Sunteți pe pagina 1din 10

ŞTIINŢA SINELUI ŞI A RELAŢIILOR INTERPERSONALE

OPŢIONAL
- PROIECT DE PROGRAMĂ -

Clasa a VIII –a
Nr. ore / săptămână :1 oră

ARGUMENT

Într-o societate pluralistă este nevoie de oameni empatici, toleranţi, capabili să se implice cu responsabilitate în
viaţa colectivităţii şi să abordeze lucrurile şi din perspectiva celuilalt. Acest fapt generează altruism şi compasiune, respect
reciproc – calităţi absolut necesare unui discurs public constructiv.
Şcoala are un rol central în cultivarea caracterului, prin inocularea autodisciplinei şi a empatiei, a perseverenţei
şi a răspunderii personale- atitudini care permit o reală implicare civică. Dar valorile morale nu trebuie doar afirmate, ci
aplicate în practică, prin formarea de capacităţi fundamentale emoţionale şi sociale. În acest sens, alfabetizarea emoţională
trebuie să meargă mână în mână cu educarea caracterului, cu dezvoltarea morală şi cetăţenească.
Paradigma educaţională clasică favorizează valorile intelectului, precum cunoaşterea,obiectivitatea, rigoarea,
coerenţa, raţionalitatea, ş.a., ignorând sau ocolind universul emoţional şi motivaţional, ca standard de performanţă
individuală. Realitatea contrazice însă acest ideal al perfecţiunii raţionale, omul fiind animat în încercările sale nu doar de
principii şi valori obiective, ci şi de emoţii, sentimente, pasiuni, dorinţe, motive, convingeri, nevoi, ş.a., fapt care ne obligă
să tratăm cu seriozitate şi acest univers „sensibil”, nuanţat, de manifestare a umanului. Controlul emoţional este esenţial în
dezvoltarea capacităţii intelectuale a copilului, orice disconfort în acest sens periclitându-i posibilităţile de a învăţa. Felul
cum reuşim în viaţă s-a dovedit a fi determinat atât de inteligenţa raţională (academică), cât şi de inteligenţa emoţională.
Armonizând mintea şi sufletul, gândirea şi simţirea, dorim să formăm elevilor capacitatea de a fi în stare să se motiveze în
faţa frustrărilor,să-şi stăpânească impulsurile, să-şi amâne satisfacţiile, să-şi regleze stările de spirit astfel încât să
împiedice necazurile să le întunece gândirea, să accepte diferenţele dintre ei, să comunice empatic, creativ, deschis, să
colaboreze cu ceilalţi pentru identificarea unor soluţii comune avantajoase, să persevereze şi să spere.

VALORI ŞI ATITUDINI

Disciplina opţională „ Ştiinţa Sinelui şi a relaţiilor interpersonale ” urmăreşte să facă din emoţii şi din viaţa în
societate o temă în sine. „Să dăm inteligenţă emoţiilor! ”, iată imperativul afirmat de Aristotel în Etica Nicomahică pentru
a duce o viaţă fericită şi împlinită social. Coordonarea dispoziţiilor sufleteşti este însăşi esenţa raporturilor interumane,
baza eficienţei interpersonale.
În cadrul acestei discipline opţionale ne propunem realizarea unui demers practic, de adâncire în sine, de
autocunoaştere, în vederea sesizării aspectelor pozitive, dar şi negative ale fiecăruia, dar care, corectate corespunzător şi
racordate nevoilor celorlalţi să ne ofere căi concrete şi realiste de relaţionare socială reuşită. Sentimentul valorii personale,
pe care încercăm să-l formăm elevilor, le va oferi siguranţa interioară şi încrederea necesare unei vieţi trăite în spiritul
comunitar al interdependenţei.
Demersul nostru este motivat şi de caracteristicile specifice pubertăţii, când deficienţele în controlul şi
exprimarea emoţiilor duc la incapacitatea de adaptare la viaţa socială şi la dezastre interpersonale repetate. În plus, aceasta
este o ocazie potrivită de a corecta anumite prejudecăţi şi obişnuinţe emoţionale nesănătoase, formate în familie sau în alte
medii de relaţie.
Învăţând să-şi exprime sentimentele, să aleagă reacţia cea mai potrivită ca răspuns la emoţie, să-şi lărgească
perspectiva de abordare a problemelor într-un mod creativ, interactiv, dobândind abilităţi practice de negociator şi
mediator, empatizând, cooperând, confruntându-se constructiv în găsirea unor soluţii comune, elevii vor fi avantajaţi,
reacţionând productiv împotriva discriminărilor de orice natură. În plus,dobândirea unor asemenea capacităţi emoţionale şi
sociale s-a dovedit benefică în formarea şi menţinerea dispoziţiei de a învăţa în general. Reuşita în relaţiile interpersonale
constituie temeiul unei vieţi integre şi împlinite

