Sunteți pe pagina 1din 15

DOCUMENTE MOLDOYENESTI INEDITE

DIN SECOLELE AL XVI-LEA SI AL XVII-LEA

DE

N. GRIGORAS §i

I. CAPROSU

Depistarea si publicarea documentelor medievale romanesti inedite

din fondurile publice sau particulare au dobindit in ultima vreme o impor-

tanta cu totul aparte, data fiind vasta actiune initiata de Sectia de

stiinte istorice a Academiei Republicii Socialiste Romania de editare

stiintifica a acestor acte Intr-un corpus complet. Avind in vedere acest

fapt, ca si convingerea ca orice document nou sporeste informatia asupra

trecutului nostru, publicam un manunchi de sapte documente moldo-

venesti inedite din sec. al XVI-lea si al XVII-lea depistate de noi in

depozitele unor arhive judetene si muzeale din Moldova.

Pe linga faptul ca sint inedite, aceste documente aduc date noi

asupra unor evenimente si institutii din sec. al XVI-lea si al XVII-lea.

Primul document pe care-1 publicam, scris in caneelaria lui Petru Rare;;,;

(23 aprilie 1529), aduce stiri noi cu privire la rascoala boierilor moldoveni

din anul 1523. Astfel, sintem informati ca marele ceasnic Dragota Sacu-

ianul, unul din complotisti, despre care istoriografia miastra presupunea

ea fusese decapitat, a scapat cu viata si a fost iertat de Petru Rares,

care i-a restituit unele proprietati ce -i fusesera confiscate de Stefan

cel Tinar. Dam acum textul si traducerea dupa

originalul slavon.

Documentele nr. 2 si 3, pe linga faptul ca sporesc numarul extrem

de redus al documentelor pe care le cunoastem de la Ion voda, intregesc

cu noi informatii unele aspecte cunoscute ale politicii interne a acestui domn (sustinerea micilor proprietari amenintati cu acapararea ocinilor de catre marea boierime ; vezi doc. nr. 3). Actul din 1574 mai 13 pre-

zinta, de asemenea, importanta pentru cunoasterea cronologiei domniei

lui Ion voda, f iind ultimul document pe care ii cunoastem emis de

cancelaria viteazului domn.

Documentele nr. 4 (13 aprilie 1586) si nr. 6 (16 noiembrie 1595 )

cup rind date noi despre existenta manastirii Salajani-Botosani si a

sTUDI1". tomul 21. or. 2. p. 243

257. 1968.

www.dacoromanica.ro

244

N. GRIUORA$ $i

I. CAPE.0317

2.

ctitorului ei, intemeiata inainte de 25 mai 1528 1 si mentionaa in docu- mentele interne, pentru prima oars, la 29 aprilie 1329 2.

In sfirsit, pe lingA un hrisov al lui Petru *chiopul, adnotat de Radu

Mihnea (nr. 5), publicam un document (nr. 7) privind legAturile boierilor

Stroici cu ctitoria, lui Anastase Crimea de la Dragomirna. Toate aceste

acte aduc in acelasi timp not informatii despre satele Cordareni, Tauteni,

Dumeni si Galugareni (Botosani), Marce§ti §i Luncani (Bacau), S'arajani

(Botosani), Minjesti si Drujesti (Ia§i).

La editarea acestor documente am adoptat normele stabilite de

Sectia de stiinte istorice pentru editarea colectiei Documenta Romaniae Historica (v. Introducerea de la vol. I, B, Tara Romaneasca), cu singura deosebire de a fi marcat mice intregire a textului prin paranteze unghiu-

lare( <

>).

1529 (7037) aprilie 23.

Petru Rares voievod intoarce lui Dragota Sa'ouianul satul Cor-

dareni, pe Lubaneasa, pe care i-1 lease o data cu altele $tefan,

eel Tinar voievod.

KOMW,A,A, r<o>cri<o>A<a>p% semzuf

llAWAAARCKOH. 311AMEHHTO 4HHHM HCCHM HAWHAA AHCTWM KlICtAA KTW HAN Or3pHT

HAH tro 4TOr4H OrCAla/WHT MKE TOT HCTHHH11111 HAW K'kpfrh1H cnovra, HAH ApArOTA,

f illi<H>A<O>CTII0 R<O>FKIEFO, A1-111 11171311

Giocovramorn, cnortam HAM

npatto H

K'tpHO. Ttt

M111,

KHAtKWIF

npagoittpHolo

cnoyxmoy WO AO NAC, MAAOKAAH ECA1111 Ero WCOEHOIO HM11110 M<H>A<O>CTII0 H AAAH

H KpATHAH ICA11,1

I/110V WT MAC S HAWS ammo, oy illiWAAAKCKOH, npaKSto

fro WT-

HHHS H K111103114E01 fro, fAHO CIAO HA 106AHtC4, DOA E111C0K010 AOIrKpOKS, NA amt

HOpAlaptHH, 1110 WH 61LIA KOVAHA TOE CIAO WT

ovHorka CT4p0r0 10EAH4, SA $11 SAATA TATApCKHX,

cT4poro /064H4, WT riptAtm Hainfro fintaampa

KOIKOA161. TOE KKIWE IlliCAHHOE A4

Htra, AO4KA

IIHApfHKI1

KopAapt,

HCIlpHKHATA 4TO HA1AA AtA4 EH,

ECT EMOV WT HAC 1513HK C11 K hCEA1 AOKOAWAA H AtTIM Er0

H

011184ATWA1 ero H

aptoraSgirrwm tro

H npaninpiATwm ero H ichcomor pwAS tro KTW C1A EMOy H3K43ET

HAH 6AWKFII11, lifflOpSWEHO HHKOAHNif H4 KtK11.1.

CI KOTAp Toaaoy !vim pmeHHomoy

CfA0y,

WO HA

lO6antc4,

A0y6pOKS, HA NAV& KOpAAptHWAA, Ad ECT n0 CTA130A101^ KOTApli WT

notwvAA

NB

KtKA WSCHKAAH.

noA

NisJCOKOF0

<Toff cTopwH

fl npaRanIa tor-Hamm 1110

WH HMAA HA TOE CIAO WT EpATA r<O>C<I10>A<CT>KA

A1H, ROrAAHA KOEKOAW, T44 FlpHRHATE ECT CKASUFIA WT EpATAHH4

r<o>c<no>A<rr>Ka

MH

GlItAH

KOEKOAA KOAH Estor rbrptwan

Fi (TS/AA EMOV H ApSHH MA fro.

IleTpA

KoegoAT H KtpA nptg-hsmosnemuro C<111>NA r<o>c<no>A<cT>Ra MN, ELOrA4H4, H is pd

VI Ha TO KT Ktpa Hawero r<0>C<110>A<CT>KA

KIMWE

LIHCAHHAPO,

Ar111

1 P. P. Panaitescu, Manuscrise slave din Biblioleca Academiei R.P.R., vol. I, Bucu-

re§ti, 1958, p. 33-34.

