Sunteți pe pagina 1din 4

INSTITUȚIA PUBLICĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ


ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
Pag. 1 / 3
DIN REPUBLICA MOLDOVA
generale şi locale la tratamentul
protetic.
“APROB” 11. Principiul profilactic, curativ şi
biologic de tratament protetic.
12. Principiul biomecanic de tratament
Decanul facultăţii Stomatologie protetic.
13. Pregătirea preprotetică şi proprotetică
Prof.univ. I. LUPAN a cavităţii bucale. Metodele de
tratament protetic. Caracteristica.
14. Clasificarea protezelor dentare după
ÎNTREBĂRI modul de fixare ( exemple ), modul de
pentru examene la Stomatologia transmisie a presiunelor funcţionale (
Ortopedică exemple) şi modernă (exemple).
15. Amprenta. Definiţie. Clasificări.
anul III de studii 2015 - 2016 Metoda amprentării într-un timp cu un
material şi cu două materiale.
1. Examenul clinic al pacientului în 16. Metoda amprentării în doi timpi.
clinica de protetică dentară. Etapele amprentării cu linguri
Consecutivitatea . Importanţa practică. standard.
2. Examenul clinic al arcadelor dentare. 17. Clasificarea materialelor amprentare
Formele fiziologice şi patologice ale după Postolachi, Bîrsa. Exemple.
lor. Determinarea tipului de ocluzie. 18. Clasificarea leziunilor odontale
Tipurile de ocluzie fiziologică şi coronare după Dechaume –Burlui
patologică. Caracteristica. 19. Tabloul clinic al leziunilor odontale –
3. Intercuspidarea maximă a arcadelor coronare. Examenul clinic subiectiv şi
dentare după Korber. Metoda obiectiv al pacienţilor cu leziuni
înregistrării. Importanţa practică. odontale coronare.
4. Radiografia dento-parodontală 20. Examenul clinic exobucal şi
intraorală, extraorală şi radiografia endobucal al pacienţilor cu leziuni
panoramică. Caracteristica. Importanţa odontale coronare.
practică. 21. Examenul paraclinic al pacienţilor cu
5. Metodele de studiu a modelelor de leziuni odontale coronare.
diagnostic. Importanţa practică. 22. Diagnosticul leziunilor odontale
6. Electroodontometria.Termodiagnostic coronare. Exemple. Metode de
ul. Importanţa practică. tratament ale leziunilor odontale
7. Metodele statice şi dinamice de coronare.Caracteristica.
determinare a eficienţei 23. Indicaţii şi contraindicaţii la
masticatorii.Importanţa practică. tratamentul leziunilor odontale
8. Odontoparodontograma după coronare prin metoda reconstruirii.
Kurleandski. Schimbările stării 24. Clasificarea leziunilor odontale
funcţionale a dinţilor în dependenţă de coronare după Black, Kurilenko.
gradul de rezorbţie a ţesutului osos Indexul ILSOD după Milkevici şi
alveolar. Importanţa practică. alegerea tipului de inlay în raport de
9. Metodele clinice şi paraclinice de valoarea lui.
examinare a musculaturii: 25. Zonele periculoase a dinţilor frontali
miotonometria, electromiografia. după Gavrilov, Abolmasov şi a
10. Diagnosticul în protetica dentară. dinţilor laterali după Gavrilov, Kliuev.
Exemple. Indicaţii şi contrainidicaţii
26. Etapele de pregătire a cavităţilor sub metalice turnate şi materialele
incrustaţii şi cerinţele către utilizate.
prepararea cavităţilor pentru incrustaţii 45. Etapele clinico-tehnice la
în leziunele de Blăck cl.I.-II. confecţionarea coroanelor metalice
27. Cerinţele către prepararea cavităţilor turnate.
pentru incrustaţii în leziunele de 46. Avantajele şi dezavantajele coroanelor
cl.III.,IV,V, Black. metalice turnate. Aliajele folosite.
28. Obţinerea machetei din ceară la 47. Metodele de protecţie ale plăgii
confecţionarea incrustaţiilor prin dentinare a dinţilor preparaţi sub
metoda directă şi indirectă. coroane metalice turnate.
