Sunteți pe pagina 1din 31

PLANIFICARE

CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2018-2019
CLASA A II-A C

COMUNICARE IÎN LIMBA ROMAÎ NAĂ CLR - 6 ore pe săă ptăă măâ năă
MATEMATICAĂ ŞŞ I EXPLORAREA MEDIULUI MEM – 5 ore pe săă ptăă măâ năă
DEZVOLTARE PERŞONALAĂ DP – 1 orăă pe săă ptăă măâ năă
MUZICAĂ ŞŞ I MIŞŞ CARE MM –2 ore pe săă ptăă măâ năă
ARTE VIZUALE ŞŞ I ABILITAĂ TŞ I PRACTICE AV/AP -2 ore pe săă ptăă măâ năă
EDUCATŞ IE FIZICAĂ ŞŞ I ŞPORT EFŞ - 2 ore pe săă ptăă măâ năă
LIMBA ENGLEZA LB. ENG-1 oră pe săă ptăă măâ năă RELIGIE
RELIGIE-1 oră pe săă ptăă măâ năă

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ -Ed. Intuitext


MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI – Ed. Intuitext
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE- Ed. Litera
MUZICĂ ŞI MIŞCARE- Ed. Aramis
DEZVOLTARE PERSONALĂ- Ed.Ars Libri
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

Competenţe specifice
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat
1.3. Identificarea sunetelor și silabelor în cuvinte și a cuvintelor în enunțuri rostite cu claritate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut
3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute
3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Competenţe specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare și/
sau grupare ori de câte ori este necesar
1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 prin adunări/ scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factori unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor, <, >, =, +. -, x, :) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referință dat,
folosind sintagmele învățate
2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor
geometrice identificate în diferite contexte
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele
sau regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural și social
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câțiva termeni științifici, reprezentări prin desene și
operațorii logici „și”, „sau”, „nu”
4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple
5.1. Sortarea, clasificarea și înregistrarea prin desene și tabele a unor date din mediul cunoscut
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+b=x; a+b+c=x, în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, cu sprijin
în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea maselor, capacităţilor
şi a lungimilor
6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea, compararea și ordonarea duratelor unor
evenimente variate
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric prin reprezentări convenţionale standard şi
nonstandard și prin utilizarea banilor în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-1000
6.4. Identificarea și utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,
centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate
ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
Competenţe generale
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse

Competenţe specifice
1.1. Sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă prin limbaj vizual și mesajul artistic
1.2. Identificarea semnificației liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3. Realizarea de produse utile și/ sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile
2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate
2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile și/ sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort
propriu
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
MUZICĂ ŞI MIŞCARE
Competenţe generale
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în
grup

Competenţe specifice
1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălțime şi viteză de
succesiune contrastante
1.2. Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente muzicale și identificarea direcției de
propagare a sunetului
1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale, în corelarea lor auditivă cu anumite calități
ale sunetelor muzicale
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule ritmico-
melodice simple şi repetate
2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură
2.3. Reprezentarea unor calități ale sunetelor prin semne convenționale
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
3.2. Executarea unui dans/ joc pe muzică, inițiat și organizat în colectiv
3.3. Confecţionarea de jucării muzicale din materiale naturale
3.4. Crearea unor linii melodice simple și a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări adecvate
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Competenţe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

Competenţe specifice
1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți, după criterii simple
1.2. Respectarea unor reguli de igienă personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situații variate
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
3.1. Realizarea unui program zilnic de activități, cu sprijinul adulților
3.2. Prezentarea condițiilor (instrumente, persoane, contexte) care fac învățarea ușoară sau dificilă
3.3. Prezentarea utilității unor meserii/ profesii cunoscute
ORARUL CLASEI a -II-a C
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE EDUCAȚIE COMUNICARE


ÎN LIMBA ÎN LIMBA IN LIMBA FIZICĂ ȘI ÎN LIMBA
ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMANA SPORT ROMÂNĂ
(CLR) (CLR) (CLR) (EFS) (CLR)

MATEMATICĂ MATEMATICĂ RELIGIE COMUNICARE COMUNICARE


ȘI ȘI (R) ÎN LIMBA IN LIMBA
EXPLORAREA EXPLORAREA ROMÂNĂ ROMANA
MEDIULUI MEDIULUI (CLR) (CLR)
(MEM) (MEM)
MATEMATICĂ MATEMATICĂ MATEMATICĂ
MUZICĂ ȘI LIMBA ȘI ȘI ȘI
MIȘCARE ENGLEZĂ EXPLORAREA EXPLORAREA EXPLORAREA
(MM) (LE) MEDIULUI MEDIULUI MEDIULUI
(MEM) (MEM) (MEM)
ARTE ARTE
EDUCAȚIE DEZVOLTARE VIZUALE VIZUALE MUZICĂ ȘI
FIZICĂ ȘI PERSONALĂ ȘI ABILITĂȚI ȘI ABILITĂȚI MIȘCARE
SPORT (DP) PRACTICE PRACTICE (MM)
(EFS) (AVAP) (AVAP)
SCHEMA ORARĂ

