Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE


“NICOLAE TESTEMIŢANU”

Facultatea Stomatologie

CATEDRA PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ „PAVEL GODOROJA”

ENDODONȚIE PRECLINICĂ

APR O B
Decanul facultăţii Stomatologie
USMF “N.Testemiţanu”
Dr.habilitat,profesor universitar
S. Ciobanu
“ ____” ______________2018

E LAB O R Ă R I M E T O D I C E

LA LUCRĂRILE PRACTICE PENTRU STUDENŢII


ANULUI III SEMESTRUL V

Au fost revizuite și aprobate la ședința catedrei Nr.1 din 01.02.2018

Şef catedră
dr.hab.șt.med.,conf.univ.. D. Uncuța

Șef studii
asist. univ. S.Hâncu

LI STA
Manoperelor practice la Endodonția Preclinică anul III semestrul V
N Manopera practică Obligat. Demonst. Semnătura Semnătura
studentului pedagogului
1 Marcarea în caiete stuctura spațiului endodontic, 1
clasificarea morfotipurilor canalare după Ingle
(1976), Vertucci (1984), Weine (1989)
2 Marcarea în caiete cavitatea pulpară a incivilor, 1
caninilor, premolarilor și molarilor în secţiune
transversală şi longitudinală. Efectuarea pe fantom
crearea accesului către cavitatea pulară a grupelor
de dinți
3 Marcarea în caiete clasificarea patologiei pulpare 1
după Baume. Clasificarea patologiei pulpare după
Seltzer și Bender. Clasificarea patologiei pulpare
după Ingle. Clasificarea patologiei pulpare după
Grossman
4 Marcarea etapelor efectuării tratamentului 1
endodontic prin metode vitale și devitale. Aplică pe
fantom a remediile de devitalizare pulpară
5 Desenarea în caietele intrumentele endodontice 1
manuale. Studierea instrumentarul endodontic
manual dat pentru demonstrare
6 Familiarizarea cu instrumentarul endodontic rotativ 1
și piesele endodontice date pentru demontrare
7 Determinarea lungimii de lucru a canalelor 1
radiculare prin metodele studiate
8 Aplicarea pe fantom a metodelor de preparare 1
manuală, chimică, ultrasonică și vibratorie a
canalelor radiculare
9 Efectuarea pe fantom lărgirii chemomecanică a 1
canalului radicular utilizând instrumentarul
ednodontic rotativ
10 Aplicarea pe fantom a tehnicilor de dezinfectare și 1
irigare a canalelor radiculare
11 Examinarea și studierea materialelor de obturație
radiculară oferite pentru demonstrare
12 Aplicarea pe fantom a tehnicilor de obturare 1
radiculară studiate
13 Efectuarea pe fantom retratamentul endodontic cu 1
aplicarea solvenților pentru sigilanți
14 Examinarea radiografiile panoramice 1

15 Însuşirea erorilor şi complicaţiilor în terapia 1


endodontică prin demonstrarea pe fantom, tabelele,
radiografii, dinţi umani extraşi
16 Aplicarea pe fantom metodele de restaurare a 1
dinților tratați endodotic
17 Efectuarea examenul clinic unul pe altul, și 1
completarea fișei de observație clinică a pacientului
Notă:1. Toate manoperele practice ca şi cele prevăzute numai pentru demonstrare se efectuiază cu materialele predestinate studenţilor
şi se notează în registrul respectiv.
2. În cazul neîndeplinirii manoperelor practice nominalizate studentul este obligat de a se prezenta suplimentar, în afara
orarului, pentru atestarea practică.
3. La decizia catedrei în cazuri excepţionale, condiţional, o parte din manoperele practice pot fi transferate pentru realizare în
semestrul următor.
4. Decontarea materialelor predestinate studenţilor pentru manoperele practice se efectuiază conform ordinelor în vigoare ale
MS cu coeficientul 2, aprobat de Consiliul de Administrare a clinicii stomatologice.
ELABORAREA METODICĂ Nr 1.

Tema: Endodonție. Noțiuni generale. Scopul și sarcinile endodonției. Structura spațiului


endodontic.
.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre noțiuni, scopul și sarcinile
endodonției, structura spațului endodontic.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe modelul fantom a stucturii spațiului endodontic– 15 min.
3. Practic studenţii desenează în caiete stuctura spațiului endodontic. Notează clasificarea
morfotipurilor canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989) – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Endodonție. Noțiuni generale.


2. Scopul endodonției.
3. Sarcinile endodonției.
4. Metode de diagnostic în endodonție.
5. Criteriile ce favorizează reușita terapiei endodontice.
6. Noțiuni despre camera pulpară. Date topografice ale cavității coronare a dintelui (fundul,
tavanul și pereții).
7. Date topografice ale canalelor radiculare (canalul principal, ramificații).
8. Date topografice ale zonei apicale: apex radiologic, apex anatomic, constricție apicală (diametru
apical minor), foramen apical (diametru apical major), joncțiune cemento-dentinară.
9. Tipuri de constricții apicale după Петрикас și Овсепян (1997).
10. Clasificarea morfotipurilor canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989).
11. Factori ce generează modificări în structura cavității dintelui, inclusiv cei de vârstă.
ELABORAREA METODICĂ Nr 2.

Tema: Anatomia topografică a cavităților pulpare a dinților permanenți. Particularități de


grup și individuale.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre particularitățile anatomo-
topografice a cavităţii pulpare a incisivilor şi caninilor, premolarilor și molarilor.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe modelul fantom a particularităților anatomo-toporgafice cavităților pulpare a
grupelor de dinți. – 15 min.
3. Practic studenţii desenează în caiete cavitatea pulpară a incivilor, caninilor, premolarilor și
molarilor în secţiune transversală şi longitudinală. Efectuează pe fantom crearea accesului către
cavitatea pulară a grupelor de dinți – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Particularitățile topografiei cavității pulpare a incisivilor centrali maxilari și mandibulari, a


incisivilor laterali maxilari și mandibulari.
2. Particularitățile topografiei cavității pulpare caninului maxilar și caninului mandibular.
3. Particularitățile topografiei camerii pulpare la primii premolarii maxilari și mandibulari.
4. Particularitățile topografiei camerii pulpare la premolarii II maxilari și mandibulari.
5. Particularitățile topografiei camerii pulpare la molarii I, II și III maxilari și mandibulari.
6. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la incisivii maxilarului superior și
inferior.
7. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la caninii maxilarului superior și
inferior.
8. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la premolarii maxilarului superior
și inferior.
9. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la molarii maxilarului superior.
10. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la molarii maxilarului inferior.
11. Instrumentarul utilizat pentru realizarea accesului endodontic.
12. Deosebiri în topografia camerei pulpare la incisivii maxilari și mandibulari.
13. Deosebiri în topografia camerei pulpare la caninii maxilari și caninii mandibulari.
14. Deosebiri în topografia camerei pulpare la premolarii maxilari și premolarii mandibulari.
15. Deosebiri în topografia camerei pulpare la molarii maxilari și molarii mandibulari.
ELABORAREA METODICĂ Nr 3.

Tema: Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamațiilor pulpare. Factorul microbian în


patologia endodontică. Necroza și gangrena pulpară. Tehnici, materiale și substanțe folosite în
menținerea vitalității pulpare. Anestezia locală în endodonție. Coafajul indirect și direct.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre formele anatomo-clinice ale
inflamațiilor pulpare, tehnici, materiale și substanțe folosite în menținerea vitalității pulpare,
anestezia locală în endodonție, coafajul direct și indirect.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea materialelor și substanțelor pentru menținerea vitalității pulpare, tehnicilor de
anestezie în endodonție – 15 min.
3. Practic studenţii scriu în caietele de lucrări practice clasificarea patologiei pulpare după Baume.
Clasificarea patologiei pulpare după Seltzer și Bender. Clasificarea patologiei pulpare după
Ingle. Clasificarea patologiei pulpare după Grossman. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamațiilor pulpare.


2. Clasificarea patologiei pulpare după Baume.
3. Clasificarea patologiei pulpare după Seltzer și Bender.
4. Clasificarea patologiei pulpare după Ingle.
5. Clasificarea patologiei pulpare după Grossman.
6. Factorul microbian în patologia endodontică.
7. Necroza și gangrena pulpară.
8. Tehnici, materiale și substanțe folosite în menținerea vitalității pulpare.
9. Anestezia locală în endodonție.
10. Coafaj indirect. Obiective.
11. Materialele de coafaj indirect.
12. Tehnica coafajului indirect.
13. Coafajul direct. Indicații și contraindicații.
14. Condiții de aplicare și tehnica coafajului direct.
ELABORAREA METODICĂ Nr 4.

Tema: Metode de amputație și extirpație vitală a pulpei. Metode devitale de tratament ale
pulpitei. Totalizare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre metode de amputație și
extirpație vitală a pulpei, metode devitale de tratament ale pulpitei. Indicații și contraindicații.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe fantome a tehnicilor vitale și devitale de tratament endodontic– 15 min.
3. Practic studenţii scriu în caietele de lucrări practice etapele efectuării tratamentului endodontic
prin metode vitale și devitale. Aplică pe fantom a remediile de devitalizare pulpară – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Esența de amputație și extirpație vitală, noțiune de pulpotomie.


2. Indicațiile și contraindicațiile pulpotomiei vitale.
3. Avantajele și dezavantajele pulpotomiei vitale.
4. Tehnica pulpotomiei vitale.
5. Metode de extirpație vitală a pulpei.
6. Noțiunea de devitalizare a pupei.
7. Remediile utilizate pentru devitalizarea pulpară.
8. Mecanismul acțiunii acidului arsenical și pastelor pe bază de formaldehidă.
9. Etapele de aplicare a pastei devitalizante.
10. Metodele de extirpare devitală a pulpei. Esența.
11. Etapele extirpării devitale a pulpei.
ELABORAREA METODICĂ Nr 5.

Tema: Instrumentarul endodontic manual. Metode de sterilizare și dezinfecție. Asepsia în


endodonție.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre clasificarea instrumentarului
endodontic, metode de sterilizare și dezinfecție, asepsia în endodonție.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea instrumentarului endodontic – 15 min.
3. Practic studenţii desenează în caietele de lucrări practice intrumentele endodontice manuale.
Studiază instrumentarul endodontic manual dat pentru demonstrare – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Clasificarea instrumentelor endodontice după ISO-FDI.


2. Clasificarea instrumentarului endodontic după Grossman.
3. Clasificarea instrumentelor endodontice în funcție de metoda de folosire (Nisha Garg, 2014).
4. Clasificarea instrumentelor endodontice după: menirea instrumentului, metoda de confecționare,
materialul din care sunt confecționate, flexibiltatea instrumentului, lungimea instrumentului,
codificarea instrumentelor endodontice conform mărimii, forma părții active și a vârfului
instrumentului, conicitatea, modul de a acționa instrumentele.
5. Mărimile instrumentelor endodontice după ISO. Codificarea coloră ale instrumentelor
endodontice.
6. Standardizarea instrumentelor endodontice după ISO. Simboluri după ISO.
7. Metode de sterilizare și dezinfecție în endodonție.
8. Asepsia în endodonție.
ELABORAREA METODICĂ Nr 6.

Tema: Instrumentarul endodontic rotativ. Piese endodontice.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre istrumentarul endodontic
rotativ și piesele endodontice.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea instrumentarului endodontic rotativ și a pieselor endodontice. – 15 min.
3. Practic studenţii se familiarizează cu instrumentarul endodontic rotativ și piesele endodontice
date pentru demontrare. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Instrumentarul rotativ din oțel.


2. Instrumentarul rotativ din Ni-Ti: cu turație continuă.
3. Sistemul Protaper.
4. Sistemul Profile.
5. Sistemul Protaper Next, cu mișcare reciprocă.
6. Sistemul WaveOne.
7. Sistemul SAF (Self Adjusting File).
8. Piese endodontice.
ELABORAREA METODICĂ Nr 7.

