Sunteți pe pagina 1din 12

GHID PRIVIND CIRCULATIA ANIMALELOR DE COMPANIE

(CÂINI, PISICI SI DIHORI DOMESTICI) ÎN SCOP


NECOMERCIAL, PROVENITE DIN TARI TERTE SI
DESTINATE INTRODUCERII ÎN UNIUNEA EUROPEANA

CÂINI

PISICI

DIHORI

ANSVSA

1
I. Introducere

Cerinţele sanitare veterinare care se aplică „animal de companie” înseamnă un animal din
circulaţiei animalelor de companie câini, pisici speciile enumerate în Anexa I la Reg. 576/2013 - partea
A : câini, pisici, dihori domestici şi partea B:nevertebrate
şi dihori domestici în scop necomercial au ca [cu excepția albinelor și bondarilor, care fac obiectul
obiectiv principal prevenirea răspândirii rabiei. articolului 8 din Directiva 92/65/CEE, și a moluștelor și
Rabia (Turbarea) este o boală infecţioasă crustaceelor, astfel cum sunt menționate, respectiv, la
virotică, produsă de un virus din familia articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctele (ii) și (iii) din
Directiva 2006/88/CE]
Rhabdiviridae, genul Lyssavirus. Boala se
caracterizează prin encefalomielită, exprimată -animale acvatice ornamentale, astfel cum sunt definite
clinic prin fenomene de excitaţie nervoasă la articolul 3 litera (k) din Directiva 2006/88/CE și
excluse din domeniul de aplicare al directivei respective
urmate de pareze şi paralizii care duc în mod
prin articolul 2 alineatul (1) litera (a) din directiva
constant la moarte. menționată
În condiţii naturale sunt receptive toate amfibieni
speciile de mamifere domestice şi sălbatice, reptile
inclusiv omul, indiferent de vârstă, sex, păsări: specimene de specii de păsări, altele decât cele
condiţii de întreţinere, anotimp. prevăzute la articolul 2 din Directiva 2009/158/CE
Prognosticul este foarte grav, toate mamifere: rozătoare și iepuri, cu excepția speciilor care
animalele bolnave de turbare sfârşiind prin sunt destinate producției alimentare și definite în cadrul
ordinului „lagomorfe” în anexa I la Regulamentul (CE)
moarte. nr. 853/2004 care își însoțește proprietarul sau o
Prevenirea turbării se realizează printr-un persoană autorizată în timpul circulației necomerciale și
complex de măsuri veterinare şi de care rămâne pe durata unei astfel de circulații
imunoprofilaxie, care la animale constau în necomerciale în responsabilitatea proprietarului sau a
persoanei autorizate;
vaccinarea preventivă şi de necesitate, iar la
om, numai de necesitate, după ce acesta este
muşcat de un animal ce ar putea fi suspectat ca
fiind purtător de virus rabic sau bolnav de
rabie.
Receptivitatea cea mai mare o au
carnivorele (în special câinele). Vectorii
naturali cei mai importanţi sunt carnivorele
sălbatice (vulpi, lupi), liliecii şi rozătoarele.
Modul de transmitere a bolii este prin
muşcătură, de către animalele turbate, bolnave,
sau aflate în ultima parte a perioadei de
incubaţie.

2
II. Cerinte sanitare veterinare privind introducerea
pe teritoriul Uniunii Europene a animalelor de
companie (câini, pisici si dihori domestici) provenite
din tari terte

Animalele de companie (câini, pisici şi


dihori domestici), în număr de maxim 5
exemplare, însoţite de proprietari sau de
persoana responsabilă în numele proprietarului
în scop necomercial, provenite din ţări terţe,
trebuie introduse pe teritoriul Uniunii
Europene numai printr-un Punct de intrare
călători (PIC) desemnat pentru controlul
veterinar al animalelor de companie.
Listele Punctelor de intrare călători
desemnate de statele membre ale Uniunii
Europene pentru controlul veterinar al
animalelor de companie sunt publicate pe web
site-ul Direcţiei Generale pentru Sănătate şi
Consumatori (DGSANCO) din cadrul
Comisiei Europene şi pot fi vizualizate
accesând link-ul :
Foto: http://www.drsfostersmith.com/product/prod_display.cfm?pcatid=19282&cmpid=01csent&ref=3665&subref=AA
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-
movement/eu-legislation/non-commercial-
non-eu/index_en.htm#travellers-entry-points

Punctele de intrare călători desemnate de Lista Punctelor de intrare desemnate din


România
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
şi datele de contact ale acestora
pentru Siguranţa Alimentelor pentru controlul
veterinar al animalelor de companie, în scop
necomercial sunt: Albiţa, Stamora-Moraviţa,
Halmeu şi Aeroportul Internaţional Henri
Coandă.

