Sunteți pe pagina 1din 2

CERINTE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN I/III SEMESTRUL I

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ


(IFRS)
a) Pornind de la balanța de verificare elaborată în cadrul modulului Contabilitate financiară întocmiți,
conform IAS 1, situațiile financiare: Situația poziției financiare, Situația rezultatului global,
Situația fluxurilor de numerar, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Note (care cuprind un
sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații);

b) Entitatea dorește să aplice referențialul IAS/IFRS. În vederea retratării situațiilor financiare trebuie
să efectueze următoarele ajustări (conform IFRS 1, IAS 12 și alte IAS/IFRS uri menționate la
fiecare din tranzacțiile următoare):
1. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima o valoare reziduală care va fi
luată în considerare pentru determinarea valorii amortizabile (conform IAS 16);
2. Pentru mobila care a fost achiziționată (în valoare de peste 2.500 lei) se va înregistra o
modificare de estimare contabilă generată de modificarea duratei de viață utilă (conform IAS
8);
3. Laptopul care a fost achiziționat cu valoarea de intrare sub limita de 2.500 lei este reclasificat
în categoria imobilizarilor corporale (conform IAS 16); Se va estima o valoare reziduală și o
durată de viață utilă pentru calculul amortizării (conform IAS 16);
4. În luna noiembrie hala de producție a îndeplinit condițiile pentru a fi clasificată ca activ deținut
în vederea vânzării. Se va estima valoarea justă și cheltuielile generate de vânzare astfel încât
în urma transferului să rezulte o pierdere din evaluare (conform IFRS 5. De asemenea, se vor
analiza și justifica îndeplinirea criteriilor de recunoaştere pentru ca activul să poaă fi clasificat
drept activ deţinut în vederea vânzării;
5. Entitatea trebuie să derecunoască o parte din activele necorporale pentru că nu îndeplinesc
criteriile de recunoaștere din IAS 38. Valoarea cu care activele necorporale trebuiesc ajustate
este de 70% din valoarea lor inițială (conform IAS 38);
6. Entitatea trebuie să recunoască un provizion pentru protejarea mediului înconjurător în valoare
de 50.000 lei (conform IAS 37);
7. Pentru utilajul de producție achiziționat din China există o ajustare pentru depreciere în valoare
de 10% din costul acestuia nerecunoscută în contabilitate ca urmare a aplicării OMFP
1802/2014. În vederea calculului ajustării pentru depreciere se va determina valoarea
recuperabilă (se vor estima încasările nete de numerar din utilizarea activului; se vor estima
ieșirile de numerar din folosirea activului; se va justifica alegerea rate de actualizare folosite)
(conform IAS 36);
8. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia inventarierii,
aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%. Conform noilor
condiții existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile nete această ajustare nu trebuia
înregistrată în contabilitate.

c) Se calculează impozitul amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12);

d) Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS (conform IAS 1);

e) Se va prezenta un extras din politicile contabile privind imobilizările corporale și stocurile (conform
IAS 16, IAS 36, IFRS 5 și IAS 2);

f) Alegeți un IAS/IFRS din cele studiate și prezentați, cu exemplificări, principalele diferențe existente
între acesta și cerințele specifice existente în reglementarea contabilă utilizată la nivel național
(OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare).
Conditii generale de promovabilitate:

Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens, trebuie sa
cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului in care a
raspuns cerintelor.
Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.
Se va printa pe cat posibil fata-verso.
Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si
informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.
Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).
Tranzactiile vor fi prezentate intr-un Registru jurnal.