Sunteți pe pagina 1din 18

Ejercicios anota b, v ó w.

1 _acuna 44 _illano 87 ar_usto 130 posesi_o


2 _ago 45 _ino 88 arma_le 131 pri_ado
3 _agón 46 _iña 89 astrona_e 132 pro_abilidad
4 _alcón 47 _isílaba 90 atra_esar 133 pro_isional
5 _aler 48 _isita 91 atre_er 134 sa_er
6 _aliente 49 _lando 92 aumentati_o 135 sa_io
7 _alonmano 50 _lusa 93 bar_a 136 su_ir
8 _anco 51 _obo 94 be_é 137 su_ir
9 _andeja 52 _oca 95 ca_ar 138 suscri_ir
10 _andido 53 _oda 96 ca_er 139 te_eo
11 _arba 54 _ola 97 carní_oro 140 terri_le
12 _arco 55 _olsa 98 centa_o 141 enjam_re
13 _arriga 56 _onita 99 chi_ato 142 entre_ista
14 _aso 57 _onito 100 chi_o 143 fusi_le
15 _astón 58 _orde 101 cla_o 144 gra_adora
16 _asura 59 _osque 102 cor_ata 145 para_ién
17 _ata 60 _ulto 103 cu_o 146 preferi_le
18 _autismo 61 _uque 104 cu_o 147 pro_echo
19 _einte 62 a_anzar 105 cue_a 148 prue_a
20 _ela 63 a_ecedario 106 cur_a 149 re_ancha
21 _ella 64 a_entura 107 cur_a 150 remo_er
22 _ender 65 a_estruz 108 de_olver 151 gar_o
23 _entana 66 a_ión 109 de_olver 152 positi_o
24 _entilador 67 a_rigo 110 di_ertir 153 Que_edo
25 _er 68 a_rir 111 diecinue_e 154 Guadalqui_ir
26 _erdad 69 ad_erbio 112 diminuti_o 155 pre_enir
27 _erde 70 ad_ersario 113 E_a 156 ga_ilán

28 _erdura 71 ad_ertencia 114 enhora_uena 157 prover_io


29 _erja 72 ad_ertir 115 esta_ilidad 158 re_erdecer
30 _erdad 73 afecti_o 116 Fa_ián 159 ga_iota
31 _esar 74 afirmati_o 117 fa_or 160 re_ivir
32 _estia 75 agrada_le 118 fie_re 161 gra_ación
33 _estido 76 aguanie_e 119 gar_anzo 162 ca_o

34 _estir 77 al_aricoque 120 la_io 163 entraña_le

35 _iajar 78 Ála_a 121 medita_undo 164 pese_re


36 _icicleta 79 ama_ilidad 122 o_stáculo 165 re_año
37 _ictoria 80 ama_le 123 o_struir 166 gra_e
38 _iejo 81 andu_e 124 perce_e 167 reacti_ar
39 _iento 82 aperiti_o 125 pi_ote 168 en_asado
40 _igote 83 apeteci_le 126 po_re 169 pú_lico
41 li_ro 84 lo_o 127 mo_ilidad 170 na_aja
42 lle_ar 85 lum_re 128 mue_le 171 ne_ar
43 lo_o 86 mara_illa 129 mue_le 172 ne_ar

173 _igor 219 Pa_lo 265 retro_isor 311 _indows


174 _ípedo 220 pa_o 266 ri_alidad 312 _ino
175 bi_liófilo 221 pasi_idad 267 ri_era 313 _ioleta
176 ci_ilidad 222 pasi_o 268 ro_ot 314 _isión
177 di_ertido 223 patí_ulo 269 so_eranía 315 _isita
178 di_ertir 224 pensati_o 270 jara_e 316 _obo
179 equi_alencia 225 perci_ir 271 _acación 317 _oda

