Sunteți pe pagina 1din 33

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Proiect

ARIA CURRICULARĂ

Consiliere şcolară şi dezvoltare personală

DEZVOLTAREA PERSONALĂ
Curriculum pentru clasele V – IX

Chişinău 2018
CUPRINS

I. Preliminarii
II. Repere conceptuale
III. Administrarea disciplinei
IV. Competenţe specifice şi unităţi de învăţare
V. Sugestii metodologice
VI. Sugestii de evaluare
VII. Referinţe bibliografice

2
I. PRELIMINARII
Motto: "Quidquid discis, tibi discis." -
Orice ai învăţa, înveţi pentru tine.

Curriculumul pentru disciplina Dezvoltare personală, este un document normativ - reglator


proiectat în baza Cadrului de referinţă a Curriculumului Naţional (2017) şi reprezintă una dintre
modalităţile de implementare a politicilor educaţionale vizate de Codului Educaţiei al Republicii
Moldova (2014) ; se raportează la Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii
Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. care
orientează absolvenţii învăţământului general obligatoriu spre formarea competenţelor-cheie,
incluse în curriculumul naţional, dar în special se referă la competenţa de a învăţa să înveţi,
competenţe sociale şi civice, acţional strategice, de autocunoaştere şi autorealizare, digitale/TIC şi
competenţe antreprenoriale, etc.
Disciplina Dezvoltare personală, face parte din aria curriculară Consiliere şcolară şi dezvoltare
personală şi se implementează în învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Acest curriculum este
construit pe baza valorificării cercetărilor din domeniul educaţional şi a teoriei dezvoltării
personalităţii. Conceptele şi ideile ce se conţin în curriculum au rezultat din valorificarea bunelor
practici ale specialiştilor din diverse domenii şi din partea societăţii civile.
Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activităţi şi experienţe care
au scopul să susţină elevii în procesul de autocunoaştere, relaţionare corectă cu colegii, familia şi
mediul din care face parte; să dezvolte abilităţile de comunicare eficientă şi management eficient al
emoţiilor¸să îmbunătăţească starea de conştientizare a propriului potenţial, să dezvolte talentele şi
abilităţile personale, orientate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii prin aderarea la valorile societăţii
contemporane, prin a contribui la realizarea aspiraţiilor şi viselor personale într-un mediu de viaţă
sănătos şi sigur.
Disciplina proiectează ca ţintă grupul formal - clasa de elevi, care spre deosebire de alte grupuri
sociale, este un grup prin excelenţă educaţional. Acest curriculum urmăreşte să răspundă nevoilor
tuturor elevilor, în sensul că propune activităţi structurate de stimulare a dezvoltării în domeniul
social, cognitiv, afectiv, şi domeniile de carieră. Vizează formarea comportamentelor care permit
elevului să-şi exploreze trăsăturile de personalitate şi abilităţile sale specifice, să-şi asume
responsabilitatea pentru comportamentul personal, pentru dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine
şi a modului de interacţiune eficientă cu ceilalţi pe tot parcursul vieţi.
Viziunea pedagogică promovată prin disciplina indicată, recomandată pentru ciclul primar,
gimnazial şi liceal abordează variate subiecte în cadrul cinci module a căror complexitate creşte
de la o clasă la alta, astfel încât să răspundă aşteptărilor membrilor societăţii, privind pregătirea
generaţiilor în creştere pentru viaţă şi integrare în câmpul social.
Prezentul document se adresează cadrelor didactice care vor preda disciplina Dezvoltarea
personală, fiind diriginte, cu posibilitatea de a avea alături, în calitate de parteneri educaţionali,
colegii de breaslă, părinţii, comunitatea şi alţi actori educaţionali ( medicul, inspectorul de poliţie,
reprezentantul APL-ului, reprezentanţii ONG-urilor, etc.)

II. REPERE CONCEPTUALE


Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală este documentul normativ - reglator, care
stabileşte cadrul operaţional de realizare a prevederilor de politici educaţionale, reieşind din
perspectiva de evoluţie a statului Republica Moldova, axat pe priorităţile de formare a cetăţenilor,
orientat spre atingerea unui nivel înalt al calităţii în educaţie.
Este conceput pentru a ajuta elevii să dezvolte competenţele de care au nevoie pentru a se
cunoaşte, a se accepta, a duce o viaţă sănătoasă, independent, pentru a deveni cetăţeni informaţi,
activi, integri, a relaţiona cu alţii într-o atmosferă sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor de
carieră şi dezvoltarea personală pe parcursul întregii vieţi.
Curriculum la disciplina Dezvoltare personală are ca finalitate formarea competenţelor, prin
achiziţii specifice disciplinei, dar şi prin valorificarea interdisciplinară a achiziţiilor căpătate în

3
cadrul altor discipline şcolare.
Dezvoltare personală este structurată în cinci module:
1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt care pune accent pe cunoaşterea şi acceptarea de sine,
explorarea şi autoevaluarea resurselor personale, familia ca valoare: responsabilităţi, roluri de
gen, stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală şi non-violentă, autoeducarea,
voluntariatul etc.
2. Asigurarea calităţii vieţii, cu accent pe integritate, gestionarea eficientă a resurselor,
responsabilitate pentru o dezvoltare durabilă, o bună gospodărire etc.
3. Mod sănătos de viaţă care îi ghidează pe elevi în aspecte care ţin de sănătatea fizică,
emoţională, alimentaţia sănătoasă, contracararea viciilor: drogarea, alcool, fumat, influenţe de
diferit gen etc.
4. Proiectarea carierei personale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial care pune accent pe
înţelegerea profesiilor din perspectiva pieţei muncii, planificarea carierei şi luarea deciziilor de
carieră, dezvoltarea spiritului antreprenorial ca opţiune de carieră etc.
5. Securitatea personală ce oferă elevilor contextul de formare a unui comportament orientat spre
asigurarea securităţii proprii şi a celorlalţi.
Abordarea modulară nu semnifică o delimitare strictă a problematicii abordate, ci insistă asupra
unei intervenţii educaţionale cu un pronunţat caracterul integrator, specific dezvoltării
competenţelor. Demersul integrator este aplicat atât în cadrul fiecărui modul, între cele cinci
module, cât şi în valorificarea achiziţiilor din cadrul altor discipline şcolare, precum din mediul de
viaţă al elevului. Curriculumul de faţă se axează pe această abordare, deoarece disciplina
Dezvoltare personală este orientată spre dezvoltarea competenţelor cu un accent deosebit pe
valori, atitudini.
Elaborarea curriculumului Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii:
Principiul axiologic
Principiul abordării sistemice şi dezvoltării graduale a competenţelor
Principiul învăţării centrate pe elev
Principiul valorificării responsabile şi productive a parteneriatului profesor –elev – familie –
comunitate
Principiul motivaţiei optime şi implicării active
Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate
Principiul respectării autonomiei şi libertăţii individuale.
Se doreşte ca disciplina respectivă să fie una prietenoasă copilului, să-l sprijine în cunoaşterea şi
acceptarea de sine, respectul pentru sine şi pentru ceilalţi, responsabilitatea de a-şi organiza viaţa
personală, a se integra armonios în context socioprofesional.
Această disciplină va fi una de suflet şi utilitate imediată în care copilul se descoperă pe sine,
explorează şi experimentează comportamente cunoscute şi noi în contexte cu diferită intensitate
valorică, învăţând cum să se dezvolte independent, dar şi împreună cu alţii, să pună în valoare
calităţile şi să depăşească dificultăţile.
Disciplina Dezvoltare personală răspunde la necesităţile elevilor de diferite vârste.
În ciclul gimnazial, curriculumul se va axa pe următoarele principii:
Valorificarea tendinţei elevului de a-şi manifesta identitatea;
Valorificarea tendinţei elevului de a învăţa de la semeni şi a acţiona în grup;
Organizarea procesului didactic prin utilizarea diverselor posibilităţi de abordare a
problemei: de la particular la general şi de la general spre particular;
Axarea procesului didactic pe modele acceptate de către preadolescent;
Învăţarea activ-participativă;
În timpul preadolescenţei începe să se dezvolte maturitatea şi se vor aplica exerciţii care vor
sprijini elevii în procesul de auto cunoaştere şi înţelegere; de conturare a eu-lui şi nevoii de
exprimare; vor experimenta roluri constructive diferite, punând accent pe adoptarea şi
manifestarea identităţii; manifestarea modului responsabil şi sănătos de viaţă; respectarea
condiţiilor ce-i asigură securitatea şi siguranţa vieţii; identificarea vocaţiei şi elaborarea unui plan
4
de realizare în carieră. Activităţile educaţionale se vor axa pe un sistem de valori şi idealuri
autentice, care să-i asigure o viaţă demnă.
Elevii sunt încurajaţi să participe la o gamă largă de activităţi şi experienţe dincolo de
curriculum, implicându-se în viaţa şcolii şi a comunităţii, dezvoltând, astfel, competenţele care să
le asigure o viaţă decentă. În acest sens, elevii învaţă să-şi recunoască propria valoare, să-şi dezvolte
un sentiment al propriei identităţi şi capacitatea de a-şi lua locul în comunitate, precum şi respectul
pentru alţii. Ei sunt încurajaţi să reflecteze asupra experienţelor lor şi să recunoască modul în care ei
se dezvoltă personal în diferite contexte: familial, social, moral şi cultural.
Unităţile de competenţe sunt deduse din competenţele specifice disciplinei şi sunt corelate cu
exemple de activităţi de învăţare. Competenţele specifice disciplinei se formează pe parcursul
şcolarităţii şi se exprimă în diferite grade de complexitate. Pentru realizarea competenţelor specifice
sunt propuse diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a elevului la
alte discipline şcolare şi care integrează diferite contexte de învăţare. Curriculumul propune o
ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască
activităţile de învăţare, în funcţie de nevoile grupului cu care lucrează, astfel încât acestea să asigure
un demers didactic personalizat.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul Nr. de unităţi de Nr.


Aria curriculară Clasa
disciplinei conţinut pe clase de ore pe an
Disciplină Consiliere şcolară şi V-IX
5 module 34-35
obligatorie dezvoltare personală

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂŢI DE ÎNVĂȚ ARE

Numărul de ore
Denumirea modulelor Prezentarea
Realizarea sarcinilor
produsului
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 5-6 1
Asigurarea calităţii vieţii 5-6 1
Mod sănătos de viaţă 5-6 1
Proiectarea carierei personale şi dezvoltarea
5-6 1
spiritului antreprenorial
Securitatea personală 5-6 1

Pe parcursul unui an, numărul de ore se repartizează relativ egal, dar profesorul este în drept să ia
decizii privind timpul acordat unui modul, în dependenţă de interesele elevilor, resursele de
învăţare, priorităţile comunităţii, etc.

