Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII „Nichita Stănescu” Baia Mare


Data: 22.04.2008
Clasa: a V-a D
Profesor: Dunca Corina
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limbă şi comunicare
Unitatea de învăţare: Legenda
Conţinut tematic: Subiectul
Tipul lecţiei: De comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
 cognitive
o să definească subiectul, ca parte principală de propoziţie
o să identifice subiectul, folosind întrebările la care acesta răspunde
o să recunoască subiectul exprimat – simplu şi multiplu
o să recunoască subiectul neexprimat – inclus şi subînţeles
o să alcătuiască propoziţii cu subiecte exprimate prin diferite părţi de vorbire:
substantiv, pronume, numeral
o să realizeze acordul dintre subiect şi predicat
o să analizeze sintactic şi morfologic subiectele
 afective
o să se implice afectiv cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei
o să reacţioneze pozitiv la aprecierile sau criticile profesorului

Strategii didactice :
 principii didactice
o principiul participării active a elevilor
o principiul conexiunii inverse
 metode şi procedee:
o expunerea, conversaţia euristică, brainstorming, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,
observaţia, ciorchinele iniţial şi revizuit, gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi
 forme de organizare a activităţii instructive: frontală, individuală, pe grupe
 forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor / independentă
 resurse materiale: tabla, creta colorată, manual de Limba şi literatura română pentru clasa a V-
a, Ed. Humanitas Educaţional, fişe de lucru, planşe, culegere de exerciţii

Metode de evaluare:
o evaluare continuă pe parcursul lecţiei
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Conţinutul şi activităţile de învăţare Strategii didactice
Etapele Forme de
Metode şi
lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului
mijloace
organiza
re
Momentul  Salutul  Salutul
organizatori  Notarea absenţelor  Pregătirea pentru
c  Verificarea existenţei condiţiilor materiale începerea lecţiei.
necesare desfăşurării lecţiei  Verifică condiţiile
(3 min)  Verificarea temei pentru acasă necesare pentru începerea lecţiei
Pe tablă vor fi scrise următoarele enunţuri: Elevii notează enunţurile în caiete. Conversaţia Activi
Soarele răsare. euristică tate
Norii sunt cenuşii. frontală
Cerul este albastru. Rezolvă sarcina dată:
Captarea Elevii vor identifica, prin subliniere, cuvintele care indică:
atenţiei  Cine face acţiunea (soarele)  Soarele face acţiunea exprimată
(3min)  Cine suferă acţiunea (norii) de predicatul răsare.
 Cui i se atribuie o caracteristică exprimată de  Norii suferă acţiunea exprimată
numele predicativ (cerul) de predicatul sunt cenuşii.
 Cum se numesc părţile de vorbire subliniate?  Despre cer se spune că este
albastru
 Cuvintele subliniate se numesc
Profesorul le va atrage atenţia şi asupra întrebărilor la care subiecte.
răspunde ssubiectul.
Precizarea Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Elevii notează data şi titlul lecţiei în Explicaţia Activi
titlului şi a Subiectul caiete. tate
obiectivelor Se precizează obiectivele lecţiei. Elevii ascultă cu atenţie. frontală
(2min)
Cu ajutorul ciorchinelui iniţial, se va face tablă o schemă care
Elevii notează în caiete noţiunile şi Conversaţia Activi
va cuprinde noţiunile pe care le deţin elevii despre subiect.
participă activ la lecţie. Brainstor tate
Elevii primesc spre completare o fişă de lucru. Completează fişa de lucru ming individua
(vezi Anexe: FIŞA NR.1) Ciorchinele lă
 Pornind de la enunţurile notate la începutul lecţiei, Notează definiţia subiectului în iniţial
elevii vor defini subiectul: caiete.

2
Subiectul este partea de propoziţie principală care arată: Conversaţia Activi
- cine face acţiunea exprimată de un predicat verbal euristică tate
- cui i se atribuie o însuşire exprimată de un frontală
predicat nominal.