2 Documenle privind isloria Romdniei, A., Moldova, veac. XVI, vol.

www.dacoromanica.ro

I, p. 320 -321_

DOCUMENTE MOLDOVENESTI DIN SEC. XVIxvil

3

 

245

fitpti

EAHA PKAA6S,

HAWHr E0Ap : KtpA MINA rpOSAEA AKOpHHKil, KtpA EMU IlfrpHAA,

KtpA HAIM GKplifilitl, Etpil 11AHA 1 as

I H MINA 111Hr:4:AA fliYIKKAAAEOKf XOTPIHCKHX, Ettpd

11411,1 Kpiotie H

MINA

XVy PS

11015.KAAA5ORE HEIM

Ktpa 114H11 AAHLiS

H [ANA BRIapH

flpilKAAAKOKE HoKorpdAcKtix., KtpA HAMA IlavoKKoro iioprapt G04MICK0r0, Ktpa

ApArWAHA errkTapt, EtpA HAMA MAMA KHLTtpHliKel, Ktf3A naid

Ilt1Hd

1IH48Aa

riocTemniKa

Ktpa flaHA (DEAN 4AWHHKA, Ktpa HAM TOAAPA CTOANHKA, Ktpa DMA 'WW1 KONIHCA H

Ktpa SCHX Eontpwa HAWHr MOAAAECKHX, RIAHKHK H MAAHK.

fl Ho HAMM NifiKOTt, KTW E01:AfT r<o>cri<o>A<A>p% HAIM 31A1AH, WT

AtTIH

HAWHX HAH WT Hawiro pwA4 HAH MIK EovA Icor° Exor>rk H3SEOT rocnompem EVTH,

HAWfH ii1WAAAKCK011 SIMAH, TOT Eli moil, 1411100WHA HawEro AAAFII<A H flOTEr6>3J31KADI1A

MU a EH fA101: STKJYKAHA H SKIrkniin, 34HSA11

fro npagSto cams or H SA y10 ECT 1.118 flpAKAA WTHHHA.

ICNVKI

EMT' AAAH H flOTKIV61KAHAF1 SA

HA>3 ROAM Kptnorr H flOTEVIOKAfH.111 romor gliCIA101: KitlWE micemomov,

KfiltAH fCAVW HAM AWV KtpHOAAOV [MHO: TOAAOS norozisiTS, micaTH H RELIAT

EpHEACHTH KCEMOI: AtICTol: HAWIA1O1r.

XIMA0gt, ASs1iTp8 1101110KH4 fHCdA EiCh> di<t>T0 x3A3 AflpHATA Kr.

Newoc

<Pe verso in semnai ea diacului : > t Haw AperoTn, c-KcT<p>4.a PSCKa, cm°

Kopmfkmi.

t Din mila lui Dumnezeu, noi Petru voievod, domn al tarn Moldovei.

Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea

sau o vor auzi citindu-se ca, aceasta adevarata sluga a noastra credin-

cioasa, pan Dragota Sacuianul, ne-a slujit noua drept .i credincios. De

aceea, noi, vazind dreptcredincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit cn

deosebita noastra

mild pi

i-am dat si i-am intors de la noi in Cara noastra,

i cumparatura, un sat pe Iubaneasa, sub

in Moldova, dreapta lui ocina

Dumbrava fnalta, anume Cordarenii, care acel sat el 1-a cumparat de la Neaga, fiica lui Andreica Cordar, nepoata batrinului Iuban, pentru

3)30 de zloti tataresti, din privilegiu ce a avut bunicul ei, Iuban cel batrin,

de la strabunicul nostru Alexandra voievod. Acel mai sus-scris sat sa-i

fie lui de la noi uric cu tot venitul

potilor lui si rasstranepotilor lui

pi

copiilor lui ysi nepotilor lui

i strane-

i intregului sau neam care i se va

alege mai aproape, neclintit niciodata in veci.

Iar hotarul acelui inainte-spus sat, ce este pe Iubaneasa, sub Darn- brava hada, anume Cordarenii, sa-i fie din toate partile pe vechiul hotar

pe unde au folosit din veac. Iar privilegiul de cumparatura ce el a avut

pe acel sat de la fratele domniei mele, Bogdan voievod, acel privilegiu

a fost stricat de nepotul de frate al domniei mele, Stefan voievod, chid_

el a gresit

Si

i-a luat

pi

alte sate ale lui.

Iar la aceasta este credinta domniei noastre mai sus-scrise, noi Petru

voievod, si credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Bogdan, si cre-

dinta boierilor nostri

: credinta panului Grozav vornic, credinta panului

Negrila, credinta panului Talaba, credinta panului Scripca, credinta

panului Vlad si a panului Mihul pircalabi de Hotin, credinta panului

Cirja si a panului Huru pircalabi de Neamt, credinta panului Danciui si a panului Zbierea pircalabi de Cetatea Noua, credinta panului Bar-

3 Loc rupt in orig.

4 Loc §ters in orig.

www.dacoromanica.ro

246

N. GRIGORAS 51

I. rAIR°="U"

4

bovschi portar de Suceava, credinta panului Dragsan spiltar, credinta

panului Dumsa vistiernic, crednita panului Liciul postelnic, credinta

panului Fe lea ceasnie, credinta panului Toader stolnic, credinta panului

Ion comis §i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni magi si mici. Iar dupg viata noastra, tine va fi domn al tarii noastre, din copiii

nostri sari din neamul nostru sau iarasi pe oricinell va alege Dumnezeu

0, fie domn al titrii noastre Moldova, acela sa nu-i strice dania i inta-

rirea noastra, ci

infareasca,

i sa-i imputerniceasea, pentru ca i-am

dat

qi

i-am intarit pentru dreapta lui slujba i pentru ca ii este lui dreapta

ocin a. <Tar

pentru> 5

mai mare putere si intitrire a tuturor celor mai sus

scrise, am poruncit credinciosului nostru pan Toader logofat sa scrie §i

sa atirne pecetea noastra la aceasta carte a noastra.

A scris Dumitru Popovici, la Hirlau, in anul 7037 <1529> aprilie 23.

<Pe verso, insemnarea diacului : > Pan Dragotil, sora Rusca, satul

Cordareni.

Muzeul Botosani, Invenlar nr. 1.

Orig., pergament (35,5 x 42,8 cm.) pecete

aplicatit

Cu o trail. din 1783 august 12 de Gheorghe Evloglde dascal, autentificalii de

Concie vel logofitt.

2

<Dupil 1572 martie

8>.

loan voievod imputerniceste pe Magdalena, cneaghina lui Heagoe

piredlab,

sti find pind la judecata doutneased satul Ccilugareui,

tinutul Dorohoi.

IWH KOEK0A4, E.<0>Naf10 M<H>A<O>CT110, r<oc>n<o>A<4>p-k 3EMAH iliOAA4KCK0 H

K4pKt14464, H4 TO WW1 M

A4M1 ECMO CEC AHCT HAW in4rMAHHH, KHtrHHH lltrOIK4

ECT MOHIM 8 H CHAHA HCHM AHCTOM HAKIHM AVIOKATH FAH° MO, HO HAAt iillarl&-

fltFaH, 8 KOAOCTH A0130r8HCKOH, BA WO TOE CIAO H3MtH8A T118T8A,

ROAM C-11 HUN H AdAd T18T8A8 HOAOKHH4 CEA4 WT R4AHU,16, 114 RAIHE8, 34 H3Aiti18,

MO 4 EH WT WC> 7 AP90K4454 Er <O> AO FAHoro C$A8.

CK0E10 AOSPOIO

ilflOTOiK NH M Ct HE 8411111tET DOA CHM AHCTOM HALUHAA.

As'arnine scrie ce vechi

Carpu vor<nic> de poartil.

Ion voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tariff Moldovei. Am

dat aceasta carte a noastra Magdalinii, cneaghina lui Neagoe pirealab,

spre aceea ea ea sa fie tare si puternica cu cartea noastra sit tin

un

6 Loc rupt in orig.

6 Gresit pentru moues.

7

Omis.

www.dacoromanica.ro

5

£0 'UNIENTE MOLDOVENESTI DIN SEC. XVI

247

sat, anume Calugarenii, in tinutul Dorohoi, pentru cg acel sat 1-a schim-

bat Tgutul de bungvoia sa cu ea §i a dat lui Tautul o jumatate de sat

de la Baling,, pe Ba§eu, pentru schimb, ca sa -i fie de la not de stapinit

ei ping, la judecata.

Pentru aceea, altul sg, nu se amestece inaintea acestei carti a noastre.

Aril. St. Iasi, DCCCI, f. 139.

Copie.

Datat dupil doc. caruia Ii succede In condica.

3

1574 (7082) mai 13, Iasi.

