Sunteți pe pagina 1din 35

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND

PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

COD: P.O 06-02

Ediția I

Revizia I

Data elaborării : 14.03.2016


Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 2 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI AVIZAREA


PROCEDURII OPERAŢIONALE

Elemente privind
Nr.
responsabilii/ Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura
crt.
operaţiunea
0 1 2 3 4 5

1. Elaborat Aristița SIRBU Auditor intern 14.03.2016

2. Verificat/Supervizat Constantin IRIMIA Auditor intern 10.05.2016

3. Secretar
Avizat Camelia MUNTEANU
Comisie SCIM 13.05.2016
Presedinte
4. Avizat Doina Ofelia MELINTE 20.05.2016
Comisie SCIM

5. Aprobat Graziela Elena VÂJIALĂ Presedinte 30.05.2016

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. Ediţia sau,


crt. după caz, Modalitatea Data de la care se aplică
revizia Componenta revizuită reviziei prevederile ediţiei sau
în cadrul reviziei ediţiei
ediţiei
0 1 2 3 4
Agentia Naționala Anti-Doping
Compartimentul Audit Intern
Conform OSGG 2 zile de la aprobarea
2.1. Ediţia I Procedura Operațională privind
400/2015 Președintelui ANAD
Pregătirea misiunii de audit
intern

2
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 3 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE CĂRORA LI SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU,


DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE
Nr. Scopul Exemplar Structura Nume şi Data
Funcţia Semnătura
crt. difuzării nr. organizatorică prenume primirii
0 1 2 3 4 5 6 7
Irimia
CAI Auditori Constantin
3.1 Aplicare 1
interni Sîrbu
Aristița

3.2. Informare -

CAI
3.3. Evidenţă

CAI
3.4. Arhivare

3.5. Alte scopuri -

4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE


4.1. Procedura operaţională are rolul de a prezenta pașii pe care auditorii interni trebuie să îi
parcurgă în etapa pregătitoare a misiunii de audit inten, precum și documentele de lucru elaborate din
momentul declanșării misiunii de audit păna la etapa intervenției la fața locului.
Derularea activitaților detaliate in procedura Pregătirea misiunii de audit intern presupune
întocmirea următoarelor documente : Ordinul de serviciu, Declarația de independență, Notificarea
privind declanșarea misiunii de audit intern, Minuta ședinței de deschidere, Chestionarul de luare la
cunoștință, Studiul preliminar, Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor,
Chestionarul de control intern și Programul misiunii de audit intern.
4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentatiei adecvate desfășurării activității de pregătire a
misiunii de audit intern;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv în condițiile de fluctuație a personalului;
4.4. Sprijina activitatile de control si evaluare, iar pe conducatorul Agenției în luarea deciziilor.
4.5. Rezultatul acestei proceduri îl constituie elaborarea celor 9 documente elaborate în prima etapa
de Pregatire a misiunii de audit.

3
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 4 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE

5.1. Pregătirea misiunii de audit intern reprezintă etapa inițială a misiunii de audit intern, în care
sunt colectate documentele, datele si informațiile necesare desfașurării urmatoarei etape : Intervenția
la fața locului.
5.2. Procedura se aplica exclusiv in cadrul compartimentului audit intern pentru Pregatirea misiunii
de audit intern.
5.3. Listarea principalelor documente de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurată.
5.4. Lista compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de date ale activității procedurate:
- Furnizori de date : ROF, Organigrama ANAD, Comisia de monitorizare si implementare a
SCIM, DGTASIRPI, DEAJRU;
- Beneficiari de rezultate : Compartimentul audit intern.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE


ACTIVITĂŢII PROCEDURATE

6.1. Reglementări internaţionale


Standardele internaţionale de audit.
6.2. Legislaţie primară
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată.
- Ordinul SGG nr.400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entitatilor publice, republicat
6.3. Legislaţie secundară
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern;
-Ordinul Președintelui ANAD nr.174/04.07.2014 privind aprobarea Normelor specifice privind
exercitarea activitatii de audit public intern și a Cartei auditului intern din ANAD;
- O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- H.G. nr.1044/2014 pentru modificarea si completarea H.G.1522/2006 privind aprobarea structurii
organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare al ANAD
- Ordinul nr. 298/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.N.A.D

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice


- SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii - principii fundamentale şi vocabular;
- Ordinul Președintelui ANAD nr.167/2011 pentru aprobarea procedurii de sistem PS 01 –
Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor formalizate pentru activităţile desfăşurate în
cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.
4
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 5 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI


ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
0 1 2
1. Procedură Procedura formalizată, în scris, care descrie toți pașii ce trebuie urmați,
operaţională a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizării
activității, cu privire la aspectul procesual.
2. Ediție a unei Forma inițială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri operaționale ,
proceduri aprobată si difuzată
operaționale
3. Audit intern Activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere,
concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii
publice, contribuind la îndeplinirea obiectivelor entităţii publice printr-o
abordare sistematică şi metodică, ce evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa
şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de
guvernanţă
4. Audit de regularitate Examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor
publice sau a patrimoniuluui public, sub aspectul respectării ansamblului
principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile
5. Audit de sistem Evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu
scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace si
eficient, pentru identificarea deficiențelor si formularea de recomandări
pentru corectarea acestora.
6. Auditul performanței Examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și
sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și
apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obictivele.
7. Ordinul de serviciu Mandatul de intervenție aprobat de catre Președintele Agenției , in
vederea începerii misiunii de audit intern.
8. Notificarea privind Documentul prin care este înștiințată structura auditată despre : scopul,
declanșarea misiunii obiectivele, perioada misiunii, perioada supusă auditării, tipul de audit,
de audit intern persoanele de contact, precum și despre faptul ca pe parcursul misiunii va
avea loc intervenția la fața locului.
9. Carta auditului intern Documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi
responsabilităţile Compartimentului Audit Intern.
10. Dosarul permanent Conține informații generale privind entitatea/structura auditată pentru a
facilita înțelegerea activităților auditate, se actualizează anual.

5
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 6 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

11. Supervizarea Parcurgerea, analizarea şi semnarea unui document/formular, pentru a


constata conţinutul şi calitatea acestuia, cât şi de a recomanda (dacă se
impune) eventuale propuneri de modificări.
12. Chestionar de luare Conține informații referitoare la contextul socio – economic de
la cunoștință organizare și funcționare a entității/structurii auditate.
13. Studiul preliminar Conține informații suficiente și adecvate despre domeniul auditabil.
14. Stabilirea punctajului Stabilește activitățile/acțiunile auditabile, identifică riscurile asociate
total al riscurilor și acestora, stabilește nivelul probabilității și al impactului pentru riscurile
ierarhizarea acestora identificate, stabilește punctajul total al riscurilor și le ierarhizează în
funcție de acest punctaj.
15. Chestionarul de Conține informații referitoare la activitățile de control intern instituite de
control intern management și aprecierea funcționalității acestora.
16. Evaluarea inițială a Prezintă rezultatul evaluării inițiale a riscurilor asociate
controlului intern și activităților/acțiunilor auditabile și identifică și analizează controalele
stabilirea activităților interne implementate de entitate/structura auditată pentru gestionarea
ce urmează a fi acestor riscuri în vederea identificării zonelor în care acestea nu sunt
auditate funcționale
17. Programul misiunii Cuprinde etapele ce urmează a fi realizate pe parcursul misiunii de audit
de audit intern intern și le detaliază în acțiuni, perioada în care se vor desfăşura acestea –
prevăzută şi realizată, persoanele implicate precum şi locul desfăşurării
acţiunii de audit intern
18. Programul Prezintă în mod detaliat, pe fiecare obiectiv al misiunii de audit intern,
intervenţiei la faţa acțiunile pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze, respectiv
locului documentarea, observarea fizică, eşantionările, chestionarele, interviurile
şi testele, cu respectarea duratei programate pentru realizarea verificărilor
la faţa locului.
19. Obiect auditabil Activitatea elementară a domeniului auditat, ale cărei caracteristici pot fi
definite teoretic şi comparate cu realitatea practică.
20. Risc Ocazia/eventualitatea ca producerea oricărui eveniment, acțiune, situație
sau comportament să aibă un impact nefavorabil asupra capacității
entității/structurii auditate de a-și realiza obiectivele.
21. Minuta şedinţei de Consemnează aspectele discutate în cadrul şedinţei de deschidere de
deschidere către personalul Compartimentului Audit Intern cu reprezentanţii
structurii auditate.

