Sunteți pe pagina 1din 2

SC IULVAL COURIER EXPRESS SRL

BRAILA,
RO 18793340

Politici contabile - note explicative


1. Active imobilizate
In perioada de referinta s-au inregistrat achizitionari de imobilizari corporale, situatia fiind
redata pe categorii de imobilizari in anexa 40 la bilant.

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


Nu este cazul.

3. Repartizarea profitului
Societatea a inregistrat in anul 2015 un profit de 149285 lei. In luna ianuarie 2016 suma va fi
repartizata in contul 117 “Rezultatul reportat”.

4. Analiza rezultatului din exploatare


Societatea a inregistrat din activitatea de exploatare un profit in valoare de 186.829 lei, ca
diferenta intre veniturile din exploatare in suma de 706.419 lei si cheltuielile din exploatare in suma
de 519.590 lei.

5. Situatia creantelor si datoriilor


Societatea nu inregistreaza creante a caror incasare este incerta.
In ceea ce priveste obligatiile, se inregistreaza obligatii restante fata de furnizori si creditori, in
cuantumul mentionat in anexa 30 la bilant.

6. Principii, politici si metode contabile (Este prezentat separat in anexa)


Societatea nu a efectuat reevaluari asupra pozitiilor din bilantul contabil.
Exista concordanta intre evidenta contabila si evidenta fiscala, neexistand derogari de la
principiile generale.
Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.
Veniturile si cheltuielile inregistrate au avut referinta numai in exercitiul financiar 2015.
Nu s-au inregistrat sume neclarificate.

7. Participatii si surse de finantare


Nu este cazul.

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de


supraveghere
Societatea este reprezentata conform statutului de functionare si procedeaza la angajarea de
forta de munca in conformitate cu necesitatile impuse de procesul de productie, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare. In ceea ce priveste valoarea avansurilor si a creditelor acordate de
administratori si asociati si restituirile catre acestia in timpul exercitiului financiar sunt redate in
evidenta contabila a societatii.

1
9. Indicatori economico-financiari
Avand in vedere domeniul de activitate al societatii, s-a procedat in cele ce urmeaza la
calcularea unora din principalii indicatori economico-financiari:

Denumire indicator Nivel indicator


Relatii de calcul 31.12.2014
Lichiditate curenta ( active curente/datorii curente) 21.92

Lichiditate Imediata ( active curente minus stocuri /datorii 21.92


curente)
Grad de indatorare (capital imprumutat peste 1 an 0.27
/capital propriu)
Viteza de rotatie a activelor totale (cifra de afaceri / total 1.30
active)
Rentabilitatea capitalului angajat (profit inaintea platii 0.36
dob.si imp.pe profit): (active totale-datorii curente)

Marja bruta din vanzari (profitul din vanzari : cifra de -


afaceri)x100

10. Situatia fluxurilor de trezorerie


Operatiunile de trezorerie s-au derulat prin conturile de disponibil din Braila si prin numerar.
In anul 2015, s-au inregistrat urmatoarele fluxuri de trezorerie, cu mentiunea ca rulajele
conturilor contin si sumele ce au fost evidentiate prin contul 581 “Virament intern”.

Simbol Sold la Intrari in cursul Iesiri in cursul Sold la finele


Cont Inceputul anului Anului Anului Anului
5121 135.173 876.059 777.753 233.479
5311 1.903 393.567 355.332 40.138

11. Alte informatii


Societatea are deschis punct de lucru unde se desfasoara efectiv activitatea de curierat, punct
de lucru situat in Braila, Bulevardul Dorobantilor nr 669.
SC IULVAL COURIER EXPRESS SRL nu detine parti din capitalul social sau actiuni in
capitalul social al altor societati comerciale.
Intocmirea si certificarea bilantului s-a facut de catre ec.IVLI ANA IULIANA in calitate de
angajat-contabil sef , iar administratorii au luat la cunostinta de bilantul contabil, contul de profit si
pierdere si raportul de gestiune.

ASOCIATI

IVAN IULIAN VIOREL


IVAN VALENTINA
IVAN OANA