Sarcină:

 Daţi exemple de propoziţii formate numai din predicat: Elevii dau exemple de propoziţii. Exerciţiul Activi
Răspund la întrebări. tate
 Se mai cunoaşte cine face acţiunea exprimată de frontală
verb? (DA). Brainstor
 Dar cine suferă acţiunea exprimată de verb? ming
Dirijarea  Cui i se atribuie o caracteristică exprimată de numele
învăţării predicativ?
(30min) Predicatele sunt:
 Notează următoarele enunţuri la tablă şi în caiete. mergem, a hotărât, să facă, tună. Activi
Identifică predicatele şi subiectele: Nu toate subiectele sunt exprimate. tate
Mergem la joacă. individua
Alexandru a hotărât să facă o plimbare. lă
Afară tună foarte tare. În enunţurile date, există două
 Identificaţi tipurile de subiecte din enunţurile notate. tipuri de subiecte:
- exprimate
- neexprimate

Profesorul precizează faptul că, deşi nu sunt precizate, Elevii notează observaţiile în
predicatele au subiecte, dar sunt neexprimate. caiete.în caiete.

Subiectul neexprimat poate fi: Identifică subiectele incluse şi Explicaţia Activi


- inclus în desinenţa verbului (la persoana I şi a II-a) subînţelese: noi, Alexandru tate
- subînţeles (persoana a III-a). frontală
Există şi propoziţii în care subiectul este inexistent. Afara tună foarte tare.
 Daţi exemple de alte verbe care nu au subiecte. ninge, plouă, burniţează
Activi
 Primesc, pentru o mai bună înţelegere, o fişă de lucru Citesc fişa primită. Exerciţiul tate pe
(FIŞA NR.2) Rezolvă sarcina dată. aplicativ grupe

3
Activi
 În continure, vor avea de alcătuit enunţuri în care mai Gândiţi/lucraţi tate
multe persoane să realizeze acţiunea exprimată de un în perechi/ individua
predicat. comunicaţi lă
Primul şi al doilea sunt prietenii mei.
Ce fel de subiect există în enunţul dat? Subiect multiplu: primul şi al
doilea.
Prin ce părţi de vorbire este exprimat subiectul în enunţul Subiectul este exprimat prin
dat? numerale ordinale.
 Alcătuiţi enunţuri în care subiectul să fie exprimat prin Elevii rezolvă sarcina dată. Exerciţiul
alte părţi de vorbire. Precizaţi-le.

 Andrei se plimbă. (substantiv propriu)

 Mama are patru copii. (substantiv comun)


Activi
 Eu merg la film. (pronume personal) tate
frontală
 Elevii vor analiza sintactic şi morfologic subiectele din Analizează sintactic şi morfologic Analiza
propoziţiile construite de ei. subiectele. gramaticală

Profesorul le atrage atenţia asupra ortografiei subiectului Elevii notează observaţiile date în Explicaţia
exprimat: - atunci când stă la începutul propoziţiei, se scrie cu caiete.
literă mare şi asupra locului în propoziţie: - la începutul sau în Activi
interiorul acesteia. tate pe
grupe
Obs! Când subiectul este exprimat prin substantiv propriu
şi este aşezat în interiorul propoziţiei, se scrie cu literă
mare. .

Exerciţiul
 Exerciţii aplicative - FIŞA NR.3 Rezolvă exerciţiile de pe fişe. Gândiţi/lucraţi
în perechi/
 Exerciţii aplicative - FIŞA NR.4 (Acordul subiectului comunicaţi
cu predicatul)

4
Asigurarea Activitatea se va încheia cu un feedback, ce va consta în Completează ciorchinele, Conversaţia Activi
feed-back- realizarea unui ciorchine revizuit, în care elevii vor completa răspunzând la întrebări. Ciorchinele tate
ului noţiunile învăţate pe parcursul lecţiei, cu ajutorul întrebărilor revizuit individua
(5min) puse de profesor: lă
 Ce este subiectul?
 Ce arată subiectul? Muncă
 De câte feluri poate fi subiectul? independentă
 De câte feluri este subiectul exprimat?
 Dar cel neexprimat?
 Prin ce părţi de vorbire se exprimă
subiectul?
 Cum se numeşte legătura dintre subiect şi
predicat şi cum se realizează?
Elevii reacţionează pozitiv la
Verifică cantitativ şi calitativ rezolvarea sarcinii şi face aprecierile profesorului sau
aprecieri verbale, individuale şi generale. corectează eventualele greşeli.
Se notează elevii care s-au remarcat în mod deosebit.
Încheierea Tema pentru acasă: Notează tema şi reţin indicaţiile care Explicaţia Conversa
lecţiei Alcătuiţi o compunere de 10-15 rânduri, în care să folosiţi le dă profesorul. ţia
(2min) tipurile de subiecte învăţate. Daţi un titlu potrivit compunerii Salutul Expli
voastre. caţia