Sunteți pe pagina 1din 96
Redactori: Emilian DUMITREAN si lustin HALIGA ‘Tehnoredactare computerizata: Iustin HALIGA si loan DUMITREAN Redactori Editura: Petru RADU, Alina HUCAL Conceptia copertet: Diana Maria PRELIPCEAN LS.B.N. 978-973.670-517-5 Copyright © 2013 SEDCOM LIBRIS Toate drepturileasupra prezentei ediil sunt rezervate Edicurti Seukom: Libris, lash Re producerea parfialé sau integral atextelor, pri orice mijloc,precum sa grat cope Far8 acordl scrs al Eiturii Sedicom Libris, este interais3 i reprezints 0 incileave » pro Prieta intelectuae find pedepsita In conformitat cu legislatia in vigoare ‘Adresa Eaituril SEDCOM LIBRIS: 50s. Moara de Foc nr. 4, cod 700527, lag, Romania Informati, comenzi si propuneri de editare sau colaborare: ‘Tel: +40282 242 877; +40-232 234 S82; +40 742769 772 Fox: +40 232 233 080 Exmailuri: editurasedcomilbris@yahoo.com, eiturasedcomlibris@gmailcom www.editurasedcomlibr Coordonaiori Prof. dr. Emilian OUMITREAN Conf. dr. Constantin TOMA Contabilitate | Financiara Teste grila rezolvate Aplicatii practice Editura SEDCOM LIBRIS lagi, 2013 Contabilitate Financiara editura libris Colectiv de autori: Lect. dr. Ciprian APOSTOL Lect. dr. Corina-lonela CHERSAN Lect. dr. Roxana-Manuela DICU Lect. dr. Maria GROSU Lect. di. Daniela-Neonila MARDIROS. Lect. dr. Maria-Carmen HUIAN Lect. drd. lustin HALIGA Dr. loan DUMITREAN CUVANT INAINTE Ordonata $i hazard pe o logici ce, mu de pusine ori, s-a dovedit apropiatd de cea a matematict, stinta tontabitixagt si-a pus intotdeauna amprenta asu- pra tuturor activitaflor desflzurate ce omenire, incepdnd cu perioada anticd, continudnd in prezent si prelungindu-se in perioadele vittoare, $i care metoddi «arf mai bund pentru a testa gradul de aprofindare a cunostinfelor acumulate de 0 amumita persoant deodt aceea de a-i oferi mai multe variant de raspuns ‘a aceeasi problema, adeseori similare sub aspectul continunului, din care sccasta si 0 aleagi pe cea corecta? fatti motivul pentru care a fost conceputa lucrarea CONTABILITATE: FINANCIARA. Teste gril rezolvate. Aplicatii practice de cite ator ca 0 sintezd a muipleor probleme si treba en care se confrunt® ierdtori dis acest domeni U contabilitafi, sub forma unor pimsiri posibite péntr specialist care mu poi si dea gre} n alegerea ciclet solu coreete. in tucrare, sunt prezentate atét aspecte teoretice, edit si aplicative, avénd in vedere Standardete Internationale de Raportare Financiaré si Ordinul ministratui finanyelor ne, 3.0: 2009 pentru aprobarea Reglementarilor con- abile conforme cu directivele europene, cu modificdrile si completarile ulteri- ‘are, precum si alte teglementari din domeniul contabil. Acest domenin spe- ‘$f atét de wil informérié utiizatorilor externi are ca obiective masura: ‘rea, evaluared. cunogsterea, gestiunea si controtul activelor, datoriilor si capi- falului, precum si a recultarelor obtimue din administrarea averii unei intre- prinderi, Pentru atingerea acestor obiective, comabilitatea fineenciard trebuie sd asigure: inregistrarea cronologica si sistematicd, prelucrarea $i pastrarea informasilor referitoare la: pozitia fnanciara, performanga financtard $i fluc xurile de trex erie, atat pentru cerinjele decizionate ale unitai, cat $i in rela- file cw investitorit actuali saw potenjili, ereditorit financiart $i comerciali liens institutile guvernamentale yi alti utilizatori. Aceste obiective por fi realizate prin cunoasterea temeinicd a literati de specialivate si a legislate’ care reglementeazé domeniul financiar-contabil Desi s-a vehiculat, nu de purine ori, ideea conform caireia restul gril if furnizeazd, aproape de la sine, raspunsul corect, aceasta lucrare trebuie abor- dat cu atentie sporita, datorité variantelor nuangate ve raspuns oferite in cadrul westelor care, daca sunt abordate cu superficialtate si cw 0 pregatire ezitatd in domeniu, pot conduce cititorul la alegerea unui raspuns eronat Prin modul de prezentare a structuritor specifi comabilitaii financiare (active, dato, capital propriy, venir, cheluiel, -au wrndri, deopowiva aspectele teoretic privind definirea si structura lor, precum si cele aplicatve, legate de consatarea, evaluarea si ivegisrarea in contabitatea financiar situtile fnanciare. fn acest context, énrebarite formudate vin i ajuurul cit forul, student sau profesionisy, pentru testarea cunostinfelor acum in domeniulcomabitcayi financiare, prin alegerea raspswil corecte Kent area acestor rdspunsuri comtibuie le pregatirea profesional i, in acelas ‘im, da posbitatea autvevaiutri, gg, - Conpindna un num ampli de surse bibiografice, nerarea se dovedest imum pentru focmirea proiecetor de an sie Iucritr de diploma tema Iuerare, frit nites subliniem sé merle factevidor de decicie ale Edi Sedcom Libis lg, care gina ads 0 contribujeesenil a rpdvirea acesteia precind itty toate recomandarile critice si sugestiile venive din partea cititorilor, pe care te vom: receptiona si tara ew swat pre atenfia cuvenita zemdm publicului lucrarea de fajd, provocdadu-t la lectus yi studi Autorit Capitolul 1 Obiectul de studiu, principiile de baza si conventiile contabile. Mijloace si Resurse 1, Care dintre urmatori utlizatori sunt interesati, eu precddere, de infekmatit priving continitatea actvitgi creditoriifinanciari; DYlientis Raispuns corect: a, by € -ontabile are legiturd direct cu imagi- Care dintre principle sau convent nea fide performnelor financiare? Qcontnitatea activi 3) evaluarea separaté s elementelor de atv dati Biindependena execu 1) pragul de semifcatie Rispumscorect: a, € 3. Aplicarea principiulu (conventie) necompenstrii presupune: 1) nu este admis compensares ine elementele de activ si cheluielis 2) mu este a is compensates intr elemente de dari $i venituris 3) nu este admis compensarea inte elemente de activ si datoris tu este admisd compensarea inre elemente de venitur gi cheluiel, abl gid: : byt si2 es sia si 9 Raspuns cores: d 4, Dubla teprezentar in eomtailitate se Ast = Copal propria + Datos ) Debitlcontrlr = Credit contro: 8 Contabilitate financiara Active ~ Datorii Venituri— Cheltuel Raspuns eorect & , Dublainregstrare in contabilitate se realizea2B prin ecuatia: 28) Activ = Capital propriu + Datori eit contrilor = Creditl conturilr; ©) Capita propri = Active ~ Datei 6) Reza financiar = Venituri ~Chetuils Rispuns corct b 6. Care dntre relatile de caloul ale activului net contabil este pore? 2) capitalurile proprii + datori; activ bilanfier ~ active fictive — dato, ©) capitaluri propri + datorii pe termen lung; 4) activ bilantee + posturi de regulatizae ~ datori Raspuns corect: b 7. Dispunet de. uemitonrleinformayi:furnizor-debitori 1,000 li materi pr- SS O00 in: 6.00 lei habe imegsate ava: LS0ei: uni: 800 le Profit: 400 le; cliem — creditor: 506 leit PrSizai care este valoarenactvelor circu. Tantei bia : 2) 11500 ie, Bro v ©) 13.400 le 8) 12.600 te ) 12.900 le spun crect:b (Active circulant (00 lei + 5.000 te + 6.000 li = 12,000 li) 8. Prin ce relate se objine capital propri? )activ~ cheluieis der = agile papitata 5) acts — pasts Our fie, N venir ~ heli ¢) activ — venir. Raspuns eorest € 9. Dispunem de urmatoarele solduri finale ale conturilor: instalai tehnice, mile Noace de transport, animale si planta: 100.000 lei, amertizarea install, loa aS Teste grila rezolvate. Aplicatii practice 9 elor de transport animator si plantilor: 40.000 kei produse finite: 8,000 li, jus ripen deprcieres produce: 2.00 ei heii cu materiale consunabil: 30 le conribta uni a aig sociale 0 te Pr Inlay 2) 6.900 le 1) 108300 ei ©) 68300 ) 6,600 G 66.000 Raspuns coret € (Activ = 100.000 ei = 40.000 lei + 8,000 lei ~ 2.000 tei = 66.000 ti iti care este valoarea activului 10 Previa car element nu a fost ncaa covet in bilan 2) avansuriacordate furnizorlr (active circulant) timbre fscale si posal (active circulate): «) avansurl de wszorerie active cireulante) i decom cu aoc privind capital (astve cirevante); Qevansurprimite'e cient focive cifelants) Riss corset: « (avansurleprimite de tn clini su sunt active eiteulate, ta ea, reuse prope in 11. Care elemente nu au fost incadrate coreet? timbre fiscale gi ptstale (datori fiscale), ve ‘by timbre fiscale si pojtle (active circulante); ©) imprumututi acordate pe termen lung (imobilizri financiare), 4) decontari eu asociatiiprivind capitalul (active eireuante) spums corest a (timibrelefiscalesunt active citculante de trezoreie, nm datorii) 12, Unul dintre urmaoarele active neste clas 8) stocurile achizitionate eat ca activ curent bi tcurie eta prose de uate : 6) reantele comercial Jobe alent dad attri de pasa irs tie de plane cre se sea he eat opi ce dep seve hn dea dt bil a ‘are se asteaptd a4 fie realizate in 12 luni de la data bi- one pond Wal 13. Care este obiectivul principal al contabiliti financiare? 4) furnizarea informatilor pentru necesitiyi propriis b) determinarea relajilor unit ‘organefiscale, binci, public), ©) furnizarea informatitor necesare terior (clini, furizeri, banei, salatal, of ane fiseale), @ylurnizarea informayiilor necesare atat pen cerinfele interne ale enttiilor, cit 51 in relaile cu investitori prezenti gi potential, creditorii fi lien, instiutile guvernamentale galt ilizatori ‘e)niciun rispuns nu este corect. cu ceilali agenti economiet (furnizor, anciari gi comercial, Raspuns coreet: 14. Care elemente se vor inscrie in bilanful societigii comerciale in situaia eu- ‘noasterii urmétoarefor date: materi prime reprezentind aport in nar: 20,000 lei, nu ‘merar depus it éasieria unit ca aport: 10,000 lei si capital social subseris nevarsat 2,000 lei eri prime: 20.000 ei, casa in lei: 10.000 lei si capital socal: 30.000 fis +) materi prime: 20.000 lei, decontri eu asociati pr capital social: 22.000 ei @ materit prime: 20.000 le, decontari cu ascii privind capital: 2.000 tei asi in Tei, 10.000 leis eapital social 32,000 lei, din care: capital subseris virst 30.000 spans crest: € & capital: 2,000 li emul exerci se stabil fri perioiei de sestue si apa J Gea eter a inchidericonturlor de chehuiel sta celor de venir ale ex Gai fnaciar respect Deut foxma profitau, jell aceleiag pervade; a resin nituile perioadei de gestiune suet mai mari decit hel xl cheltuielile perioadei depasese venitrile aceleiasi Qinoreas a apiniiepo Raspuns corect aby ed 16. Invesiilefinaniare pe termen seurt cui @aciuniteachiztionate de uniate la ene aint, obligate emise si ‘ascumpirate, obligatiunile nehiztionate si alte valor} mobilire cumparate de agent economic in vederenrealizri unui protic int-untermenscurt Teste grild rezolvate, Aplicafii practice 11 }) drepturile sub form de acfiuni sau alte titluri de vaoare in capitalul altor Uniti, care asigurdunitiii detinatoare exercitarea unui control sali a unei influente hotabile, respect realizavea wai profit; ©) cele ttluri pe care unitatea le dobindeste, in vederea realizar unor venturi financiare, frd a putea interveni in gestiunen unitiié emitente; Raspuns eorect: a 17 Disne de rite naa old Fae ale oni Fonzi = sehio0 I, Mate prin: $00 fe, Cle 600 les Chel eit vans 150, Fuizor 80 Pots 40 lei, len ~ redtor0 le, Ajst pent Aepreceea tet prine: 300 le. Caen valet evel cate in la? miso Bm 31340 33250, 1200, isan eet b (10 +500 600-300) 1S. Independenta financiara a intreprinderilor este iustrat de urmatoarea relate: @ capital strain mai mic decat capital prop capital strain egal cu capital prope ©) capital strain mai mare decét capital propri Rasps corert: a,b tuatiloe fi active, dato ative nete; @ active, datori,capitalari proprii, venturi, cheltielis ©) datori net, active nete, venituri, cheltueli; A) active, datori, capitaluri propri Raspuns corect:b 20. Termenal de pasivcuprinde 2) activ rut capitals prop ©) ator pe termen ng 4) datori pe termen seurt Qiateritoiae Raispuns eoreet:b, © 12 Comabilitate financiara 21, Capitalul propria este posiil si ai valoare negativa’? 