Loan voievod inteireste mai multor cop eirtasi satele 111dree.,sti si

Lnncani din tinutul

Bacilu infiintate pe un be nin pltstiu" 8

11/I<a>n<o>cTlio E.<o>,tato,Huma KOEK0A4, C<W>H'6 GTIZISAIld RomoAa, r<o>cri<o>-

tA OyCHMH HAWHMH

mirk semna SIOAAAKCKOH. GrXK<E> npiaAowR, nptA HAM H

IHOAAMICKH<MH

KOAtPH,

CASVH

11.1W>H 9

Kpl&CTHHA H CECTpHNH44

69

H,

MITpsirt,

A04KA MINH,

HGEHN fro, i1HNI1 H H KHTA1 H 6pAT Fro illapicorn H CECTPA BY, gPMAHKA, ACTH

ACAILI,H

ithipK01311 H TSAOPA H CECTP4 EH,

14141.1.6,

AOtitCH

IHApKOKH

H

CLINK

;KENN MApKOKH KPOMA <inApKO>9, TH>K<E> IISnSA, C.Ckl>111t

Iwa H THNi<E> GAMOHA

H CECTpH

ero, HACTACIA H

ILl hptE

H ANNA, AtTIE

41/11.TSAt1 H ThINC<I>

Or/1K

HX,

ii/Iapoa H Tam<E> sp ATAHH411,4H11

Er<o>,

liSpASr4H H CECTpHLIFitiHKE

Er<o>, Gopx, H

CECTp4 EH,

0/0

MAC H HpOCHTH

11

CEng

EPcIT

HX,

At130p, A'kTI 4IHHN, <AOLILI,H HAN H 0VSMH>9A<0>C<TH>TE

WTHHHS H A4AlliE, HA EAHO

HPHIMA16 WT an HA

FIX

1113413010

ACTO WT fISCTHH11,

or KOAOCT EAKOKt, or 6 SKOKIIHS,

iT

EAHOH

Kpl&FINU,H

HNSE

HAMOKAIIII C<A> GtK4 H

TEHErl HAS ENSET CA CEAO

inisP41411H, AM TP ET010 VACT

WT Toro MACTd H

CEA° WHH H3C'kMAH COSH

NarAe

A4Af4f WT Toro mtcTi

or TommAe KOTAINI H HOCT4KNAH MACTO H TpETOH LIACT

A44HOE LITO HMAAH POATTEATH HA' Klal/E pE4H'Ita ill4pK0 H MENA Er<o>, IZNNA H 1 WH

H 413-KTSA H ithip0H H HAt WT HAMA KOEKOM HETpOKHLI H FMK <WT>10 GTE4S4Nd

H4 HOTKPIOKAEHTE LITW WHH HMAAH WT

ASHKitHill

NCl/pa/MAIN WT

KOEKOAT IIITOOKHN H THSK<E> HCflp4KHAIE

HAEAAHAPA KOEKOAT.

HHO

4144

H

C h

114WHAM1 KOStpH HCKAKOM H wsptTst)Com

11111MH ANt<6> ECT npagad WTHAH4 Fl AAdFal H NH WT

Koro

WT

C h

fluid

HMJIHME1 A<S>-

Tt<M>19ES He

<H>11MAAH, d Al hl TAKOMAE131 H AS hl MAOKOM HAS H OrTafillANKOM HM CCHM 1141111141

3HAMEHNTOM ANCTOM K4K0 A4 ECT HM H WT MAC OVPI1K H WTHHHS, AdAHTE !NKOMO>

H Ilirb4 A6 H C'11 Icl%CEM AOKOAOM.

CTHF111 AA ECT HAS Hd TpI LIACTH, AK* LIACTH EMU HMEHSET Cl

li<1.1>Ht iFilp4i111111

HAE

TO<T>11 Ichlifi<E>

11HCAHHOE

IttiiCTO WT 05-

Ad ICT KP laCTHHII H CECTI311411,1/1

Eli, HIETPH, AONKH gHHH, A0411,H inApKOKH H CECTP4M

HX, TSA0pH H M hp1E, THNS<E> ACNICHM IViapKOKH H ;KENN I r<o>, 01>'2inia H 111HTH H gpaTS Er<o>, EH ApK8A01311 H CECTpH HX-, gpM4FIKH, AkTNAS IIHHH, ;KENN MApKO

8 In perioada cind numArul de fata al revistei Studii" se afla la tipar, acest docu-

an. X

ment a fost editat cu greseli de lecturd si de traducere si In Revista arhivelor",

(1967), nr. 2. p. 317 -349. Aceste lacune ne determinii sa mentinem publicarea lui.

0 Loc rupt in orig.

19 Omis in orig.

11 Loc rupt in orig.

12 Loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro

218

N. GraGORAS 14 I, GAMOW

6

KI30Mat illapKa. i1 TOT4 T131T/14

4ACT, 4TO C</A> Temp HAVIHSIT

HSHKANIH, AA ECT

HSIISAOKH, C<V>HS IWHS H GAM OHMS H CECTi3HM

ero,

HACTAati H M'14111 H <VIHHA,

AtT1 >121A1

4)11TSAOKH H

OrHKS

Hn1,

111InponS

H

6it4TAHH4HAl,

er<o>

FiSjIA SrAHS,

CY1t1>HS HAN 11 CECTpE4H4HKOA1 Fro, G0f1dIS H A010 H H/130j3S H A,tTifiV HHH11, A0411,H

HAN. HAE 110AOKHHA WT TOTS TpET010 4ACT AA ECT CAMONtS H51101:AOKH, CCIII>H8

HX H 0101S4R1TOA1 HX H IlptOVFISLIATOM HK H 11j3441SptTOM H

IWHS

12

KiLCIAIS HIK

flOAOK KTO HA% H36.1131T HAHSAWKIHH, HEHOI3SWEHO HHKOAHNi<i> HA IAKH.

fI

KOTAp TAM AKOM 4ACTI1M WKE HMEHSET Cat H<-61>Ht

1"144ELIIIH H TON

Tj3ETOH 4A<CT, HNCf HAVIHSET Cat Whark

118).13HKAHIH, A4 ECT WT 11H3KHN

IIKEWEA

gem KpAcHomS cop8,

ropH AO rAE 0y1111,4,AET

AO

Kpls.HHU,S WT GAATHHS, A WT

HHWHX CTOpOti, HO CT4p0MS KOTMS, 110 KSAA /13 KtKA VOKHKAAH.

11 HA TO ECT Ktpa HAwer<o> r<o>c<no>A<cT>Ea

K'11111<E>

HHC<4HAr0 HWAHA

KOEKOAH,

WrI% GTE4SA>12HA KOEKOAH H Etpa nptriismEneimar<o> c<rki>Ha Haeuer<o>

Tpa EonioAI H Fitc3/1

601313

H4WHX :

KtpA

flAHA

ASA16j1AK<A> AKOpHHK4

,6104,11tH

111i8p-

BEAN,

<r>138,

Ktpa HAMA IWH rj3SMAS AKOpPIHKA rOpHtH BOMAN, Ktpa naH4 HO3M4

<Ktp4 mum 118ne X>128pS HpikKisAASA XOTHHCKAr<O>, Ktpa NAHA <T04>13AEpA

Hp'hickAARA Hemeu,cE4ro, Ktpa HAMA IWH Kapartostn

1113-11.<K1sAAR>413 HoEorpaAcEaro,

Ktpa n4Hd epemYR, nopTepih GOLIAKICKAPO, Ktpa DANA A/HP-ISA/1 H HAHA epimirat H23-h-

<E-6>na<Eo>6e GLIpKeicE4ro, Ktpa HAM iHrliA410 H'kT138 HOCTEAPIHKA, Ktpa HAHA nth-

ropIa CfrItTApat, ntpa HAPIA IHHE

KHCTtpHHKd,

Ktj3/1 Ham KS'IIOWt

4AWHHK/1,

flAHA RHA1114 CTOAHHKA, Ktpa 114H/1 HHKOAllia KOAWCA <H K>13tpa KliCHK HAWHK

A4KCKHK SOAPY KEAHKHK PI

AAAAHK.

