Sunteți pe pagina 1din 7
ANA
ANA

COMAN

MARILENA

TASCAR

LILIANA

PAICU

Performanfi la oli*piade

sl concursuri scolare

a

Limba gi literatura

WffiW

ffiffi

re

W

romflnI

pentru gimnaziu

CLASELE VII-VIII

?.qtafa Cuprins C-epitolul l. Abordiri d i v e r s e ale subiectelor de

?.qtafa

Cuprins

C-epitolul l. Abordiri diverse ale subiectelor de o1impiadi

.,

,,7

9

a- Decalogul concurentului la o1impiade

 

10

r. \ arianti modulari pe texte 1irice

11

;- \'ariantl modulari

pe texte literare diverse

-

17

C-apitolul2. Subiecte propuse pentru olimpiadl

Clasa a VII-a

38

\-arianta

1: Semnificalia clr{ii in opinia scriitorilor

39

1-arianta 2: Relafia dintre scriitor gi opera sa

42

\-arianta 3: Viziunea poefilor despre legltura dintre romin si |ara sa

- 44

\-arianta

4: Atmosfera de toamn[ (in doul texte lirice)

-- 47

\-arianta 5: Particularitlli ale descrierii artistice in prozl

\-arianta

6: Modalitili de caracterizare a personajelor din textele narative

\-arianta 7: Caracterizarea personajului-narator \-arianta 8: Portretul visltorului

\-arianta

"-arianta \-arianta

9: Portretul unui profesor

10: Glndurile qi stirile sufletegti contradictorii ale unor adoIescente

versuri, pe tema cilltoriei

11: Caracteristici ale textului epic in prozi gi in

-

'r-arianta 12: Rolul descrierii in cadrul unor naraliuni pe tema aventurii

Clasa a VIII-a

\-arianta 1: Cartea, obiect cultural

\-arianta 2: Cuvdntul - ,,Ca-n basme-i a cuvhntului putere

\-arianta 3: Actul de creafie artistici in viziunea scriitorilor

\-arianta 4: Autor vs. cititor despre realizarea artistici a unui personaj de roman

"

-

50

53

57

60

63

66

69

72

75

79

82

85

V a r i a n t a 5 : S t a r e

Varianta 5: Starea de inspiralie gi sursele artei; raportul dintre artl qi timp

Varianta

6: Raportul dintre poet gi timp

Varianta

7: Relafia eu-lume (in doui texte lirice)

Varianta 8: Relalia dintre pirin{i gi copii (in texte memorialistice)

Varianta 9: Mesajul Ei limbajul poetic din doui texte pe tema iubirii Varianta 10: Comparalie intre doui texte descriptive inprozb Varianta 11: Imaginea mirii in doul descrieri literare inprozd

Varianta l2:Yiziunea poetilor asupra naturii in amurg, timp

al amintirii si al melancoliei

Capitolul 3. Variante rezolvate

Clasa a VII-a

Varianta

1: Semnificalia clr]ii in opinia scriitorilor

Varianta

2: Relafia dintre scriitor qi opera sa

Varianta 3: Viziunea poefilor despre leg[tura dintre romin si ]ara sa

Varianta

4: Atmosfera de toamnl (in doui texte lirice)

Varianta

5: Particularitifi

ale descrierii artistice inprozd,

Varianta 6: Modalitefl de caracterizare a personajelor din texte narative

Clasa a VIII-a

Varianta 5: Starea de inspiralie gi sursele artei; raportul dintre arte gi timp

Varianta

6: Raportul dintre poet gi timp

Varianta

7: Relafia eu-lume (in doui texte lirice)

Varianta 8: Relalia dintre pdrinli gi copii (in texte memorialistice)

Varianta 9: Mesajul gi limbajul poetic din doui texte pe tema iubirii

'

'

88

92

95

98

101

 

'

104

 

106

109

112

'

'

113

 

119

126

 

.'

133

 

139

147

155

164

 

'

'

170

' '

176

"

181

Varianta 10: Comparalie intre doul texte descriptive inprozd

187

Capitolul4. Teoria literari aplicati in rezolviri - pentru clasele VII-VIII

194

Capitolul5. Abordlri recente ale disciplinei prin testele de performanll

228

a. Context

229

b. Variante propuse

235

Anexa. Documente gcolare

261

a. Decalogul concurentului l a o l i m p i a d i 1.

a. Decalogul concurentului la olimpiadi

1. Singurul lucru care conteazd cu adevirat intr-un concurs este si ajungi la cea mai buni

varianti a ta; satisfacfia yine odatd cu atingerea acestui stadiu.

2. Originalitatea este un element central in modul cum percepi un text, dar trebuie limitati

la nivelul coerenlei.

3. Capacitatea de sintezl este importanti in alcdtuirea unei lucriri, dar mult mai importantl

este capacitatea de a selecta si chiar de a renunla la unele idei.

4. Coerenla ideilor gi structurarea acestora este esenliali, indiferent dacl te referi la un text literar sau la o parte a unui afis.

5. Corectitudinea este un parametru extrem de relativ, dar o noliune necesari in

construclia unei lucriri, la nivel gramatical, ortografic, lexical.

6. Nu conteazd.mai ales punctul de vedere pe care il ai in privinfa unui text dat, cu adevirat

relevant e doar felul cum il argumentezi.

7. Felul cum ili controlezi timpul se reflectl in felul cum rezolvi un subiect: echilibrul este

ideal, astfel incdt intreaga lucrare si aibi un nivel valoric inalt.

8. Am constatat cI algoritmul ideal de rezolvare al subiectului integral se bazeazd pe individualizarea fiecirui subiect la nivel conceptual, pentru c[ nu le po]i oferi tuturor o noti comuni gi, in acelagi timp, a le trata individual permite potenfarea fieciruia in mod inedit.

9. Inspirafia se poate glsi oriunde in jurul tiu, aga cI a fixa cu privirea un punct din afara

clasei in care m[ aflam la un concurs nu a fost niciodati o idee rea. 1 0. Concentrare constantl, atenlie antrenatd.

(text redactat de eleva Ana-Maria f[ranu, clasa a VIII-a,

Premiul I la etapa nafionali, Olimpiada de limbd, comunicare Si literaturd romdnd,2014,

profesor indrumitor dr. Ana Coman, Briila)

Aborddri diverse ale subiectelor de b . Varianti modulari pe texte lirice Exerciliul cu elevii

Aborddri diverse ale subiectelor de

b. Varianti modulari pe texte lirice

Exerciliul cu elevii capabili de performanfl la limba romdni este un proces coerent qi

mtinuu, cu etape succesive, care necesitl realizareaunui set de materiale de antrenament.

\"ariantele de subiecte propuse in continuare sunt organizate modular, in sensul conceperii

hr in funclie de nivelul de pregitire pentru fiecare clasi, de la clasa a V-a, pini la clasa a VIII-a, cu marcuea elementelor de progres de la o treaptl la alta. Fiind realizate pe baza aceluiagi

griryaj de texte, subiectele de mai jos au avantajul ci pun in evidenll eventuale discontinuitifi in

rrimilil'sn nsfiunilor din partea elevilor gi le stimuleaz[ interesul pentru a participa la activitate

dftud de colegi. Evaluarea subiectului de tip modular se raporteazlla aceleagi principii de

rilEctare ca orice test, particularitatea fiind aceea c[ se pot izsaliza cumulativ elementele

InEsupuse ca rispuns corect, in special in cazul scrierii despre textul literar.

Citegte cu aten(ie urmitoarele texte pentru a rispunde cerinfelor formulate:

.t-

h geamul inserdrii

o ttet a strdlucit

sproape de copilul

;a truntea pe fereastrd

i ninalui atinge

ia dorulfericit

fu1a de sclipire {adndd Si albastrd.

B.

De la inceput ai fost adusd de vdnt Ca o sdmdnld.

Am Si glumit: ,,Cine-a mai vdzut

Stea adusd de vdnt?" Dar mai tdrziu,

Cdnd mi te-ai asezat pefrunte

$i-ai inceput sa-ncolleSti

Am infeles cd eSti o sdmdnfd.

Lacomd, infiptd sdlbatec in creier,

(Ion Pillat, Steaua)

Cu raze aspre inchipuind rdddcini,

ESti o sdmdnld.

Ce pdcat

Cd planta pe care,

Lumind dinlumind, o nasti

Nu se poate vedea

Decht dupd ce

Md voi fi intunecat.

(Ana Blandiana, Stea adusd de vhnt)

CLASA a V-a SUBIECTUL I - Lectura - 8O de puncte a. infelegerea textului -

CLASA a V-a

SUBIECTUL I - Lectura - 8O de puncte a. infelegerea textului - 16 puncte

1. Transcrie, din al doilea text-suport, doul figuri de stil asociate stelei. 2. Explici, in 5-6 rAnduri, rolul epitetelor din primul text citat.

