Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Rm. Vâlcea


Nr. 137058 din 05.09.2018
Ex. nr. ___

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA


COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

APROB,
Postarea pe INTRAPOL/INTERNET/AVIZIERUL UNITĂŢII
Î. ŞEFUL INSPECTORATULUI
Subcomisar de poliţie
COSMIN ADRIAN IANA

APROB,
Conţinutul Anunţului de concurs/examen
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS
Comisar de poliție
TĂLMACIU RĂZVAN-ION

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2), (2^2) și (5) și art. 27^34 lit. c din Legea nr.
360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresele Inspectoratului General al Poliţiei
Române nr. 79863/23.08.2018, respectiv nr. 79535/03.09.2018, adresa Inspectoratului General al Poliției
Române – Direcția Management Resurse Umane nr. 80386/05.09.2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Vâlcea, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 95, organizează

CO NCU RS/ E XAM EN:

Secțiunea I – Postul scos la concurs

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție prin încadrare directă din sursă externă a
persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale:
Postul de ofițer specialist II este prevăzut în cadrul Serviciului Resurse Umane din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, poziția 33 din statul de organizare al unităţii.

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi
evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă/studii superioare de
licență - ciclul I de studii universitare (sistem Bologna);
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau
organizaţii cu caracter politic;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate
pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se
realizează cu ocazia examinării medicale).

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist persoanele care deşi îndeplinesc
condiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, dobândesc grade
profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

c) poliţiştii cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), i),
k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare mai sus menţionate, poate participa la
concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:

a) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:


- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă/studii superioare de
licență - ciclul I de studii universitare (sistem Bologna);
b) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
c) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25
lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs,


prevăzute în prezentul anunț.

Secțiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierile candidaţilor se fac personal indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul
și se vor face în perioada 06.09.2018 – 13.09.2018 inclusiv (doar în zilele lucrătoare), în intervalul
orar 09:00 – 15:00, pe bază de cerere de înscriere, la care se anexează documentele solicitate, la sediul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, din Mun. Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 95, jud. Vâlcea.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune dosarele de recrutare, în volum complet, până la data de
13.09.2018, inclusiv, ora 15.00, la sediul I.P.J. Vâlcea, care vor cuprinde următoarele documente, într-un
dosar plic:

 cererea de înscriere (Anexa nr. 3 ) şi C.V. conform modelului Europass (Anexa 4);
 documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de
licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate
pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate,
respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se
calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de
învăţământ);
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru
conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este
cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru
conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie,
precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate
cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit
pe loc acestuia;
 autobiografia (Anexa nr. 5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
(Anexa nr. 7), redactate olograf;
 o fotografie color 9 x 12 cm;
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6).
În modelul declarației de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare este inclus
și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, extrasul de
cazier judiciar urmând a fi obținut de către Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Vâlcea, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție înscriși la concurs vor fi


depuse, în volum complet la structura de Resurse Umane, până la data de 13.09.2018, inclusiv, ora
15.00, la sediul I.P.J. Vâlcea, şi vor cuprinde următoarele documente:

 cererea de înscriere (Anexa nr. 3) şi CV conform modelului Europass (Anexa 4);


 documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de
licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate
pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituite pe loc acestuia.
(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de
studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către
instituţia de învăţământ. );
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru
conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este
cazul, ale livretului militar, toate în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru
conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie,
precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate
cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit
pe loc acestuia;
 declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(Anexa nr. 6);
 adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă
menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare;
 un dosar plic.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele în original care vor fi xerocopiate
şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidaților, originalul acestora fiindu-le restituit pe loc. Sunt
acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele în original prezintă


deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii
documentului sau sunt plastifiate.

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor
fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă
persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în
orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează
neregulamentar.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 13.09.2018 inclusiv, ora 15:00, nu se
vor mai efectua înscrieri.

După depunerea dosarelor de recrutare, pana la data de 26.10.2018, comisia de concurs va


analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților
ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând
a fi postată pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, secțiunea carieră – posturi
scoase la concurs, precum și la avizierul unității în data de 30.10.2018.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi
corect întocmite.

Secțiunea a IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Până la data de 26.09.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.


Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi
comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a I.P.J. Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro,
Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.vl.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-
scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Internet a I.P.J. Vâlcea,
www.vl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa
http://www.vl.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

În situaţia în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul


respectiv.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet
indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.
Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi
pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor actul de identitate şi pix cu pastă de culoare
albastră.

