Sunteți pe pagina 1din 8

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt


superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2018-2019
----------------------------------------------------

În vederea implementării prevederilor art. 19 alin. (4) din Codul educației


al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se
acordă Bursa Republicii, conform anexei nr.1;
2) Lista studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior cărora li se
acordă Bursa Guvernului, conform anexei nr.2;
3) Lista elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus”, conform anexei nr.3.

2. Instituţiile de învăţămînt superior şi instituţiile de învăţămînt profesional


tehnic postsecundar vor achita bursele de merit în limitele alocaţiilor bugetare
aprobate.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu


Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
3

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.

LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior
cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2018-2019

Gligor Daniela – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul II,


specialitatea Comunicare și relații publice
Dobrea Gabriela – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Turism
Samoil Ion – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III,
specialitatea Calculatoare
Sîtnic Maxim – Universitatea Tehnică a Moldovei, studii superioare
integrate, anul VI, specialitatea Arhitectură
Popșoi Ecaterina – Academia de Studii Economice, ciclul I, anul IV,
specialitatea Drept
Olaru Cristina – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Limbă și literatură engleză și limbă
franceză
Cogîlnicean Nelea – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul
I, anul IV, specialitatea Istorie și educație civică
Bugu Mihaela – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I,
anul IV, specialitatea Educație fizică și psihopedagogie
Secu Gheorghe – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, studii superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină
Malai Cristian – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul
III, specialitatea Electrificarea agriculturii
Soroceanu Igor – Academia „Ștefan cel Mare”, ciclul I, anul IV,
specialitatea Drept
Ciocanu Ionuț-Horia – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice,
ciclul I, anul II, specialitatea Instrumente cu coarde (vioară)

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
4

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.

LISTA
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior
cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2018-2019

Darii Felicia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II, anul II,
programul de master Studii franceze
Lesnic Mihaela – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV,
specialitatea Drept
Loghinova Veronica – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul
IV, specialitatea Tehnologii informaționale
Cebotari Diana – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II, anul II,
programul de master Chimie coordinativă
Bulgac Adela – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV,
specialitatea Drept
Solomon Victor – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Politologie
Bogatiuc Carolina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
specialitatea Relații internaționale
Lungu Victoria – Universitatea Tehnică a Moldovei, studii superioare
integrate, anul V, specialitatea Arhitectură
Janu Mihai – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III,
specialitatea Design vestimentar industrial
Zaharia Gabriel – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III,
specialitatea Tehnologii informaționale/filiera anglofonă
Captari Hristina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III,
specialitatea Electronică
Melnic Loredana – Universitatea Tehnică a Moldovei, studii superioare
integrate, anul VI, specialitatea Arhitectură
Tabuică Cristina – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I,
anul III, specialitatea Finanțe și bănci
Costin Tatiana – Academia de Studii Economice a Moldovei, ciclul I,
anul III, specialitatea Business și administrare
Mihalache Nicoleta – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din
Chişinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Limba și literatura engleză și italiană
Bîrcă Natalia – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV,
specialitatea Chimie și biologie
Coțuc Alisa – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV,
specialitatea Geografie și informatică
Macariuc Iulia – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul I,
anul III, specialitatea Finanțe și bănci
Moraru Nicoleta – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din
Cahul, ciclul I, anul III, specialitatea Informatică
Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
5

Dișli Nicolai – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul IV,


specialitatea Tehnologia produselor alimentare
Voloșciuc Alina – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul
I, anul IV, specialitatea Cultură fizică de recuperare
Iachim Elena – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I,
anul IV, specialitatea Cultură fizică de recuperare
Popovici Vadim – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, studii superioare integrate, anul VI, specialitatea Medicină
Timoșenco Irina – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, studii superioare integrate, anul V, specialitatea
Stomatologie
Gurin Irina – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ciclul I, anul
IV, specialitatea Scenografie
Botezatu Olga – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul
IV, specialitatea Protecția plantelor
Istratii Mariana – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, studii
superioare integrate, anul V, specialitatea Medicină veterinară
Pavelciuc Adriana – Academia „Ștefan cel Mare”, ciclul I, anul IV,
specialitatea Drept
Chiliverdi Alexandrina – Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
ciclul I, anul III, specialitatea Biologie moleculară
Tronciu Cătălina – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul
I, anul IV, specialitatea Limbă și literatură germană și limbă engleză

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
6

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.

