Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.1.

Portofoliul didactic pentru examenul de absolvire a Programului de formare


psihopedagogică, Nivel I, 2018

DOCUMENTUL METODOLOGIA
Un eseu pe o temă la alegere (6-8  tema eseului trebuie să corespundă cel puțin uneia
pagini) dintre disciplinele obligatorii prevăzute în Planul de
învățământ al Programului de formare psihopedagogică
pe care îl absolvă (Nivel I).
Un proiect de lecţie la disciplina  se va pune accent pe rolul și implicațiile pedagogice ale
didactica specialității proiectării didactice în procesul de instruire școlară
 prezentarea:
- finalităților lecției
- a minim două forme de organizare a lecției
- a minim două metode didactice interactive
- unui set de mijloace de instruire
- integrării evaluării în predare-învățare
O probă de evaluare (formativă sau  se va pune accent pe rolul și implicațiile pedagogice ale
sumativa) la disciplina didactica instrumentului de evaluare prezentat
specialității
Două fise de observare a unei lecţii  fișele vor fi selectate de student din portofoliul de
practică pedagogică

Anexa nr.2.
Portofoliul didactic pentru examenul de absolvire a Programului de formare
psihopedagogică, Nivel II, 2018

DOCUMENTUL METODOLOGIA
Un proiect de lecţie din didactica  se va pune accent pe rolul și implicațiile pedagogice
domeniului ale proiectării didactice în procesul de instruire
școlară
 prezența:
- finalităților lecției
- a minim două forme de organizare a lecției
- a minim două metode didactice interactive
- unui set de mijloace de instruire
- integrării evaluării în predare-învățare
- unor elemente de interdisciplinaritate
O probă de evaluare (formativă sau  se va pune accent pe rolul și implicațiile pedagogice
sumativă) la disciplina didactica ale instrumentului de evaluare prezentat
domeniului
O comunicare prezentată la o  tema comunicării/eseului/referatului/cercetării
manifestare ştiinţifică organizată la trebuie să corespundă cel puțin uneia dintre
nivel local/universitar, naţional sau disciplinele prevăzute în Planul de învățământ al
international sau un eseu/referat/ Programului de formare psihopedagogică pe care îl
cercetare proprie (8-10 pagini). absolvă

Decan,
Prof.univ.dr.Virgil Frunză