datoriilor (solvabiliatea finala) , solvabilitatea imediata , capacitatea de a distribui dividende si cea de
a realiza plusuri de valoare , existenta de sinergii cu o alta intreprindere si posibilitatea de a realiza
economii de scara sau de a atinge marimea critica , controlul unei aprovizionari sau a unei vinzari si
altele.
Formal , documentul prin care se contracteaza o lucrare de evaluare de intreprindere pot fi de
doua feluri:
o contractul de prestari servicii
o scrisoarea de misiune
Indiferent de forma utilizata , documentul de contractare este initiat de evaluator si trebuie sa
contina in mod obligatoriu prevederi referitoare la :
o obiectul si scopul evaluarii
o estimarea modului de abordare a evaluarii si eventual a metodelor ce vor fi aplicate
o sursele documentare ce vor fi folosite de evaluator
o modul de raportare : eventualele rapoarte intermediare si raportarea finala ,
documentul de raportare si responsabilitati legate de divulgare
o onorarii
o termene de realizare a lucrarilor
o eventualul arbitraj prealabil recurgerii la actiuni introduse la instantele de drept
comun.
Evaluarea ce face obiectul acestui raport a fost efectuată de către dna. Cornelia Popescu ,
studenta în anul III la Universitatea George Bariţiu din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice,
specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

8
CAPITOLUL IV

ANALIZA DIAGNOSTIC

Analiza diagnostic a firmei SC OLTCHIM SA a fost structurată în 6 componente, respectiv:


1. Diagnosticul juridic.
2. Diagnosticul operaţional
3. Diagnosticul resurselor umane.
4. Diagnosticul managementului.
5. Diagnosticul comercial.
6. Diagnosticul financiar.

4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC


Diagnosticul juridic ce are ca obiectiv aprecierea situatiei juridice a intreprinderii in raport cu
proprietarii , tertii si cu salariati
In cadrul acestui diagnostic au fost investigate aspectele juridico-legale privind activitatea
societatii, precum si a patrimoniului social ce urmeaza a fii evaluat. Acest diagnostic s-a efectuat
pe baza documentelor solicitate de evaluator si puse la dispozitia acestuia de catre societate si
anume: actul de constituire al societatii, toate actele aditionale la acesta, certificatul de inscriere
mentiuni pentru fiecare act aditional, hotararile adunarii generale a actionarilor, certificat constatator
de la Registrul Comertului, Certificat de atestare fiscala de la Directia Fiscala .

4.1.2. Structura actionariatului


Problema capitalului social al Oltchim a fost una din cele mai aprig dezbatute probleme la
finalul anului 2003 si in prima parte a anului 2004. Astfel, in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor din data de 28 noiembrie a fost aprobata conversia in actiuni a unei parti din creanta
detinuta de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si majorarea capitalului social cu
aceste creante. Valoarea acceptata de AVAB pentru creanta convertibila in actiuni a fost de
95.284.145,58 USD, ceea ce, la cursul de atunci, insemna o majorare de capital cu o suma de peste
3223,3 miliarde lei. Ca atare, capitalul social s-a majorat la 3.546.956.001 mii lei, de la 323.588.641
mii lei, prin emisiunea unui numar de 3.223.367.360 actiuni in favoarea AVAB, care a ajuns astfel sa
detina aproape 91% din capitalul social, diminuand in mod semnificativ cota celorlalti actionari.
Ulterior, actiunile AVAB au fost transferate catre APAPS, in vederea privatizarii societatii, iar mai
apoi, printr-o hotarare din aprilie 2004, au fost transferate de la APAPS catre Ministerul Economiei.
Majorarea de capital social si reducerea aferenta a datoriilor catre stat sunt inscrise in bilantul

9
societatii pe anul 2003,. Hotararea AGA prin care se decide aceasta majorare de capital social a fost
insa contestata de unii actionari minoritari, care cerea suspendarea executarii acestei hotarari, pe
motiv ca majorarea s-a facut fara acordarea drepturilor de subscriere preferentiala actionarilor
minoritari, vazandu-se astfel cu detinerile diminuate. In ceea ce priveste capitalul social si structura
actionariatului, situatia se mentine incerta pana la gasirea unei solutii, pana la acordarea de castig de
cauza uneia sau alteia dintre parti.
Tabelul 4.1 - Structura sintetica consolidata a actionarilor, conform Depozitarului Central S.A., la
data de 21 ianuarie 2008.
Nume Numar actiuni Procent
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 172.337.817 53,25830
Petro Carbo Chem SE-Germania 41.754.862 12,90369
Persoane fizice 58.373.059 18,03928
Persoane juridice 51.122.903 15,79873
Total 323.588.641 100
 
Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,10 lei.

16%
AVAS
Petro Carbo Chem germania
18% Persoane fizice
53%
Persoane juridice
13%

Fig. 4.1 - Structura actionariat la OLTCHIM SA

Incepand cu 31.10.2007 capitalul social a fost diminuat de la valoarea de 354.695.600,10 lei


la 32.358.864,10 ca urmare a punerii in aplicare a Sentinţei nr. 372 din 20 aprilie 2007 pronunţată de
Tribunalul Valcea prin care s-a dispus radierea menţiunii de majorare a capitalului social al S.C.
OLTCHIM S.A. Rm.Valcea dispusă prin hotărarea AGEA din 28.11.2003 (majorarea cu creanta
detinuta de AVAS asupra societatii in valoare de 322.336.736 lei) . Astfel statul, prin AVAS, si-a
diminuat detinerea in capitalul social de la 95,74 % la 53,26%.

10
4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie

OLTCHIM furnizează o gamă largă de produse chimice, peste 50 de produse agrochimice,


produse agroalimentare si materiale de constructii. S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007
Principalele instalatii de productie ale OLTCHIM sunt bine integrate, productia de la instalatiile de
electroliză asigurând principalele materii prime pentru instalatiile de PVC, polioli, solventi clorurati
si pesticide, in care se realizează produsele cu cea mai mare pondere în venitul societătii.
Principalele capacităti de productie de pe platforma chimică ale societătii sunt:
Tabelul 4.3

Denumirea instalatiei Capacitate Tehnologie – Licentă Starea


- tone/an - P.I.F. tehnică a
utilajelor si
cladirilor
Electroliza III cu 210.000 to lesie sodă DeNora Permelec Italia bună
catod de mercur 186.060 to clor gazos P.I.F. 1974
44.200 to clor lichid
20.000 to hipoclorit
56.000 to acid clorhidric
Monomer 160.000 to clorură de vinil TOYO Engineering Corp. bună
Mitsui&Taotsu P.I.F. 1975
PVC I 100.000 to PVC Dow Chemical SUA Instalatie
P.I.F. 1970-I stage; modernizata
Iprochim Bucuresti- II stage
PVC II 215.000 to PVC Iprochim Bucuresti Instalatie
P.I.F. 1975 modernizata
Oxoalcooli 52.000 to produse oxo: Tehnologie modernizată « instalatie
octanoli, butanoli OXO » cu catalizatori de modernizată
rhodiu;
Licentă Davy McKee&Union
Carbide P.I.F. 1999
Electroliza cu 120.312 to sodă caustică Licentă UHDE- Germania instalatie
membrană 106.776 to clor P.I.F. 1999 nouă
schimbătoare de ioni 3.000 to hidrogen
51.562 to acid clorhidric
41.278 to hipoclorit
84.347 to clor lichid
Soda bloc 50.000 to sodă bloc DeNora Permelec Italia Bună
P.I.F. 1974
Instalatia 50.000 to sodă fulgi SET Italia- P.I.F. 2000 instalatie
sodă fulgi si 50.000 to soda perle SET Italia-P.I.F.2004 nouă
sodă perle

11
Instalatii PPP 10.000 to oxid propilenă Icechim Bucuresti-P.I.F.1977 instalatii
Prin modernizari s-a Proiectare Oltchim pentru modernizate
realizat o capacitate de modernizari
90.000 to de oxid Iprochim Bucuresti-
propilenă. P.I.F.1978
6.000 to propilen glicol- Proiectare Oltchim pentru
capacitate initiala modernizari
Iprochim Bucuresti-
P.I.F.1978
Prin modernizari s-a Proiectare Oltchim pentru
realizat, o capacitate de modernizari
9.000 to de propilen glicol
3.000 to polieteri –
capacitate initiala
Prin modernizari s-a
realizat, o capacitate de
90.000 to de polieteri.

Un procent de 70% din instalatiile care functioneaza in cadrul SC Oltchim SA sunt


noi si au fost puse in functiune in perioada 1999-2007.
Pentru restul instalatiilor se efectueaza periodic revizii si reparatii capitale astfel incat ele sa aibe
asigurate toate conditiile de functionare in siguranta, dat fiind specificul de pericol deosebit in
instalatiile chimice.
Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune a acestor instalatii, gradul de
uzura stabilit conform cartilor tehnice ale echipamentelor si utilajelor este apreciat la un nivel de
aproximativ 30%.

4.1.3. Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea
Societatea detine in patrimoniu constructii in valoare de 164243822 lei, terenuri in valoare de
61537487 lei, instalatii tehnice si mjloace de transport in valoare de 446571476 lei.. De asemenea,
societatea a achizitionat in leasing 9 autoturisme Volkswagen . Pentru activele detinute s-au incheiat
polite de asigurare, de asemenea s-au constituit provizioane pentru constrictii , terenuri si instalatiile
modernizate.
Exista pe rolul instantelor de judecata urmatoarele litigii cu privire la activele corporale ale
societatii:
►Actiune in revendicare care face obiectul dosarului nr. 124/288/2008, aflat pe rolul Judecatoriei
Rm. Valcea. Actiunea este formulata de mai multe persoane fizice care au obtinut ordine de restituire
in proprietate a terenului in suprafata de 10.827,67 mp, situat in comuna Barbatesti, satul Negrulesti
si are ca obiect compararea acestor ordine cu titlul de proprietate detinut de S.C. OLTCHIM S.A.,
respectiv Certificatul de atestare a dreptului de proprietatea seria M03 nr. 0489
12
►Plangere formulata in baza Legii 10/2001 de Folica Constantin impotriva Deciziei nr.
565/03.08.2007, emisa de S.C. OLTCHIM S.A., prin care i s-a respins ca nedovedita Notificarea prin
care solicita acordarea de despagubiri pentru o suprafata de 784 mp, situata in Rm. Valcea, str. Mihai
Viteazu. Suprafata respectiva face parte din terenul detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seri M03 nr. 3764/1997. Plangerea face obiectul
dosarului 3740/90/2007 aflat pe rolul Tribunalului Valcea.
►Actiune formulata de persoane fizice cu privire la obligarea S.C. OLTCHIM S.A. sa emita decizie
de restituire in natura a terenului in suprafata de 9.534,86 mp, situate in satul Carstanesti, comuna
Otesani, detinut de S.C. OLTCHIM S.A. in baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
seria M03 nr. 0489. Litigiul a fost pe rolul Judecatoriei Horezu, care si-a declinat competenta in
favoarea Tribunalului Valcea, de unde, pana in prezent, nu am primit nici o citatie.
►Ipotecile asupra activelor corporale, la data de 31.12.2007, ce constau in terenuri, clădiri şi
echipamente cu o valoare contabilă netă de 585.166.172 lei pentru facilităţile de descoperire de cont,
împrumuturile pe termen scurt şi lung .
Din documentele puse la dispozitie de societate reiese ca la data de 31 decembrie 2007 s-a
efectuat de catre o firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate
(terenuri, mijloace fixe, investitii in curs).

4.1.4. Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung

La 31.12.2007 societatea avea in derulare pe langa contracte de leasing si o serie de


contracte de finantare:
1. credite pe termen scurt
-credit de exploatare -BCR
-credit de exploatare -Banca Transilvania
-credit termen scurt –Eximbank
-credit termen scurt Alphabank
-credite in valuta pentru productie

2. credite pe termen lung:


- credit intern
- credit extern
1. contacte de leasing financiar pentru achizitioanarea de linii de fabricatie, utilaje , instalatii si
mijloace de transport.
13
4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii
Activitatea societăţii se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi funcţionare
(ROF), a Regulamentului de ordine interioară (ROI) şi a Contractului colectiv de muncă:
 În ROF sunt prezentate atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile conducerii societăţii şi
ale compartimentelor din structura acesteia.
 În ROI sunt prezentate obligaţiile salariaţilor societăţii, cât şi sancţiunile aplicate acestora în
cazul neîndeplinirii sarcinilor ce le revin la locul de muncă. Aceste regulamente sunt valabile
în prezent, personalul fiind informat.
 Contractul colectiv de muncă este identic pentru toţi salariaţii societăţii; în acesta se
reglementeazã drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor cu privire la încheierea,
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; timpul de
muncă şi timpul de odihnă; condiţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
salarizarea; protecţia socială a salariaţilor şi alte drepturi; pregătirea şi perfecţionarea
personalului; drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă; recunoaşterile
reciproce, drepturile şi obligaţiile administraţiei şi ale angajaţilor.