Ktpa

A10A-

14 no HAIIIHM ,KHKOT, KTO BSAIT r<O>C11<0>A<4>pls, WT At TYE HAIIIHK HAN

WT HAWEr<O> 130A4 HAH Hatt ESA Eoro E.<0r>lk

H3REIJET

r<o>cri<o>A<A>p-k

KitITN

HAWEH MOAAAKCKOH SEMAH, TOT 61%1 HM 111110pSWHA HawEr<0> A/KAH>131E H noTEp-k-

mAeHTe, ute A EH NAV AM H OrKptIIHA Sdn83{1 WWI

ICA111 HM AAAH H FlOTKIMATAH,

it

4TO ECT

Hal

HpAKAA

WTHHHA<H>14AAAH.I.E H HH WT icor° WT H11111 Tt3t<g>14 1CHE

HMAAH.

1 HA KOAWTH HK Eptnorr H noTEp-kmAtHle TANt stcilm K111W<E> MC/WHOM <KEA>1

tAH WW1 HAWEAAS EtpHomS H 1104TEHHOMH 60At1314148, HANS IWHS r01111H KEANKOMS noro-

41eT8 nHCATH H HAW NEAT Ilf3HKACHTH Kg% CIAAS HCTHHHOMS AHCTS HAWEAIS.

HHC4A H13-6CTt HISCTEKH4, 011^ MCOX, K<-11.> A<t>T0 x3118 AA<E>C<t>11,4 AtA1 rT

A<h >HH.

t H3 TWH

KOEKOAA H CC111>lt. HAW 1111TO.

Din 'nth lui Dumnezeu, Joan voievod, fiul lui Stefan voievod, domn

al tarii Moldovei. Tata an venit inaintea noastra §i inaintea tuturor <boie-

rilor >16 nostri moldoveni <slugile noastre> 16

sofa Pietra, fiica Annei, fiicele lui Marcu §i Tudora §i sora ei, Marie, fiicele

Cristina §i nepoata ei de

lui Marcu §i a sotiei lui, Anna, .i Pintea §i fratele sau, Marcul §i sora lor,

Armanca, copiii Annei, sotia lui Marcu pe linga <Marcu > 16, de asemenea

Lupul, fiul lui Ion si de asemenea Samoil §i surorile lui, Nastasia

si

Marie si Ana, copiii lui Fatul si de asemenea unchiul lor, Miron si de

asemenea nepotul lui de frate, Burdugan §i nepoata lui de sofa, Sora

13 Loc rupt in orig.

la Oniis in orig.

15 Loc rupt In orig.

18 Loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro

7

DOCUMENTE MOLDOVENETI DIN SEC, XVI XVII

249

si sora ei, Toia si fratele lor, Lazor, copiii

Annei, <fiica lui Ilea 0> 16

ne-au rugat si an cerut singuri de la noi privilegii pe a lor clreapta ocing,

si danie, pe un loc in pustiu, in tinutul Bacau, la bucovina, la o fintina

care s-a numit Seam si acum se numeste satul Mareesti, insa a treia parte din acel loc ; satul ei 1-au asezat nu departe de acel loc, in acelasi hotar ;

pe a treia parte din acel loc si-au asezat Luncanii, din privilegii de

danie ce an avut parintii lor mai sus spusi Marco si sotia sa, Anna si

Ion si Fatul si Miron si Ilea de la Ilias voievod Petrovici si iarasi de la

Stefan voievod Petrovici si de asemenea din privilegii de intarire ce

an avut ei de la Alexandru voievod.

Deci noi si cu boierii nostri am cercetat si am aflat cu sufletele

noastre ca, este dreapta ocina si danie si nu au pira dinspre nimeni, iar

noi de asemenea si noi be dam si le intarim cu aceasta luminata carte

a noastra ca sa le fie si de la noi uric si ocina, danie si de acum inainte

si cu tot venitul. Iar acel mai sus scris loc in pustiu sa le fie in

trei

parti, doua parti care se numesc acum Marcestii sa fie Cristinii si nepoatei

ei de sora, Pietra, fiica Annei, fiica lui Marcu si surorilor lor, Tudorei si

Mariei, de asemenea fiicele lui Marcu si sotiei sale, Anna si lui Pintea

si fratelui sau, Marcu si surorii lor, Armanca, copiii Annei, sotia lui Marcu

pe Bugg, Marcu. Iar acea a treia parte, care acum se numeste Luncanii,

sa fie lui Lupul, fiul lui Ion si lui Samoila si surorilor sale, Nastasia si

Maria si <Anna > 17, copiii lui Fatul si unchiului lor, Miron si nepotului

lui de frate, Burdugan, fiul lui Ilea si nepoatelor lui de sofa, Sorei si Toiei

si lui Lazor si copiilor Annei, fiica lui Ilea. Iar jumatate din acea a treia

17 lor si nepotilor

parte sa fie numai lui Lupul, fiul lui Ion

lor si stranepotilor lor si rastranepotilor si intregului lor neam cine li

se va alege mai aproape, neclintit niciodata in veci.

Iar hotarul acelor doul pa* care se numesc acum Mareestii si a

acelei de a treia pa*, <ce se numeste acum Lu> 17ncanii, sa fie de la

Trebeselul de jos peste Dealul Frumos, in sus pins unde cade la fin-

tina de la S]atina, iar dinspre alte hotare, sa fie dupa vechiul hotar, pe

unde din veac an folosit.

Iar la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului

<Ioan voievod, fiul lui Stefan> 17 voievod si credinta preaiubitului nostru

fiu Petru voievod si credinta boierilor nostri : credinta panului Dumbrava

vornic de Tara de Jos, credinta panului Grumadz vornic de Tara de Sus, credinta panului Cozma Mur<g>17u, <credinta panului Lupe H> 17uru

pirealab de Hotin, credinta panului <Toa> 17der pirealab de Neamt, cre-

dinta panului Ion Caraghiuzel pir<ealab >17 de Cetatea Noua, credinta

panului Eremia portar de Suceava, credinta panului Danciul si a panului

Eremia pirealabi de Orhei, credinta panului Malai Patru postelnic, cre-

dinta panului Gligorie spatar, credinta panului Jane vistiernic, credinta

panului Bucium ceasnic, credinta panului Bilai stolnic, credinta panulu i

Nicoara comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni marl si mici.

Iar dupa viata neastra, cine va fi domn din copiii nostri sau din

neamul nostru sau iarasi pe cine va alege Dunmezeu sa fie domn al tarii

noastre Moldova, acela sa nu clinteasea dania si intarirea noastra, ei s5

17 Loc rupt in orig.

www.dacoromanica.ro

250

N. GRIGO1M$ 9I 1. CAPROSII

8

le dea si WA le intareasca, pentru ca not le-am dat si le-am intarit, fiindea

le este dreapta mina si danie si nu au pira dinspre nimeni.

Iar pentru mai mare putere si intArire a tuturor celor mai sus- scrise,

am poruncit eredineiosului si einstitului nostru boier, panului Ion GolAi

mare logorat, sa scrie si sa atirne pecetea noastrA la aeeasta adevarata

carte a noastrA.

A scris Cirstea Mustevici, la Iasi, in anal 7082 <1574> luna mai

13 zile.

t Eu Loan voievod si fiul nostru Patru.

Aril. St. BaCiu, XLVII/4.

Orig., pergament (57,5x 59 cm), rupt. pecete atirnata, cilzutd.

4

1586 (7094) aprilie 13.