6
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 7 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
0 1 2
1. PO Procedură operaţională
2. PS Procedura de sistem
3. H.G. Hotărâre de Guvern
4. O.M.F.P. Ordinul ministrului finanţelor publice
5. S.G.G. Secretariatul General al Guvernului
6. A.N.A.D Agentia Naționala Anti-Doping
7. SCIM Sistemul de Control Intern/Managerial
8. SMC Sistemul de Management al Calitatii
9. R.O.F Regulament de Organizare si Funcționare
10. UCAAPI Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern
11. CAI Compartimentul Audit Intern
12. A Aprobă
13. Ac Actualizează
14. Av Avizează
15. An Analizează
16. E Elaborează
17. Ef Efectuează
18. I Identifică
19. Î Îndosariază
20. M Modifică
21. P Păstrează
22. Pr Propune
23. R Revizuiește
24. T Transmite
25. V Verifică

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE


8.1. Generalităţi
Prezenta PO este utilizată de către personalul Compartimentului de audit intern în etapa de
pregatire a misiunii de audit intern. Prin desfăşurarea activităţii procedurate este asigurată
atingerea obiectivelor Compartimentului de audit intern.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor

7
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 8 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

În cazul PO Pregătirea misiunii de audit intern, sunt utilizate următoarele:


(1) formulare:
F-PO-02.04.01 – Ordin de serviciu;
F-PO-02.04.02 – Declaraţie de independenţă;
F-PO-02.04.03 – Notificare privind declanșarea misiunii de audit intern;
F-PO-02.04.04 – Minuta ședinței de deschidere;
F-PO-02.04.05 – Chestionar de luare la cunoștință;
F-PO-02.04.06 – Studiu preliminar;
F-PO-02.04.07 – Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea acestora;
F-PO-02.04.08 – Chestionar de control intern
Evaluarea gradului de încredere in controlul intern
F-PO-02.04.09 – Programul misiunii de audit intern
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
(1) Ordinul de serviciu – F-PO-02.04.01, autorizează efectuarea misiunilor de audit intern și conține
informații referitoare la următoarele aspecte:
- cadrul legal privind realizarea misiunii de audit intern;
- scopul misiunii de audit intern și tipul auditului (de regularitate, de sistem sau de performanță);
- obiectivele misiunii de audit intern;
- perioada desfășurării;
- perioada supusă auditării;
- echipa de audit nominalizată pentru efectuarea misiunii.
Odată cu obținerea aprobării conducatorului instituției, acest document devine mandatul de
intervenție al auditorilor interni.
(2) Declaraţia de independenţă – F-PO-02.04.02, are rolul de a dovedi independenţa auditorilor
interni şi a supervizorului ce urmează a fi implicaţi în misiunile de audit intern. Acest formular
conține un set de întrebări ce vizează posibilele incompatibilităţi ale auditorilor interni/supervizorului
în legătură cu structura/activitatea auditată.
(3) Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern – F-PO-02.04.03, constituie modalitatea
de informare a reprezentanţilor structurii auditate despre misiunea de audit intern ce urmează a se
desfășura la nivelul respectivei structuri, menționând scopul, obiectivele și perioada de derulare a
misiunii de audit intern; perioada supusă auditării; documentele solicitate pentru analiză, informațiile
privind ședința de deschidere și datele de contact ale echipei de audit.
(4) Minuta şedinţei de deschidere – F-PO-02.04.04, este formularul ce conține date despre misiunea
de audit intern, gen: denumirea misiunii, perioada auditată, persoanele care au elaborat formularul și
data acestuia, lista participanților la ședința de deschidere și descrierea modului de desfăşurare a
întâlnirii organizate de către echipa de audit cu reprezentanţii structurii auditate în scopul inițierii
intervenției la fața locului.
Cu această ocazie sunt prezentați auditorii interni, iar reprezentanţii structurii auditate sunt informați
despre scopul misiunii de audit intern, activităţile supuse analizei, termenele de desfășurare a
misiunii (ce pot fi negociate în funcție de disponibilitatea salariaților structurii auditate).
8
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 9 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

(5) Chestionar de luare la cunoștință - F-PO-02.04.05, conține întrebări formulate de auditorii


interni prin al căror răspuns se obțin informații generale privind structura auditată.
(6) Studiu preliminar - F-PO-02.04.06, grupează informațiile despre domeniul auditabil și conține,
cel puțin, următoarele:
1. caracterizarea generală a structurii auditate;
2. strategia şi politicile în domeniul auditabil;
3. analiza domeniului auditabil (procese, responsabili, factori de influenţă, cadrul normativ şi
metodologic specific, gestionarea riscurilor etc.);
4. obiectivele structurii auditate;
5. analiza structurii şi pregătirii personalului;
6. asigurarea calităţii şi politica de îmbunătăţire şi dezvoltare a activităţilor domeniului
auditabil;
7. asigurarea şi disponibilitatea resurselor financiare necesare realizării activităţilor
auditabile;
8. alte informaţii specifice domeniului auditabil;
9. concluzii.
(7) Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea acestora - F-PO-02.04.07, are rolul de a
prezenta riscurile identificate aferente activităților/acțiunilor auditate, precum și evaluarea și
ierarhizarea acestora, și este structurat astfel:
- obiectivele misiunii de audit intern;
- activități/acțiuni auditabile;
- riscurile identificate;
- criteriile de analiză a riscului (probabilitate, impact);
- punctajul total;
- ierarhizarea riscurilor.
(8) Chestionar de control intern - F-PO-02.04.08, conține întrebări în vederea identificării
activităților de control intern stabilite de management și aprecierii funcționalității acestora.

(9) Programul misiunii de audit intern – F-PO-02.04.09, are rolul de a urmări respectarea planificării
și realizarea efectivă a documentelor aferente fiecărei etape a misiunii de audit intern. Formularul
conţine informații referitoare la: etapele misiunii de audit; acțiunile de audit intern; perioada
planificată/reală de realizare pentru desfășurarea activităților și elaborarea respectivelor documente;
locul desfăşurării acţiunii și persoanele implicate. Programul misiunii de audit public intern - este un
document intern de lucru al compartimentului audit intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care
auditorii interni îşi propun să le efectueze, pentru a colecta probele de audit în baza cărora
formulează concluziile şi recomandările.
Prin programul misiunii de audit public intern se urmăreşte:
- asigurarea şefului/coordonatorului desemnat al compartimentului audit intern că au fost
luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;
- asigurarea repartizării sarcinilor şi planificarea activităţilor, pe fiecare auditor membru al
echipei de audit intern.

