Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Tîrgu-Mureș

Clasa a VII-a B
Diriginte: prof. gr.I, dr. Beatris Budea

Clasa a VII-a B
Planificarea orelor de consiliere şi orientare
Anul şcolar: 2017-2018
Consiliere și orientare - planificare anuală

Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Nr.crt MODULUL Număr de ore Număr de ore Număr de ore
Autocunoaştere şi dezvoltare
1 4 4
personală 8
2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 4
8
Managementul informaţiilor şi al
3 4 3
învăţării 7
4 Planificarea carierei 1 2
3
5 5 3 8
Calitatea stilului de viaţă
18 16 34
TOTAL ORE

Menţionăm că în perioada 21-25 mai 2018 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
Planificare calendaristică - semestrul I

NR.
OBIECTIVE DE SĂPT
MODUL CONŢINUTURI TEMA OR STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ .
E
- Joc de rol pe tema cunoaşterii și
Drepturi şi
1 S1 respectării diferitelor
responsabilităţi norme

1.
Respectul de sine şi - Exersarea comportamentelor de
1.1 AUTOCUNOAŞTERE respectul faţă de 1 S6 grup, în conformitate
AUTOCUNOAŞTER 1.1 să dovedească încredere
- Încredere în sine, reuşita ceilalţi cu anumite norme
E ŞI DEZVOLTARE în sine, în diferite situaţii
PERSONALĂ personală.
Autoevaluarea - Compuneri pe tema încrederii în
1 S14 sine şi a reuşitei
propriilor capacităţi
- Analiza unor personaje celebre,
Oamenii pe care îi
1 S15 din diferite domenii, prin prisma
admir încrederii în sine
2.1 ABILITĂŢI SOCIALE
- Cum recunoaştem un Violenţa verbală şi - Imaginarea şi discutarea unor
2.1 să analizeze caracte- 1 S2 situaţii care necesită autocontrol
lider? autocontrolul
risticile comportamentului
de lider, în cadrul grupurilor
2.2 COMUNICAREA de apartenenţă - Valorizarea rolului familiei în
Rolul meu în familie 1 S7 reuşita şcolară şi în afara şcolii
- Ce înseamnă comunicarea
2. COMUNICARE ŞI
eficientă?
ABILITĂŢI
SOCIALE - Abilităţi de comunicare: - Crearea unor situaţii de
Eu cu bune şi rele 1 S9 comunicare asertivă
ascultare, feed-back pozitiv, 2.2 să exerseze tehnici de
adresarea întrebărilor. comunicare eficientă, în
- Grijă şi sprijin în familie. contexte variate din punct - Promovarea prin materiale
- Diversitatea culturală şi Colaborare şi
de vedere social şi cultural 1 S17 informative a relaţiilor pozitive
etnică. competiţie între copii
- Interculturalitate.
NR.
OBIECTIVE DE SĂPT
MODUL CONŢINUTURI TEMA OR STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ .
E

3.1 ELEMENTE DE Ştiu să-mi organizez


3.1 Să folosească eficient 1 S3 - Fişe de lucru individual sau pe
MANAGEMENT AL timpul grupe, realizarea planului individual
timpul, ca resursă, pentru a
TIMPULUI de lucru şi al clasei, elaborarea
3. obţine succes în învăţare orarului zilnic, săptămânal sau
Surse de informaţii 1 S8
MANAGEMENTUL semestrial, pentru toate tipurile de
INFORMAŢIILOR activităţi
ŞI AL ÎNVĂŢĂRII - Activităţi de prezentare a
3.2. ÎNVĂŢARE 3.2 Să aplice tehnici de Gândirea critică 1 S12 informaţiilor în forme diverse în
EFICIENTĂ – TEHNICI stimulare a creativităţii în grup
DE STIMULARE A propria activitate de - Exerciţii de stimulare a
Ce înseamnă să fii creativităţii
CREATIVITĂŢII învăţare 1 S18
cult şi civilizat
4.1 PLANIFICAREA
4.1 să analizeze diferite
CARIEREI
meserii şi ocupaţii din
- Pregătirea educaţională - Studii de caz, pentru identificarea
perspectiva cerinţelor criteriilor de alegere a unei meserii
necesară unei ocupaţii /
educaţionale
angajări.
4. PLANIFICAREA
CARIEREI
- Criterii de analiză şi de Aptitudinile mele 1 S10
alegere a unei meserii.
4.2 să îşi analizeze - Discuţii cu membrii comunităţii,
propriile opţiuni privind cu privire la criterii de alegere a
- Decizie personală, traseului educaţional, a meseriei /
diferite meserii / ocupaţii,
informată şi responsabilă cu ocupaţiei
utilizând diferite criterii
privire la alegerea meseriei.