Petra $chiopul voievod intareste

Saldjani satul Slildjani dat acesteia de titre Evloghie monah.

meincistirii Adorm irea

din

r<O>C1I<O>A<A>p1a 3EMi11-1 1H041-

AAKCKOH. CMK<E> r<o>cri<o>A<cTKA> MH AAAOK H FIOTKVIIAHK M<O>A<K>EA HAW,

MOHACTHp WT 6111191)KAHH, HAING<I> ECT Kpam Orange nptc<Kt>Tta KA<A>A<H4H>W1

HALM H<Or0p0A1011,11 H Hp<H>CHOA<t>KtH IHApiE, EAHO CE/10 HA HMt G9.410.114HIFI H

t HETP11 KOEKOAA, 11.<0>Nal0 M<H>A<O>CT.1.10,

Cia MAHN, liellpHKHilil 3/1

AtIAHIf

4TO HAAAAA C<Iit>T A MOHACTHil WT CTApAr0 HET(54

KOEKOAT, 4TO EHA ,AA/1 C<Kt>TEH MOHACTHp TOE !WWI HHCAHHOE CE/10 HA HAAt 011/116.-

MAHN WT egnorre moncX, Kim AA ECT c<KtYrta moaarrap

WT O'hiVkIKAHH TOE

nptA p1411111011 cm° G1011)KAHIll,

Cla MAIN, C'll K'KCIA1 AOKOAOM.

tI no

HAWHM

)KHKOTt,

KTO 68AET

r<o>cn<o>A<4>p-1.

Hallifil

11/10/1AAKCTtH

SKP'kflHA

SIMAH, TOT EH HE110p$WHA HAWt TOKAAA<A> 18 H 8CTp0IFITA, 441 Ell

C<Kt>TtH MOHACTHP.

AAA H

tI KTo ct

HOKSCHT pA381311TE

HAW'S manle H

flOTKplOKAIIITE, TAKOKIH A4 ECT

npoKnkr H Tp-botT WT r<0CEIOA>A H<Or>A, ClITKOPlIrtr0 li<E>E0 H 3filLIH

H WT

4ET1911 EKAHrEAHCTH H WT AFItIllilAIrkT All<O>CT<O>A% Kpla0KHHX H WT THY c<Rt>-

HA C<K1 >TtA1 C'kEOpt 11pOcTiaguna H AA

HMAET 4ACT C11 H$A010 H C11 TplaKiltTOM flpira H C11 WHti111<H>18 FUKtPHHMH NCOAOKE

TFOC w<Th>at

0K<E> <K16 HEKEHCK>18itoc>18

*OKI Fris,>183% HH<K>1811.1H HA<KAT Knit er>18b180 HA HHX. H HA

K'&KH, AMHH.

trkAtX riX H ECT H SisAET

lipoToaco>, FiF1

Ail Ct HE SAIFFWAET flptA CHM AHCTOM HAWHM.

HHC $ MC, 11<%.> A<t>T0 x34A M<t>CELI.4 ilfl<PHATE> rI. t r<O>C<H0>A<H>H1. OLIO>.

1- G.rpolei Ken /10r<OZISIT> $4<H> H c<k> HCKAA.

t

(HHK'llHilECKSA <MCA/I>.

Stroiez.19

18 Omis In orig.

18 big Loc rupt in orig.

19 Cu caractere latine. www.dacoromanica.ro

9

DOcL N1ENTE MOLDOVENE$T DIN SEC. XVI

XVII

251

t Petru voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al tarii Moldovei.

Iata domnia mea dam si intarim rugii noastre, manastirii din Salajani, unde este hramul Adormirea preasfintei noastre stapine nascatoare de

Dumnezeu si pururea fecioara Maria, un sat anume Salajanii

gi

cu moara,

din privilegiu de danie ce a avut sfinta manastire de la Petru voievod

eel batrin, care acel mai sus scris sat, anume Salajanii, a fost dat sfintei

manastiri de Evloghie monah ca sa-i fie sfintei manastiri din Salajani

acel inainte spus sat Salajanii, cu moara, cu tot venitul.

Iar dupa viata noastra, tine va fi domn al tarii noastre Moldova,

acela sa nu strice tocmeala si intocmirea noastra, ci sa dea si sa luta-

reasca sfintei manastiri.

Iar tine va indrazni sa, strice dania si intarirea noastra, acela sa

fie blestemat si de trei on blestemat de domnul Dumnezeu, facatorul

cerului si al pamintului si de patru evanghelisti si de doisprezece apos-

toli de frunte si de 318 sfinti parinti care la Nicheea au stralucit la sfintul

sobor si sa aiba parte cu Iuda si cu de trei on blestematul Arie si cu

alti necredinciosi jidovi care au strigat singele lui asupra for si asupra copii-

lor

lor,

cum si este si va fi, in veci, amin.

Pentru aceea, altul sä nu se amestece inaintea acestei carti a noastre.

Scris la Iasi, in anul 7094 <1586 > luna aprilie 13.

fi Domnul a spus.

Stroici mare logofat a invatat si m-am iscalit. Stroicz 2°.

t

t Mihailescul <a scris >.

Arls. St. Boloiani, 111/365.

Orig., hirtie (33 x 21,5 cm.), pecete aplicata.

5

1589 (7087) august 17, Iasi.

Petru ,$chiopul voievod inteireste urmasilor lui Toader pircdlab

mai multe sate, selisti, locuri in pustiu si sdlase de ligani.

<ffi>21<n>n<0>crito 11<0>,KIeto, itV Herr!. KoeKom, r<onn<o>A<A>frk simnel

11/1 WAAAHCK OH.

CKH<MH>22

AO4K A

TOO, EP A

Cam<e> nifieiAowt,

Hi3tA HAMH H nptA °yowl HAMHAAH MWAAAR-

22 KOMI:34HW; GAM11MP,,

KOHCTAHAHH, KHtrHHt

Or AV<H>AHCTHT 1-14C H

°Aim, GOZISIHKA fOMH

111311KA11464

H

BH$KA

EH,

114CKAAHHd,

A041:4

GT130H4A KHCTtPHHK A,

Filiq KA THM<E> TO<AAfp4>22

Elfrls,KAAA

HpOCHTH COHN WT HAC flpHKIla 1 HA FIOTEVIIPM,MHIE HA CKOIIX 1111411HK WTHHHH H AtA-

CEAHItIf S KOHOESHU,tX: HA rcrla,1$, rAe CST Tp1114fa 111111041H,

AHHH H KoynnenTe HA CIAHO

4TO K$11HA ToAAep <np.h>22K.Kn4i WT HAWN cAtirn, OT &PISA GW1111,23 11 WT 6f1AT4HH4

fro, r !LICH M, C<1%1 >H11 AANNS AA GHOLI,t0 H WT nem% EF14K

r<0 >,

EpAAAH

XSK$1313,

2° Stroici cu litere latine.

21 1,iisat loc liber in original pentru a se scrie majuscula

22 Sters In orig.

initial5

23 Dupa CH erau scrise cloud litere care apoi au fost

www.dacoromanica.ro

taiate.

cu aur.

252

N. (a1Iti0EAS of I. CAPROW

10

C<III>H11 HtrHH H IlAtMEHH11,4 HX, Hac Tt, oral ornSKoKe ilinVome H 1.1,400

. <G>22104424 SA LIETHpH CTA SAAT TATAPCKHK HC IlpHKHATE SA KSHENCHOE 4TO WH HAIIAA

.

.

WT CTApAr<O> HETflA KOIKOAT VI

HA

AEA

MtCTH WT IlOyCTHHH, HA filalkt, EAHH FIWKE

WT piox Mo Tpn, HA rAe ormykeT or fil&K, or At Ad H C h MAHN, or fi-hu,t, 4TO

C'k TEllEp 30KET Tompenan, d ApSroe MtCTO HA

t.IVCTIE 60)KOpl&H,t, HA KOHEll, P11114, or 11POTHK

COI

loTpn,

CTOpOHH 611.1:4,

HO

Kl&IW<E>

C K MtCTO WT MAHN HA

fil&H,t H HA If

Mfg OVTIA IISLI,HTH, S MOPHAS, H el& Mt[MtiCTO 3d MAHN

or 11 InnSx", 4TO ei 30KIT TEHIp HAKH Tempi!

