Sunteți pe pagina 1din 26

Cuprins

Competenţe specifice…………………………………………………………………pag.2

Planificare anuală, an şcolar 2017-2018……………………………………………...pag.4

Planificare calendaristică pe semestrul I……………………………………………..pag.5

Planificare calendaristică pe semestrul II……………………………………………pag.7

Proiect de lecţie………………………………………………………………………pag.9

Lista Tabelelor

Tabel nr. 1: Planificare anuală- An şcolar 2017-2018


Tabel nr.2 – Planificare calendaristică pe Semestrul I
Tabel nr.3 – Planificare calendaristică pe Semestrul II

1
COMPETENŢE SPECIFICE

1.Utilizarea conceptelor specifice ştiintelor sociale pentru organizarea demersurilor


de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală

1.1 Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte


1.2 Identificarea în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate
fiecărui drept
1.3 Identificarea principalelor valori. principii, instituţii şi practici democratice
1.4 Identificarea rolului votului într-o socitetate democratică

2.Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii


problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup
social, al comunităţii
2.2.Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului
acestora precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor
2.3 Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice modeme şi
contemporane
2.4 Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră
2.5 Caracterizarea instituţiilor democratice din România
2.6 Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice
2.7 Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în formarea opiniei publice

3.Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul


diferitelor grupuri

3.1 Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi
prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
3.2 Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin asumarea de
drepturi şi responsabilităţi

4.Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în


schimbare

4.1 Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de


problemele comunităţii
4.2 Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva
drepturilor omului

2
4.3 Argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor democratice
4.4 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de apartenenţă şi
ale comunităţii locale
4.5 Evaluarea unor comportamente sociale în contexte situaţionale date

5.Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

5.1 Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în grupurile de


apartenenţă
5.2 Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale
5.3 Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă
5.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de
cetăţean

3
Planificarea anuală - An şcolar 2017-2018

Tabel nr. 1: Planificare anuală- An şcolar 2017-2018


Sursa: realizat de către autor

PERIOADA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NUMĂR DE ORE OBSERVAŢII Formatted Table

Semestrul I Probă scrisă


11 septembne 2017 – VIAŢA ÎN SOCIETATE 18
2 februarie 2018 Probă scrisă
Total ore: 13 13
Semestrul II SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 10 Probă scrisă
12 februarie 2018 –
15 iunie 2018 RAPORTUL CETĂŢEAN-STAT: PUTEREA OPINIEI 7 Probă scrisă
PUBLICE ŞI FORŢA INDIVIDULUI
Programul „Scoala altfel: “Să ştii mai multe, să fii mai Saptamana 4/ Excursii tematice
2 octombrie 2017 bun!" -Saptamana dedicată activităţilor extracurriculare şi Saptamana 28 Drumeţii
31 mai 2018 extraşcolare/ fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare Vizite
Ieşiri în teren
Total ore: 17 17
Total ore an şcolar: 35 35
Total săptamâni an Semestrul I - 18 saptamani + Semestrul al II-lea -17 saptamani + Şcoala Altfel - 1 săptămâni = 36
şcolar: 36

4
Planificare calendaristică pe Semestrul I
An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Liceul teologic Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, Oradea


Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Cultură civică
Clasa: a VII-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/săptămână: 1
Manual: Editura Univers
Nr. ore/semestru: 18 ore

Tabel nr.2 – Planificare calendaristică pe Semestrul I


Sursa: realizat de către autor
Nr. Unitatea Nr.
crt. de Conţinuturi asociate Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
învăţare
1.Nevoia de educaţie civică 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu
2.Test de evaluare iniţial conţinut civic în diferite contexte
3.Persoana 2.1.Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: Probă scrisă
4.Drepturile omului membru al unei familii, al unui grup social, al in S1
5.Grupurile sociale comunităţii
6.Atitudini şi relaţii de grup 2.2.Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale
7.Familia din perspectiva specificului acestora, precum şi a
Viaţa în 8.Comunitatea locală relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul
1. societate 9.Naţiune şi cetăţenie grupurilor 13 S1-S13
10.Comunitatea internaţională 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin
11.Test de evaluare asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea
12.Statele moderne-2ore pozitivă cu ceilalţi
4.1.Manifestarea interesului faţă de problemele Probă scrisă
grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele

5
comunităţii în S11
4.2.Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a
demnităţii persoanei, din perspectiva drepturilor omului
5.1.Participarea la negocierea drepturilor şi a
responsabilităţilor în grupurile de apartenenţă
5.2 Adecvarea conduitei la diferite contexte
situationale

1.Constituţiile epocii 1.1Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu


modern conţinut civic în diferite contexte
Sistemul 2.Constituţiile epocii 2.3Compararea principalelor forme de guvernământ şi 5 S14-S18
2. politic în modern (II) regimuri politice moderne şi contemporane
România 3.Constituţia României
4.Evaluare şi sinteză
semestrială
3. Sistemul 7.Recapitulare 2 S9-S11 Probă scrisă
politic în 8.Test de evaluare
România
4. Raportul 1.Mass media 1.1.Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu 7 S12-S18 Probă scrisă în
cetăţean- 2.Opinia publică şi conţinut civic în diferite contexte S21
stat: puterea mass media 1.4.Identificarea rolului votului într-o societate
opiniei 3.Libertatea presei democratică
publice şi 4.Participarea 2.6.Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor
forţa cetăţenilor la viaţa democratice
individului politică 2.7.Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în
5.Partidele politice societate şi în formarea opiniei publice
6.Alegerile şi votul 3.2.Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării
7.Recapitulare şi cetăţeniei active, prin asumareade drepturi şi
sinteza finală responsabilităţi
4.4.Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor
probleme ale grupurilor de apartenenţă şi ale
comunităţii locale
4.5.Evaluarea unor comportamente sociale în contexte
situaţionale date
5.4.Manifestarea disponibilităţii pentru participare
civică şi pentru exercitarea calităţii de cetăţean

6
Planificare calendaristică pe Semestrul II
An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Liceul teologic Greco-Catolic “Iuliu Maniu”, Oradea


Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Cultură civică
Clasa: a VII-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/săptămână: 1
Manual: Editura Univers
Nr. ore/semestru: 18 ore

Tabel nr.3 – Planificare calendaristică pe Semestrul II


Sursa: realizat de către autor

Nr. Unitatea Nr.


crt. de Conţinuturi asociate Competenţe specifice ore Săptămâna Observaţii
învăţare
1.Parlamentul, autoritatea 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu
legislativă conţinut civic în diferite contexte
2.Legile şi respecatrea lor - 1.3. Identificarea principalelor valori, principii,
2 ore instituţii şi practici democratice
3.Guvernul, autoritatea 2.3.Compararea principalelor forme de guvernământ şi
regimuri politice modern şi contemporane
executivă
2.4.Explicarea unor valori şi principia constituţionale
Sistemul 4.Administraţia publică din ţara noastră
1. politic în 5.Justitia si autoritatea 2.5.Caracterizarea instituţiilor democratice din 8 S1-S8
România judecătorească - 2 ore România
6.Preşedintele României 4.3. Argumentarea unor opinii în favoarea respectării

7
principiilor şi valorilor democratice
5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în
situaţii concrete de viaţă

Şcoala Programul „Şcoala altfel: Să stii mai multe, să fii mai bun!" - Săptamâna S10 31 mai- 5
2. altfel: “Să dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale iunie
ştii mai olimpiadelor şcolare
multe, să
fii mai
bun!”

8
PROIECT DE LECŢIE

Data: 29.03.201812.10. 2017


Unitatea şcolară: Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea
Clasa: a VII -a B
Profesor: Blaga Mariana
Disciplina: Cultură Civică
Unitatea de învăţare: Instituţii şi practici democratice
Subiectul lecţiei: Autorităţile statului român – (d) Preşedintele României
Tipul lecţiei: mixtă

Obiectiv general: De a transmite, sistematiza şi consolida cunostinţele referitoare la Preşedintele României în lumina dispoziţiilor constituţionale;
De a dezvolta capacitatea elevilor de a extrage şi sintetiza informaţia dintr-un text, şi de a-i valorifica potenţialul educativ prin analiza valorilor si
atitudinilor exprimate.