4) da, dacd datorile sunt mai mari decit capitalurile proprii ac pierderile sunt mai mari det celelalte resutse propri Parade Uh Renisme 23S, Take Ai lt Capitotul 2 Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie 1. Ce operatune se inregistreaz& prin artiolul contabil 301 401 4126 308 48) achizitie de materi prime cu diferenge in plus (costul standard > costul efectiv de achizitiey: by achizitie de materi prime cu diferenta in plus (costul standard < cost efectiv de achizitiey . { Qpachizitie de matéri prime ou diferenta in minus (eostul standard > costal” le achizife), eles «i achizitie de materiale cu diferemta Tn minus (costul standard < costul efectiv de achizite). Raspuns corect: ¢ 2. Care este costul de achizitic gi inreyistrarea receptiei de materi prime, in com ive: pretul din factara furnizonutu, inclisiv TVA este de 4.960 lei, reducerile comer viale acordate de furnizor:rabat 5 % si remiz’ 5%. Reducerile sunt acordate in mo- smemtul facta a) 4.960) si = 401 by 3.600 si = 40 zh. BCG pe O30 si = 401 a) 4.464 si HON aot 4126 1071.36 Faspuns corcer: | 3. {nce situa, eatitatenfoloseste contul 4428 ,TVA neexigibilé"? © cumparacitveri de bunrigifsau serve ira sosreafacturi 2 exportul de bunuris serv D vinzArite de bunuei si prestrile de servicti cu plata in rate Teste grils rezolvate, Aplicatil practice 15 6. Materii prime recepfionate, sosite fr factura, valoarea: 4,000 lei, fir TVA. La primirea facturi, pretul de livrare, ir8 TVA: 4,500 lei, Care este inregistrarea co set la primirea facn » i % =H st ‘L vinzarea de imubilizir corporal altor enti; “5 WDB [kG cal won 620 acordarea echipamentului de lucru angajatilor. eu plata wlterioard. 7 $o00 Ay 4428 4960 AS wa 460 120446 12s, ) 12 a Oa sto @iss sot 4inco 4360408 a ca Rispunscorect:d 0 500 soo 301 28 960 sae oe an no Los 426 4. Situafa stcurlr e materi prime in una decenibvie a stoc iit: 10 kx 10 legs ° i 1580 ~ nari eceptie) de a farizoi 4.12.N, 50 kg x 12 lee, 10.22. 6D kp x 15 4 HO 500301 40 20 lek 16.121, $0 bg x 13 lev; : de 14426 4408 960 La ce valoore este evalut stocul in bilanol conabil’ dat icpire sunt evaluate ol ag 4 aco : supa metoda LIFO? . <=" Gag, WS cs 6540 2) 300 v ~ 4500301 4015580 220, : 960 ©) 260 . ® 280 Rasps cored . 7. La inceputulperioadei de gestine enttatea deine un toc de produs finite, 5. Ce sua se insrie in debitl conta 378". operayiane efestat a desea eval a cosul de prodetie de 3.200 lei fn cusulperioade de peste, enitaea re rea gestion cu marfuile vinden conte: pret de vénzave cu anu inelusv iioneazs prose finite, evaluate la costul de productie de 12.300 li gi vine pro TVA: 14880 fei, costa de achizie: 10.000 e,scontul de decomae acordat cumple dus finite, evaluate la costal de prodete de 14.000 lei. Ce sold va avea eon 711" teclu: $Y adaosul comercial racticat de unitate: 20% ‘aria sccuritor fa sfritlprioneidegestiune? a) 2.880, asd = 0:28 _ 1000 2) soldereitor: 1.500; : b) 1.900: = b) sold debitor: 1.500, 14,900- 12. 300 = 490 9 y ©) sold ereditor: (2.300, @ 2.000 ® sold debtor. 1700 Rasy s corect: d 16 Contabilitate financiara 8. In situatia folosirii metodei de contabilitate sintetic& a stocurilor — inventar intermitent -, ce operatune se invegisteaz8 prin articolulcontabil 711 = 345: 4) stocul invenarat la fil perioadei N= 1; )stocolinvenarat a nceputlperioadei N-!gpreluat la sri peioadei N; © stocu inventarat a sgt prioadeiN-1 i prelutlainceputul peioadei N; ) stocu inventariat ta sfaritul perioudei N. Raispuns corec:€ 9. Care operatiune se inregistreazd prin articolul contabil 61 = 301 600 65 4007 144 4) lip de materi prime dora crag TVA aeons >) lip de materi prime data uor cla natal 'T VA aferent €) lips de matt prime imputabil gTVA arent, @ ips de materi prime neimpuabi TVA ferent spans cect: 10, Precizati care operatiune se inrevistresz& prin articohl contabil: 345, (la oentitate platitoure de TVA). 8) achizitia de produse finite (evaluate la costal achizite), ‘manopera facturati de entitate care a preluerat produsele finite, f&r3 TVA; ©) manopera factraté de enttate care a prelucrat produsele finite, inclusiv TVA, 4) fnrepistrarea nu este corect. Raspuns corect: b AK. Venituril erente costurilorstocuriler de produse de la inceputul si sisitul Perioadei de gestiune nu influenteazs 8) valoares adangats;, ® venituriie din vinzarea mafuritor, ©) prodtctia exercitvlu Raspuns corect: b 12) fnte-o economic dominant’ de inflatic, care dintre metodele de evaluare 3 stcurlor et din gste corespunde princi pent? @ rel ukmahilocinrat; biz pref primuli a inoa; 6) sostl mein ponderat; costul marfurilor flind de 5.000 lei, cheltueli de transpart de 100 li Teste grjla rezolvate, Aplicatii practice 17 1) rel idemifica la intrare al lotlui isi ©) pretul prestabilit-+-diferente de pet. Raspuns corect: 13) Indcat nregistrarescorect8privnd cumprarea de marti de la fumnzor, TVA 24%, Evie Imafur la cost de achiziie de 18.000 lei. Av a = 401 6324 5.100 1224 » s.000 Wi 100 ‘ L224 607 5.100 4926 Lz a % sol 6.324 607 5.000 624 100 4226 Lz Oo % = aol 6324 60 5.000 378 raw 4026 Laz Raspues corest: € 14) © intreprindere a cumparat de In furnizori gi & fe marfuri sunt aduse la depoaital sosie- Uti pe baza de NIK, constatindinse wm minus de 200 lei, neimputabil. Care este in- strarea contabiléaferentd primi marfurior? ") 371 337 18.000 607 Sm 200 607 = 357 18.000 M71 607200 3 357 18,000 1.800 : 200 4) 47 = 357 18.000 a % = 371 007 Raspuns corect: € 15 Inve dou society comercial, are foe o vavare~cunpare de mri la prejul de 300 fei si TVA 24 %, intrucét decontarea facturii are loc inaintea tera stabil, vinztorl acorn Scot de 2% la acitarenacestia Cum se inesiea scordarenoyinere con la vinater i umparator a) 607 si ad aol = 767 7a b % = 4 37200 sia 364,56 667 6.00) 4426 Lad w= % 5121 364,36 : 17 60 oy 477144 = ai 372.09 : sn 364,56 68? 4437 401 372,00 S121 36456 : 167 6,00 426 1d a % allt 300 siz 204 607 401 % sizt 707 6 Raspuns eorect:€ ‘Teste grila rezolvate, Aplicafii practice 19 sexmifed nepisres “= ant 357 Jo, det fae? oBahat fle be 85 2) nf compat peered, sst receptions; © nati umpire pe rei, sate in eustdia vino 6) fr rinse pre preucar ate; 6) ofr date sre vicar consign Rispanscorect abil: 17, Care dinre metodele de evaluare a stocurlor la iesiea din gestiune pentru consum avantajeaza itreprinderea din punct de vedere fiscal, in conti de inflaie? @ _metod FO; 1) metoda identifica specitice; ©) metoda costuilor standard; 4) metoda FIFO; ©) metoda costlui media pondeat. Raspuns coe: a (costuri mari => imposit mie: LIFO) 18, Dispunem de urmitoarele date privnd produsele finite: sto existent tin pul hi 200 baci a $0 letuc, cost standard cost efetv: SI fue; inti in cursul ni: 100 cd a cost standard ip in curl luni: 180 bucdif. Cost efee- tiv, calculat la sfirsirul hunii, este de 46,5 lei/buc. Care este articolul contabil si fama corect pentru dferenia de cost aferentproduscior finite eit? 1 ge = 5 210; 9 90: os Raspuns eorect:€ 19, Cate diate metodele de evatuare @stocurilor Ia jeprea din gestiune’ nu este prevazuts in legislatia romneasca? 8) metoda costului media ponderat (CMP) by metoda FIFO, uy Q_ metoda Niko; ©) metoda LIFO, Raspuns coreet:€ 20° Contabilitate financiara 20, Lace valri permite epslaiaromineasc8 evaluareastocutlr a inrarea in entitate? 8) castlefetv de achiziie; cost efestiv de producti, cost standard (pe- stabil), eu condiiaevidenteriidstnete a diferenei de pret, valorea de aport,vaka- rea just; 1) cost efetiv de achiziti, costa prestabilit de achizie, rel de ©) valosrea de aport,pretul de vinzare,pretul din facta frnizorului; €) cost prestabilt ce achizti, pel prestabil de producti, valoarea de apt ©) cost efetv de prod cos prestbilit de product, pel de vanzare ispunscoret: a 21. Lb iegrea din gestune,stocurle pot fi evaluate uilizind una dintre metodele 8) costal unitar mediu ponderat, FIFO, LIFO, identticarea specific; ') costal unitar mediu ponderat, LIPO; ©) + idemificdii specific, costul standard (prestabilit}: 4) costul unitar medi ponderst, FIFO, LIFO; ©) identifictiispecifice, costal mediu ponderat, FIFO, LIFO, cost standard, preful de vanzare Raspuns corect 22. La activele imobilizate gi la stocuri, valoatea de inventar se stabileyte in funetie de 4) valoarea de inteare; bb) valoarea contabilé; ©} valoarea nornina! ©) litatea bunutui in unitate © _ilcatea bustin unitate, stareaacestuia si pref piteh. Rispunscoyect 23. La data iegici din entitate, bunurile se evalueaza si se sead din gestiune la: 4) valoarea actual; PP) valoarea de inrare; o ©} valoarea de invemtar; 4) valoarea de tiitate; ©) valoarea probabil Raspuns eorect b de incasat, Teste prila rezolvate, Aplicatii practice 2 24, Stocurile cuprind ansamblut bunutilor gi servisiilor ce intervin in ciclul de intreprinderi destinate: ©) afi consumate la prima lor wtilizare; b) afi vandute in aceeagi stare; ©) a fivindute dupa prelucrarea lor in procesul de productie;, @ fies fconsumate a pin for uilizare, fea fi vindat pe parcrsu a figure a activi en Ers de preci fe) objinerii de produse finite Raspuns corect Zi AS 2 ,Stocuri") Productia in curs de execute se evalueaza Ia costul de produce, in care m se includ 8) prepul de achizijie a materislelor consumate; bb) cheltuieli drecte de fabricate ©) cheltuielindirecte de productic, legate de fabricate, repartizate rational; 40) cheltuielle de transport ~aproviaéniare aferente materialelor consumate: ©) chelniellefinanciare gi extraordinare, Raspuns corect: € 26, Bvaluares stocuilor in bilan contabil se face la: @ voloarea ‘msi mic& dintre valoarea de inirare gi valoare de inventar; valourea actual fe) valonrea de utilitate Raspuns corect: a (se aplic’ princi prudentei) 27. Costul mediu ponderat se determina pent 4) evaluarea inutrlor de stocu GD cvainareaiesirilor de stoouris ©) evaloarea intavilor si iestilor de stocurs <1) evaluares minusurilor gi plusurilor constatete fa inventaiere ©) reevaiuarea stocurilor Raspuns corect: Evaluares stocurilor la pret prestabilit necesté folosirea, de repula, a pretuilor: )antecalculate; @ ate : by postealeutate; ©} exerciiului curent, 4d) reevaluate; ©) exerciiuluiincheiat Rispuns corect: a 239, Prcizaji care cont este credtateronat la deitarea contuhi 301 ,Materi prime” a) 401 ,Furnizori", b) 408 ,.Furnizor facturi nesosite”; © 4951 ,Subventiguvernamentate pent investi J) 486 ,Decontr ct ascii privind capital” Raspuns cree: €(ontul 4751 mare legit eu 301) 30. Care metods de contabilitate a stocurilor impane inventarierea obligatovie « stocurilor la sffrstul perioadei? 