H HA fil111,t fAHO MtCTO HA WU&

AMK 6pocK8 H ME?K IIIETp0AC4 H HA

tfIAnSX HWKE oycrla HSIJHTH, vy dlorHMS H

OdA41, HA Hit Atill1HPARTH, MEM HKtHH H MEM PlIC11011tH11, d 0,140 CEAHWE H4 r131,48,

4TO TEllEp 30KET QT0M1144AH1H 25 H

110 Klt110<f> OVCTI4 Gl&PATH, or WIE<P>28.SS11111,

HA

,A,H4cTpt

S WCTIE TEAFIL1,H, 4TO C<Rt> WT TEflip 30KET TIAHL1,4

c

W3E118 H

AKA r hpaE H C140 al&WKIWIH, S KOAOCTH Kpi&AHrixT01113H H C h MtCTO 3d MAHN H

ApS?KfliffH, HA GHTHel, S KOAOCT XP11AOKA1 H C6 MAHN H

KOAOCTH KurtticKon, AAE CIAO ivi-ktimettati,

HEAHHTH

HA

KAKOKt,

S

Or

KOAOCT KpltAHrl&TSpH, C11 MtCTO 3d

MAHN KHAO KOVI1E)KH0E TOAAEp4 111111KAA464 WT iI41&WKA KATAK j

d TOTH flpHKHAHAX

34 KolcHEN0101 4TO MIN HAUAli WT cTap4r<o> HETpd KomoAT, HA TOE

CEAO, A WHH

H3rOVEHAll KOAll KOHKAAH TATApE %MAIO KOMI usrHs H CAM TWAH KOIKOA4. II41&1 H C h HAWHA1'1x1 sontof HCKAKOM H WgptTAXOM Cla HAIIIHMH

,A4 ECT HM npaKTH WTHHH11 H A,tAHWIH H KO1r11MHIH H Kl&ICAS)Klarl TOAAEpA

AdEd, A AVid AAAOKOM H OrTIchpAHKOM T'kK 11-61111<f> pI4EHHX MAX" H CEAHWA H

A<S>111dAWKI

flpl&KA-

CIL

MAHHAK, CCHM HAWHAI 3114MIFIHTOM AHCTOM KAKO Ad ECT HA1 WT HAC SpHK H WTHHHS

H AtAHHHS H Cl& K KCEA1 AOKOAOM.

H WTOM, TAKONS MAH H tIOTKlapAlEAH ECAH WECT

oy rop 11HcHum H C11 KpdME <4TO>28 TWK<E> 6HAO KOVIVKHOE

*AA4F1

liFIHOrPAA 1110 curr

TOAMPA

f/pl&K4Adgd.

H WTOM, <TAKOM>27A.Ep1 A4AH H HOTK14AHAH EC MH EH rmaKTH KOAOHH WirAHH

11M111141 : OMB et& MENA CH H At<T>HM HK,

1WHOr 344TAp H MEA4 CH H AtTH Hx. H KS3OrKA H Ch MENA CH H AtTH HX H TWK<E>

GOLIck

H

;NEU

er<o> H AtTH HK,

H

H1LHTt

28 Ch ,KEHA CH H AtTH HK H GTOHK4 C h

?KEHL%

CH H C h AtTH

HX H TEDK<E>

1WHE0J, KOTEMIHK Ch IKIHA CH H AtTH HX. H HKAH Ch MENA ero H

AtTH HX H fIFIAPEHKA BAATA0 C1 MENA CH H AtTH H)(H CICTpA Er<O>,

11411pIE

.

.

.

28

H EAH4

11,Hr4HKA UapT1, cerrpe II11HTFI H C<W>F111

Er<o>,

GHMHAfil H

.

.

MOM

CH H AtTH HX H KOCTE H

>i 114 Er<O> TOAOCIA H AtTH HX H HECTOp

C11

5KEHA H

CIL

AtTH HY

28

FI PAASA 11,11rAN <C11 }114>284

H ASmicrpS H Ch ?KEW CH H Xpet;

c<w>trk HHcTop

C h

CH

KEW%

PAAA H AtTH Hx-

er<o> H Aptime

c<1.1>nri1 11/14pKo C h MINA CH H AtTH HX

28 Hau1im8 ittptioN18 <G1110H4>d

KHCTtPHHK H KiltrHNH er<o> 11ACKAAHH WTEKH>HH, <H1001,^WEHO>28 HliKOAWKI.

d KOTAp TtM KHW<I> PE4111Hdr<O> CEAAM ECT28 WT SCHX" CTOpOH <no KSA4 H3

KtKA> W/KHKAAH.

<FI HA TO ECT Ktp4 Honer° rOCHOACTIU

WIt11111

micanuaro,

itv

HETplt>28 KOI-

KOA4 H Ktpa Ilpt<K1t>283AIOSAEHHAr0 C<W>HA r<o>c<no>A<cT>K<a>mti H<A,A KOEKOA4

li>28

BEANAH

Ktp4 <Ko>nt<pnX>28 uennnk: Ktpd nom 1103M4 illSprS

<AKOpIlliK

AOAHtH

,

Ktpd HAW rota, Ktpd (hum

fiNA-ILH,

Ktpd HAW KApTHK H flAH4 IWH flpl&K11-

24 1.1,a scris peste v.

28 De la AfArio pins la GTOAHH441-141, hliat cu o link de Care Radu Nlihnea voievod,

semneazii pc margine : Hw NASA ROEKOA

28 OlTliS In orig.

27 Sters in orig.

28 Sters in orig.

28 Sters, lecturil nesigurii.

www.dacoromanica.ro

care

11

L 0 CUMENTE MOLDOVENESTI DIN SV ', XVI

XVII

253

A460111 XOTHHCKOPO>30,

Ktpir flAHA <BFELH3t H 114114 110A>311111

11K-10460KI

II A% ELI,-

1

Oaf,

Ktpt1

<114/44

111SP>318 <H

1113.23H8

Eck<CKAH >31 HpilIVK44SOKE

HolioropoAcKot,

Ktil A 114114 KAAHKA FlOPTilpt GSLIt1liCKIH,

Ktp4

1141111

<M>31HE HOCTEAHHKel,

Ktp4

114114

Ilom>or

Cfrb,Tdp>31,

KtpA

<114114 GIVOWIA P.11CTtPlIHKA,

Ktflt1

ickpA

114114 KOKO CT OANHISA, Ktp4

114114

MOAAARCKHr

sontmi

KEAHKHK H M4AHX>31.

1101111CKSA KOMHCA H

HAMA FLIS11Tt 11i1WHIIK,

HAWHX

Ktp4

irt.cHX

01 110 Ht1WHA01> )KHKOTt KOPO R<OVYh 1.136411T <rocnoAaiiem

61.1T>3 1H HAMM

11 E 110f1SWHA 114111EP0 AA11111 H nomplOKAENTI, AM d EH

OAAAKCTtli 3IMAH <TOT filt1

HA% ,A411 H

orKirkntin 311H8)KE AVKI ELAN HM MAH H HOTK/YKAHAH>31.

II <114 KOA>W

KfitlIOCT H flOTK141)KAIHIE KEA tAH <EC>31A11 HAW EMS Kt pHO MS

H 1104<TE>3111 0 MS ROAtPHHS rhuiS

reworIe KEA noroteT

11H<C4TH>21 H 111.1HKt<CHTH >3'

114111 notT K KI

CEA10 H<CTH>HOMOr AHCTOy HAWEMS.

HHCAA a0V KA, Cy MCWK, K<la> A<t >80 A113 AK>P8CT>

;T.

<Pe verso :> G4(141?t, <iar mai jos :>

GAMIRt

34

11,HPAHH.

