Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Albota

Adresa postala: Albota, Localitatea: Albota, Cod postal: 117030, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Albota, Tel. +40 0248/233187, In atentia: ION
DUMITRU, Email: primarie@albota.cjarges.ro, Fax: +40 0248/233541

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 1/9


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
„Asfaltare drumuri locale: Necsulesti, Ivanesti, Lunca, Garla, Brainesti, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc,
Prelungire Gioroc, in comuna Albota, judetul Arges”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Comuna Albota

Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lungimea drumurilor ce urmeaza a fi asfaltate: L= 5,1663 KM

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 4,923,784.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei: 48000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Forma
de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil si neconditionat emis, în conditiile legii, de o societate bancara
ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, sau prin virament bancar în contul
autoritatii contractante RO45TREZ0465006XXX000179, CIF 4122159, deschis la Trezoreria Pitesti, judetul Arges.
In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii, mentionandu-se ca acopera in mod
solidar toti membrii asociati. În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora
stabilite pentru depunerea ofertelor scanata in SEAP. În cazul în care garantia de participare se constituie în alta moneda, decât moneda
nationala, se va lua în calcul cursul BNR din data publicarii anuntul de participare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului . Modul de constituire a garantiei de buna executie -
conform prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii
acestuia.. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului, la care se adauga durata aferenta garantiei
tehnice a lucrarilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul national de dezvoltare locala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 2/9


Fisa de date
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Da

Prezenta procedura se initiaza cu „clauza suspensiva” care presupune ca încheierea contractului se finalizeaza numai în masura în care
fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare cu MDRAPFE in cadrul PNDL.

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
e) H G nr. 866 / 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 394/2016,
precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 395/2016
f) H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
cu exceptia declaratiei solicitate in legatura cu art. 60 (evitarea conflictului de interese) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 din Legea 98/2016 pentru prezenta
procedura, sunt urmatoarele:
DUMITRU ION- PRIMAR, KRAL MARIN- VICEPRIMAR, PARASCHIVA ELENA –SECRETAR, NEACSU ELENA -CONTABIL,
CONSILIERII LOCALI: BARBU GHEORGHE, MARIN ION, STINGA ION, POPA SILVI MARIAN, IVANESCU STEFAN, SANDU IONEL,
OPREA ION, STAN ION, DINCA FLOREA, CHIHA MARIAN, MARESANU MIHAIL, RADU DUMITRU, RADOMIR CECILIA SORINA –
EXPERT.
Aceste documente pot fi:
-Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/ subcontractantului/ tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform
Formularului 1 pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, iar operatorii economici straini trebuie
sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu
se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca ofertantii detin cod CAEN
aferent procedurii de atribuire.
Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii a (INDICATIE
GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE) din partea IV a DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 3/9


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor Operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii
economici de a executa lucrarile, se solicita lista lucrarilor realizate in cursul INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE
unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca au SELECTIE din partea IV a DUAE. Documentele justificative
fost executate si duse la bun sfarsit lucrari similare de constructii care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
drumuri/modernizari/reparatii drumuri a caror valoare cumulata a fost de DUAE, cum ar fi procese-verbale de receptive sau certificari de
minim 1400000lei la nivelul unuia sau mai multor contracte. Calculul buna executie sau certificate constatatoare emise sau
perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a contrasemnate de o autoritate/ entitate ori de catre clientul privat
ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele beneficiar, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii
decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
initial. clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea evaluarii
ofertelor. Respectivele documente indica beneficiarii, indiferent
daca acestia sunt autoritati/entitati contractante sau clienti
privati, tipul lucrarilor executate, valoarea acestora, perioada in
care s-au realizat, precum si faptul ca lucrarile au fost
receptionate si au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu. Se accepta si lucrari executate
partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce
reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil
care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
SAU lucrari receptionate la sfarsitul prestarii, sfarsitul executiei
nu presupune expirarea perioadei de garantie. In cazul in care
exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite
documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare
atat de la ofertantul in cauza, cat si de la beneficiarii contractului
ori autoritatile competente care pot furniza informatii in acest
sens. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual
lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 4/9


Fisa de date
INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi privire la existenta unei sustineri de ter?a parte, inclusiv masurile
sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul
ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor
sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii
sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. .
Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii confirma faptul ca va/vor
sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale,
fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activita?i pentru care a acordat
sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale
pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul
concret în care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin
angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii se va/vor angaja ca va/vor
raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a ter?
ului/ter?ilor sus?inator/sus?inatori se va angaja sub condi?ia
neîndeplinirii de catre acesta/ace?tia a obliga?iilor de sus?inere
asumate prin angajament.
Operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor
tert/terti pentru maximum 50% din cuantumul cerintei stabilite
privind experienta similara.

Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE si se pot limita la


completarea sectiunii INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE
CRITERIILE DE SELECTIE din partea IV a DUAE.

Nota: - angajamentul ferm prin care se dovedeste ca ofertantul


va avea acces în orice moment la resursele necesare se depune
o data cu DUAE. Documentele justificative privind existenta
resurselor pe care le va pune la dispozitie vor fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul l în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.