Obiective operaţionale: Toţi elevii :

1. Să identifice rolul Preşedintelui statului, plecând de la art. 80 din Constituţia României.


2. Să explice modalitatea de alegere a preşedintelui în România şi caracteristicile votului.
3. Să enumere principalele atribuţii ale preşedintelui utilizînd informaţiile din Constitutia României şi fişa de lucru în grup
4. Să selecteze corect atribuţiile exercitate de preşedinte în funcţie de contextul dat (Anexa 3)
5. Să exprime puncte de vedere argumentate cu privire la rolul Preşedintelui, prin prisma atribuţiilor sale.
Metode si procedee didactice: conversaţia; lectura; explicaţia; ciorchinele grafic; învăţarea prin descoperire; gândiţi, lucraţi în perechi, comunicaţi;

Material didactic: Constituţia României; manual; fişe de muncă în grup- anexele 1, 2; Rebus-anexa 3

 Cecilia Deme,Darius Borovic-Ivanov(coord),Ed.Civică-Ghidul Profesorului,ed.Mirton,Timişoara,2003


 Dorina Chiriţescu(coord), manual de Ed. Civica,ed.II,Ed. Mirton,Timişoara,2004

9
Obiectiv Etapele lecţiei Conţinut Activitatea Activitatea Metode, Materiale
operaţio- informativ profesorului elevului procedee didactice
nal didactice
I.Moment Notează absenţele
organizatoric Stabileşte liniştea in clasă
2 min Pregăteşte mijloacele de
învăţământ
II.Reactualizarea Principiul Cere elevilor Explică: Conversaţia
cunoştinţelor separaţiei - să explice principiul separaţiei Presupune încredinţarea şi examinatoare
anterioare puterilor în stat. puterilor în stat exercitarea diferitelor funcţii
8 min Autorităţile ale statului unor organe
distincte şi independente unul
faţă de altul, în scopul
menţinerii echilibrului în stat.
Niciuna dintre cele trei puteri
nu prevalează asupra celeilalte,
nu se dubordonează una alteia
şi nu îşi asumă prerogative
specifice celorlalte.
Acest principiu este premisa
statului de drept, a statului
constituțional modern.
Enumeră funcţiile :
-legislativă, executivă,
judecătorească

- să precizeze care sunt


autorităţile statului roman Enumeră şi explică:
a) Autoritatea legislativă –
stabileşte legile
(Parlamentul -;structură
bicamerală: Senat şi Camera
Deputaţilor)

10
b) Autoritatea judecătorească-
soluţionează litigii
(Inalta Curte, Curti de Apel,
Tribunale, Judecătorii)

c) Autoritatea executivă - pune


în aplicare legile
(Preşedintele României ,
Guvernul, ministerele ,
organele de specialitate din
subordinea acestora,
autorităţile locale)

III.Anunţarea Cere elevilor să deschidă Analizează imaginea, Explicaţia, Manual


titlului lecţiei, a manualul, să identifice precizează că persoanele sunt observaţia
planului de idei şi a persoanele din imagine si să B.Obama T.Băsescu şi
obiectivelor lecţiei spună ce funcţie deţin V.Putin, preşedinţi ai USA,
3 min România, respeciv Rusia

Anunţă titlul noii lecţii:


Preşedintele României
Precizează planul de idei:
Rolul preşedintelui ţării,
Alegerea şi jurământul,
Atribuţiile preşedintelui
IV.Transmiterea- Rolul Cere elevilor să lectureze art. 80 Citesc alineatul indicat şi Conversaţia Constituţia
O1 asimilarea noilor preşedintelui din Constituţia României. precizează că Preşedintele este euristică României
cunoştinţe României reprezentatul statului.
20 min
Conduce raţionamentele elevilor Preşedintele este, garantul
spre concluzia potrivit căreia: independenţei naţionale, al
unităţii şi integrităţii teritoriale
şi mediator între puterile
statului.

11
O2 Alegerea şi Cere elevilor să citească art. 81 și Citesc articolele indicate. Invăţarea prin Constituţia
jurământul 82 din Constituția României, să Extrag atributele votului: egal, descoperire României
identifice modalitatea de alegere universal, direct, secret, liber
a Președintelui consimţit şi condiţiile
declarării ca şi „ales”

Cere elevilor să extragă un Analizează individual Muncă


cuvânt care li se pare jurământul; fiecare spune un individuală
semnificativ din jurământul singur cuvânt care i-a atras
depus de preşedinte. atenţia din jurământ.