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală –


tip se va desfăşura în perioada 01.10.2018-12.10.2018 inclusiv, dar numai in zile lucratoare, doar pentru
candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci
vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă
Centrului Medical Judeţean Vâlcea de către comisia de concurs. Prezentarea candidaţilor la unitatea
medicală se va face începând cu data de 01.10.2018 la sediul acesteia.
Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi
pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.
Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată
până la data de 12.10.2018. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz
în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi
invalidate.
Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa
candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a I.P.J. Vâlcea precum și la avizierul
unității.

Secțiunea a V-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Graficul de desfăşurare a concursului este prevăzut în Anexa nr. 2.


Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii
atribuţiilor postului (test grilă).
Proba test scris, va consta într-un test de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată
(Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc
la data de 03.11.2018.
Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu
au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se
vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://
www.vl.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.
Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar
contestaţiile se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea.
Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a I.P.J.


Vâlcea, www.vlpolitiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa
http://www.vlpolitiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Secțiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și


exercitarea opțiunilor de către candidați

Nota finală reprezintă nota obţinută la testul scris de tip test grilă.
Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii
înscrişi pe post.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, departajarea
candidaţilor se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe
subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia afişate, caz în care Comisia centrală de concurs din
cadrul I.G.P.R. va preciza data şi programul activităţilor aferente acestei probe. .
Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, la o dată ce va fi
comunicată ulterior, prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a unităţii, respectiv
www.vl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”. Interviul va fi înregistrat audio/video.
În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute
se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea,
www.vl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://
www.vl.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.
Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la
concurs (adresa http:// www.vl.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul
unităţii.
Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant
nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate
sau în alte unităţi.
Candidatului declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale de încadrare în
Poliţia Română i se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea
corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta este încadrat în funcţia minimă
prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.
Polițiștilor care intra în corpul ofițerilor de politie în condițiile art. 9 alin. (2) li se acordă gradul
profesional în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, agentul de poliţie declarat „admis”va fi numit în funcţia
minimă prevăzută cu grad profesional celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă
de 12 luni.

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și
modul de organizare și desfășurare a concursului;
Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la
toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de
concurs;
După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs
întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică
printr-un anunț;
Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Vâlcea, www.vl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://
www.vl.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare
referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe
concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se
evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un
pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări,
precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit
ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea
din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul anunţ.

COMISIA DE CONCURS

Membrii

1.__________

2___________
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Rm. Vâlcea
Anexa nr. 1 la nr. 137058 din 05.09.2018
Ex. nr. ___

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA


COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție - ofițer specialist II – Încadrare,
promovare personal – Serviciul Resurse Umane, prin modalitatea încadrării directe din
sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care
îndeplinesc condițiile legale

A. TEMATICĂ GENERALĂ

- Cariera polițistului - Selecționare și pregătire, obținerea gradelor profesionale și


încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale, modificarea și suspendarea
raportului de serviciu al polițistului (Capitolul II din Legea nr. 360/2002, integral);
- Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale
polițistului (Capitolul III din Legea nr. 360/2002, integral);
- Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni ce pot fi aplicate polițistului (Capitolul IV
din Legea nr. 360/2002, integral);
- Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (H.G. nr.
725/2015, integral);
- Încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor (Capitolul V din Legea nr. 360/2002,
integral);
- Dispoziții generale, contractul individual de muncă, executarea contractului individual de
muncă, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă
(Capitolele I, II, III, IV și V din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, integral);
- Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici (Capitolul VIII din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, integral);
- Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici
(Capitolul IX din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, integral);
- Infracțiunile de corupție și de serviciu (Titlul V, integral, din partea specială a Codului
penal – Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare);
- Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului (Anexa nr. 1 din O.M.A.I.
nr. 140/2016, integral);
- Recrutarea polițiștilor (Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
- Evaluarea de serviciu a polițiștilor (Anexa nr. 8 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
- Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități (Anexa nr. 10 din
O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
- Competențele de gestiune a resurselor umane (Anexa nr. 11 din O.M.A.I. nr. 140/2016,
integral);
- Codul de etică și deontologie al polițistului (H.G. nr. 991/2005, integral);
- Organizarea și funcționarea Poliției Române (Capitolul II, numai Secțiunile 1 și 2 din
Legea nr. 218/2002);
- Atribuțiile Poliției Române (Capitolul III din Legea nr. 218/2002, integral);
- Drepturile și obligațiile polițistului, conform legii de organizare și funcționare (Capitolul
V din Legea nr. 218/2002, integral);
- Clasificarea informațiilor (Capitolul 2 – Secțiunea 1 din Anexa 1 la H.G. nr. 585/2002);
- Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare
(Capitolul 2 – Secțiunea a-2-a din Anexa 1 la H.G. nr. 585/2002);
- Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea,
manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate (Capitolul 3
– integral din Anexa 1 la H.G. nr. 585/2002);
- Activitatea de soluționare a petițiilor (Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002,
integral)