180 equi_ocarse 226 perspecti_a 272 _acación 318 _ola


181 equili_rista 227 persuasi_o 273 _acuna 319 _olsa
182 espa_ilado 228 polisíla_a 274 _ago 320 _olsa
183 esta_ilidad 229 posesi_o 275 _agón 321 _orde
184 fa_or 230 posi_ilidad 276 _aler 322 _orrar
185 fá_ula 231 posi_le 277 _aliente 323 _orrar
186 fa_uloso 232 pre_alecer 278 _anco 324 _osque
187 festi_o 233 preca_er 279 _añador 325 _uque
188 fi_ra 234 preser_ar 280 _arco 326 a_becedario
189 fie_re 235 prima_era 281 _arriga 327 a_ícola
190 flexi_ilidad 236 primiti_o 282 _aso 328 a_ión
191 fo_ia 237 pro_ar 283 _astón 329 a_rigo
192 furti_o 238 pro_incia 284 _ata 330 a_rir
193 fút_ol 239 pro_lema 285 _ayamos 331 ad_erbio
194 ga_ardina 240 producti_o 286 _eca 332 aerona_e
195 ga_eta 241 pu_ertad 287 _egetal 333 Agua_iva
196 gar_anzo 242 pue_lo 288 _einte 334 al_orotar
197 gara_ato 243 re_aja 289 _ela 335 archi_o
198 glo_o 244 re_álida 290 _elero 336 bar_a
199 glo_o 245 re_elde 291 _ender 337 be_é
200 glo_o 246 re_elión 292 _entilador 338 be_er
201 graní_oro 247 re_ersible 293 _erde 339 ca_ar
202 la_ar 248 re_ista 294 _erruga 340 ca_er
203 la_io 249 reci_idor 295 _estia 341 casca_el
204 la_rador 250 reci_ir 296 _estir 342 cha_al
205 graní_oro 251 redo_lar 297 _íblico 343 chi_ato
206 li_reta 252 relati_o 298 _icéfalo 344 cla_e
207 la_ar 253 rele_o 299 _icicleta 345 cla_el
208 li_ro 254 relie_e 300 _iejo 346 cla_o
209 lla_e 255 reno_ar 301 _iga 347 cor_ata
210 nausea_unda 256 res_alar 302 _igote 348 de_er
211 o_tener 257 resol_er 303 _illanía 349 em_olsar
212 pa_imento 258 respeta_le 304 _inagre 350 em_otellar
213 nom_re 259 pol_o 305 sa_er 351 so_eranía
214 nu_e 260 preca_er 306 Sego_ia 352 su_director
215 ol_idar 261 pro_enir 307 sel_a 353 te_eo
216 o_servación 262 sá_ana 308 sil_ar 354 ti_urón
217 to_ogán 263 tra_ajar 309 transcri_ir
218 Torre_ieja 264 tra_ieso 310 triun_iro
Ejercicios anota b, v ó w.

1 v_acuna 44 v_illano 87 arb_usto 130


2 v_ago 45 v_ino 88 armab_le 131
3 v_agón 46 v_iña 89 astronav_e 132
4 b_alcón 47 b_isílaba 90 atrav_esar 133
5 v_aler 48 v_isita 91 atrev_er 134
6 v_aliente 49 b_lando 92 aumentativ_o 135
7 b_alonmano 50 b_lusa 93 barb_a 136
8 b_anco 51 b_obo 94 beb_é 137
9 b_andeja 52 b_oca 95 cav_ar 138
10 b_andido 53 b_oda 96 cab_er 139
11 b_arba 54 b_ola 97 carnív_oro 140
12 b_arco 55 b_olsa 98 centav_o 141
13 b_arriga 56 b_onita 99 chiv_ato 142
14 v_aso 57 b_onito 100 chiv_o 143
15 b_astón 58 b_orde 101 clav_o 144
16 b_asura 59 b_osque 102 corb_ata 145
17 b_ata 60 b_ulto 103 cub_o 146
18 b_autismo 61 b_uque 104 cub_o 147
19 v_einte 62 av_anzar 105 cuev_a 148
20 v_ela 63 ab_ecedario 106 curv_a 149
21 b_ella 64 av_entura 107 curv_a 150
22 v_ender 65 av_estruz 108 dev_olver 151
23 v_entana 66 av_ión 109 dev_olver 152
24 v_entilador 67 ab_rigo 110 div_ertir 153
25 v_er 68 ab_rir 111 diecinuev_e 154
26 v_erdad 69 adv_erbio 112 diminutiv_o 155
27 v_erde 70 adv_ersario 113 Ev_a 156