Tema: Determinarea lungimii de lucru în canalele radiculare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre metodele de determinare a
lungimii de lucru în canalele radiculare.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea metodelor de determinare a lungimii de lucru în canalele radiculare. – 15 min.
3. Practic studenţii efectuează determinarea lungimii de lucru a canalelor radiculare prin metodele
studiate. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Definiția lungimii de lucru în canalul radicular, lungimii de lucru a dintelui.


2. Metode de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular.
3. Clasificare: metode radiologice și neradiologice.
4. Lungimea calculată a dintelui și rădăcinii.
5. Metoda tactilă.
6. Metoda radiologică.
7. Metoda clinico-radiologică de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular. Tehnică.
Instrumentar.
8. Procedeul Dieck.
9. Metode electronice. Avantaje, dezavantaje. Indicații. Instrumentar. Aparataj.
ELABORAREA METODICĂ Nr 8.

Tema: Utilizarea instrumentarului endodontic manual în permeabilizarea, lărgirea și


prelucrarea chemomecanică a canalului radicular.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre utilizarea instrumentarului
endodontic manual în permeabilizarea și lărgirea canalului radicular, metoda lărgirii chimice a
canalului radicular, prepararea ultrasonică și vibratorie a canalului radicular.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pe fantome a metodelor de preparare mecanică,chimică, ultrasonică și vibratorie a
canalului radicular – 15 min.
3. Practic studenții aplică pe fantom metodele de preparare manuală, chimică, ultrasonică și
vobratorie a canalelor radiculare.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Modalitatea de manevrare a instrumentelor de canal.


2. Modalitatea de lărgire manuală a canalelor.
3. Regulile pentru prelucrarea instrumentală a canalului radicular.
4. Reaming. Pilirea circumferențială. Recapitularea.
5. Metoda lărgirii chimice a canalelor radiculare.
6. Preparate pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare.
7. Tehnicile de lărgire manuală: tehnica standardizată, tehnica step-back, tehnica step-back
modificată, tehnica step-back pasivă, tehnica balanced force, tehnica step-down/crown-down
(telescopării progresive), tehnica dublei telescopări (duble flare), tehnica cilindrului apical
(apical box).
8. Prepararea ultrasonică a canalului radicular.
9. Prepararea vibratorie a canalului radicular. Tipurile de piese endodontice cu acţiune vibratorie.
ELABORAREA METODICĂ Nr 9.

Tema: Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ în prelucrarea chemomecanică a


canalului radicular. Totalizare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre regulile lărgirii rotative, tipuri
de mișcări de lărgire rotativă: mișcare de rotație continuă. Sistemul ProTaper universal, sistemul
Profile, sistemul ProTaper Next, sitemul WaveOne. Tehnica hibridă de lărgire rotativă a canalelor
radiculare. Mișcare reciprocă
PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pe fantome a tehnicilor rotative de preparare și lărgire a canalului radicular. – 15
min.
3. Practic studenţii efectuează lărgirea chemomecanică a canalului radicular utilizând
instrumentarul ednodontic rotativ. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Regulile lărgirii rotative.


2. Sisteme de freze rotative Ni-Ti.
3. Tipuri de mișcări de lărgire rotativă: mișcare de rotație continuă.
4. Sistemul ProTaper universal, sistemul Profile, sistemul ProTaper Next, sitemul WaveOne.
5. Tehnica hibridă de lărgire rotativă a canalelor radiculare.
6. Mișcare reciprocă
ELABORAREA METODICĂ Nr 10.

Tema: Metode de dezinfectare și irigare a canalelor radiculare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre metodele de dezinfectare și
irigare a canaelor radiculare, soluții de lavaj, medicamente intracanalare.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pe fantome a metodelor de dezinfectare și irigare a canaelor radiculare. – 15 min.
3. Practic studenţii aplică pe fantome tehnicile de dezinfectare și irigare a canalelor radiculare. –
70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Soluții de lavaj: hipocloritul de sodiu, EDTA, soluții iodurate, digluconatul de clorhexidină,


MTAD, acidul citric.
2. Tehnici și protocoale de lavaj.
3. Cerințele și funcțiile iriganților.
4. Alegerea soluțiilor de lavaj.
5. Irigare ultrasonică.
6. Soluții moderne de irigare.
7. Metode de irigare.
8. Endovac.
9. Medicamente intracanalare.
ELABORAREA METODICĂ Nr 11.

