Sunteți pe pagina 1din 22

TEMA 1.

CONTABILITATEA
FINANCIARĂ - DEFINIRE
ȘI OBIECTIVE

Autor: Lilia GRIGOROI,


dr., conf. univ., ASEM

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 1
Autor Lilia GRIGOROI
CONTABILITATEA FINANCIARĂ -
DEFINIRE ȘI OBIECTIVE
1.1. Introducere în contabilitatea internațională.
1.2. Normalizare, armonizare și convergența contabilă
internațională.
1.3. Repere istorice și rolul organismului contabil
internațional (IASB).
1.4. Poziția Republicii Moldova în cadrul armonizării și
convergenței contabile internaționale.
Contabilitate financiară conform IFRS.
01.03.2018 2
Autor Lilia GRIGOROI
1.2. Normalizare, armonizare și
convergența contabilă
internațională

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 3
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Normalizarea contabilă este un
proces de elaborare și aplicare de norme,
reguli și principii, în același spațiu geopolitic,
care are ca obiectiv final obținerea de
informații contabile omogene, deci
comparabile.
Contabilitate financiară conform IFRS.
01.03.2018 4
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Cu alte cuvinte este necesar a stabili obiectivele, a unifica
terminologia și a lua în considerare opiniile profesiei contabile
care nu are putere legislativă.
Normalizarea contabilității reprezintă o caracteristică a
economiei moderne, scopurile ei fiind multiple, urmărind în
principal ca modul de prezentare a informațiilor prin situațiile
financiare anuale să fie echivalent de la o întreprindere la alta,
contribuind astfel la asigurarea inteligibilității și
comparabilității situațiilor financiare.
Contabilitate financiară conform IFRS.
01.03.2018 5
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
În majoritatea țârilor contabilitatea este supusă procesului de
normalizare. Procesul de normalizare contabilă își are originea în
perioada medievală, când au apărut primele coduri referitoare la
activitatea comercială. Codul de comerț sau Codul Savary din Franța pot
fi elocvente în acest sens. Cu toate acestea, „rădăcinile‖ dezvoltării
normalizării contabile le regăsim în primele decenii ale secolului al XX-
lea.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 6
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
O contabilitate normalizată permite întreprinderii să dispună:
 de o memorie ordonată a faptelor, operațiilor, rezultatelor și
situațiilor, pentru:
• a realiza comparații între perioade succesive și între întreprinderi ale
aceluiași sector de activitate;
• a pregăti acțiuni viitoare, plecând de la evenimente trecute;
• a îndeplini obligațiile sale, vizavi de diferitele categorii de terți
(asociați, puterea publică, creditori, investitori, salariați tec)
 de un instrument de comunicare caracterizat printrun limbaj
inteligibil.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 7
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Rezultatul procesului de normalizare contabilă sunt normele
contabile (reglementările contabile), care vor trebui recunoscute, în
primul rând, din punct de vedere social pentru aplicarea cu succes în
practică a acestora.
Un factor important în acest sens îl reprezintă culturile
naționale, deoarece fiecare stat percepe în mod diferit caracterul și
conținutul, atât al normelor contabile cât și al informațiilor furnizate
de acestea.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 8
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Modul de aplicare al acestor norme contabile (reglementări contabile),
chiar și identice din punct de vedere al conținutului și modului de prezentare
a informațiilor contabile, a determinat crearea următoarelor tipuri de
normalizare contabilă:
normalizarea legală sau reglementară, în care produsele acestui proces
sunt aplicate în practică prin intermediul legislației naționale a fiecărui stat;
normalizarea profesională, în care acestea sunt aplicate în practică prin
intermediul profesiei contabile, iar prin aceasta la restul utilizatorilor.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 9
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența contabilă internațională

Normalizare Normalizare
contabilă contabilă
regională internațională

se realizează prin
se realizează Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară
prin Directivele CEE
(IAS + IFRS)

Directiva 2013/34/UE a Parlamentului


European și a Consiliului din 26 iunie 2013
privind situațiile financiare anuale, situațiile
financiare consolidate și rapoartele conexe ale
anumitor tipuri de întreprinderi

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 10
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Spre deosebire de normalizarea contabilă, care constă în
elaborarea și aplicarea de norme contabile la un anumit nivel,
național, regional sau internațional, armonizarea
internațională contabilă se referă la alinierea normelor
contabile la normele contabile recunoscute pe plan
internațional. Armonizarea contabilă internațională împiedică
adâncirea rupturii dintre țâri, furnizând un teren comun de
înțelegere.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 11
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
În Republica Moldova reperele programului de armonizare contabilă au fost:
• Hotărârea Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a
contabilității și auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014”, cu completările și modificările
efectuate prin Hotărârea Guvernului nr.717 din 10.08.2010

• Hotărârea Guvernului nr. 238 din 29.02.2008 „Privind aplicarea Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova”, cu modificările şi completările efectuate
prin Hotărârea Guvernului nr. 341 din 03.05.2010

• Recomandări metodice privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la


Standardele Internaţionale de Raportare Financiară”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 69 din 17.09.2009, cu modificările şi completările efectuate prin ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 101 din 04.08.2010

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 12
Autor Lilia GRIGOROI
Normalizare, armonizare și convergența
contabilă internațională
Organismele naționale și internaționale de profil, își concentrează eforturile
pe o treaptă superioară, aceea a convergenței contabile, între referențialul
contabil internațional, elaborat de Consiliul pentru Standardele Internaționale de
Contabilitate (IASB) și fundamentat pe Standardele Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS), respectiv cel american ghidat de Standardele de Contabilitate
Financiară (FAS) promulgate de Consiliul pentru Standardele de Contabilitate
Financiară (FASB) din Statele Unite și cel european, trasat de către directivele
europene specifice.