9
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 10 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

Programul misiunii de audit public intern este structurat pe etapele misiunii de audit public intern şi
activităţi, iar în cadrul fiecărui obiectiv de audit cuprinde activităţile/acţiunile selectate în auditare şi
testările concrete de efectuat.
Programul misiunii de audit planifică timpul efectiv în care membrii echipei de audit vor
analiza/verifica/evalua activităţile/operațiunile/procesele ce au loc în cadrul entității/structurii
auditate. Informațiile oferite de acest formular sunt structurate după cum urmează:
1. obiectivele misiunii de audit intern;
2 tipul instrumentului de audit folosit (chestionar, test, interviu);
3. termenul prevăzut și realizat;
4. membrii echipei de audit;
5. locul verificării;

8.2.3. Circuitul documentelor


(1) Ordinul de serviciu - este elaborat și semnat de către auditorii interni din CAI și se aprobă de
către Presedintele ANAD.
(2) Declarațiile de independență - sunt completate, verificate (identificate si analizate eventualele
incompatibilități) de catre auditorii interni, urmând apoi a le îndosaria în dosarul misiunii de audit
public intern.
(3) Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern - Compartimentul audit intern notifică
structura auditată cu 15 zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern,
în baza Planului anual de audit intern aprobat de conducătorul A.N.A.D. și atribuie un număr de
înregistrare Notificării. Auditorii interni vor semna Notificarea, apoi o vor transmite structurii
auditate împreună cu Carta auditului intern, dupa care va îndosaria copia Notificării in dosarul
misiunii de audit intern
(4) Minuta ședinței de deschidere – Şedinţa de deschidere a misiunii de audit public intern se
derulează la structura auditată, cu participarea auditorilor interni şi a personalului structurii auditate
şi are rolul de a permite realizarea de discuţii cu privire la rolul misiunii de audit public intern,
obiectivele generale şi modalităţile de lucru în vederea realizării misiunii de audit public intern,
precum şi pentru a stabili persoanele de contact pe perioada derulării misiunii de audit public intern.
Minuta şedinţei de deschidere cuprinde informaţii generale referitoare la organizarea si discuțiile
purtate la şedinţă.
Astfel, auditorii interni parcurg urmatorii pași : stabilesc data sedinței de deschidere; contactează
structura auditată pentru a stabili data întâlnirii; stabilesc ordinea de zi a sedinței de deschidere;
participă la ședința de deschidere; întocmesc minuta ședinței de deschidere; consemnează în cadrul
minutei toate aspectele dezbătute; toți participanții la ședința de deschidere semneaza minuta sedintei
de deschidere; îndosariază minuta ședinței de deschidere in dosarul misiunii de audit public intern.
(5) Chestionarul de luare la cunoștință – se întocmeste în etapa constituirii/actualizării dosarului
permanent. Dosarul permanent reprezintă/ cuprinde, după caz: strategii interne; reguli, regulamente
şi legi aplicabile; proceduri de lucru; materiale despre structura auditată (îndatoriri, responsabilităţi,
număr de angajaţi, fişele posturilor, graficul organizaţiei, natura şi locaţia înregistrărilor contabile);
10
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 11 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

informaţii financiare; rapoarte de audit public intern anterioare şi/sau externe; informaţii privind
posturile-cheie/fluxurile de operaţii; alte documente specifice domeniului auditabil Informaţiile
colectate trebuie să fie pertinente şi utile pentru atingerea următoarelor scopuri: identificarea
principalelor elemente ale contextului instituţional şi socio-economic în care structura auditată îşi
desfăşoară activitatea; cunoaşterea organizării structurii auditate, a diferitelor nivele de administrare,
conform organigramei şi a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor; identificarea punctelor-cheie
ale funcţionării entităţii/ structurii auditate şi ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare
prealabilă a punctelor tari şi a punctelor slabe; identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării
tehnicilor de investigare adecvate.
Dosarul permanent se actualizează periodic, după caz, pentru a oferi auditorilor interni informaţii
disponibile şi utile în realizarea activităţilor specifice.
Chestionarul de luare la cunoştinţă conţine întrebări prin al căror răspuns auditorii interni pot
cunoaşte contextul socio-economic de organizare şi funcţionare a structurii auditate.
Auditorii interni, în aceasta etapa se familiarizează cu activitatea structurii auditate; concep și
elaborează chestionarul de luare la cunoștință utilizat în obținerea informațiilor; identifică strategiile,
legile si regulamentele aplicabile structurii auditate; obțin organigrama, regulamentele de
funcționare, fișele posturilor, proceduri scrise ale structurii auditate; identifică personalul
responsabil, posturile-cheie, fluxul operațiilor; identifică informațiile financiare, registrul riscurilor si
circuitul documentelor; obțin rapoartele de control/audit anterioare; obțin orice alte documente si
informații specifice domeniului auditabil; constituie/actualizează dosarul permanent și îl opisează.
(6) Studiul preliminar - În aceasta etapă auditorii interni : realizează analiza generală a structurii
auditate; evaluează strategia si politicile aplicabile domeniului auditabil, analizeaza si evaluează
domeniul auditabil ; evaluează obiectivele structurii auditate, analizează structura si pregatirea
personalului; analizează existenta resurselor financiare necesare realizarii activitatilor auditabile;
evalueaza constatarile si recomandarile din rapoartele de audit intern anterioare si a rapoartelor de
audit extern ; analizeaza si examineaza alte date si informatii specifice domeniului auditabil,
stabilesc concluziile analizei preliminare ; elaboreaza si documenteaza studiul preliminar.
(7) Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor - În procesul de identificare şi
analiză a riscurilor auditorii interni utilizează dosarul permanent sau alte documente ale
entităţii/structurii auditate, inclusiv registrul riscurilor. Analiza riscurilor are drept scop identificarea
11
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 12 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

riscurilor din entitatea/structura auditată asociate domeniului auditabil şi evaluarea acestora,


aprecierea controlului intern şi selectarea obiectivelor misiunii de audit public intern.
Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a acestora şi de gravitatea consecinţelor,
adică de impactul riscului şi utilizează drept instrumente criteriile de apreciere a riscurilor.
Criteriile privind aprecierea riscurilor care pot fi avute în vedere de către auditorii interni sunt :
- aprecierea probabilităţii - element calitativ, care se realizează prin evaluarea posibilităţii de
apariţie a riscurilor, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii şi se poate exprima pe
o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: probabilitate mică, probabilitate medie şi probabilitate mare.
- aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în
cazul în care acesta s-ar produce, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii şi se
poate exprima pe o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: impact scăzut, impact moderat şi impact
ridicat. Pentru aprecierea impactului auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele:
pierderi de active, costuri de funcţionare, întreruperea activităţilor, imaginea entităţii etc.
Auditorii interni : Stabilesc activitătile si actiunile auditabile si riscurile asociate acestora, in functie
de prelucrarea si documentarea informatiilor continute de dosarul permanent si a informatiilor
continute in studiul preliminar; Stabilesc cerintele pentru fiecare activitate/actiune de realizat din
punct de vedere al controalelor. Identifica riscurile asociate activitătilor/actiunilor auditabile;
stabilesc factori de incidentă privind aprecierea probabilitatii de aparitie a riscurilor si factorii de
apreciere a impactului riscurilor; stabilesc nivelul probabilitătii de manifestare a riscului si nivelul
impactului riscului; stabilesc punctajul total al riscului; ierarhizează riscurile in functie de punctajele
obtinute; elaborează documentul Analiza riscurilor; efectuează eventualele modificări stabilite in
ședinta de lucru; indosariază documentele elaborate în cadrul procedurii de analiză a riscului in
dosarul misiunii de audit public intern.
(8) Chestionarul de control intern
- Chestionarul de control intern permite, prin intermediul întrebărilor formulate şi răspunsurilor
primite, identificarea activităţilor de control intern instituite de management şi aprecierea
funcţionalităţii acestora.
Evaluarea iniţială a controlului intern presupune parcurgerea următoarelor etape: - determinarea
modalităţilor de funcţionare a fiecărei activităţi/acţiuni identificate; - identificarea controalelor
interne existente, pe baza chestionarului de control intern şi/sau a documentelor colectate;
-stabilirea controalelor interne aşteptate pentru fiecare activitate/acţiune şi risc identificat;
12
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 13 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