O3 Împarte elevii în 4 grupe şi Lecturează fisele si formulează Invăţarea prin Fişe de muncă
distribuie fişele de muncă în grup răspunsurile, descoperire în grup
Cere elevilor să lectureze textele cooperând între ei (Anexa 1)
înscrise pe fişele primite, pentru Fişa 1: Politică internă : în
a identifica atribuţiile baza votului de încredere
preşedintelui acordat de Parlament,
Preşedintele numeşte Muncă pe grupe
Guvernul ; poate să dizolve
Parlamentul dacă acesta nu a
acordat votul de încredere
Guvernului în termen 60 de
zile de la prima solicitare;
acordă graţierea.
Fişa 2 : Politică externă :
încheie tratate înternaţionae în
numele României; numeşte
ambasadori şi consuli
Fişa 3: Apărare: este şeful
armatei ; poate institui starea
de urgentă
Fişa 4 : Legislativ : semnează
şi trimite legile spre publicare
la Monitorul

12
Cere grupelor să prezintele Contribuie la realizarea Conversaţie
rezultatele muncii lor şi ciorchinelui grafic, aducând euristică
întocmeşte o schemă sub formă exemple cunoscute de ei. Ciorchinele
de ciorchine grafic grafic
Exemplifică atribuţiile
preşedintelui, completând cu
concursul elevilor ciorchinele
grafic

O4 Distribuie celor 4 grupe cîte o Analizează informaţia şi Învăţarea prin Fişa (Anexa
fişă cu conţinut diferit cerându-le stabilesc răspunsul prin descoperire 2)
să citească şi să identifice consultare cu membrii
atribuţiile exercitate de grupului.
preşedinte în situaţia dată.

O5 V.Obţinerea Formulează întrebarea: Lucrează individual apoi în Gândiţi, lucraţi în


performanţei „Presedintele ţării este perechi 5 minute. Trei perechi perechi,
10 min subordonat vreunei prezintă concluziile. comunicaţi
autorităţi?Argumentaţi”
Cere elevilor să răspunsă în scris,
individual, apoi să-şi citească
unul altuia răspunsurile şi să
formuleze un răspuns comun
Trei dintre perechile care doresc
prezintă clasei răspunsurile
finale.

VIEvaluarea Cere elevilor : Ajutaţi de professor definesc Conversaţia


cunoştinţelor - să explice termenii de termenii. euristică
7 min preşedinte, atribuţii, jurământ,
adresându-le întrebări ajutătoare

- să completeze rebusul, plecând Rebus –

13
de la informaţiile deja studiate Anexa 3

14
Formatted: Left: 1", Right: 1", Top: 1.25", Bottom: 1.25",
Width: 8.27", Height: 11.69"

15
Schita lectiei

Preşedintele României Formatted: Justified

Preşedinţii care au condus România începând cu 1974 sunt:

– Nicolae Ceauşescu – dictator 1974 – 1989(15 ani);


– Ion Iliescu 1990 – 1996;
– Emil Constantinescu 1996 – 2000;
– Ion Iliescu 2000 – 2004;
– Traian Băsescu 2004 – 2014
-Klaus Iohanis – 2014-prezent

Preşedintele este ales prin votul direct al cetăţenilor, durata mandatului este de 4 ani iar numărul
maxim de mandate care poate fi obţinut este de două.

Pot candida persoanele peste 30 de ani, cetăţeni români, fără dosar penal. Jurământul se depune în faţa
celor două camere ale Parlamentului, reunite

După ce preşedinte este ales el depune următorul jurământ:

Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială
a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi
integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Jurământul se depune în faţa celor două camere ale Parlamentului, reunite în şedinţă comună. De la
acest moment, începe exercitarea mandatului prezidenţial

Atribuţiile preşedintelui sunt următoarele:

 Atribuţii legislative: semnarea legilor în vederea promovării şi publicării lor şi dacă o lege
nu respectă constituţia , are dreptul s-o refuze.
 Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea puterilor publice: consultarea Guvernului cu
privire la problemele urgente.
 Atribuţii cu privire la numirea sau revocarea altor autorităţi publice: desemnează
primul-ministru, numirea sau revocarea miniştrilor, numirea judecătorilor de la Curtea
Constituţională, acordarea gradelor de mareşal, de general şi de amiral.
 Atribuţii în domeniul apărării naţionale: preşedintele este şeful armatei, declararea cu
aprobarea Parlamentului a mobilizării forţelor armate.
 Atribuţii de domeniul politicii externe: încheierea tratatelor negociate de Guvern,
rechemarea diplomaţilor de la ambasadele României din alte ţări.
 Alte atribuţii: conferirea decoraţiilor şi titlurilor de onoare, acordarea graţierilor
individuale.în şedinţă comună. De la acest moment, începe exercitarea mandatului
prezidenţial.

