Sunteți pe pagina 1din 7

FIZICA CLASA -7

Planificate - 68 ore;
Numărul de unităţi şi de conţinuturi – 23 ore;
Sinteză, recapitulare – 4 ore;
Probe de evaluare - 4 ore;
Lucrări de laborator - 4 ore;
Rezervă – 3 ore.

COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI “FIZICA”

1. COMPETENŢA DE ACHIZIŢII INTELECTUALE SPECIFICE FIZICII – CS-1


2. COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL FIZICII – CS-2
3. COMPETENŢA DE COMUNICARE ŞTIINŢIFICĂ – CS-3
4. COMPETENŢA DE ACHIZIŢII PRAGMATICE SPECIFICE FIZICII – CS-4
5. COMPETENŢA DE PROTECŢIE A MEDIULUI AMBIANT – CS-5

Competenţe specifice Capitolul Nr. Conţinuturi Nr. Data Activităţi de predare-


Subcompetenţe Unităţi de d/o ore învăţare-evaluare Observaţii
învăţare
I. MIȘCAREA ȘI REPAUSUL 14

1.1. Poziţia 4
unui corp.
1 * Poziţia unui corp. 1
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 *Rezolvarea problemelor:
2 * Punct material, sistem de 1 --determinarea şi reprezen-
- Recunoaşterea mişcării referinţă, coordonate. tarea grafică a poziţiei
mecanice în natură şi tehnică. corpurilor;
3 * Mişcare mecanică. 1
Traiectoria mişcării.
4 -Rezolvarea problemelor 1

CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 -aplicarea vitezei, legii


6 mişcării rectilinii uniforme,
1.2. Mişcare graficul mişcării.
- Investigarea experimentală a 5 * Mişcare rectilinie 1
rectilinie
mişcării rectilinii uniforme, uniformă. Viteza.
uniformă.
utilizînd mărimile fizice 6 * Legea mişcării rectilinii uniforme. 1
caracteristice. -Rezolvarea problemelor

- Descrierea calitativă şi
7 * Graficul mişcării rectilinii 1
uniforme.
cantitativă (prin formule
şi grafice) a mişcării 8 -Rezolvarea problemelor cu 1
rectilinii uniforme. construcţia graficelor
- Distingerea mişcării şi
repausului în diferite sisteme de 9 -Rezolvarea problemelor simple cu
referinţă. aplicarea formulei vitezei 1
- Utilizarea mărimilor
caracteristice mişcării rectilinii 10 -Lucrare de laborator: 1
uniforme la rezolvarea unor ,,Determinarea vitezei medii a unui *Lucrare de laborator:
probleme simple în diferite contexte. mobil." “Determinarea vitezei medii
a unui mobil”.
*Experiment:
-observarea relativităţii
mişcării mecanice în situaţii
1.3.Relativitatea 11 * Relativitatea
cotidiene.
mişcării mişcării (calitativ).
(calitativ).
12 -Rezolvarea problemelor simple cu 1
aplicarea formulei vitezei

Sistematizare, 13 -Sinteză, Recapitulare 1 *Evaluare sumativă


generalizare
Evaluare
14 -Evaluare sumativă 1
sumativă
II. FORȚA 16

CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 2.1. Masa – 2


- Determinarea masei corpului în măsura * Inerţia. 1
diverse situaţii.  inertităţii. 15

16 * Inertitatea. Masa- măsura 1


inertitaţii

2
2.2. Forţa 17 * Forţa – mărime vectorială. 1
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 mărime
­Calcularea rezultantei a două sau a vectorială
mai multor forţe coliniare. 18 * Compunerea forţelor coliniare. 1
- Cercetarea experimentală a -Rezolvarea problemelor
interacţiunii corpurilor.
2.3. Forţă de 3
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 greutate.
19 * Forţă de greutate. 1
- Distingerea forţelor de Greutatea.
greutate,pondere.
- Reprezentarea analitică şi grafică a 20 *Greutatea. (Ponderea). 1
forţelor.
- Utilizarea conceptului de forţă la
rezolvarea unor probleme simple în 21 -Rezolvarea problemelor 1
diferite contexte. 
4 -verificarea experimentală a
2.4. Forţe legii deformărilor elastice
22 * Forţe elastice. 1
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 elastice
-măsurarea forţelor elastice,
- Cercetarea experimentală a de frecare, de greutate;
23 -Rezolvarea problemelor 1
interacţiunii corpurilor (forţe
elastice)
- Reprezentarea analitică 24 -Lucrare de laborator: 1 *Lucrare de laborator:
şi grafică a forţelor. ,,Gradarea dinamometrului." “Gradarea dinamometrului”.
- Utilizarea conceptului de forţa la
rezolvarea unor probleme simple în 25 -Rezolvarea problemelor 1
diferite contexte. 
-studiul experimental al
2.5.Forţe de 2
forţelor de frecare.
frecare
26 * Forţe de frecare. 1
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4 *Rezolvarea problemelor: -
- Distingerea forţelor de frecare. reprezentarea grafică ţi
27 - Rezolvarea problemelor prin 1 calcularea modulului forţelor
- Reprezentarea analitică şi grafică a reprezentarea analitică şi grafică a elastice, de frecare, de
forţelor (forţei de greutate, forţei forţelor (forţei de greutate, forţei greutate;
elastice şi forţei de frecare). elastice şi forţei de frecare).
-aplicarea formulelor forţelor
studiate.

