Sunteți pe pagina 1din 10

Avizat,

Director

Avizat,
Şef catedră

DENUMIREA OPŢIONALULUI:
La grammaire enchantée
(Gramatica încântătoare)
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
TIPUL OPȚIONALULUI: Integrat (limba franceză/ informatică/ TIC)
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr. 7, Mediaș
CLASELE: a VI-a A şi a VI-a B
NUMĂR ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1
ANI ŞCOLARI 2017 – 2018, 2018 – 2019
DURATA OPȚIONALULI: 2 ani
PROFESOR: Dan Dumitru Moldovan
ARGUMENT

Cursul opţional de limba franceză L’exploitation de l’image (Exploatarea imaginii) îşi


propune dezvoltarea competenţelor de comunicare atât orală cât şi scrisă, într-un mod atractiv,
adaptat vârstei şi nivelului de cunoştinţe al elevilor, având ca resurse materiale o gamă bogată
de imagini, pliante, casete audio şi video autentice, toate fiind exploatate prin intermediul
calculatorului.
Cursul opţional cuprinde două capitole conform celor două semestre ale anului scolar:
1. Moi et les autres
2. Connaître les manières de vivre des français
Capitolele in discuţie au fost grupate potrivit programei şcolare pornindu-se de la
ideea că, de fapt, comunicarea este cea care stă la baza relaţiior interpersonale, atât de
importante pentru socializarea individului, integrarea lui în comunitate. Aptitudinile şi
competenţele lingvistice vizate vor fi valorizate prin actele de limbaj care ţin atât de individul
văzut în unicitatea lui cât şi de relaţiile lui cu exteriorul, fapt care ne directionează către
nevoia de comunicare cu ceilalti.
Exerciţiile de descriere, exerciţiile de imaginare de situaţii, pe baza de imagini,
exerciţiile de vizualizare şi comentare de fragmente video pun accentul atât pe facilitarea
achiziţionării competenţelor de comunicare cât şi pe dezvoltarea competenţelor culturale şi
intelectuale.
Un loc privilegiat îl ocupa interesul pentru receptarea si exprimarea scrisă, competenţe
care vor fi dobândite şi dezvoltate prin diverse exerciţii de redactare de articole, postere,
broşuri, pliante informative, toate făcute cu ajutorul calculatorului, folosind atând componente
de bază ale acestuia (Paint, Word, Publisher, Notepad, Power Point) cât şi instrumente on-line
(diverse pad-uri educaţionale – www.typewith.me, site-urile de specialitate www.tv5.fr,
www.photolangage.com, www.edufle.net)
Jocurile didactice, precum şi celelalte procedee şi tehnici de învăţare modernă, lucrul
cu calculatorul, explicaţiile însoţite de materiale video/ audio vor crea în spatiul de lucru o
atmosferă adecvată învăţării limbii franceze într-o manieră atractivă şi eficientă în acelaşi
timp, bazată pe o bună cunoaştere a unor noi tehnici de motivare a elevului.
COMPETENŢE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi de exprimare orală


2. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare a mesajului scris
3. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare orală


1.1. Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat clar şi rar
1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale,
articulat(e) clar
1.3. Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


2.1. Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală
2.2. Prezentarea, în propoziţii simple, de oameni, locuri, activităţi

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris


3.1. Recunoaşterea temei unui text, pe bază de titlu şi / sau imagini însoţitoare
3.2. Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei sarcini de lucru simple

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă


4.1. Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă pentru situaţii uzuale
4.2. Completarea de formulare cu date şi informaţii personale

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1. Exerciţii de descriere orală pe baza de imagini


2. Exerciţii de citire pe roluri
3. Exerciţii de completare a textelor însoţite de imagini
4. Minidialoguri
5. Realizarea de instrucţiuni scrise pornind de la broşuri, pliante, hărţi, planuri date în
prealabil
6. Completarea de formulare cu date şi informaţii personale
7. Realizarea unor corespondente între imagini şi elemente de vocabular
8. Redactarea de texte pe o tema dată de o imagine anume sau o înregistrare video /
audio
9. Jocuri didactice
10. Redactarea de articole cu paşi daţi
11. Crearea unei publicităţi după model dat
12. Imaginarea unei poveşti pornind de la imagini precise
13. Exerciţii de ordonare în ordinea logică a desfăşurării unor evenimente
14. Exerciţii de deducere a conţinutului unui text pornind de la imagini
15. Proiecte de grup

