Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava


Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a XI-a) – Marketingul afacerilor
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Subiect – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Subiectul I (25 puncte)


Precizați pe foaia de concurs varianta corectă:
1. Un obiectiv psihologic al marketingului este:
a) creșterea cotei de piață b) fidelizarea clienților
c) menținerea cotei de piață d) realizarea unei cifre de afaceri ridicate
2. Reprezintă obiectiv economic al marketingului
a) creșterea profitului și a ratei profitului
b) gradul de cunoaștere a produselor întreprinderii
c) gradul de satisfacție a clientului
d) imaginea favorabilă în rândul consumatorilor sau imaginea de marcă sau de firmă
3. Marketingul ca instrument de conducere se bazează pe:
a) ansamblul activităților comerciale capabile să transforme nevoia în cerere, crearea și dirijarea produsului
la locul de muncă, momentul și în sortimentul cerut
b) client, identificarea nevoilor, crearea de cerere și fidelizarea acestuia
c) cumpărarea de materii prime sau produse pentru a le revinde în același stagiu fizic, dar în condiții
convenabile consumatorilor de loc, de timp, cantitate, sortiment și preț
d) metode și tehnici specifice de cercetare și planificare
4. Funcția de informare constă în:
a) asigurarea accesului la informații b) comunicarea operativă a deciziilor
c) întreținerea unui climat favorabil de muncă d) organizarea de dialoguri cu angajații
5. Marketingul a apărut:
a) în secolul al XX-lea în S.U.A. b) în 1500 în Anglia
c) în 1830 în S.U.A. d) înaintea Primului Război Mondial în Franța

Subiectul II (35 puncte)


II.1. Precizați pe foaia de concurs pentru fiecare enunț dacă este adevărat (A) sau fals (F). (15 puncte)
1. Reducerea riscurilor reprezintă un obiectiv psihologic al firmei.
2. Maximizarea satisfacției consumatorului vizează latura cantitativă a consumului.
3. Fidelizarea clienților reprezintă obiectiv psihologic al firmei.
4. Satisfacerea nevoilor consumatorilor este elementul – cheie al activității de marketing.
5. În teoria abundenței de produse, cererea nu este depășită de ofertă.

II.2. În coloana A sunt precizate obiectivele marketingului, iar în coloana B modalități de concretizare. Scrieți pe
foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.
(20 puncte)
Coloana A Coloana B
1. cota de piață a. rezultatul utilizării produsului raportat la așteptările sale
2. gradul de satisfacere a clientelei b. ansamblul reprezentările obiective și subiective ale individului pe care
le percepe în legătură cu o întreprindere
3. imaginea firmei c. rentabilitatea investiției de capital
4. nivelul fidelizării cumpărătorilor d. raportul dintre vânzările firmei și totalul vânzărilor pe piață
5. rata profitului e. informațiile necesare managerilor de marketing
f. păstrarea clienților prin oferirea de produse de calitate
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253
Subiectul III (40 puncte)
Citiți cu atenție textul următor:
”Marketingul este un proces responsabil privind: identificarea, anticiparea și satisfacerea în mod profitabil a
necesităților clientului.
Astăzi, marketingul este înțeles drept o funcție managerială, el având rolul de a asigura un mod sistematică de
conducere a întreprinderii orientat către piață. Coordonarea funcțiilor de marketing este esențială în realizarea
scopurilor propuse.
Răspundeți următoarelor întrebări pe baza textul lecturat:
a) Evidențiați rolul marketingului în cadrul activității agentului economic
b) Precizați trei caracteristici ale funcției de marketing: satisfacerea în condiții superioare a necesităților de
consum și utilizare
c) Precizați rolul funcției de maximizare a profitului
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
Str. prof. Lecca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel. 0230-520462 fax 0230-520462
e-mail: economic.suceava@yahoo.com http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Examen de diferențe pentru elevi cu cereri de transfer (clasele a X-a / a XI-a / a XII-a) /
Examen de încheiere a situației școlare / Examen de corigență
Modulul I (clasa a XI-a) – Marketingul afacerilor
Anul școlar 2018-2019
Calificarea: Tehnician în turism
Tehnician în turism – intensiv engleză / franceză
Tehnician în gastronomie

Barem – proba scrisă


– varianta nr. 1 –

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem se vor puncta orice alte
formulări și modalități de rezolvare corectă a cerințelor, în acord cu ideile precizate în barem

Subiectul I (25 puncte)


1. B 2. A 3. C 4. A 5. A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 5 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul II (35 puncte)


II.1. (15 puncte)
1. F 2. F 3. A 4. A 5. F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

II.2. (20 puncte)


1. D 2. A 3. B 4. F 5. C
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect / lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III (40 puncte)


a) (20 puncte)
Rolul marketingului în cadrul activității agentului economic constă în: identificarea și anticiparea nevoilor
consumatorilor; crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse și servicii; stabilirea prețului; plasarea și
distribuirea produselor și serviciilor; promovarea produselor și comunicarea cu potențialii consumatori.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 2 puncte.
b) (12 puncte)
Rolul funcției ”Satisfacerea în condiții superioare a necesităților de consum și utilizare”: reprezintă rațiunea de a
fi a agentului economic prin realizarea bunurilor și serviciilor; este considerată funcția obiectiv sau scop; vizează
producerea și oferirea numai a acelor produse și servicii necesare consumului productive și personal.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 2 puncte.
c) (8 puncte)
Maximizarea eficienței economice sau maximizarea profitului presupune: alocarea rațională a resurselor
productive; optimizarea structurilor de producție și a întregului flux al procesului economic.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 2 puncte.

S-ar putea să vă placă și