5
IV. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CLASA V

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţa specifică:
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
1.1.Aprecierea necesităţii Elevul din perspectiva trecutului, prezentului Exerciţii de reflectare asupra propriilor puncte tari şi
schimbărilor pentru şi viitorului. Realizări, succese, puncte tari, slabe,de autocunoaştere;de stimulare a exprimării orale a
evoluţia propriei puncte slabe; posibilităţi de perspectivă. gândurilor şi emoţiilor legate de schimbări. Povestea mea:
persoane. Nevoile, dorinţele personale şi ale celuilalt. „Eu ieri, azi şi mâine”
1.2.Recunoaşterea propriilor Încrederea în sine şi în celălalt. Proiect, carte, colaj, desen etc. „Schimbările din viaţa
nevoi şi ale celorlalţi Ascultarea activă. Exprimarea şi argumentarea mea”
pentru fortificarea opiniei. Exersarea capacităţii de analiză a calităţilor personale
încrederii în sine. Cercul relaţional al elevului. Stabilirea şi dezvoltate în diferite contexte.
1.3.Utilizarea diverselor menţinerea relaţiilor. Exerciţii de cunoaştere a unui spaţiu nou
modalităţi de exprimare Relaţii de cooperare la şcoală şi în familie. Metoda art-creativă, modalităţi artistice de exprimare
şi argumentare a ceea ce Necesitatea cooperării, posibilităţi, depăşirea „Nevoile, dorinţele mele şi a celuilalt”
gândeşte şi simte. dificultăţilor. Exerciţii de identificare a emoţiilor utilizând suporturi
1.4.Analiza condiţiilor/ diverse: imagini, fotografii, poveşti, piese de teatru,
factorilor care contribuie secvenţe de film.
la menţinerea relaţiilor
Exersarea exprimării trăirilor afective.
cu ceilalţi şi în familie.
Exersarea abilităţii de ascultare activă.
Exersarea abilităţii de exprimare clară a opiniilor şi
formulare de argumente pentru susţinerea acestora.
Joc de rol – perceperea libertăţii şi flexibilităţii în
exprimarea emoţiilor şi a opiniilor.
Exemple de produse
Prezentare „Povestea familie mele”. identificarea rolului
şi locului fiecăruia în familie, pentru cunoaşterea
istoricului familiei.

6
2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II
Competenţă specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă

UNITĂȚ I DE SUGESTII DE CONȚ INUTURI ACTIVITĂȚ I DE ÎNVĂȚ ARE


COMPETENȚ Ă
2.1 Relatarea despre normele Respectul. Situaţii, modalităţi de manifestare, Elaborarea unor fişe personale care să includă paşii
etice şi comportamentul respect versus servilism. necesari pregătirii zilnice pentru şcoală şi realizării
respectuos în raport cu Reguli de comportament etic în clasă şi şcoală. sarcinilor propuse la lecţii;
sine, colegii, mediul din Corectitudinea relaţiilor dintre colegi, Exerciţii de observare a comportamentelor persoanelor
jur, pentru asigurarea comportament la lecţii şi în afara lor din clasă, şcoală, comunitate, realizate în mod individual
unei atmosfere de Ordinea şi curăţenia în clasă şi în şcoală. sau în echipă;
colegialitate şi confort Menţinerea,modalităţi de implicare, necesitatea şi Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în situaţii ce
emoţional şi fizic; importanţa menţinerii ordinii. diverse: „Cum mă comport în cadrul unei lecţii, „Ș tiu să
2.2 Demonstrarea unui Respectul pentru muncă. mă comport la şcoală, acasă, în localitate”;
comportament corect, Munca adulţilor, părinţilor, profesorilor, Mesaje de recunoştinţă profesorilor şi colaboratorilor din
grijuliu şi respectuos, persoanelor care asigură condiţiile de viaţă şi instituţie;
adecvat normelor studii Jurnalul dezvoltării personale prin imagini sau cuvinte;
prestabilite; Prietenul meu care nu cuvântă. Atitudinea grijulie Interviuri aplicate membrilor familiei despre importanţa
2.3 Aprecierea unui faţă de animale, păsări, natură. respectului faţă de muncă;
comportament corect şi
Jocuri de exprimare a opiniilor personale: cetăţenii
respectuos, faţă de sine, respectă/nu respect normele morale în baza unor situaţii
colegi, clasă, şcoală, din viaţă;
mediul din jur; Exemple de produse
Elaborarea programului de activitate în şcoală ( pentru o
săptămână) a elevului de gimnaziu, în baza respectării
normelor etice, menţinerii unei atmosfere favorabile în clasă
şi în şcoală, demonstrarea griji faţă de natura din jur.

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică:
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse

7
3.1. Descrierea regimului Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru viaţă. Regimul Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi obişnuită şi
personal de activitate, de activitate şi odihnă. una de odihnă.
odihnă şi alimentar Igiena şi anotimpurile. Modalităţi de prevenire a Joc didactic:Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart se scriu
utilizând noţiuni bolilor prin respectarea normelor de igienă. amestecat 10 beneficii ale modului sănătos de viaţă şi 10
specifice normelor Organismul elevului şi pubertatea. Procese riscuri. Copiii desenează un soare în dreptul beneficiului şi
sanitaro-igienice de fiziologice, stări emoţionale. un nor în dreptul riscurilor.)
menţinere şi fortificare a Sportul. Rolul exerciţiilor fizice asupra dezvoltării Recunoaşterea pe planşe a principalelor organe vitale.
sănătăţii. armonioase a copilului. Comunicare: Ș tiu că sportul îmi ajută să mă dezvolt.
3.2. Practicarea acţiunilor de Alimentaţia corectă acasă, la şcoală. Acţiuni în caz Prezentarea şi analiza piramidei alimentare.
menţinere a stării de de intoxicaţie alimentară. Discuţie: Cum poţi fi sigur că te alimentezi sănătos?
sănătate, respectând
Studiu de caz: de ce trebuie să respect normele de
normele sanitaro- igienă?
igienice.
Elaborarea unor reguli de igienă personală.
3.3. Acceptarea schimbărilor
Alcătuirea unui poster cu fotografii le personale de la
din organismul propriu,
vârsta grădiniţei până în prezent.
manifestând atitudine
Exemple de produse
pozitivă.
Realizarea unui filmuleţ ”Ș tiu să mă alimentez corect”
Concurs: Cel mai bun eseu ” Ș tiu să respect igiena
personală în diferite anotimpuri”

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL


Competenţă specifică:
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4.1. Identificarea Profesia de vis. Factori de influenţă, utilitatea şi Crearea bazelor de date cu exemple de oameni, pentru care
informaţiilor de bază importanţa unor profesii, profesia de vis muncă este o plăcere.
despre muncă, meserii şi Munca şi vocaţia. Noţiunea de muncă, modalităţi Elaborarea Posterelor la diferite teme (individual sau
profesionişti din diferite de implicare în activităţile casnice, profesiile, împreună cu colegii, prietenii). De exemplu:„Munca din
domenii, ca parte a îndeletnicirile părinţilor, munca de vocaţie şi vocaţie – plăcere şi creaţie”
mecanismelor de beneficiile. Prezentări a profesiilor prin diverse modalităţi:Poster,
cunoaştere şi înţelegere a Prima impresie contează. Comportamente care Proiect Personal de Performanţă, arborele profesiei, text
lumii reale

8
4.2. Valorificarea influenţează stabilirea unor relaţii eficiente cu coerent, versuri, colaj etc.
oportunităţilor oferite de persoanele la prima prezentare. Realizarea interviurilor cu buneii, părinţii, prietenii, alte
comunitatea şcolară Reguli de prezentare personală reuşită. persoane apropiate, consăteni etc. privind decizia lor de a
pentru lansarea Importanţa producerii unei bune impresii la prima alege o anumită profesie, specificul acestei profesii şi
iniţiativelor şi prezentare. dezvoltarea carierei lor în domeniu.
dezvoltarea personală Calităţi specifice unui lider şi unui membru de Proiecte de cercetare pentru identificarea profesiilor
4.3. Aprecierea beneficiilor echipă. Calităţile unui lider, distribuirea rolurilor în necesare în comunitate, dinastiilor profesionale din
proiectării carierei în echipă. comunitate, etc. şi prezentarea creativă a rezultatelor.
baza unor decizii Decizia în proiectarea carierii. Noţiunile de Identificarea calităţilor unui lider în baza poveştilor şi/sau
informate pentru decizie, tipuri, factori care influenţează decizia; istoriilor reale din comunitate.
dezvoltarea personală proiectarea carierei. Elaborarea Cărţilor de vizită pe o foi A4.
Proiectul de carieră. Profesii, ocupaţii descrise; Descrierea viitorului profesional după un algoritm dat.
calităţi şi abilităţi specifice relevante diferitor Exemple de produse
profesii; acţiuni de dezvoltare personală etc. Proiectul de carieră. În proiect se va indica profesia de vis şi
cel puţin o acţiune pe care o pot face pentru a face visul
realitate.

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Receptarea textelor orale Securitatea în spaţiul şcolar şi casnic. Discuţii dirijate despre importanţa securităţii vieţii
şi scrise privind Spaţii periculoase în comunitate şi situaţii personale în spaţiu şcolar şi casnic;
recomandări securitatea de risc la drum. Exerciţii de analiză a situaţiilor de risc la drum şi spaţii
personală, manifestând Acţiuni în caz de incendiu. Planul de periculoase în comunitate;
interes. evacuare. Activităţi practice: Traficul rutier în preajma şcolii,
5.2. Aplicarea acţiunilor de Traseul elevului şi intersecţiile. Disciplina pe Semnalele agentului de circulaţie;
precauţie recomandate de drum, selectarea corectă a drumului spre Utilizarea TIC şi a diverselor tehnici educaţionale de
diferite instituţii despre şcoală, casă, bibliotecă, magazin etc. manifestare a comportamentelor şi atitudinilor cu referire
securitatea personală în Instituţiile publice ce asigură protecţia la securitatea personală;
mulţime şi în reţele on- copilului. Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog
line. Siguranţa copilului în locurile publice şi în cu reprezentanţii instituţiilor respective;
5.3. Implicarea în rezolvarea mulţime. Mini-dezbateri despre siguranţa în locurile publice, în
studiilor de caz tematice,

9
manifestând Profilul on-line şi siguranţa copilului. mulţime; dispozitive explozive etc.
comportament adecvat. Exemple de produse
Activitate de grup. Reprezentare grafică (tabel, schemă)
a propriilor achiziţii la tema:
Securitatea mea în şcoală şi acasă/ Acţiuni în caz de
incendiu./ Instituţiile publice care ne protejează./ Regulile de
circulaţie etc.

