Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educatiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Directia Generala Invatamant Cahul


Liceul Teoretic “M.Eminescu”, s.Crihana Veche, r.Cahul
Catedra stiinte socio-umane, limbi si comunicare.

Aprobat Coordonat
Directorul Liceului____________ Director-adjunct____________

PROIECT DE LUNGA DURATA


LA ISTORIA ROMANILOR SI UNIVERSALA, anul de studii 2017-2018

Statutul disciplinei Arria curriculară Clasa Nr.de unităţi de Nr de ore pe an


conţinut
Disciplină Ştiinţe socio-umane a VII-a 8 66
obligatorie

Proiectul a fost elaborate conform curriculumului disciplinar la istorie. Discutat, aprobat la sedinţa catedrei
Manual utilizat: D.Dragnev, C.Draghemberg, I.Ojog Nr._____,din_________________

“Istoria universală/ românilor “, cl. a VII-a. Managerul catedrei____________


Unitatea de Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi Resurse procedurale Data Nr.de Observaţii
învăţare ore
1.Europa la -Intelegerea si 1.Explicarea 1.Introducere in cursul Evaluare 1
inceputul epocii utilizarea adecvata a termenilor istorici cu de istorie moderna semiobiectiva
moderne limbajului de referire la epoca Evaluare initiala Exercitii de incadrare
9 ore specialitate. modena. 2.Europa la inceputul a termenilor in 1
2.Utilizarea epocii moderne. contexte istorice;
-Intelegerea si
termenilor istorici in 3.Anglia de la Cercetarea 1
reprezentarea
caracterizarea absolutism la monarhie informatiilor oferite
timpului si a evenimentelor istorice parlamentara. de harta istorica;
spatiului istoric. din epoca moderna. 4.Anglia in sec . al XVIII- Cercetarea 1
-Determinarea 3.Utilizarea axelor lea. impartasita
relatiilor de cronologice in Inceputul revolutiei Elaborarea
cauzalitate si descrierea industriale. comunicarilor orale si
schimbare in istorie. evenimentelor 5.Franta in secolele XVII- scrise; 1
istorice. XVIII. Construirea axelor
4.Descrierea unui Absolutismul francez. cronologice;
eveniment in baza 6.Noi centre ale puterii Completarea 1
hartii. politice in Europa. schemelor si
5.Identificarea Absolutismul luminat. tabelelor;
schimbarilor vizibile in 7.Europa de Sud-Est in Completarea hartilor 1
istoria moderna si sec.XVII-XVIII. mute;
cauzele acestora. 8.Prima revolutie Argumentarea 1
americana. Citirea si discutia
Formarea SUA. ghidata;
9.Sinteza: Elemente noi Tehnica SWOT 1
in viata politica a
Europei. Realizarea unui
portofoliu cu
materiale ce tin de
subiectul ales.
2.Economie, -Intelegerea si 1.Utilizarea 1.Introducere in studiul Exercitii de selectare 1
societate si utilizarea adecvata a termenilor istorici in istoriei moderne a a anumitor
politica in limbajului de caracterizarea romanilor. informatii;
TarileRomane. specialitate. evenimentelor istorice 2.Economie si societate Completarea 1
7 ore din epoca moderna. (mij.sec. al XVII-lea- schemelor;
-Aprecierea critica si 2.Comentarea 1711/1716). Cercetarea
obiectiva a situatiilor, 3.Viata politica in Tarile documentelor; 1
situatiilor, faptelor si evenimentelor si Romane la mij.sec. al Exercitii de
proceselor istorice. activitatii XVII-lea. comparare a modului
-Manifestarea personalitatilor istoriei 4.Moldova si de viata si organizare 1
moderne. Tara Romaneasca la la diferite popoare
atitudinii pozitive
3. Manifestarea rascrucea din perioada
fata de impactul
atitudinii pozitive sec.XVII-XVIII. moderna;
evenimentrelor 5. Regimul dominatiei Cercetarea 1
fata de impactul
istorice asupra habsburgice in fotografiilor;
evenimentrelor
societatii Transilvania, Banat si Analiza informatiei;
istorice asupra
Oltenia. Comentarea
societatii.
6.Sinteza: Aparitia actiunilor diferitor 1
elementelor personalitati istorice;
modernizarii in spatiul Diagrama Venn;
romanesc. Legatura acuza-efect; 1
7.Evaluare sumativa. Alcatuirea
comunicarilor scrise.
3.Revoluti a -Cunoasterea si 1.Comentarea 1.Analiza evaluarilor. Exercitii de colectare 1
franceza. interpretarea informatiei din sursele Inceputul revolutiei a mai multor surse
Congresul de la surselor istorice. istorice. franceze. istorice la unul si
Viena. - Determinarea 2.Selectarea surselor Prima republica acelasi subiect;
“Sfanta pentru studierea unui franceza. Comentarea diferitor
relatiilor de
Alianta.” eveniment din istoria Faza radicala a revolutie. interpretari ale unor 1
cauzalitate si
moderna. 2.Faza finala a revolutiei evenimente istorice
5 ore schimbare in istorie. 3. Identificarea franceze. Directoratul. si actiuni ale 1
-Formarea schimbarilor vizibile in 3.Consulatul. Primul oamenilor din
comportamentelor istoria moderna si Imperiu francez. perioada moderna;
democratice si cauzele acestora. Apogeul, declinul si Exercitii de extragere
valorilor general- 4.Exprimarea clara si caderea Imperiului a esentialului dintr-
argumentata a opiniei francez. un text istoric; 1
umane.
proprii privind 4.Congresul de la Viena. Completarea unei
promovarea valorilor “Sfanta Alianta”. harti mute; 1
nationale si 5.Sinteza:Declaratia Alcatuirea unui dosar
universale. drepturilor omului si al drumului “istoric”
cetateanului. parcurs de
documentul cercetat