BIBLIOGRAFIA GENERALĂ:

- Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările


ulterioare;
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009- Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.
360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și
răspunderea disciplinară a polițiștilor;
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
- Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile
de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

B. TEMATICA GENERALĂ PREVĂZUTĂ LA CAPITOLUL A, PRECUM ȘI


URMĂTOAREA TEMATICĂ:

- Selecționarea polițiștilor (Anexa nr. 3 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);


- Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu
ale polițiștilor (Anexa nr. 7 din O.M.A.I. nr. 140/2016, integral);
- Organizarea și funcționarea poliției judiciare (Legea nr. 364/2004, integral);
- Salarizarea personalului polițienesc din Ministerul Afacerilor Interne (Anexa nr. VI la
Legea nr. 153/2017, integral);
- Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale
și promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 286/2011, integral).

BIBLIOGRAFIA GENERALĂ PREVĂZUTĂ LA CAPITOLUL A, PRECUM ȘI


URMĂTOAREA BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările
și completările ulterioare;
- H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile
de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

*Candidații vor studia tematica și bibliografia generală și tematica și bibliografia specifică postului.
*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările
avute la data publicării prezentului anunț.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Rm. Vâlcea
Anexa nr.2 la 137058 din 05.09.2018
Ex. nr. ___

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA


COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI/CONCURSULUI


organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, poziția 33 din statul de organizare al unităţii

Nr. Data şi ora Activitatea desfăşurată Observaţii


crt.
1. 06.09.2018 Publicarea anunţului privind organizarea
concursului.
2. 06.09.2018– Înscrierea candidaţilor, prin depunerea în volum
13.09.2018 complet a documentelor cerute în anunț, cu excepția
fișei medicale, la Serviciul Resurse Umane al I.P.J.
Vâlcea, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str.
Calea lui Traian nr. 95, în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 09.00 – 15.00.
3. 14.09.2018– Evaluarea psihologică este de competența Centrului
26.09.2018 de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și
celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și
vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina
de Internet a I.P.J. Vâlcea, http://vl.politiaromana.ro,
Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs,
precum și la avizierul unității.
4. Până la 28.09.2018 Transmiterea rezultatelor la evaluarea psihologică că
I.P.J. Vâlcea
5. 28.09.2018 – Transmiterea către Centrul Medical Județean Vâlcea
01.10.2018 a listei candidaților declarați ”apt” la evaluarea
psihologică și începerea evaluării medicale.
6. 01.10.2018 Activitatea de evaluare medicală și completarea
- 12.10.2018 inclusiv, dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.
numai în zilele
lucrătoare
7. Până la 26.10.2018 Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

8. 30.10.2018 Publicarea anunțului de validare/invalidare a


candidaturilor.
9. 03.11.2018 Desfășurarea probei scrise. În funcţie de
numărul de candidaţi
înscrişi, se va stabili
intervalul orar de
desfăşurare a
probelor, care va fi
comunicat
candidaţilor în timp
util.
10. 03.11.2018 Publicarea rezultatelor la proba scrisă.

11. 04.11.2018 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă.


12. 05.11.2018 – Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor
06.11.2018 finale.

Notă: Calendarul de desfășurare a concursului are caracter orientativ și poate suporta


modificări, acestea fiind aduse în timp util candidaților prin postarea pe pagina de internet a
instituției și la avizierul unității.