CLASA VI

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
1.1 Identificarea resurselor Creatorul propriei valori. Atitudine pozitivă Exerciţii de reflectare asupra resurselor personale şi
proprii, manifestând faţă de sine şi cei din jur. sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive şi
atitudine pozitivă faţă de Relaţiile interpersonale fără etichetare. negative.
sine. Etichete, etichetare, modalităţi de prevenire, Completarea de fişe, chestionare de tipul Ce ştiu? Ce pot?
1.2 Evitarea etichetărilor şi reacţii comportamentale. Ce vreau? Ce-mi place?
soluţionarea constructivă a Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de Prezentarea de sine: „Fotografia mea”, Scrisoare către
conflictelor, manifestând soluţionare constructivă conflictelor. Sinele”, „Argumente în favoarea mea”.
un comportament Emoţii, comportamente şi consecinţe. Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la emoţiile personale,
respectuos. Importanţa şi rolul emoţiilor, modalităţi de de completare de fraze: „Eu simt… atunci când…”, de
1.3 Determinarea legăturii control, echilibru emoţional. formulare argumentată a opiniei personale„Familia este o
între emoţii, acţiuni şi Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. valoare sau ba?”.
consecinţele acestora. relaţii în familie, condiţii de manifestare, Carduri/imagini care reprezintă arhetipuri ce ar ajuta
1.4 Manifestarea echilibrului strategii de depăşire a dificultăţilor. înţelegerea impactului etichetelor asupra persoanei.
emoţional, prin aplicarea Simulare situaţii pentru soluţionarea conflictelor, pentru
strategiilor de control al prevenirea sau depăşirea etichetărilor. Discuţii „Conflictul
emoţiilor în viaţa mea”, „Factori ce contribuie la iniţierea şi
menţinerea unui conflict”.
Vizionarea unor secvenţe din filme, exemple din viaţa
reală pentru identificarea ţi înţelegerea relaţiei dintre
emoţii, conduite şi consecinţe.

10
Exemple de produse
Realizarea unui produs comun: „Dezvolt relaţii
cooperante.”

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚ I DE SUGESTII DE CONȚ INUTURI ACTIVITĂȚ I DE ÎNVĂȚ ARE
COMPETENȚ Ă
2.1 Relatarea despre normele Integritatea persoanei. Integritate, respectarea
morale şi valori (binele, normelor morale, situaţii şi contexte. Interviuri, adresate colegilor despre valorile de grup;
frumosul, munca, Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. Viaţă de Vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea
tenacitatea, învăţarea, calitate: caracteristici şi modalităţi de realizare, elementelor unei vieţi de calitate;
economisirea resurselor), ca rolul învăţării în asigurarea perspectivei de Jocuri de rol de manifestare a diferitor acţiuni a
surse ale succesului; viaţă. persoanelor;
2.2 Stabilirea relaţiei dintre Perseverenţa şi munca – surse ale succesului. Colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place
deciziile, bazate pe norme şi Perseverenţă, modalităţi de manifestare, elevului/colegilor;
valori şi calitatea posibilităţi şi limite, statornicie în convingeri şi Expoziţii cu postere pe care sunt scrise propoziţii care să
rezultatelor obţinute; atitudini. exprime viaţa de calitate;
2.3 Evaluarea rezultatelor Binele şi frumosul din jur. Crearea, posibilităţi Studii de caz pentru exprimarea opiniilor despre modele
propriilor activităţi, în şi limite de vârstă, beneficiile pentru sine şi de comportament individual şi în cadrul grupului;
raport cu respectarea unor comunitate. Postere cu situaţii care produc binelui şi frumosului;
norme şi valori; Sunt interesat pentru a decide corect. Decizia, Elaborarea şi rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte
algoritmul de luare a deciziilor, posibilităţi şi încrucişate, care să conţină paşii în luarea unei decizii
limite în raport cu vârsta, insistenţa pentru corecte;
corectitudine. „Cod al respectului“ în comunicarea reală/virtuală şi
Resursele proprii şi ale familiei. prezentarea argumentată a modalităţilor de prevenire a
Economisirea, gestionarea banilor de buzunar, comportamentului deviant;
bugetul familiei. Joc de rol privind buna gospodărire.
Exemple de produse:

Elaborarea Jurnalului reflexiv, în care să prezinte 2-3


succese obţinute în ultimele şase luni şi să determine care
11
au fost normele şi valorile care au cauzat deciziile corecte
ale acţiunilor întreprinse

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ

Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Descrierea propriei stări de Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru Activitate în echipe: Biroul de avocaţi. (apărătorii: îi apără pe
sănătate, utilizând corect dezvoltarea elevului. cei ce au grijă de mediu în care trăiesc; acuzatorii: îi condamnă pe
noţiunile specifice, Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. cei ce poluează mediul)
normelor sanitaro-igienice Efectele poluării asupra sănătăţii. Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi asigură sănătatea mea!”
de menţinere şi fortificare a Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, Discuţii ghidate despre nevoile personale.
sănătăţii. factori de influenţă, modalităţi de menţinere. Redactarea unui referat” Când pot fi sigur că dieta e
3.2. Menţinerea ordinei şi Regimul alimentar corect vs. dieta. Diete, sănătoasă”.
curăţeniei în mediul casnic tipuri, scopul respectării, dieta şi vârsta, dieta Formularea şi rezolvarea de situaţii de problemă privind starea
şi şcolar, manifestând grijă versus alimentaţia incorectă, efectele alimentaţiei de sănătate, modificările organismului la pubertate.
pentru propria sănătate. incorecte.. Joc didactic: fete/băieţi oportunităţi de manifestare
3.3. Acceptarea unor Ştiinţa bioetica şi protecţia copilului. Exemple de produse
responsabilităţi privind Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a
starea proprie de sănătate, Cauze ale consumului, influenţa asupra mediului”
demonstrând rezistenţă la preadolescentului, efecte negative sociale, Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.
tentaţii periculoase. psihologice şi fiziologice, dependenţă.
3.4. Asumarea unui
comportament grijuliu faţă
de păstrarea proprie
sănătăţi, exprimând o stare
de bine.

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva

12
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4.1. Identificarea profesiilor Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii Proiecte de grup pentru studierea specificului profesiilor.
solicitate în comunitate vechi şi profesii noi; tipuri de profesii în Pregătirea discursurilor privind evoluţia profesiilor din
pentru o bună proiectare a funcţie de obiectul muncii; comunitate.
carierei şi integrare stereotipuri:profesiile „pentru femei” şi Colectarea informaţiilor despre profesia părinţilor, care este
socioprofesională „pentru bărbaţi”. atractivă pentru elev sau a unui profesionist recunoscut în
4.2. Corelarea rezultatelor la Domenii profesionale. Tipuri de interese comunitate.
diferite discipline şcolare cu profesionale, testul lui Holland, preferinţe Participarea la licitaţii a profesiilor.
perspectivele de dezvoltare profesionale. Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale (adoptat
personală şi profesională în Dezvoltarea şi valorificarea calităţilor forte. după Holland).
anumite domenii Valori personale,componentele potenţialului Prezentarea aspiraţiilor şi profesiei selectate părinţilor sau
4.3. Formularea iniţiativelor personal, hartă mentală a potenţialului propriu. unei persoane apropiate.
personale, orientate spre Brand-ul personal. Elementele brand-ului Discuţii privind posibilităţile de realizare a aspiraţiilor prin
activităţi antreprenoriale, personal. diferite profesii.
prin valorificarea Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de Elaborarea Clusterelor la un domeniu profesional,în baza
potenţialului propriu şi a antreprenor, antreprenorialul în comunitate. cerinţelor prezentate din timp.
imaginii de sine Arborele profesiilor. Clusterul profesiei Elaborarea şi prezentarea Brand-ului personal în baza unui
dorite set de întrebări.
Discuţii cu antreprenori, angajatori din comunitate.
Elaborarea Hărţilor mentale a potenţialului.

Exemple de produse
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere.
Proiectul de grup „Arborele profesiilor”

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ

Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate

13
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Descrierea unor situaţii Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli Atelier de discuţii (ghidat de imagini, filmuleţe/texte
excepţionale, explicând de comportament; posibile riscuri, măsuri de educative);
consecinţele lor privind prevenire Simularea diferitor situaţii excepţionale cu întreprinderea
securitatea umană. Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie măsurilor de formare a unui comportament adecvat,
5.2. Respectarea regulilor de excepţională, cauze, modalităţi de acţiune responsabil;
circulaţie rutieră şi a Regulile şi siguranţa. Pieton şi pasager. Participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri,
normelor de securitate în Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobby- pentru exersarea exprimării cu referire la comportamentul în
situaţii excepţionale cu uri, avantajele, hobby periculoase. stradă şi alte locuri de risc;
atitudine grijulie faţă de Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi Realizarea unor mini-cercetări ce vizează preferinţele/hobbyul
sine. dispozitive explozive; tipuri, caracteristici, şi riscurile posibile;
5.3. Proiectarea propriei dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare. Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru consolidarea
securităţi respectând Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual. securităţii personale;
eticheta on-line în Etichetă, mod de prezentare on-line: posibilităţi Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog cu
explorarea mediului virtual. şi limite; prevenirea situaţiilor de risc. reprezentanţii instituţiilor respective;
5.4. Transpunerea
Simularea în situaţii excepţionale de provenienţă naturală
comportamentului personal
(cutremure şi alunecări de pământ etc.)
în structura regulilor de
Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru consolidarea
securitate, demonstrând
securităţii în mediul virtual
respect faţă de prevederi
Exemple de produse
normative.
Elaborarea unui Rebus Securitate personală,activitate în grup;
cuvinte-cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni etc.

