Sunteți pe pagina 1din 1

2005: Comunicarea virtuală: Între umanizare şi dezumanizare

1. Comunicarea virtuală Între umanizare şi dezumanizare


2. <ul><li>Armonizarea tehnologiei cu “ viaţa ” sau iluzia? </li></ul><ul><li>Hiperrealitatea =
simulare şi pierderea sensului? </li></ul><ul><li>Răspuns ipotetic: universul virtual similar
universului religios </li></ul>La ce întrebări răspunde cercetarea Realitate a t e a R l i t e SAU
Acţiune comunicativă <ul><li>Lumea sistemului </li></ul><ul><li>Lumea vieţii </li></ul>
3. Metodologia <ul><li>Tipul cercetării </li></ul><ul><li>Metoda
</li></ul><ul><li>Instrumentul </li></ul><ul><li>Perspectiva metodologică
</li></ul><ul><li>Alegerea subiecţilor </li></ul><ul><li>Analiza datelor </li></ul>
4. Testarea ipotezelor <ul><li>Universul virtual similar universului religios sub aspectul
caracteristicilor şi funcţiilor. </li></ul><ul><li>Experienţa virtuală /religioas ă: </li></ul><ul><li>-
T r ă it ă ca real ă </li></ul><ul><li>- Poart ă spre suflet </li></ul><ul><li>- Moartea nu e definitiv
ă </li></ul><ul><li>- Comunitatea este nonsangvin ă </li></ul><ul><li>Func ţ ii ale universului
virtual/religios: </li></ul><ul><li>- C ognitiv ă </li></ul><ul><li>- Ac ţ ional ă </li></ul><ul><li>-
Psihologic ă </li></ul><ul><li>- Social ă </li></ul>
5. Testarea ipotezelor ş i raspunsul la î ntreb ă ri Dominaţia tehnologiei (dezumanizare) Falsa
con ş tiin ţ a (iluzionarea ) Moartea realit ăţ ii ( simularea), e xces, vitez ă , transparen ţă ,
(pierderea sensului, alienarea) SIMILITUDINI UNIVERS VIRTUAL – UNIVERS RELIGIOS Alienare
Empowerment Neasumarea particularit ăţ ilor mediului virtual . Con ş tientizarea specificului v
irtualului . Obiective clare . Virtualul nu este o realitate î n sine ci un instrument al realului
6. Serendipitatea cercetarii <ul><li>Rela ţ iile real - virtual ( identitate, excluziune,
supraordonare, subordonare) </li></ul><ul><li>Tipologia utilizatorilor prin etichetare ( frustra ţ i,
naivi, sociabili, profitori, reali ş ti, interesan ţ i) </li></ul><ul><li>Caracteristici specifice ale
universului virtual </li></ul><ul><li>( omnipoten ţă , libertate, facilitate, anonimat, obiectivitate
prin efectul str ă inului) </li></ul>
7. Deschideri aplicative <ul><li>Ghid practic sau training legat e de p articularit ăţ ile,
avantajele ş i dezavantajele comunic ă rii virtuale. </li></ul><ul><li>Arii de aplicabilitate:
</li></ul><ul><li>Tehnologii educa ţ ionale online </li></ul><ul><li>Monitorizarea
organizaţională </li></ul><ul><li>Crearea unor comunităţi </li></ul><ul><li>Workshop-uri
</li></ul>
8. Limitele cercetării <ul><li>Ce aduce nou cercetare a </li></ul><ul><li>Multicauzalitate
</li></ul><ul><li>Excep ţ ii </li></ul><ul><li>Limitele cercet ă rii calitative explorative
(contextualitatea, e ş antionarea teoretic ă , intensivitatea î n detrimentul extensivit ăţ ii)
</li></ul><ul><li>R ă m â ne cu titlul de ipotez ă p â n ă la falsificare </li></ul>