Nr. ore trunchi


ARII CURRICULARE DISCIPLINE comun

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Comunicare în limba română 6

Limba modernă (engleză) 1

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE Matematică şi explorarea mediului 5


NATURII

III. OM ŞI SOCIETATE Religie 1


2
IV. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI Educaţie fizică
SĂNĂTATE

V. ARTE Muzică şi mişcare 2

VI.. TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2

VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare personală 1


Număr total de ore trunchi comun 20
Număr total de ore pe săptămână 20
CLASA A II-A
AN ŞCOLAR:
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ
SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI 12.09. – 03.02

Compe-
Nr. Unitatea Perioada/ Nr.
Disciplina tenţe Conţinuturi Observaţii
crt. tematică săptămâna ore
specifice
1. Bun venit din 1 săptămână CLR 1.1. 1.2. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și exersarea 6
nou la şcoală! I 1.3. 1.4. competențelor clasei I
2.1. 2.2. ● Cartea
2.3. 2.4. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
3.1. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
● Alfabetul limbii române
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu (pag.3)
Bun venit la scoală!
Povestea abecedarului pierdut, de Passionaria Stoicescu
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanță Jurnalul unei
povești
● Evaluare iniţială
MEM 1.1. 1.2. ● Reactualizarea cunoștințelor și exersarea competențelor clasei 5
1.3. 1.4. I
2.1. 2.2. Numere naturale de la 0 la 100
3.1. 3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
4.1. 5.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.2. 6.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
6.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
Plante și animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie
Soarele
● Evaluare iniţială
DP 1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 1
ceilalţi
3.1 Eu şi ceilalţi

AVAP 1.1  Evaluare iniţială 2


1.2  Imi amintesc…
2.2
2.3
2.4
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual
2.2 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
2. Printre sunete, 3 săptămâni CLR 1.1 1.2 ● Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)- cuvântul 18
cuvinte și II – IV 1.3 1.4 ● Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a
numere 2.1 2.2 identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a
2.3 2.4
3.1 3.3 formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare
3.4 ● Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală
asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea, formularea
unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
● Dialogul
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog.
● Cartea - Cuprinsul unei cărți
Așezarea în pagină a textului tipărit
Așezarea textului în pagina caietului
 Proiect – Cum faci o carte de colorat
● Texte suport:
Biblioteca pentru copii, după Sultana Craia
Cum se scrie o carte, după Petre Ghelmez
 Lectură: Povestea unui creion, de Elia David
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.1. 1.2. ● Numerele naturale 0-100 15
1.3. 1.4. Recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare,
2.1. 3.1. ordonare, numere pare/impare:
3.2. 4.2. Organizarea și reprezentarea datelor
● Sunetul. Intensitatea sunetului.
Audiții muzicale /Experimente
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 3
2.3 ceilalţi
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criteriul aspect
fizic
Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criteriul gen
AVAP 1.1 CUVINTE SI NUMERE DRAGI 6
1.2 *Materiale si instrumente
1.3 *Oamenii comunica
2.1 *Litere si cifre
2.2 *Evaluare
2.3
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 6
2.1 Timbrul
3.1 Sunete din mediul înconjurător
Sunete muzicale vocale
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)
Recapitulare
Evaluare
3. Culorile și 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18
înfățișarea V-VII 1.3. 1.4. Titlu. Autor. Alineate
Pământului 2.1. 2.2. Aşezarea textului în pagină
2.3. 2.4. Cuvinte cu înțeles asemănător
3.1. 3.3. Alfabetul, sunetul, litera
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
Scrierea corectă cu ,,î”și ,,â”
Scrierea corectă cu ,,x”
Personajele
Cum te prezinți
 Proiect – Cartea personajelor îndrăgite
● Texte suport:
Prietenie, după Silvia Kerim
Uriașul Bun al Pământului, după Gheorghe Onea
Poveste de demult, după Virgil Carianopol
 Lectură: Balada unui greier mic, de George
Topârceanu
Somnoroase păsărele, de Mihai
Eminescu
● Recapitulare
● Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.4. 1.6. Alcătuirea Pământului 15
3.1. 3.2. Numere naturale 0-1000
4.1. 4.2. Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale 0-1000
5.1. 5.2. Compararea numerelor naturale 0-1000
Pământul. Forme de relief
Ordonarea numerelor naturale 0-1000
● Recapitulare
● Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 2.3 Igiena personală 3
Norme de igienă în contexte variate
Importanţa normelor de igienă pentru
sănătate, învăţare şi relaţiile cu ceilalţi