44) metoda inventarulyi permanent; GD metoda inveotan ©) metoda global valorici: 4) metoda pe solduri ©) nicio varianta nu este coveeta vi intermitent; Raspuns corect: b 31, Materiile si materialele disponibile, fis miscare, pentru a putea f vandute tenilor: a) setransfera la materiale aflate ta teri v BD setansfer la mete ©) setransferd Ja maefuri in custodie sau consignatie la tert 4) ew ocazia vanzari, se iegistreazd ©) cuocazia vinaar etn din act i diverse: se integistreaza pe alte venitur din exploatare. Raspuns corect: b 32. Contul 303 ,.Materiale de natura obiecteor de inventar” nu se debitenza prin creditul contului a) 401 ~Fumizori b) 408 — ,Furnizori facturi nesosite”; ©) 486~ Decont ev acca privind capita 8) 71582, Venturi din dona rite” 7583 —Nenitur din vincate activi sate operat decapial”, Tspns crete cont 7585 are leet e303) Shee se Teste grila rezolvate, Aplicatii practice 23 33. Contul 348 .Diferenje de pret la produse” se creditenzl Bu difeengete de pre} netavorabiterepartizae la sfirsial perioadei, ae Fete produselor vandute prin debitul contului 711 ,Venitur aferente costrilor sto- curilr de produse" 1) cu diferenjele de pr nefavorabilerepartizate la sista perioadel, af ‘ente produselorvindute prin debitu contul 345 ,Produse finite”; ©) _ ) tmmai prin metods contabil © _ prin inventariete gi prin metode tehnice de constatare a gradului de fina- lizare(evaluare la cost de produtie); 4) prin caleule prestabiite; ©) numai prin metade tehnice de constatare & gradului de finalizare (evaluare la cost de producti) Raspuns coreet:€ 36, Producti in curs de execute din perioada curenta se scoate din evident a) Ia sfatstul anal: ls inceputul perioadet urmatoare; ey putul pe mitoa 24 Contabilitate financiard ©) Ia first rimestrului; 4) a se scoate din evident; ©) ta sfirsitu periondei Rspuns corect: b (711 = 331) 37. fn comertul cu ridicata, evaluarea mérfurilor, I intrare in peste, se face, de regula, Ia , osu eectiv de cunpirare (818 TVA); 3) prude yanzare cu amma TVA}; ©) profi x amamuntl (eu TVA): 8) preul de eumplrare pls adaosu comercial Rasps ost a Se 38. fn comertul cu amanuntul, evalusrea imérfurilor aflate in gestiune se face la: wet de vinzare cu amt inlisv TVs 3) eon de ahi; ©) preul de eumparre 4) preul de cumpaare plus TVA; ©) preul de vinzre 18 TVA Rlspuns core: (se mai aumeste pel ara) vu 39. Descirearea gestiunii pentru mérfurile vindute prin comerful cu amdnontul se Inregistrenzs 8) dupa fiecare vanzare; b) la stagital fecareizite; @® ta sterscat luni; 4) ta sfirgital ana ©) la incepunul exerctiului urmator, Raspuns corect:€ 40. In rettarea contuhi 381 Ambalaje” care cont debitar nu se folosene: a) 371 JMarfuri"; b) 608 .Chettuieli privind ambalajele"; ©), 671 ,Cheltieliprivind calamity 8) 358 ,Ambalgje aflate later; @)_ 6583 .Cheltuieli privind actvete cedate gi alte operayi de capita” Rspuns corect:e (contul 6583 nu are lepatura cu 381) tile alte evenimente exteaordinate”; ventarierea fiz Teste prila rezolvate. Aplicatii practice 25 41. Ajustrile pentru deprecierea stocuilor se eonstinie @_ numa pe baza cheltwieitor de exploatare 1h) numai pe baza cheltuelilor extraordinate ©} numai pe baza cheltuielior financiare; ) _pebaza cheltvielilor de exploatare sau a cheltuililorextraordinare; ©) pe baza cheluietilor de exploatare gi cheltuielilor extraordinare Raspuns corest a 48 : 2) lipsiingestinnen meio din couza calamities b) vine de mfr @ sctderea di i) miefri date in consianaties ite a marfurlor vandute, evaluate i pv. inelasiv TVA; ©} sedderea din gestiune « marfurilor vandute, evaluate la pv.a, fra TVA, Raspuns corest:« 43. Indicatiinregist wea cotecti pentru plusul de produse finite rezultat la in- in valoate de 210 kei in conditit Folosirit metodet invemtaruta pet- al 210 b 210; ® 10, a 210: 8 210. “44. Care este inregistrarea corecia privind distrugerea unui stoe de materii prime ca omare a unor calamitay naturale? 8) 121 =301; b> 601 =301 v ©) 6587 =301 a) 6582=30) @® on =30 Raspuns corect:¢ i i Teste grila rezolvate. Aplicatii practice 27 45. Care este inregistrarea corecté privind descircarea gestiunli cu masfurle oe 21289 ‘andute in regim en-detail in valoare de 16.120 lei? Costul de achiztie al marfurilor ee ‘andute est de 10,000 le 48277200 9% = 17 161M aelel2o-Zh e120 o 3 B00 a 10.000,0 a 30.000 : ams 23812 3.000 4428 3.8688 = 37 4ng20 Ce an 33.000 mi 10.000 426 7920 v8 ae Rispuns corect: a ans a0 _ @% = 37 iano S.A. recetioneaza, pe baza faturi de la furnizorul extern, materi . eee prime in valoare de 100.000 USD, eursul find de 1 USD = 3,0 lei in baza declaratiei v8 Sar : ‘amale, se inrgistreazd tele vamale datorate de 30,000 lei. Seach in vam taxele 408 cE ‘amale 5! TVA din avansuri de trezorerie. Care sunt iaregistrriecorecte? oo% = 3 Were a) 301 40) 300.000 oor sa 18 ca 301 ok Be vdeo. ae nies “ 46 79.200 g. w.-o8® oor 401 300.000 a8 se.000 a8 : 02.200 Raspuns coret:€ 30.000 ~~ i 79.200 46, ivegisiravea corectprvind seiderea din gestiume « witfuilor vaudute in a a ee conde: costl de achizitie este de 30 ei pe bucat cantitatea vandutd: | 000 ted, ao adaosul comercial: 10%, TVA 2 . 301 30.000 % = 37 40.920 “6 7200 wor on 30) = 401 300,000 vm 3.000 % ssl 102.000 . 428 7920 30.000 bh % == 3 33.000 z cite 607 30.000 = 401 000 a8 2.00 300.000 72.000 = sll 30.000 Raspuns corect: 28 Comabilitare financiara 48. Prop de vanzare cu aminuntul al matfusilor este de 29.760 lei. Care este costal cefectiv de achizitie): ') achizjie de materit prime cu diferenta in plus (costul standard < costl efectiv de achizitie), © whizie de materi prime cu diferenta in miaus (costul standard > costal cefectiv de achizitio) 4) achiztie de materi prime cu diferenta in minus (costal standard < eostul cefectiv de achizite), Raspuns corect:€ 138. Care este costul de achizitie si inregistrarea receptiei de materié prime, in condi: pretul bunului din facturi, exclusiv TVA este de 4,000 lei, reducerile comer: ale primite:abat 5 % gi remiz& § %? Reducerile sunt acotdate in momenta! facturarit 8) 4960 ae aan 40) 4.960 ' o b) 3.600 fers % 401 tod Mil 3.000 _ 4426 Bod @ 310 % 401 4476.40 Fade cha 4000-100-190 = 46/0 301 3.61000 Se ie cca 4126 866.40 109 Teste grila rezolvate. Aplicatii practice 55 a = 40 536 301 4.464,00, 4426 Lomas Raspuns corect: € 159, Situata stocurilor de materi prime in lana devembrie: + stoc inal: 10 kg x 10 legs ina (roceptie) de Ia furnizori: 4.12.N, $0 kg x 12 Ieikg, 10.12.N, 60 ke x 15 levy 51 16.12.N, 80 kg x 13 lek, + igi: 11,12.N, 75 kg si 18.12.N, 100 kg, : {La ce valoare este evaluat stocul i bilanful contabil, dacd iesirile sunt evaluate dupa metods LIEO? : 3) 3005 “ by 2205 ©) 260: @ Raspuns corect: 140. Ce sumd se inscrie in debitul contului 378", operatiune efectuat Ia desear- area gestiunit cu marfurile vindute, io condipile: pret de vinzare cu amdiuntal in clusiv TVA! 14.880 lei, costal de achiztie: 10.000 lei, scontul de decontare acordat cli- fentulu: 5 %, adaosul comercial practieat de unitate: 20 9% a) 2976; jc eee ae by 1900: = ©) 2.8272 @ 2000 spun corect 141, Mate prime recepfionate,soste fir Facur,valoarea: 4.000 fe, fir TVA, La pwimires facturi. pretul de livre, £8 TVA, este 4.500 lei. Care este inrepistrarea ‘ovect la primireafactri? ya % = % 301 4ot 500620 : 408 428 4.960 4.960 4426 120 i t ares ee w i if uh ' 56 Contabilitate financiara (A’ bo00-2$ | 460 @ % % 31-41 505.580 at es aso 408 4428 4.960 960 . 4426 1.080 2) % % 301 401 300620 408 44028 960 960 4426 220 a % % 301 401 4500 5.580 408 4428 960 960 4426 1.080 Raspuns coreet: b 142. La inceputul perioadei de gestiune, entitatea define un stoc de produse f- nite, evaluat la costul de productie de 3,200 lei. in cursul perioadei de gestiune, enti- tates recepjioneaza produse finite, evaluate Ia costul de produce de 12.300 lei i vinde produse finite, evaluate la castul de productie de 14.300 lei. Ce sold va avea contul TLI" lasfrsiul perioadei de gestive? ) sold creditor: 1.200; b) sold debitor: 1.200; ©) sold creditor: 12,300; 8) bald debitor: 2.000, Rasps corece Qh) 143, in stuatia fost metodei de comailatesinttcd a stocuilor~invenar merit, ce operatiane se iegisseaz prin articoul combi 711 = 348 4) soc inventarat etry periondeiN-1; Nb) seat venti a inept perce Nt prekata fs!prae Ns ©) _stoculinventariat sit peroads N- prehat a ncepul proud N 4) stoclinvenarat i frst prioadeiN Raspuns crest: € M4. Care operatiune se inresistres2h prin anticoele conaile urmatoar? 602 302500 a5 4427120 2) lipst de materiale consumable datrat iru gi TVA aferen 5) Tips de materiale consumabile dacraté uno calantii matuale si TVA Teste ila rezolvate, Aplicatii practice $7 ferent; / 2) lipst de materiale consumabileimputabilé gi TVA aferenti; WY @ inst de materiate cousumabite neimputabild si TVA aferen Raspuns corect: 4145. Previzali care operatinne se inregistreazA prin artcolul contabil: 341 (la o enttateplittosre de TVA). « 8) _achizita de semifabricate (evaluate ln cost de achizitiey; @ _manopers facturas de entiatea care a prehuerat semifabricatee, irk TVA; ©) manoperaficturati de entitatea care a prelucra semifabicatefe, inchusiv TVA: d)— inregisirarea nu este corecia. Raspuns corect: 146, inregistraren adaosuiui comercial sia TVA ta unitiile de desfacere care tin cevidenta marfurilor Ia pret de vinzare eu aminuntul se realizeaz8 prin srticolul a) 371 : 8 atl 4n7 uth bo % = 58 oO Wi 371 Vv 4428 38 % 371 4428 Raspuns corect = 117, Plosut Ia inventariere constind tn materiale consumable se inrepistrear3 Ua 02 = b) ois = 302 @ wm 602 302 7388 spans corer € 448. In cursul luni, s-inrezisratobjinerea nor produse finite la un cost pre- 000 tei, iar ta sfrsitu luni, costal efectiv caleulat a fost de 5.400 lei. Ce artcole contabite au fost Riu 8) 345 7 s.000 aN oy stabil 3S TUL 5,000) MB 7 400 Oo MS = 7 sao ™ 348400 Raspuns eorect b 149. in situayia in care costul de achizitie al materiilor prime este de 100.000 lei. iav inegistrarea in contabiitate a acestora se face la pret prestabilit de 110.000 lei diferentele de pre} afereite materilor prime care webuie inregistrate distinct in conta biltate sunt 8) diferente de pret nefavorabile aferente stocurlor aprovizionate; Jb) diferente de pret in plus: © _iferente de pret favorabite stabilte la intrarea materidlor prime in gest ea unt waa @ diferente de pret in minus, cae ee Raspuns corect: ¢, d oa 150, Modificari in structura activeior si dateiilor societtii comerciale se produc atunci cand se contabilizeaza: a) plus de piese de schiab coustatate la inventariere: ) materi prime distruse lami G achizii de maeral consunabite ) diferente de pre in minus aferente materiilor prime achizivionate: cl diferente de pref in plus aferente materiilor prime iesite din gestion. Raspuns corect: € 151. Materile prime trimise fs teri spre preiucrare (25.000 lei cele primite ev ‘ilu gratuit (10,000 lei se innegistreaza in comtabilitate astfel y ex 301 35,000) 301 7382 10.000 3 301 2.000 30l = 7882 10.000 ©) 351 = 301 16.000 301 = 7582 25.000 a 351 301 25.000 301 = 7588 10.000 Raspuns corect: Teste grila rezolvate. Aplicatii practice 59 152, Nu sunt inconcordangl cu expictia data urmdtoarle aticolecontabile i} ® __iferenje de pret in pls afereate mateilor prime achizitionate \ 301 = 308 30.000 i Q) _dilerenge de pret n minus aferente materilor prime iesit dn gestiune: ol 308 30.000 ® _ diferente de pret in minus aerente materilor pre achizitonate: 308 = 401 30.000 18) diterenfe de pret in minasaferentematerilor prime iesite din gestiune: 308 = 630.000 Raspuns eoreet: a,b, © 153. Valoares la pret de invepistrare a nvirfuritor achiztionace din avansuri de ttezoterie (5.000 lei) sa taxei pe Valoaren adaugath ferent (1200 lei se innesistreaza i in comtabiltate ast 2 a) tm = 40 6200 iH v1 5.000 r 406 1.200 i = si 6200 # $000 é 1.200 = 435 6200 mL 5.000 4 026 1.200 @% = 2 620 a S000 4426 1.200 Raspuns coreet: 154, Produsele finite po 2) aciztionat de a tert pe bak de facts {B__obvinie din produce propre: ©) prime prin donate sa cut gratuits 4) iat in gestianea inteprindei ca aports e}ecbizitonate de la teri cu intocmiresvlterioar a facturi: Q) _constatate pls ta inventaiere: CD vandure tet ex stare ra fi recut, in preaabil Raspuns corect:b, fg 60 Contabilitate financiard 158, Vatoarea animalelor ji plsiiloriegte din gestiune prin vinzare, din cate- {oria celor objinute din produetie propric (25.000 le) si a celor achizitionate anterior ee teri (40.000 tei), se inregistreaa in contabilitateastel a om 361 25.000 361 606 49,000 b 7 361 40,000 606 361 25.000 om 361 25.000 606 = 361 40.000 @ 701 361 25.000 606 361 40,000 Raspuns cores: € 186, fn conditile in care valoarea la cost de achizitie a mirfuritorexistente in gestiunea unei societiti comerciale este de 100,000 lei, iar cota de adaos comercial Practica de entitate este de 25 9%, adaosul comercial gi taxa pe valoarea adsigata aferente acestora se inregistrezi in contabiltateastiel ) 3 = % 49.000 Rees = 26-996 378 25.000 ie ae Tyke (28,00024 2 rose Vf % 49.000 = 518 25.000 4427 24.000 @ 7 % $8,000 378 25.000 4428 30.000 oom % 38.000 : 378 25.000 4428 24.000 Raspuns corect: © 157, Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor obi ; Ke din produce proprie si retinute fn unitate ea ambainje (65.000 ei) se egistreaza in contabiltae astfel. a) 44s ToL 65.000 381 345 65.000 @ 71 65.000 381 345 65.000 Teste grila rezolvate, Aplicatii practice 61 ©) 38 = Tl 65.000 3S 381 65.000 RRaspuns corect: b 158. Valoarea ajustrilor pentru deprecierea marfurilr aflat la tery (55.000 lei) ‘nregistreaz in contabiltate prin urmitorul articol contabil: a) 6tll = 3857 $5.00 Looe @ sir = 3957 55.000 Co. i 6 on ee ee Raspuns eorect: 159, Cheltielile eu combustibilitiesiti din gestiune datoritt factorilor natural (50.000 lei) si ca urmare a darii lor in consum (40,000 lei) se inregistreazX in conta bilitate asf: . 