CLASA VII

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
1.1 Recunoaşterea provocărilor Autoevaluarea punctelor forte şi Evaluarea resurselor personale:puncte tari, puncte slabe sub
specifice vârstei prin
14
acceptarea de sine şi a valorificarea oportunităţile. Provocările diferite forme: desen, colaj, eseu.
schimbărilor fireşti. vârstei şi acceptarea de sine. Proiecte individuale sau în echipă pentru identificarea
1.2 Gestionarea emoţiilor şi Emoţii, sentimente şi voinţa de a face provocărilor vârstei.
sentimentelor, prin faţă acestora. Rezistenţa la pierderi şi Analizarea unor texte pentru identificarea semnelor unui
valorificarea modalităţilor schimbare. comportament de intimidare.
propuse; Factorii constructivi şi distructivi ai unei Proiect „Eu în mediul on-line”
1.3. Modelarea unui relaţii. Stop intimidarea. Exerciţii individuale şi de grup pentru ilustrarea unui
comportament tolerant şi non- Comportament tolerant şi non- comportament tolerant.
discriminatoriu, manifestând discriminatoriu în relaţii. Toleranț ă, Elaborarea afişelor, posterelor, pliantelor cu tematica „Cum
respect faţă de cei din jur. modalităț i de acceptare; manifestarea; îmi controlez emoţiile?”
1.4. Identificarea elementelor limite. Vizionarea filmelor tematice cu scop de a promova
specifice comunicării eficiente şi Arta comunicării reale şi virtuale. comunicarea eficientă cu cei din jur,comportament non-
integrarea lor în contextul real şi Deschiderea spre comunicare, beneficii. discriminatoriu
virtual. Exemple de produse
Elaborarea proiectului de grup Relaţionez cu ceilalţi.

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚ I DE COMPETENȚ Ă SUGESTII DE CONȚ INUTURI ACTIVITĂȚ I DE ÎNVĂȚ ARE
2.1. Descrierea Sursele de informare: avantaje şi riscuri. Crearea unor ştiri despre manifestarea demnităţii şi
caracteristicilor demnităţii şi Comunicare directă şi indirectă ( prin respectului; adolescenţii care au comis fapte ilicite;
comportamentului demn, tehnologii ). Realizarea unor scurte interviuri adresate colegilor de clasă
demonstrate în raport cu sine şi Demnitate şi respect. Semnificaţia sau părinţilor despre integritate;
cu cei din jur; demnităţii, relaţia dintre demnitate şi Sondaje de opinie cu privire la identificarea problemelor
2.2. Analiza condiţiilor şi respect, aprecierea demnităţii altora. comunităţii;
posibilităţilor de manifestare a Traiul decent. Percepţii, caracteristici, Autoprezentare cu genericul: ”A fi stăpânul propriei
unui comportament demn, în priorităţile vieţii, modalităţi de realizare. vieţi/propriului destin”;
activităţile realizate în şcoală şi Impactul deciziilor asupra viitorului. Realizarea unei hărţi a viitorului;
în societate; Diversitatea situaţiilor de viaţă şi deciziile Utilizarea unor imagini care reprezintă descrieri de
2.3. Argumentarea rolului corecte; deciziile şi viitorul
15
demnităţii în soluţionarea Probleme personale şi ale comunităţii. personaje din diverse opere literare, citate pentru descrierea
problemelor, stabilirea relaţiilor Identificarea, modalităţi de rezolvare, demnităţii unei persoane;
de colegialitate şi prietenie, voluntariatul ca modalitate de soluţionare a Discuţii frontale pe baza unor proverbe şi zicători care
asigurarea unui viitor demn. problemelor comunitare. reflectă comportamente şi destine;
Exemple de produse
Prezentarea unui dialog, cu caracter prospectiv, în care doi
elevi să simuleze întâlnirea lor de peste 10 ani şi să relateze
despre deciziile luate, problemele rezolvate, în baza bunei
informări, a respectului faţă de sine şi ceilalţi, a manifestării
demnităţi proprii şi respectării demnităţii celor din jur.

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Descrierea bioritmului Mod sănătos de viaţă. Reguli pentru o Discuţie: Sănătatea corpului depinde de sănătatea fiecărui
organismului feminin şi viaţă sănătoasă. organ.
masculin, identificând Vestimentaţia. Ț inuta vestimentară, Formularea părerilor proprii referitor la igiena vestimentaţiei
deosebirile de gen. diversitatea situaţiilor, vestimentaţia, în baza imaginilor proiectate.
3.2. Respectarea recomandărilor moda şi igiena personală, rolul Interviu pe trepte:Mit sau realitate legate de sexualitate.
de specialitate privind vestimentaţiei corecte în prevenirea Eu cercetez: Bioritmurile organismului meu.
vestimentaţie, igienă, bolilor. Studiu de caz:O faţă curată şi îngrijită necesită atenţie zilnică;
alimentare, exprimând interes şi Ceasul biologic al organismului. Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de acord cu utilizarea
atitudine pozitivă. Bioritmul, manifestarea în raport cu produselor cosmetice.
3.3. Exprimarea opiniei proprii particularităţile individuale, timpul Analiza fişei cu scenariile:efectele alcoolului şi fumatului
faţă de produse şi servicii zilei, al săptămânii, anului, bioritmul şi asupra familiei.
cosmetice, droguri manifestând vârsta. Exemple de produse
grijă de sine. Sexualitate şi mituri. Sexualitate şi Interviu Îndrăzneşte şi spune NU consumului de droguri.
3.4. Acceptarea modului sănătos sex, percepţii sociale, sexualitatea şi
de viaţă, argumentând vârsta preadolescenţei, provocări şi
importanţa lui pentru menţinerea corectitudinea comportamentului.
sănătăţii. Produse şi servicii cosmetice.
beneficii şi riscuri.
Spune NU drogurilor şi a altor

16
substanţe periculoase.

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL


Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4.1. Autoevaluarea potenţialului Trasee profesionale. Traseul profesional Identificarea persoanelor din comunitate care au mai multe
individual din perspectiva şi viaţa personală; calităţile personale şi trasee profesionale: de exemplu – profesoara de matematică –
proiectării carierei, în baza succesul în carieră; avantaje şi riscuri ale meşter în croşetare; inginer – dansator în ansamblu popular
modalităţilor propuse diversităţii traseelor profesionale. etc.
4.2. Formularea iniţiativelor Temperamentul şi profesia. Tipuri de Interviuri cu persoane de succes din comunitate în baza unui
personale şi/sau a activităţilor de temperament; compatibilitatea cu diverse set de întrebări.
antreprenoriat, în baza profesii. Realizarea testului pentru stabilirea tipului de temperament şi
oportunităţile oferite de Interese şi preferinţe profesionale în baza lui identificarea profesiilor potrivite diferitor tipuri de
comunitatea şcolară şi locală Preferinţe pentru viitoarea profesie. temperament.
4.3. Argumentarea deciziei Domeniile profesionale şi potenţialul Descrierea intereselor, preferinţele lor şi calităţilor personale.
privind profesia potrivită în baza personal. Redactarea scrisorilor de intenţie, de exemplu, pentru a
cercetării lumii profesiilor şi a Istorii de succes în carieră. Factori participa la o şcoală de vară cu subiectul ”Cariera mea”
sistemului de atitudini şi valori pozitivi şi negativi în dezvoltarea carierei, Cercetarea resurselor comunitare din perspectiva elaborării
calităţile unui om de succes, efortul ideilor de afaceri.
personal şi devenirea profesională. Formularea obiectivelor şi acţiunilor pentru proiectul de
Ideea mea de afaceri. Resursele şi carieră.
problemele comunităţii;. idei pentru Exemple de produse
rezolvarea problemelor. Proiectul de carieră. Parte a proiectului de carieră va fi şi
Obiective şi acţiuni pentru proiectul de Planul de monitorizare a realizării obiectivelor şi a acţiunilor.
carieră. Obiective pe termen lung şi
scurt;. importanţa obiectivelor în
realizarea visului profesional.

17
5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ
Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Expunerea descriptivă a Situaţiile de risc de origine naturală: Descrieri, analiză a situaţiilor de risc de origine naturală în
conţinuturilor tematice privind (geofizică; geologică; meteorologică). baza vizionării secvenţe vidio, imagini.
situaţiile de risc de origine Regulile generale de protecţie Studiu de caz, analiza cauză-impact cu referire la
naturală şi a regulilor de împotriva incendiilor. respectarea regulilor generale de protecţie împotriva
circulaţie, folosind noţiuni şi Recomandările instituţiilor publice incendiilor.
definiţii specifice. privind acţiunile populaţiei în Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog cu
5.2. Aplicarea experimentală a situaţii excepţionale. reprezentanţii instituţiilor respective;
regulilor protecţiei împotriva Reguli de circulaţie rutieră. Pietoni. Discuţii: Reguli de deplasare a pietonilor;Reguli de
incendiilor, manifestând Pasageri. Vehicule. traversare a intersecţiilor; Reguli de circulaţie pe teritoriile
responsabilitate personală. Primul ajutor în caz de traume. Tipuri adiacente etc.
5.3. Respectarea regulilor de de traume; acţiuni întreprinse, Exerciţii de clasificare: participanţii în trafic; exerciţii de
circulaţie rutieră în cotidian, modalitatea de contactare a instituţiilor simulare (cu utilizarea TIC); exerciţii de analiză în baza
demonstrând respect pentru specializate; situaţiilor reale;
sine, lege şi pentru cei din jur. Drepturile utilizatorilor pentru Activităţi practice: Trusa medicală, Chem ambulanţa. Acord
5.4. Comunicarea eficientă şi experienţă on-line sigură. Posibilităţi primul ajutor.
sigură în reţele internet, şi limite ale utilizatorului on-line; Evaluarea situaţiilor de risc în spaţiul on-line.
respectând drepturile prevăzute siguranţa utilizării surselor on-line; Exemple de produse
pentru toate persoanele prevenirea situaţiilor de risc; luarea Galeria: Securitatea personală şi semnele/simbolurile.
implicate. deciziilor privind acţiunile de protecţie. (recunosc, descriu, acţionez conform semnelor, simbolurilor)