ŞTIINŢA SINELUI ŞI A RELAŢIILOR INTERPERSONALE

OBIECTIVE DE ACTIVITĂŢI DE EVALUARE


REFERINŢĂ ÎNVĂŢARE
ELEVUL: - Recunoaşterea - Autoevaluare
- Să identifice emoţiile şi simptomelor fiziologice şi - Observare sistematică
reacţiile personale; cognitive (gânduri) ale - Exerciţii de
- Să recunoască tiparele emoţiilor (mimarea sau comunicare( care să
emoţionale comune ; descrierea lor); exerseze diferite forme
- Să-şi stăpânească afectele - Înţelegerea a ceea ce se de comunicare), de
într-un mod raţional; află în spatele unui folosire a tehnicilor de
- Să cunoască relaţia dintre sentiment ( studiu de caz); comunicare eficientă,
gânduri, sentimente şi - Ex. de încurajare de negociere, de
reacţii; reciprocă; discuţii despre mediere,etc.
- Să-şi formeze sentimentul talentele, pasiunile - Dezbaterea unor
stimei de sine ; personale; expoziţii probleme controversate
- Să utilizeze gândirea - Jocuri de rol bazate pe care să implice discuţii
pozitivă; empatie şi altruism; civilizate;
- Să-şi autoevalueze - Găsirea căilor de a stăpâni - Analiza modului de
personalitatea cu realism; temerile, anxietatea, mânia, prevenire sau de
- Să-şi manifeste tristeţea, etc.( control rezolvare a unui
responsabilitatea în diverse cognitiv, ex. fizic, metode conflict;
situaţii sociale; de relaxare); - Eseuri;
- Să comunice eficient, - Lucru individual şi în - Proiecte pe teme date;
empatic, creativ, deschis; grupuri mici pentru - Portofolii pe teme date;
- Să-şi cunoască motivaţiile rezolvarea unor probleme - Întocmirea unui
pentru ajunge la optimul cotidiene, alegerea soluţiei minidicţionar de
performanţei personale şi pe care o simt ca cea mai specialitate;
sociale; potrivită şi evaluarea - Teste, chestionare,
- Să exerseze deprinderi rezultatelor după un timp; rebusuri;
sociale fundamentale - Ex. de comunicare - Probe orale , scrise.
pentru existenţa grupului: folosind diferite tehnici de
toleranţa, cooperarea, soluţionare a conflictelor;
altruismul, solidaritatea; Studiu de caz; Portofoliu;
- Să aplice diferite strategii - Elaborarea unui cod de
de soluţionare paşnică a conduită şi comunicare la
conflictelor; nivelul clasei
- Să-şi dezvolte capacităţi - Joc de rol
de mediere, negociere; - Dezbateri la nivelul
- Să se implice activ în grupului de lucru;
problemele grupurilor din
care face parte ;
CONŢINUTURI

SEMESTRUL I
I Prezentarea tematicii opţionalului...............................................................1 oră
II AUTOCUNOAŞTERE
II.1. Afectele şi administrarea lor...............................................................5 ore
- Identificarea emoţiilor şi a reacţiilor personale.......1 oră
- Recunoaşterea tiparelor emoţionale........................1 oră
- Inventarul sentimentelor, pasiunilor........................1 oră
- Stăpânirea afectelor..................................................2 ore
II.2. Acceptarea de sine...............................................................................8 ore
- Sentimentul stimei de sine.......................................1 oră
- Gândirea pozitivă.....................................................1 oră
- Realismul ( a-ţi recunoaşte punctele tari şi punctele slabe) şi
umorul în definirea personalităţii.............................1 oră
- Autodezvăluirea (a preţui deschiderea şi a pune încrederea la
baza unei relaţii)........................................................1 oră
- Responsabilitatea (asumarea răspunderii, recunoaşterea
consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor, acceptarea
sentimentelor şi a dispoziţiilor personale şi afirmarea lor fără
mânie sau pasivitate, ducerea la capăt a promisiunilor,
implicarea totală în scopuri pozitive- succesul şcolar, de
exemplu)....................................................................4 ore