METODE SI TEHNICI DE INVATARE

1. Învăţarea prin cooperare


2. Ciorchinele - pentru conţinuturi lingvistice
3. Lectura imaginii – ciorchinele (pentru exprimarea liberă şi redactare)
4. Gândiţi / Lucraţi în perechi / Comunicaţi
7. Căutarea de idei
8. Câte litere atâtea cuvinte
9. Jocul de rol
10. Jocuri didactice: transmiterea de informaţii, blazonul, jocul celor şapte familii,
lupta navală, cuvinte pereche, interviul telefonic, nici da nici nu

LISTA DE CONŢINUTURI
I. ORGANIZAREA TEMATICĂ

1. Universul personal: - îmbrăcăminte, cumpărături, gusturi, preferinţe


2. Mediul inconjurator: - plante şi animale
3. Oameni si locuri: - obiective turistice şi culturale, diversitatea spaţiului francofon
4. Obiceiuri si traditii: - sărbătorile tradiţionale şi de familie
5. Incursiuni în lumea artei: personaje îndragite din B.D., literatura pentru copii,
cinematografie
6. Cultura si civilizatie: teatru, opera, cinema, spectacole, activităţi din timpul liber al
francezilor, jocuri specifice, gastronomia din regiunile Franţei, moduri de trai în Franta

II. ACTE DE LIMBAJ

1. A compara calităţi
2. A exprima preferinţe
3. A cere şi a da indicaţii de orientare
4. A situa în timp, a relata activităţi ( la prezent, trecut şi viitor)
5. A cere şi a da informaţii practice ( de timp, de loc)
6. A exprima sentimente
7. A exprima cantitatea
8. A descrie un personaj

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

S1. Înţelegerea unor mesaje transmise prin


1. Dezvoltarea capacităţii de receptare şi intermediul textelor şi melodiilor propuse
utilizarea mesajelor orale/ scrise; S2. Desprinderea sensului global a unui
mesaj audiat/ vizionat
S3 Reproducerea unor mesaje limitate ca
întindere
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
S4. Traducerea unor scurte comunicări (pentru
orală şi scrisă în limba franceză;
nota maximă elevii vor fi capabili să traducă un
text literar/ versurile unui cântec la prima
vedere, să traducă un scurt dialog)
RESURSE MATERIALE
 Informaţionale: Laboratorul AeL, Suport audio; Suport video; Dicţionar francez–
român, român – francez; Reviste şi alte documente autentice.
 Umane: Profesorul de limba franceză, elevii
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Probe scrise; - 1/sem.


Probe orale ( întrebări/ răspunsuri/ chestionare pe marginea textelor studiate); - periodic.
Teste grilă; - 1/sem.
Observare sistematică. – mereu
Portofoliul on-line – la sfârşit de semestru

BIBLIOGRAFIE:

 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare de limbă franceză, clasele a


III a - a VIII a, CNC, 2001
 Ghid de evaluare-limbi moderne, Editura Aramis, Bucureşti 2001
 Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer,
Conseil de l’Europe, Division des Politiques Linguistique Strasbourg, Didier, Paris,
2001.
 Cavalla Cristelle, Crozier Elsa, Émotions-Sentiments, A2-B1, Grenoble, PUG, 2005
 Blanche Patrick, À tour de rôle, Clé International, Paris, 2001
 Debrenne Michèle, Le commentaire d’image, 2003
 Weiss, François, Jeux et activités communicatives en classe de langues, Hachette,
1989
 René Bourgeois, Simone Eurin, La France des régions, Presses Universitaires de
Grenoble, PUG, 2001
 Roselyne Roesch, Rosalba Rolle-Harold, Écouter et comprendre, La France au
quotidien, Presses Universitaires de Grenoble, PUG, 2009