Anexa nr. 3 la nr. 137058 din 05.09.2018

Cerere de participare la concursul pentru


ocuparea posturilor vacante de agent de poliție prin încadrare din sursă externă

Domnule Inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea

Subsemnatul_______________________________________________fiul(fiica)
lui ______________________și al (a) ___________________, născut la data de
__________________, în localitatea_________________________________________
județul/sectorul_________________, cetățenia ______________, posesor/posesoare al (a)
documentului de identitate _____ seria_____nr___________, eliberat de
_____________________la data de ________________CNP______________________,
cu domiciliul (reședința) în ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ab
solvent(ă) al (a)______________________________________________, forma de
învățământ__________, sesiunea_________, specializarea________________________,
încadrat la (unitatea)_____________________________________________________,
starea civilă ___________________.
Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de I.P.J. Vâlcea în vederea
ocupării postului de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane.
Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și
participare la concurs prevăzute de anunț1.
Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
completările ulterioare.
Sunt de acord cu prevederile O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administrației publice centrale pentru modificarea și completarea
unor acte normative și consimt să-mi fie solicitat extrasul de cazier judiciar.
Mă oblig ca, în situația nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30
de zile de la susținerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a
ridica documentele depuse.

Semnătura______________ Data_______________

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.
Anexa nr 4 la Anunțul nr 137058 din 05.09.2018

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă
dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul


Anexa 5 la Anunțul nr 137058 din 05.09.2018

ÎNDRUMAR PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări,
datată şi semnată.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe
fiecare pagină.

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul
naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul - indicându-se denumirea
actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia,
religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă
şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.

2. Date privind activitatea desfăşurată:


Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial
şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară
activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 - 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când
s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi
părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul - în interes de serviciu sau
personal - în ce ţări, perioada.

3. Date despre rude:


a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului - numele şi prenumele, data şi locul
naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală),
domiciliul şi numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele prevăzute la lit. a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele
purtat anterior.
In încheierea autobiografiei se va menţiona: „îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Regulamentul UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare."
Anexa 6 la Anunțul nr 137058 din 05.09.2018

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Domnule Inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea

Subsemnatul________________________________________________________ fiul(fiica) lui


________________________________ și al(a) _______________________________, născut la data de
__________________, în localitatea_________________________________________ județul/sectorul
__________________, CNP______________________, posesor/posesoare al (a) documentului de
identitate CI/BI, seria____ nr___________, eliberat de _________________________ la data de
__________, în calitate de candidat la concursul de încadrare directă ca poliţist, organizat de Inspectoratul
de Poliție Județean Vâlcea, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de
recrutare cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.
În situația în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizațiile cu caracter
politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare, nu voi fi încadrat(ă) chiar dacă rezultatele obținute la
concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după încadrare, sunt de acord cu
luarea măsurilor legale conform competențelor.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea
informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr 679/2016 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, cu modificările și completările ulterioare.
Sunt de acord cu prevederile O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice centrale pentru modificarea și completarea unor acte normative și consimt
să-mi fie solicitat extrasul de cazier judiciar .
Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine publică și
siguranță națională (în caz afirmativ, precizați instituția/funcția ________________________________
____________________ _________________________________________ și mi-au încetat raporturile
de serviciu/am fost trecut în rezervă prin ____________________, în temeiul art.________ din Legea nr.
__________/________).
Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat
personal datele din prezenta declarație.

Semnătura______________ Data_______________
Anexa 7 la Anunțul nr 137058 din 05.09.2018
Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului¹
Consimt
la prelucrarea
Numele şi Gradul Data şi Prenumel Ocupaţia/ Locul de Date privind domiciliu
datelor cu caracter
Nr. prenumele (nume de locul e muncă
Profesia/ (adresă/telefon (a se completa corect şi
personal potrivit
Regulamentului UE
crt. purtat anterior) rudenie naşterii părinţilor Funcţia complet) nr. 679/2016
) cu modificările şi
completările
ulterioare.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
1 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
C.N.P. judeţ (sector) mama judeţ (sector)..........................................
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
2 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
*C.N.P. judeţ (sector) mama
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
3 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
*C.N.P. judeţ (sector) mama judeţ (sector)..........................................
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
4 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
*C.N.P. judeţ (sector) mama
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
5 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
*C.N.P. judeţ (sector) mama judeţ (sector)..........................................
(zi) (luna) (an)
localitatea................................................
6 tata str..............................................nr..........
localitatea
bl............. se..........et............ ap..........
*C.N.P. judeţ (sector) mama judeţ (sector)...........

Data Semnătura
¹În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016
, cu modificările şi completările ulterioare. In situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul /personalul MAI va anexa acordul
acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare