Sunteți pe pagina 1din 4

FIZICA CLASA -6

Planificate - 34 ore;
Numărul de unități de conținuturi – 20 ore;
Sinteză, recapitulare – 5 ore;
Probe de evaluare - 5 ore;
Lucrări de laborator - 4 ore.

1. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII INTELECTUALE SPECIFICE FIZICII – CS -1


2. COMPETENȚA DE INVESTIGAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL FIZICII – CS -2
3. COMPETENȚA DE COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ – CS -3
4. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII PRAGMATICE SPECIFICE FIZICII – CS -4
5. COMPETENȚA DE PROTECȚIE A MEDIULUI AMBIANT – CS -5

Competenţe specifice Capitolul. Nr. Nr. Data Activități de predare Observaţii


Subcompetenţe Unităţi de d/o Conţinuturi ore -învățare-evaluare
conţinut
4
I. FIZICA – ŞTIINŢA DESPRE NATURĂ +1
1.1. Metode de 1 1 *Observarea(dirijată,
CS-1; CS-3; CS-4 cercetare în * Ce este fizica? Fenomen fizic. individuală) a diverselor
- Descrierea obiectului şi metodelor de fizică. * Metode de cercetare în fizică. fenomene fizice;
cercetare ale fizicii. 2 * Corp. Substanţă. Proprietăţi. 1 *Realizarea unui experiment
- Argumentarea necesitaţii fizicii în * Mărimi fizice. Măsurări. simplu conform etapelor
activitatea umană; Determinarea valorii mărimii stabilite.
Recunoaşterea unor fenomene fizice din fizice *Documentarea şi colectarea
activitatea zilnică şi cea de laborator; informațiilor despre
- Extrapolarea determinării 3 * Valoarea medie a mărimii 1 fenomenele fizice.
valorii unor mărimi fizice în situaţii din 1.2.Mărimi măsurate. Eroarea absolută. *Determinarea lungimii, ariei
viaţa cotidiană fizice. Eroarea relativă (nivel calitativ). suprafețelor regulate și
neregulate, duratei, volumului
corpului solid și al lichidului;
*Înregistrarea datelor în tabel;
*Calculul erorii absolute;
Sistematizare- 4 -Sistematizare.Recapitulare. 1 Lecţia 5 din
generalizare. rezervă
5 -Evaluarea formativă 1
Evaluare

II. FENOMENE MECANICE 8+1


CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 2.1. 4+ *Studiul experimental al
- Definirea conceptelor mişcare şi repaus; Interacţiunea 1 mișcării, repausului și
- Descrierea procesului de cîntărire a unui corpurilor. 6 * Interacţiunea corpurilor. interacțiunii corpurilor.
corp în situaţii concrete. Efectele interacţiunii. 1 *Observarea efectelor
- Aplicarea conceptelor de volum, masă şi interacțiunilor dintre corpuri.
densitate la rezolvarea problemelor. 7 * Mişcarea şi repausul. 1
* Măsurarea forței cu
8 * Masa. . Densitatea. 1 dinamometrul.

9 -Lucrare de laborator: 1 * Rezolvarea problemelor


,,Determinarea masei unui corp

10 -Lucrare de laborator: 1
Determinarea densităţii." -Lucrări de laborator:
*”Determinarea masei unui
2 corp”;
2.2. Forţa – 11 * Forţa - măsură a interacţiunii 1
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 măsură * Forţa de greutate. Greutatea *”Determinarea densității”;
- Descrierea deformărilor elastice, a interacţiunii 12 -Lucrare de laborator: 1
plastice şi interacţiunilor mecanice ,,Măsurarea forţei cu
folosind conceptul de forţă dinamometrul."
- Aplicarea conceptului ,,forţă de greutate” la
rezolvarea Sistematizare- 13 ­Sistematizare.Recapitulare 1
problemelor. generalizare.

Evaluare 14 -Evaluarea sumativă. 1


*Evaluare sumativă
sumativă
III. FENOMENE TERMICE 8

CS-1;CS-3; 3.1. Structura 1 *Confecţionarea modelelor de


- Explicarea proprietăţilor corpurilor moleculară a 15 * Structura moleculară a molecule şi de reţele cristaline
solide, lichide şi gazoase în baza substanţei. substanţei. 1 din plastilină.
concepţiilor despre structura moleculară a
substanţei; 3.2. Încălzirea. 5 *Obseravarea difuziunii în
CS-1;CS-3;CS-4 Răcirea. 16 * Difuziunea 1 lichide şi gaze.
-Descrierea fenomenului de difuziune; Echilibrul
- Explicarea fenomenelor termice în baza termic. *Observarea dilatării
concepţiei despre structura discretă a 17 * Încălzirea. Răcirea. 1 cor solide, lichide şi gazoase.
substanţei; Echilibrul termic.
- Aplicarea cunoştinţelor despre starea
termică a corpurilor în definirea 18 * Temperatura. Termometrul. 1
echilibrului termic; 19 * Dilatarea termică a 1 * Lucrare de laborator
- Descrierea procesului de corpurilor (calitativ). ,,Măsurarea temperaturii
măsurare a temperaturii şi principiului de 20 -Lucrare de laborator: 1 corpului".
funcţionare al termometrului cu lichid ,,Măsurarea temperaturii
corpului."

Sistematizare- 21 -Sistematizare.Recapitulare.
generalizare.
Evaluare 22 -Evaluarea sumativă.
sumativă
*Evaluare sumativă

IV. FENOMENE ELECTRICE ŞI MAGNETICE 6


CS-1; CS-2; CS-3 4.1. Electrizarea 2 *Electrizarea corpurilor
- Demonstrarea experimentală a corpurilor. 23 * Electrizarea corpurilor. Două 1 prinfrecare , prin contact şi
electrizării corpurilor electrizate; tipuri de sarcini electrice. prin influenţă.
- Clasificarea corpurilor în conductoare şi
izolatoare electrice; 24 * Conductoare şi izolatoare. 1
- Recunoaşterea şi explicarea unor Fenomene electrice în atmosferă.
fenomene electrice din natură.
- Demonstrarea experimentală a 4.2. Interacţiuni 2 *Observarea interacţiunii
interacţiunilor între magneţi şi a existenţei magnetice. 25 * Magneţi permanenţi. 1 magneţilor asupra corpurilor şi
polilor magnetici; asupra acului magnetic.
Sistematizare- 26 * Interacţiuni magnetice. 1
generalizare.
*Evaluare sumativă
Evaluare 27 -Sistematizare.Recapitulare. 1
sumativă.

28 -Evaluarea sumativă. 1

V. FENOMENE OPTICE 6

CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 5.1. Surse de 2 *Clasificarea surselor de


- Recunoaşterea surselor de lumină şi a lumină. 29 * Surse de lumină. Corpuri 1 lumină.
corpurilor luminate. Corpuri transparente şi corpuri opace
- Clasificarea luminate.
30 * Propagarea rectilinie a 1
corpurilor în transparente, opace şi
luminii. Fascicul luminos. Raze
translucide.
de lumină.
CS-1; CS-2; CS-3; 5.2. Umbra şi 31 * Umbra şi penumbra. 1 *Clasificarea fasciculelor de
- Explicarea unor penumbra. lumină.
fenomene optice în *Studiul formării umbrei şi
baza legii propagării 32 *Eclipsa de Soare şi de Lună. 1 penumbrei.
rectilinii a luminii.
Sistematizare. 33 -Sistematizare. Recapitulare. 1
Generalizare
Evaluare 34 -Evaluarea sumativă. 1
sumativă. *Evaluare sumativă.