CLASA VIII
1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT
Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse
recomandate
1.1 Recunoaşterea resurselor şi Resurse şi limite personale. Capacităț i, Autoanaliza calităţilor personale pentru identificarea
limitelor personale manifestând calităț i. resurselor proprii şi a limitelor personale
deschidere spre învăţare din Rolul succesului şi eşecului în dezvoltare. Paşi Discuţii „Decalogul asertivităţii” pentru explicarea
experienţă.
18
1.2 Exprimarea asertivă în în depăşirea barierelor, dificultăţilor, celor 10 caracteristici ale comunicării asertive
interacţiuni şcolare, familiale şi obstacolelor. Realizarea de către elevi a unor expoziţii, prin
comunitate. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv. Tipuri colectare a fotografiilor, ce ilustrează diverse
1.3 Modelarea stilurilor de şi forme de comunicare, modalităţi de exprimare, comportamente
exprimare a emoţiilor şi avantaje, dezavantaje. Jocuri de rol în vederea experimentării emoţiilor
sentimentelor în acord cu Conflicte – cauze şi reacţii. Aspecte pozitive şi trăite
nevoile personale şi ale negative; inevitabilitatea, metode de soluţionare. Identificarea modalităţilor de comunicare a
celorlalţi. Emoţii, relaţionare şi acceptare. persoanelor asertive, pasive, agresive prin exerciţii
1.4 Alegerea strategiei optime de Diversitatea emoţiilor, manifestarea, variate
soluţionare a conflictelor, în acceptare/neacceptare, posibilităţi şi limite. Elaborarea afişelor, posterelor, pliantelor, fraierilor cu
diverse situaţii din viaţă tematica „Succesul”
Exemple de produse
Portofoliu „Reflecţii personale”

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚ I DE COMPETENȚ Ă SUGESTII DE CONȚ INUTURI ACTIVITĂȚ I DE ÎNVĂȚ ARE
2.1 Identificarea posibilităţilor şi Analiza unor experienţe de învăţare din viaţa
resurselor de informare corectă Viaţa ca sursă de învăţare. Roluri şi implicaţii, elevilor (reuşite şi erori/greşeli) despre utilizarea
şi învăţare, pentru manifestarea diversitatea comportamentului, diferitor metode de învăţare prin studii individuale,
unui comportament acceptat în acceptare/neacceptare. conversaţie în perechi, discuţii de grup, studii de caz,
societate; Publicitatea şi consumul raţional. Necesităţi colaje, liste de factori care facilitează/blochează
2.2 Compararea diverselor reale şi false, calitatea produselor, cheltuieli învăţarea;
oportunităţi de manifestare raţionale. Crearea unor povestiri/poveţe prin completarea
acasă, în şcoală, comunitate, Comportament corect. Caracteristici, frazelor lacunare despre reguli, norme morale,
pentru binele propriu şi a diversitatea situaţiilor de manifestare, apreciere şi respect, prietenie, comportament etc.;
celorlalţi; autoapreciere. Organizarea unei galerii a eroilor preferaţi (opere
2.3 Aprecierea importanţei surselor Verticalitatea şi curajul. Semnificaţia şi literare, cinema, arte, sport, etc.);
şi posibilităţilor de informare şi caracteristicile, necesitatea şi importanţa Jocul de corecţie: Comportamente corecte şi
învăţare pentru un manifestării, modalităţi şi context de manifestare. incorecte;
comportament corect şi util Implicarea ca sursă de dezvoltare. Posibilităţi Discuţii dirijate cu genericul: ”Ș tiu să consum
pentru sine şi ceilalţi. de implicare în viaţa comunităţii, proiecte raţional

19
personale şi de grup, beneficii personale. Lecturi comentate ” Accentuarea individualităţii prin
verticalitate şi curaj”
Exerciţii de formulare a argumentelor pro sau contra
pentru o dezbatere de grup: ” Voluntariatul trebuie
să devină obligaţie”;
Realizarea unui program zilnic ‘Managementul
propriilor activităţi’;
Exemple de produse
Preze Prezentarea unui poster „ Sunt mândru de
comportamentul meu”desene, naraţiuni, prin care să
demonstreze un comportament corect, echilibrat, de
valoare pentru sine şi cei din jur.

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Prezentarea informaţiilor Tendinţele modei şi sănătatea elevilor. Moda, Discuţie: Elemente care definesc moda. Efecte ale
privind factorii de risc şi caracterul temporar; diversitatea exprimării; situaţiile modei asupra sănătăţii.
impactul lor asupra sănătăţii, de viaţă şi moda; atitudinea moderată şi raţională în Prezentarea unor filmuleţe cu secvenţe despre tendinţa
evidenţiind interesul pentru raport cu sănătatea. adolescenţilor de a fi moderni (cool) şi riscurile la care se
starea sa de bine. Sexualitate şi comportament adecvat. supun.
3.2. Renunţarea conştientă la unele Sexualitatea, mod de percepere; comportament Redactarea unor fişe informaţionale pentru adolescenţi
provocări riscante, demonstrând adecvat vârstei; despre factorii de risc asupra vieţii sexuale.
rezistenţă latentaţii periculoase. Comportamente riscante şi infecţiile sexual Aplicaţii „Imaginea de sine”,desenează-te aşa cum te
3.3. Acceptarea unui regim transmisibile. Infecţii sexual transmisibile; mod de vezi, discută cu colegul tău despre desen.
alimentar recomandat de către manifestare; riscuri pentru sănătate şi dezvoltarea Prezentarea unor filmuleţe despre sarcină, infecţii
medici, apreciind importanţa lui ulterioară; modalităţi de prevenire a riscurilor. sexual transmisibile.
pentru propria stare de sănătate. Sarcină în adolescenţă: riscuri pentru mamă şi Studiu de caz:Evidenţierea consecinţelor nefaste ale
3.4. Manifestarea unui copil. Procese fiziologice, particularităţi ale sarcinii la toxicomaniei asupra organismului şi a societăţii în
comportament responsabil faţă vârsta adolescenţei; riscuri de ordin fiziologic şi întregime.
de propria sănătate, prin social; comportamentul responsabil şi asumarea Exemple de produse
demonstrarea rezistenţei la e- responsabilităţii de către fată şi băiat. Proiect/poster: Substanţe toxice care pot declanşa
factorii de risc. Adolescenţa şi nutriţia corectă. Nutriţie, rolul în dependenţa.

20
creşterea şi dezvoltarea organismului; corectitudinea;
pericolele unei alimentaţii incorecte.
Toxicomania: consecinţe nefaste individuale şi
sociale. Cauze, influenţa supra dezvoltării
psihofiziologice şi sociale; consecinţe; dificultatea
renunţării la substanţele toxice;

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL


Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare
Proiect individual la tema „Eu, profesia şi piaţa
4.1. Corelarea acţiunilor de evoluţie Piaţa muncii şi deciziile de carieră. Piaţa muncii”.
în carieră cu potenţialul muncii, specificul funcţionării, factori de Identificarea angajatorilor care pot oferi oportunităţi de
individual şi perspectivele pieţei dezvoltare; profesii şi meserii solicitate pe piaţa practică în domeniul ales.
muncii muncii din R. Moldova; piaţa muncii şi decizia Cercetarea gradului de solicitare a diferitor profesii pe
4.2. Valorificarea oportunităţilor de carieră. piaţa muncii din Republica Moldova
oferite de comunitatea şcolară, Inteligenţele multiple şi profesiile. Analiza diferitor surse pentru a lua o decizie de carieră:
locală şi piaţa muncii pentru Caracteristici ale diferitor tipuri de inteligenţă; rapoarte ANOFM (www.anofm.md), anunţuri de
lansarea iniţiativelor personale corelarea profesiilor cu tipul de inteligenţă angajare, articole ale experţilor, opinii ale părinţilor,
şi a activităţilor antreprenoriale dominant. profesioniştilor etc.
4.3. Proiectarea traseului educaţional CV-ul - cheia succesului. Structura, secţiunile Colectarea informaţiilor despre instituţii care oferă
şi vocaţional în baza sistemului importante; evaluarea CV-ului studii în domeniile preferate.
de atitudini şi valori Dezvoltare personală prin activităţi de Realizarea testelor de cunoaştere a aptitudinilor pentru
voluntariat. Voluntariat şi dezvoltare personală; a planifica dezvoltarea lor.
domenii de implicare în activităţi de voluntariat. Realizarea Proiectelor de grup, Colajelor, Posterelor
planificarea activităţii de voluntariat. împreună cu colegii, care au aceleaşi tipuri de
Transformarea ideii în afacere. Evaluarea inteligenţă dominante pentru a prezenta specificul
iniţială a ideilor de afaceri; corelarea cu interesele diferitor profesii din perspectiva inteligenţelor
comunităţii; dezvoltarea ideii de afacere; multiple.
consultarea ideilor cu comunitatea. Redactarea CV-urilor cu diferită destinaţie.
Proiectul de carieră. Evaluarea proiectului în Identificarea persoanelor cu experienţă de voluntariat
baza criteriilor stabilite, necesitatea şi importanţa în comunitate şi a oportunităţilor pentru activitatea de
21
activităţilor de dezvoltare personală. voluntariat.
Exemple de produse
Proiectul de carieră. În Proiect sunt incluse şi
acţiunile de voluntariat. Proiectul de carieră poate fi
prezentat diferitor persoane pentru a colecta
feedback, precum şi celor care pot sprijini realizarea
activităţilor planificate.

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1.Descrierea informaţiilor Acţiuni şi reguli de comportament în cazul Simularea diferitor situaţii (prin imagini, filmuleţe,
privind potenţiale pericole incendiilor casnice şi în localuri publice. instrumente TIC) cu întreprinderea acţiunilor de
de provenienţă naturală, Traficul rutier. Semnele de circulaţie rutieră. formare a unui comportament adecvat şi responsabil
umană şi socială, Primul ajutor în caz de traume în accidente în cazul incendiilor casnice şi localuri publice;
valorificându-şi rutiere. Tipuri de traume; posibilităţi de acordare a Participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor
competenţele de investigaţie. primului ajutor; contactarea instituţiilor specializate roluri, pentru exersarea exprimării cu referire la
5.2.Promovarea tacticilor şi Securitatea mea pe timpul vacanţei. Situaţii de comportamentul în stradă şi alte locuri de risc
regulilor comportamentale pericol şi risc; reguli de comportament. Jocuri de rol şi simulări de situaţii
normative în variate situaţii Securitatea ecologică în comunitate. Securitate Elaborarea unor proiecte de grup cu referire la
cotidiene de risc, ecologică; modalităţi de asigurare; implicare odihna activă a elevului şi securitatea lui în vacanţă;
demonstrând grijă faţă de personală. Analizarea unor studii de caz sau din viaţa reală, în
sine şi cei din jur. Oportunităţi şi capcane on-line. Avantajele şi scopul identificării factorilor poluanţi în comunitate
5.3.Adoptarea riscurile utilizării surselor de informare şi cu referire la securitatea ecologică.
comportamentului ecologic, comunicare on-line; posibile capcane; mod de Referate, postere, proiecte cu tematică Viaţă on-line:
demonstrând reacţionare. oportunităţi şi capcane
responsabilitate pentru Exemple de produs
securitatea personală şi a Elaborarea în grup a unui pliant,care va fi repartizat
celor din jur. în instituţie, despre securitatea elevului în vacanţă
5.4.Manifestarea unui
comportament responsabil în
conformitate cu prevederile
normative în situaţii

22
cotidiene şi în mediul
virtual.