SEMESTRUL al II-lea
III.COMUNICARE ŞI MOTIVARE.................................................................9 ore
III.1. Verbal – Non-verbal.............................................................1 oră
III.2. Empatia – deschiderea sau blocarea comunicării.................1 oră
III.3. Ascultarea activă..................................................................1 oră
III.4. Asertivitatea adecvată..........................................................2 ore
III.5. Răspunsul creativ – probleme sau provocări.......................1 oră
III.6. Trebuinţe, motive, interese, convingeri, idealuri.................2 ore
III.7. Motivaţie şi performanţă......................................................1 oră
IV. DINAMICA DE GRUP...............................................................................10 ore
IV.1. Norme şi relaţii de grup........................................................1 oră
IV.2. Cooperarea şi competiţia......................................................2 ore
IV.3. Victorie / victorie – adversari sau parteneri ?.......................1 oră
IV.4. Negocierea............................................................................2 ore
IV.5. Medierea...............................................................................2 ore
IV.6. Voinţa rezolvării conflictelor................................................2 ore
V. RECAPITULARE GENERALĂ .................................................................2 ore

BIBLIOGRAFIE

1. Aristotel - Etica Nicomahică ,Ed.ştiinţifică şi tehnică, Bucureşti, 1988.


2. Băncilă, Gabriela, Zamfir, Ghe.- Algoritmul succesului – Repere
actuale în învăţământul preuniversitar, Ed. Polirom, 1999.
3. Birkenbihl , Vera F.- Antrenamentul comunicării sau arta de a ne
înţelege. Stabilirea unor relaţii interumane eficiente
Gemma Pres, 1998, Trad. De Aurelia Mihalache.
4. Cornelius, Helena - Faire, Shoshana - Ştiinţa rezolvării conflictelor.
Fiecare poate câştiga Trad. De Ana Stoica
Constantin,Ed. Ştiinţă şi tehnică,Bucureşti, 1996.
5. Covey , Stephen R. – Eficienţa în şapte trepte sau un abecedar al
înţelepciunii , Ed. All, Bucureşti, 1995.
6. Cosmovici, Andrei (coord.)- Psihologie , Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
7. Dafinoiu, Ion – Personalitatea. Metode de abordare clinică, observaţia
şi interviul , Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
8. Goleman, Daniel – Inteligenţa emoţională ,Ed. Curtea Veche,Bucureşti,
2001, Trad. de Irina-Margareta Nistor.
9. Golu, Pantelimon - Zlate, Mielu – Psihologia copilului , Ed. didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1993.
10. Gray, John – Copiii sunt din rai – Metode de educaţie pozitivă pentru
a creşte copii cooperanţi, încrezători şi sufletişti ,
Ed. Vremea , Bucureşti, 2001, Trad. de M. Giugariu.
11. Hayes, Nicky – Introducere în psihologie , Ed. All, 1997.
12. Neculau, Adrian (coord.) – Psihologie socială , Ed. Polirom, Iaşi, 1996.
13. Radu, Ion – Introducere în psihologia contemporană, Ed.Sincron,1991.
14. Rădulescu – Motru, Constantin – Curs de psihologie , Ed. Esotera,
Bucureşti, 1996.
15. Shapiro, Daniel – Conflictele şi comunicarea , Open Society Institute,
New York, 1995, Trad. de Dakmara Georgescu şi Diana Stanciu.
16. Segal, Jeanne – Dezvoltarea inteligenţei emoţionale , Ed. Teora,
Bucureşti, 1999.
17. Stanton, Nicki – Comunicarea , Ed. ştiinţă şi tehnică, Bucureşti,1995.
ŞTIINŢA SINELUI ŞI A RELAŢIILOR INTERPERSONALE
OPŢIONAL – CLASA a VIII-a