4.Spatiul -Intelegerea si 1.Utilizarea axelor 1.Viata economica si Prezentarea unor 1


romanesc la cronologice in sociala la rascrucea comunicari succinte
hotarul reprezentarea descrierea sec.XVIII-XIX. despre evolutia
sec.XVIII- timpului si a evenimentelor 2.Moldova si Tara poporului 1
-XIX. spatiului istoric. istorice. Romaneasca sub roman,culturii si
9 ore -Cunoasterea si 2.Descrierea unui regimul fanariot. civilizatiei lor,in baza
eveniment in baza 3.Principatele romane datelor si 2
interpretarea
hartii. in contextul politicii evenimentelor
surselor istorice.
3.Comentarea Marilor Puteri. istorice;
-Determinarea informatiei din sursele 4.Viata politica in Tarile 1
relatiilor de istorice. Romane. Completarea
cauzalitate si 4.Identificarea Supplex Libellus schemei;
schimbare in istorie. schimbarilor vizibile in Valachorum. Discutii gidate;
-Aprecierea critica si istoria moderna si 5.Situatia politica a Argumentarea; 1
obiectiva a cauzele acestora. Moldovei si Tarii
situatiilor,faptelor si 4.Identificarea Romanesti (1798-1812). Constructia axelor
proceselor istorice. schimbarilor vizibile 6.Pacea de la Bucuresti. cronologice; 1
-Formarea din istoria moderna si Anul 1812 in istoria
cauzele acestora. romanilor. Exercitii de tip
comportamentelor
7.Sinteza:Consecintele legatura cauza-efect; 1
democratice si
razboaielor ruso-austro Interpretarea
valorilor general- –turce pentru Tarile izvoarelor istorice;
umane. Romane. Portofoliu la unul din
subiectele unitatii sau
8.Evaluare sumativa. alte probleme 1
apropiate acestora;

5.Civilizatia -Intelegerea si 1.Explicarea 1.Analiza evaluarilor. Exercitii de incadrare 1


industriala. utilizarea adecvata a termenilor istorici cu Civilizatia industriala in a termenilor in
limbajului de referire la epoca prima jum. a sec. al contexte istorice;
9 ore specialitate. modena. XIX-lea. Exercitii de tip
2.Utilizarea 2.Anglia in anii 1815- lagatura cauza-efect; 1
- Determinarea
termenilor istorici in 1850. Prezentarea unei
relatiilor de
caracterizarea 3.Franta sub regimul excursii imaginare 1
cauzalitate si evenimentelor istorice restauratiei si al tematice;
schimbare in istorie. din epoca moderna. monarhiei din iulie.
-Manifestarea 3. Identificarea 4.Statele Germane intre Citirea si discutii 1
atitudinii pozitive schimbarilor vizibile in 1815 si 1847. ghidata;
fata de impactul istoria moderna si Imperiul Habsburgic. Argumentarea;
evenimentrelor cauzele acestora. Sistemul lui Metternich.
istorice asupra 4. Manifestarea 5.Imperiul Rus in prima Pregatirea planului 1
societatii. atitudinii pozitive jum. unei dezbateri;
fata de impactul sec.al XIX-lea.
evenimentrelor 6. Miscarea de eliberare Completarea 1
nationala din Europa de schemelor si
istorice asupra
Sud-Est. tabelelor la subiecte
societatii.
7.SUA in prima jum. a diferite; 1
sec. al Construirea axelor
XIX-lea. cronologice;
8.Civilizatia Asiei. Comentarea 1
Civilizatia Africii. schimbarilor si a
9.Sinteza: cauzelor acestora; 1
Particularitatile Exprimarea si
dezvoltarii statelor argumentarea
lumii in epoca opiniilor.
industrializarii intense.