4.1.6. Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa


Tranzactionarea actiunilor emise de S.C.Oltchim S.A. se face in cadrul Bursei de Valori
Bucuresti pe baza Deciziei de inscriere la cota nr. 21 / 26.11.1996, incepand cu data de 18.02.1997.
Actiunile societatii sunt cotate la categoria I si volumul tranzactionarii acestora intra in calculul
indicelui BET.
In anul 2007 evolutia pretului actiunilor OLT s-a inscris in tendinta generalizata de crestere a
pietei.Cotatia actiunilor a crescut de aprox. 2,61 ori fata de cea inregistrata la inceputul acestui an.A
fost inregistrat un pret maxim din intreaga perioada de tranzactionare a actiunilor societatii (de 1,55
lei-11.10.2007).

4.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL


4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
14
Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate:
Produse anorganice:
- soda caustica (lichida, bloc, fulgi,perle);
- acid clorhidric (farmaceutic,de sinteza);
- clor lichid;
- apa oxigenata(35 %, 50%).
Produse macromoleculare:
- policlorura de vinil;
- polieteri polioli;
Produse organice de sinteza:
- oxo-alcooli (octanol, izo-butanol);
- solventi organici clorurati(percloretilena).
- anhidrida ftalica
- plastifianti
In afara acestor produse societatea realizeaza secundar activitatii de baza urmatoarele:
Materiale de constructii:
- profile pentru ferestre si usi din PVC – RAMPLAST 2000;
Produse agro-alimentare:
- conserve din legume si fructe, sucuri naturale din fructe;
- oua, carne de pasare.
Produse anorganice:
Soda caustica se utilizeaza in industria petroliera, in industria petrochimica, in industria
aluminiului, in industria celulozei si hartiei pentru tratarea pastei de lemn, la fabricarea detergentilor
(ca materie prima), pentru obtinerea sapunului, la fabricarea colorantilor, fenolului, fosfatilor. De
asemenea soda caustica in toate formele ei, se regaseste in procesul de regenerare a cauciucului, la
uscarea si decolorarea gazelor si in procesul de fabricare a fibrelor celulozice prin procedeul tip
„vascoza”.
Soda caustica perle, cel mai nou sortiment din gama produselor clorosodice, este foarte
solicitata pe piata datorita avantajelor mari pe care le prezinta la utilizatori: costuri mai mici de
depozitare, dozare mai usoara si mai precisa, calitati ce recomanda produsul la utilizari in domeniul
industriei farmaceutice, de cosmetice, de detergenti, si alte domenii de sinteze fine. Produsul este
obtinut intr-o instalatie unica in Europa Centrala si de Est.

15
Acidul clorhidric este utilizat in industria chimica organica si anorganica pentru sinteza
hidrocarburilor clorurate respectiv a clorurilor anorganice, dar si ca agent de neutralizare. Se mai
foloseste in industria farmaceutica, cosmetica, de mase plastice, in industria cauciucului la sinteza
cloroprenului, in industria colorantilor, in industria textila, si in industria celulozei si hartiei. De
asemenea se foloseste ca agent de regenerare a rasinilor schimbatoare de ioni in statiile de
demineralizare a apei si ca agent de decapare si degresare in industria metalurgica si constructoare de
masini.
Clorul lichid este utilizat in sinteza acidului clorhidric, ca intermediar in sinteza unor produse
chimice organice, in industria cauciucului, in industria textila si in industria celulozei si hartiei ca
agent de inalbire, ca agent de neutralizare la tratarea apelor si ca agent de oxidare in procesul de
epurare a apelor.
Hipocloritul de sodiu este folosit ca agent de inalbire in industria textila, industria hartiei si la
fabricarea produselor de curatire si intretinere a locuintelor , dar si la tratarea si purificarea apei.
Apa oxigenata(35% 50%)se utilizeaza ca decolorant in industria textila, pentru tratarea apei
potabile si a apelor reziduale in industria detergentilor, a celulozei si hartiei, in sinteze din industria
chimica, industria metalurgica si miniera, rafinarea titeiului.
Produse macromoleculare:
Policlorura de vinil este folosita in cele mai variate domenii cum ar fi :constructii, industria
electrotehnica si electronica, industria de incaltaminte, mase plastice si bunuri de larg consum,
industria alimentara, de cosmetice si medicamente, produse de uz biomedical.
Polieterii-poliolii se utilizeaza la sinteza rasinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a
elastomerilor, a adezivilor, a antispumantilor, la fabricarea lubrifiantilor si a lichidelor de frana. Cea
mai importanta utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. Spumele
poliuretanice sunt obtinute printr-un proces de spumare in bloc sau liniara.
Se folosesc in industria mobilei la tapiserii, in industria automobilelor la diverse repere (bord,
volan), tapiserii auto. De asemenea se folosesc pentru izolatii termice la temperaturi joase (frigidere,
camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obtinerea miezului de spuma pentru
panourile tip sandwich.

Produse organice de sinteza:

16
Oxo-alcooli(octanol, izo-butanol) sunt produse utilizate la fabricarea de plastifianti,
lubrifianti, agenti tensioactivi, sau ca solventi pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale,
dar si ca agenti de umezire si dispersie pentru industria textilelor.
Izo-butanolul se utilizeaza in industria maselor plastice si a cauciucului, ca solvent in
industria lacurilor pe baza de nitroceluloza si rasini alchidice, ca solvent la fabricarea pielii
artificiale, la extractia uleiurilor, a parfumurilor, si ca materie prima la fabricarea hormonilor ,
vitaminelor.
Percloretilena se foloseste in industria metalurgica, ca solvent la degresarea si curatirea
metalelor, ca solvent pentru lacuri si vopseluri, grasimi, uleiuri, gudroane, cauciuc, ca intermediar in
sinteze organice, ca agent de curatare chimica uscata a textilelor sintetice si naturale in curatatoriile
ecologice.
Anhidrida ftalica este utilizata in industria chimica la fabricarea plastifiantilor, a rasinilor
alchidice si a colorantilor, anhidrida ftalica lichida se utilizeaza si in industria farmaceutica la fel ca
si anhidrida ftalica solzi. Anhidrida ftalica reziduala se foloseste la fabricarea poliesterilor.
Dioctilftalatul este prezent in industria maselor plastice ca plastifiant.
Materiale de constructii:
Profile pentru ferestre si usi din PVC-RAMPLAST 2000: cu doua sisteme ;
• un sistem tetracameral-RAMPLAST EcoTherm, proiectat si realizat conform normelor europene,
pe o licenta GREINER-Austria
• un sistem absolut nou pentru piata europeana, respectiv un sistem de profile din PVC expandat
pentru usi de interior-RAMPLAST Avangarde, realizat de asemenea pe o licenta GREINER-Austria.
In functie de dimensiunile canalului de distributie, strategiile OLTCHIM-ului sunt urmatoarele:
• strategia distributiei directe (producator - beneficiar) - pentru PVC, clorosodice si alte produse
chimice;
• strategia distributiei prin canale scurte (un singur intermediar) - pentru RAMPLAST;
• strategia distributiei selective (prin intermediari putini si specializati) - pentru marea majoritate a
produselor

17
Tabelul nr. 4.4 - Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in cifra de afaceri a societatii comerciale pentru
ultimii trei ani:

Produs 2005 2006 2007


PVC 34,2 36,8 35,4
POLIOLI 23,8 24,6 25,6
SODA CAUSTICA 16,5 13,1 12,7
DIOCTILFTALAT 6,1 8,3 11,0
PROPILENGLICOL 2,7 2,2 1,0
PERCLORETILENA 1,8 1,3 0,6
OCTANOL 0,7 1,2 0,6
ISO-BUTANOL 0,3 0,8 0,8
N-BUTANOL - 0,2 0,6
PESTICIDE 1,6 0,8 0,1
ACID CLORHIDRIC 0,9 0,7 0,6
PROPENOXID 0,8 0,5 0,5
ANHIDRIDA FTALICA 1,0 0,4 0,1
CLOR LICHID 0,7 0,3 0,1
HIPOCLORIT DE SODIU 0,3 0,3 0,3
DICLORPROPAN 0,2 0,2 0,5
ALTELE 8,6 8,5 9,5

4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)


Aceasta evaluare a avut in vedere precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de
aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi
materiale.
Consideram ca in anul 2007 au existat conditii optime pentru a realiza aprovizionarea in
conformitate cu necesitatile create de programele de productie generate lunar de societate.
Asigurarea cu materii prime din surse indigene si import se face in concordanta cu necesarele
rezultate din Programul de productie anual, trimestrial si Fundamentarea programelor de productie
lunare.
Comenziile si contractele pe anul 2007 au fost perfectate cu furnizorii agreati dupa selectarea
lor pe baza criteriilor de performanta, capabilitatea lor de a livra produsele cerintelor de calitate si la
preturile negociate.

In anul 2007 au fost aprovizionate, in principal, urmatoarele materii prime:


Tabelul nr.4.5
18
Denumire Cantitate(to) Furnizor
produs
Sare in solutie 2.280.614 Exploatarea Miniera Rm. Valcea
Var industrial 121.252 Uzinele Sodice Govora, Carmeuse Campulung Muscel, Carmeuse
Fieni,Upson Ocna Mures;
Propilena 129.275 Arpechim Pitesti, Rafo Onesti, Bulrom Gas
Etilena 80.361 Petrom - sucursala Arpechim Pitesti
Clor lichid 29.359 Polimeri Bulgaria
Bioxid de 17.511 USG Govora
carbon
Ortoxilen 13.796 Tricon Ltd. SUA, Calvi Trade , Total Petrochemicals Belgia

Etilenoxid 8.291 Arpechim Pitesti, BWC Austria, L&F Germania,Helm AG,


Baichim Bucuresti
Acid sulfuric 6.910 Lead & Zinc Bulgaria, KCM Bulgaria
Carbonat de 6.205 Uzinele Sodice Govora,GHCL Upsom Ocna Mures
sodiu

In functie de modul de expediere al materiilor prime aprovizionarea se realizeaza:


● pe conducte:
Sarea in solutie livrata de SNS Bucuresti prin Exploatarea Miniera Valcea
Bioxidul de carbon livrat de Uzinele Sodice Govora
Etilena livrata de Petrom Bucuresti din Sucursala Arpechim Pitesti
● vagonabil
Acid sulfuric – din UE
Propilena – din surse indigene S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007 7
Clorura de vinil – din import
Saci din hartie cu valva – din UE
Clor – din UE
Hidroxid de potasiu – din UE
Etilenoxid – din tara, import si UE
Ortoxilen – din import si UE
Soda calcinata de la Upsom Ocna Mures
● cu mijloace de transport auto (cisterne, camioane, autobasculante)
Var industrial, soda calcinata, glicerina , anhidrida ftalica, bioxid de sulf, bentonita, irgastab,
klucel, metilceluloza,paleti de lauroil, ambalaje pentru productia finita – saci de 1 to (big bag), tuf
macinat, tabla pentru butoaiele pentru soda caustica bloc, zahar pentru polioli zaharati.
19
Referitor la pretul principalelor materii prime utilizate in procesul de fabricatie, respectiv
etilena si propilena, acesta a inregistrat o crestere in 2007 si asta datorita cresterii pretului titeiului pe
pietele internationale. Astfel, pretul etilenei a crescut fata de anul 2006 cu 16,6% (de la 775 EUR/to
in 2006 la 901 EUR/to in 2007) iar cel al propilenei cu 9,7% (adica de la 732 EUR/to in 2006 la 803
EUR/to in 2007).
Evaluarea si selectarea furnizorilor de materiale este efectuata de Directorul tehnic si de seful
Serviciului Aprovizionare in baza informatiilor obtinute din prospectarea pietii. Criteriile de selectie
pot fi:
 experienta anterioara corespunzatoare;
 inregistrari si/sau documente de calificare puse la dispozitie de furnizor;
 evaluarea capabilitatii tehnice a furnizorului.
Periodic, Directorul tehnic si seful Serviciului Aprovizionare evalueaza furnizorii acceptati,
in baza rezultatelor obtinute din utilizarea materialelor si serviciilor in executia produselor sau
lucrarilor solicitate de clienti.
Documentele de aprovizionare sunt elaborate de seful Serviciului Aprovizionare in baza
necesarului de material aferent fiecarei lucrari contractate.
Documentele de aprovizionare (necesar de materiale, comenzi de aprovizionare, contracte) contin,
dupa cum este cazul:
o date de identificare pentru produsele/serviciile solicitate (denumire, tip, cod);
o numele furnizorului;
o standardul, specificatia tehnica de referinta, pozitia de catalog;
o standardul referitor la sistemul de managementul calitatii aplicat de furnizor;
o cerinte pentru aprobarea produsului sau serviciului, proceselor, echipamentelor;
o cerinte pentru calificarea personalului;
o cerinte referitoare la transport, ambalare, livrare;
o documentele insotitoare;
o termenul de livrare si cantitatea.
Urmarirea procurarii materialelor si serviciilor este realizata de seful Serviciului
Aprovizionare si de personalul din subordine.
Responsabilitatea pentru controlul modului de prestare a serviciilor aprovizionate revine in sarcina
celui ce a solicitat serviciul respectiv.
Confirmarea receptiei materialelor se face prin semnatura pe NIR, iar confirmarea receptiei
serviciilor aprovizionate se realizeaza prin semnarea facturii aferente prestarii serviciului.
20
Ca elemente de perspectiva pentru asigurarea independentei fata de principalii furnizori de
materii prime in Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A. a inclus urmatoarele:
• Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA – Arpechim Pitesti, prin preluarea tuturor
partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de catre Petrom SA in
vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei din cadrul Arpechim Pitesti;
• Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a Sarii –
SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma externalizarii
acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in consortiu, la privatizarea
SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind SALROM ce va fi adoptata de catre
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare


Descrierea evoluţiei vânzarilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor
vânzarilor pe termen mediu si lung;
Produsele cu cea mai mare pondere in cifra de afaceri (peste 5%) sunt policlorura de vinil
(PVC), poliolii, soda caustica si dioctilftalatul (DOF). Clasificarea s-a facut in ordinea descrescatoare
a valorii inregistrate la vanzarile din anul 2007 (vezi tabelul nr.4 ). Productia de pesticide a fost
restransa treptat si din 2007 a fost stopata, Oltchim intentionand sa-si concentreze activitatea pe
sectoarele PVC si polioli.
Unele dintre celelalte produse sunt folosite in mare parte captiv, Oltchim fiind un producator
integrat: astfel, clorul se foloseste ca materie prima pentru VCM, la randul sau materie prima pentru
PVC, propenoxidul este materie prima pentru polioli si propilenglicol, anhidrida ftalica si oxo-
alcoolii (octanol si i-butanol) pentru DOF.
Acidul clorhidric si hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obtinute in procesul de
electroliza, si sunt valorificate doar pe piata interna, acestea necesitand conditii speciale de
depozitare si transport.
In perioada 2006-2007, principalele produse (PVC, soda caustica, polioli si DOF) au
reprezentat, cumulat, 82,8% in 2006 si 84,7% in 2007. Per ansamblu, ponderea acestor produse a
inregistrat o evolutie crescatoare de la an la an, ca urmare a cresterii cererii pentru aceste produse,
determinata de dezvoltarea economiilor tarilor limitrofe. S.C. Oltchim S.A. – Raport anual 2007 8
Avand in vedere amplasarea geografica a societatii, principalele piete de desfacere sunt:
Europa, Orientul Mijlociu (in principal Turcia), si Romania.

21
Principala piata de desfacere este cea externa, cu 74% din vanzarile totale, doar 26%
reprezentand vanzarile pe piata interna.Conform datelor INS Oltchim a urcat in topul companiilor
exportatoare in anul 2007 pe locul 8, fata de locul 9 ocupat in anul 2006. Livrarile pe piata interna
sunt inca scazute datorita reducerii activitatii consumatorilor sau inchiderii in totalitate a instalatiilor.
Odata cu revigorarea economica a Romaniei si intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana,
livrarile pe piata interna ar putea incepe sa creasca, mai ales la PVC, unde consumul pe cap de
locuitor este mult mai mic fata de cel al tarilor din Europa de Vest si se previzioneaza a creste.
Tinand cont de globalizarea pietei, diferenta de pret intre producatori este data in primul rand
de valoarea cheltuielilor de transport, acesta fiind principalul motiv pentru care pietele tinta ale
Oltchim sunt pietele limitrofe.
Consolidarea marcii OLTCHIM, pe piata interna si internationala, a creat un avantaj
competitiv intangibil. In implementarea strategiei de piata, societatea porneste de la ideea ca pentru
consumatori, marca reprezinta cel mai sigur mijloc de a recunoaste o categorie de produse sau
servicii preferate.
Aceste doua aspecte stau la baza atingerii obiectivului de a-si mentine clientii traditionali si
de a castiga altii noi.
In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii
multiple de utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele
produse din profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine
cu materii prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor
plastice, fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor,
industria energetica, industria farmaceutica si alimentara. Aceste industrii se afla intr-o faza de
crestere, datorita faptului ca economia nationala se afla intr-un proces de dezvoltare continua.
Vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%.
In ceea ce priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice,
respectiv cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si
reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa. Pentru Asia-Pacific reducerea se datoreaza
aparitiei de noi capacitati in aceasta zona geografica, motiv pentru care livrarile pe aceasta piata s-au
diminuat semnificativ. Pentru zona Africii, reducerea se datoreaza distantei mari si costurilor de
transport ridicate, care cresc pretul produselor livrate. De aceea, societatea si-a stabilit ca strategie
cresterea vanzarilor pe pietele limitrofe, fiind ajutata in acest sens si de dezvoltarea economica
actuala si viitoare a tarilor din fostul bloc comunist si a Turciei (principala piata de export a societatii

22
in Orientul Mijlociu), si totodata de lipsa sau insuficienta capacitatilor de productie pentru
satisfacerea cererii tot mai mari de pe aceste piete.
Exportul principalelor produse in perioada 2006-2007 si distributia acestora pe principalele zone
geografice sunt redate in continuare:
Tabelul nr. 4.6 - Distributia exporturilor de PVC pe zone geografice
2006 2007
Cantitate Valoare Cantitate Valoare
% % % %
Intern 20 21 22 23
Export 80 79 78 77
TOTAL 100 100 100 100

fig.4.2 - Distributia productiei vandute de PVC pe zone geografice


2006

europa de vest
19%

orientul mijlociu
49% europa centrala
africa 27%
5%

fig. 4.3. -Distributia productiei de PVC vandute pe zone georgrafice - 2007

orientul mijlociu
europa de vest
27%
34%

africa
europa centrala si de est 1%
38%

4.2.4. Evaluarea concurentei


La nivel mondial, cei mai mari producatori si deci concurenti sunt:
Dow Chemical, Occidental Petroleum, Formosa Group, Solvay SA, PPG Industries, Olin, Bayer AG,
Akzo Nobel.

23
iar in Europa Centrala, Oltchim este cel mai mare producator de soda caustica, dupa care urmeaza, in
ordinea capacitatilor de productie: Borsodchem, Anwil SA, Spolana.
PVC:
La nivel mondial: Shintech, Oxy Vinyls, FPC, Ineos Chlor Vinyls, Georgia Gulf, Solvin, Shin-Etsu,
LG Chemical, Vinnolit.
In Europa Centrala si de Est, Oltchim ocupa locul II dupa Borsodchem si este urmat de : Anwil SA,
Spolana, CHZ Novaky, Dwory.
Polieteri- polioli:
La nivel mondial: Bayer, Dow Chemical, Shell Chemicals, BASF, Repsol,Huntsman, PCC Rokita;
DOF:
La nivel mondial: Oxea, Polynt, Arkema, Perstorp, ZAK, Deza Corporation. S.C. Oltchim S.A.
Nu exista un client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se considera a fi
semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel putin 10%
din vanzarile totale ale societatii).

4.3.DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE

Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produselor sau lucrarilor este
competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatii si experientei adecvate. Necesitatile
pentru asigurarea competentei corespunzatoare sunt identificate in Fisele de post. Acestea sunt
elaborate pentru fiecare functie din cadrul societatii OLTCHIM SA.
Inregistrarile prin care se confirma competenta fiecarei persoane (informatii despre studii,
abilitati, experienta si cursurile de instruire si calificare efectuate) se pastreaza la Assistent
manager/resurse umane in dosarul fiecarui angajat.
In functie de necesitatile de asigurare a competentei sau de propunerile sefilor entitatilor
organizatorice, Assistent manager/resurse umane intocmeste planul anual de instruire. Programul
contine urmatoarele tipuri de instruiri:
o instruiri profesionale, de securitatea muncii si PSI;
o instruiri in domeniul calitatii;
o instruiri de informare, prin care se realizeaza constientizarea personalului referitor la
indeplinirea obiectivelor si la relevanta si importanta activitatilor pe care le efectueaza.
Dupa efectuare, toate instruirile sunt inregistrate in Procese verbale de instruire.
24
Eficacitatea procesului de instruire se evalueaza, dupa caz, prin una sau mai multe din
urmatoarele metode:
o testarea scrisa, orala sau prin probe practice a cursantilor, la finalizarea cursului de instruire;
o supravegherea, de catre sefii entitatilor organizatorice, a modului in care sunt realizate de
personalul din subordine activitatile specifice;
o evaluarea cunostintelor si aptitudinilor personalului prin auditarea interna.
In cazul in care se constata ca anumite instruiri nu au fost eficace, sunt luate masurile
corespunzatoare pentru reluarea, atunci cand este cazul, a procesului de instruire.
Conducerea societatii impreuna cu sefii entitatilor organizatorice raspunde de identificarea
metodelor pentru a se asigura constientizarea si motivarea intregului personal din cadrul societatii.
Anual, şefii entitatilor organizatorice evalueaza performantele personalului din subordine.
Prin contractul colectiv de munca se reglementeazã drepturile si obligatiile reciproce ale
pãrtilor cu privire la:
o încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si
o încetarea contractului individual de muncã;
o timpul de muncã si timpul de odihnã;
o conditiile de muncã, securitatea si sãnãtatea în muncã;
o salarizarea;
o protectia socialã a salariatilor si alte drepturi;
o pregãtirea si perfectionarea personalului;
o drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile de muncã;
o recunoasterile reciproce, drepturile si obligatiile
o administratiei si ale angajatilor.
Prezentul contract colectiv de muncã se încheie pe o perioadã de un an si produce efecte
începând cu data de 01 Martie 2008.
Pãrtile se obligã ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncã, sã nu
promoveze si sã nu sustinã proiecte de acte normative a cãror adoptare ar conduce la diminuarea
drepturilor ce decurg din prezentul contract.
La 31.12.2007, numarul angajatilor societatii a fost de 4.751, in scadere cu 225 salariati fata
de anul precedent.Reducerea personalului s-a realizat prin pensionari si plecari din unitate.
Structura personalului in functie de nivelul pregatirii se prezinta astfel la 31.12.2007:
- cu studii superioare 787
- cu studii medii , cola profesionala 3886
25
- necalificati 78
Gradul de sindicalizare al fortei de munca este de 82%.
Pe perioada supusa evaluarii nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducerea
societatii si angajatii sai.

fig. 4.4 - Structura personalului in functie de nivelul pregatirii


profesionale

studii superioare;
necalificati; 78 787

studii medii;
3886

Evolutia fluctuatiei de personal pe perioada 2003-2007 la SC OLTCHIM SA este redata in tabelul


de mai jos:
Tabelul nr. 4.7
Anul 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. de salariati 6081 6048 5432 5048 4836

fig.4.5 - Evolutia numarului mediu de salariati la SC OLTCHIM SA

7000
6000 6081 6048
5432 5048
5000 4836
4000
3000
2000 nr.salariati
1000
0
2003 2004 2005 2006 2007
ani

2006 2007 % (2007-2006)


Nr mediu de salariati 5048 4836 96%
Fond de salarii 74474817 89055074 120%
Salariu mediu 1229 1536 125%
Lei/ pers/ luna
Tabelul 4.8- Evolutia fondului de salarii la SC OLTCHIM SA

4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI


26
În urma eforturilor sustinute în toate domeniile de activitate, Oltchim a obtinut în august 1997
certificarea conform Managementului de Calitate ISO 9001 pe probleme de cercetare, proiectare,
întretinere, productie si marketing pentru produse chimice organice si anorganice, polimeri, materiale
plastice pentru constructii, pesticide si ambalaje, produse agro-alimentare, în urma auditarii efectuate
de organismul de certificare TUV Cert din Germania. De la începutul anului 1999 Oltchim poseda si
certificatul de management de Mediu - ISO 14001, prima certificare de acest tip acordata unei firme
românesti.
Din anul 2000 cele doua sisteme de management certificate au fost integrate intr-un singur
Sistem Integrat Calitate-Mediu. In anul 2002 OLTCHIM a fost recertificat. Preocuparea echipei
manageriale din OLTCHIM pentru aplicarea celor mai noi concepte de management continua, in
prezent fiind in curs de implementare conceptul TQM - Managementul Total al Calitatii conform
Modelului EFQM pentru excelenta.
Produsele purtand marca OLTCHIM reprezinta garantia calitatii, fapt recunoscut in anul 2000
cu Premiul Roman pentru Calitate "J.M.Juran" la categoria intreprinderi mari, iar in anul 2001 cu
Trofeul Calitatii "J.M.Juran".
Sistemul de management al calitatii proiectat se aplica in cazul tuturor entitatilor
organizatorice din cadrul societatii . Sunt identificate si asigurate toate resursele materiale si umane
necesare proiectarii si implementarii sistemului de management al calitatii precum si cele necesare
imbunatatirii continue a functionarii si eficacitatii acestuia.
Politica referitoare la calitate si metodele de conducere care decurg din acestea sunt stabilite
astfel incat sa se asigure compatibilitatea cu strategia organizatiei, precum si cu celelalte politici de
management definite in cadrul organizatiei.
Obiectivele principale la S.C.OLTCHIM S.A. sunt:
- Cresterea gradului de satisfactie si mentinerea increderii clientilor nostri, obtinute prin
concentrarea asupra cerintelor acestora, prin:
o Realizarea unei instalatii noi de sinteza polioli, pe trei linii - punere in functiune: semestrul II
2007;
o Modernizarea si marirea capacitatii la propenoxid - punere in functiune: semestrul I 2008;
o Realizarea unei instalatii de izocianati pentru care vom fi unic producator in Romania - punere
in functiune:semestrul II 2008;