6puncte

l0 puncte

b. Scrierea despre textul literar - 25 de puncte Redacteazl o compunere, de 15-20 de rinduri, in care si prezinli doui trislturi ale operei

literare, aqa cum sunt dezvoltate in cele doul creatii lirice.

c. Scriere reflexivi/imaginativi - 25 de puncte

ValorificAnd mesajul fiecirui text citit, alcituiegte o compunere descriptivi, de 20-25

de rdnduri, avind noaptea drept cadru gi integrind adecvat urmdtoarele structuri: o stea a

strdlucit, sclipire albastrd, raze aspre, lumind, stea adusd de vhnt.

Pentru a obline punctajul maxim, vei avea in vedere urmitoarele repere:

- propunerea unui titlu sugestiv;

- respectarea relaliei dintre titlu gi confinutul compunerii; - ttilizarea a doui moduri de expunere;

- folosirea adecvati a cel pulin trei figuri de stil diferite;

- viziunea originali asupra temei propuse.

5

puncte

5

puncte

5

puncte

5

puncte

5 puncte

Redactare (pentru compunerile de la punctele b qi c, vei primi 14 puncte)

- unitatea compozifiei - 2p; registrul de comunicare, stilul gi vocabularul - 3p; coerenla

textului - 2p;ortografie - 3p (0-1 gregeli - 3p 2-3 gregeli - 2p;4 greqeli - lp); punctuafia gi agezarea in paginl - 2p; creativitate qi originalitate - 2p.

SUBIECTUL al Il-lea - Practica rationalS gi funclionali a limbii - 1O puncte

Imagineazi un dialog, de 6-8 replici, intre un copil qi o stea, care si inceapl cu intrebarea:

,,Cine-a mai vdzut / Stea adusd de vhnt?"

SUBIECTUL al lll-lea - Elemente de constructie a comunicirii - 20 de puncte

1. Transcrie, din fiecare text, cAte doui cuvinte formate prin derivare. 6puncte 2. Scrie cdte doui sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelorz plaphndd, am

glumit.

4 puncte

Aborddri diverse ale subiectelor de - r - hdici v a l o a r

Aborddri diverse ale subiectelor de

-r- hdici valoarea morfologici a cuvintelor subliniate: in geamul inserdrii / o stea a

6puncte

ftdfudt.

{. Alcltuiegte cALte un enun! in care un substantiv comun din textul B si aibi funclia

wnrr:ctisf, de nume predicatig respectiv de atribut substantival.

4 puncte

Clasa a Vl-a

SUBIECTUL ! - Lectura - 8O de puncte r inlelegerea textului - 16 puncte

l- Transcrie, din fiecare text-suport, cAte un vers care sI conlini o imagine vizuall. 6 puncte J- Explici, in 5-6 rinduri, rolul expresiv al verbelor a strdlucit, atinge, in poezia Steaua, de

l0 puncte

Em Pillat.

b. Scrierea despre textul literar - 25 de puncte lntr-o compunere de 15-20 de rinduri, prezintd cite doud particularititi ale operei lirice,

acmplificdnd cu secvenfe din ambele texte propuse.

c Scriere reflexivi/imaginativi - 25 de puncte

\ alorificand mesajul fieclrui text citit, alcdtuiegte o compunere de 20- 25 de rdnduri, cu

mtul Srea adusd de vhnt.

Pentru a obline punctajul maxim, vei avea in vedere urmitoarele repere:

5 puncte

5 puncte

- utilizarea a doui moduri de expunere;

- folosirea adecvatl a cel pulin patru figuri de stil diferite, pe care le vei sublinia; 5 puncte

- respectarea relafiei dintre titlu gi confinutul compunerii;

- plasarea in contexte potrMte a patru cuvinte/expresii selectate din textele date;

- viziunea originali asupra temei propuse.

5 puncte

5 puncte

Redactare (pentru compunerile de la punctele b gi c, vei primi 14 puncte)

- unitatea compozifiei - 2p; registrul de comunicare, stilul gi vocabularul - 3p; coerenfa tutului - 2p; ortografie - 3p (0-1 gregeli - 3p;2-3 gregeli - 2p;4 gregeli - lp); punctualia gi

&!€zarea in paginl - 2p; creativitate gi originalitate - 2p.