16
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Bold

17
Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Bold


Formatted: Centered

18
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Bold

19
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Bold

20
Anexa nr. 1

Fişa 1: Politică internă : în baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele numeşte
Guvernul ; poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere Guvernului în
termen 60 de zile de la prima solicitare; acordă graţierea.

Fişa 2 : Politică externă : încheie tratate înternaţionae în numele României; numeşte ambasadori şi
consuli

Fişa 3: Apărare: este şeful armatei ; poate institui starea de urgentă

Fişa 4 : Legislativ : semnează şi trimite legile spre publicare la Monitorul Oficial

21
Anexa nr. 2

Citiţi următorul text:

Cerinţă: Identificaţi atribuţiile folosite de preşedinte:

Grupele 1 si 3.

Un spion a fost condamnat pe viaţă pentru fapte de înaltă trădare pentru ţară. În urma analizei
amănunţite a dosarului lui, a fost descoperit un fapt mai neobişnuit: în urma unei vizite într-o ţară
străină, a descoperit o conspiraţie împotriva unui om politic foarte important al acelei ţări şi l-a
dezvăluit Serviciilor Secrete ale ţării respective şi conspiraţia a fost dejucată. Aflând acest lucru,
Preşedintele ţării, l-a graţiat cu condiţia ca să nu mai aibă acces la nici un fel de informaţii secrete
despre ţară şi nu numai (alte atribuţii).

Grupele 2 şi 4:

Camera Deputatilor, ca si cameră decizională a adoptat Codul Muncii care prevede, printre altele,
că atât mama cât şi tatăl pot opta pentru concediul postanatal de până la 2 ani de la data naşterii
copilului..

Preşedintele a promulgat legea şi a trimis-o la M.O. spre publicare.

22
Grupele 1 si 3.

Un spion a fost condamnat pe viaţă pentru fapte de înaltă trădare pentru ţară. În urma analizei
amănunţite a dosarului lui, a fost descoperit un fapt mai neobişnuit: în urma unei vizite într-o ţară
străină, a descoperit o conspiraţie împotriva unui om politic foarte important al acelei ţări şi l-a
dezvăluit Serviciilor Secrete ale ţării respective şi conspiraţia a fost dejucată. Aflând acest lucru,
Preşedintele ţării, l-a graţiat cu condiţia ca să nu mai aibă acces la nici un fel de informaţii secrete
despre ţară şi nu numai (alte atribuţii).

Grupele 2 şi 4:

Camera Deputatilor, ca si cameră decizională a adoptat Codul Muncii care prevede, printre altele,
că atât mama cât şi tatăl pot opta pentru concediul postanatal de până la 2 ani de la data naşterii
copilului..

Preşedintele a promulgat legea şi a trimis-o la M.O. spre publicare.

23
Formatted: Left: 1.25", Right: 1.25", Top: 1", Bottom: 1",
Width: 11.69", Height: 8.27"
ANEXA NR.3 – REBUS Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold

Anexa nr. 3 - Rebus AUTORITĂŢILE STATULUI ROM

24
Anexa nr. 3 - Rebus AUTORITĂŢILE STATULUI ROMÂN A

1 L E G E A

2 J U D E C A T O R

3 P R E S E D I N T E

4 S E N A T O R

5 R E F E R E N D U M

6 I M U N I T A T E

7 M I N I S T R U

8 A V O C A T

9 C O N S T I T U T I A

10 R E P U B L I C A

1. Apărată de Justiţie
2. Reprezentant al Justiţiei
3. Reprezentantul statului şi mediator între autorităţi
4. Membru al Senatului
5. Consultare a cetăţenilor
6. Privilegiu pentru oamenii politici
7. Membru al Guvernului
8. Acordă asistenţă juridică
9. Legea fundamentală a ţării
Forma de guvernământ a ţării noastre - A-B = Organe supreme de conducere a tării

25
26