Din mila lui Dumnezeu, Io Petru voievod domn al Orli Moldovei.

lath au venit, inaintea noastra §i inaintea tuturor boierilor nostri mol-

doveni, Sofiica

32, Samfira, fiica lui Toader pircalab si nepoata

ei, Pascalina, fiica lui Costandin, cneaghina lui Stroici vistiernic, nepoata

de asemenea lui To<oader> 32 pircalab si ne-au rugat si au cerut singure

de la not privilegii de intarire pe a for drepte ocini si dedini si cumpa-

raturi, pe o seliste la, Conovete, pe girla, unde sint spinii Lupoaei, ce a

cumparat-o Toader pircalab de la slugile noastre Stanciul Sint si de

la nepotul sau de frate, Gherasim, fiul lui Danciul Siret si de la., varul

lei,

Gherman Huhurez, fiul lui Neghina si vara lor,_ Nastea, toti nepoti

<S> ere1 pentru patru sute zloti tataresti din

privilegii de cumparatura ce a avut el de la batrinul Petru voievod si pe doua locuri in pustiu, pe Bic, unul mai jos de ripa Motri, pe unde

lui Mihail si Giurgea

loveste la Bic, la deal si cu moara in Bic, care acum se numeste Toderestii,

iar alt loc pe aceasta, parte a Bicului, mai sus de gura Bojoricai, la capa-

tul ripei, impotriva Motrii, cu loc de moara pe Bic si pe Ialpuh, mai

jos de gura Putitei, la Movila, si cu loc de moara in Ialpuh, care acum

se numeste iarasi Toderesti si pe Bic un loc la ripa, intre Broasca si

intre Pietroasa si pe Ialpuh, mai jos de gura Putitei, la Movila si Salcie,

anume Disira ii, intre Iveni si intre Raspopeni, o seliste pe girls, mai

sus de gura Saratei, la Vie<r 2 >32 dzunei, care acum se numeste Stolnicenii

si pe Nistru, la gura Telitei, care .46 acum se numeste Telita, cu baba

si en doua girle si satul Minjesti, in tinutul Cirligatura si cu loc de moara

si Drujestii pe Sitna, in tinutul Hirlau, si cu moara si Pelinii pe Cavova,

la tinutul Chigheciului ;

iar satul Minjestii, la tinutul Cirligaturii, en

loc de moara i-a fost cumparatura, lui Toader pircalab de la Minja vatav ;

iar acele privilegii de cumparatura pe care ei le-au avut de la Petru voie-

vod eel batrin pe acel sat, ele au pierit &Ind an pradat tatarii Cara, rind

a pierit insusi Ioan voievod.

ten §i rapt in orig.

31 *tors.

as

tcrs in orig.

www.dacoromanica.ro

251

N. GRIGORA$ $i

f. (Arnow

12

Noi si cu boierii nostri am cercetat si am aflat en sufletele noastre

sa le fie lor dreapta ocina si dedina, si cump'aratura si vislujenia lui Toader

pircalab §i noi am dat si am intarit acele mai sus-spuse sate si selisti si

en mori, en aceasta luminata carte a noastra, ca sa, le fie lor de la noi

uric si ocina si dedina si cu tot venitul.

Si intru aceasta, de asemenea, am dat si am intarit case falci de

vie ce sint la Dealul Vulpii si cu crame care, de asemenea, i-au fost cum-

paratura lui Toader pircalab.

Si intru aceasta, de asemenea, i-am dat si i-am intarit ei ai sai drepti

robi tigani anume : Slav cu femeia sa si Cu copiii lor, Sosea si femeia lui

si copiii lor, Ion zlatar si femeia sa si copiii lor si Buzuca si cu femeia

sa si copiii lor si de asemenea Pintea

33 cu femeia sa si cu copiii for

si Stoica cu femeia sa si cu copiii lor si de asemenea lonut Cotelnic en

femeia sa si copiii lor si Ivan en femeia lui si copiii lor si Andreica zlatar

cu femeia sa si copiii lor si sora lui, Marie

33 si o tiganca Marta,

sora lui Pintea si fiul ei, Sirnion si femeia sa si copiii for si Coste si femeia

sa, Todosia si copiii lor si Nestor cu femeia si cu copiii for si Radul tigan cu femeia sa Rada si copiii lor si Dumitru si cu femeia

33

sa si Ursu fiul lui Nestor cu femeia lui si Drume fiul lui Marco en femeia

sa si copiii lor

33 credinciosului nostru Stroici vistiernic si

cneaghinei sale Pascalina ocini, <neclintit> niciodata.

far hotarul acelor mai sus spuse sate este dinspre toate partile

<Si la

aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrise,

dupa, hotarul vechi <pe unde din veac> 33 au folosit.

Io

Petru > 33 voievod si credinta preaiubitului fiu al domniei mele V<lad.

voievod si> 33 credinta boierilor nostri : credinta panului Cozma Murgu

<vornic de Tara de Jos, credinta panului Slavila vornic de Tara de Sus,

credinta panului Goia, credinta panului Bilai, credinta, panului Vartic si a panului Ion pircalabi de Hotin> 34 credinta panului <Brinzea si a

panului Gol>33ai pircalabi de Neamt, credinta <panului Murg >33u <si a pa >33

nului Va<scan > 33 pircalabi de Cetatea Noua, credinta panului Balica

portar de Suceava, credinta panului <la >33ne postelnic, credinta panului

Poj <og spatar > 33, credinta <panului Stroici vistiernic, credinta panului Burtea ceasnic, credinta panului Cocor stolnic, credinta panului Popascul

comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, marl si mici> 33. <Jar dupa> 33 viata <noastra> 33 pe tine va alege Dumnezeu sa

fie domn al tarii noastre Moldova, <acela sa, nu clinteasca dania si inta-

rirea noastra, ei sa-i dea si sa-i intareasca pentru ca i-am dat si i-am

f ntarit > 33.

Iar pentru mai mare putere si intarire, am poruncit credinciosului

si cinstitului nostru boier pan Gheorghie mare logofat sa, scrie si sa atirne

pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastra.

A scris Luca, la Iasi, in anul 7087 <1589 > august 17.

<Pe verso : >

±

Salcea.

<Mai jos : > Salcea pentru

Acestu uric

tigani. 33 la egumanul.

33 tors In orig.

rupt.

34 tilers

$i

www.dacoromanica.ro

13 DOCUMENTE MOLD() VENESTI

DIN

SEC.

XVI

XVII

Arh. St. Baciiti, 1 2.

Oi ig., pergament (62

48 cm.), rupt, Wrs, peccle canit5.

255

6

1595 (7101) noiernbrie 16

Eremia 1llovila

Siticijani satul altijani dat acesteia de Evloghie monah.

voievod

intareste

mandstirii

Adormirea din

t 6pEmlia illornna HOEKOAA, EL<0XKiE10 M<H>A<O>CTIK, V<OC>H<O>A<A>Pla SEMAH

(NOAAABCKOH. 63>K<E> r<o>c<noA>c<T>g<oc MH AMOK H FlOTHWI&AHK M<0 >A<6>64

HAW, MOHACTHP WT GliArk,K4HH, HAEM<I> ECT KPAM Orcntnie nptc<Kt>Ttu H 4<H>-

CTtF1 BA<1K>A<H<4<H>1.1,H HAIM EL<OrOPOAHMI,H H HP<H>CHOACt>ktH iiA ApIE, EAHO CIAO

HA HMt G1011)KAHTH H Cb MAHN, HCEIPHBHAit SA

HUTH/3 WT CTAPAr<O> HETpA 1101HOAT, 4TO EHA AAA C<Rt>TtH MONACTHP TOE ISHW<E>

AiltlHif

4TO HMAAA C<Kt>TAA

MO-

fINCANNON CIAO HA NA V&

aliirKiKANTH WT 6KAOrIE MONA. KAKO AA ECT C<Kt>TtH

AAOHACTHP WT GlItrit3CtH<H> TOE nptA pE4<E >HHOH CIAO, Grk410EtH.I.H, Cla MAHN. Cll

lICEM A OKOAOM.

fl

110 HALIIHM HiNKOTt, KTO 6-hAET r<o>cn<o>A<4>p-k HAIM BEMAH iiii0AAAK-

CTtH, TOT 6H 11111008111HA HAWt TOK MAAS H SCTPOEHIA, AM 6H AAA H SKPtilHA C<Kt>- TtH MONACTHp.