Tema: Materiale de obturație a canalelor radiculare. Clasificări. Proprietăți fizico-chimice.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre materiale de obturație,
clasificarea și cerințele către materialele de obturație radiculară. Familiarizarea cu tipuri de
materiale de oburație radiculară.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea materialelor de obturație radiculară. – 15 min.
3. Practic studenţii examinează și studiază materialele de obturație radiculară oferite pentru
demonstrare. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Materiale de obturație.
2. Clasificarea și cerințele către materialele de obturație radiculară.
3. Materiale solide: gutaperca.
4. Sigilanții: pe bază de oxid de zinc și eugenol, pe bază de mineral trioxide agregate.
5. Rășini epoxide pentru obturația canalelor radiculare.
ELABORAREA METODICĂ Nr 12.

Tema: Obturarea canalelor radiculare cu diferite materiale.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre obturația radiculară, tehnicile
de obturare radiculară.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe fantome a tehnicilor de obturare radiculară. – 15 min.
3. Practic studenţii aplică pe fantom tehnicile de obturare radiculară studiate. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Obturarea radiculară. Importanța obturației de canal.


2. Momentul optim al obturației de canal.
3. Limita apicală a obturației de canal.
4. Tehnici de obturare radiculară. Clasificare.
5. Tehnica obturaţiei cu un singur con. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.
6. Tehnica condensării laterale la rece. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.
7. Tehnica condensării verticale. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.
8. Obturaţia canalelor radiculare cu tehnica Thermafill, Gutacore. Timpii operatori. Instrumentar.
ELABORAREA METODICĂ Nr 13.

Tema: Retratament endodontic. Totalizare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre etapele retratamentului
ortograd, accesul, trepanarea sau îndepărtarea obturației coronare sau a coroanelor de înveliș,
îndepărtarea dispozitivelor corono-radiculare, înlăturarea materialelor existente coronar și în canale,
îndepărtarea materialelor de reconstituire coronară din camera pulpară, îndepărtarea materialului de
obturație endodontică. Solvenții pentru sigilanți.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe fantome a etapelor de retratament ednodontic. – 15 min.
3. Practic studenţii efectuează pe fantom retratament endodontic cu aplicarea solvenților pentru
sigilanți. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Factorii decizionali. Etapele retratamentului ortograd.


2. Accesul. Trepanarea sau îndepărtarea obturației coronare sau a coroanelor de înveliș.
3. Îndepărtarea dispozitivelor corono-radiculare.
4. Înlăturarea materialelor existente coronar și în canale.
5. Îndepărtarea materialelor de reconstituire coronară din camera pulpară.
6. Îndepărtarea materialului de obturație endodontică.
7. Solvenții pentru sigilanți.
.
ELABORAREA METODICĂ Nr 14.

Tema: Examenul imagistic în tratamentul endodontic.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre examenul imagistic în
tratamentul endodontic, reperele radiologice patologice dentare în caria dentară, fracturi coronare,
radiculare, resorbții radiculare externe și interne.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea pe radiografii panoramice reperele radiologice normale la maxilă și mandibulă și
reperele radiologice patologice dentare în caria dentară, fracturi coronare, radiculare, resorbții
radiculare externe și interne. – 15 min.
3. Practic studenţii examinează radiografiile panormice identificând reperele radiologice normale
la maxilă și mandibulă, reperele radiologice patologice dentare în caria dentară, fracturi
coronare, radiculare, resorbții radiculare externe și interne. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Radiografia retroalveolară. Tehnici.


2. Reperele radiologice normale la maxilă și mandibulă.
3. Reperele radiologice patologice dentare în caria dentară, fracturi coronare, radiculare, resorbții
radiculare externe și interne.
4. Radiografia digitală.
5. Tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT).
6. Valoarea examenului CBCT.
7. Indicațiile CBCT în endodonție.
ELABORAREA METODICĂ Nr 15.

