Sunteți pe pagina 1din 6

FIZICA CLASA 9

Planificate - 68 ore;
Sinteză, recapitulare - 5 ore;
Probe de evaluare - 3 ore;
Lucrări de laborator - 3ore;
Rezervă - 3 ore.

1. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII INTELECTUALE SPECIFICE FIZICII – CS -1


2. COMPETENȚA DE INVESTIGAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL FIZICII – CS -2
3. COMPETENȚA DE COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ – CS -3
4. COMPETENȚA DE ACHIZIȚII PRAGMATICE SPECIFICE FIZICII – CS -4
5. COMPETENȚA DE PROTECȚIE A MEDIULUI AMBIANT – CS -5

Competenţe specifice Capitolul. Conţinuturi Nr. Data Activități de predare-învățare- Observații


Subcompetenţe Unităţi de N ore evaluare
conţinut d/o
I. OPTICA GEOMETRICĂ. 24

CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 1.1. Reflexia 5 *Experimente:


- Descrierea fenomenului: luminii. -observarea reflexiei, refracției,
reflexia luminii. 1 * Reflexia luminii. Legile 1
reflexiei totale și dispersiei
- Verificarea experimentală a reflexiei.
luminii;
legilor reflexiei. 2 * Oglinda plană. Imaginea în 1
- Construcţia imaginii în oglinda plană.
oglinzilor sferice.
- Utilizarea legilor reflexiei la 3 * Oglinzi sferice. 1
rezolvarea problemelor. -stabilirea focarului oglinzii
4 *Construcția imaginilor în 1 concave și lentilei convergente;
oglinda sferică. -determinarea distanței focale a
5 -Rezolvarea problemelor 1 unei oglinzi concave.
aplicative.
*Rezolvarea problemelor:
1.2. Refracţia 5 -legile reflexiei;
luminii. -legile refracției;
6 * Refracţia luminii. Legile 1
refracţiei.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 7 * Reflexia totală. Aplicaţii(fibre 1 -construirea imaginilor: în
- Descrierea fenomenului: optice, binoclu, periscop...) oglinda plană, oglinda concavă și
refracţia luminii. lentila covergentă.
- Verificarea experimentală a
legilor refracţiei luminii. 8 * Dispersia luminii 1 -Observarea fenomenului de
- Utilizarea legilor reflexiei, dispersie a luminii;
refracţiei la rezolvarea
problemelor. 9 -Rezolvarea problemelor 1
aplicative
10 -Lucrare de laborator: 1
,,Determinarea indicelui de
refracţie al unei substanţe
transparente." *Lucrare de laborator:
CS-1; CS-2; CS-3; 1.3. Dispersia 2 “Determinarea indicelui de
-Descrierea fenomenului: luminii refracție al unei substanțe
11 *Dispersia luminii 1
dispersia luminii. trnsparente”.

12 -Rezolvarea problemelor 1
aplicative

CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 1.4. Lentile 5


-Construirea imaginilor în subţiri 13 * Lentile subţiri. 1
lentilele subţiri.
- Utilizarea legilor reflexiei,
refracţiei şi a formulei lentilei 14 *Construirea imaginilor în 1 *Rezolvarea problemelor:--
subţiri la rezolvarea lentile. formula lentilei subțiri;
problemelor.
15 *Formula lentilei subţiri. 1 .

16 -Rezolvarea problemelor 1
aplicative.
17 -Lucrare de laborator: 1
,,Determinarea distanţei focale
a unei lentile convergente." *Lucrare de laborator
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 1.5. 3 “Determinarea distanței focale a
- Explicarea principiilor de Instrumente 18 * Instrumente optice: lupa, unei lentile convergente”.
funcţionare a unor instrumente optice aparatul fotografic,
optice în care are loc reflexia şi
refracţia luminii. 19 *aparatul de proiecţie,
microscopic.
- Investigarea instrumentelor 20 -Rezolvări de probleme
optice(lupa, aparatul fotografic, *Comunicări:
aparatul de proiecţie, -aplicații ale oglinzilor concave;
microscopul). -aplicații ale instrumentelor
optice; defectele vederii
CS-1; CS-2; CS-3 1.6.Ochiul 2
- Identificarea defectelor de sistem optic 21 * Ochiul - sistem optic natural 1
vedere şi stabilirea natural .
modalităţilor de corectare a
acestora. 22 * Defectele vederii. Ochelarii. 1

Sistematizare- 23 Sistematizare-generalizare. 1
generalizare.

Evaluare 24 1
sumativă Evaluare sumativă
*Evaluare sumativă.
II. INTRACŢIUNI PRIN CÎMPURI 30
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 2.1. Cîmpul 7 *Experimente:
- Extrapolarea cunoştinţelor gravitaţional. 25 * Legea atracţiei universale. 1 -schema experienței lui
despre forţa de greutate la Cavendish;
studiul cîmpului gravitaţional.
- Utilizarea legii atracţiei 26 * Cîmpul gravitaţional 1
universale la rezolvarea Intensitatea cîmpului
problemelor în diferite gravitaţional.
contexte. 27 1
-Rezolvări de probleme *Rezolvarea problemelor:
28 -aplicarea legii atracției
universale, intensității cîmpului
29 * Sistemul Solar. 1 gravitațional.
Planete şi sateliţi. Comete.
Meteoriţi.
30 -Rezolvarea problemelor 1
aplicative

