Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (1)

Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POZITIA AGENTULUI ECONOMIC PE PIATA

Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


competenta individuale

Test initial UC 21. Identificarea Verificarea cunostintelor Fisa cu testul Testul initial
cunostintelor initiale initial
Analiza pieţei
initiale
Piaţa- notiuni introductive UC 21. C1 Identifica Dezbatere Evaluarea
caracteristicile Definirea noţiunii de „ piata” dirijata unei
Analiza pieţei
pietei pe care activitati
actioneaza ag.ec Identificarea sensurilor Observarea individuale.
pietei. individuala

Fisa de
documentare.
Identificarea surselor UC 21. C1 Identifica Identificarea surselor Presa Evaluarea
caracteristicile documentare specifice pietei. specializata grupului de
documentare legate de piaţă: Analiza pieţei
pietei pe care lucru.
presa specializată, anuare actioneaza ag.ec Stabilirea pentru fiecare Studii
dintre surse a rolului lor in statistice
specializate, bănci de date,
oferirea de informatii legate
fişiere, tabele, studii statistice, de piata. Internetul
Internet
Determinarea tipurilor de Fisa de lucru
informatii ce pot sa fie pe grupe de
obtinute prin apelarea la elevi
fiecare sursa in parte.
Studii de caz

Determinarea diferitelor UC 21. C1 Identifica Se determina principalele Rezolvarea de Evaluare


caracteristicile categorii de piete. probleme individuala
categorii de pieţe(piaţa Analiza pieţei
pietei pe care a elevilor.
efectivă, piaţa potenţială, piaţa actioneaza ag.ec Se explica fiecare categorie Studii de caz
si se realizeaza o analiza a
produsului, piaţa firmei) şi a
acesteia. Exerciţii
dimensiunilor acestora: practice
Se explica notiunile:
structură, dinamică, arie,
structura, dinamica, arie, Simulare în
capacitate capacitate. condiţii reale
Abstractizare
roblematiza-
re
Fisa de lucru
Observarea
dirijată,
observarea
independentă
Exploatarea diverselor surse UC 21. C1 Identifica Explicarea notiunii de „sursa Abstractizare Evaluarea
caracteristicile interna” a unui agent grupului de
interne ale agentului Analiza pieţei
pietei pe care economic. Problematiza- lucru.
economic: evoluţia vânzărilor actioneaza ag.ec Se analizeaza diverse surse re
interne ale ag. Economic Studii
( globale, pe sectoare, pe
pentru obtinerea de statistice
produse), obiective, rapoarte. informatii privind evolutia Rapoarte din
vanzarilor. activitatea
Se explica importanta curenta a
stabilirii unor obiective agentului
pentru activitatea economica. economic

Evaluare curenta UC 21. C1 Identifica Verificarea cunostintelor Fisa cu testul Verificare


caracteristicile legate de tema prezentata progresiv 1 scrisa.
Analiza pieţei
pietei pe care anterior
actioneaza ag.ec

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (2)


Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POZITIA AGENTULUI ECONOMIC PE PIATA
Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
competenta individuale

Poziţia agentului economic UC 21. C2. Evaluează Prezentarea si analizarea Rezolvarea de Verificare
principalilor indicatori care probleme prin
pe piaţă Analiza pieţei piaţa pe care
caracterizeaza pozitia unui activitati
Caracterizarea poziţiei unui acţionează agent economic pe piata. Studii de caz individuale
si de grup.
agent economic pe piaţă: cota agentul economic.
Determinarea formulelor de Fisa de
de piaţă, cota relativă de piaţă, calcul a acestor indicatori. documentare.
evoluţia vânzărilor,
Studii
componente ale imaginii şi
statistice
poziţionării.
Fisa de lucru