3) 67 = 3022 40.000 om = 3022 sogon | U/ @ on = 302 50,00 om = 3022 av.000 ©) 6588 51.000 azz 210.000 Raspuns corect: b 160, Materialele auxifiate date in consum (15.000 lei) gi cele constatate plus la inventariere (25.000 ie) se contabilizeaza astfe 3021 15.000 = aor 38.000 a ~ 321 25.000 602), 15.000 e 6021 15.000 6021 25.000 a 6021 25.000 3021 6021 15.000 Raspuns corect a 161. Treceren pe cheltuieli « diferentelor de pret in minus (9.000 tei), aferente pieselor de schimb achizitionate de Ia furnizori, se inregistreazi in contabilitateastfel: a) G02 = 41 9.000; by) 6024 = 368 9.000; ©) 3024 = 6024 9.000; d) 6024 = 308 9.000 ‘Niciun raspuns nu este corect (rSspunsul corect a i webu fie 308 = 6024) 162. Diferenee nefavorabile dere ia iyiren din gestune a animator prin rior) $e conabliesz in felul urmter: a) 66 = 308 45.000 @ Hw = 368 45.000 ©) 368 = 606 45.000 spans cores: b 5.000 lei) repartizate asupra cheltielilor fnzare (din categoria celorachizifionate anne~ 16, Arcs com uo sia Vv oT = 371 35.000 @ cou mario ind dee ui; Q costul mirfurilor constatate minus la inventariere: ye yet’ (©) maefuri constatate plus la inventariere: 4d) meu distruse din cauza ealamitailor naturale Raspuns corect: a, b 164. Seimificajia aticolutui contabil umator este: % 4ot 37.200 a 608 30.000 4426 7200 28) ambalaje achiziionate in condi wilizi mete! inventerut permanent: ® _anbabje achiztonate in conti wisi metode inv enarl inermitent ©) ambalajeachizifionate in condi wilizart metode inventaruli inerm tent, pentru cae facture se va prim ulerior. Rasps covet: b 165, Marfurile existente in stoc, la inceputul unit martie evereitiul N. valovesz 3.500 lei, fn cursul luni marte, se inregistrea2s urmtoareletranzactii cu mfr Lo%& = 40 240 Ml sn 4426 aso Teste gril rezolvate. Aplicatii practice 63 2 4 = % 8.928 7 wT 7200 407 ne 3 607 = at 5.500 Care este valoarea marfurlor rimase in soe fa sarsitl luni martie? a) 210; by 4.500 tei: © 4.000 kei 5.000 le Raspums corect (3.500 + 6,000. 5.500 = 4,000 le) 166, jnt-o perioadd de crestere a prejurilor, care dint variantele urmatoare sunt @® _ profitu! catculat in wrma aplicarit metodei FIFO este mai mare decat in azul folositi LIFO, ') valoarea stocurilorieste din gestiune in cazul metodei LIFO este mai mica \ecat in cazul FIFO; ©) valoarea stocului final raportt in bilant este mai mare la aplicarea LIFO ect a FIFO; 8} impozitul pe profit datorat in cazul aplicarié FIFO este mai mic decit in canal LIFO, Raspuns corect: a 167 Ancol comabi 321 aol 1500 reflect J a} valoare materilor prime cumparat pe baza avin de instr; Q} saloarea materior prime ©) vaoatea mater pi sprovicionae curs de aprovizionare: “umparate pentru care s-a incheiat procesul de 10) aloares materilor prime eonstatate plus la inventar. Raspuns corect 168. Materalele consumabile rimase in sloc la sfisitul luni aprilie N valoreazi 20.000 ei, Firma ar, la sri! fun mei, materiale consumable in soc de 15,000 lei Materiel consumabile date in consum in curl luni mai sunt de 90,000 lei, Care este valoarea materiale consuabile achiztonae in luna mai? @ 85.000 te; b) 105.000 te, 64 niabilitate financrard ©) 95.000 Ie; ) muse poate ealeuts Raspuns corect: a (90,000 ~ 20,000 + 15.000 5.000 tei) 169-Incrditaea contului 381 ,Ambalae” care cont dbicr muse foloseste? 8) 371 Manu"; ) GOR ,Cheltuiet privind ambatajele" 5) 671 ,Cheltuiei privind calamities alte evenimente extracrdinare™: @) 358 Ambala aflate la teri”; “v ‘711 .Venituriaferente costurilor stocuilor de produse”. Pl Raspuns corect: € 170, Presiai care cont este creat eon la dbitarea contuli 301, Mater ime” a) $01 Fumizori”; b) 408 ,Fumizori— facturinesosite”, ©) 436 ,Deconturi cu asociaii privind capitalul” ‘cium rispuns nu este corect 0 171 In cal egmictevdeii le mar rl de inca TVA, pin acl comsbi “eon 607 378 N ‘inzare cu amanuntul, se Inregistreza ea gestiunii pentru mifurile vndute, le metoda inventaruu @ permanent; © ipsa a rf ce se incadreas in normele de perissblitate admis; ©) descircarea gestiunii pentru mirfurile vandute, Ja metod inventaruli in Raspuns corect: a, b 172, Plusul de inventar la marfuri se inregisreazd @)_in-metoda inventarului permanent; 3) _, in metoda inventarutuiintermitent; ©)" inambele mecode: inne, Raspuns corect: a Teste gril rezolvate, Aplicatii practice 65 173, Dispuneti de urmitoarele date privind stocurile de materié prime: stoc initial: 2.000 buc, a S Levbuc.: interi: 1,000 bu. a 8 leitbue.s iegiri: 1.800 buc. Care este valoarea iesirilor gi a stoeul fs erat (CMP) si LIFO? , determinate dup metodete: cost mediu pon- cMP LIF. 11.20016.800 11 00077.000 9.800/8.200 12.00016.000 12.0006.000 2) 16000/8.000 )13,000/5 000 ©) 12,0006.000 @® _r0.0017.200 ©) 1.000.000 Rasps coe: 174, Vinzarea de produse finite pe baz de fact a) ant rf se evidenyinzA prin articolul by 461 % Qo 4 = % @ an = % Raspuns corect 17S. 0 sociotate are pe stoe misfuri evaluate ls pret de vnzare cu amBnuntul in 73.600 fei, TVA 24 4, cota de adaos practical: 40 %, Conform mone tarului, in cursut periondei, se van msirfuri in valoare de 69.440 lei. Descircarea de tune & marfurior vandute gste urmatoarea The GIWLO.2E a) 607 = eos in % eo. 607 10.000 We 16.000 13.440 pio 9 % = am eos 07 410.000 378 29.440 4 % = STL 6xaay 607 56.000 378 5.000 4028 8.440 Raspuns eoreets b 176, La data inventarierii, © socictate prezinti pe stoc unmitoarele element: materi prime ~ cost de achizitie: 3.000 lei, valoare de inventar: 2.800 lei, materiale cconsumabile ~ cost de achizite: 3.000 tei, valoare de inventar: 3.100 lei; materiale de natura obiectelor de inventar ~ cost de achizitie: 4.000 lei, valoare de inventar: 3.500 lei; marfuri ~ cost de nchizitie: 3.500 lei, valoare de inventar: 3.500 lei, Care este va- loarea la care stocurite vor fi inregistrate in bilan $i ctam se invepistreaza diferenta de valoare fafa de costa de achizti ® 2800 6814 39% 700, by 13.5001 302 = 602 100; ©) 13.500Iei 6814395700, 4d) 12,800 lei gi mu se inregistreazs nici die Raspuns corect a 177, La inceputul perioadei, © societate prezintd un stoe de (00 bud produs A inegistate la cost prestabilit = 100 feibue. gi un cost de peoductie efestiv = 120 lei buc, in curs petioade, objine 150 bucifi predus A. Vinde 120 bucati produs A la pre ul de vanzare de 150 lei bue. La sfaryitul perioade, eostul de productie efeetiv al pr- sduselor objinute in cursul luni este de 10 leis, Cate suat operatinmite aferente des clrcirii de gestimne pentru produselor vind Qu 345 12.000 TH = 348 1.680 bom 345 18.000 . ml 345 12.000 MB 73.360 ous i 15.000 m= 345 12.000 Raspuns corect: a Leste grila rezolvate. Aplicatii practice 67 178, Se furnizeazA urmAtoarele informatii privind evoluja stocurilor de mate- Fiale ale unei societAticomerciale in decursul lunii martie 2010: 10 martie ~ achiziie 1.000 bu. la pret 330 wan.fbue; 15 martie ~achizitie 1.000 bu. la pref 350 wan /bue: 16 mart ~ consutn 800 buc,; 25 martie ~ achiziie 2.000 buc. la pret 400 um./bue., consum 2400 buc. Care este valoarea stocului final de materiale in sitatia aplichei LIFO, FIFO si CMP? 264.000 um, 320.000 usm, 302.000 usm; b) 320.000um —264.000um, 302.000 ums ce) 272.000um. 320.000 um, 296,000 ums 4) 320.000 um. 272.000um, 296,000 um. Raspuns corect: a 179. in bilant, stocurite dints-o intreprindere se evalueaza, conform lesislatiei ta valoarea ces ai nave dine cos vakaren realizable; Is valoaren cea ai ict dite costs valourea realizable ©) _fvalare eliza nett i ac este cz, e consti o juste pen- wr dptcire. pas cores: b 10, Coste legate de depoitrenproduselr finite dup receptinara si pre darea a agai a acestra su tate ce: 2) component costa de produ a roduseor ft: © ceochelsiat a peroadel, ©) exc componcu acon Rspunscoreet: 181. in condifile n care ambalajele care circulé pe principiulrestitirii au fost ‘esinute de cumparatr, descarcares gestivni, la vanzitor, cu ambalajele nevestitite se a by a aw me 358, Rspuns corect: € 182, Serviciile incurs de executie sunt incluse in categoria: @® stocurior; 'b) _cheltuieilorperioade’; 68. Contabilitate financiara ©) cheltuieifor in avans; 4) imobilizirilor necorporale. Raspuns corect: a 183, Stocurile genereazbenefci pentru o fm tui cénd @) fic object vanzri ®_contibuie la obyineren ator bunuri sau servis ©) sunt predate pentru a scope anumite dati; 4) sun primite in custo sau consignaie Raspuns coret: yb Capitolul 3 Contabilitatea datoriilor si creantelor generate de activitatea de exploatare 1. Situafia creanjelor ~ client le sfirsitul exercijiului N: client A: 6.200 lusiv TVA 24 %, probabilitatea de incasare: 60%; client B: 20.000 lei, fied TV: probabittaten de incasare: 40 % si client C 400 le, inclusiv TVA, probabilitatea de are: 25 %. Care este valoarea ajustiri pentru deprecierea creantelorelieni a) 23.305 le; ® 17.5000 ei Vv ©) 25.585 Ie; a 2297 spans eorect: b ei 2, Entitaten primeste o facturd de reducere pentru achiztii de materit prime in valoare a 00 Je, din cate reducere comercial® (ristuen): 2.000 lei gi seont de de comtare: S00 lei, Cum se i isticazA primirea factrii de reducere? QO am % 100 30) 2.000, 767500 600 3.100 2.000 500 600 3.100 2.000 500 600 3.100 2.000 500 600 a o H Situatia venituritor unet microintreprinderi, la s se prezin ase: situl perioadei de gestiune, venituri din vanzarea produselor finite 1.400 bei 4) + venituri din producti de imobilizri corporale 40.100 lei % = venituri din sconturiobjinute de la furnizori 600 Fei ~ atiagia stocurilor (sold creditor la contul 711) 1.400 tei Total venturi 42.500 fei Cota de impozit este de 3%. Care este valoarea impoaitului pe venit datoras bugetului de stat a) 1295 102 : fom Ms o 1263 Raspuns corect: € «4 Elementele pentru calculul indemnizatiei pentru incapacitate temporati de ‘unc sunt: numar zile concedi medical: 14, salariul mediu zihic pe ultimele 6 fun: 75 lei, dedueerea personal; 250 lei, Cae este indemnizatia net? a) 922 leis ~ = Ot Sa 2 ) S380 lek oy. ¥ dy 822.25 lei. a of Raspumns corect: € 8. Actionar depun in contul entititt sum de 10.000 euro, dutata depunerit dobanda anuala: 6 %. Cursul de schimib: fa depunerea vahitei. 