27
- Obtinerea si mentinerea increderii clientilor pentru produsele agroalimentare, in conditiile
tinerii sub control si scaderii gradului de severitate a riscurilor legate de siguranta alimentului
si realizarea unor lucrari de investitii in Directia Agro Alimentara
- Cresterea gradului de satisfactie a angajatilor, prin implicare, lucru in echipa, crearea si
mentinerea competentelor bazate pe aptitudinile si experienta angajatilor, pentru imbunatatirea
continua a functionarii sistemului;
- Asigurarea resurselor umane, materiale si de infrastructura necesare imbunatatirii continue a
eficacitatii sistemului, imbunatatirea mediului de lucru asa incat sa se realizeze conformitatea cu
cerintele produsului;
- Reducerea costurilor de productie, a consumurilor energetice si de materii prime, prin:
o retehnologizarea instalatiilor PVC I si PVC II - punere in functiune : semestrul II 2008;
o marirea capacitatii instalatei clorura de vinil - punere in functiune: semestrul II 2008;
o modernizarea sistemului de masuratori utilitati si turnuri de racire - finalizare: semestrul I
2008;
- Cresterea gradului de siguranta in exploatare a instalatiilor si de securitate a incintei si a
sistemelor informatice:
- Retehnologizarea Depozitului gaze lichefiate si a Depozitului Lichide Inflamabile, punere in
functiune: semestrul II 2007;
- Introducerea unui sistem de acces si a unui sistem electronic de supraveghere, punere in
functiune: semestrul II 2007
- Tinerea sub control a proceselor pentru realizarea performantei si eficientei si incadrarea
permanenta in cerintele legislatiei aplicabile

Prezentam in cele ce urmeaza conducerea si participarea la capitalul societăţii in anul 2007:


Tabelul nr. 4.9
Nume, prenume Functia Numar actiuni % de participare la
detinute capitalul social
Roibu Constantin Director General 319.002 0,098

28
Vasile Mandica Director Economic 7.002 0,002
Balint Gheorghe Director Productie - -
Negut Victoria Director Actionariat 1.082 0,000
Preoteasa Veronica Director Marketing 987 0,000
Olaru Nicolae Radu Director Tehnic 17 0,000
Barbu Dorel Director Directie Agro - -

4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – COMERCIAL

Diagnosticul urmăreşte determinarea stării generale, deficienţele, disfuncţionalităţile,


condiţiile necesare şi procedurile de aplicat pentru implementarea corecţiilor, pornind de la cauze.
Diagnosticul are drept scop descrierea funcţionării şi a tendinţelor de evoluţie a activităţii
organismului economic, luând în considerare mediul dinamic în care acesta îşi desfăşoară activitatea
şi factorii perturbatori, interni sau externi.
Întreprinderea este un sistem deschis spre mediul general cu care întreţine două categorii de
relaţii :
- de piaţă, adică cu clienţi, furnizorii, firmele concurente, consumatori finali.
- În afara pieţei, respectiv cu puterea publică, cu organizaţii financiare şi cu grupuri sociale.
Agenţii economici, ca elemente ale mediului global, se află în relaţii de intercondiţionare,
mediul global fiind definit ca ansamblul factorilor şi forţelor externe întreprinderii care îi afectează
maniera de dezvoltare.
Principalele etape parcurse în cadrul analizei diagnostic sunt :
 Studierea documentelor financiar – contabile şi juridice
 Interviu cu factorii de decizie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul diferitelor compartimente
ale întreprinderii, de interes pentru evaluator
 Analiza structurii organizaţionale şi fluxului de informaţii
 Analiza comparativă cu alte întreprinderi
Scopul analizei diagnostic este analizarea întreprinderii la nivel funcţional, în urma căreia se
identifică părţile forte (puncte tari) şi părţile slabe (punte slabe) ale fiecărui compartiment funcţional.

4.5.1. Analiza cresterii intreprinderii


Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu: Reglementarile contabile armonizate
cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

29
aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 modificat si completat cu Ordinul
Ministrului Finantelor Publice 2374/2007, Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Patrimoniul net se determină ca diferenţă între activele totale şi datoriile totale, reflectând
activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. În esenţă patrimoniul net reprezintă averea
întreprinderii la o anumită dată (are un caracter static). Este necesar să subliniem faptul că în
activitatea de evaluare a unei firme cunoaşterea evoluţiei patrimoniului net prezintă importanţă
deosebită în alegerea metodelor de evaluare,
Tabelul nr. 4.10 mii lei
Indicatori 2005 2006 2007
- Active imobilizate 772.694,8 884.060,0 1.095.016,8
- Active circulante din care: 421.301,6 493.256,6 554.156,8
- Stocuri 223.629,7 191.463,8 258.752,4
- Creante 179.611,3 259.393,9 285.312,5
- Casa si conturi la banci 18.058,1 42.396,4 10.089,4
- Datorii 865.558,8 1.040.337,8 1.624.671,4
- Capitaluri proprii 323.429,8 332.138,7 -17.292,7
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 0 29.851,4
Cifra de afaceri neta 1.442.065,1 1.731.805,2 1.749.871,9
Venituri totale din care: 1.573.458,1 1.810.113,5 1.958.989,2
-Venituri din exploatare 1.532.113,2 1.742.100,9 1.875.094,9
-Venituri financiare 41.344,9 68.012,6 83.894,3
Cheltuieli totale din care: 1550.815,0 1.801.334,0 2.054.534,8
Cheltuieli de exploatare din care: 1.482.028,2 1.722.693,7 1.867.709,4
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 789.129,6 956.824,7 1.044.859,0
- % in venituri totale 50,15 52,85 53,33
- Cheltuieli cu energia electrica si apa 296.186,8 337.928,1 331.067,2
-% in venituri totale 18,82 18,66 16,89
Cheltuieli de financiare 68.786,8 78.640,3 187.173,7

Rezultatul brut al exercitiului : 22.643,1 8.779,5 -95.893,9


- din exploatare 50.085,0 19.407,2 7.385,4
- financiar -27.441,8 -10.627,7 -103.279,3

Evidentierea in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile


Legii 15/1994, OMFP 1752/2005 si 2374/2007. La data de 31 decembrie 2007 s-a efectuat de catre o
firma specializata (PricewaterhouseCoopers) reevaluarea activelor imobilizate (terenuri, mijloace
fixe, investitii in curs). Analizand activele imobilizate la valoarea ramasa neta, se constata o crestere
a acestora fata de anul precedent cu 210.957 mii lei, de la 884.060 mii lei la 1.095.017 mii lei,
determinata de:
- achizitii si puneri in functiune de imobilizari corporale si necorporale 249.853 mii lei
- majorari din reevaluarea activelor 65.525 mii lei

30
- deprecierii activelor prin calculul amortizarii -78.110 mii lei
- mijloace fixe vandute sau aduse ca aport la EuroUrethane -50.489 mii lei
- cresterea imobilizarilor financiare (aport capital social Euro Urethane) 24.178 mii lei
Comparand valoarea activelor circulante la anul 2007 cu valoarea acestora la 2006 se
constata o crestere a acestora cu 60.900 mii lei, din care:
-crestere clienti de incasat 21.774 mii lei
-alte creante (TVA de rambursat) 4.144 mii lei
-crestere stocuri din care: 67.288 mii lei
-stocuri produse finite, marfuri 46.631 mii lei
-stocuri materii prime, materiale 18.211 mii lei
-semifabricate, produse in curs de executie 2.446 mii lei
-diminuare disponibil in cont -32.306 mii lei
Datoriile totale inregistrate la 31 decembrie 2007 sunt in valoare de 1.624.672 mii lei,
prezentand o crestere cu 584.334 mii lei fata de anul 2006, determinata de :
-cresterea datoriei fata de banci ca urmare a contractarii de credite noi 43.684 mii lei
-cresterea avansurilor de la clienti in contul comenzilor 170.538 mii lei
-diminuarea obligatiilor la bugetul de stat datorita compensarii acestora cu -11.911 mii lei
TVA de recuperat
-cresterea obligatiei fata de AVAS 317.966 mii lei
-cresterea obligatiilor de plata fata de furnizori 64.057 mii lei
In baza situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2007, valoarea capitalurilor proprii
este de -17.293 mii lei, compusa din:
-capital social 32.359 mii lei
-rezerve din reevaluare imobilizari corporale 551.445 mii lei
-rezerve legale 6.843 mii lei
-alte rezerve 17.787 mii lei
-pierdere din anii precedenti (2001, 2002, 2003) -529.833 mii lei
-pierderea exercitiului -95.894 mii lei
TOTAL -17.293 mii lei
Volumul total al creditelor angajate la 31 decembrie 2007 este de 1.022.490 mii lei şi are
următoarea componentă :
TOTAL CREDITE 1.022.490 mii lei
din care :
a)credite pe termen scurt 416.627 mii lei
-credit de exploatare -BCR 87.241 mii lei
31
-credit de exploatare -Banca Transilvania 54.901 mii lei
-credit termen scurt –Eximbank 25.000 mii lei
-credit termen scurt Alphabank 5.000 mii lei
-credite in valuta pentru productie - 40.807 mii USD 244.485 mii lei
- BCR Lipscani - 30.667 mii USD
- Banca Transilvania - 12.194 mii USD
- 35.944 mii EUR
- BCR Lipscani 7.188 mii EUR
- BCR Rm.Valcea 21.735 mii EUR
- Unicredit Valcea 3.735 mii EUR
- Bancpost Valcea 3.000 mii EUR 90.482 mii lei
b)credite pe termen lung 31.250 mii lei
-credit intern - 8.656 mii EUR 59.232 mii lei
-credit extern 22.224 mii lei
-cu garantia statului - 6.156 mii EUR 37.008 mii lei
-fara garantie stat/banca - 10.251 mii EUR 509.178 mii lei
c)alte imprumuturi -total din care :
-credit M. F. preluat de AVAS - 155.667 mii USD 508.485 mii lei
-leasing si garantii furnizori 693 mii lei
d) dobanzi credite 6.203 mii lei

Cifra de afaceri inregistrata la data de 31 decembrie 2007 este de 1.749.872 mii lei, cu 1%
mai mare decat cea inregistrata in anul 2006 si cu 2,7% mai mica decat valoarea programata .

