Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Obligaţii etice şi deontologice ale asistentului medical -obligaţia


acordării îngrijirilor medicale

Asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu poate face discriminări pe


baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, faţă de pacienţi.
Asistentul medical are obligaţia să acorde asistenţă medicală şi
îngrijirile necesare în limita competenţei sale profesionale.
În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii),
sau accidentări în masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente
nucleare, etc), asistentul medical este obligat să răspundă la chemare, chiar
să-şi ofere de bună voie serviciile de îngrijire, imediat ce a luat cunoştiinţă
despre eveniment.
Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical trebuie întotdeauna
respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia. Dacă pacientul se află într-o
stare fizică sau psihică ce nu-i permit exprimarea lucidă a voinţei,
aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi
corect, pentru a hotărâ în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de
identificare, de comunicare, de deplasare, etc), sau a urgenţelor.
Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical
consideră că nu are suficiente cunoştiinţe sau experienţă pentru a asigura o
asistenţă corespunzătoare, va solicita un consult cu alţi colegi, sau va
îndruma bolnavul către alţi specialişti.
Bolnavul nevindecabil va fi tratat cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi cei
care au şanse de vindecare.
Asistentul medical va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi
neamestec în problemele familiale (morale, materiale, etc.) ale pacientului,
exprimându-şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul
sănănăţii pacientului, cu consimţământul prealabil al acestuia.

2. Obligaţii etice şi deontologice ale asistentului medical - Respectarea


drepturilor pacientului

Pacientul are următoarele drepturi:


 dreptul la informaţia medicală,
 dreptul la consimtământ,
 dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată,
 drepturi în domeniul reproducerii, drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.
Nerespectarea acestor prevederi cu privire la drepturile pacientului atrage,
după caz, răspunderea
 disciplinară,
 contravenţională
 penală,

3. Obligaţii etice şi deontologice ale asistentului medical - Consimţământul

O intervenţie în domeniul sănănăţii nu se poate efectua decât după ce


persoana vizată sau reprezentantul legal al acestuia şi-a dat consimţământul
în scris şi în cunoştinţă de cauză.
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală,
asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului
său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Situaţiile derogatorii sunt:
 incapacitatea pacientului de a consimţi;
 persoanele care suferă de o tulburare mintală;
 situaţiile de urgenţă;
 dorinţele exprimate anterior.
Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia,
este obligatoriu:
 pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate
din corpul său, în vederea
 stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
 în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea
ştiinţifică;
 în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală.
 în cazul donării de sânge ;
 în cazul prelevării sau transplantului de ţesuturi şi/sau organe
Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia după caz, nu
este obligatoriu în următoarele situaţii:
 a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie
medicală de urgenţă;
 b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră ca intervenţia
este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea
consimţământul, asistentul medical este obligat să anunţe medicul curant/de
gardă (decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate);
4. Obligaţii etice şi deontologice ale asistentului medical - Secretul
profesional

Secretul medical este obligatoriu.


Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din
sistemul sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului /
decesul pacientului.
Obiectul secretului îl constituie tot ceea ce asistentul medical, în calitatea sa de
profesionist, a aflat direct sau indirect, în legătură cu viaţa intimă a pacientului, a
familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic,
tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul
autopsiei.
Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional,
excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru
divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.
Interesul societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, bolilor venerice, bolilor
cu extindere în masă) primează faţă de interesul personal.
În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate, încât identitatea
pacientului să nu poată fi recunoscută.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical
numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o
cere în mod expres.
5. Situaţii speciale în practicarea profesiunii de asistent medical în sistem
instituţionalizat – Psihiatria
Psihiatria
Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de
sănătate de aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate
cerinţelor lor de sănătate. Orice persoană cu tulburări psihice trebuie apărată de
daunele pe care ar putea să i le producă administrarea nejustificată a unui
medicament, tehnică sau manevră de îngrijire şi tratament, de maltratările din
partea altor pacienţi sau persoane, ori alte acte de natură să antreneze o suferinţă
fizică sau psihică.
Consimţământul
(a) Pacientul cu tulburări psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a
deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. În cazul în care pacientul cu
tulburări psihice nu-şi poate exprima liber voinţa, consimţământul, în scris, trebuie
luat de la reprezentantul legal al acestuia.
(b) Nu este necesară obţinerea consimţământului atunci când este necesară
intervenţia de urgenţă.
(c)Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-
şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi
actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă
întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor au drept consecinţă punerea în pericol a
vieţii pacientului.
Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi
respectul demnităţii umane, şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de
exploatare economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor
dăuănătoare şi degradante.
Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică.
6. Prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana de la
donatorul in viata - conditii
a) prelevarea de organe, tesuturi si celule de origine umana, in scop terapeutic, se
poate efectua de la persoane majore in viata, avand capacitate de exercitiu deplina,
dupa obtinerea consimtamantului informat, scris, liber, prealabil si expres al
acestora, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Se interzice prelevarea de
organe, tesuturi si celule de la persoane fara capacitate de exercitiu;
b) consimtamantul se semneaza numai dupa ce donatorul a fost informat de medic,
asistentul social sau alte persoane cu pregatire de specialitate asupra eventualelor
riscuri si consecinte pe plan fizic, psihic, familial si profesional, rezultate din actul
prelevarii;
c) donatorul poate reveni asupra consimtamantului dat, pana in momentul
prelevarii;
d) prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana ca
urmare a exercitarii unei constrangeri de natura fizica sau morala asupra unei
persoane sunt interzise;
e) donarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana nu pot face
obiectul unor acte si fapte juridice, in scopul obtinerii unui folos material sau de
alta natura.
f) donatorul si primitorulvor semna un act legalizat prin care declara ca donarea se
face in scop umanitar, are caracter altruist si nu constituie obiectul unor acte si
fapte juridice in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura, conform
modelului prevazut in anexa nr. 1.

7. Prelevarea de organe, tesuturi si celule de la donatorul decedat -


conditii

1.se defineste ca donator decedat fara activitate cardiaca persoana la care s-a
constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabila si ireversibila, confirmata in spital
de 2 medici primari. Confirmarea donatorului decedat fara activitate cardiaca se
face conform protocolului de resuscitare.
2. se defineste ca donator decedat cu activitate cardiaca persoana la care s-a
constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului, conform protocolului
de declarare a mortii cerebrale.
3. declararea mortii cerebrale se face de catre medici care nu fac parte din
echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, tesuturi si celule de
origine umana;
4. prelevarea de organe, tesuturi si/sau celule de la persoanele decedate se face
numai cu consimtamantul scris a cel putin unul dintre membrii majori ai familiei
sau al rudelor, in urmatoarea ordine: sot, parinte, copil, frate, sora. In absenta
acestora, consimtamantul va fi luat de la persoana autorizata, in mod legal,
conform legislatiei in domeniu, sa il reprezinte pe defunct; in ambele situatii se
procedeaza conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
5. prelevarea se poate face fara consimtamantul membrilor familiei daca, in timpul
vietii, persoana decedata si-a exprimat deja optiunea in favoarea donarii, printr-un
act notarial de consimtamant pentru prelevare sau inscrierea in Registrul national al
donatorilor de organe, tesuturi si celule, conform modelului prevazut in anexa nr.
5;
6. prelevarea nu se poate face sub nici o forma daca, in timpul vietii, persoana
decedata si-a exprimat deja optiunea impotriva donarii, prin act de refuz al donarii
avizat de medicul de familie sau prin inscrierea in Registrul national al celor care
refuza sa doneze organe, tesuturi si celule. Actul de refuz al donarii, avizat de
medicul de familie, va fi prezentat de catre apartinatori coordonatorului de
transplant.
8. Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca
urmare a însuşirii competenţelor de bază în cursul formării profesionale de
nivel postliceal sau universitar :