1 € sfirsitul primei luni, 1 € = 3,8 le, iar ta sfrgitu luni a dowa, 1 € = 3.7 tei ese acfionarii dupa doua luni in le 2h Tei, a) 35.350: by 38.000: ©) ¥13%; a) 37.000. Raspuns evrect:€ SP ay 2759: Teste gril rezolvate. Aplicafil practice 71 y npoctiut pe veniturite din sla: sala de tn coir: 100i, deduce pesca: 300 le, CAS: 10,5 i, CASS: 55% CFS: 0.5 Yenituri totale: 1.900 le. Care este valoarea impozitului pe venituri de natura salarillor? 1% 254,16; 205,84; 1G 206,16, uns corect:d 7. in cursul tani decembvie, exercitiol N, au avut loc operafunile: -a primit, factura in valoare de 1.000 lei, exclusiv TVA: 24 %, pentru marfuri recepfionate in baza avizului de expeditie in luna noiembrie N, inegistrate in contabilitate la prejul de 1.200 lei, exclusiv TVA sau vandut maf in valoare de 1.400 Ie, exclusiv TVA 24 8 a eutariere, -a constatat un minus de materiale diverse neimputabil, peste normele legale, evaluat la 20 lei, exclusiv TVA. Care este inregistrarea corecté privind TVA de plats, prorata TVA 100 & a 336 4407 - 2448 91. by % 5 % ant 4426 2408 4228 4423 3852 4427 - 240.0 100.8 ® % % 200.0 28 4426 2aao Mos 4407 4028 240 4433 3168 Raspuns coreet: 8. Factura emisi de vanzitor cuprinde urmétoarele elemente: pretul de livrare, inclusiv TVA: 3,720 le, rabat comercial: 10 %, remiza: 5 %. Care este obligayia fad de furizor mpgeck = Pho. N= ME ) 37%; an » 34, Qerste = 1H das nda = WNP ware orertin€’ Contabilitate financiars 3.162; 3.1806. esc 9. Seontulprimit de la un furizor pentru plata une fectri taint de termenul de seadenfa jn valoare de 9,920 ki, inclusiv TVA este de 3%. Care este iregistarea corect a plata faeruri? oo 2 ot a a w= opm ro aat eu ioe ae oS sit wor ok 16 - iat at oa % 920 wr 00 | or “Sten ' 7 sal seta a Cert ar ato tos Sto ial ose Raspuns coreet: a 10, Creaga supra unui clint pent iri de produse finite este de 8.680 tei (pret de livrare, inclusiv TVA), La sffrsitul exercitiului N-1 se constatd c& entitatea se 8 in Tigi co acest client. fn execitulN, se soutonenz tigi in favoues fur ; © orl i client achit 50% din obligate. Care sunt inregistrie in comabittate no incasrea create in exert N? 1) 43K i aa i 3500 tle 1 3.500 V : @ a0 sit % a 3.500 wor #0 3300 wie = ala .500 9 40 sn f % aus 3500 408 a0 3300 1 wed 3.500 ee om % aus aa a 4340 Raspuns eoreet: b %e Teste grild rezolvate, Aplicatii practice 73 11, Societates primes facura penrw prima rai de leasing financia: rata de cepital: 3000 fei, dobinds: 250 li, TVA 24%, Care ete registrar conabilé covet la primes fata dela societatea de lensing” 16 1687 407 » i 163 1687 : 426 ‘ ° % 1 168 47 @ “s 404 6 1687 4826 spans corer 404 am 12, La sfirsitul exercitinlui N, societatea constat8 c& mu a plait unele sporuri darorate angajatilor pent exercitiul finaneiar N-1, in valoate de 28.000 lei. Care este Tnvegistares contabila la sfirsitul exert a v7 28.000 6 = 28.000 nw = 28.000 658 = 28.000 13. Se cunose urmatoarete date privind taxa pe valoaren adiugatis TVA de re- cuperat: 910 fei; TVA deductibild perioada curentd: 2.500 lei; TVA colectata perioada Jenrenti: 3.700 lei. TVA neexigibili perioada cuenta debit: 200 lei, Care sunt inregis- ‘warilecontabite si sumele aferente privind regularizarea TVA la sfrsitl petioadei? ay 4g? 4426 2.500 407 4023 1.200 Y wy 47 = ag 2.500 AT wa 900 427 = an 300 @ 387 = 46 2500 407 wa: 1.200 403 = 44 9 fake dak WH Leg’ pews Teste grild rezolvate, Aplicatié practice 75 fi ' ) 46 = 4428 200 16, La ichidresexcretioi,o soceate comercial are create fn valid de> 427 = 46 2.700 uate Ia un crs de 3.0 ei idan in vat de 1.500 evaluate la un 47 = 431.000 ici. Cutsul de schimb I inchiderea exeriului este de3.21e8.Care sunt | ©) 426 = 4ans 200 limeuistaile contaile care se npn? “oT = 426 2.700 @ an = 16s 500 427 = 423 (000 05 401 150 Hay = aan 00 ba = 665 500 : Rispuns core: ¢ 665 401 100 — 2 165 an 500 sat de in un client extem ae o valoare nominala de 20.0008, 665 401 150 cursul find de 3.2 le. Aceasté cream se incaseazA prin banc, curs zie find de a 665 = am 500 ae 3s ei. Care est iregistaren combi conecti? ‘ 665 = 40 1530 ») 328 = 4111 64.000 © aI = 665 00 . ) 34 = a 62.000 | 6 401 150 512k = at 64.000 | Rasps corect a sit aut 62.000 : ee > % an iy cas Ge tenes Geel Scan nee ie ae a <~ si24 ccomerciale reciproce in sumia de 230 le? 665 a 482 61 20, Raspans core: € by 451 = 461 230, — - oo * an v 18, Factora de pitt unui furizor extern ate o valoare nominal de 30,000 8 ta 49 = 461 ik tn curs de 3.0 leiS, Plats faci are loe prin band, lv un curs 3.21 ei, Care este 9 46 409 t inregistrarea contabila corecta? Raspuns corect.€ 401 = % 96,300 — Sit 90.000 18, Cum se inreyisteazh impocitulretnat din drepturit sociale ale sara 1686300 y in sua de 80 le? by 401 Si21 96.300 2) 6158 = 4800; © 401 S24 90.000 by GSE = ai 8; 401 = S24 96300 4 = 52800 @ % = sid 96.300 oo = a3 B00 401 9.000 @ ls 44 800. fuske tock 63 6300 Raspan cae aah — ghee Raspuns corect€ een 19. Decontarea unei facturi a furnizorului de utlaie print-un efect de comert in suum de 87.000 lei, in contabiitaten trasului (platitorului), se inegistreazi i a) 401 = 403 87,000; < by) ant = 413 87.000; 16 tiie e fa banca dela banch; nefavorabile J Contabilicate financiara 401 = 40s 87.000; @® (404 = 405 87.000; ©) "404 403 87.000, Raspuns coréot d x 20.Ce semniticinregistrarea contabilt: 1171 = 4249 8) repartizarea profitului cuvenitsalariaior, la sfiryiulexercitiulu; ® _articotut contabil nu este corest; ©) sumelerepartizatepersonalul din profit realiza in execu precedent @) repartizarea profitului cuvenit managerilor, conform contractuul Raspuns corect: b 21, Ce semmificdinrepistrarea contabilé % si? 401 665 8) regularizarea soldului conti de disponiil in v calutd fn curs anului; b) diferente de curs valutar constrate si inregistrate la sfiritul anute Plata in valuta unui furnizor cu diferente de curs nefavorabile, prin co plata in valuté a unui furnizor cu diferente de curs favorabile, prin co ©) plata in valutd a unui furnizor din acreditiv bancar, ew diferente Raispuns coret: 22. Ce semnificdinregistrarea contabilé: 301 = 456? 8) subscrierea capitalului social: 1) achizite materi prime; ©) retragéres de capital social, @® _rimire aport sub forma mater prime, J ©) reevaluares materilor prime la capital Raspuns corect: d 23. Creantele si datorite se inregistreaz in contabiltate la @® valoares nominals; 1) valoares just; ontul Teste grild rezolvate. Aplicatii practice 77 ©) valoares actuala; | 4d) cost de achiziie sau pretul de vanzare Raspuns corect: a 24, Contributia a lor pentru asiguratile a) impozitu pe sali le de sanatate se suport din b) _impozitl pe ven: ©) venitrile nee ale angaaglor, @D. venture brute ale sngajatilor ©) imporitut pe salarii sau, dup& ea, din veniturile nete ori din impozieut pe Yenit, in eazul neimpozitrii acestora Raspuns corect: 25, Cand se folosese conturile 409 ,Furnizori ~ debitori” si 419 .Clienti — ere- itor” iv contabilitates. ambalajelor? 2) ls ambalajele a caror valoate fe cuprinsd in preqal mar b) I ambalajele nerestituibile! ale cdror produse se factureaza distinct Q _eambatajele cave circu in sistem de restituire ele prinpte ce tnke gratuit 8 ele coustatate plus la receptie. Raspuns career: € 26, latile cu tert reprezinta: 8) raporturite juridice rezultate ea uemare a deruléri relator comerciale, ') raporturiejuridice generatonre de deeptr si'sau obtigatii binest ©) rapomuriejuridice rezulate ea urmare a derulévi elaiflor financiare; @®__raporarite juridice ¢ natura, lat de orice persoana fizic& sau juridict neratoare de drepturi si’sau obligatii in bani si in ©) raporturie jurdice generatoare de drepturi si'saw obligatii banest fat& de diverse persoane fizice sau juridice, eu exceptia celor generate de relaile reciprace de devon R rupul cu aso puns corect: d 27. inregistrarea in comabilitatew datorilor gi creanfelor se face la a) veloarea de inventar, bb) valoares de ping: v D valourea nominate «th aloarea de inlochire ©) valoarea de uilitae Raspuns eorect: € : 28, Dol i creanee in valu se iregsteaz in combate GD inks to eursl de schinb io vizoa uta by) in Tei, ta cursul de schimb in vigoare din prima zi a siptimanit in care ace loc tranzactia ©) in valuta inserisa pe document: 1d) in Tei, la cursul de shim in vigoare in prima 2i a luni in eare s-a inse- sistrat datoriaereanga Raspuns corect: a 29 Dilerenfele de curs valutar intre data wexistariidatoried sau ereanfei in valuta gi data achtirit, respect incasari 8) rezerve din conversi; Qf BD chetwuiet sau venturi nanciare: ©} cheluiel sau venue din exploatare 4) se neeistreaza in comailtate: ©) oon rspuns este conet : Raspunscoret: b (665 ~ Celtis din diferente de cus valutae Sau 765 ~ Vex itr din diferente de curs valuta) 30. La sfargitul exercitivlui inane - valoarea datorilor, espectiv ereanelor in valuta se corectenz prin 4) constituitea de ajustari pentru deprecierea creanjclor constitutes de provizicane: €} muse corecteaza CO iwegistrarea ca venituri financiare sau cheltuilifinanciare, ©) inregistatea ca venituri sau cheltueli de exploatare Raspuns corect: d (cont 765 sau 665) b) 31. Contul 4118 Client incerti sau in Hitigiu” se utilizeaza 8) a sfasitul exercginu ') in momenta! declarri falimentuli unas dintre clienis ©} cu ccazia inventarieri creanfelo, lx sfirsitul exercitiului ednd se constata ‘reant incerte sau dubioase; 1B) acd creanta fata de client muse incaseazi in termen de 90 de zie; Teste grila rezolvate. Aplicajii practice 79 ©) daca erean fat de client nu se incaseaz8 in termen de 60 de zile, Raspuns corect: € 32. Constatarea creantelor dubioase fatt de clin supune au debitori diversi pre- 4) constituirea unor provizioane pentra lig © _ajustari pentru deprecieres creautelor ~ client, respectiv ajustiri pentru deprecierea creantelor ~debitori divers; ©) constituites unor rezerve pentru acoperirea pierderilor, 10) ou presupune nico invegistrare suplimentard in contailitate; ©) niciun rispuns nu este corect. Raspuns corect: b (pentru nesigurant, se constituie ajustri pentru depreciere) 13. La sfsitul peroadei, se cunose urmatoarele date: TVA dedietibila (Sold debitor Ia 4426) = 15,500 bei TVA colectata (Sold creditor fa 4427) » 20,000 lei; PVA de recuperat (Sold debitor ln 4424) = 1.050 lez prorata = 90 Precizatiinrepistritile corecte Ia sFirytul perioadei a aa = Pande + vetshing fos 15300 ee 434300 wor = ua h0s0 sun meddadts 15-SeR I, 0 as = 46 150 saso wt % 20.000 Goso 13950 TWA de dds= : 6050 a : ua - Los Sadaiheren ai HOLE ne 47 = 20.000 a pee see sag BA py tacos pt ua 1050 See isso 4D aso cS cs 1 oe = Ddcete ae 4426 43 4.500 80 Contabilitate tinanciara Teste grild rezolvate. Aplicaii practice 81 © 427 = 4423 20.000 S12 = 493 110.000 635 = 4426 15.500 2 5113 = 4111 110.000 SI = aang 1.050 Raspums corect: Raspuns corect:b ee a Pp ae 37. Se riscumpird 100 de actiuni proprit cu valoarea nominal 10 lei/buc., 34. Careinrgisrare este in concordant cu expliafia dati? valoatea de rscumparare 15 lefbuc, iar plata se face ulterior. Care este iaregistrarea a) 419=5121 20,000 tei hogs SU contabils corecta privind rAscumpararea? ee Pata avansurilor pentru furnizer; pe eerrenier 61> cubed dong b) 421-427 20.000 ei b 261 sil 1.800 ce Achitaresrejnerioe din salar @ Ww = 4 1.500 Joos odes page ©) 64=S311 20,000 li 501 509 1.090 Plata drepturlr sara; co 4) 301=408 20.000 i san Mater prime achiziionateg facturate, 6642 500 @® 401403 20,0001 Raspuns corect; € (deoayece plata se face ulterior) fecte comerciale acceptate de furnizor. Raspuns coret: 38, Ce semnifics iar = sg = 43? 