- stabilirea conformităţii controlului intern. Evaluarea iniţială a controlului intern are în vedere
riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile şi presupune identificarea şi analiza controalelor
interne implementate de entitate pentru gestionarea acestor riscuri .
(9)Programul misiunii de audit intern - este structurat pe etapele misiunii de audit public intern şi
activităţi, iar în cadrul fiecărui obiectiv de audit cuprinde activităţile/acţiunile selectate în auditare şi
testările concrete de efectuat.
Auditorii interni : - elaborează/analizeaza/supervizeaza si indosariaza programul misiunii de audit
public intern.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
- unităţi IT (computere, imprimante, laptop-uri);
- internet, intranet;
- birotică;
- consumabile;
- mobilier adecvat desfăşurării activităţii.
8.3.2. Resurse umane
Auditorii interni din cadrul structurii de audit intern.
8.3.3. Resurse financiare
Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse financiare suplimentare faţă de cele alocate
prin bugetul Agenției.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea activităţii
Activitățile descrise în prezenta procedură debuteză cu 15 zile calendaristice înainte de data stabilită
în Planul anual de audit intern, iar finalul îl reprezintă data fixată prin Programul misiunii de audit
intern, respectiv semnarea și îndosarierea formularului Programul misiunii de audit intern.
8.4.2. Derularea activităţii

(1) Misiunea de audit intern demarează, cu elaborarea notificării privind declanşarea misiunii de
audit public intern . Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15
zile calendaristice înainte de data declanşării misiunii de audit public intern, prevăzute în planul de
audit intern. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern, prevazută in formularul

13
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 14 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

(F-PO-02.04-03, conţine informaţii referitoare la scopul, obiectivele generale, durata misiunii,


documentele care urmează a fi puse la dispoziţie de entitatea/structura auditată, precum şi informaţii
cu privire la data şedinţei de deschidere.
Următorul pas îl reprezintă elaborarea Ordinului de serviciu (F-PO-02.04.01) de către CAI, căruia i
se alocă un număr de înregistrare din registrul de evidenţă a documentelor și este transmis
Presedintelui ANAD, pentru analiză şi aprobare. Documentul aprobat este înmânat echipei de
auditori și îndosariat în dosarul misiunii la Secţiunea A – Raportul de audit intern şi anexele acestuia
și o copie este păstrată în Registrul de intrări/ieșiri al compartimentului.
(2) Următoarea activitate din schema logică a misiunii de audit intern o reprezintă întocmirea
Declaraţiei de independenţă (F-PO-02.04.02), în vederea asigurării că niciunul dintre auditorii
interni nominalizaţi nu sunt în situație de incompatibilitate în legătură cu
entitatea/structura/activitatea ce urmează a fi auditată. În cazul identificării unei/unor
incompatibilități, auditorii interni , după o analiză atentă, stabilesc modalitatea în care aceasta poate
fi rezolvată/atenuată; în caz contrar auditorul/ auditorii cu incompatibilităţi nu este/sunt
desemnat/desemnaţi în echipa de audit.
În situaţia în care auditorii interni/supervizor prezintă incompatibilităţi, aceştia se pot implica în
misiunea de audit doar în cazul în care aceasta este de neevitat. Dacă pe parcursul misiunii de audit
apare vreo incompatibilitate, auditorii interni şi supervizorul au responsabilitatea să informeze
imediat conducatorul institutiei pentru a identifica soluţia optimă pentru rezolvarea respectivei
incompatibilități.
În cazul în care auditorii interni/supervizorul nu se află în nici o situație de incompatibilitate,
auditorii CAI semnează Declaraţiile de independenţă, acestea fiind îndosariate în dosarul misiunii la
Secţiunea A – Raportul de audit intern şi anexele acestuia.
(3) În baza Planului anual de audit intern aprobat, auditorii interni inițiază faza de informare a
structurii auditate cu privire la demararea misiunii de audit intern, prin întocmirea documentului
Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern (F-PO-02.04.03), document ce este supus
analizei supervizorului; dacă acesta are propuneri de modificări şi completări ale documentului,
organizează o întâlnire cu auditorii interni pentru a discuta despre acestea. Consensul asupra
conţinutului materialului, determină transmiterea acestuia pentru semnare. Auditorii interni alocă
variantei finale un număr de înregistrare din Registrul de intrari/iesiri al compartimentului.
Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern este semnată de către auditori/supervizor și
14
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 15 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

transmisă, în original, către structura auditată, o copie a acestui formular se îndosariază în dosarul
misiunii, Secţiunea B – Administrativă și altă copie este păstrată în Registrul intrări/ieșiri al
compartimentului. În cazul structurilor din cadrul ANAD, care sunt supuse auditului intern nu mai
este prezentată Carta auditului intern, deoarece este postată pe intranet-ul ANAD.
Data transmiterii Notificării privind declanșarea misiunii de audit intern este - 15 zile calendaristice
înainte de data declanșării misiunii, prevăzute în Planul anual de audit intern.
Structura auditată poate solicita amânarea unei misiuni de audit intern printr-o adresă care cuprinde
justificări pertinente. Eventuala amânare este discutată de către auditorii interni, supervizor cu
președintele ANAD. Prin Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern auditorii interni
solicită o serie de documente referitoare la activitatea auditată. Există posibilitatea ca reprezentanții
structurii auditate să refuze auditorilor interni punerea la dispoziție a documentelor solicitate, situație
în care aceștia informează conducerea instituției. Supervizorul misiunii întreprinde demersuri pentru
a soluționa motivele refuzului și pentru a obține respectivele documente. În cazul în care și
supervizorul se lovește de un nou refuz, acesta va informa, din nou, conducerea institutiei despre
conjunctura apărută și în funcție de decizia presedintelui ANAD, misiunea de audit intern va fi
continuată sau suspendată. Se informeaza conducerea si structurile auditate despre prevederile art.18
alin.(3) si ale art.23, lit.d) din Legea 672/2002, republicată.
(4) Prezentarea obiectivelor, scopului misiunii de audit intern și a modalităților de lucru
reprezentanţilor entității/structurii auditate se realizează cu ocazia desfășurării Ședinței de
deschidere, termenul de desfășurare este data stabilită în Programul misiunii de audit. Auditorii
interni întocmesc formularul Minuta şedinţei de deschidere (F-PO-02.04.04) ce este analizat,
modificat/completat și semnat de către supervizor. Rezumatul întâlnirii este consemnat de către unul
dintre auditorii interni participanți la ședință. În situația în care, din motive obiective, reprezentaţii
structurii auditate sau auditorii interni implicați în misiune nu pot participa la ședința de deschidere
la data stabilită, se va fixa de comun acord o nouă dată, în cel mai scurt timp posibil, pentru a nu
afecta semnificativ durata de desfășurare a misiunii de audit intern.
Formularul Minuta şedinţei de deschidere, semnat de către toți participanții – atât ai structurii de
audit, cât și ai structurii auditate, este îndosariat în dosarul misiunii, Secţiunea B – Administrativă.
(5) Colectarea și prelucrarea informatiilor constă în analiza aprofundată a domeniului auditabil,
respectiv a procedurilor de lucru, cunoaşterea specificităţii activităţilor desfăşurate de către structura