Determinarea indicatorilor ce UC 2. C2. Evaluează Identificarea poziţiei Rezolvarea de Probe


posturilor in cadrul firmei, in probleme orale/scrise/
caracterizează piaţa agentului Gândirea piaţa pe care
cadrul compartimentului si in practice de
economic: grad de concentrare critică şi acţionează cadrul biroului Studii de caz evaluare
prin care
al pieţei, segmentarea pieţei, rezolvarea de agentul economic.
Exerciţii elevul
gravitaţia comercială, probleme practice dovedeşte
capacitatea
coeficientul de elasticitate al
Simulare în de a
cererii de mărfuri condiţii reale organiza
activităţi în
funcţie de
Abstractizare obiective,
conform
Problematiza- criteriilor de
re performanţă
şi a
Fisa de lucru condiţiilor
de
Observarea aplicabilitat
dirijată, e date, într-o
observarea situaţie reală
independentă sau de
simulare.
Realizarea de previziuni pe UC 2. Identifica Descrierea procedeelor de Conversatia Evaluare pe
probleme realizare a previziunilor pe euristica baza
termen scurt: relaţia dintre Gândirea
complexe termen scurt. portofoliilor
perioade succesive, testul critică şi Observarea elevilor.
C2. Evaluează Analizarea relatiei dintre independenta
conjunctural. rezolvarea de
perioadele succesive.
piaţa pe care
probleme Dezbaterea
acţionează Explicarea notiunii si dirijata
continutului testului
agentul economic.
conjunctural. Studiu de caz

Abstractizarea

Problematiza-
rea

Evaluare curenta UC 2. Identifica Verificarea cunostintelor Dezbatere Probe orale


probleme legate de tema prezentata dirijata de evaluare
Gândirea
complexe anterior a
critică şi Chestionare cunostinte-
C2. Evaluează orala. lor
rezolvarea de
piaţa pe care
probleme acţionează
agentul economic
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (3)
Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DISTRIBUTIA MARFURILOR
Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
competenta individuale

Prezentarea diferitelor forme UC 21 C1 Identifica Se explica notiunea de Conversatia Probe


Analiza pietei probleme distributie a marfurilor. euristica orale/scrise/
de aprovizionare:
UC 2. complexe practice de
antredepozite, furnizori, C3 Observarea evaluare prin
Gândirea
Caract.intermedia Se enumera principalele independenta care elevul
transferuri între suprafeţele de
critică şi rii si rolul lor forme de aprovizionare. dovedeşte
distribuţie Dezbaterea capacitatea de
rezolvarea de
dirijata a organiza
probleme Se prezinta caracteristicile activităţi în
diferitelor forme de Studiu de caz funcţie de
aprovizionare: antredepozite, obiective,
furnizori, transferuri între Abstractizarea conform
suprafeţele de distribuţie. criteriilor de
Problematiza- performanţă şi
rea a condiţiilor
de
Fisa de lucru aplicabilitate
date, într-o
situaţie reală
sau de
simulare.
Descrierea diferitelor circuite UC 21 C1 Identifica Se prezinta si se descriu Rezolvarea de Verificare prin
Analiza pietei probleme diferitele circuite de probleme activitati
de distribuţii: directe, scurte,
UC 2. complexe distributie. individuale si
lungi. C3 Studii de caz de grup.
Gândirea
Caract.intermedia Se exemplifica circuite de
critică şi rii si rolul lor distributii directe, scurte si Exerciţii
lungi. practice Probe
rezolvarea de orale/scrise/
probleme Se stabilesc avantaje si Simulare în practice de
dezavantaje pentru fiecare condiţii reale evaluare prin
circuit de distributie. care elevul
dovedeşte
Abstractizare capacitatea de
a organiza
Problematiza- activităţi în
re funcţie de
obiective,
Fisa de lucru conform
criteriilor de
Observarea performanţă şi
dirijată, a condiţiilor
observarea de
independentă aplicabilitate
date, într-o
situaţie reală
sau de
simulare.
Precizarea intermediarilor şi a UC 21 C1 Identifica Se explica notiunea de Conversatia Evaluare pe
Analiza pietei probleme „intermediar”. euristica baza
rolului lor: agenţi, angrosişti,
UC 2. complexe portofoliilor
detailişti, agenţi de C3 Se prezinta intermediarii: Observarea elevilor.
Gândirea
Caract.intermedia independenta
import/export. agenţi, angrosişti, detailişti,
critică şi rii si rolul lor
agenţi de import/export. Dezbaterea
rezolvarea de
dirijata
probleme
Studiu de caz
Se precizeaza rolul
Abstractizarea
intermediarilor in activitatea
Problematiza-
de distributie.
rea