CLASA IX
1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT
Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse
recomandate
1.1 Corelarea dintre realizări, Eu-l real, Eu-l ideal, Eu-l dinamic - evoluţie Exerciţii de exprimare a identităţii personale prin
potenţial şi aspiraţii personale, personală. Realizările şi aspiraţiile personale. identificarea realizărilor, performanţelor personale
în baza unui algoritm propus Autoreglarea emoţională. Stresul academic, sub diferite forme: eseu, compunere liberă, poster
1.2 Aplicarea strategiilor de impactul stresului asupra performanţei, prevenire Exerciţii de autotestare a propriilor limite şi
autoreglare emoţională în şi depăşire. posibilităţi.
diverse situaţii, inclusiv Responsabilitatea personală în managementul Albume foto, care să conţină experienţe şi
academice. conflictelor. Managementul conflictelor, evenimente personale.
1.3 Elaborarea diverselor algoritme implicarea personală, modalităţi, negociere la Elaborarea de strategii de dezvoltare personală şi
de soluţionare a conflictelor, consens. utilizare a resurselor sociale.
inclusiv prin negociere. Iubire, pasiune şi responsabilitatea în relaţiile Elaborarea hărţii mintale pornind de la aspiraţiile
1.4 Identificarea asemănărilor şi de gen. Semnificaţia, limite de vârstă, personale şi traseul de realizare a lor.
deosebirilor dintre pasiune şi comportament responsabil, riscuri, modalităţi de Analiza factorilor de succes şi a blocajelor în
iubire pentru asumarea depăşire a dificultăţilor, prevenirea riscurilor. procesul de dezvoltare personală.
responsabilităţii în relaţiile de Valoarea familiei. Familia ca mediu de viaţă; Discuţii de înţelegere a fenomenului de stres, de
gen. comunicarea în familie; stările afective; starea de identificare a semnelor stresului, analiza relaţiei
siguranţă; posibilităţi de realizare; spiritul de dintre stres şi consecinţe.
solidaritate şi ajutor reciproc; responsabilităţi Vizionarea unor secvenţe de film pentru
versus beneficii. identificarea modalităţilor de autocontrol şi
autoreglare.
„Cafeneaua” publică: cum ne pregătim pentru
examene.
Utilizarea tehnicilor de relaxare în situaţiile
stresante
Asemănări şi diferenţe între pasiune şi iubire.

23
Discuţia „Panel” privind responsabilitatea în
relaţiile de gen, real şi virtual
Exemple de produse
Organizarea unor dezbateri cu referire la
responsabilităţile într-o relaţie şi familie.
Pledoarie Pro-Familie.

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚ II VIEȚ II


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚ I DE COMPETENȚ Ă SUGESTII DE CONȚ INUTURI ACTIVITĂȚ I DE ÎNVĂȚ ARE
2.1. Descrierea priorităţilor şi Priorităţile unui tânăr/tânără, semnificaţia Crearea unor postere “ Priorităţi importante pentru
a modalităţilor/ mijloacelor priorităţii, stabilirea priorităţilor, priorităţile şi devenirea mea” (colaj, desen, pictură, grafică);
de realizare a acestora în calitatea vieţii, priorităţile în raport cu genul: mit şi Analiza propriei experienţe: ”Îmi evaluez propriile
raport cu valorile personale şi realitate. competenţe de muncă”.
normele acceptate în Valori şi nonvalori, caracterul polar al valorii, Comentarea secvenţelor din literatură, presă,
societate; influenţa mediului de viaţă (familie, clasă, emisiuni radio şi TV despre nevoi, dorinţe şi
2.2. Analiza posibilităţilor de comunitate) asupra sistemului de valori modalităţi de realizare;
asigurare a unei vieţi de Sursele de venit prin muncă şi respectul de sine. Analiza informaţiilor obţinute din diferite surse
calitate, în raport cu munca şi Remunerare şi beneficii, integritatea persoanei şi despre priorităţile vieţii;
respectul de sine modalităţile de obţinere a venitului. Completarea de fişe individuale, postere, prezentări
2.3. Proiectarea unei vieţi de Nevoi şi dorinţe versus resurse, bugetului familiei despre muncă şi importanţa ei pentru respectul de
calitate proprii, în baza şi bugetului personal, gestionarea, economisirea, sine;
priorităţilor, resurselor şi contribuţia la economisirea resurselor. Poster „Arborele dorinţelor” pentru a pune în
respectului de sine. Casa mea de vis. Mediu armonios de convieţuire a valoare interesele şi aspiraţiile personale;
membrilor familiei, „ cuib”, valori materiale versus Dezvoltarea unui plan de acţiune privind valorile
valori spirituale, utilizarea raţională a resurselor, promovate de persoană în viitorul apropiat şi
copiii valoare supremă. îndepărtat,
Organizarea de întâlniri cu persoane resursă despre
bunele practici în realizarea potenţialului personal;
Organizarea unei mese rotunde„Cultura şi stilul
propriu de viaţă – expresie a individualităţii”;

24
Exemple de produse:
Elaborarea eseului“Îmi construiesc o casă de vis şi o
viaţă de calitate, învăţând din modelele comunitare”,
în care elevii îşi vor proiecta propria viaţă şi
casă/gospodărie în baza unor exemple şi modele din
comunitate, sau din societate, care demonstrează
respect de sine; realizează o muncă calificată, apreciată
de către cei din jur; demonstrează un consum rezonabil
al resurselor; definesc „ casa de vis „ ca mediu
favorabil dezvoltării proprii şi a apropiaţilor ( copiilor,
membrilor familiei, etc.)

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ


Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Colectarea/selectarea/prezent Componentele modului de viaţă sănătos. Definirea; Joc didactic: Detector de minciuni. Fiecare elev
area informaţiilor privind caracteristicile; rolul personal; primeşte o fişă şi scrie 3 componente ale modului
componentele modului de Apa şi sănătatea. Rolul apei; resursă principală; sănătos de viaţă, dintre care 2 sunt adevărate şi una
viaţă sănătos, exprimând calitatea apei; prevenirea poluării ș i asigurarea falsă. Fişele se amestecă şi se analizează pe rând.
deschidere spre respectare. modului sănătos de viaț ă. Toată clasa este atentă şi detectează greşeala.
3.2. Acceptarea schimbărilor Schimbări şi nevoi ale organismului în perioada Găsesc pe cineva care ştie:....Ce importanţă are apa
organismului în perioada adolescenţei. Schimbări fiziologice; particularităț ile pentru om? Câtă apă trebuie să consume omul pe zi?
adolescenţei, conformându- creș terii la băieț i ș i fete. Cum putem şti că apa este potabilă?
se corect la nevoile lui. Nutriţia raţională şi întărirea sănătăţii. Nutriț ia, Realizarea unui sondaj: Raportul calitate-preţ a
3.3. Evaluarea pericolului factori favorabili; importanț a pentru sănătate. produselor alimentare.
prezentat de consumul Drogurile. Situaț ii de risc, racolarea consumatorului, Vizionare de filmuleţe cu tematica Consecinţe ale
droguri şi a mediului poluant impactul consumului de drogurilor în adolescenţă. utilizării drogurilor.
asupra sănătăţii, acceptând Acţiuni personale de protecţie în mediul poluat.
responsabilitate privind Identificarea problemelor; modalităț i de Exemple de produse
protecţia personală. comportament. Prezentare PPT: Eu particip conştiincios în activităţi
3.4. Manifestarea unui de protecţie a mediului în localitatea mea.
comportament responsabil Spot publicitar: Spun NU utilizării drogurilor
privind starea de sănătatea

25
proprie şi a celor din jur,
demonstrând iniţiativă în
situaţii critice ce vizează
sănătatea.

4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL


Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4.1. Descoperirea oportunităţilor Oportunităţi educaţionale şi profesionale Elaborarea articolelor, posterelor, discursurilor la tema
educaţionale şi vocaţionale pentru absolvenţii de gimnaziu. Semnificaţia “Munca în adolescenţă: drepturi şi responsabilităţi”.
din perspectiva cunoaşterii de termenului oportunitate în contextul proiectării Realizarea interviurilor pentru consultarea opiniei
sine şi a pieţei muncii carierei; criterii de alegere; valorificarea persoanelor adulte de vârstă diferită despre munca prin
4.2. Argumentarea deciziilor oportunităţilor pentru dezvoltarea personală contract şi fără contract.
privind traseul educaţional şi Traseul educaţional şi perspective vocaţionale. Elaborarea propriului traseu educaţional care trebuie
profesional în baza Instituţiile de învăţământ secundar general, parcurs până şi după absolvirea gimnaziului.
sistemului de atitudini şi instituţiile de învăţământ profesional, cerinţe de Identificarea acţiunilor pentru realizarea traseului
valori înmatriculare şi condiţii oferite. educaţional.
4.3. Valorificarea potenţialului Personalitatea şi profesia. Diferenţa dintre calităţi Discuţii cu părinţii şi/sau alte persoane de încredere
individual pentru lansarea şi abilităţi, tipuri de personalitate, rolul trăsăturilor privind decizia de carieră.
iniţiativelor şi activităţilor de personalitate în decizia de carieră şi realizarea Descrierea competenţelor necesare pentru practicarea
antreprenoriale în diferite profesională. diferitor profesii.
domenii profesionale Cum se caută un loc de muncă. Modalităţile de Identificarea valorilor dominante cu ajutorul unui test.
dezvoltate în comunitate alegere a locului de muncă, scrisoarea de intenţie. Simularea interviurilor de angajare.
Cariera profesională. Interviul de angajare, Participarea la târguri de cariere pentru a comunica cu
comportamente non-verbale utile pentru un angajatorii.
interviu de angajare; echilibrul emoţional în timpul Analizarea resurselor, problemelor din comunitate şi
unui interviu; pregătirea pentru interviu. elaborarea ideilor de afaceri care ar contribui la
Antreprenoriatul – opţiune de carieră. Planul de dezvoltarea comunităţii
afaceri; componentele constitutive; schiţa unui Exemple de produse
plan de afaceri; consultarea lui în comunitate. Proiectul de carieră. El este definitivat, utilizând
26
Proiectul de carieră. Traseul vocaţional; experienţa acumulată în anii de studii la gimnaziu.
conceptul de traseu educaţional; importanţa Proiectul include traseul educaţional: obiective, acţiuni şi
planificării traseului educaţional; oportunităţile un plan de monitorizare a realizării lui. Proiectul poate fi
educaţionale stipulate în Codul Educaţiei. prezentat.