Proiectul unităţii de învăţare: III. COMUNICARE ŞI MOTIVARE


CONŢINUTURI OBIECTIVE ACTIVITĂŢI RESURSE EVALUARE
1.VERBAL- - să cunoască elementele - definirea comunicării şi descrierea 1 oră (S1-09.01.2004) Observă o situaţie de com.
NONVERBAL comunicării; procesului comunicării; - scheme, vocabular, Identifică elementele.
-să înţeleagă importanţa -exemplificarea formelor de comunicare - cursuri on-line, Transferă proc. de com. în
com. non-verbale şi să o -construirea unor mesaje pozitive, - „Limbajul trupului” de alt context. Analizeză
folosească adecvat. negative (verbal, non-verbal) A.Pease, comparativ situaţiile.
-să identifice barierele în - îmbunătăţirea abilităţilor non-verbale - „Limbajul vorbirii”, de A. -Autoobservaţie,
comunicarea eficientă; de comunicare(expresivitatea mimicii). Pease şi A. Garner observare reciprocă;
2.EMPATIA- - să recunoască empatia; - Studiul de caz- viaţa fără empatie: 1 oră (S2- 16.01.2004) -Descrie ce simte: o
DESCHIDEREA -să „citească” emoţiile (dominare, manipulare, subminare, - fişe de lucru în echipă; victimă a unei agresiuni,
SAU BLOCAREA altora şi să le înţeleagă; refuz, molestare). - vocabular, poze, imagini, un om care a câştigat o
COMUNICĂRII - să aplice modalităţi de -recunoaşterea notelor emoţionale ale -D. Goleman: „Inteligenţa sumă mare de bani, un
a induce empatia; celorlalţi, transmise prin cuvinte, dar emoţională”, pag.124-136. copil molestat de părinţi,
mai ales non-verbal; etc.
3.ASCULTAREA -să înţeleagă conceptul; -prezentarea unor căi de realizare a 1 oră (S3- 23.01.2004) Ex. de ascultare activă în
ACTIVĂ -să cunoască modalităţi ascultării active; -fişe de lucru în echipă; propria familie (sau în
de realizare a asc.active; -să–şi însuşească tehnicile de ascultare -vocabular, scheme; clasă) şi consemnarea
-să identifice situaţiile în pentru obţinerea de informaţii, pentru a- H.Cornelius:”Ştiinţa rezultatelor.
care este folosită asc. l face pe celălalt să audă ce spune rezolvării conflictelor”, - Testarea calităţii de bun
activă:pentru informare, (confirmarea) sau pentru a reduce pag.73-87, p. 154-159. ascultător (J. Maxwell-
confirmare şi iritare; ostilitatea vorbitorului (studii de caz) op.cit., p.135)
4.ASERTIVITATEA - să înveţe sau să–şi -cunoaşterea drepturilor asertive; 2 ore (S4-30.01; S5-06.02) Aplicarea unui chestionar
ADECVATĂ dezvolte comportam. -scenariu de modificare a comportam. -tabele, fişe de lucru, de asertivitate pentru
asertiv, în opoziţie cu cel nonasertive(Rakos, 1991); chestionar; A. Băban- evaluarea stilului de
pasiv sau agresiv; -realizarea în grup a unor mesaje „Consiliere educaţională” comunicare(pasiv, asertiv,
verbale pasive, agresive, asertive; - H. Cornelius:”Ştiinţa agresiv)
rezolvării conflictelor”

5.RĂSPUNSUL -să înţeleagă dif. între - supravegherea limbajului, a atitudinii 1 oră (S6- 13.02.2004) Concepeţi 10 fraze pe
CREATIV- reacţie şi răspuns; când vorbim despre o problemă (ex.de Coli de hârtie, creioane care le-aţi putea adresa
PROBLEME SAU -să accepte situaţia fără inhibare a gândirii negative); colorate, fişe de lucru; unui coleg furios
PROVOCĂRI a o evalua; -ex. de conştientizare şi control a H.Cornelius-op.cit.p.46-58.
-să înveţe din greşeli; energiei fizice, emoţionale, D. Goleman- op.cit.p.208.
- desene simbol;
6.TREBUINŢE, -să cunoască -identificarea cât mai multor interese, 2 ore (S7:20.02;S8:27.02) Recunoaşteţi realizările
MOTIVE, semnificaţia noţiunilor; motive, convingeri, idealuri (puncte tari fişe de lucru; personale şi apreciaţi
INTERESE, -să înţeleagă dinamica şi ale personalităţii şi puncte slabe); A.Băban- op.cit.p.70-72. propria dvs. contribuţie la
CONVINGERI, reperele dezvoltării -discutarea oportunităţilor pe care le pot G.Băncilă-„Algoritmul succesul clasei ca grup.
IDEALURI personale; avea, a modului în care pot fi folosite; succesului”, p.33
J.C.Maxwell-„Dezvoltă
liderul din tine”, p.130-133.
7.MOTIVAŢIE ŞI -să cunoască motivele -construirea unei liste de motive 1 oră (S9: 05.03.2004) Recunoaşteţi rolurile pe
PERFORMANŢĂ care l-ar putea mobiliza (intrinseci, extrinseci) care l-ar stimula fişe de lucru despre care le aveţi şi planificaţi-
să atingă performanţa să înveţe mai bine,de ex. procesele motivaţionale, vă performanţa
(să înveţe mai bine); -învăţarea unor comportamente A. Băban- op.cit.p.166-7. săptămânal / lunar, în
-să deosebească între motivaţionale (implicarea în rezolvarea S. Covey-„Eficienţa în şapte funcţie de ceea ce vă
performanţă şi sarcinii, stima de sine, cooperarea, etc.) trepte”, p.148,93. motivează mai mult .
competenţă;

S-ar putea să vă placă și