15
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 16 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

auditată, înţelegerea atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului ce îşi desfăşoară activitatea în


cadrul său, cât și funcționarea sistemului de control intern.
Astfel, activitatea echipei de audit continuă cu întocmirea Dosarului permanent, sursă esenţială de
informaţii generale despre activitatea auditată şi despre structura/entitatea care o desfăşoară (strategii
interne, reguli, regulamente și legi aplicabile, proceduri de lucru, informații financiare, rapoarte de
audit intern anterioare și/sau externe, informații privind posturile-cheie/fluxurile de operații, etc).
Auditorii interni identifică punctele şi posturile cheie ale funcţionării structurii auditate, sistemele de
control intern existente şi exercitate, circuitul documentelor (eventual şi pistele de audit, dacă acestea
există), informaţii utile şi pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe, precum şi evaluarea
riscurilor cu incidenţă semnificativă. Totodată, auditorii interni identifică eventuale constatări şi
recomandări formulate în precedentele rapoarte de audit intern sau extern, în vederea verificării
modului de implementare. Dosarul permanent este actualizat anual, atfel încât să ofere auditorilor
interni informații disponibile și utile în realizarea activităților specifice.
Pentru a definitiva necesarul informaţiilor colectate auditorii interni întocmesc Chestionarul de
luare la cunoștință (F-PO-02.04.05), formular ce conține întrebări prin al căror răspuns auditorii
interni obțin informații referitoare la contextul socio-economic de organizare și funcționare a
entității/structurii auditate și este transmis supervizorului pentru eventuale modificări, completări și
semnare a variantei finale. Chestionarul de luare la cunoștință se îndosariază în dosarul misiunii,
Secţiunea A – Raportul de audit intern şi anexele acestuia.
(6) Prelucrarea de către auditorii interni a informațiilor obținute se finalizează cu elaborarea
Studiului preliminar (F-PO-02.04.06), formular ce conține concluziile cu privire la caracterizarea
generală a entității/structurii auditate, strategiile și politicile în domeniul auditabil, analiza
domeniului supus auditului (documente de organizare și funcționare, cadrul normativ și metodologic,
procedurile de lucru, informații interne și externe), obiectivele entității/structurii auditate, analiza
structurii și pregătirii personalului, asigurarea calității și politica de îmbunătățire și dezvoltare a
activităților domeniului auditabil, asigurare și disponibilitatea resurselor financiare necesare
realizării activităților auditabile, alte informații specifice domeniului auditabil și concluzii.
Formularul completat este supus analizei și semnării supervizorului, ulterior este îndosariat în
dosarul misiunii la Secţiunea A – Raportul de audit intern şi anexele acestuia.

16
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 17 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

(7) Finalizarea formularului Studiu preliminar constituie suportul analizei riscurilor, etapă ce
debutează cu întocmirea de către auditorii interni a documentului Stabilirea punctajului total al
riscurilor și ierarhizarea acestora (F-PO-02.04.07) prin parcurgerea următorilor paşi:
- stabilirea activităților/acțiunilor auditabile;
- identificarea riscurilor asociate activităților/acțiunilor auditabile;
- stabilirea criteriilor de evaluare a riscurilor (probabilitatea de apariție – măsură a posibilității de
apariție a riscului, impactul riscului – efectele/consecințele asupra entității în cazul manifestării
riscului);
- stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scări valorice pe trei nivele.
Exemple de nivele pentru fiecare criteriu:
1 pentru aprecierea probabilității riscului, factor calitativ: probabilitate mică – nivel 1,
probabilitate medie – nivel 2, probabilitate mare – nivel 3,
2 pentru aprecierea impactului riscului, factor cantitativ: impact scăzut – nivel 1, impact moderat –
nivel 2, impact ridicat – nivel 3,

- stabilirea punctajului total al riscului se obține utilizând formula:

PT = P x I
Unde:
PT – punctajul total al riscului;
P - probabilitate;
I - impact;
- ierarhizarea riscurilor, pe baza punctajelor totale:
17
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 18 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

1. pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;


2. pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;
3. pentru PT = 5 sau 6, riscul este ridicat.
Conținutul acestui document este discutat de către auditorii interni cu supervizorul pentru stabilirea
variantei finale, variantă semnată de către fiecare component al echipei de audit și de către
supervizor și îndosariat în dosarul misiunii la Secțiunea C – Analiza riscului.

(8) Următorul pas îl constituie Evaluarea controlui intern , care se realizează pe baza Chestionarului
de control intern, (F-PO-02.04.08), precum şi a documentelor existente la dosarul permanent şi are
rolul de a identifica existenţa controalelor interne pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă.
Evaluarea iniţială a controlului intern presupune parcurgerea următoarelor etape:
- determinarea modalităţilor de funcţionare a fiecărei activităţi/acţiuni identificate;
- identificarea controalelor interne existente, pe baza chestionarului de control intern şi/sau a
documentelor colectate;
- stabilirea controalelor interne aşteptate pentru fiecare activitate/acţiune şi risc identificat;
- stabilirea conformităţii controlului intern.
Evaluarea controlului intern are în vedere riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile şi
presupune identificarea şi analiza controalelor interne implementate de entitate pentru gestionarea
acestor riscuri cu scopul de a descoperi eventualele zone în care există semnale că acesta nu există,
nu funcţionează sau funcţionează neadecvat. Aceasta prezintă sintetic rezultatul evaluării iniţiale a
controlului intern pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă. Pentru evaluarea controlului intern se
utilizează o scală, pe 3 niveluri, astfel: control intern conform, control intern parţial conform şi
control intern neconform.

Control intern Criterii


Conform a) Sistemul de control intern/managerial este implementat; sunt elaborate
proceduri adecvate, care pot preveni materializarea riscurilor.
b) Conducerea entității/structurii cunoaște cadrul de reglementare a
sistemului de control intern/managerial.
c) Conducerea si personalul au o atitudine pozitivă fata de controlul intern/
managerial, existând preocuparea de a anticipa si inlătura problemele
semnalate.
d) Controlul intern/managerial este integrat in activitățile curente ale
structurii auditate si nu reprezintă o activitate distinctă sau care se desfasoara
in paralel cu acestea.
e) Procesul de management al riscului din structura auditată asigură
identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare a
riscurilor si monitorizarea eficacitătii acestora.
f) Conducerea primește sistematic raportări privind desfășurarea activitătilor
si gradul de îndeplinire a obiectivelor si dispune măsuri corective in cazul
abaterilor de la obiective etc.