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ


Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Selectarea/colectarea/prez Situaţiile de risc de provenienţă naturală. Simularea diferitor situaţii de risc prin acţiuni de
entarea informaţiilor privind Provenienţa geofizică, geologică, meteorologică, formare a unui comportament adecvat, responsabil al
potenţiale pericole de hidrologică, incendii forestiere elevilor în aceste situaţii.
provenienţă naturală, Grupuri de semne de circulaţie. Necesitatea Ateliere practice: Ştiu să mă comport în stradă. Ştiu să
valorificându-şi cunoaşterii ca pieton, pasager şi conducător al citesc grupurile de semne;
competenţele de muncă mijloacelor de transport. Exerciţii de descriere/ comentare/ analiză:Poziţia
intelectuală. Traficul rutier. Utilizarea mijloacelor de transport; vehiculelor pe carosabil. Contravenţii în traficul
5.2. Propagarea acces legal conform vârstei; contravenţii. rutier;
recomandărilor Comportament recomandat în caz de ameninţare Discuţii dirijate cu privire la securitatea personală în
comportamentale normative a unui act terorist. Surse ale terorismului; contextul securităţii naţionale;
în caz de ameninţare a modalităţi de manifestare; reguli de comportament în Formularea şi rezolvarea de situaţii problemă privind
securităţii personale şi raport cu tipul actului terorist. securitatea datelor personale, agresiunea în mediul on-
naţionale, manifestând Securitate personală în contextul securităţii line.
responsabilitate şi grijă faţă naţionale. Securitate naţională; modalităţi de
de sine şi cei din jur. asigurare; comportament legal şi corect în caz de Exemple de produse
5.3. Respectarea acţiunilor de ameninţare a securităţii naţionale. Activitate de grup. Elaborarea afişului publicitar
precauţie prevăzute în acte Securitatea datelor personale. Cadrul legal; (care va fi plasat în clasă/în şcoală ), în cadrul unei
normative pentru evitarea posibilităţi şi limite ale securizării datelor cu caracter campanii de promovare a securităţii personale,
agresiunii în mediul on-line, personal; riscuri ale accesului la datele cu caracter Situaţii de risc de provenienţă naturală, geologică,
demonstrând prudenţă şi personal; mod de reacţionare a încălcării dreptului la meteorologică, hidrologică; Traficul rutier etc.
comportament nonviolent. securitatea datelor cu caracter personal.
5.4. Manifestarea unui
Bullying. Agresiunea în mediul on-line; modalităţi
comportament responsabil în de protecţie; reacţie şi comportament în caz de
situaţii: cotidiene, de risc, bullying.
27
excepţionale, respectând
prevederile normative şi
demonstrând responsabilitate
pentru starea de bine a sa şi a
celor din jur.

28
V. SUGESTII METODOLOGICE
Elementul conceptual-cheie al curriculumului sunt finalităţile educaţionale, exprimate în
competenţe specifice şi unităţi de competenţă. Această abordare reflectă esenţa teoriei curriculare,
care constituie baza conceptuală a predării – învăţarii – evaluării. Din această perspectivă, procesul
didactic este axat pe cel ce învaţă. Profesorul are rol de facilitator care creează contextul favorabil
atingerii finalităţilor proiectate. Reieşind din aceste repere conceptuale, recomandăm profesorilor
să utilizeze paradigma constructivistă în proiectarea şi realizarea procesului didactic, care pune în
valoare: personalitatea elevului, prin implicarea lui activă; orientarea procesului de învăţare spre
situaţii concrete din viaţă; demararea procesului de învăţare de la experienţa elevului; îmbinarea
judicioasă a activităţii individuale şi a activităţii în grup; axarea pe formarea de atitudini şi valori.
Procesul didactic se realizează în baza celor cinci module. Conform abordării modulare, prin
intermediul fiecăruia se contribuie prioritar la formarea unei competenţe specifice, fapt care nu
neagă şi contribuţia altor module la formarea competenţei specifice concrete.
În scopul formării competenţelor proiectate, profesorul poate să reeşaloneze modulele, în
dependenţă de condiţii disponibile ( inclusiv cu luarea în consideraţie a condiţiilor din natură,
structurii anului şcolar, etc.), dar se recomandă parcurgerea integrală a modulului, a căror unităţi de
competenţă sunt într-un raport de inter-relaţionare şi contribuie, prin mesajul educaţional ( unităţile
de conţinut/problemele propuse ), la realizarea competenţei specifice.
Profesorul poate ( este încurajat ) să propună, prin proiectarea didactică şi alte unităţi de
conţinut, care după părea lui, sau prin consultarea elevilor, părinţilor, membrilor comunităţii, vor
contribui la formarea competenţelor specifice. În propunerea unităţilor de conţinut, profesor va ţine
cont şi de resursele disponibile.
Disciplina Dezvoltarea personală este o disciplină ce are misiunea de a integra resursele
educaţionale a diverşilor factori educaţionali, şcolii revenindu-i rolul de coordonare şi de ordonare a
acestor influenţe. Din această perspectivă, formele de realizare a procesului didactic trebuie să fie
cât mai diverse: lecţii realizate în clasa de elevi; activităţi realizate în şcoală ( posibil şi cu
implicarea elevilor din alte clase); excursii, vizite, activităţi practice în instituţii şi întreprinderi;
activităţi de voluntariat; activităţi realizate în comunitate, cu implicarea familiei şi altor membri ai
comunităţii. În scop de cunoaştere şi formare de atitudini, recomandăm organizarea unor vizite a
elevilor din oraş în localităţi rurale; a elevilor din localităţile rurale la întreprinderi şi instituţii din
oraş. Pentru a crea condiţii relevante pentru dezvoltare personală, această disciplină poate să-şi
atingă obiectivele doar cu implicarea plenară a tuturor factorilor educaţionali: şcoală, familie, APL,
comunitate, ONG-uri, etc.
În scopul utilizării potenţialului formativ al mediului de trai, se va pune accent pe aspectele
pozitive şi resursele de valoare ale mediului de viaţă: personalităţi şi exemple de comportament
moral al persoanelor cunoscute; aprecierea resurselor din localitate ( natura, felul de utilizare şi
gospodărire a resurselor, etc. ).
Profesorul este încurajat să utilizeze o gamă largă de metode şi procedee didactice.
Recomandăm aplicarea cât mai largă a strategiilor de învăţare prin rezolvare de probleme şi
utilizarea metodei proiectelor, care valorifică:
învăţarea experienţială, prin care elevul este implicat direct şi activ într-o experienţă
concretă de învăţare, relevantă pentru viaţa sa şi pentru contextul specific în care trăieşte, utilizând
observarea şi analiza critică a propriilor percepţii şi reprezentări, stări, comportamente, atitudini,
experimentarea activă a ceea ce a învăţat în situaţii noi, reflecţia personală asupra experienţelor
trăite;
învăţarea socială şi comunicaţională, care încurajează învăţarea prin observarea celorlalţi,
prin conversaţiile structurate cu ceilalţi şi prin colaborarea şi cooperarea cu aceştia, utilizând variate
modalităţi de comunicare (conversaţia în perechi, conversaţia de grup, dezbaterea etc.);
învăţarea reflexivă, prin care elevul analizează propriile sale experienţe de învăţare pentru
a-şi îmbunătăţi strategiile şi instrumentele de învăţare eficientă în situaţii viitoare (autoevaluarea,
evaluarea în perechi, jurnalul de învăţare, jurnalul de observare, comentarii reflexive etc.).

29
Procesul didactic, ca proces de predare –învăţare-evaluare, pune accent pe învăţare, predarea
fiind contextul didactic creat, prin care profesorul facilitează învăţarea, iar evaluarea, fiind
mecanismul de feedback, preponderent formativ, care îl învaţă pe elev să se autoaprecieze şi să
acţioneze spre formare competenţelor proiectate.

VI. SUGESTII DE EVALUARE

Evaluarea este parte integrantă a procesului de învăţare şi mecanism de gestionare şi


autogestionare a deciziilor, privind dezvoltarea personală în ciclul primar, gimnazial şi liceal. La
disciplina Dezvoltarea personală accentul este pus pe evaluarea autentică şi autoevaluare.
Evaluarea în cadrul acestei discipline, nu va fi cu note. Evaluarea va avea un caracter calitativ şi va
fi axată pe instrumente care permit înregistrarea progresului fiecărui elev. Pentru a armoniza şi
facilita activitatea de învăţare a elevilor, recomandăm utilizarea portofoliilor: Portofoliu personal de
învăţare şi Portofoliul de dezvoltare personală.
Portofoliul personal de învăţare se va completa cu rezultate din activităţile realizate de elevi la
fiecare oră şi va reprezenta o sursă pentru oferirea de feedback permanent şi constructiv. Cadrul
didactic va avea în vedere faptul că portofoliul de învăţare este un produs personal, de aceea
elevii vor fi stimulaţi să îşi utilizeze imaginaţia şi creativitatea, atât în ceea ce priveşte conţinutul
acestuia,dar şi în ceea ce priveşte modul de prezentare. Este important ca să se discute împreună cu
elevii importanţa portofoliului şi a rolului acestuia în dezvoltarea personală.
Fiecare modul finalizează cu elaborarea unui produs. Produsele elaborate sunt evaluate şi/sau
autoevaluate şi păstrate în Portofoliul de dezvoltare personală. Acest portofoliul este completat pe
parcursul ciclului gimnazial. La prima lecţie din fiecare clasă se evaluează realizarea acţiunilor
proiectate în anul precedent şi la ultima lecţie se elaborează un nou Plan de acţiuni pentru
dezvoltarea personală. Astfel elevul poate urmări evoluţia intereselor, abilităţilor, valorilor, îşi
asumă responsabilitate pentru acţiunile realizate şi însuşeşte un set de instrumente care îl ajută în
luarea deciziilor privind autocunoaşterea, modul de viaţă, cariera, sănătatea, securitatea, etc.
La finele ciclului gimnazial, în baza instrumentelor de evaluare/autoevaluare, se iau decizii
privind următoarea etapă a traseului educaţional.