28 v_erdura 71 adv_ertencia 114 enhorab_uena 157


29 v_erja 72 adv_ertir 115 estba_ilidad 158
30 v_erdad 73 afectiv_o 116 Fab_ián 159
31 b_esar 74 afirmativ_o 117 fav_or 160
32 b_estia 75 agradab_le 118 fieb_re 161
33 v_estido 76 aguanie_e 119 garb_anzo 162

34 v_estir 77 alb_aricoque 120 lab_io 163

35 v_iajar 78 Álab_a 121 meditab_undo 164


36 b_icicleta 79 amab_ilidad 122 ob_stáculo 165
37 v_ictoria 80 amab_le 123 ob_struir 166
38 v_iejo 81 anduv_e 124 perceb_e 167
39 v_iento 82 aperitiv_o 125 piv_ote 168
40 b_igote 83 apetecib_le 126 pob_re 169
41 lib_ro 84 lob_o 127 mov_ilidad 170
42 llev_ar 85 lumb_re 128 mueb_le 171
43 lob_o 86 marav_illa 129 mueb_le 172

173 v_igor 219 Pab_lo 265 retrov_isor 311


174 b_ípedo 220 pav_o 266 riv_alidad 312
175 bib_liófilo 221 pasiv_idad 267 rib_era ó v 313
176 civ_ilidad 222 pasiv_o 268 rob_ot 314
177 div_ertido 223 patíb_ulo 269 sob_eranía 315
178 div_ertir 224 pensativ_o 270 jarab_e 316
179 equiv_alencia 225 percib_ir 271 v_acación 317

180 equiv_ocarse 226 perspectiv_a 272 v_acación 318


181 equilib_rista 227 persuasiv_o 273 v_acuna 319
182 espab_ilado 228 polisílab_a 274 v_ago 320
183 estab_ilidad 229 posesiv_o 275 b_agón 321
184 fav_or 230 posib_ilidad 276 v_aler 322
185 fáb_ula 231 posib_le 277 v_aliente 323
186 fab_uloso 232 prev_alecer 278 b_anco 324
187 festiv_o 233 precav_er 279 b_añador 325
188 fib_ra 234 preserv_ar 280 b_arco 326
189 fieb_re 235 primav_era 281 b_arriga 327
190 flexib_ilidad 236 primitiv_o 282 v_aso ó b 328
191 fob_ia 237 prob_ar 283 b_astón 329
192 furtiv_o 238 prov_incia 284 b_ata 330
193 fútb_ol 239 prob_lema 285 v_ayamos 331
194 gab_ardina 240 productiv_o 286 b_eca 332
195 gav_eta 241 pub_ertad 287 v_egetal 333
196 garb_anzo 242 pueb_lo 288 v_einte 334
197 garab_ato 243 reb_aja 289 v_ela 335
198 glob_o 244 rev_álida 290 v_elero 336
199 glob_o 245 reb_elde 291 v_ender 337
200 glob_o 246 reb_elión 292 v_entilador 338
201 granív_oro 247 rev_ersible 293 v_erde 339
202 lav_ar 248 rev_ista 294 v_erruga 340
203 lab_io 249 recib_idor 295 b_estia 341
204 lab_rador 250 recib_ir 296 v_estir 342
205 granív_oro 251 redob_lar 297 b_íblico 343
206 lib_reta 252 relativ_o 298 b_icéfalo 344
207 lav_ar 253 releb_o 299 b_icicleta 345
208 lib_ro 254 reliev_e 300 v_iejo 346
209 llav_e 255 renov_ar 301 v_iga 347
210 nauseab_unda 256 resb_alar 302 b_igote 348
211 ob_tener 257 resolv_er 303 v_illanía 349
212 pav_imento 258 respetab_le 304 v_inagre 350
213 nomb_re 259 polv_o 305 sab_er 351
214 nub_e 260 precav_er 306 Segov_ia 352
215 olv_idar 261 prov_enir 307 selv_a 353
216 ob_servación 262 sáb_ana 308 silb_ar 354
217 tob_ogán 263 trab_ajar 309 transcrib_ir
218 Torrev_ieja 264 trav_ieso 310 triunv_iro
posesiv_o
priv_ado
prob_abilidad
prov_isional
sab_er
sab_io
sub_ir
sub_ir
suscrib_ir
teb_eo
terrib_le
enjamb_re
entrev_ista
fusib_le
grab_adora
parab_ién
preferib_le
prov_echo
prueb_a
rev_ancha
remov_er
garb_o
positiv_o
Quev_edo
Guadalquiv_ir
prev_enir
gav_ilán