Sistematizare, 28 Recapitulare, 1
generalizare *Evaluare sumativă
29 Sistematizare, generalizare 1
Evaluare 30 1
sumativă

III. PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE. 14

3.1. Presiunea 2
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4; corpurilor solide 31 * Presiunea corpurilor 1 *Experimente:
- Investigarea experimentală a solide.
presiunii exercitate de corpurile 32 *Presiunea corpurilor solide,
solide. 1 lichide şi gazoase.
*Legea lui Pascal.
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4; 3.2. Presiunea în 6
- Investigarea experimentală a lichide şi gaze. * Presiunea în lichide şi gaze. 1 *Presiunea hidrostatică, vase
presiunii exercitate de corpurile Legea lui Pascal 33 comunicante.
lichide şi gazoase.
34 * Legea lui Pascal. 1 *Existenţa presiunii atmos-
- Argumentarea existenţei presiunii Manometrul ferice.
atmosferice şi variaţia acesteia cu 35 * Vase comunicante 1
înălţimea. *Măsurarea presiunii
atmosferice şi a presiunii în
- Măsurarea şi calcularea presiunii. 36 * Presa hidraulică 1 lichide.

- Cercetarea experimentală a legii lui 37 * Presiunea atmosferică. 1 *Rezolvarea problemelor:


Pascal. Barometrul-aneroid aplicarea conceptului de
presiune, a legii lui Pascal şi
- Utilizarea conceptelor: 38 -Rezolvarea problemelor simple cu 1 a legii lui Arhimede.
presiunea lichidelor, solidelor, aplicarea conceptului de presiune şi
gazelor şi a legilor lui Pascal. a legii lui Pascal.

3.2. Forţa 4
Arhimede. 39 *Forţa Arhimede. Plutirea 1
CS-1; CS-2;CS-3;CS-4; CS-5 Plutirewa corpurilor
corpurilor 40 -Rezolvarea problemelor simple cu 1
- Cercetarea experimentală a legii lui aplicarea legii lui Arhimede.
Arhimede.
41 -Rezolvarea problemelor mixte cu 1
- Utilizarea legii lui Arhimede la aplicarea legii lui Arhimede.
rezolvarea problemelor. 42 . -Lucrare de laborator: 1
,,Studiul legii lui Arhimede."
*Lucrare de laborator:
“Studiul legii lui Arhimede”.

Sistematizare 43 Sinteză, Recapitulare 1


generalizare. *Evaluare sumativă.
Evaluare 44 Evaluare sumativă 1

IV. LUCRUL, PUTEREA ŞI ENERGIA MECANICĂ 20


+1
4.1. Lucrul   4
CS-1; CS-2; CS-3; mecanic. 45 * Lucrul mecanic. 1
Puterea
- Definirea conceptelor: mecanică.
lucrul mecanic, puterea. 46 * Puterea 1

47 -Rezolvarea prblemelor simple cu 1


aplicarea conceptelor: lucru şi
puterea.
48 -Rezolvarea problemelor mixte cu 1
aplicarea conceptelor: lucru şi
puterea

7
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4; CS-5; 4.2. Energia 49 * Energia mecanică. 1
mecanică.
- Extrapolarea cunoştinţelor despre *Experimente:
conservarea energiei mecanice în 50 * Energia potenţiala a 1
studiul mişcării şi interacţiunii sistemului corp – Pămînt *Utilizarea mecanismelor
corpurilor. simple.
51 * Energia cinetică 1
- Definirea conceptelor: energia *Transformarea energiei
mecanică. 52 * Transformarea şi 1 mecanice.
conservarea energiei mecanice.
- Formularea legii conservării *Rezolvarea problemelor:
energiei mecanice. 53 -Rezolvarea problemelor simple cu 1 -aplicarea conceptelor: lucru
aplicarea conceptelor: energia mecanic, mecanisme simple,
- Aplicarea noţiunilor de lucru cinetică, energia potenţială. puterea, energia mecanică şi
mecanic, mecanisme simple, putere legii de conservare a acesteia.
şi energie mecanică la
rezolvarea problemelor. 54 -Rezolvarea problemelor mixte 1
-Rezolvarea problemelor
mixte cu aplicarea
conceptelor: energia cinetică,
energia potenţială, energia
55 -Rezolvarea problemelor cu 1 mecanică totală.
aplicarea legii conservării energiei
mecanice totale.
6+
4.3. Mecanisme 1
simple. * Mecanisme simple. 1
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4; CS-5;
56 Pîrghia. Condiţia de
echilibru a pîrghiei.
- Identificarea mecanismelor simple
57 * Scripetele. 1
în natură şi tehnică. *Experimente:
- Investigarea experimentală a
mecanismelor simple. 58 * Planul înclinat. 1 *Utilizarea mecanismelor
- Elaborarea strategilor şi tacticilor *Regula de aur a mecanicii. simple.
de aplicare a mecanismelor simple la 59 -Rezolvarea problemelor cu 1
soluţionarea diverselor situaţii aplicarea conceptelor: mecanisme
cotidiene. simple
60 * Randamentul 1
mecanismelor simple
61 -Rezolvarea problemelor cu 1
aplicarea conceptelor: randamentul
mecanismelor simple
*Lucrarea de laborator:
62 -Lucrare de laborator: 1 „Determinarea randamentului
,,Determinarea randamentului unui unui mecanism simplu”.
mecanism simplu."
63 -Sinteză, Recapitulare, 1

Sistematizare- 64 Sistematizare-generalizare 1
generalizare.
65 -Evaluare sumativă 1 *Evaluare sumativă.
Evaluare
sumativă
Rezervă 66
67
68