3 Indica imepstrareacorct privind fete comercial accepite de vénztor 8) eleetecomerciale primi; a) 40i = 403 49.000; * by efecte comerciale acceptate de bancl b) 403 =509 40.000; }_efeotecomercile depute la banct a seadents @ san s0.009 a rr——C a sit 40.000; €)efecte comercial prmite,depuse a banc pentr inasare 9 32 40.000, Raspuns coract: Raspuas 236, Reflectareacreantei de 50.000 lei fag de bugetol statu pentru subvengiile smu investi se inzeistrenz 4751 = 485 50,000; 5121 4751 50,000; a) sia 4111 110,000 a ai my oo uae st 50.000; ae opeed a sR 50.000 a sont Rasps corect ® st = 43 r00.000 - oe % = sid j00.090 40, Obtigatiafaté de un furnizor extern este de 10,000 S,evaluaté la un curs de A Ayes schimib de 1 $= 2,0 lei, Dac lo decontaren datriei, 1 $ = 3,2 ei, nce cont se inee- or 10.000 istrenza diferenga de curs? 7 @ debit cont 665: 7 b) credit comt 765; ©) credit cont 1068; 1) debit cont 1068; ©) debit cont 765, Raspuns coreet: a (diferenja nefavorabilé < 3,2 lei$ — 3 leilS = 0,2 lei$ = ‘heltuiala = 0,2 le’ x 10.000 lei = 2,000 lei) ‘ 41. in con sets curs ly 3.XILN? @ 665 =s01 1.0; b) Si24=401 1.000 © 401 =665 L000; ©) 401 = 765.00; ©) 165.401 1.000 Rasps cores: (diferenianfovorabil = 3,2 iS —3 lei$ = 02 Ks heli = 0.2 Bix 5.000 f= 1.000 este inregistrata'o datorie in valoare de 5.000 §, ia W lei La 31. XILN, L$ = 2 lei. Cum se incegistreaza diferenta de nt astfe: 42. La sirsiul perioadei,situatia fn conturile de TVA se pe ~ TVA de plat din perioada precedenta: 70.000 te: - BWA deductibilt: 180,000 leis Vv TVA colectatt: 140.000 lei: ~ penalizari pentru neplata TVA la termenul de scadenta: 1.700 le (Ce suma trebuie achitat is bugetal statu? @ 370i: ’ by 71.700 tei. e) 41.700 te 4.700. Raspuns eorect: a (TVA de plata = 70,000 ~ (180,000 — 140.000) + 1.700 = 31.700 lei) 48, La sirgiul perioadei, sitafia TVA se prezinta ase: TVA deductibil: 150,000 le ~ TVA colectata: 200.000 lei ~ TVA de recuperat din perioada precedent: 60.00 lei Care este pozifia soviet la sfrstul perioadei privind TVA? a) ream: 60.000 lei, 1b) datorie: 19.000 te Teste grild rezolvate. Aplicatii practice 83 @® _ creanpa: 10.000 leis 4) datorie: $0,000 lei Raspuns corect: (TVA de recuperat = 60,000 —| 00,000 ~ 150.000) = 10.000 teiy 4 La sgl perioade, stata TVA se pein ast: TVA dedctibilt 150.000 ei, TVA colectata 130.00 ei: ‘TVA de recuperat din perioda precedent 25.000 le. Care est pozijia soci ta sfigial pervade’ privind TVA? 2) eefeanl de 20,000 ti 8) odtorie de 20,000 sy Dosen de 45.000 ie 0) daere de 45.000 Raspuns cere: ¢(FVA de ecupe 25,000 + (150.000 ~ 130.000) = 45,000 lei) 48. Valontea creel ptr lv de maf este de 436.000 li, din cae 4.000 tei pel de vinzae i 96.000 lei ~TVA. La slit exten inna. se estmeaza cd valores ereanfelo curse mare de neincasare este de 0 % (lien respectv allindu-se insta de Salient). Car este vlorea aj depreiei cre anjelor~ clin i cum se festa in contbiitate? 2) 190400 6814 491; Yb 160.000 6812= 1511; oF : @ two. 14-91; Ae dy 190.400 6814 = ISL; YY ©) 190400 6812491 spun corect «(00.000 40% = 160.00) 46, Societatea comerciala A acorda societaii .B", un avans pentru cumparti vis de sovietatea B. ls vinzatea masfurlor, este de 372 lei, inclusiv TVA, Cum se inregis- de marfuri, valoarea avansului acordat 248 lei inclusiv TVA, valoarea facturii treaza decontarea facturii la societatea A"? a dl = % 32 4091 248 sil 14 b) gor = % 7 4091 200 si2 m2 84 Contabilitate financiara c} 401 = % iR fot 200 aan as 5101 114 4 m1 = % 4091 200 4026 Q@m- % 4091 4426 si 4 Raspuns coret 47-Aicoll $121 = 456 reflect 4) subserirea la capital a nei sume de bani © _ rinitea uci sume ca sport c)retragerea sumei din aport. a Rasps ores: 48. Prin rticollcontabil 4751 = 7584, se elect 2) subventia Ge primi de la bugetul statuluis vw Q__cousparte a subvemisi care majorenzi venture societis ©) un plus de inventar la mobil spas corset: b 49. Arcot conti ‘1 = 8% 7583 waar poate reflect 8) cedarea unui teren sub forma de donatie: ue QD) vinzarea unui teren; ©) primirea unui teren ca donate Raispuns corect b | 80. in debitul contului 4111 ,C! 4) suma incasati de la cient; @_valarea amaajetor care circu in regia de reste inlusd in facta; ©) valareaambajelo care cirul in rei de reste, prime de la client nt", se poate incegistra Teste grilt rezolvate. Aplicatii practice 4) valoarea cecurilor si efeetelor comerciale acceptate, Raspuns corect: b 51. Prin articolulcomtabil 5121 = 419, einreisreara _incasrea uni avens de la uncle ) casera unl avans de aun Furnicor; 6} plata uni avansfrsizoruli d} plata unui avans clientului; yu ©) decontarea evansufui cu elientul, Rspuns coreet: a 52, Scontul acordat ulterior unui elient se inrepistrea a % an 667 4426 @% = an 667 ea a7 oo = an o % = 4m 668 4926 spun corect b inegistrenz a ad = % 345 aay b) at % | 70 407 ‘ @ am = 71 Raspuns corect: ¢ 8s Livrarea Ja export estracomunitar de produse finite pe baz de factur’ se 54, Diferenjele constatate la decontarea creanjelor-cienti in valuta, dra cursul de schimb valutar este mai mare fat de cel din moment emiteri facturi, se inzevs. yan = % 701 16s , bb 4 = 665 ae 165 a si2a ' 6s Niciun raspuns nu este ect. (rispunsul eorect ar fi trebuits8 fie: 5124 =% au 765) Care dintre urmatoarele artcole contabile reflect dif fete de curs valoar ‘constatae Ia inchidevea exercitiului pentru creanfele fat de client, in valuta? @ sit 765; WANT = 665, @ 665 = 4111: oa man Raspuns corect 36, Prestarea unor servic fed w se emite factura, se ire ceontabil istreaz8 prin arti A ee U1B- AGRE Bid AAT ood 708 428 J : yoann = % m4 4428 9) 4 = 704 anaT aan ais Niciun raspuns nu este coreet (rspunsul ores arf webuit si fe: 418 7 704 4028) | Teste grild rezolvate, Aplicatii practice 87 57. Ajustaile pentru deprecierea creantelo-li se inregisteaza prin articotul contabil | a) 6812= 1518; | by n6t =491 © 614 =491; ; @ 1812= 7812, spans corect € 8. Plata in numerar @ avansurilor chenzinale cuvenite selaratilor se inregistreaz prin articotulcontabi: | @ 85 st; by 4282= S311; vy 3 =SIh ui esn | Raspuns corect: @ ‘9 Artcolul contabil 421 = 4314 reflect: 4) contribufie unit la asigurrile sociale Yow | ° contributia unitai la asigursile sociale de sAnatate, contributia untii la asigurile sociale de sinatate suportaa din reducerea | de impozit; @D conribusiasalerinttor la asigurdrile sociale de sinStat, Raspuns corest: d (60, Prin artiolui contabil 426 a) drepturie saariale neriic 1) ajutarele materiale neriicane; ©) stimalente din profit nerdicate, 4) toate drepturite nerdicate; \Niciun raspuns nu este corect, 1, La emiterea une’ facturi neintocmite tn womentul vanzaril, concomitent cu ‘uansferul ercante in cont ,Clien{i, se formuleaz artical: a) 4426 ® 408 | 4 88 Contabilitate financiara d) 4427 = 4408, Rispuns coreet: b 2 Prin articolul comtabil 427 = 4% 4426 403 se inregistreazi decontul de TVA, atunci cind: @® _ TWA aferenti vinziilor este superioara TVA afecenté cumparicilor; b) «TVA aferenté vinzirlor este inferioard TVA aferenté cumpariitr; ©) TVA aferenta viziilor, fra intocmires facturi, este inferioar& TVA afe- ‘ent cumplrilor iri priminea factvi; 4) | TVA aferent’ vanzirior, fart intocmin sferenté cumparatilor fra primireafactur Rispuns corect: a ~~ Vv fea facturi, este superioaré TVA 63. Dobiizite cuvenite unitiit pentru vinzarile cu plata in rate care me sunt ferente exert incurs se inregisread in fell un 41 = 766 1.000 atl =~ 51871000 Q a 421.000 Raspunscorect:€ > J kash > (4, Ce semmifiod inrgistrreacomabil a8 % L240 70h 1.000 v 408 40 8) wanzarea de produse inte pe bara de facturd ce se va incase ulterior ) _vinzarea de produse finite pe bazi de fatura ce se ineaseazd in numerar la data linear, © _vnzarea de produse finite penteu caret 10 St intocmit facture Raspuns corect:€ 6S. Dividendele afereme actinilor detinute ls eniile afliae, ix sumi de 2.000 Ie, se contabilizeazd prin artiolul eontabil a" 46) 7611 2.000 J BD si = re 2.000 Teste grila rezolvate. Aplicatil practice 89 ©) SIM = 7611 2.000 Raspums corect: b (66, Suma de 70.000 Je virati uneiemtitiiafiliate, pe termen de LI luni, precum | sidobinda de 1.050 aferent inprumul acordat se contabilzeaza a) 4S = % 71.050 i S11 To.000 i 7661050 | @ ssn = sin roan 4518 = 766 1050 ie ia ' si 70.000 | 611.080 RRaspuns caret b 67. Sumele depuse Ia casieria unitati de catre asociasi si dividendele cuvenite acestoralasate la dispozitia eniayii economic se contabilizea a sil = asst 10400 gt Snide i 129 487 4.000 4 | 4551 14.000 aps S31 10.000 45 4000 e331 = 4551 10.000 19 4588 4.000 Raspuns corect: 68, Brin artical contabil 408 476.000 608 400.000 4428 76.000 se inregisireaza 8) ineluderes direct in cheltieli a rechiztelor, imprimatelor, materialelor Pent bison gia altor materiate cumparate de la furnizori pe bazi de facturd 1b) cumpirarea de materiale nestoca consumabife in mai multe perioade de produetie ® _includerea direct pe cheltwieli a materialelor nestocate aprovizionate de la farnizor, fara sé fie insoyite de facturt aspuns cor 69, Aplicaren princi i independentei exercifiului se regiseste in articolele contabile a ah 426 L000, by) atts = ain 1.000; 9 49 4111 1.000; a os 00, © a 605 1.000, Raspuns coreet: de 70, Ambalajele care circu in sistem de restiuire, nerestituitefurnizorilor, Fefinute in stoe de cde client, se inregistreazA prin aticolul contabil @ 381 = “4091 1.600; » 401 40911600 ©) 608 = 381 1.600 Raspuns corect: a ‘TH. Nu este in concordan cu explicaia dat unwatrul artical contabit a) 419 au 1.500 valoarea anibalajelor care circu in sistem de restituite, primite de la clients @ 9 = an 1.500 Valoarea ambalajelor care cireul in sistem de testituize, facturate clienilor: 9 si = 49 1500 sume incasate de la clieuli reprezentind avansuri ponten fivrdei de bunuri, Drestri de servicii sau exeoutat de hier Raspuns eoreet: 72. Ambalajete care eivcud in sistem iimegistreazA prin articolul contabil eaitire, erestitute de cite client, se @ 419 = 78 2500; 381 409 2.500, 8 = 409 2.500: 419 = ai 2500 Raspuns corect: a . Prorata din taxa pe valoarea adaugata deductbili, evenita nedeductibili, s contabilizeaz: a) 427 = 4426 220; b) 4nd 4426 220; Teste gri ezolvate. Aplicafii practice 91 © 635 426 220, spans coreet:€ 4, Efectele primite de la client pot fi valorificate de beneficiar, atl: sunt cedate inte de scadenffurnizvilor (dae sunt acceptat) pentru stingreapropilorobligati operatie cunoscuta sub mele de ondasare); (6) sunt depose fa banc inant de scadenf,inasindu-se contravalearea lor, ‘mai putin sconiul (dobanda aferenta perioadei ramase pénd la scadenta efectului co- mercial) retinut de bancd (operatic cunoscuté sub denumirea de scontare), ©) ste pstate pint a scadenh se ncasenzlsuma de la debit. Risponscoretia,bye U7 78, Prin atticolul comtabil; $113 = 413 248.000, se inregistreaz ‘4) —depunerea unui cee primit dela un client spre incasare la banct 1») depuieres uni efect comercial primit de I un client spre incasare la bane, <) —_primirea un fect comercial de ia un client “8)ansicolulcoutabil nu este corect v Raspuns corect: € 76. Acordaten de evansuri din salariipersonalului detintor de carduri bancare se inregisteaza prin articolul conta a) 425 = S311 100.000 by 425 = 42t 100.000; } 42S = 581 100.000: @ as = 5121 100.000 Raspuns eorect: d 77 ncasarea une subvenfigwernamental, penta investi, se poate megs: a) 4451 = 4751 uv : by si2t= 741; . @ 5121 = 44st Raispuns corect:€ . Una dntre modalittile de mai jos nu poate fi retnuté penta stingerea unei cbligai 2) inlocuirea une