LISTA
elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2018-2019

Bacal Irina – Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, anul IV,


specialitatea Turism
Breahna Ion – Colegiul Național de Coregrafie, anul III, specialitatea
Coregrafie
Cojocaru Augustin-Stelian – Colegiul Politehnic din Bălți, anul IV,
specialitatea Automatică și informatică
Curoș Ana-Paula – Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV,
specialitatea Pedagogie preșcolară
Dicusară Camelia - Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV,
specialitatea Modelarea și tehnologia tricotajelor
Ghiviziu Gabriela – Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV,
specialitatea Contabilitate
Grăjdian Irina – Centrul de excelență în energetică și electronică, anul
IV, specialitatea Metrologie, standarde, control și certificarea producției
Ivasiuc Arina – Centrul de excelență în economie și finanțe, anul IV,
specialitatea Contabilitate
Lebedi Maria – Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, anul IV, specialitatea
Informatică
Lozan Ecaterina – Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, anul IV,
specialitatea Informatică
Mariaș Livia – Colegiul Naţional de Comerț al ASEM, anul IV,
specialitatea Contabilitate
Mariș Iana – Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole
din Țaul, anul IV, specialitatea Contabilitate
Mișcari Alina – Colegiul de Medicină din Ungheni, anul V, specialitatea
Medicină generală
Pavliuc Cătălina – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV,
specialitatea Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături
Popa Valentina – Centrul de excelență în construcții, anul IV,
specialitatea Design interior
Slivca Otilia – Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga” ,
anul IV, specialitatea Instrumente populare
Sochirca Olga – Colegiul de Medicină din Bălți, anul V, specialitatea
Medicină generală
Spînu Ina – Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, anul IV,
specialitatea Design vestimentar
Stafie Artur – Centrul de excelență în construcții, anul IV, specialitatea
Design interior
Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
7

Tălămbuță Cristina – Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, anul IV,


specialitatea Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Y:\006\ANUL 2018\HOTARIRI\15247\15247-redactat-ro.docx
Notă de argumentare
la proiectul de 1lotărâre de Guvern
Cu privire la aprobarea listelor studenţilor din insti tipii le de învăţământ superior si
elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postseeundar cărora li se acordă
burse de merit în anul de studii 2018-2019
I. Argument
în scopul susţinerii performanţelor academice ale tinerilor, implicării acestora în
soluţionarea problemelor social-economice ale statului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi
Cercetării a elaborat şi propune spre examinare proiectul de Hotărâre de Guvern Cu
privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor
din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postseeundar cărora li se acordă burse
de merit în anul de studii 2018-2019
Proiectele respective se înscriu în politica promovată de Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării pentru fortificarea sistemului învăţământului superior în direcţia
înscrierii acestuia în spaţiul învăţământului superior european, precum şi asigurarea
creşterii atractivităţii şi competitivităţii naţionale/internaţionale a instituţiilor de
învăţământ superior şi profesional tehnic postseeundar din ţară.
II. Esenţa proiectului
în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a
burselor pentru studenţii ciclul l, ciclul II, studii integrate, învăţământ medical şi
farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ
profesional tehnic postseeundar şi postseeundar nonterţiar si profesional tehnic
secundar, persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar. aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006, în învăţământul superior şi profesional
tehnic postseeundar, la învăţământul cu frecvenţă, se acordă următoarele tipuri de burse
de merit, finanţate din bugetul de stat, majorate, în urma indexării, prin Hotărârea de
Guvern nr. 399 din 25.04.2018:
• Bursa Republicii - 12 burse pentru studenţii ciclului 1, ciclului II, studii integrate,
învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1455 lei);
• Bursa Guvernului - 30 burse pentru studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate,
învăţământ medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţământ superior (1210 lei);
• Bursa "Gaudeamus" - 20 burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ
profesional tehnic postseeundar şi postseeundar nonterţiar (880 lei)
Listele candidaţilor Ia bursele de merit au fost aprobate în cadrul senatelor
instituţiilor de învăţământ superior şi consiliilor profesorale ale instituţiilor de învăţământ
profesional tehnic postseeundar.
La bursele de merit au candidat studenţii ciclului L ciclului II, studii integrate,
învăţământ medical şi farmaceutic şi elevii care au obţinut în anul precedent de studii o
medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 puncte în profilurile /domeniile de
studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept şi real (matematică, informatică,
fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 puncte în alte profiluri /domenii de studiu.
Astfel, pentru acordarea burselor de merit în anul universitar 2017-2018, Ia
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fort depuse dosarele a 103 de candidaţi
(studenţi din ciclurile 1 şi II) din 16 instituţii de învăţământ superior publice din ţară şi
43 de dosare din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar. Pentru Bursa
Republicii, au fost depuse 23 de dosare, pentru Bursa Ciuvernului-54 de dosare, iar
pentru Bursa „Gaudeamus"-33 de dosare. Candidaţii respectivi au fost selectaţi de către
Comisia specializata, responsabilă de examinarea dosarelor studenţilor. aprobată prin
Ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr, 1065 din 11.07.2018. în baza
anumitor criterii, inclusiv: media notelor; activităţile educaţionale, culturale, sportive;
Curriculum Vitae; activitatea ştiinţifică; publicaţiile; scrisorile de recomandare. Toţi
studenţii/elevii nominalizaţi au demonstrat prin actele respective participarea la activităţi
de cercetare ştiinţifică, conferinţe, concursuri, diplomele concursurilor /olimpiadelor
naţionale / internaţionale. Numărul de burse oferite instituţiilor de învăţământ superior a
fost corelat cu numărul total de studenţi de la ciclurile I şi II, învăţământ cu frecvenţă, din
fiecare universitate.
III. Costul implementării.
Achitarea burselor de merit se efectuează de către fiecare instituţie de învăţământ
în limitele alocaţiilor bugetare aprobate în acest scop.
IV. Impactul proiectului.
Acordarea burselor de merit studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi
elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar
nonterţiar va spori atractivitatea studiilor şi calitatea acestora, investiţiile în studenţii şi
elevii care sunt subiecţii acestui proiect fiind valorificate prin potenţialele beneficii aduse
mediului economic şi socio-cultural al ţării.

Ministru Monica BABUC