Pe subunitati, nivelul realizarii cifrei de afaceri se prezinta astfel :


Combinatul Chimic 1.648.417 mii lei 94%
Avicola Babeni 20.018 mii lei 1.14%
FNC Babeni 3.094 mii lei 0.17%
Fabrica de Conserve Raureni 19.760 mii lei 1.13%
Suinprod Babeni 66 mii lei 0.22%
Divizia Materiale de Constructii 58.517 mii lei 3.34%
32
fig. 4.6 - Ponderea in cifra de afaceri, a subunitatilor

Combinatul Chimic
95%
Avicola Babeni
1%

Materiale de
constructii
3% Fabrica de conserve
Raureni
1%

Veniturile realizate in suma de 1.958.989 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :


Tabelul nr.4.11. -mii lei-
Venituri totale, Venituri din Venituri
din care exploatare financiare
Combinatul Chimic 1.840.834 1.757.166 83.668
Avicola Babeni 23.954 23.952 2
FNC Babeni 16.878 16.878 -
Fabrica de Conserve 15.451 15.415 36
Suinprod Babeni 65 65 -
Divizia Materiale de Constructii 61.807 61.619 188
TOTAL OLTCHIM 1.958.989 1.875.095 83.894

a) Veniturile din exploatare de 1.875.095 mii lei cuprind pe langa volumul total al vanzarilor (cifra
de afaceri) urmatoarele :
-venituri din productia stocata 63.937 mii lei
-venituri din investitii efectuate in regie proprie 16.431 mii lei
-alte venituri din exploatare 44.855 mii lei

b) Veniturile financiare de 83.894 mii lei se compun din :


-reactualizare disponibil in cont , creante de incasat si datorii in valuta din 32.449 mii lei
care:
-diferenta favorabila rambursari credite 9.356 mii lei
-diferenta favorabila plati furnizori externi 9.844 mii lei

33
-diferenta favorabila incasari clienti externi 13.249 mii lei
-venituri din participatii, dividende de incasat 1.082 mii lei
-venituri din dobanzi bancare 573 mii lei
-venituri din sconturi 870 mii lei
-diferente favorabile din actualizarea creantelor, obligatiilor si 48.919 mii lei
disponibilitatilor in valuta

Cheltuielile totale efectuate in suma de 2.054.883 mii lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :
Tabelul 4.12 - mii lei-
Cheltuieli totale, Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare
din care :
Combinatul Chimic 1.917.595 1.730.793 186.802
Avicola Babeni 31.876 31.876 -
FNC Babeni 18.266 18.266 -
Fabrica de Conserve 23.518 23.485 33
Suinprod Babeni 1.236 1.226 -
Divizia Materiale de Constructii 62.392 62.053 339

TOTAL OLTCHIM 2.054.883 1.867.709 187.174

a) Cheltuielile din exploatare-total: 1.867.709 mii lei din care:


- cheltuielile activitatii de baza, din care : 1.819.538 mii lei
-chelt.cu materii prime, materiale, marfuri 1.118.326 mii lei
-chelt.cu energia si apa 331.067 mii lei
-chelt.cu amortizari si ajustari 72.816 mii lei
-cheltuieli cu personalul 129.124 mii lei
-chelt.cu prestatii 168.553 mii lei
-alte cheltuieli din exploatare, din care: 47.823 mii lei
-cheltuieli cu impozite si taxe 4.668 mii lei
-majorari si penalitati (pentru depasiri concentratii ape reziduale) 3.630 mii lei
-cheltuieli cu bonuri valorice acordate salariatilor 4.252 mii lei
-cheltuieli privind mijloacele fixe vandute sau casate 32.103 mii lei
-cheltuieli sociale 2.688 mii lei

34
-alte cheltuieli din exploatare 482 mii lei
3.455 mii lei
29.943 mii lei
29.851 mii lei
b) Cheltuielile financiare-total: 187.174 mii lei
- cheltuieli din diferente de curs - din care: 103.028 mii lei
-diferente reactualizare disponibil, creante si datorii in valuta 63.826 mii lei
-diferente nefavorabile rambursari credite 13.391 mii lei
-diferente nefavorabile plati furnizori 12.780 mii lei
-diferente nefavorabile incasari clienti externi 13.031 mii lei
-cheltuieli cu dobanzi bancare 50.748 mii lei
-cheltuieli privind sconturile acordate 3.455 mii lei
-alte cheltuieli financiare din care: 29.943 mii lei
-provizion AVAS 29.851 mii lei

fig. 4.7 - Veniturile si cheltuielile pe subunitati ale SC OLTCHIM SA

2500000
2000000 venituri
MII LEI

1500000 cheltuieli
1000000
500000
0
SUBUNITATI
Combinatul

Suinprod
Babeni

Babeni
FNC
Chimic

Tabelul 4.13
Denumire indicator Total Exploatare Financiar
Venituri 1.958.989 1.875.095 83.894
Cheltuieli 2.054.883 1.867.709 187.174
Profit brut (pierdere) realizat -95.893 7.386 -103.279
Profit brut (pierdere) program 2.100 27.300 -25.200
Diferenta -97.993 -19.914 -78.079
35
4.5.2. Diagnosticul rentabilităţii

Pentru întocmirea acestui diagnostic întreprinderea (afacerea) trebuie privita prin


prisma standardelor internaţionale de contabilitate ca o entitate comercială, de servicii care
desfăşoară o activitate economică. Întreprinderile sunt în general unităţi distincte de exploatare,
generatoare de profit şi care furnizează clienţilor produse sau servicii.
În accepţiunea standardelor întreprinderea care este şi o afacere şi îşi va continua activitatea
într-un viitor previzibil fără intenţia sau nevoia de a fi lichidată sau de a şi reduce în mod
semnificativ activitatea.
Având în vedere cele relatate anterior diagnosticul rentabilităţii prezintă o deosebită
importanţă oferind informaţii asupra situaţiei trecute şi prezente pe baza acestora realizându-se
premise utile pentru prefigurarea viitorului afacerii care formează obiectul evaluării.
Principala sursă de informare în realizarea diagnosticului rentabilităţii o reprezintă “Contul de
profit şi pierdere” care arată modul în care s-a atins o anumită stare, un anumit rezultat şi care au fost
riscurile de venituri şi cheltuieli.

Tabelul 4.14 - Evoluţia contului de profit şi pierdere în perioada


Denumire indicator Exerciţiul financiar
2006 2007
Venituri din exploatare 1742100936 1875094922
Cheltuieli din exploatare 1722693746 1867709442
Rezultat din exploatare 19407190 7385480
Venituri financiare 68012608 83894339
Cheltuieli financiare 78640275 187173736
Venituri totale 1810113544 1958989261
Cheltuieli totale 1801334021 2054883178
Rezultat brut 8779523 -95893917
Impozit pe profit 0 0
Rezultat net 8779523 -95893917

Prezentarea situaţiei generale a rezultatului vizează în special două aspecte importante pentru
operaţiunea de evaluare, respectiv evoluţia profitului şi modul de formare a acestuia.
Aşa cum se poate observa în exercitiul supus analizei ( 2007) societatea a înregistrat
pierdere, din care din activitatea de exploatare un profit de 7.386 mii lei, iar din activitatea financiara
o pierdere de 103.279 mii lei.
Activitatea S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, a fost puternic afectata in a doua jumatate a
anului 2007 de o serie de evenimente exceptionale astfel:

36
• In data de 14 august 2007, datorita cresterii presiunii pe reactorul de prepolieteri s-a produs o
explozie urmata de un incendiu la Instalatia de polioli-polieteri din cadrul Sectiei propenoxid polioli.
Datorita acestui incident tehnic a fost oprita instalatia de Propenoxid–Polioli pentru o perioada de
peste 20 de zile, inregistrandu-se atat pierderi de productie, cat si cheltuieli suplimentare pentru
refacerea si punerea in functiune a acestei sectii.
• In data de 15 septembrie 2007 a avut loc un soc de tensiune in sistemul energetic national – Statia
Raureni care apartine Transelectrica - datorita caruia combinatul chimic OLTCHIM S.A. a fost oprit
total in regim de avarie.
La sectia Electroliza cu mercur, cu o capacitate de 210.000 tone/an lesie a avut loc o explozie
care a afectat in intregime functionarea instalatiei, aceasta fiind oprita pentru remediere si reparatii
timp de o luna de zile.
Tot urmare a acestui eveniment s-au produs avarii la instalatia de clorura de vinil si implicit
instalatiile de PVC., deoarece din lipsa de materie prima (clorura de vinil) instalatiile de producere
PVC au trebuit sa fie oprite timp de 3 zile.
Pentru aceste doua evenimente exceptionale OLTCHIM are eliberate de Camera de Comert si
Industrie Valcea certificate de forta majora.
•In data de 31 octombrie 2007, datorita unei hotarari judecatoresti definitive, capitalul social al
OLTCHIM a fost diminuat cu creanta AVAS in suma de 95.284.145,58 USD. Pentru aceasta suma
AVAS a calculat dobanzi pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii Hotararii de majorare a
capitalului social (28.11.2003) si data ramanerii irevocabile a sentintei civile de diminuare a
capitalului social. Valoarea dobanzii este de 10.063.949,04 USD, respectiv 29.851 mii lei.
OLTCHIM a contestat aceasta suma de 10.063.949,04 USD, dar pana la clarificarea ei, s-a creat la
31.12.2007 un provizion pentru risc si cheltuieli, echivalentul in lei, respectiv 29.851 mii lei.
• Cresterea accentuata a cursului de schimb al principalei valute EURO in comparatie cu leul.
Comparativ cu data de 30.06.2007, data la care s-a efectuat ultima actualizare a creantelor si
datoriilor in valuta, cursul de schimb valutar de la 31.12.2007 a inregistrat cresteri semnificative,
astfel EURO a crescut cu 0,4762 lei respectiv 15,2% (de la 3,1340 lei/EUR la 3,6102 lei/EUR).
Avand in vedere faptul ca majoritatea datoriilor in valuta OLTCHIM le inregistreaza in EURO,
actualizarea la sfarsitul anului a creantelor si datoriilor in valuta a condus la o pierdere din diferenta
de curs valutar de 63.826 mii lei.
• Provizioanele calculate la stocurile inregistrate de Fabrica de Conserve Raureni.
In cadrul Fabricii de Conserve Raureni, sunt stocuri de produse finite (conserve legume –
fructe, gemuri, dulceturi) produse in perioada 2003 – 2005, perioada in care se realizau vanzari

37
semnificative pe piata interna in special la unitati militare. Datorita faptului ca unitatile militare s-au
restructurat masiv, Fabrica de Conserve a ramas cu stocuri mari la aceste produse, pentru care in
vederea impulsionarii vanzarii lor s-a redus pretul de vanzare. Pentru valoarea cu care s-a redus
pretul de vanzare la aceste stocuri, la sfarsitul anului 2007 s-au creat provizioane in suma de 4.361
mii lei.
•Urmare a cresterii preturilor la titei, pretul materiilor prime derivate din acesta, respectiv etilena si
propilena a inregistrat cresteri, astfel: etilena cu 16,3% de la 775 EUR/to in anul 2006 la 901 EUR/to
in anul 2007, iar la propilena cu 9,70% de la 732 EUR/to in anul 2006 la 803 EUR/to in anul 2007,
iar preturile la produsele finite obtinute din cele doua materii prime au inregistrat cresteri de numai 4
– 5%.
Cantitatea de etilena consumata de OLTCHIM in anul 2007 a fost de 80.361 to x 126 EUR/to
(cresterea de pret) si a determinat o influenta nefavorabila de 10,1 milioane EUR. Cantitatea de
propilena consumata in anul 2007 a fost de 121.660 to x 71 eur/to (cresterea de pret) a determinat o
influenta nefavorabila de 8,6 milioane EUR.
Din diferenta de pret la cele doua materii prime rezulta o influenta nefavorabila de 18,7 milioane
EUR, respectiv 62.408 mii lei.
Datorita, in principal, cauzelor prezentate mai sus, in anul 2007 S.C. OLTCHIM S.A.
inregistreaza o pierdere de 95.894 mii lei, formata din:
- profit din activitatea de exploatare : 7.386 mii lei;
- pierdere din activitatea financiara : 103.279 mii lei.
Eficienta capitalului investit, a tuturor resurselor materiale, financiare implicate in activitatea
intreprinderii, sunt prezentate prin rata rentabilitatii economice.

e Rexp l
Rata este calculata dupa urmatorul model: R  * 100
At

Unde:
Re = rata rentabilitatii economice
RBE = rezultat brut din exploatare
Rexpl = rezultatul exploatarii
At = active totale
Astfel pe baza datelor puse la dispozitie de societate putem calcula:
Re 2007 = 7385480 / 1649173734 *100= 0.44 %

38
Rata rentabilitatii financiare este un indicator semnificativ in aprecierea performantelor
economico–financiare ale intreprinderii atit in cadrul diagnosticului intern cit si in analizele solicitate
de partenerii externi.
In literatura de specialitate, rata rentabilitatii financiare este regasita sub urmatoarele
modalitati de calcul:
a) rata rentabilitatii financiare a capitalului permanent Rb
Rf  CPM   *100
CMP
Unde:
Rb – rezultatul brut
CMP – capitalul permannet

b) rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu


Unde :
Pnet – este profitul net Pnet
Rf  CPR   * 100
CPR- capitalul propriu CPR

Pentru anul 2006 rata financiara a fost


Rf2006 = 8779523 *100 / 332138781 = 2.64 %
Penrtu 2007 societatea a inregistrat pierdere.