dator prin al datore, 1) wansfer al alter actives 6) wansformarea datore in venturi, 92 Cuntabilicate financiara ® transformarea datorie in cheluiel ©) transformarea datorei in capital propriu Rspuns coreet: 79. La inventariere, vanzitorul .A” constta creanfe ordinare asupra cumpéri- ‘orutt C* in valoare de 558 tei, care sunt iteeuperbile. in contabiliates enti 1A", se inregiteazk ee ae aa 654 450 4027 108 “Qe sam 654 407 o % = 4k 558 654 4427 6814 = ao ® 64 = at i) 491 a 654 ang 558 64 = ant Raspuns coret: b 80, Avansul acordat unui furnizor de imobiliziri este de + tei (inctusiv TVA), Costul de achizitc el uitsjetor receptionate (care necesité monta este de 800 fei (fia TVA), Previzatiinregistrarea corecté la decontareafuctri a) 404 992 300 eon 992 992 300 2 20 ate gdh Avomnuri ovond A imSiaBri empl 404 : Q, Raspuns corset: € Teste gril rezolvate, Aplicajii practice 93 81. Le sfixgitut perioadei, conturile privind taxa pe valoaren ndaugata prezinta situa: 4426 95.000 tet 427 152.000 te 128 38.000 te 404 52000 ei ang? Care sunt inregistile posible pentru decontel T ' @ 47 % 152.000 4426 95.000 423 57.000 aa33 aks 57.000 © 47 % 132.000 | = 4126 95.000 a | 424 57.000 | | 427 % 132.000 4426 95,000 428 38.000 443 19.000 j ab 10. rin rol conagh 4514751, seiweponens @ step des primi ite : ©) subventiile de primis pentns diferente de pret. Raspuns corect: b 83, Avansul acordat unui angajat pentru deplasarea in interes de servieiu este de 2,000 Jei. Suma justficaté pe haze decontului de cheltuieli este de 2.500 lei. Care sunt inwegisraile posbile la justficarea avansului? @ os 200 sa ot “ Saul 500 aa si 200 fo 00 Teste grila rezolvate, Aplicajii practice 95 9 OS = % 2.500 [Raspuns corect a 542 2.000 a SS 42g S00 8. Prin articolul comabil 419 = S121, se imegistreaz Raspuns corect: a ¢ 4) primirea unui avans de fe un eumparator bb) acordarea un avans vnzstorulus Festinlres avansului primit de la eurmparitor. 84, Precizati operatiunea care se imegistreaza prin aticoll contabit: 471 = 611 @® _cheltili cu intreyinerea si reparayile efecrsate in perioada curenti day, Raspuns coret:€ v care priveseperiada vitoare: )) —chelwieli cu intefinerea si reparaile efectuate in perioada tecul8, dar 89, Amiolul cotabil: S121 = 409 reprezint cave apartin petioadel curente 4) primiree nut avans de la un cumparator ©) mexist oastfl de operatiune ) acerdarea unui avans vinzatorafuis Rasps coret: a ©) incasarea unui avans de a 0 banc’, Niciun rispuns nu este corect. egistanea contabilis + 4)18 = 90. Vanzarea de autowurisme de cite firma producttoare se inegistreaza 428 evi ean 4) fsraren de produse init, Fi imoemirea factor mo 1) fivrarea de produse faite la export : 47 ) lstarea de animale si psi ia intocmire Feturi - bale % @_imezistarea mu este corecta 1583 Rispuns corect:d (conta! 4118 my are legtturd cw 7UL; dacd in oe de cont war : 4118 .Clieni incr sou in ttigiu” arf fost wiliat contul 418 Client ~ Fata de oats iocmit’ tunel rispunsul coveet af fast) 7583 4427 £6, Prin atcohlcomtabil Raspuus coreet: a (pentru progucdtor.autoturismele sunt produse finite) olul contabil 4111 = 419, se poate inregisra 8) primiren de la cumpartor a uni avans; se incegiswean: 91. Prin ari 3) plata axel vam, ac 1b) plat in van a taselor vamale 5 accizelor 1) regulorigarea avansulu primi, © _itepistearen este areia. ©) restiwires de sire cumparator a ambalajelor care cireua in regim de res- Raspuns corect: © (cooiul 4424 TVA de recuperat” in are lepaturd cu situate acd in Toe de 4424, ar fost wiz comtul 4423 TVA de plate, atunciraspunsul corect ar Fi fost a) Aspuns nu este coreet. 92. Prin artcolul contabil $12 19, se reflect ' SJ @ _incasarea unui avans de fa un ewimpirdtor, prin virament; iv primar fcturi; 1) ncasarea unui avans de la un vanzdtor, pin virament: 87, Regulrare avansurlo afltent dtoriler creator comercial are loc BD inmomentul facursi buna vindut. rs 1) la decom aD ©) plata unui ayans vinaatorulu, prin visament; iat dupa acordarea respectiv primirea avansuly 4) plata unui avans cumpardtorulu, prin virament, 26 Comabilitate financiara ©) devontarea avansului ex Raspuns corect: a ‘umpBratorul 93.Ce semnificdinregistrareacontbil: “= 4 we 0 e 665, 2 we sit 4) regularizarea soldutuicontului de disponibil n valut in cursul ana 1) diferente de curs valuta consatte si nzeustrate la sfxsitl exerci ©) decontarea uneifacturi in value cu odiferena favorabilds 8) decontarea unei facturi in valuté eu o diferent nefavorabild ‘Niciun rispuns nu este coreet, 94 Avansul acordat unoi vinzator pentru cumpirari de maui este de 500.000 kei, icluiv TVA 24%. Valosrea mitfurilorprimite (reeptonate}- 600.000 le, in- ‘lusiv TVA 24 %, Care este summa ce trebuie pli vnztorului la decontaren dari? GQ 100.000 tei b) 600.000 kis ©) 500.000 tei; 4) 124,000 ti; ©) 16.129 ei Raspuns eorect: a 9S. Avansul acordat unui vinzitor de bunuri este de 300 le, inclusiv TVA 24 %@ Costu de achizigé al bunuritr recepionate inseris in facta este de 400 lei fark TVA Care est suma ce trebuie platitt din cont ls decontareafacturii? 8) 496 tei by 300 ei; 128i dh 372 es N @ 648 isp cue ¢ Teste ila rezolvate. Aplicatii practice 97 96, Care dintre urmtoarele operacit nu sunt inregistrate corect in contabilitate? 1, sedderen din gestine @ produselor finite, T11= % : inregistrate a cost de productie prestabilit Ms 348; 2. inregistrareaelienfilorinceryi 461 = 4111; 3. acordarea unui avans pentru deplasare 461 = S121 4 plata avansului chenzinal ans= 512) 5. plata salarilor neidicate 421 = 531; a) ist by 283 i @ 2385 3 5i5 e295) Raspons corest:€ 97. In anal N, o Societate vind= mirfur in valoare de 8.060 lei inclusiv TVA 24 %. La sfargtu anuluiN, probabiliitea de Tncasare a ereantei era de 70%, La sfarsitul anului ih Boxe FOO N=, probabilitatea de neineasare @ creanfel este 65 esa init conta Sd wdafand = 2060 -1F Js finale anwlai N+ 2) 6814 = 491 4225.00 + esos obs 1850 ajurls b) 6814 = 491 -2.707,25 lei, ce e i @ ovis 491 2275)0 Ii pars F500 -96F~ 6% 3 l= R14 325001 ae Raspuns corsct€ % ae 98. Raat comers eprerints al reducereafinaneia® pratiew tn mod exceptional asupra pretuli de vine reducerea comercialé practicati in mod exceptional asupra preqului de tinind cont de defactele de caltate )—redueerea comercislt practicatt in mod obisnuit asupra prejulai de van. bbanucilor comercializate; 2are, tnind cont de volunmal vanzarilor; Ad) reducerea comerciala practicat8 in mod exceptional asupra preqului de vin zare,jinand com de poztia privilegitt a clientulai; ©) esteo cheluialfinanctara pentru furnizor. Raspuns corect: Teste grild rezolvate. Aplicatii practice 99 99. Avansul acordat unui ter pentru prestiri de servicii este de 100,000 kei, @ 409 = 424 10.000; inclsiv TVA 24%, Factura primi este de 150.000 lei 18 TVA, Cate este sun os ©) 444 = 5121 * 10.900, tebe aha din cont la doontven fact? Raspuns ort: ; a) 59.500 le D 86.000 103. Taxa pe valoareaadiugatéaferenticlienjilrinsolabiliscogi din activ se ©) 119.000 fei, inreistreai in contabiltate prin artcoll conta By 98466 tei, a) 427 = all 8.000; ay o) MOM ie ho 278.000; : | Raspuns corect: by p = t ’ = 418 000 y : 7 Rasps core: f 100. a sist peroaek, suai in come pind TVA se peri ase “TVA deductibils: 9.000 ei | AR. too we 5 104. Niu sunt in coneordanga cu explicatia data urmatoarele article contabile: PVA colectata: 8.500 ei, f J )% = ART 3800 ~VA Ge reeupers din pero precedent 1 500 a 2.000 = porta TVA: 80% 461 100 Care este valoarea TVA deductibils dedusa din TVA colectatt? taxa pe valoarea adaugata aferentlipsurilor impvtate; a) 9.000 lei Tuned So09~ Sooo Lge @* = «3 3800 ® . B00 ~ F800 = Hg a7 2.000 i °) as a0 4) 10,000 tei. | taxa pe valoarea adiugath de recuperat compensaté in perioadele urmd- Raspuns corect: | ‘ware cu taxa pe valuarea adaugata de plat; i — —— | 2h = 4426 3.800 : TOL. La sfairsitul perioadei. situ : ia TVA se prezinta astte = TVA de recuperat din pericada precedent 18.00) lei | TVA decluctibilt 80.000 lei, v3 B.cH9 » = TVA colectatt 100.000 ei = prorata TVA = 90%, tox pe valoarce adsugstd deductibilé ce deplgeyte taxa pe valoares adi- Uugata colectatd care urmeaza a se ineasa de fx bugetul statu: @an 408 3.800 © taxa pe valoarea adiugata aferenti livririlor de bunuri, prestilor de 200 As 2 ‘servieli si executailor de luerri pentru care nu s-au intocmit facturis Care ese valoaten TVA integistal in sonal 635 .Cheltel) eu ate impocte. 428 = 408 3.800 : aye si virsiinte asiniate™? y gps. wooed asa pe valoareaadtugatA aferent factor nesosite; ay 28.000 ei Tah ade Oe EO @) 48 = a7 3.k00 ® 8000, gaaees ‘axe pe valoarotadinga® afrent vnzilor de meri din unitate co- ©) 18.000 ei, al swersale ov anauotul 3) 10.000 gail = 4428 10.000 : ‘aspuns covet: b taxa pe valoatea adiupatd alerentd Viral de bumuri prestrilor de ser- vii i executor de luerr cu plata in rate Raspuns corect bi dF 102. Taxa pe valoares adaugata de reeuperat, compensata cut TV ‘A de plat. se Ny contabitizeazt: a) = 4426 10.000; 100 Con Mitate Financiars 105. Prin articolul contabil 423 = 444, se inregistreaza: @ import calcul supra cnceiormedicle, ) comb asigurrite sociale dtorat de ett: ©) pia conceditr mediae 8) registratea nu este core a Raspuns core: a 106. Care eveniment economic se inregistreaz& prin artcolul contabi AOL = BLT ASE Be ree, 4) contributia Ia fondul de somaj datorati de colaboratorii enti QD) itesistraren nu este corer ©) contibutia la fondul de soma datorata de entitate; 8) contributia ta fondu de gomadatorata de angajai Raspuns corect: b 107. Contul 4118 ,Cliegi ince sau in litigia” se poate eredita prin debitarca conturlr: I 3. 5121 gi4427: 4. $121 $1654; 8) 1125 bh 1 sid 294 3 si. fAspuns corect 308. Conta 4091 ,Furizcdebitori pen cumpdride buns de nature so curl” se credited prin dire conor » an, a) ‘01 Das Rispuns corer: b¢ 109. Plata salariilor angajatilor se face, @ singura dati pe k care. fn aceastésituatie, prin artcolul contabil: 42: <9) plata avansului din saaris i, prin cardi ban SI2L. se inegistreaz: Teste grils rezolvate, Aplicatii practice 101 bb) viratea avansului din salar in conturile angajatilor; © inregistrarea mu este covet Raspuns corect: € (in cazul in care plata salarilor angajatlor se face o singura data pe bund, nu se falaseste eontul 42: vansuri acordate personalului") 110 Care operatiune eeonomica se inregistreaz’ prin aticolul contabil: 4451 = 47549 8) subventi guvernamentale pentru investiii de primit; bb) phusuride invemtar de natura imobiliziilor, ©) ona penta investi de primis» Raspuns cord 111 fn debit cont $1 Austr penta depreiereacteanfelor-len, se inegireacd 2) cliferenya dine valoatea just ereanjlor-clienf, mai mate, i valonrea (@) voit din austatesdeprecieri crennelor cient S)pieren din state setflor-le chur in restr justo pen deprecierea creer 112. Soldul creditor al contului 4281 Alte datori_ in lepitura eu personatut” se i in pose de bilan Gate itor nlasis dato scale datoilepeivin sigur sci | 1} datori at de persona) dari fags de angajaiasiguear si protectin social spans corect: a 113, Cum se invegistreaza in coptahilitaten celor dou’ pani, reducerile comers ie in valoare de 50 ie (exclusiv TWA), acordate de furnizar entului in momentul %) st 20 = 0 01 so. 31500 8427 20 40602 a aut aol = 667 a7) 4427 4026 Raspuns corect: a 114, Reducerile comerciale acordate de Furniaor clientului dupa facturare, valoare de 100 lei (exclusiv TVA), se inregistreaza in contabilitatea celor dow part prin articolal contabil: Feraizr Cen ein a an 209 0900 1426 M ant @ a = % oo 100, 609 100 unr ™ 4364 3 % = 41IL 126 401 % 100 100 