AVAP 1.1 ACASA 6


1.3 *Familia mea
2.1 *Casa mea
2.2 *Locul unde ma joc
2.3 *Evaluare
MM 1.1 Cântare instrumentală 6
1.3 Jucării muzicale din materiale naturale
2.1 Orchestra de jucării
2.2 Recapitulare
3.1 Evaluare
4. În lumea 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18
plantelor VIII – X 1.3. 1.4. Titlu. Autor. Alineate
2.1. 2.2. Aşezarea textului în pagină
2.3. 2.4. ● Intonarea propoziției: semnele de punctuație (punctul, semnul
3.1. 3.2. întrebării, semnul exclamării)
4.1. 4.2. Povestirea orală cu întrebări de sprijin
Formulare de întrebări și răspunsuri
● Texte suport:
Grădina Ioanei, după Emilia Căldăraru
Unde-i unul, nu-i putere, după Victor Sivetidis
Trandafirul, după Emil Gârleanu
Necunoscutul, după Vasile Malschi
 Lectură: Călătorul și ghinda, după Anton Pann
Jack și vrejul de fasole, după Joseph
Jacobs
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. ● Adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 1000 15
3.1. ● Plantele
3.2. Ce nevoi au plantele? Cum se înmulțesc plantele?
4.2.  Proiect – Iubim și îngrijim plantele
5.2. Adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 100
Adunarea numerelor naturale 0-1000
Scăderea numerelor naturale 0-1000
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 3.1 Trăire şi manifestare emoţională, stareade bine 3
Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică,furie) exprimate în
comportamente
AVAP 1.1 CURCUBEU 6
1.2 *Povesti despre curcubeu
1.3 *Cu umbrela prin ploaie
2.1 *Curcubeul nostru
2.2 *Evaluare
2.3
2.4
DP 1.3 Elemente de limbaj muzical 6
2.2 Ritmul
3.3 Sunet lung/scurt
Marcarea structurilor ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
Recapitulare
Evaluare
5. În lumea 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Dialogul – Vorbitor, ascultător 18
animalelor XI – XIII 1.3. 1.4. Două puncte
2.1. 2.2. Virgula
2.3. 2.4. Comunicarea politicoasă. Salutul
3.1. 3.2. Comunicarea politicoasă. Solicitarea. Permisiunea
4.1. 4.2. Cum ne spunem părerea
Povestirea unei întâmplări trăite
● Texte suport:
Povestea ursului cafeniu, după Vladimir Colin
O invitație, după Mircea Sântimbreanu
 Lectură: Cămila și girafa, după Bucur Milescu
Povestea lui Moș Crăciun
- scrisoare pentru Moș Crăciun
- împodobirea bradului cu cele mai
frumoase cuvinte
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. ● Probleme care se rezolvă cu una, două sau mai multe operații 15
1.6. de adunare și scădere
3.1. ● Animalele
6.2. Ce nevoi au animalele?
5.2. Aflarea termenului necunoscut
Probleme de adunare și scădere cu numere 0- 1000
Înmulțirea animalelor
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 2.2 Comunicare şcolară eficientă 3
3.1 Elemente de ascultare activă: contact vizual, postură, voce
(intonaţie, accent)
AVAP 1.1 Desen /pictură – ,,1 Decembrie”- Drapelul României 6
1.3 IARNA PE ULITA
2.1 *Ninge
2.2 *Omul de zapada
2.3
*Obiceiuri de iarna
2.4
2.5 *Evaluare
,,O poveste-n alb şi negru,, -nonculori - Recunoaşterea
nonculorilor ( alb /negru ) şi griurile care se formează prin
amestecul acestora
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 6
2.1 Melodia
2.3 Sunete înalte/joase
Mersul melodiei
3.1
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
3.2 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
3.4 Recapitulare
Evaluare
6. Natura 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Vocale și consoane 24
XIV – XVII 1.3. 1.4. ● Grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua
2.1. 2.2. ● Scrierea cu m înainte de b și p
2.3. 2.4. ● Cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit
3.1. 3.2. ● Texte suport:
4.1. 4.2. Iarna pe uliță, de George Coșbuc
Stupul lor, după Tudor Arghezi
 Lectură: Povestiri de iarnă
Șezătoare literară
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. 1.6. ● Medii de viață de la noi 20
2.1. 3.1. ● Înmulțirea în concentrul 0-100
3.2. 4.1. Pădurea
4.2. 5.1. Lacul, balta, iazul
5.2. Adunarea repetată de termeni egali
Operația de înmulțire
Înmulțirea – proprietăți
Probleme de înmulțire cu numere 0-100
Delta Dunării
Marea Neagră
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 1.1 DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ ŞI 4
1.2 SOCIALĂ
2.1 Comunicare şcolară eficientă
2.2 Recapitulare.Evaluare
Analiza evaluării
Recuperare/dezvoltare
AVAP 1.1 ,,Castelul din poveste,, Figuri și corpuri geometrice- Denumirea 8
1.3 corpurilor și figurilor geometrice, realizarea unei lucrări colective.
2.1 INIMA VERDE
2.2 *Piatra
2.3 *Lemn
2.5 *Plastic
*Recapitulare
*Evaluare
MM 1.1 Improvizaţia ritmică spontană 8
1.2 Melodia
1.4 - Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
- Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
2.1
Jucării muzicale
2.2 - Orchestra de jucării
2.3 Evaluarea cântecelor învăţate
Recapitulare
Evaluare
Recuperare/dezvoltare

SEMESTRUL al II-lea – 16 SĂPTĂMÂNI 13.02 – 16.06.