proverb_io
rev_erdecer
gav_iota
rev_ivir
grab_ación
cab_o

entrañab_le

peseb_re
reb_año
grav_e
reactiv_ar
env_asado
púb_lico
nav_aja
nev_ar
nev_ar

w_indows
v_ino
v_ioleta
v_isión
v_isita
b_obo
b_oda

b_ola
b_olsa
b_olsa
b_orde
b_orrar
b_orrar
b_osque
b_uque
a_becedario
av_ícola
av_ión
ab_rigo
ab_rir
adv_erbio
aeronav_e
Aguav_iva
alb_orotar
archiv_o
barb_a
beb_é
beb_er
cav_ar
cab_er
cascab_el
chav_al
chiv_ato
clav_e
clav_el
clav_o
corb_ata
deb_er
emb_olsar
emb_otellar
sob_eranía
sub_director
teb_eo
tib_urón
1 2
b–v g–j ll – y rr – r

b–v
a_b_rir a_g_ente Vizca_y_a ba_rr_aca
a_b_ecedario
ad_v_ertir aluniza_j_e asti_ll_a mal_r_otar
_v_isita
afirmati_v_o esco_g_er To_y_ota a_rr_epentirse
al_b_aricoque
ama_b_le diri_g_ir b__ota bo_rr_ón
ar_b_usto
cue_v_a cerra_j_ería tra_y_ecto son_r_isa
a_v_anzar
su_b_ir Vir_g_en _y_ugo en_r_oscar
a_v_estruz
o_b_struir _g_eólogo ave_ll_ana zu_rr_a
_b_aba
atre_v_er conser_j_e cuchi_ll_a en_r_abiar
_v_ino
a_v_ión azule_j_o pa_y_aso pá_rr_afo
_b_anco
_b_andido e_j_ército hu_y_ó en_r_iquecer
_v_iejo

z – qu – k –c h – nada m–n s–x

k – qu – z – c
__alle __acer ca__pesino e__calón
adivinan_z_a
aprendi__ __a correr co__vertido e__cavar
_qu_inientos
codorni__ __abía salido dese__bocar e__calerilla
cal_z_ado
__eso __aciendo e__butido e__cavadora
_c_asa
__ocina __echarás e__furruñar e__clamar
ca_z_ador
maí__ __a menudo i__finitivo e__clusivo
_c_ebo
__aracol __a dicho me__brillo e__cobazo
_z_ipizape
al__ar __a nadar i__vento e__istencia
_qu_eja
al__iler __ectogramo e__palmar e__colar
_c_eleste
__ilogramo __azafrán i__vencible e__plicación
chi_qu_illo

Escribe sobre el guión una de las letras que hay entre parénEscribe sobre el guión una de