oo 100 ane M une Raspuns eoreet:b 1 © enfitate ev obieet de activitate camer} ctv amanuniu evalueazd forile la prey de vanzare cu amanyntnl inclusiv TVA, Adaosul comercial-este 26 Enitatea achizitioneaza marfuri de la furnizori, costul de achizitie: {0,000 lei, rabat acordat de fumnizor: 10%, scont de decontare: 2 ¥%, Receptia narfurilor se ive lweaza prin articolul contabil @ % aur to : a1 9.000 46 260 m= es 167 180.0 4426 432 ) % = aol a0 a1 10.000 426 2.400 401 % 0 oy 000 4427 240 Teste grild rezolvate, Aplicatii practice 103 oo % = 401 L160 yi 9.000 4426 2.160 wor = 232 180.0 432 116, © entitate cu obiect de activitate ~ comert eu anmnuntul evalueazi mar- furile la pret de vanzare eu amanuntul inclusiv TVA. Adaosul comercial este 25 %. Entitatea achizijioneaza marfuri a costul de achizite 10.000 lei si primeste un rabat de 10 % gi un scont de decontare 2 %. Primitea scontului gi decontaren facturii se registeaz4 prin articolul contabil: a) 1 © % 6040 167 180.0 4427 432, S121 10.9368 by aul = % L160 167 2232 S121 109368, aol = % 1160.0 767 180,0 4026 4 S121 10.9368 spans corect:€ 117. Va avordat de ioral eiite cumparatorului o factard de reducere pentru un scont la valoarea factuiiiniiale de 1,000 fei (pret vinzare fir TVA), La ‘vinzator, scontuecordat ulterior facturai se imegistreaz: » % = all 32 667 30.0 4026 2 bo% = an 661 5, 407 6.78 oo % 5 4 m2 667 300 104 Contanititate timanciara Qe sa 667 30.0 4427 72 Raspuns coreet: d 118, Dispunem de urmatoareleinformati + Vinzir in perioada de gestune: 10.000 ei gre} de vanzare FTVA), TVA 24 % ia inventarierea stocului de combustibil, se constata ‘mputabil, evaluat la 1,000 fei (valoare PTVA); ~ achizti in cursul perioade’ 4.000 tei (cost achiite) = prorata TVA: 100 La sfirsitul perioadei de gestiune, se inregistreac: in minus in gestiune ne- a) 427 % 2.400 4426 960 4231440 ones ») 427 = % aun ded Tis 4426 960 500 43 ado ee wha 26° * 635 4427 240 qe © Om 2 4826 % 200 aa07 960 4231680 635 426 240 ; @® os 407 240 uv 4027 % 2640 4026 960 423 1680 Raspuns coveet: 119. Sita ereanjelor-lient, fa sfrsitl exerci N ~ len A 14.880 fei (inhsiv TVA) probailtate de incase’ 40% ~ lien B: 11.000 fei FTVA)— probabilate de neineasere: 80% ~slientC: 11.160 lei (incusiv TVA) ~ probabil de incasore: 00% Ajusarea petra depresereacresnelr-cleni est evaluat 2) 10300 ii Hose - 0624280 ¥) 21.700 ei So Vv ©) 20.11 18.439 tei, Seco + 0,.< s00 Fa te.aee Teste gril rezolvate. Aplicaii practice 105 A 16.900 ie, Raspuns corset: € 120. In na mi, exercitial N, © enitate receptioneaza materit prime tn baza aviaulut de expeditie, prepul din contract 1.000 lei (valoare FTVA), fn tuna iunie N, entitatea primeste factura cu valoarea de 1.500 lei (valoare FVA), Care sunt innegis+ "narle in contabilitate Ia primes facturi? a) 4426 f 300) 408 401 1.860 bb % 40 1.360 408 Laan 426 360 we = 4998 240 301 401 sm 1.8601 4226 4028 360 240 408 240 ee aot L240 1.600 126 300360 408 360 Raspuns corest:¢ 121, Croan at de asin se refetas @indebiri conta 56 uli 56, cc) in debi! contului 8s b)in-reditul eor A 4) in credit eonnutui 455 Raspuns cor 122. Datorile fat de asociat se reflect 8) in debital commie 136: in crediul commu 456; ©) im dehinul contalai 435 @ in evedital contului 455 spans earect: by d 106 Co bilitate financiara 123. Acordatea de avansuri unui fumizor inte ‘eparaie a jloacle fixe din dotrea wit se neg a) BL =si21, 22 =si2 _ ©) 4091 = 5121 @ son=s121 spans crest: Pentru enecutia une luerari de reaza prin artical 124, La primirea unei facturi restante (neintocmita in mon farnizor, TVA se inregistreaza prin articolul a) 4428 = 4426; ® 46 2 oar 125, Primirea unui avans in artico: a) % 5124 5H 665 bb) % 5124 $1665 J) S14=419, 5124 =% 419 51 765 Raspuns corect€ dle la un client extern se inregisreaza prin Vv 126. Drepturite de personal pentru munea prestata, eri tin termenal legal, se pot inregstra prin articolul D 25-426, @ 421-9426 e) 423=426; w) 424= 36 Raspuns cones: a b : 127. Disponible in valuta gi alte valor de tecbretieexprimate in valuta se actualizeaza: ‘ 8) a sfgitu fiesdrui an by a sisi cari semestn ©) la fii Hest crimes Dba shrgielFearei tn Teste grila rezolvate, Aplicajii practice 107 Raspuns corect: d a 4th @® 33 9 413 a) S134 Raspuns corect b 129. Plate efectuate in favoarea furnizorilor, din avansurile acordate salaria- se Invegistreazi prin articoll: a) 401 = 425, by 401 = 4281; ©) a1 = 542, 4) 401 5311 Niciun rispuns nu este corect. = 404, se inregistreaza: 130, Prin artiolul eontbil % 605 gi 442 2) apm consul si factual b)eneraiaconsumat si facturats; uv Batol comtabil nw este covet : ‘elspuns corest € 131 Prin atzoll conabil % 605 $1 4426 = 401, se iargisreanh aps consumat gi facta, CB) energia consumna gi facture: y ) —anizolul vonabil nv este erect Raspuns corect: a,b [nce situai.emtiteteafoloseste cout 4428 , TVA neexigibila"? sumparailivari de bunuri sau servici rd facta, -sportul de bunt $i servic (Deana de bunuri si prestiite de servi ew plata in ate; “. vanzarea de imobilizaricorporalealtor enti; (Qecordares echipamentului de lucru angajatior, cu plata wherioar, LAS bot 2 124 108 Contabilitate financiara 13s spool 135, Situtia ereanfelor ~ clieni la stiryitulexerifului N: cleat A: 5.950 le, ‘eshsiv TVA 19 %, probabiltatea de incasare 60 %; client B: 20.000 le, fv8 TVA, Drobabltatea de incesare 40 % gi lent C: 11.900, incusiv TVA, probbiltatea de neincasare 25 %. Care este valoarea ajustri pentru depreciera creanelor cent? a) 23.305, © 16300; VE ©) 25.885, d 22925 Riss coret: b 134. Enttatea primeste dela un furnizoro faturd de reducere pentru achiziii de "ater prime in valoare de 2.500, dn cave reducer comer sun. 200 le si Scont de decontare: 500 lei, Cum se inregistreaz primirea facturi de reducese? ) 1 = % 3100 609 2.000 767500 4426 600 bat = % 3100 701 2.000 * 167500 4426600 @ 41 = % 3400 608 2.000 767500 427 600 401 = % 3100 601 2.000 667500 4426 600 Raspuns corect: € 135. Elementele pentna caleutul indemnizajiei pent in ‘munca sunt: numarzile concediu medical: 14, salariul mediu zilnic 15 le, deducerea personal; 250 lei. Care este indemnizatia nets? a) 922; ciate temporers de Pe whimete 6 tuni Teste erili rezolvate, Aplicatii practice 109 by 798.21 @ wr.10; wd) $22,35 Raspuns corect:€ 156, Actionarii depun in contul eniayii suma de 10.000 euro, curata depuneri: 2 luni, dobinda anuala: 6 % Cursul de schimb: la depunerea valutei, | € = 3,5 le la sfirstul primes luni, 1 € = 3,8 le, iar le sfarsitul luni a qoua, 1 € = 3,7 ei. Ce sum Drimese actionarii dupa dowd luni in lei? a) 35.350; b) 38.000; @ 3370 37.000, Vv Raspuns corect: € 137, Elementele de caleu! al impozitului pe veniturile din salar: salriul de ‘ncadkare: 1.500 fi, dstacerea personal: 300 le, CAS: 9,5 %, CASS: 65 %, CFS: 0,5 ‘enituri totale: 1,900 le. Care este valoareaimpacinului pe veituri de natura lair? a) 207,89; b) 25416 © 205.88; Va @® 26.16 Respuns corect: 438, Factur emis de furnizor euprinde urmitoarele elemente: pretul de livrare inclusiv TVA: 3.726 le, rabat comercial: 10%, remizd: 5 %. Cave este obligatia fat de furzoe? "ded whe a) 3.720 are by 3.488550; ©) 3.034.30 @, 305235 Raspuns eorect: 4138. Scontul primit de la un furnizor pentru plata une facturi inainte de termenu! de scadenté in valoare de 9.920 le, inclusiv TVA este de 3 %, corecté la plata fucturii? Care este inregistares (pret de livrare, i aN in ii zorului gi clientul a Lie Contabilitate financiard @ a0 % 769 240 426 45,00 S121 9.63440 an = 9.920 rer A500 9.63440 cp 40t 9.820 767 80 407 4560 S21 96340 4) 401 2. 167 285.60 4426 45.60 sit 9.58880 Raspuns eoreet: a 140. Creanta asupra unui client pentru livriri de prods finite este de 8.680 lei lusiv TVA), Le sfargitul exercitului N-1, se constati 4 entitate se acest client. in exercijul N. se solutioneaza litviu, in favoarea fui i 50 % din obligaic, Care sunt inregistraile in comabilitate le casarea ereanjel in exercitiul N? @ sim = at 43an 684 191 3.500 Sa = % 4.4 aus 3.500 : 477 840 sw vel 3.500 9 5121 43 aus 3.500 428. Bio isi = 7812 3.500 os 4118 4340 4427 4340 Raspuns corect: a Teste grild rezolvate, Aplicatii practice 111 141, Plata salarilor se poate inregstra ) 6a = sith | a a =u . 9 421 427 D 0 si2t Raspuns corect: by 142, in cursul unei huni, o itreprindere inregistreazA TVA deduetibil de 5.000 lei si TVA colectah de 4.000. Care sunt inregistririle de la sfsitul luni? a) 426 427 4.000 4426 = 4423 1.000 4027 = 4426 4.000 24 4426 1.000 9 427 426 4.000 4 = 4826 1.000 Raspuns eoreet: b 143, Care dintre urmatoarele afiratii sunt adevarate in ceea ce priveste apor- tril subserise de actionari sau asociti cu ocazia constiturii sau majorariicapitalului aporturile iv oumerar sunt abligatori Ia constitites oricirei forme de so. @ {_scesen fot ads muna in umerar sau in ate © Soe cence leech pin uasterareadeparilor corespuncatr i prin preaeaefetv ete so- cit banuior afte in sare de ize i presi in nuned np corti spr a formaen sau mujeres capi- tal seca ‘Raspuns corect: a,b, 6, 144, Daca prin contract de societate, se stabileste ea din aportal in mumerar si Se prineasca de_cdtre societatea comervalt imediat aumai o anumita parte (35.000 tei. iar restl (50.00) lei si fe primnk mai tarzi, a termenele fixate (20.000 lei peste © Tun’ 5 30.000 ei peste ined dou uni, conta 486 ,Decontri cu actionarilasociais privind capitalul” se va debita: 8) sumele partiale prin creditaren contului 1011 Capital subscris nevisat”; 1) cu inten sunt (85.000 lei), prin ceditarea succesiva a contului ,Copital subseris nevirsat” pentru aportul adus imediat (35.000 lei) gi ln termenele fixate (20.000 te) si, respeetv, (30,000 Ie a restulu de aport; 112° Contabilitate financiara cu intregul aport subscrs de cre sctionari pentru constituireacapitalului rediténdu-se apo, treptt, pe msura primirii aporturlo Raspuns corect € 145, Creantasocietiti comercial fa de acionati pent capital subseris de ‘cesta (34.000 € 1 €= 4,10 lei), incasarea aportlui in valté prin casierin uniai la tun curs de schimb superior cu 10 % celui de la data subseriri gi trecerea capitalulai subscris nevérsat a capital subscris vlrsat se fnregistreazi a) 456 = 1011 139.400 contabiltate ast = 456 S380 129.40 fey = 2 ade > 456 = ao 9.400 fae ee 13940 15000 = 1012 153.340 uv 986 = Io 04% = % 153340 456 19400 7653940 vo = 1012 158340 @ 46 = oir issa00 ous % Isao 456 T3300 6s 9 vo = 1012 139400 spanscont 14, rsa eae ee seni aul ancl oi a= 405 4800 a) plajile efectuate catre furnizor; v @_vooateacambiioraccepat de funizor ©) _valatesbiletlor ln ondin subscrise de etre un fiz. spurs corect:b Teste grilé rezolvate. Aplicagii practice 113 147, Depunerea la banc® a unui bilet la ordin in valoare de 20.000 Ie, in vedere Seontiri, acordarea woul scont haneii in sum de 2,000 le, refinerea de cAtre aceasta a comisionului de 1,500 tei si incasares efectutui comercial se inregistrea2A in contabi= ite atl : 2) 511 = 41320000 % 5113 20.00 6 2.000 or 10 om 16500 @ sa = as zo000 % = si 00m sr 2000 100 511 16500 ig ine ea 667 7 : 3 Rasps coretb 148, Se produc modifieari in structura activelor gi dator mice atunei cind se concabilizeaz: lor unei entitafi econo 2} salarile cuventepersonaatus (plata repair de personal nerd 4) vans pltite personal in conformiat ev contrac de mune ¢) retinerile din salariéreprezenténd: avunsuti, sume datorate tertlor, conti ‘nusa pentru ajurorul de soma. Raspuns eorect bye 149. Taxa pe valoarea adiugaté de recuperat, compensati (15.000 lei, se inre- reazs in contabilitate ast 4126 15.000; = 4823 15.000, = 4424 15.000; = 4428 15,000; = 4423 15.000