,,Şcoala altfel”-

7. Amintiri din vacanța 1 săptămână CLR 1.1. 1.2. ● Recapitulare: - Vocale și consoane 6
de iarnă (recapitulare XVIII 1.3. 1.4. - Grupurile de sunete: ea, oa, ia, ie
din semestrul I) 2.1. 2.2. - Scrierea cu m ,,m” înainte de ,,b și p”
2.3. 2.4. - Alfabetul
3.1. 3.2. - Semne de punctuație
4.1. 4.2. - Sinonime și antonime
● Text suport:
Scamatorii, scamatorii, scamatorii, după Marin Sorescu
 Lectură: Evocări despre învățătorul Ion
Creangă, de Jean Bart
● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. ● Medii de viață de la noi 5
1.6. ● Înmulțirea în concentrul 0-100
3.1. Pădurea
4.1. Lacul, balta, iazul, Delta Dunării, Marea Neagră
4.2. Înmulțirea
Probleme de înmulțire cu numere 0-100
Probleme
Jocuri și concursuri matematice
● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 2.1 Recapitularea noţiunilor învăţate în semestrul I 1

AVAP 1.1  Tablou de iarnă (pictură, fotografie, desen, grafică) 2


2.2  Colaj
2.3
2.4
MM 2.1 Cântarea vocală 2
2.2 Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individuală
3.4
8. Prin toate colțurile 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Comunicare cu dialog (ascultare, vorbire, interacţiune, începerea, 24
lumii XIX- XXII 1.3. 1.4. continuarea, încheierea dialogului)
2.1. 2.2. ● Dialogul
2.3. 2.4. Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, prieteni
3.1. 3.2. Repovestirea unor întâmplări citite
4.1. 4.2. Așezarea corectă în pagina caietului. Scrierea pe liniatură dictando
Felicitarea
Banda desenată
● Texte suport:
Părerea mea și a crocodilului-tată, după O. Pancu-Iași
Zebra cu puncte
Cea mai scumpă de pe lume, după Nichita Stănescu
Cartea cu Apolodor, după Gelu Naum
 Lectură: Bunica, de Ștefan Octavian Iosif
Zăpada și ghiocelul- legendă
- realizarea unor benzi desenate
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. 2.1. ● Zone calde și reci ale Pământului 20
3.1. 4.1. ● Medii de viață
4.2. ● Împărtirea cu rest 0 în concentrul 0-100
● Proba înmulțirii. Proba împărțirii
● Fracții
● Probleme care se rezolvă prin mai multe operații de adunare,
scădere, înmulțire și împărțire
Polul Nord
Polul Sud
Scăderea repetată. Împărțirea numerelor naturale 0-100
Legătura dintre înmulțire și împărțire
Fracții. Jumătatea și sfertul
 Proiect – Animale din zone reci
Deșertul
Probleme
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare 4
Abilităţi necesare şi comportamente acceptate în relaţiile cu ceilalţi
Respectul în relaţiile cu ceilalţi
AVAP 1.1 Despre muzică 8
1.3 Muzica, pasiunea mea
2.3 Instrumente muzicale de jucărie
2.4 Ceasul desteptator
2.5 Mărtişoare- împletirea şnurului

MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 8


1.2 Interpretarea
1.3 Nuanţe – Tare, încet, mediu
Cântec vesel/ trist
3.1
Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog, grupe alternative)
Recapitulare
Evaluare
9. Despre mine, despre 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 24
tine, despre noi XXIII-XXVI 1.3. 1.4. Despărțirea cuvintelor în silabe
(sănătatea) 2.1. 2.2. Povestirea orală după ilustrații
2.3. 2.4. Descrierea unei persoane
3.1. 3.2.  Proiect – Preocupări pentru timpul liber
4.1. 4.2. ● Texte suport:
4.3. Supărarea Danielei, după Viniciu Gafița
O păpădie
Visul lui Fănel, după Nina Cassian
Pasiunea pentru fotbal, după Valentina Teclici
 Lectură: Ce e mai ușor?, de V. Oseeva
La Paști, de George Coșbuc
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 2.2. ● Sănătatea noastră. Corpul omenesc 20
3.1. ● Lungime. Capacitate. Masă
4.2. Menținerea stării de sănătate
Igienă, exercițiu fizic
Dieta
Măsurarea lungimii. Metrul. Centimetrul. Milimetrul
Măsurarea capacității. Litrul. Mililitrul
Măsurarea masei. Kilogramul. Gramul
Boli provocate de virusuri. Cum prevenim și cum tratăm?
 Proiect– Jurnalul meu de sănătate
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 3.2 Rutine şi sarcini de lucru 4
Cum folosim timpul?
Program zilnic de lucru
Alternanţa efort/relaxare (timp de
lucru/timp liber)
Importanţa timpului în învăţare

AVAP 1.1 Jurnalul unei plante-frunze, flori, fructe 8


2.1
2.2 ,, Primăvara în pădure,, -amprentare – Realizarea copacului prin
2.3 tehnica amprentării ( folosind palma)desenează flori pe banda de jos
2.4 apoicolorează-le prin tamponare cu cocoloaţe din hartie.