Acentos Mayúsculas
Acentos
(o – ó) acentuaci__n (B – b) __arcelona
(o – ó)
(a – á) b_-ilan (M – m) __artes (o – ó)
(i – í) an__s (C – c) __ádiz
(u – ú)
(e – é) caf__ (C – c) __antabria
(a – á)
(a – á) carnav__l (P – p) __rovincia
(o – ó)
(i – í) cand__l (V – v) __asco
(a – á)
(a – á) __guila (S – s) __ alvador
(a – á)
(a – á) cabalg__r (V – v) __erano
(a – á)
(o – ó) bot__n (F – f) __a
(o – ó)
(e – é) bist__c (C – c) __risto
(u – ú)

| Aplicaciones
3
b–v j – g – gu –

j – g – gu – gü ll – y rr – r
ad_v_erbio abe_j_a
abe_j_a a_ll_á aga_rr_ar
a_b_rigo anti_gü_edad
alme_j_a _y_o ama_r_illo
afecti_v_o a_g_enda
an_g_ina ani_ll_o amo_r_
agrada_b_le cora_j_e
anti_gü_edad antea_y_er Ando_rr_a
__villano anal_g_ésico
dibu_j_ar calzonci_ll_o a_r_cilla
__bulto len_gü_eta
ca_j_a atrope_ll_ar a_rr_astrar
sa_b_er cuadra_g_ésim
ci_gü_eña a_y_er __rubio o
ama_b_ilidad prodi_g_ioso
co_j_ín chi_ll_ar a_rr_odillar
carní_v_oro pasa_j_e
co__o ba_ll_ena _r_osa
medita_b_undo ontolo_g_ía
hala__o ba_y_eta a_rr_oz

k – qu – z–c-d h – nada

h – nada m–n s–x


cabe_z_a __habitación
__abanico aco_m_pañar apro_x_imar
__cebolla __abuela
__ucha alfo_m_bra e_s_carbar
antifa_z_ __a subir
__adivinar i_n_visible e_s_coba
pare_d_ _h_abía dicho
a_h_orrar Ba_m_bi e_x_tranjero
destru__ión _h_ierbabuena
__alcantarilla i_n_vernal e_s_cultor
evalua_c_ión _h_oquedad
__alfabeto bo_m_ba e_s_culpir
par_k_ing __huelga
_h_orrible bo_m_bero e_x_plorador
_qu_ijada __abastecer
__altillo i_n_vasión e_s_quí
puberta_d_ _h_idroavión
__ondo ca_m_biar e_s_quina
_qu_iebra __hipermercad
__anzuelo e_n_volver e_s_tablo o

sobre el guión una de las letras que hay entre paréntesis a la izqEscribe sobre el guión una de las letra

Acentos
Mayúsculas
(a – á) f_á_cilmente
acentuaci_ó_n (A – a) _a_rdilla
acorde_ó_n (B – b) _b_ar (i – í) constru_i_r
(a – á) estudi_a_is
ac_ú_stico (B – b) _B_arbi
(e – é) virr_e_y
adem_á_s (B – b) _b_arrio
P__ontevedr (i – í) S_i_xto
val_o_r (P – p) a
(u – ú) b_ú_scalo
_á_guila (B – b) _b_atalla
(i – í) bater_í_a
_á_lamo (B – b) _B_ail
(i – í) varon_i_l
_á_lbum (L – l) _L_érida
(a – á) Su_á_rez
algod_ó_n (C – c) _C_ataluña
(i – í) Bulgar_i_a
alg_ú_n (B – b) _b_orracho
4
y – ll – rr – r b–v j–g– y – i – í rr – r
gu – gü – ll – Y
–I
a_ll_í aga_rr_ar ad_v_ers alme_j_a a_ll_á Ando_rr_
ario a
a_y_er ama_r_illo a_b_rir ci_gü_eñ antea_y_ amo__r
a er
Go_y_a al_r_ededor afirmati_ a_g_ente Vizca_y_ mal_r_ot
v_o a ar
ani_ll_a son_rr_ojar su_b_ir aluniza_j asti_ll_a son_r_is
_e a
pae_ll_a para_r_ayos _v_illaní homo_g_ co_ll_ar banca_rr
a éneo _ota
Le_y_ _r_ebelde _b_uque foto_g_é pa_y_as _r_abiar
nico o
ca_ll_ar semi_r_ecta ca_b_er lin_gü_ís mu_y_ mata_r_
tica atas
arro_y_ar go_rr_ón esta_b_il olea_g_i arru_ll_a ba_rr_oc
idad noso r o
atra_y_ente _r_ebosar graní_v_ paisa_j_i Ba_i_eu _r_ebelió
oro sta n
pe_ll_izco _r_ecoveco nausea_ morfolo_ pe_ll_izc mazmo_
b_undo g_ía ar rr_a