Tema: Erori și complicații în endodonție. Metode și tehnici de tratament.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre clasificarea erorilor și
complicațiilor în endodonție, cauze și conduita fiecărui caz.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea erorilor și omplicațiilor în endodonție pe fantome, radiografii, tabele, dinți umani
extrași – 15 min.
3. Practic studenţii însuşesc erorile şi complicaţiile în terapia endodontică prin demonstrare pe
fantom, tabelele, radiografii, dinţi umani extraşi. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Clasificarea erorilor și complicațiilor în tratamentul endodontic.
2. Accidente în lărgirea canalelor radiculare.
3. Blocajele. Pragurile. Fenestrarea.
4. Transportarea apicală.
5. Fracturarea instrumentarului în canale.
6. Tratamentul accidentelor.
7. Anestezie incompletă. Cauze. Conduita.
8. Acces endodontic incorect. Cauze. Conduita.
9. Posibile erori (perforaţia planşeului şi peretele camerei pulpare, fractura peretelui).
10. Perforaţia pereţilor canalului radicular.
11. Subobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţe. Conduita.
12. Supraobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţe. Conduita.
13. Fractura rădăcinii. Cauze. Conduita.
14. Inhalarea de corpi străini. Conduita.
15. Înghiţirea instrumentelor. Cauze. Conduita.
16. Emfizemul părţilor moi. Cauze. Conduita.
17. Hemoragia intracanalară. Cauze. Conduita.
18. Metode de prevenire a accidentelor în terapia endodontică.
ELABORAREA METODICĂ Nr 16.

Tema: Metode moderne de restaurare a dinților tratați endodontic.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre metodele de restaurare directe
și indirecte, restaurarea dinților fronali și laterali, obturație coronară armată, prepararea spațiului
radicular, restaurarea dinților devitali cu pivoturi din fibre de sticlă.

PLANUL LUCRĂRII
1. Discuţii la temă – 45 min.
2. Demonstrarea pe fantom a metodelor de restaurare directe a dinților frontali și laterali – 15 min.
3. Practic studenţii aplică pe fantome metode de restaurare a dinților tratați endodotic – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Metode de restaurare directă.


2. Obturație coronară simplă.
3. Restaurarea dinților frontali.
4. Restaurarea dinților laterali. Obiective. Indicații. Contraindicații.
5. Obturație coronară armată.
6. Prepararea spațiului radicular.
7. Restaurarea dinților devitali cu pivoturi din fibre de sticlă.
8. Metode de restaurare indirectă (protetică).
ELABORAREA METODICĂ Nr 17.

Tema: Examenul clinic în endodonție. Totalizare.

Locul lucrării – Sala de studii

Scopul lucrării: În cadrul lucrării practice studenţii studiază despre metode în cadrul examenului
clinic şi complementar al pacienţilor.
.

PLANUL LUCRĂRII

1. Discuţii la temă – 45 min.


2. Demonstrarea examenului clinic al pacientului în sala curativă. – 15 min.
3. Practic studenţii efectuează examenul clinic unul pe altul, și completează fișa de observație
clinică a pacientului. – 70 min.
4. Încheiere – 5 min.

ÎNTREBĂRI DE CONTROL

1. Anamneza.
2. Anamneza medicală și dentară.
3. Examenul clinic general.
4. Examenul clinic loco-regional.
5. Examenul exooral și endooral.
6. Examenul părților moi. Examenul arcadelor dentare.
7. Examene complementare.
8. Teste de vitalitate termice. Testul la cald. Testul la rece.
9. Teste de vitalitate electrice.
10. Testul de masticație.
11. Testul frezajului explorator.
12. Testul anesteziei selective.
13. Transiluminarea.
14. Examenul radiologic.

BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
A. Obligatorie:
1. Note de curs.
2. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.
3. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama, 2014,
603 p.
4. Nicolau Gh., Terehov A., Năstase C., Nicolaiciuc V. Odontologie practică modernă. Iași, 2010,
448 p.
5. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.
6. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition. Missouri, 2010,
346 p.

B. Suplimentară
1. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.