Evaluare curenta UC 21 Identifica Verificarea cunostintelor Dezbatere Probe orale si


Analiza pietei probleme legate de tema prezentata dirijata practice de
UC 2. complexe anterior. evaluare a
Chestionare cunostintelor.
Gândirea
C2. Evaluează orala.
critică şi piaţa pe care
rezolvarea de acţionează
agentul economic
probleme
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (4)
Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POLITICA DE PRODUS

Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


competenta individuale

Politica de produs UC 21. C3. Se explica notiunea de Rezolvarea de Verificare


„ politica de produs”. probleme prin
Analiza pieţei Caracterizează
activitati
intermediarii şi Se prezinta importanta Studii de caz individuale
politicilor de produs pentru si de grup.
rolul lor.
buna desfasurare a activitatii Fisa de
intreprinderii. documentare.

Studii
statistice

Fisa de lucru
Identificarea informaţiilor UC 2. C3. Se identifica informaţiile Rezolvarea de Probe
probleme orale/scrise/
utile în studiul unui produs Gândirea Caracterizează utile în studiul unui produs
practice de
sau serviciu: provenienţa critică şi intermediarii şi sau serviciu: provenienţa Studii de caz evaluare
prin care
produselor, componentele rezolvarea de rolul lor. produselor, componentele
Exerciţii elevul
produsului (corporale, probleme C2. Rezolvă produsului (corporale, practice dovedeşte
capacitatea
acorporale, comunicaţii cu probleme acorporale, comunicaţii cu
Simulare în de a
privire la produs, imaginea privire la produs, imaginea condiţii reale organiza
activităţi în
produsului). produsului).
funcţie de
Abstractizare obiective,
conform
Problematiza- criteriilor de
re performanţă
şi a
Fisa de lucru condiţiilor
de
Observarea aplicabilitat
dirijată, e date, într-o
observarea situaţie reală
independentă sau de
simulare.

Analizarea ciclului de viaţă al UC 2. C3. Conversatia Evaluare pe


Se explica notiunea de „ciclu euristica baza
unui produs: etape (lansare, Gândirea Caracterizează
de viata „ al unui produs. portofoliilor
dezvoltare, maturitate, declin), critică şi intermediarii şi Observarea elevilor.
Se analizeaza ciclul de viaţă independenta
factori( generali, specifici). rezolvarea de rolul lor.
al unui produs: etape
probleme C2. Rezolvă Dezbaterea
(lansare, dezvoltare, dirijata
probleme
C3. maturitate, declin),
Studiu de caz
Evaluează factori( generali, specifici).
Abstractizarea
rezultatele
obţinute Problematiza-
rea
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (5)
Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: POLITICA DE PRET

Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


competenta individuale

 Identificarea elementelor UC 21. C4. Aplică Se explica termenul de pret, Rezolvarea de Formativa
tipruile de plata si tipurile de probleme grup
negociabile intr-o vânzare: Analiza pieţei informaţii
reduceri de pret. Se
reduceri de preţ, tipul de referitoare la relationeaza cu exemple din Studii de caz
viata reala.
plata produse şi
Fisa de
servicii. documentare.
C5. Formulează
Studii
oferte de preţ. statistice