Folosirea termenului de convergență contabilă pare a fi mai potrivită pentru a pune


în evidentă tendințele actuale în materie de standardizare contabilă, cu atât mai
mult cu cât acest concept exprimă , din punct de vedere etimologic, acțiunea de
„îndreptare spre același punct, spre același scop”.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 13
Autor Lilia GRIGOROI
1.3. Repere istorice și rolul
organismului contabil
internațional (IASB)

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 14
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS

Fundația IFRS (fondată în martie, 2001)

Elementele Fundației IFRS


1. Adunarea administratorilor (trustees)
2. Organismul de reglementare propriu-zis, IASB
3. Un comitet de interpretare (IFRIC)
4. Un consiliu consultativ (IASAC)

www.ifrs.org

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 15
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS
Fundația IFRS este o organizație independentă, non-profit din sectorul privat
care lucrează în interes public. Obiectivele sale principale sunt:

• Să elaboreze un set unic de standardele internaționale de raportare


financiară (IFRS) de înaltă calitate, ușor de înțeles, executorii și acceptate la
nivel global, prin intermediul comitetului său de elaborare standardelor, IASB;

• Să promoveze utilizarea și aplicarea riguroasă a acestor standarde;

• De a ține seama de nevoile de raportare financiară ale economiilor


emergente și entităților mici și mijlocii (IMM-uri);

• Să promoveze și să faciliteze adoptarea IFRS-urilor, fiind standarde și


interpretări emise de IASB, prin convergența standardelor de contabilitate
naționale și IFRS.
Contabilitate financiară conform IFRS.
01.03.2018 16
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS

IFRS-urile sunt elaborate printr-un proces de consultare internațională, așa-numitul


"proces echitabil", ce prevede implicarea persoanelor interesate și organizațiilor din
întreaga lume.

Procesul echitabil cuprinde șase etape, astfel încât administratorii au posibilitatea de


a se asigura de respectarea conformității la diferite etape prin:
Stabilirea planului de lucru
Planificarea proiectului
Elaborarea și publicarea proiectului pentru discuții
Elaborarea și publicarea proiectului de standard
Elaborarea și publicarea standardului
Acțiuni după emiterea standardului

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 17
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-urile) sunt


standardele și interpretările emise de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Contabilitate (IASB). Acestea includ:

(a) Standarde Internaționale de Raportare Financiară


(b)Standarde Internaționale de Contabilitate;
(c)Interpretări IFRIC
(d)Interpretări SIC

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 18
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS

Mai multe detalii privind activitatea consiliului pot fi


accesate urmând linkul:
http://www.ifrs.org/The-
organisation/Documents/WhoWeAre_JAN-2014_ENG.PDF

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 19
Autor Lilia GRIGOROI
APLICAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARĂ IN R. MOLDOVA

Entitatea de interes Entităţile care aplică sistemul În cazul în care prevederile S.N.C.
şi ale altor acte normative
public ţine contabil complet în partidă dublă,
altele decît instituţiile publice şi elaborate şi adoptate nu stabilesc
contabilitatea şi entităţile de interes public ţin
contabilitatea şi întocmesc
unele reglementări prevăzute în
IFRS, entitatea este încurajată să
întocmeşte situațiile situațiile financiare în baza IFRS aplice prevederile IFRS pînă la
sau S.N.C., conform politicii de acceptarea lor de Guvernul
financiare conform contabilitate (Legea contabilității, Republicii Moldova (Legea
IFRS (Legea contabilității, art.4). art.4). contabilității, art.4)..

entitate de interes public – entitate care are importanţă deosebită pentru public datorită domeniului
(tipului) de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de
asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de
Valori a Republicii Moldova.

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 20
Autor Lilia GRIGOROI
Activitatea Consiliului pentru IFRS

Conform pct. 6.5 al Acordului de renunţare la dreptul de autor


pe un teritoriu limitat încheiat cu Fundaţia IFRS, plasarea
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pe
pagina web a Ministerului Finanţelor permite utilizatorilor
doar citirea acestora, fără dreptul de a fi modificate.

http://mf.gov.md/actnorm/contabil/standartraport

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 21
Autor Lilia GRIGOROI
1.4. Poziția Republicii Moldova în
cadrul armonizării și convergenței
contabile internaționale
(Lucrul individual)

Contabilitate financiară conform IFRS.


01.03.2018 22
Autor Lilia GRIGOROI