VII. REFERINȚ E BIBLIOGRAFIE

1. Activităţi psihosociale în domeniul egalităţii de gen pentru adolescenţi. Suport cu materiale


didactice. Terre des Home Moldova, 2017
2. Activităţi psiho-sociale în domeniul egalităţii de gen pentru adolescenţi, Terre des hommes,
Chiș inău, 2016, 98 p.
3. Anderson Walter. Curs practice de încredere. Bucureşti: Curtea veche, 2000. 230. ISBN 973-
99127-6-1
4. Baban, A. (coord.). Consiliere educaț ionala. Cluj Napoca, Editura Imprimeria Ardealul, 2001.
5. Baban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere si orientare. Bucuresti, Humanitas Educational,
2002.
6. Balan, E.; Anghel, E.; Marcinschi, M.; Ciohodaru, E. Fete, băieţi – parteneriat оn viata privata si
оn viata publica. Bucuresti, Editura Nemira, 2003.
7. Băban Adriana. Consiliere educaţională, ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi
consiliere. Cluj-Napoca: Ardealul, 2001
8. Băban, A. Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere,
2009.
9. Băban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere şi orientare. Bucureşti, Humanitas Educaţional,
2002.
10. Beldiga C. etc. Învăţ să fiu. Ghid pentru psihologii şcolari, diriginţi, profesori. Chişinău: Pro
Didactica, 2006. 228 p.

30
11.Beldiga C., Cojocaru V., ş. a. Învăţ să fiu. Ghid pentru psihologii şcolari, diriginţi, profesori.
Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2006. 228 p.
12. Beldiga C., Cojocaru V., ş. a. Învăţ să fiu. Ghid pentru psihologii şcolari, diriginţi, profesori.
Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2006. 228 p.
13. Bocoş Muşata-Dacia. Instruirea interactivă. Ghidul profesorului. – Iaşi: Polirom, 2013.
14. Bogorin Veronica, Tudose Ruxanda. Jocul de-a viaţa. Exerciţii pentru orele de dirigenţie. Cluj-
Napoca: Eikon, 2007. – 124 p. ISBN 978-973-757-081- 9
15. Burt, Shelley. Fii pregătit pentru interviu. Bucureşti, Editura Tehnica, 1999.
16. Cariera: şansa sau planificare? In: Revista de pedagogie, nr. 1-12, 1997.
17. Cartea mare a jocurilor. CIDDC. Chişinău, 2003. – 272 p.
18. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 24.10.2014.
19. Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru carieră. Lemeni, Gabriela; Miclea, Mircea
(coord.). ClujNapoca, Editura ASCR, 2004.
20. Copacinschi M., Turchină T., Olaru V. Relaţii armonioase în familie. Suport informaţional. Ed.
II-a revizuită. Chişinău: Centru Internaţional La Strada, 2017.
21. Cornelius, H., Faire, S., Ştiinţa rezolvării conflictelor, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti,
1996.
22. Cristea S. (coord.) Reforma învăţământului între proiectare şi realizare, Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 2012.
23. Cunoaşte-l pe celălalt/ coord. Adrian Neculau, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
24. Dezvoltă-ţi afacerea. Ghid de autoangajare pentru tineri. OIM, 2006
25. DGETS. Conferinţa Ș tiinţifico-Practică cu participare internaţională. Integrarea socio-
economică şi profesională a tinerilor-finalitate a demersului educaţional actual (ediţia a III-a).
Chişinău: Tipografia Sirius, 2015 328 p.
26. Dumitraşcu D. (coord), T. Turchină (2006): Învăţ să fiu, ghid pentru psihologi şcolari, diriginţi,
profesori. Chişinău: Centrul Educaţional Pro Didactica;
27. Evaluarea curriculumului naţional în învăţământul general. Studiu, Chişinău, 2018.
28. Gheorghe, A., Măţan, I., Maftei, M. Dirigenţia şi consilierea. Ghid metodologic. Editura
Alexandru Gheorghe, Craiova, 2004.
29. Gilles Dambra. Teste pentru a te cunoaşte mai bine. Litera Internaţional, 2008
30. Goleman, D. Inteligenţa emoţională, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002.
31. Golovei L. 28 ore pentru cariera mea (ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi diriginţi).
Chişinău: Primexcom, 2015. - 222 p.
32. Golovei Lilia. Cariera mea începe în şcoală. Ghid metodologic pentru psihologi, cadre didactice
şi educatori. Chişinău: Sofart Studio, 2018. - 187 p. ISBN 978-9975-3181-7-4
33. Golovei Lilia. Ș coala – prietena preadolescenţilor. Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi
diriginţi. Chişinău: Imprint Star, 2017. - 96 p. ISBN 978-9975-4304-9-4
34. Golovei Lilia. Familia – promotor al valorilor. Ghid metodologic pentru psihologii şcolari şi
diriginţi. Chişinău: Imprint Star, 2017. - 103 p. ISBN 978-9975-4304-8-7
35. Grimalschi A. (coord.) Educaţia pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al
Curriculumului naţional. Chişinău, 2017. 74 p.
36. Gulei M.-E., Serea A. Orientarea şi consilierea în carieră. Ghidul profesorului. Iaşi: Editura
Spiru Haret, 2011. 142 p.
37. Guţu Vl. Curriculum educaţional. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. Chişinău: CEP USM,
2014.
38. Henry J., Cormier V. Qu’est-ce qu’une compétence? In: Les archives de DISCAS, 2006.
39. Jigău, M. Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. Editura SIGMA, Bucureşti,
2007.
40. Kincher Jonni. Psihologia pentru copii. Bucureşti: Erc Press, 2008. - 139 p. ISBN 978-973-157-
129-4

31
41. Lemeni G., Miclea M. Consiliere si orientare: Ghid de educaț ie pentru cariera. Cluj-
Napoca:editura ASCR, 2004
42. Lemeni, G., Axente, A. Consiliere şi Orientare. Ghid de educaţie pentru carieră. Activităţi
pentru clasele IX-XII/SAM, 2004.
43. Marcinschi Călineci, M., Start pentru o carieră de succes, Centrul Educaţia 2000+, Humanitas
Educaţional, 2004.
44. Moldovanu I., Coadă C., Platon D. Deprinderi de viaţă. Manual pentru clasele 5-7. Chişinău:
Ș tiinţa, 2005.96 p.
45. Moldovanu I., Coadă C., Tomşa S., ş. a. 855 de Jocuri şi Activităţi. Ghidul animatorului.
Chişinău: Unicef. 176 p.
46. Planurile de învăţământ pentru învăţământul primar, gimnazial, mediu general şi liceal, 2006-
2007. Chişinău: MET, 2006.
47. Programa şcolară pentru disciplina Consiliere şi dezvoltare personală clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureşti, 2017.
48. Racu, E., Coadă, C. şi col., Ghidul educatorului de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA,
Chişinău, 2003.
49. Robbins, A. Descoperă forţa din tine, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002.
50. Roegiers X. La pédagogie de l'intégration. En bref. Mars, 2006.
51. Salomia, E., Marcinschi, M., Cîrlea, S., David, C, Marcinschi, F., Murgu, A., Oancea, A.,
Şandru, I. 2003. Ghidul carierei mele. Ediţia a 2-a, Centrul Educaţia 2000+, Humanitas
Educaţional.
52. Sclifos L., Goraş-PosticăV.ş.a., O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi. Ghid metodologic,
Chişinău, C. E.PRO DIDACTICA, 2010.
53. Stoica A. Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti: Editura Humanitas
Educaţional, 2003.
54. Stratan E., Balan A. Dirigenţie clasa a V-a. Chişinău: Editura Poligraf-Design, 2010. 64 p.
55. Temple, Ch.; Steele, J.L.; Meredith, K.S., Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice.
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, Chişinău, 2003.
56. Terzi-Barbaroşie Daniela, Parentaj conştient sensibil la gen, Suport de curs, Chişinău, 2016,
114 p.
57. Tunyagi, O. Managementul furiei. Psihologie practică pentru adulţi şi adolescenţi, Ed.
Vladimed-Rovimed, Bacău, 2014.
58. Turchina T., Tomşa S., ş. a. Deprinderi de viaţă. Manual pentru clasele 10-12. Chişinău:Prut
Internaţional, 2005. 96 p.
59. Turchină T. Broşură „Familii fără hotare: 20 Întrebări şi Răspunsuri despre copii, pentru
părinţii care pleacă peste hotare”, Chişinău: Reprezentanţa din RM a Fundaţiei „Terre des
hommes”, 2016. 64 p. ISBN 978-9975-4497-5-5.
60. Turchină T. Broşură „Familii fără hotare: Copii rămaşi acasă? Părinţi plecaţi în străinătate?
Răspunsuri pentru profesionişti”, Chişinău: Reprezentanţa din RM a Fundaţiei „Terre des
hommes”, 2017. 27 p.
61. Turchină T. Relaţii armonioase în familie. Caietul elevului. Ed. II-a revizuită. Chişinău: Centru
Internaţional La Strada, 2017.
62. UNFPA. Manual de educaţie pentru viaţa de familie. /coordonator Gîlca, B./, Chişinău,2002,
368 p.
63. Vrânceanu M. (coord), V. Prinţcan, T. Turchină (2004): Curriculum pentru disciplina şcolară
„Deprinderi de viaţă”, Ed. Cartier, Chişinău;
64. Vrânceanu M. (coord), V. Prinţcan, T. Turchină (2004): Ghid metodologic pentru
implementarea curriculum-ului „Deprinderi de viaţă”, Ed. Cartier, Chişinău;
65. Zepca Victor şi alţii, Viaţa are prioritate Ghidul elevului Siguranţa vieţii umane, Chişinău,
2013. 48 p.
66. Zepca Victor şi alţii, Alege sănătatea. Ghidul elevului Formarea stilului sănătos de viaţă,
Chişinău 2012. 68 p.

32
67. Zepca Victor şi alţii, Siguranţa vieţii în mediul habitual şi rezidenţial, Ghid pentru învăţători,
Chişinău, 2015, 68 p.
68. Резапкина Г. Профессия и карьера. //În: Школьный психолог, № 02/2009.
www.psy.1september.ru/view_article.php?ID=200900204
69. Резапкина Г. Уроки выбора профессии. //În: Школьный психолог, № 14/2006.
www.psy.1september.ru/article.php?ID=200601403
70. Тамонова Е. Я поступаю учиться. //În: Школьный психолог, №
23/2003.www.psy.1september.ru/article.php?ID=200302318

33