Sunteți pe pagina 1din 7

FIZICA CLASA -8

Planificate - 68 ore;
Numărul de unităţi de conşinuturi – 29 ore;
Sinteză, recapitulare – 4 ore;
Probe de evaluare - 4 ore;
Lucrări de laborator - 4 ore;
Rezervă – 4 ore.

1. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII INTELECTUALE SPECIFICE FIZICII – CS -1


2. COMPETENȚA DE INVESTIGAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL FIZICII – CS -2
3. COMPETENȚA DE COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ – CS -3
4. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII PRAGMATICE SPECIFICE FIZICII – CS -4
5. COMPETENȚA DE PROTECȚIE A MEDIULUI AMBIANT – CS -5

Competenţe specifice Capitolul Nr. Conţinuturi Nr. Data Activităţi de predare-învăţare- Observaţii
Subcompetenţe Unităţi de d/o ore evaluare
conţinut
I. OSCILAŢII ŞI UNDE MECANICE 12
+1
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4; 1.1. Mişcare 5 *Experimente:
- Descrierea calitativă, în baza oscilatorie -oscilaţii mecanice;
1 * Mişcarea oscilatorie.
principiului ,,cauză-efect”, a unor
Pendulul gravitaţional
fenomene oscilatorii identificate în -aplicarea noţiunilor de amplitudă,
1
natură şi tehnică. perioadă şi frec-
- Utilizarea mărimilor caracteristice 2 * Oscilaţii libere şi oscilaţii venţa mişcării oscilatorii.
mişcării oscilatorii la rezolvarea unor forţate.. 1
probleme simple în diferite contexte.
- Investigarea experimentală a unor 3 *Rezolvarea problemelor cu 1
procese oscilatorii, utilizînd mărimi aplicarea caracteristicilor mişcării *Rezolvarea problemelor:
fizice caracteristice mişcării oscilatorii. oscilatorii. -unde mecanice;
1
4
5 -Lucrare de laborator: 1
- Extrapolarea conservării energiei ,,Determinarea perioadei şi
mecanice în studiul pendulului frecvenţei oscilaţiilor unui pendul
gravitaţional. gravitaţional."
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4;CS-5. 1.2. Unde 5
- Identificarea condiţiilor în care se mecanice.
6 *Unde mecanice 1
produc şi se propagă undele -analiza sunetelor produse de diferite
Mişcarea ondulatorie
mecanice. surse sonore.
- Soluţionarea unor situaţii de protejare
fonică în viaţa cotidiană. 7 * Unde sonore 1 *Identificarea surselor de poluare
fonică în viaţa cotidiană.
8 * Sunetul. Viteza şi tăria sunetului. 1

9 *Aplicaţii. Poluare fonică. 1


Proiecte.

10 -Rezolvarea problemelor cu 1
aplicarea caracte-risticilor mişcării
ondulatorii.

-Sinteză, 11 Sistematizare-generalizare 1
Recapitulare,
-Evaluare 12 Evaluare sumativă 1
sumativă.
13 Analiză performanţelor 1 *Evaluare sumativă.

II. FENOMENE TERMICE 22


+1
CS-1; CS-2; CS-3;CS-4; CS-5. 2.1. Mişc area 2 *Experimente:
- Observarea fenomenelor termice în moleculelor -moduri de transmitere a căldurii;
1
natură. -transformări ale stărilor de agregare:
14 *Energia internă a corpurilor
topire-solidificare,
Mişcarea moleculelor.
vaporizare-condensare;
15 * Echilibru termic. 1
Temperatura.
2.2. Cantitatea 10 *Rezolvarea problemelor.
CS-1; CS-2; CS-3;CS-4; CS-5. de căldură. +2
- Definirea conceptelor fizice
16 * Cantitatea de căldură. 1
caracteristice fenomenelor termice
(echilibru termic, temperatura,
cantitatea de căldură, căldură specifică,
călduri latente). 17 Rezolvarea problemelor aplicative 1
18 * Căldură specifică. 1
Ecuaţie calorimetrică.
- Calcularea cantităţii de căldură la *Lucrare de laborator:
19 -Lucrare de laborator:
încălzire-răcire, topire-solidificare, “Determinarea căldurii specifice a
,,Determinarea căldurii specifice a
vaporizare-condensare şi la arderea unei substanţe”.
unei substanţe."
combustibililor.
- Utilizarea ecuaţiei calorimetrice la
rezolvarea problemelor.
20 * Transformări ale stărilor 1
deagregare: topire-solidificare,
vaporizare-condensare.
21 * Călduri latente. 1
CS-1; CS-2; CS-3;CS-4; CS-5.
22 -Rezolvarea problemelor aplicative. 1
- Investigarea experimentală a
modurilor de transmitere a căldurii şi a
transformărilor reciproce a lucrului şi 23 1
căldurii.
- Descrierea principiului de funcţionare 24 *Combustibili. Puterea calorică. 1
a motoarelor termice.
- Determinarea randamentului 25 *Moduri de transmitere a căldurii. 1
motoarelor termice.
- Expunerea opiniilor proprii privitor la
încălzirea globală şi poluarea cauzată de 26 -Rezolvarea problemelor aplicative.
motoarele termice. 1