m–n s–x cc – c – h– m–n s–x


z – qu – nada
k
aco_m_pañar apro_x_imar cal_c_ad _h_abita ca_m_pa e_x_ami
o nte na nar
e_n_fermedad e_s_carbar _qu_eja __abanic e_m_fer e_s_coba
o mería
eje_m_plo e_s_casez codorni_ __a ca_m_pe e_s_caló
z_ correr sino n
co_n_vivir e_x_aminador actri_z_ _h_abía co_n_ver e_x_cav
salido tir ar
alu_m_no e_s_caleno distra_cc _h_ierba a_m_nist e_scapar
_ión jo ía
co__natural e_x_actitud evolu_c_ __orfand co__nive e_x_acto
ión ad ncia
a_m_bulatorio e_s_cándalo bún_qu_ _h_uella e_m_bar e_s_capa
er go rate
i_n_variable e_x_perimenta mez_qu_ __arraba i_n_vero e_x_ter
r ita l símil minar
cara_m_bola e_s_cabroso velocida_ _h_idraúl colu_m_ e_s_cab
z_ ico pio ullirse
e_m_boscada e_s_candinavo _qu_ímic _h_ipere ni_m_bo e_s_cañ
a spacio o

n una de las letras que hay entre paréntesiEscribe sobre el guión una de las letras que hay en

Mayúsculas Acentos Mayúsc


ulas
(A – a) _A_lberti (o – ó) acentuac (E – e) _E_bro
i_ó_n
(D – d) _d_ióxido (i – í) ba_i_lan (B – b) _b_ ar
(H – h) _H_omero (i – í) an_í_s (B – b) _B_arcel
ona
(V – v) _v_ocación (e – é) caf_é_ (M – m) _m_arte
s
(A – a) _A_rgel (u – ú) ba_ú_l (V – v) _v_erano

(D – d) _D_anubio (e – é) bi_e_n (E – e) _E_nriqu


e
(T – t) _t_áblex (a – á) big_a_mi (B – b) _b_ritáni
a co
(E – e) _E_steban (i – í) l_í_citam (A – a) _A_lbert
ente o
(V – v) _v_atio (i – í) atribu_i_ (H – h) _h_exág
r ono
(T – t) _t_óxico (a – á) cambi__i (Z – z) _z_urbar
s án
5
b-v-w g-j-gu- ll-y r-rr

adverten bodega voy _redond


cia o
terrible follaje anilla derrota

afectivo gente callar


de_rram
ar
afirmativ geodesia cónyuge _repugn
o ancia
agradabl pillaje cuartilla _resbalar
e
aguaniev geógrafo cuchilla derr_etir
e
Álaba trabajo cuyo _revoltos
o
amable Geólogo ello chu_rro

anduve hereje yeyé zu_rra

aperitivo geológico empollón arr_uga

c-z-qu-k h-nada m-n s-x

bronc_a _atraves sucu_mb e_xquilar


ar ir

ban_quet bo_ina vam_piro e_scalofr


e ío
antifa_z _echarás desem_b é_xtasis
ocar
al_quiler _había ejem_plo e_scamo
so
al_zar _echar i_nfinito e_scánda
lo
boc_erón _hago e_mboba e_xpulsi
r ón
balanz_a a_horro e_mborr e_scapar
achar ate
boqu_illa _alabar em_budo e_xagera
ción
co_z _húmero en_furru e_scapul
ñar ario
_quedar _albañil e_mbuti e_xcesiv
do o

Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la izquierda.


as letras que hay entre paréntesis a la izquierda.
Acentos Mayúsc
ulas
i-í recibi_r a-A _Anabel

i-í s_ílaba c-C _cáliz

i-í sobri_no a-A _Aragón


a-á subterr_ s-S _septiem
aneo bre
i-í sub_ir b-B _Baltasar

a-á _árabe b-B _baraja

i-í adverti_r g-G _Guadal


ajara
i-í trisí_laba b-B _barberí
a
a-á acab_ar b-B _Barcelo
na
o-ó billó_n b-B _Bautista
b-v g-j-gu-gü ll-y r-rr b-v g-j-gu-gü ll-y r-rr
_isita via_ar _ave a_busto li_ro pá_ina ma_úscula _eja
a_becedario ver_a _evar bo_ar lo_o _ía meji_a _ija
_ino _arbanzo maravi_a ba_o mue_le pá_aro mesi_a cucha_a

_anco _arabe _o ba_ca ne_ar para_ero ma_or de_ibar


_iejo nava_a ani_o ab_irse nu_e pi_ama pae_a discu_ir
bar_a traba_ar antea_er vola_ ol_idar pin_ino papi_a flo_es
_arco ve_etal calzonci_o aga_ar pa_o pio_o pasi_o encie_o
_arriga abe_a atrope_ar ama_illo pol_o ra_a pa_aso ga_abato
_estir alme_a a_er amo_ tra_ieso ro_o pe_ejo _ebaño
_ata an_ina chi_ar Ando_a _acación ti_eras plati_o ga_afa

c-z-qu-k h-nada m-n s-x c-z-qu-k h-nada m-n s-x


albarico_e _abanico lu_bre apro_imar zis_ás _almorzar lá_para e_cribir
avan_ar _ucha no_bre e_carbar _umo _ospital li_piar e_plicación
avestru_ _adivinar aco_pàñar e_coba _ero _otel e_vasador e_cobazo

e_ivocarse a_orrar alfo__bra e_tranjero actri _abuelo sie_pre e_istencia


adivinan_a _alcantarilla i_visible e_cultor ta_illa _umedad so_bra e_colar

_inientos _alfabeto i_vernal e_cupir pin_a _obedecer ta_bor e_clusivo


cal_ado _orrible bo_ba e_plorador trá_ea _abitación e_flaquecer e_condite
_asa _altillo bo_bero e_quí _ambullir _uva tie_po e_copeta
ca_ador _ondo i_vasión e_quina yun_e zana_oria tó_bola e_cepto
_ebo _anzuelo ca_biar e_tablo disfra_ _allá tra_polín e_critor

Escribe sobre el guión una de las letras que hay Escribe sobre el guión una de las letras que hay a la
entre paréntesis a la izquierda. izquierda.

Acentos Mayúsculas Acentos Mayúsculas


o-ó bast_n e-E _va u-ú br_jula p-P _ulgarcito

o-ó vag_n f-F _abián i-í lar_nge r-R _oberto


e-é cascab_l a-A _rdilla a-á asombr_r t-T _eruel
a-á tobog_n b-B _ar e-é arc_n t-T _oalla
a-á s_bana p-P _ontevedra i-í homil_a t-T _oledo
i-í sub_r b-B _arrio a-á horch_ta v-V _iernes
a-á silb_r b-B _atalla a-á _ngulo v-V _olante
e-é clav_l l-L _érida o-ó horiz_nte y-Y _olanda
o-ó tibur_n b-B _elén a-á _ncora z-Z _aragoza
a-á chav_l c-C _ataluña a-á host_l l-L _eyenda