5.1 CALITATEA
5.1 să evalueze impactul
RELAŢIILOR SOCIALE
factorilor sociali, culturali, - Dezbateri, problematizări, studii
ŞI A MEDIULUI DE
5. CALITATEA economici şi de mediu Satisfacţia de a de caz pe tema influenţelor
MUNCĂ
STILULUI DE asupra propriilor opţiuni „consuma” timpul 1 S13 factorilor sociali, culturali,
VIAŢĂ -Factorii sociali, culturali, economici şi de mediu asupra
profesionale şi asupra liber
economici în formularea unor evoluţiei în carieră
evoluţiei în carieră
opţiuni profesionale şi în
dezvoltarea carierei.
NR.
OBIECTIVE DE SĂPT
MODUL CONŢINUTURI TEMA OR STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ .
E
- Discuţii, dezbateri pe tema
Vulnerabilitatea vulnerabilităţii mediului în
mediului în care mă 1 S4 care trăim; pe tema
5.1 CALITATEA
aflu alimentaţiei sănătoase
RELAŢIILOR SOCIALE
- Studiu de caz pe tema
ŞI A MEDIULUI DE
cunoaşterii drepturilor
MUNCĂ 5.1 să evalueze impactul
Mănânc sănătos? 1 S5 copilului
factorilor sociali, culturali,
5. CALITATEA - Exerciţii de identificare a
- Factorii sociali, culturali, economici şi de mediu
STILULUI DE modalităţilor de adaptare în
VIAŢĂ economici în formularea asupra propriilor opţiuni
Copil sunt şi eu... 1 S11 diverse situaţii potenţial
unor opţiuni profesionale şi profesionale şi asupra
stresante
în dezvoltarea carierei. evoluţiei în carieră
- Dezbateri, problematizări,
studii de caz pe tema
- Stereotipurile de gen şi
Vulnerabilitatea la influenţelor factorilor sociali,
planificarea carierei. 1 S16
stres culturali, economici şi de
mediu asupra evoluţiei în
carieră
Planificare calendaristică - semestrul al II-lea

NR.
OBIECTIVE DE SĂPT
MODUL CONŢINUTURI TEMA OR STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ .
E
- Chestionare şi fişe de
Cunoaşterea de sine
1 S20 autoevaluare pentru
– cheia succesului
identificarea punctelor tari, a
Adolescenţa – vârsta celor slabe şi a intereselor
idealurilor şi a 1 S25 - Portofoliul resurselor
1. 1.1 AUTOCUNOAŞTERE personale
întrebărilor
AUTOCUNOAŞTER 1.1 să dovedească încredere
- Încredere în sine, reuşita Relaţia dintre - Dezbateri pe tema
E ŞI DEZVOLTARE în sine, în diferite situaţii
PERSONALĂ personală. respecctul de sine şi 1 S29 adolescenţei
emoţii - Compuneri pe tema
încrederii în sine şi a reuşitei
- Culegere de informaţii şi
Autoevaluarea
1 S35 discuţii în grup despre
propriilor capacităţi
schimbările specifice
pubertăţii
2.1 ABILITĂŢI SOCIALE - Scenarii aplicate în clasă / în
- Cum recunoaştem un Schimbările din afara clasei, pentru exersarea
1 S21
lider? 2.1 să analizeze caracte- familie rolurilor competitive
risticile comportamentului - Tehnici de ascultare activă, a
2.2 COMUNICAREA de lider, în cadrul grupurilor oferirii de feed-back, de
Diversitatea şi
- Ce înseamnă comunicarea de apartenenţă 1 S22 adresare a întrebărilor aplicate
2. COMUNICARE ŞI dferenţele culturale
eficientă? în
ABILITĂŢI
SOCIALE - Abilităţi de comunicare: perechi / grup
ascultare, feed-back pozitiv, - Promovarea prin materiale
2.2 să exerseze tehnici de Persoane importante
adresarea întrebărilor. 1 S28 informative a relaţiilor
comunicare eficientă, în în viaţa mea
- Grijă şi sprijin în familie. pozitive între copii şi părinţi
- Diversitatea culturală şi contexte variate din punct - Realizarea unor postere,
etnică. de vedere social şi cultural Comunicare şi pliante despre diversitate şi
1 S33
- Interculturalitate. abilităţi sociale diferenţele culturale
NR.
OBIECTIVE DE SĂPT
MODUL CONŢINUTURI TEMA OR STRATEGII DE LUCRU
REFERINȚĂ .
E
1 - Exerciţii de stimulare a
3.1 ELEMENTE DE Limbajul creativităţii
3.1 Să folosească eficient S27
MANAGEMENT AL informaţiilor - Discuţii de grup despre utilitatea
TIMPULUI timpul, ca resursă, pentru a informaţiilor dintr-o carte şi
3. obţine succes în învăţare Cartea – cel mai bun însemnătatea ei pentru copii, pentru
MANAGEMENTUL 1 S24 oameni
prieten al meu
INFORMAŢIILOR - Discuţii de grup privind avantajele
ŞI AL ÎNVĂŢĂRII şi limitele utilizării TIC
3.2. ÎNVĂŢARE 3.2 Să aplice tehnici de - Activităţi de selectare a
Avantaje şi limite ale
EFICIENTĂ – TEHNICI stimulare a creativităţii în informaţiilor în raport cu diferite
folosirii 1 S30
DE STIMULARE A propria activitate de sarcini de învăţare
calculatorului - Activităţi de explorare a surselor
CREATIVITĂŢII învăţare
de informaţii
4.1 PLANIFICAREA
4.1 să analizeze diferite
CARIEREI
meserii şi ocupaţii din
- Pregătirea educaţională Cum iau o decizie 1 S31
perspectiva cerinţelor - Studii de caz, pentru identificarea
necesară unei ocupaţii / criteriilor de alegere a unei meserii
educaţionale
4. PLANIFICAREA angajări. - Discuţii cu membrii comunităţii,
CARIEREI - Criterii de analiză şi de cu privire la criterii de alegere a
4.2 să îşi analizeze traseului educaţional, a
alegere a unei meserii.
propriile opţiuni privind meseriei / ocupaţiei
- Decizie personală, Domenii profesionale 1 S19
diferite meserii / ocupaţii,
informată şi responsabilă cu
utilizând diferite criterii
privire la alegerea meseriei.
5.1 CALITATEA 8 Martie – Ziua - Dezbateri, problematizări, studii
Internaţională a 1 S23 de caz pe tema influenţelor
RELAŢIILOR SOCIALE 5.1 să evalueze impactul factorilor sociali, culturali,
ŞI A MEDIULUI DE factorilor sociali, culturali, Femeii economici şi de mediu asupra
5. CALITATEA
MUNCĂ economici şi de mediu Minte sănătoasă în evoluţiei în carieră
STILULUI DE 1 S26 - Discuţii, dezbateri pe tema
VIAŢĂ -Factorii sociali, culturali, asupra propriilor opţiuni corp sănătos
economici în formularea unor profesionale şi asupra vulnerabilităţii mediului în care
trăim; pe tema alimentaţiei
opţiuni profesionale şi în evoluţiei în carieră Influenţe sociale 1 S34 sănătoase, opţiunilor educaţionale şi
dezvoltarea carierei. de viaţă
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