Marja comerciala reprezinta surplusul de valoare obtinut de societate din vanzarea marfurilor;
ΔMc = Mc2007 – Mc 2006
ΔMc = 3420229 -1127843 = 2 292 386 lei
Tabelul 4.15
Nr. Indicatori Exercitiul financiar
crt 2006 2007
1 Vanzari de marfuri ct.707 35284080 46621124
2 Costul marfurilor vandute ct. 607 34156237 43200895
Marja comerciala ( 1-2) 1 127 843 3 420 229

Rata marjei comerciale arata ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor in cifra de afaceri:
Marjacomerciala
Rata marjei comerciale = *100
Cifradeafaceri

Tabelul 4.16 mii lei


Nr. Indicatori Exercitiul financiar

39
crt 2006 2007
1 Cifra de afaceri 1731805193 1749871975
2 Marja comerciala 1 127 843 3 420 229

Rata marjei comerciala 0.065 % 0.195 %

4.5.3. Analiza structurii activului


Analiza structurii activului intreprinderii se refera la activele imobilizate si a celor circulante ale
societatii, utilizand metoda ratelor:
Ai
- rata activelor imobilizate: Rai  *100
AT

Rai 2006= 5616637 / 498873307 = 1.126%


Rai2007 = 3878853 / 558035734 = 0.695%
Ac
- rata activelor circulante: Rac 
AT

Rac 2006 = 493256670 / 498873307 =98.87%


Rac 2007 = 554156881 / 558035734 = 99.30%

4.5.4. Analiza structurii pasivului societatii

Analiza structurii pasivului societatii se realizeaza cu ajutorul ratelor care evidentiaza


eficienta structurii pasivului:
KP
- rata stabilitatii financiare: Rsf  K *100
t

Rsf 2006 = 93%


Rsf 2007 = 53 %

4.5.5. Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii

Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii se realizeaza prin calculul ratelor de lichiditate:


-lichiditatea generala:
Activecirculante
Lg 
pasivecure nte

Lg 2006 = 493256670/ 780415952 = 0.63


Lg2007 = 554156881/ 971113644 = 0.57

40
Valoarea acestui indicator indica faptul ca activele circulante acopera doar 57% din datoriile
curente, fapt ce reflecta o lipsa a capitalului de lucru ca efect al decapitalizarii societatii in perioada
anterioara (2003-2004) cand s-au inregistrat pierderi precum si in anul 2007.
Comparativ cu anul 2006 acest indicator a inregistrat o evolutie descendenta cand activele
circulante acopereau 63% din datoriile curente .
Activecirc ulante  Stocuri
- lichiditatea curenta : Lc 
Pasivecure nte

Lc 2006 = 0.38
Lc 2007 = 0.30
Valoarea acestui indicator nu se afla in limitele normale admise ( 0.8 -1) si indica faptul ca
lichiditatile intermediare acopera doar 30% din datoriile curente, comparativ cu anul 2006 acest
indicator a inregistrat o evolutie descendenta
Activetotale
- solvabilitatea generala a societatii: Sg 
Datoriitotale

Sg 2006 = 1.378
Sg 2007 = 1.394
Observam ca valorile acestui indicator se incadreaza intre valorile minime admise .

4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara

Echilibrul finnanciar constiuie o premisa dar si o consecinta a desfasurarii normale a


activitatii societatii. Pentru analiza echilibrului financiar se utilizeaza urmatorii indicatori:
Capitalulpropriu
o Rata autonomiei financiare: Rd 
Capitalulpermanent

Rd 2006 = 0.55
Rd 2007 = - 0.03
Observam ca in 2006 capitatul propriu era aproximativ jumatate din capitalul permanent, in
schimb in anul 2007 societatea are capital imprumutat mult mai mare decat capitalul propriu.
Capitapermanent  Ativeimobilizate
o Rata de finatare a stocurilor: Rfs 
Stocuri

Rfs 2006 = 0.53


Rfs 2007 = 2.46
Capitalulpropriu
o Rata capitalurilor proprii fata de activele imobilizate: Raim 
Activeimobilizate

Raim 2006 = 0.37


Raim 2007 = negativ
41
Datoriitotale
o Rata datoriilor: Rj 
Activetotale

Rj 2006 = 0.75
Rj 2007 = 1.41
Se observa o dublare a ratei datoriilor de la 2006 la 2007 datorata pe de o parte scaderii
activelor totale ,, dar si cresterii semnificative a datoriilor.
Fondulderulment Capitalpermanent  Aciveimobilizate
o Rata de finantare a stocurilor: Rfs  
Stocuri Stocuri

Pentru SC OLTCHIM SA avem:


Rfs 2006 = -2.76
Rfs 2007 = -4.11

4.5.7. Indicatori ai fondului de rulment

În principiu, ca regulă generală a echilibrului financiar al întreprinderii, o parte din


capitalurile permanente este destinată acoperirii nevoilor temporare, reînnoibile permanent în cadrul
ciclurilor de exploatare succesive ale întreprinderii. Stocurile şi creanţele, care se reconstituie
permanent, pot fi considerate nevoi stabile(permanente ca şi activele fixe) şi care, prin urmare,
necesită surse stabile(permanente) de finanţare. Nevoia de fond de rulment trebuie să fie egală sau
inferioară fondului de rulment. Altfel calitatea necorespunzătoare a activităţii de exploatare conduce
la un dezechilibru financiar care va afecta exerciţiile viitoare sau care pune în pericol integritatea
capitalurilor proprii.
Această analiză ar pune în evidenţă măsura în care echilibrul financiar se asigură prin
capitalurile proprii, respectiv gradul de autonomie a întreprinderii. Indicatorul care relevă gradul de
autonomie, de libertate în luarea unor decizii de investiţii privind dezvoltarea întreprinderii, este
fondul de rulment propriu (FRP). El este excedentul de capitaluri proprii faţă de imobilizările nete,
excedent determinat după repartiţia profitului, rezultat la încheierea exerciţiului financiar.

o Fondul de rulment net global: FRNg  Capitalpermanent  Activeimobilizate

FNRg 2006 =-82292180 lei


FNRg 2007 = -513230979 lei
Deoarece societatea a facut investitii masive in anii 2006 si 2007 in miljoace fixe fondul de
rulment net global este negativ.

42
o Necesarul de fond de rulment:
NFR  Stocuri  Creante  Activedere gularizare  Datoriicurente  Pasivedere gularizare

NFR 2006 = 613198851 lei


NFR 2007 = -427048682 lei

4.5.8. Analiza gestiunii societatii


o Durata medie de recuperare a creantelor :
Cifradeafaceri Clientideincasat
Rn   * 365 zile
Mediacreantelrototal e Cifradeafaceri

Rn 2006 = 44.27 zile


Rn 2007 = 48.03 zile
Se observa o crestere a duratei de recuparare a creantelor cu 8.5% fata de anul 2006
Cifra _ de _ afaceri
o Rotatia activelor circulante: Ro 
Active _ circulante

Ro 2006 = 3.51
Ro 2007 = 3.16
Aceasta scadere in 2007 se datoreaza atat cresterii cifrei de afaceri cu aproximativ 1 % cat
mai ales cresterii activelor circulante ( prin cersterea stocurilor dar si a creantelor).
Cifradeafaceri
o Rotatia activului total: Rp =
AT

pentru 2006 = 1.26


pentru 2007 = 1.06

4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI

In urma diagnosticului dpentru evaluare se pot constata urmatoarele:


- societatea este infintata ca o societate pe actiuni cu capitatlul social integral varsat de catre
actionarii sai.
- societatea dispune de bunuri corporale mobile (maşini, mobilier, etc.) precum şi bunuri imobile
(teren şi construcţii, utlaje, instalatii ) necesare desfăşurării activităţii. Aceste bunuri fac parte din
patrimoniul societăţii si toate sunt asigurate.
- societatea are pe rol litigii cu privire la terenuri si constructii aflate in partimoniu
- are in derulare o serie de contracte de leasing si contracte de finantare

43
- societatea nu are datorii restante fata de bugetul local si bugetul statului
- nu s-au inregistrat conflicte de munca pe perioada analizata
- S.C. OLTCHIM S.A. detine autorizatia integrata de mediu nr. 14/2006 pentru activitatile pe care la
desfasoara pe platforma chimica, insotita de un plan de actiuni. Masurile din planul de actiuni au
rezultat in urma analizarii impactului asupra mediului pe care il au activitatile desfasurate si
necesitatii alinierii la legislatia europeana. Masurile s-au programat gradual pana in 2014, in functie
de termenele de conformare cu directivele Uniunii Europene. Fermele avicole Budesti, Mihaesti,
Francesti si SUINPROD Babeni detin autorizatii integrate de mediu insotite de planuri de actiuni, cu
termen de valabilitate 2014. Toate masurile vizeaza reducerea impactului asupra mediului, masurile
programate pentru 2007 au fost realizate in intregime.
Societatea nu este in litigiu pentru incalcarea normelor privind protectia mediului.
- s-a constatat ca in anul 2007 salariu mediu pe únitate a fost de 1536 lei mai mare decat salariul
mediu pe economie pe anul 2007 – 1019 lei, societatea acordand diverse sporuri de vechime, de
noapte, etc. conform Codului Muncii si Contractului Colectiv de Munca. La nivel de ramaura.
- conducerea societatii a stabilit o „Strategia de Dezvoltare si Integare S.C. Oltchim S.A.” prin care
sa se realizeze asigurarea independentei fata de principalii furnizori de materii prime astfel:
- Preluarea partii de petrochimie din cadrul Petrom SA – Arpechim Pitesti, prin preluarea
tuturor partilor sociale ale S.C. Petrochemicals Arges SRL, societate nou constituita de
catre Petrom SA in vederea externalizarii activitatilor si activelor aferente petrochimiei
din cadrul Arpechim Pitesti;
- Preluarea exploatarilor de sare si calcar din zona Valcea apartinand Societatii Nationale a
Sarii – SALROM SA, precum si a activelor aferente acestor activitati, rezultate in urma
externalizarii acestora din SALROM sau, dupa caz, participarea Oltchim S.A., in
consortiu, la privatizarea SALROM, in conditiile legii si in functie de strategia privind
SALROM ce va fi adoptata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
- in urma analizarii echipei care asigura manegementul societatii am constatat ca media de varsta
este de 44 ani, toti componentii avand studii superioare de specialitate fie in domeniul chimiei fie in
domeniul manegementului.
- In prezent societatea ofera o gama larga si variata de produse de calitate si cu domenii multiple de
utilizare, produse cu mare cautare atat pe piata interna cat si pe cea externa. Pentru unele produse din
profilul de fabricatie este furnizor principal sau chiar unic, fiind compania care sustine cu materii
prime o serie de sectoare de activitate din tara si anume: industria de prelucrare a maselor plastice,

44
fabricarea fibrelor artificiale si celulozice, industria aluminiului, industria constructiilor, industria
energetica, industria farmaceutica si alimentara.
- vanzarile totale au crescut cu 1% in 2007 fata de 2006, iar exporturile cu cca 3%. In ceea ce
priveste repartitia exporturilor, se observa o modificare a acesteia pe zone geografice, respectiv
cresterea exporturilor pe piata Europei, atat in zona de vest cat si in cea centrala si de est, si
reducerea vanzarilor pe zonele Asia-Pacific si Africa.
- in urma analizei s-a cnstatat ca un exista client sau un grup de clienti care actioneaza concertat ce se
considera a fi semnificativi pentru acest raport (valoarea vanzarilor catre client sau catre grup este cel
putin 10% din vanzarile totale ale societatii).
- riscul valutar şi de inflaţie nu influenteaza societataea analizata in mod semnificativ, Ddesi aceasta
efectuează tranzacţii exprimate EUR si USD. Rata inflatiei pentru 2007 s-a situat sub nivelul de 10%
(respectiv 4,84% conform Institutului National de Statistica ). De asemenea, rata inflatiei cumulata
pentru ultimii 3 ani consecutivi s-a situat sub nivelul de 100%, (respectiv, 21,5%). Acestea, impreuna
cu alti factori, au determinat ca Romania sa nu mai fie considerata tara cu economie
hiperinflationista, incepand cu data de 1 iulie 2004. Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiaţi la
31 decembrie 2006 şi 31 decembrie 2007 au fost de 3,3817 LEI/ 1 EUR şi respectiv 3,6102 LEI /1
EUR, iar 2,5676 LEI/ 1 USD şi respectiv 2,4564 LEI/ 1 USD.
- riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument financiar nu îşi
va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.
Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de creditare cuprind în
principal creanţele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul
pentru creanţe incerte. Riscul de credit aferent creanţelor este limitat, ca urmare a numărului mare de
clienţi din portofoliul de clienţi al Societăţii şi a instrumentelor financiare utilizate (bilete la ordin
cambii, etc).Considerăm că societatea nu prezintă concentrări semnificative ale riscului de credit.
- riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare. reprezintă riscul ca o companie să aibă dificultăţi în
acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul
lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare
apropiată de cea justă.
Politica societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suficiente active astfel încât să îşi
poată achita obligaţiile la datele scadenţelor. Activele şi datoriile sunt analizate în funcţie de perioada
rămasă până la scadenţele contractuale.
-riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu un
instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime. În cazul unui instrument financiar cu o rată

45
fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a
dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste.
Prin natura activităţii societatea nu este supusă unui risc major de modificare a fluxurilor de numerar
prognozate, atât din fluctuarea instrumentelor financiare, cât şi din modificarea ratei dobânzii.

CAPITOLUL V.