Animale
Familia Miau
Fluturi-îndoire, amprentare
Evaluare
MM 1.1 Cântare vocală 8
1.3 Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual
2.1 Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
2.3 Recapitulare
3.1 Evaluare
3.4
10. Ploaie de stele 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul narativ 18
XXVIII-XXX 1.3. 1.4. ● Forme ale discursului oral
2.1. 2.2. Povestirea orală a unor întâmplări trăite sau observate
2.3. 2.4. Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor
3.1. 3.2. Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor
4.1. 4.2. ● Ortografia
Scrierea corectă a unor ortograme: într-o, într-un,
dintr-o, dintr-un, sau, s-au, sa, s-a
● Texte suport:
Globul pământesc, după Emilia Căldăraru
Roșu-de Soare și Galben-de-Lună, după Aurel Turcuș
Soarele somnoros, de Emilia Plugaru
O călătorie în Carul Mare, după Constantin Cubleșan
 Lectură: Vrăjitorul din Oz, de Frank Baum
De ce nu se întâlnesc soarele și luna
legendă
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. ● Corpurile din jurul nostru 15
3.1. ● Figuri geometrice
5.2. ● Corpuri geometrice
6.1. ● Forme și transfer de energie
6.4. Corpuri și materiale care conduc curentul electric
Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc
Figuri geometrice. Axa de simetrie
Forțe exercitate de magneți
Corpuri geometrice: cub, cuboid, cilindru, sferă, con
Corpuri geometrice: construcție după desfășurări date
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP 1.3 Abilităţi şi atitudini de învăţare 3
Condiţiile învăţării: factori
3.3 favorizanţi/resurse, factori de stress/obstacole (instrumente,
persoane,contexte)

AVAP 1.1 6
1.3 Colajul. Activităţi cu materiale din natură
Lumea de sub ape
2.2 Peşti
2.3 Ţestoase de apa
Caracatiţe
Evaluare

MM 1.1 Cântare instrumentală 6


1.2 Percuţia corporală diversă
1.3 Cântarea cu acompaniament
3.1 Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic/ de jucării
3.2 muzicale realizat de copii
Recapitulare
Evaluare
11. Terra- o planetă în 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul nonliterar 18
Univers XXXI-XXXIII 1.3. 1.4. Copilul și calculatorul
2.1. 2.2. Afișul
2.3. 2.4. Biletul de mulțumire, informare, solicitare
3.1. 3.2. Ziarul clasei
4.1. 4.2.  Proiect – Revista clasei
4.3. ● Text suport:
Noaptea-Albastră și Ziua-Lumină
 Lectură: Ce miros au meseriile?, de Gianni
Rodari
Prezentarea unor reviste pentru copii
Citirea regulamentului unui joc
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.3. ● Pământul, o planetă în univers. Universul 15
1.4. ● Timpul. Banii
1.6. Universul. Planetele
3.1. Ciclul zi - noapte
5.2. Ziua, ora. Instrumente de măsură a timpului
6.2. Săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
6.3.  Proiect- Calendarul zilelor de naștere
Ciclul zi– noapte– schimbări în viața plantelor, a animalelor și a omului
Banii. Leul. Euro
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
DP Explorarea meseriilor 3
La ce folosesc meseriile?
Utilitatea socială a meseriilor: produse realizate, beneficii pentru sine şi
pentru comunitate
AVAP 1.1 Cufărul cu poveşti 6
1.3 La castel
2.3 Cai şi unicorni
Prâslea cel voinic
2.4
Personajul ECO
MM 1.1 Mişcare pe muzică 6
1.2 Dirijatul intuitiv
1.3 Mişcări sugerate de text
Pasul cadenţat/ Marşul
3.1
Mişcări sugerate de ritm
3.2 Dansul
Recapitulare
Evaluare
12. Parfum de vară 2 săptămâni CLR 1.1.- 4.3. RECAPITULARE FINALĂ 12
(recapitulare finală) XXXIV- ● Alfabetul limbii române – literele mari şi mici de mână
XXXV ● Grupurile de litere- ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
● Textul narativ: titlu, autor, alineate
Aşezarea textului în pagină
Textul literar. Textul nonliterar
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
● Scrierea funcţională
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea. Afişul
● Ortografia
Proiectul meu de vacanță
● Text suport:
Desene pe nisip, după Eduard Jurist
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
 Lectură: Parada personajelor!
- Prezentarea personajului preferat
- Realizarea unor măști pentru
personajele alese
MEM 1.1.- 6.4. ● RECAPITULARE FINALĂ- Mici ecologiști pregătiți de vacanță 10
● Numerele naturale 0-1000
● Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste
ordin
● Înmulţirea în concentrul 0-100
● Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
● Figuri şi corpuri geometrice
● Măsurări
● Probleme cu ...probleme
● Exerciții pentru copii atenți
● Ştiinţele vieţii
● Corpul omenesc
● Plante şi animale
● Ştiinţele Pământului -Pământul - Universul
O școală ECO
Un colț al naturii în sala de clasă
Planuri de excursie
Vacanța te așteaptă!
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm! Jocuri matematice
DP 1.1 RECAPITULARE 2
1.3 EVALUARE FINALĂ
2.1 JOACĂ-TE!
2.2
2.3
3.2
3.3
AVAP 1.1  Unde-mi voi petrece vacanţa? Evaluare (desen, pensulaţie) 4
1.3  Bucuriile verii. Evaluare (colaj)
2.1
2.2
2.3
MM 1.4 Cântarea prin diferite procedee 4
2.1 Evaluarea cântecelor învăţate