18
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 19 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

Partial conform a) Sistemul de control intern/managerial este partial implementat; procedurile


nu sunt suficiente pentru prevenirea materializării riscurilor.
b) Conducerea si personalul au o atitudine subiectivă fată de controlul
intern/managerial, inlăturând problemele semnalate doar de către anumite
echipe de audit sau control.
c) Controlul intern/managerial este parțial integrat in activitățile curente ale
structurii auditate.
d) Procesul de management al riscului din entitate asigură identificarea unor
riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de gestionare a riscurilor nu sunt
intotdeauna adecvate si eficace.
e) Conducerea primește anumite raportări privind desfășurarea activităților,
dar nu urmarește gradul de îndeplinire a obiectivelor etc.
Neconform a) Sistemul de control intern/managerial nu este implementat; procedurile
lipsesc, sunt putin utilizate sau sunt implementate necorespunzator.
b) Conducerea structurii auditate nu cunoaște cadrul de reglementare a
sistemului de control intern/managerial.
c) Conducerea si personalul au o atitudine necooperantă sau indiferentă față
de controlul intern/managerial.
d) Controlul intern/managerial este perceput ca o activitate distincta sau care
se desfasoara in paralel cu activitatile structurii auditate.
e) Procesul de management al riscurilor din structura auditata nu asigura
identificarea riscurilor, nefiind stabilite masuri adecvate de gestionare a
riscurilor.
f) Conducerea primeste unele raportari privind desfasurarea activitatilor si
gradul de indeplinire a obiectivelor, dar informatiile din acestea nu sunt
fiabile. Raportarile nu sunt utilizate in procesul decizional si nu sunt luate
masuri corective in cazul abaterilor de la obiective etc.

Astfel audiorii interni:


-Stabilesc modalitătile de funcționare a fiecărei activităti/actiuni.
-Stabilesc controalele interne planificate pentru fiecare activitate/actiune.
-Concep si elaborează Chestionarul de control intern utilizat in identificarea controalelor interne
existente.
-Obțin răspunsurile la întrebările formulate în chestionarul de control intern.
-Identifică controalele interne existente pentru fiecare actiune/operatie.
-Realizează evaluarea initiala a controlului intern.
-Stabilesc obiectivele de audit și in cadrul acestora activitătile/actiunile ce vor fi auditate si testate, in
functie de nivelul riscului si evaluarea controlului intern.
-Efectuează eventualele modificări stabilite in ședinta de lucru.
-Îndosariază documentele elaborate în cadrul procedurii de analiză a riscului în dosarul misiunii de
audit public intern.
Supervizorul are urmatoarele sarcini:
a) Analizează şi evaluează controalele interne aşteptate identificate
b) Analizează şi revizuieşte chestionarul de control intern elaborat.
c) Analizează şi evaluează controalele interne existente identificate.

19
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 20 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

d) Organizează o şedinţă de lucru cu echipa de audit pentru a analiza modul în care a fost evaluat
controlul intern.
e) Supervizează formularul privind evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea
obiectivelor de audit.
(9) Programul misiunii de audit intern (F-PO-02.04.09), cuprinde în mod detaliat, pe fiecare
obiectiv al misiunii de audit intern, toate activităţile ce vor fi realizate pe parcursul misiunii de audit,
termenul necesar pentru fiecare dintre aceste activități, ţinând cont de încadrarea în perioada
planificată din Programul misiunii de audit intern.
Elaborarea Programului misiunii de audit este prevazuta în vederea planificării timpului de elaborare
a documentelor pe parcursul misiunii de audit intern. Ulterior completării formularului, auditorii
interni îl înaintează supervizorului, care îl analizează şi îl discută cu auditorul/auditorii interni.
Varianta finală a acestuia este semnată și supervizată.
Subliniem că, la sfârşitul misiunii de audit intern, supervizorul efectuează revizuirea Programului
misiunii de audit intern, stabilind gradul în care echipa de audit şi-a respectat termenele prevăzute.
Ulterior revizuirii, formularul este semnat de către supervizor. Echipa de audit îndosariază
documentul - Programului misiunii de audit intern - în dosarul misiunii la Secţiunea A – Raportul de
audit intern şi anexele acestuia.
Pe parcursul elaborării acestui formular este stabilit tipul instrumentului de audit considerat potrivit
de către auditorii interni: documentare, observare fizică, analiza documentelor, interviuri,
chestionare, teste (fixându-se locația pentru desfășurarea acestora și datele de realizare de comun
acord cu structura auditată). Formularul completat este prezentat supervizorului pentru analiză,
modificare/completare și semnare.
Schema logică a operaţiunilor şi acţiunilor desfăşurate în cadrul PO este prezentată în Anexa
nr. 1.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
- Identificarea legislației aplicabile structurilor/activităților auditate, precum și a tuturor informațiilor
referitoare la acestea;
- Colectarea și sintetizarea datelor/documentelor ce sunt utilizate/analizate/verificate pe parcursul
misiunii de audit intern;
- Întocmirea/completarea documentelor/formularelor specifice etapei de pregătire a misiunii de audit
intern.
- Planificarea activităților ce sunt desfășurate pe parcursul misiunii de audit intern;

9. RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

Structura
Nr. organizatorică
I II III IV V VI VII VIII IX X
crt. (postul)/acţiunea
(operaţiunea)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 21 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

1. Președinte A An
2. Secretarul General Av V
3. Supervizor An S E R V
4. Auditori interni An C E M R P T

Presedintele ANAD:

1) Analizează și aprobă Ordinul de serviciu în vederea declanşării misiunii de audit intern.


Compartimentul de audit intern realizează următoarele activităţi:
1) auditorii interni/supervizorul discută despre misiunea de audit intern și stabiliesc echipa de audit;
2) elaborează și semnează Ordinul de serviciu și îl transmite pentru aprobare Presedintelui ANAD.
Documentul aprobat este înmânat echipei de audit;
3) Completează și semnează Declarațiile de independență;
4) supervizorul şi auditorii interni discută despre conţinutul documentelor și formularelor
Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern, Programul misiunii de audit intern ;
5) analizează și semnează Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern şi Minuta şedinţei
de deschidere;
6) aprobă Programul misiunii de audit intern ulterior întocmirii acestuia;
7) revizuiește Programul misiunii de audit intern la finalul misiunii de audit intern;
8) supervizorul/ auditorii interni pregătesc Minuta şedinţei de deschidere ce va avea loc cu
reprezentanţii structurii auditate şi participă la aceasta.

Supervizorul:
1) asigură pe tot parcursul misiunii de audit intern îndrumarea, asistenţa, consilierea şi informarea
auditorilor interni;
2) elaborează și semnează propria Declarație de independență;
3) participă la întâlnirile organizate cu auditorul/auditorii interni;
4) discută și analizează cu auditorii implicați în misiunea de audit intern punctele de vedere ale
acestora referitor la documentele prezentate;
5) solicită şi analizează informaţiile colectate şi documentele justificative probante;
7) semnează documentele supuse supervizării, după ce în prealabil a verificat concordanţa dintre
constatările auditorilor interni şi elementele probante;
8) respectă planificarea activităţii de audit intern, conform termenelor stabilite în Programul misiunii
de audit intern .

21
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 22 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

Auditorul/auditorii interni realizează următoarele activităţi:


1) elaborează și semnează documentele și formularele specifice prezentei proceduri;
2) prezintă supervizorului toate documentele întocmite pe parcursul acestei etape a misiunii de audit
intern în vederea analizei şi semnării;
3) prezintă supervizorului informaţiile/dovezile/datele justificative ale documentelor de audit intern
întocmite;
4) informează supervizorul despre acordul/dezacordul asupra modificărilor/completărilor realizate
de către acesta pe documentele înaintate spre analiză şi semnare;
5) transmit entității/structurii auditate formularul Notificarea privind declanşarea misiunii de audit
intern;
6) respectă planificarea activităţii de audit intern, conform termenelor stabilite în Programul misiunii
de audit intern;
7) păstreză și îndosariază documentele și formularele elaborate pe parcursul etapei de pregătire a
misiunii de audit intern în dosarul misiunii la secțiunile corespunzătoare;
8) arhivează PO Pregătirea misiunii de audit intern.