EVALUAREA INTREPRINDERII

Brilman și Gautier (1976) considerau că există trei axe principale de evaluare a întreprinderii:
• Rentabilitatea;
• Activul net (patrimoniul);
• Cifra de afaceri.
Această clasificare oferă posibile zone de cercetare dar și câteva opinii proprii ținând seama
de dezvoltarea disciplinei și a profesiei, îndeosebi în ultimii ani (aceasta îndeosebi ca urmare a
dezvoltării standardelor profesionale de evaluare).

ACTIV NET

46
Agricultura,
industria primară

Intreprinderi mici
și mijlocii

Societăți cotate, Firme monopoliste,


firme diversificate firme de distribuție

PROFIT CIFRA DE
AFACERI
Fig. nr.5.1 - CELE TREI AXE PRINCIPALE DE EVALUARE
A ÎNTREPRINDERII

De-a lungul timpului s-au cristalizat abordări si metode de evaluare a întreprinderilor


(patrimoniului întreprinderilor). Astfel, cea mai generală grupare a abordărilor valorii unei
întreprinderi, are în vedere:
a) abordarea pe bază de venit, care presupune convertirea unor fluxuri de venituri viitoare în valoarea
lor prezentă;
b) abordarea prin comparația de piață, care se bazează pe comparația firmei evaluate cu firme care
au fost tranzacționate pe piață, utilizând coeficienți multiplicatori (rate de valoare);
c) abordarea pe bază de active ce presupune evaluarea individuală a tuturor activelor și datoriilor
firmei pentru a obține activul net.

5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE

Metoda actvului net evidentiat (ANE)


În această metodă activele si datoriile sunt evaluate individual la valorile corespunzătoare (curente),
rezultând astfel un activ net corectat al întreprinderii. Metoda este aplicabilă în ipoteza continuității
exploatării întreprinderii evaluate. Aplicarea metodei necesită estimarea distinctă a fiecărui element
din patrimoniul întreprinderii la valoarea adecvată.
Pornind de la bilantul la 31.12.2007 intocmim unul specific pentru evaluare:
Tabelul 5.1.
Nr. Denumire indicator Sold la 31.12.2007
crt
1. Imobilizari necorporale 3788853
2. Imobilizari corporale 1057320741
3. Imobilizari financiare 33817259
47
4. Total active imobilizate 1095016853
5. Stocuri 258752414
6. Creante 285312548
7. Disponibilitati 10089499
8. Total active circulante 554156881
9. Total activ 1649173734
10. Capital social 32358864
11. Rezerve, fonduri proprii, diferente din reevaluare -49651590
12. Capital propriu -17292726
13. Imprumuturi datorii similare, din care: 68683353
- imprumuturi pe termen mediu si lung
14. Furnizori si datorii asimilate 1555988135
15. Datorii totale 1624671488
16. Total pasiv 1607378762

ANE = Total active – Datorii totale


ANE 2007 = 24502246 lei
Acesta valoare reprezinta „ valoarea” intreprinderi SC OLTCHIM SA la data incheierii
bilantului contabil .Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.10 lei , deci numarul de actiuni este de
32358864 actiuni.
Valoarea contabila a unei actiuni este : 24502246 / 32358864 = 0.7572 lei

Metoda activului net corectat (ANC)


Abordarea bazată pe active este fundamentată pe principiul substituţiei care spune că un activ
nu valorează mai mult decât costul de înlocuire al tuturor părţilor sale componente. Aceasta
înseamnă că un investitor nu va plăti mai mult pentru o întreprindere mai mult decât l-ar costa să
creeze o entitate cu o utilitate echivalentă. Din punct de vedere tehnic, evaluatorul trebuie să
estimeze valoarea corespunzătoare a fiecărui activ din patrimoniul societății comerciale și de
asemenea valoarea corespunzătoare fiecărui element de datorie, aceasta determinând ajustarea
valorilor contabile.
În cadrul acestei abordări, bilanţul contabil bazat îndeosebi pe valori ce exprimă costuri este
înlocuit cu bilanţul ce reflectă toate activele, corporale şi necorporale şi toate datoriile, la valoarea lor
de piaţă sau la o valoare curentă adecvată în cazul metodei activului net corectat (ANC).
Este evident că rezultatul metodei încadrate în această abordare nu trebuie să fie singurul rezultat
atunci când evaluăm întreprinderi operaționale și care vor funcţiona pe o perioadă previzibilă în
viitor.
Tabelul 5.2.
48
Nr. Denumire indicator Sold la 31.12.2007
crt
1. Active circulante care se corecteaza:
Creante in valuta 8530500
Disponibilitati in valuta 189400
Stocuri utilizabile 3752400
2. Total active care se corecteaza 12472300
3. Coeficient de corectie 1.0101
4. Actve corectate 12598270.23
5. Actve care nu se corecteaza 1636701434
6. Total active 1649299704.23
7. Datorii care se corecteaza
Datorii in valuta 68473800
8. Datorii corectate 69165385.38
9. Datorii care nu se corecteaza 1556197688
10. Total datorii 1625363073.38
11. Activ net actualizat 23936630.85

Coeficientul de corectie = 3.6467 / 3.6102= 1.0101

1 euro la data evaluarii ( 02.05.2008) este 3.6467 lei


1 euro la data bilantului ( 31.12.2007) este 3.6102 lei

ANE
Valoareaun eiactiuni  = 23936630.85 / 32358864 = 0.7397 lei
Nr.deactiuni

Metoda activului net corectat (ANC) prezinta o serie de avntaje :


- este usor de inteles
- utilizată şi acceptată în multe cazuri în instanţă
- poate fi relevantă în afacerile capital intensive atunci când se evaluează un pachet de
control;
Dar ca orice metoda are si anumite dezavantaje sau limite:
- presupune mult efort pentru stabilirea valorii individuale a activelor din patrimoniu;
- valoarea estimată pentru anumite active (îndeosebi necorporale) poate genera controverse
- are o relevanţă discutabilă în estimarea valorii unui pachet minoritar;
- metoda cea mai puţin credibilă atunci când evaluăm întreprinderi a căror valoare
necorporală este importantă.

5.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT.

49
5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare
Pentru construirea scenariului de evolutie in perioada 2006 – 2009 s-au avut in vedere
urmatoarele ipoteze generale:
~exprimarea tuturor valorilor previzionate s-a facut in lei – preturi decembrie 2006. In acest caz
evolutiile exprima o tendinta reala raportata la o moneda constanta.
~amortizarea luata in calcul corespunde valorii actualizate ramase in 2006 a mijloacelor fixe si
duratei de viata normala, reglementata legal la data analizei. S-a calculat o durata de viata ramasa de
25 ani pentru constructii si 10 ani pentru principalele utilaje.
~realizarea echilibrului financiar prin trezorerie neta pozitiva, respectiv construirea FR din
resurse proprii la nivelul necesarului mediu anual estimat.
~s-a previzionat o intreprindere neindatorata, deci valoarea rezultata este valoarea societatii
fara a tine seama de structura de finantare, respectiv nu s-a prevazut rambursarea creditelor pe care
societatea le are contractate. Cu alte cuvinte valoarea de randament rezultata exprima valoarea
capitalurilor existente la data evaluarii ( K proprii + K imprumutate).
~cheltuielile financiare au fost stabilite doar la nivelul unui volum normal de comisioane
bancare si de cheltuieli pentru credite temporare de trezorerie, de 10.7 % din vanzarile anuale.
~cheltuielile de intretinere reparatii au fost estimate la circa 2 % din valoarea mijloacelor fixe si
incluse in cheltuielile cu piese de schimb si prestatii terti
~la taxe si impozite s-a prevazut un nivel de 0.5 % din nivelul veniturilor de exploatare,
respectiv 1875094922 lei in 2007.
~cota de impozitare a profitului a fost considerata la 16% conform propunerilor avansate de
Ministerul de Finante pentru 2008- 2009.
~previzionarea CA si celorlalte elemente de venituri s-a facut pentru un grad cat mai ridicat de
utilizare a capacitatilor, acest lucru presupune ca exista piata de desfacere si societatea isi mentine o
pozitie buna pe piata.
volumul de productie previzionat – productia vanduta + stocuri la sfarsit de an – este situat
intre 1888 milioane lei in anul 2006 si 1962 milioane lei in anul 2007 corespunde urmatorilor
parametrii folositi pentru verificare..
Productia estimata are o crestere cumulata in 5 ani de circa 20-25 %.

5.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar.


S-a facut avand in vedere urmatoarele ipoteze:

50
~realizarea unui program de constituire a FR pentru a avea o trezorerie pozitiva (apelarea la
credite pe termen scurt).
~s-a estimat un necesar de investitii de 11000-16000 mil lei anual in concordanta cu programul
intocmit de conducerea societatii.
~cheltuielile variabile au fost estimate in functie de consumurile specifice, respectiv 32% din
veniturile din exploatare pentru materii prime, 26 % pentru materiale si 6 % utilitati (in total
aproximativ 64% din volumul productiei).
~estimarea costurilor salariale s-a facut tinand seama de proportia normala a cheltuielilor
salariale in productie de sub 10% dar si de numarul de salariati existent si considerat constant 4942 ,
un venit salarial mediu brut de 1536 lei.
~cheltuielile aferente prestatiilor efectuate de terti reprezinta circa 9 % din total.

5.2.3. Structura factorului de actualizare este urmatoare:


~8 % dobanda pe piata fara risc
~3% riscul pietei pe care actioneaza societatea
~1-3 % riscul de activitate al SC OLTCHIM SA
~5 % riscul investitionar
Rezulta o rata de actualizare cuprinsa intre 17% si 19%, aplicarea metodei facandu-se pentru
fiecare din cele doua rate de actualizare mentionate.
In contextul rezultatelor prezentate valoarea intreprinderii in conditii de utilizare continua,
estimata prin metoda fluxurilor financiare actualizate (DCF) este:
la rata de actualizare 17% VDCF = 24510922 lei
la rata de actualizare 19% VDCF = 24491999 lei

51
CAPITOLUL VI

CONCLUZII FINALE – OPINIA EVALUATORULUI.

Valoarea societatii
Pentru stabilirea valorii societatii OLTCHIM SA vom lua in considerare valorile rezultate in
capitolul 5 al lucrarii, prin aplicarea diferitelor metode de evaluare.
Metode patrimoniale
Metode activului net contabil : ANE 2007 = 24502246 lei
Metoda activului net corectat : ANC 2007 = 23936631 lei
Metode financiare:
Metoda fluxurilor financiare actualizate (cash-flow).
Impozit profit =16%
rata de actualizare 17% : VDCF = 24510922 lei
rata de actualizare 19% : VDCF = 24491999 lei

Opinia evaluatorului
Se constata ca valorile estimate prin metode patrimoniale sunt mai mari decat valorile
determinate prin metode financiare. Aceasta diferenta este determinata de costurile ridicate ale

52
investitiilor in mediul economic romanesc, investitii care se grupeaza ca dificultate prin fluxurile
financiare nete.
De asemenea riscurile investitionale ce afecteaza valorile de randament prin coeficientul de
actualizare sunt considerate importante de catre potentialii investitori.
In opinia evaluatorului valoarea de utilizare a societatii in conditiile continuarii activitatii
prezente este cuprinsa in intervalul de valori estimate prin aplicarea metodelor financiare
VSOC = 24491999 lei Si 24510922 lei
Opinia evaluatorului tine seama de scopul evaluarii si de gradul de incredere in aplicarea
metodelor de evaluare, considerand ca metodele financiare au fost mai bine argumentate decat cele
de patrimoniu. De asemenea s-a facut estimarea riscurilor exploatării, datorită concurenţei pe piaţa
în care operează unitatea, iar metoda activului net corectat are marele dezavantaj, că exclude din
calcule randamentul capitalurilor investite
Fata de intervalul de valori luat in considerare, valoarea unitara a actiunilor societatii este de:
VACT = 0.0757 – 0.0758 lei/actiune

BIBLIOGRAFIE

1 A. POPESCU – Evaluarea intreprinderii, ed. OMNIA UNI SAST 2007


2. V.ROBU; I. ANGHEL; C. SERBAN; D. TUTUI – Evaluarea intreprinderii, ed. ASE –
Bucuresti 2003
3. L. SALAGEAN – Analiza economico-financiara , ed. OMNIA UNI SAST , Brasov, 2007
4. I. STANCU - Finante , ed. Economica , Bucuresti , 2002
*** Standardele Intrenationale de Evaluare IVSC, Editia a sasea , 2003

53
ANEXA 1
Judetul: 38--VALCEA MARI CONTRIBUABILI
Entitate: SC OLTCHIM SA
Adresa: localitatea RM.VALCEA, str. UZINEI, nr. 1, tel. 0250/701200
Numar din registrul comertului: J38/219/1991
Forma de proprietate: 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
(stat>=50%)
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2414--Fabricarea altor produse chimice
organice de baza
Cod unic de inregistrare: 1475261