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ+MATEMATICĂ SI EXPLORAREA MEDIULUI


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ
SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI 12.09. – 03.02.

Manuale utilizate: CLR + MEM - Editura Intuitext

Compe-
Nr. Unitatea Perioada/ Nr.
Disciplina tenţe Conţinuturi Observaţii
crt. tematică săptămâna ore
specifice
1. Bun venit din 1 săptămână CLR 1.1. 1.2. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și exersarea 6
nou la şcoală! I 1.3. 1.4. competențelor clasei I
2.1. 2.2. ● Cartea
2.3. 2.4. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
3.1. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
● Alfabetul limbii române
Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
● Texte suport:
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu (pag.3)
Bun venit la scoală!
Povestea abecedarului pierdut, de Passionaria Stoicescu
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanță Jurnalul unei
povești
● Evaluare iniţială
MEM 1.1. 1.2. ● Reactualizarea cunoștințelor și exersarea competențelor clasei 5
1.3. 1.4. I
2.1. 2.2. Numere naturale de la 0 la 100
3.1. 3.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
4.1. 5.1. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
5.2. 6.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
6.2. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere
Plante și animale
Anotimpurile
Corpul uman
Surse de energie
Soarele
● Evaluare iniţială
2. Printre sunete, 3 săptămâni CLR 1.1 1.2 ● Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune)- cuvântul 18
cuvinte și II – IV 1.3 1.4 ● Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a
numere 2.1 2.2 identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a
2.3 2.4
3.1 3.3 formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare
3.4 ● Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală
asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea, formularea
unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
● Dialogul
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog.
● Cartea - Cuprinsul unei cărți
Așezarea în pagină a textului tipărit
Așezarea textului în pagina caietului
 Proiect – Cum faci o carte de colorat
● Texte suport:
Biblioteca pentru copii, după Sultana Craia
Cum se scrie o carte, după Petre Ghelmez
 Lectură: Povestea unui creion, de Elia David
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.1. 1.2. ● Numerele naturale 0-100 15
1.3. 1.4. Recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare,
2.1. 3.1. ordonare, numere pare/impare:
3.2. 4.2. Organizarea și reprezentarea datelor
● Sunetul. Intensitatea sunetului.
Audiții muzicale /Experimente
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
3. Culorile și 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18
înfățișarea V-VII 1.3. 1.4. Titlu. Autor. Alineate
Pământului 2.1. 2.2. Aşezarea textului în pagină
2.3. 2.4. Cuvinte cu înțeles asemănător
3.1. 3.3. Alfabetul, sunetul, litera
4.1. Cuvinte cu înțeles opus
Scrierea corectă cu ,,î”și ,,â”
Scrierea corectă cu ,,x”
Personajele
Cum te prezinți
 Proiect – Cartea personajelor îndrăgite
● Texte suport:
Prietenie, după Silvia Kerim
Uriașul Bun al Pământului, după Gheorghe Onea
Poveste de demult, după Virgil Carianopol
 Lectură: Balada unui greier mic, de George
Topârceanu
Somnoroase păsărele, de Mihai
Eminescu
● Recapitulare
● Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.4. 1.6. Alcătuirea Pământului 15
3.1. 3.2. Numere naturale 0-1000
4.1. 4.2. Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale 0-1000
5.1. 5.2. Compararea numerelor naturale 0-1000
Pământul. Forme de relief
Ordonarea numerelor naturale 0-1000
● Recapitulare
● Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
4. În lumea 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul literar (de maxim 120 de cuvinte) 18
plantelor VIII – X 1.3. 1.4. Titlu. Autor. Alineate
2.1. 2.2. Aşezarea textului în pagină
2.3. 2.4. ● Intonarea propoziției: semnele de punctuație (punctul, semnul
3.1. 3.2. întrebării, semnul exclamării)
4.1. 4.2. Povestirea orală cu întrebări de sprijin
Formulare de întrebări și răspunsuri
● Texte suport:
Grădina Ioanei, după Emilia Căldăraru
Unde-i unul, nu-i putere, după Victor Sivetidis
Trandafirul, după Emil Gârleanu
Necunoscutul, după Vasile Malschi
 Lectură: Călătorul și ghinda, după Anton Pann
Jack și vrejul de fasole, după Joseph
Jacobs
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. ● Adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 1000 15
3.1. ● Plantele
3.2. Ce nevoi au plantele? Cum se înmulțesc plantele?
4.2.  Proiect – Iubim și îngrijim plantele
5.2. Adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 100
Adunarea numerelor naturale 0-1000
Scăderea numerelor naturale 0-1000
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
5. În lumea 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Dialogul – Vorbitor, ascultător 18
animalelor XI – XIII 1.3. 1.4. Două puncte
2.1. 2.2. Virgula
2.3. 2.4. Comunicarea politicoasă. Salutul
3.1. 3.2. Comunicarea politicoasă. Solicitarea. Permisiunea
4.1. 4.2. Cum ne spunem părerea
Povestirea unei întâmplări trăite
● Texte suport:
Povestea ursului cafeniu, după Vladimir Colin
O invitație, după Mircea Sântimbreanu
 Lectură: Cămila și girafa, după Bucur Milescu
Povestea lui Moș Crăciun
- scrisoare pentru Moș Crăciun
- împodobirea bradului cu cele mai
frumoase cuvinte
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. ● Probleme care se rezolvă cu una, două sau mai multe operații 15
1.6. de adunare și scădere
3.1. ● Animalele
6.2. Ce nevoi au animalele?
5.2. Aflarea termenului necunoscut
Probleme de adunare și scădere cu numere 0- 1000
Înmulțirea animalelor
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
6. Natura 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Vocale și consoane 24
XIV – XVII 1.3. 1.4. ● Grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua
2.1. 2.2. ● Scrierea cu m înainte de b și p
2.3. 2.4. ● Cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit
● Texte suport:
3.1. 3.2.
Iarna pe uliță, de George Coșbuc
4.1. 4.2. Stupul lor, după Tudor Arghezi
 Lectură: Povestiri de iarnă
Șezătoare literară
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. 1.6. ● Medii de viață de la noi 20
2.1. 3.1. ● Înmulțirea în concentrul 0-100
3.2. 4.1. Pădurea
Lacul, balta, iazul
4.2. 5.1. Adunarea repetată de termeni egali
5.2. Operația de înmulțire
Înmulțirea – proprietăți
Probleme de înmulțire cu numere 0-100
Delta Dunării
Marea Neagră
● Recapitulare
● Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
SEMESTRUL al II-lea – 16 SĂPTĂMÂNI 13.02 – 16.06.