Fisa de lucru
Diferenţierea categoriilor de UC 2. C4. Aplică Exemplificarea diferitelor Simulare în Formativa
condiţii reale
preţuri: preţ de vânzare, preţ Gândirea informaţii categorii de pret prin
promoţional, preţ psihologic, critică şi referitoare la relationarea cu exemple din
Abstractizare
preţuri umbrelă, preţ de rezolvarea de produse şi realitatea cotidiana.
prestigiu, preţ momeală, probleme servicii. Problematiza-
re
preţuri magice(terminate în 9), C5. Formulează
preţuri diferenţiate, preţuri de oferte de preţ. Fisa de lucru
licitaţie, tarife
Observarea
dirijată,
observarea
independentă

 Calcularea diferitelor UC 2. C4. Aplică Conversatia grup


Se explica modalitatea de euristica
categorii de preţuri Gândirea informaţii
calcul a diferitelor categorii
critică şi referitoare la de pret si se rezolva Observarea
probleme. independenta
rezolvarea de produse şi
probleme servicii. Dezbaterea
dirijata
C5. Formulează
oferte de preţ. Studiu de caz

Abstractizarea

Problematiza-
rea
 Recunoaşterea diferitelor UC 2. C4. Aplică Prezentarea diferitelor Dezbatere Probe orale
strategii de pret si dirijata de evaluare
strategii de preţ: după Gândirea informaţii
relationarea cu sitatii de a
nivelul preţurilor, orientate critică şi referitoare la afaceri cunoscute. Chestionare cunostinte-
orala. lor
după costuri, orientare rezolvarea de produse şi
după concurenţă, după probleme servicii.
cerere C5. Formulează
oferte de preţ.
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (6)
Aviz Director,
Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Analiza pietei
Clasa a XII
Nr. de ore/an: 62, din care T: 31, LT: 16, PC: 15
Timp: 2 ore/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MIXUL PROMOTIONAL

Continuturi Unitati de Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


competenta individuale

 Utilizarea unor media cât UC 21. C6. Aplică Se prezinta diferite metriale Rezolvarea de Formativa
mai diferite: ziare , reviste, Analiza pieţei media: ziare , reviste, probleme grup
diverse
televiziunea, radioul, televiziunea, radioul, cinema,
cinema, panouri componente ale panouri publicitare, târguri şi Studii de caz
publicitare, târguri şi expoziţii, pliante, broşuri,
mixului
expoziţii, pliante, broşuri, fluturaşi, cadouri
fluturaşi, cadouri promoţional promoţionale, Internet. Se
promoţionale, Internet observa utilizarea
materialelor promotionale in
cadrul acestor materiale
media.
 Identificarea UC 2. C6. Aplică Exemplificarea tehnicilor Simulare în Formativa
diverse condiţii reale
tehnicilor moderne Gândirea moderne de promovare.
componente ale
de promovare: critică şi Se explica marketingul
mixului
Abstractizare
marketingul rezolvarea de promoţional direct, se dau exemple de e-
direct, e-comerţ, probleme comerce, etc. Problematiza-
re
metode interactive
de comunicare
Observarea
dirijată,
observarea
independentă

Identificarea caracteristicilor UC 2. C6. Aplică Conversatia grup


constitutive ale imaginii de Se analizeaza caracteristicile euristica
Gândirea diverse
marcă a unui agent economic: constructive ale imaginii de
firma, emblema, critică şi componente ale marca a unui agent Observarea
numele,amplasare,aria de economic: firma, emblema, independenta
rezolvarea de mixului
atracţie,disponibilitatea numele,amplasare,aria de
produselor şi serviciilor, probleme promoţional atracţie,disponibilitatea Dezbaterea
ambianţa, comportamentul produselor şi serviciilor, dirijata
personalului, ţinuta ambianţa, comportamentul
personalului personalului, ţinuta Abstractizarea
personalului. Se simuleaza
situatii reale. Problematiza-
rea
 Evaluare finala UC 2. C2. Rezolvă Se asculta oral elevii pentru a Dezbatere Probe orale
observa asimilarea celor ma dirijata de evaluare
Gândirea probleme
importante cunostinte din a
critică şi C3. cadrul materiei. Chestionare cunostinte-
orala. lor
rezolvarea de Evaluează
probleme rezultatele
obţinute