10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. Difuzare Arhivare Alte ele-


anexă anexei exemplar Loc Perioa mente
e dă
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Diagrama de Auditorii CAI / 1 CAI CAI
proces a PO interni / Președinte
Pregătirea Supervizor ANAD
misiunii de
audit intern

22
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 23 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

11. Cuprins

Numarul
componenței
in cadrul Denumirea componenței din cadrul procedurii operaționale Pagina
procedurii
operaționale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 2
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, 3
revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii operationale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 4
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 4
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 5
8. Descrierea procedurii operationale 7
9. Responsabilitati și răspunderi în derularea activității 20
10. Anexe, inregistrari, arhivari 22
11. Cuprins 23

23
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 24 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

Anexa nr. 1
Diagrama de proces pentru realizarea PO

START

Ordin de serviciu

Președintele ANAD

NU Aprobare DA

Notificarea privind Documente specifice


declanșarea misiunii de misiunii de audit intern
audit intern

NU

Verificare și
DA semnare

Structura Minuta ședinței de Îndosarierea


auditată deschidere documentelor în
Dosarul misiunii

Organizarea și
desfășurarea ședinței de
deschidere

STOP

24
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 25 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

FP - 01
Agentia Națională Anti-Doping
Compartiment audit intern
Nr........../.............................

Ordin de serviciu

În conformitate cu prevederile art. 13 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și ale Planului de audit public
intern pe anul .............., în perioada ................................. se va efectua o misiune de audit public intern
la ....................................................... cu tema ..................................................................
Perioada supusă auditării................................... ;
Scopul misiunii de audit public intern este ............................................................................
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern sunt:

a).......................................................;

b)........................................................;
n).........................................................;
Menţionăm că se va efectua un audit intern de .....................................
Echipa de audit intern este formată din următorii auditori interni :
………………………., auditor intern,
....................................., auditor intern.
Supervizor al misiunii de audit public intern este ......................................., având funcția de
..........................

Auditor Intern , Supervizor,


………………………… ..............
(nume și prenume) (nume și prenume)

25
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 26 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

FP – 02
DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ
Numele și prenumele:
Data: Misiunea de audit intern:
Nr.
Declararea conflictelor de interese şi a incompatibilităţii Da Nu
crt.
1. Aţi avut/Aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu persoane din cadrul
entităţii/structurii auditate care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să interveniţi şi
să constataţi deficienţe de orice fel cu privire la misiunea de audit intern?
2. Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, activităţi, procese, programe, grupuri, care au
legătură cu entitatea/structura auditată şi care ar putea să vă influenţeze în misiunea de
audit?
3. Aţi avut/Aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat/implicată în ultimii 3 ani într-un alt mod în
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
4. Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de
Uniunea Europeană?
5. Aţi fost implicat/implicată în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
6. Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?

7. Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau din primirea de
redevenţe de la vreun grup, organizaţie sau nivel guvernamental, care are legătură cu
entitatea/structura auditată?
8. Aţi aprobat înainte documente, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
entitatea/structura ce va fi auditată?
9. Aţi fost/Sunteţi implicat/implicată în ţinerea evidenţei contabile la entitatea/structura ce va fi
auditată?
10. Aţi avut/Aveţi vreun interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu cu imparţialitate şi obiectivitate faţă de entitatea/structura auditată?
11. Puteţi evalua eficacitatea proceselor şi sistemelor în raport cu cerinţele specificate şi
conformitatea obiectivelor cu politica entităţii?
12. Dacă în timpul misiunii de audit intern apar incompatibilităţi personale, externe sau
organizaţionale care afectează obiectivitatea dumneavoastră de a lucra şi a elabora rapoarte
de audit intern imparţiale, le notificaţi Președintelui ANAD?

1. Incompatibilităţi personale:
2. Pot fi eliminate incompatibilităţile:
3. Dacă da, explicaţi cum anume:

Auditor intern, Supervizor,


26
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 27 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

……………… ………………

FP - 03
Agenția Națională Anti-Doping
Compartimentul Audit Intern
Nr......../.............................

Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern

Către,
Structura.....................................................................
Doamnei/Domnului ....................................................
De la: Compartimentul Audit Intern

Referitor la misiunea de audit public intern: ................................................................

În conformitate cu Planul de audit public intern pe anul ............., urmează ca în perioada


.............................. să se efectueze o misiune de audit public intern cu tema
.................................................................................................................................................... .
Scopul misiunii de audit public intern îl reprezintă examinarea responsabilităților asumate de
către conducerea structurii auditate și de personalul de execuție cu privire la organizarea și realizarea
activităților și îndeplinirea obligațiilor în mod eficient și eficace.
Obiectivele generale ale misiunii de audit sunt:
a)........................................;
b).......................................;
c)........................................;
n)........................................ .
Vă vom contacta, ulterior, pentru a stabili, de comun acord, data și modul de organizare a
şedinţei de deschidere a misiunii de audit public intern în cadrul căreia vom avea în vedere:
a) prezentarea auditorului;
b) prezentarea și documentarea obiectivelor generale ale misiunii de audit public intern;
c) scopul misiunii de audit public intern;
d) modalitatea de desfășurare a misiunii de audit public intern, persoanele de contact;
e) alte aspecte.
Pentru o mai bună înțelegere a activității dumneavoastră, vă rog să puneţi la dispoziţia
auditorului, pana la data de ................................. documentaţia necesara privind: planificarea,
organizarea si controlul activitatilor, legile si reglementarile aplicabile, regulamentul de organizare și
funcționare, fișele posturilor, procedurile de lucru și alte documente..............................................,
dupa caz.
Pentru eventualele clarificari privind desfasurarea misiunii de audit care face obiectul
prezentei notificari, va rog sa contactati pe........................ , telefon............................
email..............................................

Cu consideratie,
, Data ..................................
27
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 28 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

Auditor,
..................................

FP - 04

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

A. Lista participanţilor

Numele și
Funcţia Entitatea/Structura Semnătura
prenumele

B. Stenograma ședinței . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................
.................................................................................
...............

28
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 29 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

FP - 05

AGENTIA NATIONALA
Data:
ANTI-DOPING Constituirea/actualizarea Dosarului
COMPARTIMENTUL permanent
AUDIT INTERN
Entitatea/structura auditată:
Denumirea misiunii de audit intern:
Document elaborat de:
Supervizat de:

CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ

Întrebări formulate Da Nu Observaţii*


I. Cunoaşterea contextului
socioeconomic
1. Există cadru de reglementare pentru
entitatea/structura auditată?
2. Există organe de conducere colectivă?
II. Cunoaşterea contextului
organizaţional
3. Există organigramă aprobată?
4. Există ROF actualizat și aprobat?
5. Există fișele posturilor?
6. Există politică de recrutare /promovare a
personalului?
7. Există plan de pregătire și perfecționare
profesională?
8. Există sisteme informatice adecvate
activității structurii/entității auditate?
III. Cunoaşterea funcţionării
entităţii/structurii auditate
9. Sunt realizate raportări anuale privind
activitatea desfășurată?
10. A fost completat chestionarul de
autoevaluare a sistemului de control intern
managerial?
Auditori interni, Supervizor,
………… ............
29
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 30 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

FP – 06 – a
Studiu preliminar
(Se realizează in cazul misiunilor de audit public intern de performanță)

Domeniul/activitatea auditată: .....................