BILANT
la data de 31.12.2007

Formularul 10 - lei -
______________________________________________________________________________________
| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |
| |rd.|_______________________________|
| | | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale| 03| 4853758| 3380692|
| ,drepturi si active similare si alte | | | |
| imobilizari necorporale | | | |
| (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 05| 762879| 498161|
| de executie (ct.233+234-2933) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| 5616637| 3878853|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
54
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Terenuri si constructii | 07| 173971788| 225781309|
| (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Instalatii tehnice si masini | 08| 391130460| 446571476|
| (ct.213-2813-2913) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 09| 563758| 427497|
| (ct.214-2814-2914) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs | 10| 303138193| 384540459|
| (ct.231+232-2931) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| 868804199| 1057320741|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| 9639243| 33817259|
| (ct.261-2961) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13| 0| 0|
| (ct.2671+2672-2964) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care | 15| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |
| de participare (ct.2673+2674-2965) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Investitii detinute ca imobilizari | 16| 0| 0|
| (ct.265-2963) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Alte imprumuturi | 17| 0| 0|
| (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| 9639243| 33817259|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19| 884060079| 1095016853|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. STOCURI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Materii prime si materiale consumabile | 20| 62516744| 82243262|
| (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391- | | | |
| 392-3951-3958-398) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Productia in curs de executie | 21| 26374039| 38972827|
| (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/- | 22| 96533840| 130484861|
| 348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945- | | | |
| 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 23| 6039183| 7051464|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| 191463806| 258752414|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679- | 25| 210084733| 230274443|
| 2966-2968+4092+411+413+418-491) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate | 26| 0| 0|
| (ct.451-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Sume de incasat de la entitatile de care | 27| 0| 0|
| compania este legata in virtutea intereselor | | | |
| de participare(ct.453-495) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+ | 28| 49309216| 55038105|
| 4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ | | | |
| 473-496+5187) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

55
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| 259393949| 285312548|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| 0| 0|
| (ct.501-591) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Alte investitii pe termen scurt | 32| 2420| 2420|
| (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 31+32) | 33| 2420| 2420|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| 42396495| 10089499|
| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35| 493256670| 554156881|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36| 655954| 267746|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 37| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 38| 410923430| 444629060|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| 110109997| 212173422|
| (ct.419) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 40| 233007240| 280060907|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 42| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 43| 0| 0|
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 44| 26375285| 34250255|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| 780415952| 971113644|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 46| -286609627| -416689017|
| (rd.35+36-45-62) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46) | 47| 597450452| 678327836|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | | | |
| PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | 48| 0| 0|
| (ct.161+1681-169) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Sume datorate institutiilor de credit | 49| 58705688| 68683353|
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| 0| 68473461|
| (ct.419) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)| 51| 2398011| 19401506|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate | 53| 0| 0|
| (ct.1661+1685+2691+451) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania | 54| 0| 0|

56
| este legata in virtutea intereselor de | | | |
| participare (ct.1663+1686+2692+453) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si | 55| 198818146| 496999524|
| datoriile privind asigurarile sociale | | | |
| (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ | | | |
| 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ | | | |
| 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ | | | |
| 5193+5194+5195+5196+5197) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| 259921845| 653557844|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii | 57| 0| 0|
| similare (ct.1515) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)| 59| 0| 29851465|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| 0| 29851465|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Subventii pentru investitii | 61| 5389826| 12211253|
| (ct.131+132+133+134+138) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62| 106299| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 61+62) | 63| 5496125| 12211253|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| I. CAPITAL | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64| 354695600| 32358864|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd. 64+66) | 67| 354695600| 32358864|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 68| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 69| 487586188| 551445330|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| IV. REZERVE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70| 6842711| 6842711|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 71| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din| 72| 4803752| 9743756|
| rezerve din reevaluare (ct.1065) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73| 8044005| 8044005|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| TOTAL (rd.70 la 73) | 74| 19690468| 24630472|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Actiuni proprii (ct.109) | 75| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 76| 0| 0|
|proprii (ct.141) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Pierderi legate de instrumentele de capitaluri | 77| 0| 0|
|proprii (ct.149) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.117) | 78| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.117) | 79| 538199795| 529833475|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | |

57
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold C (ct.121) | 80| 8779523| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Sold D (ct.121) | 81| 0| 95893917|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Repartizarea profitului (ct.129) | 82| 413203| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 83| 332138781| -17292726|
| (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| Patrimoniul public (ct.1016) | 84| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) | 85| 332138781| -17292726|

ANEXA 2.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31.12.2007

Formularul 20 - lei -
______________________________________________________________________________________
| |Nr.| REALIZARI AFERENTE |
| |rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |
| DENUMIREA INDICATORULUI | |_______________________________|
| | | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 1731805193| 1749871975|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 1696521113| 1703250851|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 35284080| 46621124|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | |
| (ct.766) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | |
| productiei in curs de executie | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| (ct.711) ------- Sold C | 06| 115029441| 107239787|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| ------- Sold D | 07| 119953214| 43302442|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 5800784| 16431447|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 9418732| 44854155|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 1742100936| 1875094922|
|(rd. 01+06-07+08+09) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 956824662| 1044859095|
|consumabile (ct.601+602-7412) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

58
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 20529607| 18995347|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 337928108| 331067226|
| (ct.605-7413) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 34156237| 43200895|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 109626891| 129124013|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 82073512| 96628850|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 27553379| 32495163|
|sociala (ct.645-7415) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 82226379| 72816348|
|corporale si necorporale (rd.19-20) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 82258988| 81814943|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 32609| 8998595|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| -2214087| 11271039|
|circulante (rd. 22-23) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 19664316| 36284180|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 21878403| 25013141|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 183615949| 216375479|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 167168635| 168552536|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | |
|628-7416) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 4200515| 4668328|
|varsaminte asimilate (ct.635) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 12246799| 43154615|
|activele cedate (ct.658) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect | | | |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.7812) | 31| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 1722693746| 1867709442|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10-32) | 33| 19407190| 7385480|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare | 35| 515460| 1082127|
| (ct.7611+7613), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0|
|imprumuturi care fac parte din activele | | | |
|imobilizate (ct.763), din care: | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 419273| 573431|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 67077875| 82238781|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

59
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 68012608| 83894339|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 29851465|
|financiare si a investitiilor detinute ca active | | | |
|circulante (rd. 44-45) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 29851465|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 38913759| 50747647|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 39726516| 106574624|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 78640275| 187173736|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 42-49) | 50| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51| 10627667| 103279397|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 8779523| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 95893917|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | |
| EXTRAORDINARA | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 1810113544| 1958989261|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 1801334021| 2054883178|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Profit (rd. 58-59) | 60| 8779523| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 95893917|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 0| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|
| de mai sus (ct.698) | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 8779523| 0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 95893917|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele: Numele si prenumele:
Calitatea:
Semnatura
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

60
ANEXA 3.
DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2007

Formularul 30 - lei -
______________________________________________________________________
| |Nr.| NR.UNITATI | SUME |
|I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________|
| INREGISTRAT | | 1 | 2 |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. profit | 01| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. pierdere | 02| 1| 95893917|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________
|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: |
| |rd.| (COL.2+3) |_______________________________|
| | | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |
| | | | CURENTA | DE INVESTITII |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Plati restante - total | 03| 524853389| 524349253| 504136|
|(rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Furnizori restanti - total | 04| 7944053| 7439917| 504136|
| (rd.05 la 07),din care: | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 30 de zile | 05| 3675491| 3270113| 405378|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 90 de zile | 06| 4268562| 4169804| 98758|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 1 an | 07| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0|
|asigurarilor sociale | | | | |
| - total (rd.09 la 13), din care: | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0|
|sociale de stat datorate de | | | | |
|angajatori, salariati si alte | | | | |
|persoane asimilate | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0|
|asigurarilor sociale de sanatate | | | | |

61
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0|
|suplimentara | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0|
|asigurarilor pentru somaj | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0|
|bugetele fondurilor speciale si | | | | |
|alte fonduri | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de alti | 15| 516909336| 516909336| 0|
|creditori | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la | 16| 0| 0| 0|
|termenul stab. la bugetul de stat | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la | 17| 0| 0| 0|
|termenul stab. la bugetele locale | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0|
|scadenta | | | | |
| - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 30 de zile | 19| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 90 de zile | 20| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|III. Numar mediu de salariati |Nr.| | |
| |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|__________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Numar mediu de salariati | 23| 5048| 4836|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
______________________________________________________________________________________
|IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume |
| |rd.| (lei) |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 24| |
|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | |
|Uniunii Europene, din care: | | 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|- impozitul datorat la bugetul de stat | 25| 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 26| |
|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | |
|membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|- impozitul datorat la bugetul de stat | 27| 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| |
|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | |
|membre ale Uniunii Europene, din care: | | 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|- impozitul datorat la bugetul de stat | 29| 0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|V. Tichete de masa |Nr.| Sume |
| |rd.| (lei) |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30| 7573776|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|______________________________________________________________________
|VI. Cheltuieli de inovare **) |Nr.| | |
| |rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|__________________________________|___|_______________________________|
| A | B | 1 | 2 |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|-chelt.de inovare finalizate in | 31| 0| 0|
|cursul perioadei | | | |

62
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|-chelt.de inovare in curs de | 32| 0| 0|
|finalizare in cursul perioadei | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|-chelt.de inovare abandonate in | 33| 0| 0|
|cursul perioadei | | | |
|__________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele: Numele si prenumele:
Calitatea:
Semnatura
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

ANEXA 4.
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - lei -
___________________________________________________________________________________________________
| Elemente de |Nr.| Valori brute |
| imobilizari |rd.|_______________________________________________________________________________|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final |
| | | | |_______________________________| (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: | |
| | | | | | dezmembrari si| |
| | | | | | casari | |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari necorporale |
|___________________________________________________________________________________________________|
|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | |
| | 01| 0| 0| 0| X| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte imobilizari | | | | | |
| | 02| 14232146| 4594| 0| X| 14236740|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | |
| | 03| 762879| 0| 264718| X| 498161|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | |
| | 04| 14995025| 4594| 264718| X| 14734901|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari corporale |
|___________________________________________________________________________________________________|
|Terenuri | | | | | | |
| | 05| 30336917| 31907749| 707179| X| 61537487|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Constructii | | | | | |
| | 06| 165806704| 36137505| 37700387| 0| 164243822|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Instalatii tehnice si masini | | | | |
| | 07| 517046630| 132651327| 203126481| 0| 446571476|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | |
| | 08| 917284| 90872| 580659| 0| 427497|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | |
| | 09| 303138193| 256295631| 174893365| X| 384540459|

63
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | |
| | 10| 1017245728| 457083084| 417008071| 0| 1057320741|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari financiare | | | | |
| | 11| 9639243| 24178016| 0| X| 33817259|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | |
| | 12| 1041879996| 481265694| 417272789| 0| 1105872901|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -
___________________________________________________________________________________
| Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la |
| imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul |
| | | | | imobilizarilor| anului |
| | | | | scoase din | (col.9=6+7-8) |
| | | | | evidenta | |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari necorporale |
|___________________________________________________________________________________|
|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | |
| | 13| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte imobilizari | | | | |
| | 14| 9378388| 1477660| 0| 10856048|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.13 la 14)| | | | |
| | 15| 9378388| 1477660| 0| 10856048|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari corporale |
|___________________________________________________________________________________|
|Terenuri | | | | | |
| | 16| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Constructii | | | | | |
| | 17| 19545787| 11249237| 30795024| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Instalatii tehnice si masini | | | |
| | 18| 122219561| 63054573| 185274134| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | |
| | 19| 335956| 105300| 441256| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.16 la 19)| | | | |
| | 20| 142101304| 74409110| 216510414| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | |
| | 21| 151479692| 75886770| 216510414| 10856048|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -
___________________________________________________________________________________
| Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final |
| imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12|
| | | | cursul anului | venituri | |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari necorporale |
|___________________________________________________________________________________|
|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | |
| | 22| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte imobilizari | | | | |
| | 23| 0| 0| 0| 0|

64
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | |
| | 24| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.22 la 24)| | | | |
| | 25| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari corporale |
|___________________________________________________________________________________|
|Terenuri | | | | | |
| | 26| 0| 256305| 256305| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Constructii | | | | | |
| | 27| 2626046| 1745113| 4371159| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Instalatii tehnice si masini | | | |
| | 28| 3696609| 218577| 3915186| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | |
| | 29| 17570| 3201| 20771| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | |
| | 30| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|TOTAL (rd.26 la 30)| | | | |
| | 31| 6340225| 2223196| 8563421| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Imobilizari financiare | | | |
| | 32| 0| 0| 0| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|
|PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | |
| | 33| 6340225| 2223196| 8563421| 0|
|_______________|___|_______________|_______________|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele: Numele si prenumele:

65

S-ar putea să vă placă și