,,Şcoala altfel”

7. Amintiri din vacanța 1 săptămână CLR 1.1. 1.2. ● Recapitulare: - Vocale și consoane 6
de iarnă (recapitulare XVIII 1.3. 1.4. - Grupurile de sunete: ea, oa, ia, ie
din semestrul I) 2.1. 2.2. - Scrierea cu m ,,m” înainte de ,,b și p”
2.3. 2.4. - Alfabetul
3.1. 3.2. - Semne de punctuație
4.1. 4.2. - Sinonime și antonime
● Text suport:
Scamatorii, scamatorii, scamatorii, după Marin Sorescu
 Lectură: Evocări despre învățătorul Ion
Creangă, de Jean Bart
● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.5. ● Medii de viață de la noi 5
1.6. ● Înmulțirea în concentrul 0-100
3.1. Pădurea
4.1. Lacul, balta, iazul, Delta Dunării, Marea Neagră
4.2. Înmulțirea
Probleme de înmulțire cu numere 0-100
Probleme
Jocuri și concursuri matematice
● Recapitulare
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
8. Prin toate colțurile 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Comunicare cu dialog (ascultare, vorbire, interacţiune, începerea, 24
lumii XIX- XXII 1.3. 1.4. continuarea, încheierea dialogului)
2.1. 2.2. ● Dialogul
2.3. 2.4. Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, prieteni
3.1. 3.2. Repovestirea unor întâmplări citite
4.1. 4.2. Așezarea corectă în pagina caietului. Scrierea pe liniatură dictando
Felicitarea
Banda desenată
● Texte suport:
Părerea mea și a crocodilului-tată, după O. Pancu-Iași
Zebra cu puncte
Cea mai scumpă de pe lume, după Nichita Stănescu
Cartea cu Apolodor, după Gelu Naum
 Lectură: Bunica, de Ștefan Octavian Iosif
Zăpada și ghiocelul- legendă
- realizarea unor benzi desenate
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. 2.1. ● Zone calde și reci ale Pământului 20
3.1. 4.1. ● Medii de viață
4.2. ● Împărtirea cu rest 0 în concentrul 0-100
● Proba înmulțirii. Proba împărțirii
● Fracții
● Probleme care se rezolvă prin mai multe operații de adunare,
scădere, înmulțire și împărțire
Polul Nord
Polul Sud
Scăderea repetată. Împărțirea numerelor naturale 0-100
Legătura dintre înmulțire și împărțire
Fracții. Jumătatea și sfertul
 Proiect – Animale din zone reci
Deșertul
Probleme
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
9. Despre mine, despre 4 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 24
tine, despre noi XXIII-XXVI 1.3. 1.4. Despărțirea cuvintelor în silabe
(sănătatea) 2.1. 2.2. Povestirea orală după ilustrații
2.3. 2.4. Descrierea unei persoane
3.1. 3.2.  Proiect – Preocupări pentru timpul liber
4.1. 4.2. ● Texte suport:
4.3. Supărarea Danielei, după Viniciu Gafița
O păpădie
Visul lui Fănel, după Nina Cassian
Pasiunea pentru fotbal, după Valentina Teclici
 Lectură: Ce e mai ușor?, de V. Oseeva
La Paști, de George Coșbuc
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 2.2. ● Sănătatea noastră. Corpul omenesc 20
3.1. ● Lungime. Capacitate. Masă
4.2. Menținerea stării de sănătate
Igienă, exercițiu fizic
Dieta
Măsurarea lungimii. Metrul. Centimetrul. Milimetrul
Măsurarea capacității. Litrul. Mililitrul
Măsurarea masei. Kilogramul. Gramul
Boli provocate de virusuri. Cum prevenim și cum tratăm?
 Proiect– Jurnalul meu de sănătate
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
10. Ploaie de stele 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul narativ 18
XXVIII-XXX 1.3. 1.4. ● Forme ale discursului oral
2.1. 2.2. Povestirea orală a unor întâmplări trăite sau observate