SITOGRAFIE
 Le plus complexe site de FLE : http://www.lepointdufle.net/chansons.htm
 Le photolanguage: www.photolangage.com
 CIEP : le site du Centre International d'Etudes pédagogiques : http://www.ciep.fr/
 Le portail pour l'enseignement du FLE : http://www.franc-parler.org/
 Le site animé par l'Espace Universitaire Albert Camus : http://www.fle.fr/
 L’espace pédagogique FLE, Par François Mangenot :
http://www.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/index.html
 Ressources, actualité, activités en ligne:
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=1&rubrique=42
 L’outil pedagogique : http://www.typewith.me
 La télévision nationale de France : http://www.tv5.fr
 Travailler les bases du français phonétique : http://phonetique.free.fr/
 Lexique : http://lexiquefle.free.fr/
www.edufle.net/
 Découvrir le langage du quotidien. GABFLE: http://gabfle.blogspot.com/
 S'entraîner à la compréhension. RFI - Test de connaissance du français :
http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/080/questionnaire_127.asp
 RFI. Les exercices d’écoute:
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/accueil_exercice_ecoute.asp
 Le Point du FLE. Compréhension orale : http://www.lepointdufle.net/audio.htm
 Littérature audio. Œuvres lues : http://www.litteratureaudio.com/
Planificarea calendaristică

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de învăţare CS Conţinuturi detaliate Nr. Săpt. Obs.


crt. ore
1. Prezentarea opţionalului 1h S1

2. Prezentarea blogului cursului – 1h S2


noţiuni minimale de utilizare şi
accesare a blogului
http://lewebpedagogique.com/lalect
uredelimage/

3. Universul personal 1.1,1.2 *Îmbrăcăminte, cumpărături, 4h S3 –


2.1,2.2 gusturi, preferinţe – imagini S6
detaliate
2.1,3.2 *A compara calităţi, a exprima
preferinţe – exerciţii
interactive pe
http://www.lepointdufle.net/au
dio.htm

4. Mediul inconjurator 1.1,1.4 *Plante şi animale, protejarea 4h S7 -


2.1,3.2 naturii – imagini detaliate S10
*A cere şi a da indicaţii de
orientare – exerciţii interactive
pe http://www.u-
grenoble3.fr/espace_pedagogiq
ue/index.html

5. Oameni si locuri 1.2,1.4 *Obiective turistice şi 3h S11 –


2.1,3.1 culturale, diversitatea spaţiului S13
francofon – exerciţii
interactive pe http://www.tv5.fr

6. Recapitulare 1h S14
*Sărbătorile tradiţionale şi de
7. Obiceiuri si traditii (I) 1.1,1.3 familie 4h S15 –
2.1,2.4 *A situa în timp, a relata S18
activităţi ( la prezent, trecut şi
viitor) – exerciţii interactive pe
http://www.tv5.fr

SEMESTRUL al II-lea
Nr. Unitatea de învăţare CS Conţinuturi detaliate Nr. Săpt. Obs.
crt. ore

1. Obiceiuri si traditii (II) 1.1,1.3 *Gastronomia franceză, 6h S1 –


2.1,2.4 dansuri specifice – ascultare S6
activă http://www.tv5.fr,
http://youtube.com
*A cere şi a da informaţii
practice (de timp, de loc) –
exerciţii interactive pe
http://www.lepointdufle.net/

2. Incursiuni în lumea artei 1.2,1.3 *Personaje îndragite din B.D., 6h S7 –


2.1,2.2, literatura pentru copii, S12
3.1 cinematografie – imagini
detaliate
A exprima sentimente, a
exprima cantitatea – exerciţii
interactive pe
http://gabfle.blogspot.com/

3. Cultură şi civilizaţie franceză în *Teatru, opera, cinema, 5h S13 –


imagini spectacole, activităţi din timpul S17
liber al francezilor, jocuri
specifice, moduri de trai în
Franţa – imagini detaliate
*A descrie un personaj –
4. Evaluare finală exerciţii pe http://www.tv5.fr 1h S18