1. „Drepturi şi responsabilităţi” S1 11 - 15 IX

2. „Violenţa verbalǎ şi autocontrolul” S2 18 - 22 IX

3. „Ştiu să-mi organizez timpul” S3 25 - 29 IX

4. „Vulnerabilitatea mediului în care mă aflu” S4 2-6X

5. „Mănânc sănătos?” S5 9 - 13 X

6. „Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi” S6 16 - 20 X

7. „Rolul meu în familie” S7 23 - 27 X

8. „Surse de informaţii” S8 30 X - 3 XI

9. „Eu cu bune şi rele” S9 6 - 10 XI

10. „Aptitudinile mele” S10 13 - 17 XI


Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

11. „Copil sunt şi eu...” S11 20 - 24 XI

12. „Gândirea critică” S12 27 - 29 XI

13. „Satisfacţia de a „consuma” timpul liber” S13 4 - 8 XII

14. „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” S14 11 - 15 XII

15. „Oamenii pe care îi admir” S15 18 - 22 XII

16. „Vulnerabilitatea la stres” S16 15 - 19 I

17. „Colaborare şi competiţie” S17 22 - 26 I

18. „Ce înseamnă să fii cult şi civilizat?” S18 29 I - 2 II


SEMESTRUL al II-lea

Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

19. „Domenii profesionale” S19 12 - 16 II

20. „Cunoaşterea de sine-cheia succesului” S20 19 - 23 II

21. „Schimbările din familie” S21 26 II - 2 III

22. „Diveristatea şi diferenţele culturale” S22 5 - 9 III

23. „8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii” S23 12 - 16 III

24. „Cartea – cel mai bun prieten al meu” S24 19 - 23 III

25. „Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor” S25 26 - 30 III

26. „Minte sănătoasă în corp sănătos” S26 11 - 13 IV

27. „Limbajul informaţiilor” S27 16 - 20 IV

28. „Persoane importante în viaţa mea” S28 23 - 27 IV


Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

29. „Relaţia dintre respectul de sine şi emoţii” S29 30 IV - 4 V

30. „Avantaje şi limite ale folosirii TIC” S30 7 - 11 V

31. „Cum iau o decizie” S31 14 - 18 V

32. „Şă ştii mai multe, să fii mai bun!“ S32 21 - 25 V

33. „Comunicare şi abilităţi sociale” S33 29 - 31 V

34. „Influenţe sociale“ S34 4 - 8 VI

35. „Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” S35 11 - 15 VI