Denumirea misiunii: ................................
Document redactat de: .............................., semnătura...........
Supervizat: ........................................, semnătura...........

OBIECTIV Descrierea activităţii derulate


Analiza diagnostic a - Prezentarea generală a entităţii publice auditate;
domeniului auditabil - Descrierea domeniului auditabil;
- Structura, dinamica şi pregătirea profesională a personalului
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul domeniului auditabil;
- Asigurarea resurselor în vederea realizării activităţilor/
acţiunilor auditabile;
- Organizarea şi desfăşurarea proceselor de administrare a
domeniului auditabil;
- Politica de îmbunătăţire şi dezvoltare a domeniului auditabil;
- Stabilirea întrebărilor principale la care trebuie să răspundă
misiunea de audit public intern de performanță.
Stabilirea întrebărilor - Derivarea întrebărilor principale până la nivelul considerat cel
secundare pe niveluri de mai elementar;
detailiere - Analizează întrebările în vederea identificării întinderii
procedurilor de audit;
- Stabilirea cerinţelor pentru fiecare activitate/acţiune auditabilă
din punct de vedere al controalelor specifice.
Analiza obiectivelor specifice - Identificarea obiectivelor definite de entitatea/structura
domeniului auditabil stabilite auditată;
de entitate - Urmărirea dacă obiectivele stabilite pentru domeniul auditabil
derivă din obiectivele strategice ale entităţii şi sunt suficiente;
- Urmărirea dacă obiectivele evaluate respectă caracteristicile
SMART;
- Examinarea dacă obiectivele acoperă activităţile derulate.
Analiza indicatorilor - Identificarea indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivelor
domeniului auditat;
- Urmărirea dacă indicatorii pot fi calculaţi;
- Examinarea dacă indicatorii sunt relevanţi pentru obiective şi
uşor de înţeles;
- Examinarea dacă indicatorii stabiliţi sunt atât cantitativi, cât şi
30
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 31 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

calitativi.
Analiza adecvării surselor de - Identificarea surselor de date utilizate de management pentru
date folosite de management măsurarea obiectivelor;
- Evaluarea adecvării şi corectitudinii surselor de date utilizate.
Stabilirea ariei de cuprindere - Stabilirea criteriilor de referinţă la care se pot raporta
a misiunii rezultatele misiunii;
- Identificarea activităţilor/acţiunilor auditabile unde
performanţa poate fi evaluată şi măsurată.

Auditori interni
………………………………………………

FP – 06 – b

AGENTIA NATIONALA Prelucrarea si documentarea Data


ANTI-DOPING informațiilor
COMPARTIMENTUL
AUDIT INTERN
Entitatea/structura auditată:
Denumirea misiunii de audit intern:
Document elaborat de:
Supervizat de:

Studiu preliminar
( Se realizează in cadrul misiunilor de audit public de regularitate/conformitate și de sistem)

Cuprinde:

a) Caracterizarea generală a entităţii/structurii auditate;


b) Prezentarea strategiei şi a politicilor în domeniul auditabil;
c) Analiza domeniului auditabil;
d) Obiectivele entităţii/structurii auditate, a indicatorilor asociați și a conținutului Registrului
riscurilor;
e) Analiza structurii şi pregătirii personalului din cadrul entităţii/structurii auditate;
f) Asigurarea resurselor în vederea realizării activităților/acțunilor auditabile;
g) Organizarea și desfășurarea preoceselor de administrare a domeniului auditabil și
asigurarea calității acestora;
h) Strategia și politica de îmbunătățire și dezvoltare a domeniului auditabil;

31
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 32 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

i) Stabilirea activităţilor/acţiunilor auditabile pentru fiecare obiectiv al misiunii de audit


intern;

Auditori interni, Supervizor,

.………………………… .........................

AGENTIA NATIONALA ANTI-


DOPING
Evaluarea riscurilor Data:
COMPARTIMENTUL AUDIT
INTERN
Entitatea/structura auditată:
Denumirea misiunii de audit intern:
Document elaborat de:
Supervizat de:

FP – 07

STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ȘI


IERARHIZAREA ACESTORA

Criterii de analiză a
Obiectivele Punctajul
Nr. Activităţi/acţiuni Riscurile riscului Ierarhizarea
misiunii de total
crt. auditabile identificate Probabilitate Impact riscurilor
audit intern (PT)
(P) (I)

Auditor intern, Supervizor,


………….. ....... ………….......

32
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 33 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

AGENTIA NATIONALA ANTI-


DOPING
Evaluarea controlului intern Data:
COMPARTIMENTUL AUDIT
INTERN
Entitatea/structura auditată:
Denumirea misiunii de audit intern:
Document elaborat de:
Supervizat de:

FP - 08

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

Întrebări formulate Da Nu Observaţii


1. .Obiectiv 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........
2. Obiectiv 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................
n. . Obiectiv n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........

Auditor intern, Supervizor,


..................... .................

FP - 09
33
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 34 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

FP - 09
Programul misiunii de audit public intern

Compartimentul de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern


Elaborarea programelor misiunii de audit Data....................
public intern
Domeniul/activitatea auditată: . . . . . . . . . . . .
Denumirea misiunii: . . . . . . . . . . . .
Document redactat de: . . . . . . . . . . . .

PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Locul
Tipul Durata Auditorul
Obiective Activităţi/Acţiuni desfăşur
testării (ore) intern
ării
Misiunea de audit public intern
I. Pregătirea misiunii de audit public intern
1. Întocmirea şi aprobarea ordinului de
X
serviciu
2. Întocmirea şi validarea declaraţiilor X
de independenţă
3. Pregătirea şi transmiterea notificării X
privind declanşarea misiunii de audit
public intern
4. Deschiderea misiunii de audit public X
intern
5. Constituirea şi actualizarea dosarului X
permanent
6. Prelucrarea şi documentarea X
informaţiilor
7. Evaluarea riscurilor X
8. Evaluarea controlului intern X
9. Elaborarea programului misiunii de X
audit public intern
II. Interventia la fata locului
1. Activitatea . . . . . . . . .
1.1. Acţiunea . . . . . .
1.2. Acţiunea . . . . . . . . .
.................
Obiectiv 1
n. Activitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.1. Acţiunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.2. Acţiunea . . . . . .
.................
34
Cod: PO-06.02
AGENTIA NATIONALA
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Revizia 0
ANTI-DOPING Ediţia I
COD : PO : 06.02 Nr.de ex. 1
COMPARTIMENTUL Nr.de ex.2
AUDIT INTERN
Pregătirea misiunii de Pagina 35 din 35
audit intern
Exemplar nr.1

...................... . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Activitatea . . . . . . .
1.1. Acţiunea . . . . . . .
1.2. Acţiunea . . . . .
.................
n. Activitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivul n n.1. Acţiunea . . . . . .
n.2. Acţiunea . . . . . . .
...........................
Revizuirea documentelor şi constituirea X
dosarelor de audit intern
Şedinţa de închidere X
III. Raportarea misiunii de audit public intern
Elaborarea proiectului raportului de X
audit public intern
Transmiterea proiectului raportului de X
audit public intern
Reuniunea de conciliere X
Elaborarea raportului de audit public X
intern
Difuzarea raportului de audit public X
intern
IV. Urmărirea recomandărilor
Elaborarea fişei de urmărire a X
implementării recomandărilor

Auditor intern, Supervizor,


.......................... ......................

35

S-ar putea să vă placă și