31 -Lucrare de laborator: 1
,,Determinarea intensităţii
cîmpului gravitaţional cu *Lucrare de laborator:
ajutorul pendulului “Determinarea intensității
gravitaţional." cîmpului gravitațional cu ajutorul
pendulului gravitațional”.
2.2. Cîmpul 6
electric.
32 * Interacţiunea electrostatică. 1
Legea lui Coulomb.
-schema experienței lui Coulomb;
33 -Rezolvarea problemelor 1 -interacțiunea curenților electrici
aplicative paraleli;
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4
34 * Cîmpul electrostatic. 1
- Extrapolarea cunoştinţelor Intensitatea cîmpului electric.
despre interacţiunile electrice
la studiul cîmpului electric. 35 -Rezolvarea problemelor 1
- Utilizarea legii lui Coulomb aplicative
la rezolvarea problemelor în
diferite contexte.
36 -Rezolvarea problemelor 1
aplicative
37 1

2.3. Cîmpul 6
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 magnetic. 38 * Cîmpul magnetic 1

- Extrapolarea cunoştinţelor
-generarea cîmpului electric de
despre inducţia magnetică şi 39 * Interacţiunea dintre 1
către cîmpul magnetic variabil;
forţa electromagnetică la conductoare paralele parcurse
studiul cîmpului magnetic. de curenţi electrici.
Experiență:interacâiunea dintre
- Utilizarea legii atracţiei 40 -Rezolvarea problemelor 1 două conductoare paralele
universale şi a legii lui aplicative parcurse de curent electric
Coulomb la rezolvarea
problemelor în diferite 41 * Acţiunea cîmpului electric şi a 1
contexte. celui magnetic asupra sarcinilor
- Descrierea rolului cîmpului electrice.
magnetic al Pămîntului în
protejarea de radiaţii cosmice. 42 -Rezolvarea problemelor 1
- Trasarea analogiilor între aplicative
cîmpul gravitaţional, electric şi
magnetic. 43 * Cîmpul magnetic al 1
Pămîntului. Aurore polare

2.4. Cîmpul 7
electromagnetic
44 * Cîmpul electromagnetic. 1
Unde electro-
magnetice
45 * Unde electromagnetice. 1
Viteza de propagare a undelor
electromagnetice.
46 * Clasificarea undelor 1
electromagnetice.

47 * Unde radio. Proprietăţi ale 1 recepția radioundelor;


undelor electromagnetice. -proprietățile radioundelor
CS-1; CS-2; CS-3 (reflexia, refracția, absorbția, etc)
48 * Unde luminoase. 1 .
- Explicarea procesului de Determinarea vitezei luminii. -aplicarea legii lui Coulomb,
generare reciprocă a cîmpurilor intesității cîmpului electric;
electric şi magnetic. 49 -Rezolvarea problemelor 1
- Justificarea existenţei undelor -mișcarea sarcinilor electrice pe
electromagnetice prin traiectorii circulare în cîmp
detectarea undelor radio. Sistematizare- 50 1 magnetic omogen.
- Stabilirea naturii comune a generalizare.
undelor radio şi a undelor 51 1 *Comunicări:
luminoase Evaluare Sistematizare-generalizare -determinarea vitezei luminii
sumativă. (metode astronomice și de
52 Evaluare sumativă 1 laborator

III. INTERACŢIUNI NUCLEARE 10


3.1. Nucleul 53 *Modelul planetar al atomului 1
atomic.
54 * Nucleul atomic. Forţe 1
nucleare

3.2. Radio- 55 * Radioactivitatea . Radiaţii 1


activitatea. nucleare
56 Rezolvarea problemelor 1

3.3. Fisiunea 57 *Fisiunea nucleelor de uraniu. 1


nucleelor Energia atomic(nucleară).
3.4. Reacţii 58 *Reacţii termonucleare. 1
termonucleare Energia termonucleară

CS-1;CS-2;CS-3;CS-5 3.5. Acțiunea 59 * Acţiunea radiaţiilor nucleare 1 *Demonstrări:


- Descrierea structurii radiațiilor asupra organismelor vii. Reguli -metode ale atomului și nucleului
nucleului; nucleare de protecţie contra radiaţiei atomic;
- Extrapolarea cunoştinţelor asupra -schema fisiunii nucleelor de
despre interacţiunile prin organismelor uraniu;
cîmpuri asupra proceselor vii -construcția și funcționarea
nucleare. 60 * Rolul fizicii în dezvoltarea 1 reactorului nuclear;
- Descrierea construcţiei şi celorlalte ştiinţe ale naturii şi în -elementele de bază alei centralei
principiului de funcţionare a dezvoltarea societăţii. atomoelectrice.
reactorului nuclear. *Comunicări:
- Estimarea posibilelor efecte Sistematizare- 61 Sistematizare-generalizare 1 -perspectivele energeticii
ale energiei nucleare şi generalizare. termonucleare;
pericolului deşeurilor -efecte ale radiațiilor nucleare;
radioactive. 62 Recapitulare 1 -structura Soarelui și procesele ce
- Estimarea posibilelor efecte au loc în interiorul lui.
ale energiei termonucleare.
- Estimarea posibilelor efecte Evaluare 63 Evaluare sumativă 1
ale energiei nucleare şi sumativă
pericolului deşeurilor
radioactive. 64 Analiza evaluării. 1
- Aprecierea importanţei Totalizare
progresului ştiinţifico-tehnic în Rezervă
dezvoltarea civilizaţiei. 65
66
67
68