2.3. 2.4. Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor
3.1. 3.2. Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor
4.1. 4.2. ● Ortografia
Scrierea corectă a unor ortograme: într-o, într-un,
dintr-o, dintr-un, sau, s-au, sa, s-a
● Texte suport:
Globul pământesc, după Emilia Căldăraru
Roșu-de Soare și Galben-de-Lună, după Aurel Turcuș
Soarele somnoros, de Emilia Plugaru
O călătorie în Carul Mare, după Constantin Cubleșan
 Lectură: Vrăjitorul din Oz, de Frank Baum
De ce nu se întâlnesc soarele și luna
legendă
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.6. ● Corpurile din jurul nostru 15
3.1. ● Figuri geometrice
5.2. ● Corpuri geometrice
6.1. ● Forme și transfer de energie
6.4. Corpuri și materiale care conduc curentul electric
Figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc
Figuri geometrice. Axa de simetrie
Forțe exercitate de magneți
Corpuri geometrice: cub, cuboid, cilindru, sferă, con
Corpuri geometrice: construcție după desfășurări date
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
11. Terra- o planetă în 3 săptămâni CLR 1.1. 1.2. ● Textul nonliterar 18
Univers XXXI-XXXIII 1.3. 1.4. Copilul și calculatorul
2.1. 2.2. Afișul
Biletul de mulțumire, informare, solicitare
2.3. 2.4. Ziarul clasei
3.1. 3.2.  Proiect – Revista clasei
4.1. 4.2. ● Text suport:
Noaptea-Albastră și Ziua-Lumină
4.3.
 Lectură: Ce miros au meseriile?, de Gianni
Rodari
Prezentarea unor reviste pentru copii
Citirea regulamentului unui joc
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
MEM 1.3. ● Pământul, o planetă în univers. Universul 15
1.4. ● Timpul. Banii
1.6. Universul. Planetele
Ciclul zi - noapte
3.1.
Ziua, ora. Instrumente de măsură a timpului
5.2. Săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
6.2.  Proiect- Calendarul zilelor de naștere
6.3. Ciclul zi– noapte– schimbări în viața plantelor, a animalelor și a omului
Banii. Leul. Euro
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
12. Parfum de vară 2 săptămâni CLR 1.1.- 4.3. RECAPITULARE FINALĂ 12
● Alfabetul limbii române – literele mari şi mici de mână
(recapitulare finală) XXXIV- ● Grupurile de litere- ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
XXXV ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
Aşezarea textului în pagină
Textul literar. Textul nonliterar
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
● Scrierea funcţională
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea. Afişul
● Ortografia
Proiectul meu de vacanță
● Text suport:
Desene pe nisip, după Eduard Jurist
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm!
 Lectură: Parada personajelor!
- Prezentarea personajului preferat
- Realizarea unor măști pentru
personajele alese
MEM 1.1.- 6.4. ● RECAPITULARE FINALĂ- Mici ecologiști pregătiți de vacanță 10
● Numerele naturale 0-1000
● Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
● Înmulţirea în concentrul 0-100
● Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
● Figuri şi corpuri geometrice
● Măsurări
● Probleme cu ...probleme
● Exerciții pentru copii atenți
● Ştiinţele vieţii
● Corpul omenesc
● Plante şi animale
● Ştiinţele Pământului -Pământul - Universul
O școală ECO
Un colț al naturii în sala de clasă
Planuri de excursie
Vacanța te așteaptă!
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm! Jocuri matematice