29. Proba şi cimentarea incrustaţiilor. 48. Indicaţii şi contraindicaţii la aplicarea
Cimenturile dentare coroanelor de înveliş
30. Indicaţii la tratamentul leziunilor ecuatoriale.Principiu de preparare a
odontale coronare prin metoda dinţilor. Coroanele parţiale 3/4 şi 4/5.
acoperirii. Onlay – rile. Caracteristica. Indicaţii.
31. Clasificarea coroanelor de înveliş 49. Coroana metalică telescopică.
conform funcţiei şi particularităţilor de Caracteristica. Indicaţii.
construcţie a aspectului fizionomic şi 50. Indicaţii şi contraindicaţii către
tehnologiei de realizare. coroanele de înveliş fizionomice din
32. Cerinţele faţă de coroanele de înveliş. ceramică şi acrilat.
Argumentaţi principiile generale de 51. Prepararea dintelui pentru coroană
preparare a dinţilor sub coroane de Jacket din ceramică..Formele
înveliş. favorabile a pragului la colet.
33. Instrumentarul folosit la prepararea 52. Amprentarea modernă a cîmpului
dinţilor sub coroane de înveliş. protetic la confecţionarea coroanelor
Cerinţe. din ceramică.
34. Indicaţii la utilizarea coroanelor de 53. Etapele clinico-tehnice la
înveliş metalice ştanţate. confecţionarea coroanelor integral
35. Metoda clasică şi modernă de ceramice după metoda clasică şi
preparare a a dinţilor sub coroane modernă .
metalice ştanţate. Controlul calităţii 54. Prepararea dinţilor pentru coroana tip
preparării dintelui. Jacket din acrilat. Expuneţi cele două
36. Cerinţele către dintele preparat sub tehnici.
coroană metalică ştanţată. 55. Amprentarea cîmpului protetic la
37. Accidente posibile la prepararea confecţionarea coroanelor tip jacket
dinţilor sub coroane metalice ştanţate. din acrilat. Etapele clinico-tehnice la
38. Amprentarea într-un timp şi în doi confecţionarea coroanelor tip Jacket
timpi a cîmpului protetic la din acrilat. Acrilatele şi compozite
confecţionarea coroanelor metalice moderne şi modul de folosire.
ştanţate. 56. Metode de confecţionare a coroanelor
39. Metodica de evaluare a raportului provizorii. Acrilatele folosite.
marginei coroanei metalice ştanţate cu 57. Coroana mixtă metaloceramică.
parodontul marginal. Varietăţi. Indicaţii . Particularităţile
40. Metoda probei coroanei de înveliş. preparării dinţilor sub coroane m/c.
41. Proba definitivă şi fixarea coroanelor. 58. Particularităţile amprentării cîmpului
Complicaţii şi profilacxia lor. protetic la confecţionarea coroanelor
42. Dezavantajele coroanelor metalice m/c. Metodele retracţiei gingivale.
ştanţate.Indicaţii şi contraindicaţii la Fazele clinico- tehnice la
tratamentul leziunilor odontale confecţionarea coroanelor m/c.
coronare cu coroane metalice turnate. 59. Coroana mixtă metaloacrilică cu
43. Particularităţile preparării dinţilor componenta metalică turnată. Indicaţii.
stălpi sub coroane metalice turnate. Contraindicaţii. Particularităţile
44. Particularităţile amprentării cămpului preparării dinţilor.
protetic la aplicarea coroanelor
60. Tehnologia tratamentului protetic a 77. Principiile biofuncţional, biomecanic
LOC cu coroane de înveliş din şi profilactic la tratamentul edentaţiei
compozite fotopolimerizabile. parţiale cu punţi dentare.
Avantaje. 78. Biomecanica punţilor
61. Indicaţii şi contraindicaţii la dentare.Caracteristica forţelor ce
tratamentul leziunilor odontale acţionează asupra corpului de punte.
coronare prin metoda substituirii. 79. Includerea dinţilor stălpi în puntea
Varietăţile coroanelor de substituţie. dentară după forţele de rezervă ale
62. Tipurile de preparare a suprafeţei de parodontului. Odonto-
secţiune radiculară la tratamentul cu parodontograma.
coroane de substituţie. 80. Specificul preparării dinţilor stîlpi la
63. Pregătirea şi amprentarea canalului tratamentul cu punţi dentare şi modul
radicular. Metode de amprentare. de asigurare ale acestui specific
64. Coroana de substituţie tip Ilina – 81. Amprentarea într-un timp cu un
Markosean. Structura. Indicaţii. material şi cu două la confecţionarea
Etapele clinico-tehnice de punţilor dentare. Complicaţiile şi
confecţionare. profilaxia lor.
