Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod PL-2, ED 2, REV 0


SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.1

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL
NEDELSCHI ANDREI
VIRGIL

IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON DE CIMENT


COD PL –2
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

STANDARDE DE REFERINTA:
SR EN ISO 9001:2008
SR EN ISO 14001:2005
SR OHSAS 18001:2008

Nr crt Functia/Departamentul Numele Semnatura


1 CQ Iatan Nicolae

2 RTE Ana Ion

3 Sef Birou Aprovizionare Bogdan Elena

4 Sef Santier

5 Sef Lucrare

Intocmit,
Responsabil cu Controlul
Calitatii in Constructii
Iatan Nicolae

EDITIA: 2
REVIZIA : 0
EXEMPLAR: CONTROLAT NR: NECONTROLAT
DATA INTRARII IN VIGOARE: 19.04.2012
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.2

1. SCOPUL PROCEDURII
1.1Procedura are ca scop realizarea la nivelul şi in conditiile stabilite de caietul de sarcini,
normativele şi standardele in vigoare a lucrărilor de betoane şi respectiv prevenirea înregistrării
unor neconformităţi cu consecinţă asupra calităţăţii lucrărilor.

2.DOMENIUL DE UTILIZARE
2.1.Procedura defineşte modalităţile şi tehnicile specifice turnării betonului în îmbrăcămintile
rutiere din beton de ciment, acţiuni,dotare tehnică,calificare, etc..
2.2Prezintă un instrument de lucru pentru personalul de specialitate incadrat in coordonarea
execuţiei lucrărilor.
2.3.Procedura reprezintă si un document tehnic de referinţă în activitatea de control interior şi
exterior al calităţii lucrărilor.
2.4.Se asigură in realizarea politicii de calitate a societăţii, exprimată prin “ MMI”

3.DOCUMENTE DE REFERINTĂ
o SR EN ISO 9001: 2008 "Sisteme de management al calitatii - Cerinte'1
o SR EN ISO 14001:2005.
o SR OHSAS 18001:2008
o SR 4032-1 : 2001 — Lucrari de drumuri. Terminologie
o CP-012/2007 - Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton
precomprimat
o MMI, PS, PO din cadrul SMI implementat
o Legislatia protectia mediului, SSM, SU. constructii
o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata
o Legea 137 1995 privind protectia mediului, actualiza
o Legea nr. 50/1991 +C/2004 privind autorizarea executarii constructiilor

4.DEFINITII SI PRESCURTARI
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile din:
- SR EN ISO 9000: 2006 " Sisteme de management al calităţii - Principii fundamentale şi
vocabular".
-SR EN ISO 14001: 2005,
-SR OHSAS 18001: 2008 si din legislaţie si standarde.
Beton de ciment = amestec de agregate naturale, ciment si apa in anumite proporţii.
Beton proaspăt = starea betonului din momentul amestecării componenţilor pana la începutul prizei
cimentului din beton. In aceasta perioada betonul are deformatie plastica si poate fi compactat prin
diverse metode.
RM - reprezentant management calitate, mediu, SSO.
PS - procedura de sistem
PL - procedura proprie de executie
SMI - sistem de management integral, calitate-mediu-SSO
SSO - sanatate si securitate ocupationala
SSM - securitate si sanatate in munca
SU - situatie de urgenta
1SC - Inspectoratul de Stat in Constructii
CTC (CQ) - Responsabil cu controlul tehnic de calitate

5. RESPONSABILITATI
5.1. Directorul general:
-raspunde de masurile necesare pentru asigurarea protectiei mediului, sanatatii si
securitatii angajatilor, respectiv prevenirea riscurilor de accidente ;
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.3

-participa la analizele privind neconformitatile/incidentele/accidentele si implementarea


actiunilor colective si preventive determinate ca urmare a analizei .
-sa numeasca, prin decizie, responsabilul de lucrare;
-sa numeasca, prin decizie, responsabilul cu controlul calitatii si responsabilul tehnic cu
executia, pentru fiecare lucrare (RCQ, RTE)
5.2. Inginerul sef raspunde pentru :
- asigura si verifica respectarea tehnologiilor, a reglementarilor si standardelor in procesul de
executie;
-acorda consultanta in unitatile de executie;
-opreste procesului de executie, in cazul in care s-au produs defecte de calitate sau abateri grave si
permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor;
-utilizarea rationala si in conditii de eficienta a resurselor;
5.3 RM/RMRS, prin intermediul compartimentelor subordonate:
-declanseaza actiuni pentru prevenirea neconformitatilor produselor / serviciilor si a celor de mediu /
SSO / responsabilitate sociala;
-identifica si inregistreaza orice problema privind calitatea produselor / serviciilor, de mediu si SSO
in scopul evitarii unor accidente de mediu si SSO;
-participa la investigarea si definirea neconformitatilor: verificarea, determinarea cauzelor si
efectelor, verificarea dovezilor acestora.
5.4.RCQ a , raspunde de :
-intocmeste, PCCVI, in colaborare cu comp. Tehnic;
-verifica existenta tuturor inregistrarilor privind calitatea lucrarilor in " Dosarul de inregistrari ", aflat
in gestiunea responsabilului de lucrare:
-asigura efectuarea la timp a tuturor contractelor, verificarilor si inspectiilor prevazute in PCCVI-
urile lucrarii si in plus, efectueaza controale prin sondaj.
-dispune oprirea lucrarilor cand constata abateri de la calitate, informand Directorul General /
RM/RMRS.
5.5-RTEa:
-avizeaza pentru executie numai documnetatii tehnice complete, verificate de verificatorii de
proiecte atestati MDLPL;
-actioneaza cu deplina responsabilitate si autoritate in toate problemele de control a calitatii si emite
dispozitii de oprire a lucrarilor cand constata abateri calitative;
-asigura, impreuna cu compartimentele de specialitate, si raspunde de intocmirea planurilor de
control de calitate, verificari si incercari ( PCCVI ) pentru fiecare lucrare in parte, a prevederilor si
instructiunilor de control de calitate;
-efectueaza impreuna cu cei desemnati prin proceduri si decizii, inspectii si controale in mod
sistematic, conform PCCVI;
-coordoneaza interfetele cu proiectantul si beneficiarul lucrarii.
5.6. Responsabilul de lucrare, numit prin decizie:
-urmareste si asigura ca procesele de executie din cadrul formatiilor de lucru sa se desfasoare numai
pe baza de proceduri si instructiuni care sa defineasca precis si complet modul de lucru;
-urmareste si asigura consemnarea in inregistrari ale calitatii ce reprezinta indicator) de stadiu ( PV
predare - primire, PV receptie calitativa, PV receptie lucrari ce devin ascunse, PV de control, PV de
probe etc.)
-participa la identificarea si analizarea neconformitatilor constatate in urma controalelor si
inspectiilor efectuate de organele interne si externe si la stabilirea, impreuna cu compartimentele
implicate a cauzelor si a solutiilor propuse pentru solutionarea neconformitatilor;
-realizeaza interfetele cu functiile de decizie din cadrul societatii pentru orice problema legata de
desfasurarea si controlul procesului de executie;
-asigura repartizarea echipamentului de lucru si de protectie;
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.4

-supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea


reglementarilor si normelor in vigoare.
5.7..Sefii de formatie lucru, dupa caz angajatii :
-participa la investigarea si definirea neconformitatilor : verificarea, determinarea cauzelor si
efectelor, atribuirea responsabilitatilor;
-asigura separarea produselor neconforme, punand la dispozitie spatiile necesare;
-participa la analiza neconformitatilor identificate, in cadrul comisiei de analiza a neconformitatilor;
-aplica masurile privind corectarea neconformitatilor si prevenirea reaparitiei lor, conform
deciziilor comisiei de anliza a neconformitatilor;
-primeste instructiunile referitoare la natura lucrarilor care trebuie executate, de la responsabilul de
lucrare;
-ia in primire sculele, uneltele, indicatoarele de semnalizare a punctului de lucru mobil si
materilalele necesare executarii pe teren a lucratorilor; se ingrijeste de depozitarea / instalarea
corespunzatoare a acestora la locul de munca;
- angajatii sunt obligati sa respecte dispozitiile sefului formatiei de lucru sau
reponsabilului de lucrare, sa respecte normele metodologice si de calitate a lucrarilor pe care le
executa, sa anunte imediat situatiile de blocaje, inundatii, arbori cazuti in carosabil, accidente de
circulatie sau prejudicii aduse drumului.
5.8..Responsabilul SSM - SU:
-controleaza, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca . in scopul prevenirii
accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale;
-elaboreaza lista cu dotarea echipamentului individual de protectie si de lucru;
-participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;
-executa periodic controale si in cazul constatarii unor abateri de la normele PSI-SSM. propune
masuri de remediere si urmareste realizarea lor;
-raspunde de comunicare, constientizare, participare privind SSM si SU
5.9. Responsabilul cu protectia mediului:
-asigura identificarea si evaluarea aspectelor si impacturilor de mediu, corespunzatoare fiecarei
lucrari;
-coordoneaza, indruma si controleaza modul in care se respecta prevederile legale referitoare la
mediu;
-identifica activitatile cu impacturi negative asupra mediului, organizeaza efectuarea de masuratori
privind nivelul acestora, propune si urmareste masurile de diminuare / eliminare a acestora.
5.10. Laboratorul :
efectuarea verificarilor cerute pe baza de comanda, emiterea si transmiterea rezultatelor
( rapoarte de incercari )

6. TURNAREA IMBRACAMINTII RUTIERE DIN BETONDE CIMENT


6.1.Lucrări pregătitoare .
Inainte de a se începe execuţia îmbrăcăminţii din beton de ciment se va verifica şi recepţiona
fundaţia prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor limită, denivelărilor admisibile precum
şi a capacităţii portante a fundaţiei-pat.
Fundaţia trebuie să aibă la suprafaţa sa aceleaşi pante şi profile transversale şi declinităţi in profile
longitudinal ca ale suprafeţei imbrăcăminţilor care se vor executa.
Denivelările admisibile ale suprafeţei straturilor de fundaţie in sens longitudinal, sub lăţimea de 3,00
mm vor fi maximum 2 cm.
Denivelările admisibile ale suprafetei in sens transversal, sub lăţimea de 3,00 m, vor fi cu + 5 mm
diferite cu cele admise pentru îmbrăcămintea din beton de ciment.
Trecerea la executarea îmbrăcăminţii se va face în momentul când se vor executa eventualele
remedieri necesare , prin completarea cu material corespunzător fundatiei şi compactarea acestuia.
Pe fundaţia verificată şi rectificată se montează longrinele metalice.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.5

Pentru poziţionarea corectă a longrinelor atât în plan cât şi privind înălţimea, cota benzilor trebuie
rigid controlată, in care scop se va proceda astfel:
-se trasează cu ajutorul aparatului axul drumului şi cotele prin ţăruşi metalici poziţionaţi la o
distamţă de cel mult 50 ml.
-se măsoară din ax jumătatea îmbrăcăminţii care se materializează cu ţăruşi metalici.
-se delimitează lăţimea benzii pentru montarea longrinelor, de minim 30 cm.
-pe ţăruşi metalici plantaţi in zona acostamentului şi la o distanţă maximă de 50 ml. se
fixează, cu ajutorul nivelei ,cota superioară a benzii longrinei ,reducîndu-se din cota îmbrăcăminţii
înălţimea longrinei.
-se sapă şanţul în care va fi executată banda longrinei.
-cotele de pe ţăruşii metalici plantaţi în zona acostamentului se transmit cu lata şi bolobocul
pe şipcuţele fixate în martori cu mortar sau beton turnaţi din 2 în 2 m în amplasamentul benzii.
-se umple cu beton ( Bc 5 – Bc 7,5) sau mortar cu 160 Kg ciment la mc. intervalul dintre
martori şi se nivelează cu dreptarul la cota transmisă.
-cota benzii din ax va fi mai mare cu diferenţa dintre longrinele pentru asigurarea pantei
transversale stabilite în documentaţie.
6.2..Montarea longrinelor se va face la l-2 zile de a turnarea benzilor, legate între ele şi fixate pe
fundatii cu crampoane prevăzute prin construcţia lor.
6.3..Inaintea începerii turnării betonului vor fi montate longrinele pentru cel puţin un front de lucru
programat zilnic.
6.4..Longrinele vor fi curăţate de beton şi unse cu decofrol după fiecare folosire.
6.5..Intre longrinele montate, pe fundaţia umezită în prealabil, se va aşterne un strat de nisip de 2cm.
grosime după compactare.
6.6..Inainte de aşternerea nisipului se curăţă suprafaţa fundaţiei de resturile de pămînt aduse
accidental.
6.7..Peste nisipul bine compactat se va aşterne hâtrie Kraft sau folie de polietilenă bine întinse,
asigurat contra vântului, cu o suprapunere de minim 5 cm în sens longitudinal şi 20 cm în sens
transversal (banda superioară va fi sensul pantei).
Banda de hârtie sau folie de polietilenă trebuie să fie întinsă şi asigurată contra vântului, aşezâd peste
ea, din loc în loc, bare de fier ce se vor recupera şi nu trebuie călcată. Este interzis a se folosi beton
proaspăt sau bolovani.

7.Transportul betonului.
7.1.Betonul marfă se livrează de către o staţie de betoane atestată.
7.2.Fiecare transport va fi însoţit de bonuri de transport, cu data, ora livrării şi primirii.
7.3.Betonul proaspăt, datorită consistenţei specifice, se transportă cu autobasculanta sau
autobetoniera.
7.4.Autobasculantele trebuie să fie etanşe pentru a nu permite scrugerea laptelui de ciment şi se
interzice udarea lui în timpul transportului.
7.5.Pe timp de arşiţă sau ploaie, suprafaţa liberă a betonului trebuie să fie protejată cu prelată, astfel
încât să se evite modificarea caracteristicilor betonului.
7.6.Autobasculantele vor fi spălate cu jet de apă, după 3-4 transporturi sau ori e câte ori este nevoie.
7.7. Durata maximă de transport, considerată din momentul încărcării mijlocului de transport şi
începutul descărcării acestuia, nu va depăşi:
-45 minute temperatura betonului între l5-30 C0
- 60 minute pentru temperatura betonului sub l5 C

8.Experimentarea punerii în operă a betonului.


8.1.Inainte de începerea lucrărilor se va realiza obligatoriu un tronson experimental pentru a
verifica pe şantier în condiţii de execuţie curentă, realizarea prevederilor caietului de sarcini,
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.6

precum şi pentru a regla utilajele şi dispozitivele de punere în operă a betonului şi eventual


corectarea compoziţiei betonului.
8.2..Pe tronsonul eperimental se va urmării în special:
reglarea utilajului de răspândire şi vibrare;
reglarea distanţelor dintre componentele utilajului;
punerea la punct a operatiilor de finisare a suprafeţelor de striere şi de răspândire a produsului de
protecţie ca şi a metodelor de execuţie a rosturilor şi a timpului de întărire.
8.3..Caracteristicile obţinute pe sectorul experimental de referinţă se vor consemna în scris pentru a
servi la urmărirea calităţii lucrărilor.
8.4..Punerea în operă a betonului.
Seful punctului de lucru va supraveghea permanent turnarea betonului şi va lua măsuri operative
pentru remedierea eventualelor deficienţe.
Descărcarea betonului se face in 2 coloane din mers pentru a obţine omogenitatea şi înfoierea
uniformă a betonului.
Aşternerea betonului se va face cu repartizatoare mecanice.
Compactarea şi nivelarea betonului se va efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor.
Timpul optim de vibrare se stabileste, prin determinări de probă, la prima şarjă de beton, stabilindu-
se viteza de înaintare şi grosimea betonului necompactat.Se recomandă ca durata de vibrare să fie
între 30 -–60 secunde.
Pentru a se asigura vibrarea corectă a betonului pe întreaga suprafaţă a stratului compactat, se va
urmări ca grinda vibratoare, în timpul vibrării să se afle cu 1-3 cm mai jos decât suprafaţa betonului
din spatele grinzii.
Grosimea stratului de beton necompactat trebuie să fir de 1,15 – 1,35 ori mai mare decât grosimea
finală a stratului compactat.
Punerea în operă a betonului se va face fără întretuperi şi, dacă acestea nu pot fi evitate
( ploaie,defectare utilaje, întreruperi în aprovizionarea cu beton mai mari de lh 30 min,etc.) se va
executa din betonul confectionat până în acel moment o dală mai scurtă
decât cea prevăzută, terminată cu un rost de contact,care va fi situat la minim 1,50 m de cel mai
apropiat rost al îmbrăcăminţi.
La întreruperea betonării, la sfârsitul unei zile de lucru, oprirea betonării se va face la un rost
transversal de dilataţie sau de contact.
Betonul necorespunzător livrat sau greşit pus în operă se va îndepărta din lucrare.
In sectoarele de drum cu declivitate, sensul de aşternere a betonului va fi :
-Pentru pante de până la 3% se lucrează în sensul urcării drumului.
-Pentru pante mai mari de 3% se lucrează în sensul coborârii drumul.
Betonul aşternut la cota şi necompactat se va verifica cu dreptarul şi se vor efectua încercările
necesare înainte de vibrare pentru eliminarea denivelărilor suprafeţei, prin completarea cu beton sau
îndepărtarea betonului în exces.Lângă longrine betonul se va îndesa cu maiul metalic, asigurînd
totodată menţinerea ancorelor în poziţia iniţială.
După aşternerea statului de beton pe o porţiune de 5-6m, pe toată lăţimea şi după verificarea
grosimii betonului necompactat cu şablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul
vibrofinisorului, urmărindu-se ca în faţa grinzii vibratoare să existe permannt un val uniform de
beton de maximum 5cm înălţime.
După trecerea vibrofinisorului până la circa 1m de capătul porţiunii aşternute, acesta se retrage şi
se face verificarea în profil longitudinal şi transversal a suprafeţei vibrate cu lata de minimum
3,00m, corectând cu beton, dacă este cazul suprafeţele denivelate sau cele deschise (nevibrate).
După verificarea şi corectarea denivelărilor suprafeţei vibrate, betonul de lâmgă longrine se va
compacta cu maiul sau plăci vibrante.
Se trece apoi a doua oară cu vibrofinisorul astfel ca suprafaţa obţinută să fie netedă şi uniformă ca
aspect.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.7

Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima şarjă dintr-o dală şi finisarea
betonului din aceeaşi dală nu va depăşi cu mai mult de o oră începutul prizei cimentului.
.Surplusul de mortar scos la suprafaţa îmbrăcămintei de către grinda finisoare sau rulou, se
îndepărtează cu perii ,care sunt trase trensversal, din axă spre marginea benzii de beton executate.
După această operaţie, finisarea suprafeţei se va face cu drişca metalică şi mistria, de către un
lucrător, de pe un dulap de lemn sprijinit de longrinele metalice.
Suprafaţa finisată a betonului se va stria perpendicular pe axa drumului, cu a jutorul dispozitivului
de strat sau a unei perii umezite de tip piassava cu fire plastice sau metalice.
8.5.Demontarea longrinelor.
Demontarea longrinelor se face după cel puţin 24 ore de la turnarea betonului.
In cazul în care executarea îmbrăcăminţii se face pe o bandă şi se circulă pe a doua jumătate a
drumului, longrinele din ax se vor demonta după minimum 48 ore.
8.6.Măsuri în cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Lucrările de punere în operă a betonului vor fi întrerupte atunci când se ivesc următoarele condiţii
meteorologice:
-temperaturi ale aerului mai mici de +5 C
-ploaie intensă care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafeţei betonului-
Când temperatura exterioară este mai mare de +30 C, concomitent cu o umiditate relativă a aerului
mai mică de 40%, pentru a nu se opri lucrările se vor lua măsuri de protecţie a betonului prin
acoperire cu copertine.
.La betonare pe timp călduros se vor lua măsuri pentru aplicarea unui produs de protecţie în
vederea evitării deshidratării rapide. Pentru evitarea fisurării betonului între rosturi se va stabili
momentul optim pentru tăierea rosturilor.
Temperatura betonului proaspăt înainte de punerea în operă trebuie să fie mai mică de + 30 C.
8.6.Strierea îmbrăcăminţii şi protejarea suprafeţei betonului poaspăt
Suprafaţa finisată a betonului se va stria perpendicular pe axa căii de circulaţie cu ajutorul unui
dispozitiv de striat, imediat după terminarea finisării.
Imediat după terminarea strierii suprafeţei, betonul se va proteja împotriva acţiunii soarelui, vântului
şi a ploilor cu acoperişuri de protecţie( mobile ce se pot deplasa pe măsura finisării suprafeţei
betonului proaspăt.
Este interzisă circulaţia pietonilor direct pe betonul proaspăt in primele 24 de ore de la terminarea
finisării suprafeţei.
Pe perioada de intărire a betonului, până la darea în circulaţie a îmbrăcăminţii se vor lua măsuri ca
autovehiculele să nu circule pe suprafaţa acesteia.
8.7..Executarea rosturilor.
8.7.1. Rosturi de contact.
Rosturi de contact transversale se realizează pe toată lăţimea şi grosimea dalei, când se întrerupe
turnarea betonului, fie la sfârşitul zilei de lucru, fie în cazul întreruperii accidentale a
betonării(ploaie intensă, defectarea utilajelor, întreruperi în aprovizionarea cu beton, etc.) şi se vor
executa astfel:
-în secţiunea transversală unde apare rostul se montează un dulap având lungimea egală cu
distanţa dintre longrine şi lăţimea egală cu înălţimea îmbrăcămintei fixat cu ajutorul ţăruşilor
metalici bătuţi în fundaţie.
-la reluarea betonării se scot ţăruşii metalici şi dulapul, se aplică pe suprafaţa laterală a
îmbrăcămintei o peliculă de emusie bituminoasă prin stropire, de cel puţin două ori ;
După maximum 24 ore de la turnre se va practica un rost de 8-10 mm pe o adâncime de 30 mm.
Rosturile de contracţie se realizează pe adâncimea de 1/4 - 1/5 din grosimea dalei, cu ajutorul
masinii de tăiat echipată cu două discuri diamantele alăturate cu diametre diferite.
Posturi de contracţie transversale
Rosturile de contracţie transversale se vor executa pe toată lăţimea îmbrăcăminţii, înclinate la 1/6
faţă de axul căii de circulaţie, la distanţe de 4-6m.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.8

Rosturi de contracţie longitudinale


Rosturile de contracţie longitudinale se vor executa în axul benzii. Aceste rosturi se vor tăia după
terminarea tăierii rosturilor de contracţie transversale. Pe zonele menţionate în proiect în care sunt
posibile deformaţii ale terenului de fundaţie, se vor prevedea în momentul punerii în operă a
betonului ancore din oţel OB 37 de 1m lungime, cu diametrul de 010 mm, aşezate la distanţe de
1m, între ele, la jumătatea grosimii dalei.
8.7.2..Rosturi de dilataţie
Rosturile de dilataţie transversale se execută pe toată lăţimea şi grosimea îmbrăcăminţii, la distanţe
de circa loo m lungimea de banda de beton, perpendicular pe exa benzii, în linie continuă pe toată
lăimea îmbrăcăminţii.
Se vor realiza rosturi de dilataţie la capetele tablierelor sau plăcilor lucrărilor de artă(viaducte,
poduri, podeţe).
Rosturile de dilataţie se vor realiza prin aşezarea pe fundaţie a unei scânduri impregnate, din lemn
de esenţă moale de 16-18 mm grosime şi 19 cm înălţime, care rămîne în lucrare.
Scândura se fixează vertical, perpendicular faţă de longrine, să nu permită trecerea betonului între
două dale adiacente. Inainte de a fi aşezate scândura se ţine 24 ore în apă.
Stratul de beton situat deasupra scândurii se taie pe o lăţime de 20-25 mm.
8.7.3.Rosturi de contracţie
Rosturile de contracţie transversale se execută pe toată lăţimea îmbrăcămintei, în linie continuă,
perpendiculare pe axa drumului, la distanţă modulată şi pe o adâncime egală cu grosimea dalei.
Rostul se execută prin tăierea betonului întărit pe o lăţime de maximum 8-10 mm într-un interval de
6-24 ore, în funcţie de temperatura şi umiditatea acestuia.
8.8.Colmatarea rosturilor
Golul realizat la partea superioară a rosturilor se va umple, până la suprafaţa îmbrăcămintei.
Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta următoarele prevederi:
- identificarea matrialului şi verificarea caracteristicilor sale
- curăţirea rosturilor de materiale străine(praf,pământ,pietricele, etc.) cu ajutorul unor scoabe şi a
periilor de sârmă.
- suflarea cu jet de aer comprimat.
- amorsarea rostului, prin aplicarea uniformă a produsului de amorsaj pe pereţii şi marginile rostului
şi respectarea timpului necesar pentru uscarea matrialului de amorsaj.
- respectarea temperaturii de punere în operă a produselor ce se pun în operă la cald.
- înlăturarea materialului în exces.
- darea în circulaşie a sectorului colmatat numai după răcirea produselor turnate la cald.

9.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR


9.1. Verificări în timpul executiei îmbrăcăminţii:
-funcţionarea corespunzătoare a staţiei de betoane;
-funcţionarea corespunzătoare a utilajelor şi de repartizare şi compactare;
-se respectă prevederile din documentaţie;
-se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevării probelor de laborator;
-se respectă condiţiile de aşternere, compactare a betonului rutier, a montării şi menţinerii poziţiei
ancorele de oţel-beton;
-se asigură executarea corectă a rosturilor de contact şi de dilataţie şi se efectuează tăierea
rosturilor de contracţie în timp ulil;
-se aplică măsurile de protecţie a suprafeţei betonului;
-se asigură obţinerea condiţiilor de finisare a suprafeţei îmbrăcăminţii;
Verificarea calităţii betoanelor
Verificarea calităţii betoanelor se face pe tipuri de betoane şi straturi executate pe baza probelor
prelevate la locul de punere în operă privind:
-lucrabilitatea;
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.9

-temperatura;
-verificarea betonului întărit;
In cazul în care rezultatele la compresiune şi a rezistenţei la încovoiere la 28 de zile obţinute
sunt mai mici decât cele prevăzute pentru clasa betonului respectiv, în termen de 48 de ore
laboratorul va comunica rezultatele în cauză către:
-conducerea unităţii care are în dotare staţia de betoane;
-seful staţiei de betoane;
-beneficiarului;
Urmare comunicării primite, seful staţiei de betoane împreună cu reprezentantul beneficiarului, vor
identifica toate dalele care au fost realizate cu tipul de beton respectiv şi vor comunica constatările
către conducerea unităţii executante,şefului de punct de lucru şi beneficiarului.
In termen de 5 zile de la data încunoştinţării, seful punctului de lucru împreună cu reprezentantul
beneficiarului procedează astfel:
a. identifică datele din îmbrăcăminte la care s-a folosit betonul în cauză;
b. prelevează cel puţin trei carote din tronsonul de îmbrăcăminte în cauză sau convoacă
proiectantul pentru analizarea situaţiei respective;
Dacă în determinările efectuate pe carote rezultă că betonul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute
de normativ, va fi convocat proiectantul, care va analiza şi decide după caz modul de tratare al
situaţiei.
Aprecierea calităţii clasei betonului pus în lucrare, pentru darea în circulaţie a unui sector de drum,
la sfârşitul lucrării sau la un interval de timp de minim 3 luni se efectuează de compartimentul CTC,
conform Anexei nr.11 din normativul C22/92.
9.2..Verificarea calităţii îmbrăcăminţii înainte de darea în exploatare;
-calitatea betonului pus în lucrare este corespunzătoare;
-nu se constată vizual defectele de execuţie(goluri în suprafaţă sau laturi
îmbrăcăminţii,segregări,exfolieri,fisuri,crăpă-turi;
-verificarea grosimii îmbrăcăminţii de beton se efectuează prin măsurători directe la marginea benzii
de beton la fiecare 200 ml şi pe carote extrase din îmbrăcăminţi;
-verificarea lăţimii îmbrăcăminţii de beton se efectuează prin măsurători directe la marginea benzii
de beton la fiecare 200 ml şi pe carote extrase din îmbrăcăminţi;
-verificarea lătimii îmbrăcăminţii de beton se efectuează prin măsurători directe cu ruleta între
marginile benzii de beton la fiecare 200 ml;
-verificarea denivelărilor suprafeţei îmbrăcăminţii se efectuează în timpul execuţiei, imediat după
prima trecere a vibrofinisorului şi la recepţie, cu ajutorul dreptarului de 3.00 ml lungime şi al unei
pene.
-În profil longitudinal, măsurarea denivelărilor se efectuează pe fiecare bandă de beton sau bandă de
circulaţie şi anume pe axa acestora utilizându-se dreptarul de 3.00 m lungime şi o pană de 2o cm
lungime şi maximum 3 cm lăţime, având înclinaţia de l:10 şi gradaţii corespunzătoare diferenţelor
de înălţime de l mm.
Frecvenţa măsurătorilor este: la fiecare dală realizată în timpul execuţiei şi din 50 în 50m la
recepţia sau prin sondaj la cererea comisiei de recepţie.
In profilul transversal, verificarea denivelărilor este obligatorie în dreptul profilelor arătate în
proiect şi la cererea comisiei de recepţie şi între aceste profile.Măsurătorile se fac aşa cum au fost
arătate la paragraful anterior, folosind însă un dreptar având lungimea egală cu jumătate din lăţimea
părţii carosabile respectiv pe lătimea părţii carosabile cu pantă unică(autostrăzi, curbe cu pantă
unică).
Verificarea pantei transversale se face cu dreptarul, cu bolobocul şi o pană gradată având
lungimea de 30 cm, grosimea de maximum 3 cm şi înălţimea la capete de 1,5 cm,respectiv 9 cm, cu
gradatii la partea superioară corespunzătoare diferenţelor de înălţime de l mm. Verificarea se face în
mod obligatoriu în proiect şi între aceste profile la cererea comisiei de recepţie.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Cod PL-2, ED 2, REV 0
SC COMPLIS SA IMBRACAMINTI RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT PAG.10

Verificarea cotelor în axa drumului comparativ cu cotele din profilul longitudinal se face cu
ajutorul unui aparat de nivel.
Verificarea cotelor în axa drumului comparativ cu cotele din profilul longitudinal se face cu
ajutorul unui aparat de nivel.
Verificarea modului de realizare şi colmatare a rosturilor se efectuează pe baza de observaţii
vizuale efectuate pe vreme răcoroasă.
Rezultatele verificărilor se consemnează în documente tipizate) sau alte evidenţe de control şi
fac parte integrantă din cartea construcţiei

10.Norme de protecţie a mediului - manipularea, utilizarea si depozitarea substanţelor cu risc de


contaminare a mediului este făcuta cu prudenta, in scopul reducerii la minimum a riscului de orice
natura.
Starea tehnica a utilajelor este verificata sistematic pentru a se preintampina emisiile de noxe in
atmosfera. Pericolele identificate care depăşesc nivelul de competenta sunt raportate persoanelor
abilitate in vederea eliminării lor.
Masurile de urgenta sunt aplicate imediat in cazul apariţiei unui accident de mediu. Pericolele
posibile asupra mediului pot fi : dispersare de pulberi, depozitarea materialelor in locuri nepermise,
dispersarea deşeurilor, poluarea accidentala a mediului, deversarea de substanţe cu risc de
contaminare a apei / solului.
Substanţe cu risc de contaminare : produse petroliere, chimice, toxice, periculoase.

11. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PAZA SI STINGEREA


INCENDIILOR.
Pe parcursul intregii activitati se vor aplica si respecta urmatoarele:
1. Planul de Securitate si Sanatate al obiectivului;
2. Prevederile proiectului de executie;
3. Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;
4. Normele si normativele in vigoare specifice fiecarei activitati desfasurate;
5. HCM 1425/2006;
Masuri PSI conform Ordin 163/2007

11. ÎNREGISTRĂRI
. Pe percursul execuţiei lucrărilor se vor completa şi tine la zi formularele tipizate utilizate în
activitatea de control tehnic de calitate în constructii montaj.
Bon de livrare-transport-primire beton
Borderou pentru transmiterea probelor de beton
Evidenţa confecţionării încercărilor şi determinărilor de laborator-epruvetelor de beton
Evidenţa încercărilor pe agregate
Evidenţa încercărilor pe ciment
Reţeta nr…..privind prepararea betonului(cu anexă)
Proces verbal de trasarea lucrărilor
Proces verbal de receptie calitativă
Condica pentru evidenta betoanelor turnate