2.3 6
Transformări
CS-1; CS-2; CS-3;CS-4; CS-5. 27 *Transformări reciproce ale lucrului 1 -transformări reciproce ale
reciproce ale
mecanic şi căldurii. lucrului şi căldurii;
lucrului mecanic
- Investigarea experimentală a -modelul motorului cu ardere internă
şi căldurii.
modurilor de transmitere a căldurii şi a în 4 timpi.
28 * Maşini termice. Randamentul 1
transformărilor reciproce a lucrului şi
maşinilor termice.
căldurii.
- Descrierea principiului de funcţionare 29 * Maşinile termice şi poluarea 1
a motoarelor termice. mediului ambiant. *Elaborarea unor proiecte de
- Determinarea randamentului diminuare a poluării cauzate de
30 -Rezolvarea problemelor aplicative. 1
motoarelor termice. utilizareaa motoarelor termice.
*Comunicări:
31 1 *Utilizarea motorului termic şi
- Expunerea opiniilor proprii privitor la impactul asupra mediului ambiant.
încălzirea globală şi poluarea cauzată de 32 -Aplicaţii. Comunicări. Proiecte 1
motoarele termice. *Protecţia mediului ambiant.

Sistematizare- 33 Sistematizare-generalizare. 1
generalizare.
34 Evaluare sumativă 1
Evaluare *Evaluare sumativă
sumativă 35 Analiza performanțelor
III. FENOMENE ELECTRICE 24
+1
CS-1; CS-2; CS-3; 36 Fenomene electrice. 1
Efectuarea observaţiilor proprii asupra 3.1. Sarcina (Repetare cl.6)
unor fenomene electrice din viaţa electrică. *Sarcina electrică. Structura CS-1; CS-2;
cotidiană. 2 ore atomului. CS-3;CS-4
*Conservarea sarcinii electrice
- Montarea
circuitelor
simple în
- Definirea mărimii fizice: tensiunea 3.2. Tensiunea 37 * Cîmpul electric. 1
baza
electrică electrică Tensiunea electrică.
schemelor.
- Măsurarea tensiunii curentului electric.
- Respectarea
- Utilizarea legilor şi a mărimilor fizice
*Experimente: securităţii la
caracteristice fenomenelor electrice la
38 -Rezolvarea problemelor 1 utilizarea
rezolvarea problemelor.
-Montarea unui circuit electric simplu; curentului
- Respectarea securităţii la utilizarea
-măsurarea intensităţii curentului electric.
curentului electric.
electric şi a tensiunii electrice;
-dependenţa intensităţii curentului
CS-1; CS-2; CS-3;CS-4 3.3 Intensitatea 39 * Curentul electric continuu. 1 electric de tensiune şi de rzistenşa
curentului Intensitatea curentului electric. electrică;
- Definirea mărimii fizice: electric -dependenţa rezistenţei electrice de
intensitatea curentului electric. 2 ore 40 -Rezolvarea problemelor 1 natura materialului şi dimensiunile
- Măsurarea intensităţii curentului conductorului;
electric.
- Utilizarea legilor şi a mărimilor fizice 3.4 Rezistenţa 41 * Circuitul electric. -reglarea intensităţii curentului
caracteristice fenomenelor electrice la electrică.Legea electric în circuit cu ajutorul
rezolvarea problemelor. lui Ohm. reostatului;
- Respectarea securităţii la utilizarea -studiul experimental al circuitelor
curentului electric. electrice cu grupări serie şi paralel.
*Rezolvarea problemelor în care se
- Definirea mărimii fizice: Rezistenţa 42
aplică mărimi şi legi fizice
electrică. * Rezistenţa electrică. Reostate.
caracteristice fenomenelor electrice.
- Măsurarea rezistenţei electrice a
conductorului.
43 * Legea lui Ohm pentru o porţiune 1
- Utilizarea legilor şi a mărimilor fizice
de circuit.
caracteristice fenomenelor electrice la
rezolvarea problemelor.
- Respectarea securităţii la utilizarea 44 * Conexiunea în serie şi în paralel a
curentului electric. conductoarelor. 1
- Investigarea experimentală a Rezolvarea problemelor
45 1
circuitelor electrice ce conţin grupări
serie, în paralel a consumatoarelor.
- Respectarea securităţii la utilizarea 46 *Legea lui Ohm pentru un circuit
curentului electric. întreg.
1
47 -Rezolvarea problemelor aplicative
1