YI

KTO Ct DOKSCHT PASOPHTH HAWS AAANIE H ROTKplOKAOHTE, TAKORTH AA ECT

ripormtT H TplIKAtT WT r<ocnoA>a K<or>d, ClITHOP War° H<E>60 H 3EMAt H WT

4ETHpH fISCAECTH H WT C<Kt>THK BI KpitKogici)C AH<O>OT<O>Alt H

143041HK

H WT

THY W<Th>11,H ilEKEHCKHK HA C<Ht>TrkH chnopt npocItaiiing H AA HM4ET 4ACT

c,

118Aora H C h Tp-kKAtTOM 4Ij1IEA1 H Cb MACAW HflitpUHMH SKHAOKE 1)K<E>

HAKAT Kfil&K Ero H4 FMK H HA WAY HK H ECT H C'hAET Kb KtKli, AMHH.

Kb3b11HKHIE

IlpoTom<e>, NH AA C</A> HE SAAHWAIT nptA CHM AHCTOM

HNC S OtNag, ntr<o> .3pA nol<m>g<PIP

t l'<o>cn<o>A<H>wh peq<E>.

t GTP0H4 KEA AOP<0>21S<ET> Sq<H>.

t AS/UNTO <IINCAA>.

S1.

WHAA.

j Eremia Moghila voievod, din mila lui Dumnezeu domn al tarii

Moldovei. Iata domnia mea, dam §i intarim rugii noastre, manastirii

din Salajani, unde este hramul Adormirea preasfintei §i curatei noastre

stapine nascatoare de Dumnezeu §i pururea fecioara Maria, un sat anume

Salajani

de la Petru voievod eel batrin, care acel mai sus-scris sat, anume Salajanii,

si

cu moara, din privilegiu de danie ce a avut sfinta manastire

a fost dat sfintei manastiri de Evloghie monah ca sa-i fie sfintei mana- stiri din Salajani satul mai sus spus, Salajanii, cu moara, cu tot venitul.

Tar dupg viata, noastra, tine va fi domn al tarii noastre Moldova,

acela sa, nu strice tocmeala §i intocmirea noastra, ci sa dea i sa intareasca

sfintei manastiri.

www.dacoromanica.ro

256

N. GRICOR 1.5

41

r. C'APRO*31.1

14

Iar tine va indrazni sa strice dania §i intarirea noastra, acela sa

fie blestemat §i de trei on blestemat de domnul Dumnezeu, facatorul

i de 12 sfinti apostoli

cerului .5i al pamintului §i de patru evanghel*i

de frunte §si altii §i de 318 parinti de la Nicheia care an stralucit la sfintul

sobor i sa alba parte cu Iuda §i cu de trei on blestematul Arie §i cu

alti necredincio§i jidovi care au strigat singele lui asupra for §i asupra

copiilor lor, cum

1i

este §i va fi, in veci, amin.

Pentru aceea, altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a

noastre.

Scris la Suceava, anul 7104 <1595> noiembrie 16.

t Domnul a spus.

t Stroici mare logofat a invatat.

Dumitru <a scris>.

Arh. St. Botosani, 111/365.

Orig., Mille (31 x 20.5 cm.), pecete aplicaL5, cazu15.

7

1617 (7125) iunie 2, Iasi.

Radu Mihnea voievod

salase de tigani.

intitreste

manaslirii Dragomirna opt

t

Hw NASA

KO1KOAA

EHHXHt,

K<O>N{110

A1<H>A<0 >CTIFO,

A1AH /11 OAAAKCKOH. COH(<1> MAN H HOTKirla.AHAN ICMH

C.Olt>TtF1

r<o>cn<o>A<A>rk

A1ONACTHP Aparo-

mow, rAgam> ECT

KPAA1

GlIWECTKIE C<Kt>TOrO A<S>n, HA HK 11pAKTH

K01101111

11,HrANH, WCHA1 MUM HA1t rA1311141 C11 'HMS H C1. AtT<II>A1H fro H Fora Cl& ?KERS

H C11 AtTH H TCOAEP H 11813A10 CI% MINH H C-11 AtT<k>A1H 11K H FAHrOpiE C.(1113411%

IHBWH

H HWHSIJ, Cl% MEW; H Cls. AtTH H KOHNIA, C.C111>I11

Hitin8'q, Cl HMS N Cr6

AtTH H EACHA, CC1l>1191 IWHH11,11, C<61>11'6 X4pAtitt C h MINS H C 6 AtTH, LITO

TIH

11,11PAHH CST AAAllif H A101>AOHANI1 C<E1t>Ttil 1110HACTHp WT HOKOHHar0 118fiSit GTpowt

4101'0411T H WT KhltPHFit tro, Ill&CKAAHHA, H WT C<'hI>H1

HX, HWHAWKO GT130H11,

4TO StWE HA1 TIH 11,HrAHH flpAKHX. CA NJ( At AHHHH.

Tor<o>

p.m.'',

AA ECT H WT r<0>C0110>AC<T>K<A> A1H KWH< E> HHCAHHtli C<Kt>-

T-kti MOHACTHil 11112HKAIA1Ar<O> APAPC,MHpHH HpAKIH X-01WHH 11,HrAHH TIH WCH

HE HOPS W EHHH, HHKOAHM<I>, HA KtKH Kt tHIHK. H HH AA Ct HE

MH1114IT.

C1AA1111

HNC S RIC, Kit A<t >TO x3f1KE

m<t>c<E>u,a total K A<6>HH.

t

G'QM

r<o>c<no>A<H>1115.

Awl>.

113 Fraiirt 110r02111T H C<A1> HCKAAK

t

HIEON<ATKO <HHCAA>.

m. p.

t Io Radul voievod 1VIihnea, din mila lui Dumnezeu, domn al tariff

Moldovei. Iata am dat §i am intarit sfintei manastiri Dragomirna, unde

este hramul Pogorirea Sfintului Duh, ai sai drepti robi tigani, opt sala§e,

www.dacoromanica.ro

15 DOCUMENTE MOLLOVENESTI DIN SEC, XVI

XVII

257

anume : Gavril cu femeia si cu copiii lui si Crop, cu femeia si cu copiii

i Toader si Burduh cu femeile si cu copiii for si Gligorie, fiul lui Susa

si Ionnt cu femeia

copiii si Vasil, fiul lui Ionia, fiul lui Hardin, cu femeia si cu copiii, care

si

cu copiii si Cozma, fiul lui Ionuci, cu femeia

i cu

acei tigani sint danie si miluire sfintei manastiri de la rgposatul Lupul

Stroici logofat si de la cneaghina lui, PAscsalina, si de la fiul lor, Ionasco

Stroici, care i-au fost lui acei tigani drepti ai for de mostenire.

Pentru aceea, sa,-i fie si de la domnia mea mai sus-scrisei sfinte ma-

nastiri numit& Dragomirna drepti robi tigani acele opt salase neclintit,

niciodata, in vecii vecilor.

Si altul s'a nu se amestece.

Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> luna iunie 2 zile.

t Insusi domnul a spus.

Eu Ghianghea logofat si m-am

t Nebojatco <a scris>.

isealit.

Arl,. St. BacAu, 1/3.

Orig., hirtie (41,8 x 27,8), pecete timbratS, cazutti.

www.dacoromanica.ro