65. Coroana de substituţie pe bont 82. Variante de amprentare în doi timpi şi
artificial.Indicaţii. Etapele clinico- amprentarea în ocluzie la tratamentul
tehnice de confecţionare. edentaţiei parţiale cu punţi dentare.
66. Metode moderne de reconstituire în Materiale de amprentare.
LOC subtotale şi totale cu utilizarea 83. Caracterizaţi cele două componente
fotopolimerelor. fundamentale ale oc.c: D.V.O şi
67. Etiologia edentaţiei parţiale. poziţia neutră a mandibulei.
Caracteristica factorilor etiologici. 84. Metodele de determinare a DVO.
68. Tabloul clinic al edentaţiei parţiale. Caracteristica.
Simptomele exobucale şi endobucale. 85. Metodele de determinare a poziţiei
69. Caracteristica dimensiunelor spaţiilor neutre a mandibulei la aprecierea o.c.
edentate şi a apofizei alveolare. Metoda Abjean şi Corbendau.
70. Clasificarea edentaţiei parţiale 86. Metodele de determinare a R.I.C. în
Kennedy, Kennedy - Apllegate. caz de ocluzie instabilă.
Importanţa practică. 87. Consecutivitatea determinării şi
71. Consecutivitatea examenului subiectiv înregistrării R.I.C. în caz de absenţă a
şi exobucal al pacienţilor cu edentaţie ocluziei. Adaptarea şablonului cu
parţială. Motivaţia. bordurile de olcuzie la maxilă şi
72. Examenul endobucal a pacienţilor cu determinarea planului de ocluzie.
edentaţii parţiale. Diagnosticul 88. Puntea dentară din două bucăţi.
edentaţiei parţiale. Exemple. Carcteristica. Indicaţii. Etapele
73. Definiţie “punte dentară”. Elementele clinico-tehnice de confecţionare.
componente. Caracteristica puntei 89. Puntea dentară dintr-o bucată.
dentare fixe şi mobilizabilă. Carcteristica. Indicaţii.Etapele clinico-
74. Caracteristica corpului puntei tehnice de confecţionare.
dentare. Clasificarea corpului de punte 90. Puntea dentară m/c. Caracteristica.
după material şi raportul cu apofiza Varietăţi. Indicaţii.Etapele clinico-
alveolară. tehnice la confecţionare.
75. Clasificarea punţilor dentare după 91. Puntea dentară m/a cu componenta
V.Kopeikin, după raportul corpului de metalică turnată. Caracteristica.
punte cu apofiza alveolară, după Varietăţi. Indicaţii. Avantaje şi
construcţie. dezavantaje.Etapele clinico-tehnice de
76. Indicaţiile şi contraindicaţiile către confecţionare.
tratamentul edentaţiei parţiale cu punţi 92. Puntea dentară m/c semifizionomică.
dentare. Indicaţii. Ipotezele de legătură dintre
aliaj şi ceramică.
93. Puntea dentară din acrilat. Indicaţii. 100. Metodele şi tehnica secţionării şi
Particularităţile preparării dinţilor. înlăturării construcţilor fixe din
Avantaje şi dezavantaje. cavitatea bucală Instrumente.
94. Puntea dentară cu extensie. Indicaţii. Complicaţii şi profilaxia.
Biomecanica. Avantaje şi dezavantaje.
95. Etapele clinico-tehnice de
confecţionare a punţii dentare
mobilizabile agregată pe dinţii stălpi
cu croşete. Aprobate la şedinţa catedrei:
96. Punţide dentare demontabile şi cu proces verbal Nr. 02 din 07.10.2014
fixare fizico-chimică (adezive). şef catedră, conf. univ.
Caratcteristica. Indicaţii la O. Solomon
confecţionare.
97. Proba punţilor dentare. Parametrii
echilibrării ocluzale şi metoda
realizării. Fixarea punţii dentare. Aprobate la Comisia Metodică:
Indicaţi cimenturile. proces verbal Nr. 02 din 22.10.2014
98. Metoda efectuării probei definitive a preşedinte, dr. hab. med. conf. univ
punţilor dentare şi tehnica fixării. S. Ciobanu
99. Complicaţiile posibile în timpul şi
după fixarea punţilor dentare.
Profilaxia.