48 -Lucrare de laborator:
,, Determinarea rezistenţei 1
electrice." *Lucrare de laborator:
“Determinarea rezistenţei electrice”.

3.5. Lucrul și 49 * Lucrul şi puterea curentului 1


puterea electric.
Definirea mărimilor fizice: curentului
Lucrul şi puterea curentului electric. electric
50 * Legea lui Joule. Aplicaţii. 1
- Investigarea experimentală a .Legea lui Joule.
circuitelor electrice ce conţin grupări Aplicații.
serie, în paralel a consumatoarelor. 51 -Rezolvarea problemelor aplicative 1
- Utilizarea legilor şi a mărimilor fizice .
caracteristice fenomenelor electrice la 52 -Lucrare de laborator: 1
rezolvarea problemelor. ,,Determinarea puterii unui bec 2
- Respectarea securităţii la utilizarea electric."
curentului electric. 1
Sistematizare- 53 *Lucrare de laborator:
generalizare. -Sinteză, Recapitulare, “Determinarea puterii unui bec
electric”.
-Evaluare 54 -Evaluare sumativă.
sumativă.

55 Analiza performanţelor

IV. FENOMENE ELECTROMAGNETICE 8


4.1.Cîmpul 56 * Cîmpul magnetic al curentului 1 *Experimente:
magnetic. electric. Regula burghiului de -generarea cîmpului magnetic în jurul
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 dreapta (regula mîinii drepte). conductorului parcurs de curent
- Descrierea unor fenomene magnetice electric (experimentul lui Oersted).
57 * Forţa electromagnetică. 1
în natură şi tehnică. -acţiunea cîmpului magnetic asupra
- Definirea mărimilor fizice: forţa Inducţia magnetică. Regula conductorului
burghiului. Regula mînii stîngi.
electromagnetică ş i inducţie magnetică. 58 parcurs de curent electric.
- Investigarea experimentală a cîmpului - Rezolvarea problemelor *Activităţi practice frontale:
magnetic generat de curentul electric şi 4.2.Forţa 1 -Confecţionarea electromagneţilor.
a forţei electromagnetice. electromagnetică -Asamblarea motorului electric.
59 * Electromagneţi. *Rezolvarea problemelor
- Aplicarea regulii mînii stîngi şi a *Aplicaţiile electromagneţilor 1 *Comunicări:
formulei forţei electromagnetice la -motoarele electrice şi respectarea
rezolvarea de problemelor. 60 * Motorul electric de curent 1 securităţii la utilizarea lor.
- Descrierea principiului de funcţionare continuu.
a motoarelor electrice.
- Asamblarea unui motor electric şi
confecţionarea unui electromagnet. 61 -Rezolvarea problemelor cu 1
- Respectarea securităţii la utilizarea aplicarea forţei electromagnetice.
motoarelor electrice.
62 Comunicări: 1
Motoare electrice şi respectarea
securităţii la utilizarea lor.

63 1
-Sinteză, Recapitulare,
Sistematizare-
generalizare 64 1
-Evaluare sumativă.
Evaluare *Evaluare sumativă.
sumativă.
65 Analiza performanţelor
66 Rezervă
67
68