Prin angajament, tertul/tertii garanteaza autoritatii contractante,


faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii
obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va
interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele
activitati, fie prin identificarea resurselor tehnice pe care le va
pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va
realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm,
tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se
va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a
obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Daca sustinerea tertului vizeaza îndeplinirea unor cerinte minime
privind experienta similara, atunci angajamentul trebuie sa
garanteze autoritatii contractante fapul ca în cazul în care
contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii
contractului, sustinatorul urmeaza sa se implice direct pentru
executarea lucrarilor.
Sustinatorul raspunde în mod direct pentru prejudiciile cauzate
autoritatii contractante, ca urmare a nerespectarii obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm.

Pentru Angajamentul privind sustinerea tehnica/profesionala a


ofertantului/ asocierii se vor utiliza formularele model de pe site-
ul www.anap.gov.ro.
Informatii privind subcontractantii Se va completa Documentul Unic de Achizitie European
(DUAE).
Ofertantul are obligatia de a preciza partea sau partile din contract pe care Acordul de subcontractare va fi prezentat o data cu DUAE, iar
urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale alte documente justificative vor fi prezentate, la solicitarea
subcontractantilor propusi si acordul acestora. Ofertantul a carui oferta a autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul
fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate loc. Se vor utiliza formularele model de pe site-ul
cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de www.anap.gov.ro.
achizitie publica.
Informatii privind asocierea Membrii asocierii vor completa separat DUAE si se pot limita la
Se va prezenta: completarea sectiunii INDICATIE GLOBALA PENTRU TOATE
Acordul de asociere se depune o data cu Documentul Unic de Achizitie CRITERIILE DE SELECTIE din partea IV a DUAE. La
European (DUAE). solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe locul
Pentru acordul de asociere se vor utiliza formularele model de pe site-ul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
www.anap.gov.ro. ofertelor va prezenta documente justificative ale asocia?ilor care
probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea tegnica ?i
profesionala.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 5/9


Fisa de date
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 6/9


Fisa de date
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica cu respectarea normativelor tehnice aplicabile si cu asigurarea verificarii corespondentei cu
cerintele caietului de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde minimum urmatoarele sectiuni:
1. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin care ofertantul va descrie
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execu?ie) pentru realizarea lucrarilor;
b) resurse (personalul alocat ?i instala?ii/echipamente)
c) programul de execu?ie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrarilor aferente celor 13 strazi identificate in caietul de sarcini, ordinea ?i derularea în timp a acestora si a
activita?ilor pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru realizarea lucrarilor, în special:
?lucrarile permanente ?i temporare ce urmeaza sa fie executate,
?secven?ierea, derularea în timp ?i durata testelor, cu eviden?ierea clara a activita?ilor incluse în procesele de asigurare, respectiv de
control al calita?ii, conform legisla?iei specifice corespunzatoare obiectului contractului;
?denumirea activita?ilor ?i sub-activita?ilor aferente, durata acestora, cu eviden?ierea punctelor cheie (jaloanele) în execu?ia contractului;
?drumul critic clar identificat în planificarea activita?ilor.
2. Listele cu cantita?ile de lucrari, fi?ele tehnice ?i formularele completate conform caietului de sarcini, inclusiv pentru organizarea de ?
antier.
3. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj ?i transport;
4. Declara?ia privind termenul de garan?ie acordat lucrarilor executate – minim 24 luni.
5. Prezentarea modalita?ii de asigurare a accesului la speciali?tii necesari ?i obligatorii în vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerin?elor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ?i a
altor legi incidente.
6. Se vor respecta condi?iile de mediu, sociale ?i cu privire la rela?iile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se
solicita prezentarea unei declara?ii în acest sens. În cazul unei asocieri, aceasta declara?ie va fi asumata de to?i membri asocierii.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu si cu privire la sanatatea si
securitatea muncii, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html; Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor cu adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

7. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale


Note: a) Nu vor fi acceptate oferte partiale, ci doar oferte complete care satisfac toate cerintele prezentei documentatii. b) Documentele
ofertei tehnice trebuie redactate intr-o maniera organizata astfel incat, in procesul de evaluare a ofertelor, sa permita identificarea facila a
corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele caietului de sarcini. c) Resursele tehnice, materiale, profesionale si financiare vor
fi alocate de catre ofertant în mod judicios si responsabil pentru construirea corespunzatoare a obiectivului de investitii cu respectarea
dispozitiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea valorilor/ propunerilor/ activitatilor/termenelor ofertate de operatorii economici din punct de vedere al indeplinirii cerintelor
calitative solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/ activitati/ propuneri/termene care
intra in contradictii cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt
nesustenabile/ care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure
satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini/legislatiei privind calitatea in constructii, vor fi respinse ca neconforme. d) Orice necorelare,
omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei în vigoare
poate conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui
document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta in lei, fara TVA, pe baza formularului de oferta +anexa.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage
încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:
- execu?ia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantita?i, întocmirea instruc?iunilor de între?inere ?i exploatare
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum ?i cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor
- procurarea, transportul, depozitarea ?i punerea în opera a materialelor ?i echipamentelor necesare func?ionarii obiectului contractului,
conform cerin?elor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara va con?ine, pe lânga formularul de oferta si anexa, ?i centralizatorul cu lucrarile executate de asocia?i,
subcontractan?i.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor :
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
- devizele oferta; in sustinerea devizelor oferta se vor prezenta consumurile de resurse de materiale cu indicarea furnizorilor materialelor de
constructii, consumurile cu mana de lucru, consumurile cu ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile cu transporturile;
- lista cu cantita?i de utilaje ?i echipamente tehnologice, inclusiv dotari , dupa caz
- fi?ele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice , dupa caz
- listele cu cantita?i de lucrari pentru construc?ii provizorii organizare de ?antier.
Intra in obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus toate activitatile care trebuie
intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului, respectiv toate operatiunile, activitatile, adaptarile la teren,
detaliile de executie, cantitatile necesare pentru executia lucrarilor descrise in caietul de sarcini, cuantumurile aplicate pentru calculul altor
cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului respectiv
toate cheltuielile legate de executie, procurare, transport, testare, punere in functiune, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice
alte cheltuieli pana la receptia finala. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj,
fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, T.V.A., etc.) si coeficientii proprii ai ofertantului. Nu se accepta preturi unitare diferite
pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite în cadrul ofertei, ori necotarea organizarii de
santier. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a
ofertei /durata contractului si nu se ajusteaza.
Pre?ul se cripteaza, iar documentele ce con?in elemente de pre? se semnaleaza corespunzator.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 7/9


Fisa de date
Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se
înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.

AC accepta numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro.

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea
financiara vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice.

DUAE se completeaza electronic separat de catre ofertanti, membrii asocierii, subcontractanti, terti sustinatori si se va depune in SEAP, in
format “.xml”, semnat cu semnatura electronica extinsa. Poate fi acceptat si in format “.pdf” (scanat), semnat cu semnatura electronica
extinsa. Avand in vedere ca DUAE este in format xml, link-ul potrivit caruia operatorii economici vor încarca DUAE – Documentul Unic de
Achizitie European, poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Propunerea tehnica si propunerea
financiara, precum si documentele de calificare solicitate in sustinerea DUAE se vor depune in SEAP scanate si semnate cu semnatura
electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie de calitatea acestuia – asociat,
asociat/tert/subcontractant.
Documentele care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi respinse. Ofertele care nu prezinta DUAE completat si semnat
cu semnatura electronica extinsa vor fi respinse. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Ofertantii vor prezenta: Toate documentele, declaratiile, formularele, anexele etc., conform cerintelor prevazute in prezenta Fisa de date a
achizitiei. Nota: Pentru asigurarea principiului tratamentului egal, eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului si eventualele
propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale se vor formula în scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format
electronic, in sectiunea “Intrebari” sau in cadrul propunerii tehnice ca „Obiectiuni”. • Reguli de comunicare si
transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de
atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta
modalitate de comunicare decat cea stabilita. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de
atribuire operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP (www.e-licitatie.ro).
Nota: Operatorii economici au dreptul de a mentiona care dintre informatiile din cadrul ofertei sale sunt confidentiale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Ofertele sau documentele de înscriere la procedura depuse prin alte mijloace decat cele
mentionate anterior sau la o alta adresa nu vor fi luate în considerare. Mod de prezentare: oferta va contine un OPIS al documentelor care
se depun. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa prezinte oferta exclusiv prin intermediul SEAP. Intreaga
oferta va fi numerotata si semnata cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit. In cazul documentelor emise de
institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de
vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
majora, cad in sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte alternative.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 8/9


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Prezenta procedura de achizi?ie publica se ini?iaza cu „clauza suspensiva” care presupune ca încheierea contractului se finalizeaza numai în
masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are cu Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Se estimeaza ca autoritatea contractanta
va semna contractul de finanare pana la 31 octombrie 2017. Proiectul de lucrari al comunei Albota a fost cuprins de catre MDRAPFE in “Lista
Obiectivelor de Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017-
2020, cu Ordine MDRAPFE aprobate”, pozitia 6, ce poate fi consultata public accesand urmatorul link: http://www.mdrap.ro/lucrari-
publice/pndl.
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la
sectiunea intrebari -din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online(in SEAP). Orice operator
economic participant va dovedi calitatea reprezentantului sau legal pe baza unui document care atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv,
extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta). In cazul in care oferta si
documentele de calificare sunt semnate de o alta persoana decat reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate anterior ce atesta
calitatea de reprezentant legal, se va prezenta procura/imputernicire speciala data de reprezentantul legal. In cazul asocierii, cerinta trebuie
indeplinita de fiecare asociat.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform cu art. 6 din legea nr. 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Albota

Adresa postala: Str. Principala nr.1, Localitatea: Albota, Cod postal: 117030, Romania, Tel. +40 248233187, Email: primarie@albota.cjarges.ro, Fax: +40
248233451

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-10-2017 10:43 Pagina 9/9