Sunteți pe pagina 1din 1

ACORDUL PARINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL

Subsemnatul(a), …………………………………………………………………, identificat prin C.I. seria......,


n u m ă r. . . . . . . . . . . . . , c u d o m i c i u l u i i n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , a d r e s a d e
email………………………………………, numar de telefon………………………………., părinte/tutore al
minorului ...................................................., identificat cu C.I. seria……… numar…….,
CNP…………………………, sunt de acord ca fiul/fiica mea să participe la FESTIVALUL TIMESHIFT, din
Bucuresti, locatia Romexpo, in perioada 20.07.2017 – 24.07.2017.
De asemenea, imi manifest acordul de a putea fi contactat in orice problema asociata cu
minorul…………………………………….

Data: Semnătura