6.Sociatetea -Intelegerea si 1.Descrierea unui 1.Rascoala de la 1821 Prezentarea unei 1


Romaneasca reprezentarea eveniment in baza condusa de Tudor excursii imaginare
In prima timpului si a hartii. Vladimirescu. tematice pe harta,in
jumatate a spatiului istoric. 2. Comentarea 2.Regulamentele baza unui traseu 1
sec.XIX. informatiei din sursele Organice in Moldova si intocmit din timp;
-Cunoasterea si
istorice. Tara Romaneasca. Construirea si
interpretarea
6 ore 3. Selectarea surselor 3.Domniile compararea axelor 1
surselor istorice. pentru studierea unui Regulamentare in cronologice;
-Aprecierea critica si eveniment din istoria Moldova si Tara Exercitii de
obiectiva a moderna. Romaneasca. comparare a modului
situatiilor, faptelor si 4. Identificarea 4.Transilvania, Banatul, de viata si organizare 1
proceselor istorice. schimbarilor vizibile in Bucovina si Dobrogea la diferite popoare
istoria moderna si sub dominatie straina. din perioada
cauzele acestora. 5.Sinteza:Afirmarea moderna; 1
modernizarii in spatiul Realizarea unui
romanesc. poster privind rolul
marilor schimbari din
6.Evaluare sumativa. societatea 1
romaneasca.
7.Economia si -Intelegerea si 1.Explicarea 1.Analiza evaluarilor. Brainstorming oral si 1
societatea din termenilor istorici cu Administrarea scris;
Basarabia in utilizarea adecvata a referire la epoca Basarabiei si teritoriilor GPP;
prima jum. limbajului de modena. din stanga Nistrului. Cecetarea;
a sec.XIX-lea. specialitate. 2.Selectarea surselor 2.Economia Basarabiei Selectarea 1
Primavara -Cunoasterea si pentru studierea unui si a teritoriilor din esentialului dintr-o
popoarelor. eveniment din istoria stanga Nistrului. sursa istorica;
interpretarea
moderna. 3.Societatea in Intocmirea unei 1
surselor istorice.
8 ore 3.Comentarea Basarabia si in teritoriile schieme pe baza
-Aprecierea critica situatiilor, din stanga Nistrului. materialului studiat;
si obiectiva a evenimentelor si 4.Revolutiile din 1848- 2
situatiilor, faptelor si activitatii 1849 din Europa. Tehnica “Bula dubla”
proceselor istorice. personalitatilor istoriei 5.Inceputurile revolutiei Exprimarea opiniilor 1
-Formarea moderne. de la 1848-1849 in Tarile cu argumentare;
4. Identificarea Romane. Comentarea diferitor
comportamentelor
schimbarilor vizibile in 6.Apogeul, sfarsitul si interpretari ale unor 1
democratice si
istoria moderna si importanta revolutiei. evenimente istorice
valorilor general- cauzele acestora. 7.Sinteza: Locul si actiuni ale 1
umane. 5.Exprimarea clara si revolutiilor burgheze in oamenilor din
argumentata a opiniei istoria umanitatii. perioada moderna;
proprii privind Realizarea unui
promovarea valorilor portofoliu.
nationale si universale

8.Cultura -Cunoasterea si 1.Comentarea 1.”Secolul Ratiunii”- Comentarea diferitor 1


nationala si interpretarea informatiei din sursele “Secolul Iluminismului”. interpretari ale unor
universala in surselor istorice. istorice. 2.Iluminismul in cultura. evenimente istorice 1
epoca -Manifestarea 2.Selectarea surselor Baroc si classicism. si actiuni ale
moderna. pentru studierea unui 3.Cultura in perioada oamenilor din 1
atitudinii pozitive
eveniment din istoria 1640-1850. perioada moderna;
fata de impactul
13 ore moderna. Tehnica si stiinta in GINELG;
evenimentrelor slujba omului. Asalt de idei;
3.Manifestarea
istorice asupra Oamenii de stiinta si
atitudinii pozitive
societatii. descoperirile lor. Analiza surselor
fata de impactul
-Formarea 4.Afirmarea ideilor istorice; 1
evenimentrelor
comportamentelor iluministe in cultura
istorice asupra
democratice si romaneasca. Prezentarea unor
societatii.
valorilor general- 5.Afirmarea ideilor comunicari succinte 1
4.Exprimarea clara si
umane. umaniste in literature cu referire la
argumentata a opiniei
romaneasca. subiectele discutate;
proprii privind
6.Invatamantul,tiparul si Exercitii de alcatuire 1
promovarea valorilor artele romanesti. a unui repertoriu de
nationale si universale 7.Viata cotidiana in surse istorice pentru 1
Tarile Romane la o anumita tema;
inceputul epocii Exercitii de
moderne. comparare a modului 1
8.Dezvoltarea culturii de viata si organizare
romanesti de la 1821 la diferite popoare
pana la 1848. din perioada 1
9.Cultura din Basarabia moderna;
si Transnistria sub
regimul tarist. Caracterizare in baza 1
10.Sinteza: unor algoritmi;
Afirmarea constiintei
nationale in operele Studiu de caz;
epocii moderne. 1
12.Evaluare finala. Agenda cu notite 1
13.Analiza evaluarilor. paralele. 1
14.Analiza rezultatelor Test sumativ
finale.