a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de


îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă şi de recuperare în baza
competenţei însuşite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de
sănătate, de a planifica, de a organiza şi de a efectua aceste servicii;
b) protejarea şi ameliorarea sănătăţii prin administrarea tratamentului conform
prescripţiilor medicului;
c) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate
în baza competenţei de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane
informaţii care să le permită un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească;
d) acordarea primului ajutor în baza competenţei de a iniţia în mod independent
măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplicarea în situaţii de criză sau de
catastrofă a acestor măsuri;
e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc,
precum şi organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară
pe baza competenţelor de a colabora eficient cu alţi factori din sectorul sanitar şi de
a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită
îngrijire şi persoanelor apropiate;
f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de
sănătate de către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi;
g) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea
teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de
educaţie continuă în baza competenţei de a asigura o comunicare profesională
exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;
h) raportarea activităţilor specifice desfăşurate şi analiza independentă a calităţii
îngrijirilor de sănătate acordate pentru îmbunătăţirea practicii profesionale de
asistentul medical generalist;
i) desfăşurarea de activităţi de formare şi pregătire teoretică şi practică în instituţii
de învăţământ pentru pregătirea viitorilor asistenţi medicali generalişti, precum şi
de activităţi de pregătire a personalului sanitar auxiliar.
8. Atribuţiile OAMMR
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi
reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, indiferent de
forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
 autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de
asistent medical obţinute în România şi emite documentele necesare
recunoaşterii profesionale în celelalte state membre ale UE, în statele
aparţinând Spaţiului Economic European;
 elaborează şi, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii
săi, în conformitate cu reglementările U E;
 recunoaşte calificările profesionale de asistent medical generalist, de
moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii
Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European
b) autorizează exercitarea temporară şi ocazională a profesiilor de asistent
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe
în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale
dintre România şi aceste state;
c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a
reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent
medical şi asigură aplicarea acestora;
d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite
certificatul de status profesional curent. Metodologia de întocmire şi eliberare a
certificatului de status profesional curent se stabileşte prin hotărâre a Consiliului
naţional al OAMMR
e) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale
membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului
medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical în exercitarea profesiei;
f) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale
filialelor sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere
ierarhic superioare
g) asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii
medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;
h) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de
îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
i) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de
asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe
care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
k) elaborează şi adoptă statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
OAMMR şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, luând
măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
l) înregistrează membrii în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali
generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe care îl actualizează
permanent şi administrează pagina de internet pe care este publicat;
m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie
profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de
jurisdicţie profesională;
n) asigură schimbul de informaţii, cu autorităţile competente ale altor state în
vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi
asistenţii medicali;
o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea
activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii
medicali cetăţeni ai statelor membre ale UE;
p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din
domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind
exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;
q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor
şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, desemnează reprezentanţi în
comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea
posturilor vacante din unităţile sanitare publice;
r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;
s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă
profesională;
t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în
calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul
asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi
asistenţi medicali;
u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul
sănătăţii;
v) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, la
stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru
învăţământul superior de asistenţă medicală;
x) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist și
organizează examenul de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti,
moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi emite certificatele
de grad principal candidaţilor care au promovat acest examen;
z) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.
10. Drepturile membrilor OAMMR:
a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale OAMMR, în condiţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea OAMMR
şi a filialelor acestuia;
c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale OAMMR, naţionale
sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate;
d) de a participa la acţiunile organizate de OAMMR şi de a fi informaţi despre
desfăşurarea acestora;
e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuă
pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;
f) de a contesta sancţiunile primite, în termen de 30 de zile de la comunicarea lor,
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă
g) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau
naţional în structurile OAMMR de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care
îndeplinesc funcţiile respective;
h) de a li se acorda, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite,
recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv al
OAMMR, precum şi calitatea de membru de onoare;
i) de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
11. Obligaţiile membrilor OAMMR
a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi
legislaţia în domeniul sănătăţii;
b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului OAMMR privind exercitarea
profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului
de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului
medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de
conducere ale OAMMR
c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;
d) să nu aducă prejudicii reputaţiei OAMMR şi prestigiului profesiei de asistent
medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;
f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti,
moaşelor şi asistenţilor medicali;
g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale
OAMMR;
h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai
OAMMR;
i) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al
OAMMR;
j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau
membru în organele de conducere ale OAMMR, în filialele judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti;
k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire
profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;
l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional
sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă
activităţile profesionale executate;
m) să respecte drepturile pacienţilor.

S-ar putea să vă placă și