3
III. Controale veterinare ale animalelor de companie
(câini, pisici si dih ori domestici) din t ari terte
destinate introducerii în Uniunea Europeana

Animalele de companie (câini, pisici şi dihori


domestici) în număr de maxim 5 exemplare, însoţite de
proprietar sau de persoana responsabilă în numele
proprietarului, în scop necomercial, provenite dintr-o
ţară terţă, cu excepţia ţărilor Andora, Insulele Feroe,
Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia,
San Marino, Elveţia şi Statul Vatican vor fi supuse la
Punctul de intrare desemnat unui control documentar şi
de identitate efectuat de un medic veterinar oficial.
 În situaţia în care animalele de companie (câini,
pisici sau dihori domestici) provin dintr-o ţară terţă
cu o situaţie favorabilă a rabiei, menţionată în
Anexa II, partea 2 din Regulamentul (UE) nr.
577/2013, forma consolidată, acestea trebuie:
1. Animalele de companie din speciile enumerate în
partea A din anexa I a Regulamentului (UE) nr.
576/2013, se marchează prin implantarea unui
transponder sau cu un tatuaj lizibil în mod clar aplicat
înainte de 3 iulie 2011, care trebuie :
IMPORTANT! (a) să respecte standardul ISO 11784 și să aplice
tehnologia HDX sau FDX-B; și
Indiferent de numărul animalelor (b) să poată fi citite de un dispozitiv de citire
de companie, dacă acestea nu sunt compatibil cu standardul ISO 11785.
însoţite de proprietar sau de
persoana responsabilă în numele Dacă transponderul nu este conform cu cerințele
proprietarului (în cazul transportului menţionate, proprietarul sau persoana fizică
aerian fără ca proprietarul sau răspunzătoare de animalul de companie în numele
persoana responsabilă să fie în proprietarului trebuie să furnizeze mijloacele necesare
acelaşi avion) acestea trebuie să pentru citirea transponderului la momentul inspecției.
îndeplinească condiţiile pentru Animalul de companie trebuie identificat înainte să-i
importurile comerciale, în fie administrat un vaccin antirabic. Data de administrare
conformitate cu prevederile a vaccinului antirabic nu poate fi anterioară datei la care
Directivei Consiliului 92/65, forma microchip-ul este montat.
consolidată.

4
III. Controale veterinare ale animalelor de companie
(câini, pisici si dih ori domestici) din t ari terte
destinate introducerii în Uniunea Europeana

2. să fie însoţite de un certificat veterinar de sănătate  Dacă animalele de companie (câini, pisici
animală pentru circulația necomercială conform
modelului prevăzut în Anexa IV Partea 1 la
sau dihori do mestici) provin dintr-o ţară terţă
Regulamentul (UE) nr. 577/2013, care să certifice cu o situaţie nefavorabilă a rabiei şi care nu
faptul că o vaccinare antirabică valabilă a fost este menţionată în anexa II, partea 2 din
administrată animalului în cauză, în conformitate cu Regula mentul (UE) nr. 577/2013, forma
Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 şi dacă consolidată, acestea trebuie să fie:
animalul a făcut obiectul unor măsuri sanitare
preventive privind alte boli.
De asemenea, certificatul de sănătate mai sus
amintit, trebuie să fie însoţit de o declaraţie scrisă
menţionată la articolul 25 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) nr. 576/2013, semnată de
proprietar sau de persoana autorizată prin care se
confirmă faptul că circulaţia animalului de companie
în Uniune este de natură necomercială, al cărei model
se regăseşte în anexa IV, Partea 3, Secţiunea A şi B
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
577/2013 al Comisiei.
Vaccinarea antirabică sau revaccinarea, după caz,
trebuie să se efectueze în conformitate cu
recomandările producătorului. Pentru cele mai multe
vaccinuri se recomandă ca animalul de companie să
aibă vârsta de peste 12 săptămâni. 1. Animalele de companie din speciile enumerate în partea
Animalul trebuie să fie de identificat înainte ca A din anexa I a Regulamentului (UE) nr. 576/2013, se
vaccinul antirabic să fie administrat. Medicul veterinar marchează prin implantarea unui transponder sau cu un
tatuaj lizibil în mod clar aplicat înainte de 3 iulie 2011,
trebuie să menţioneze în certificatul de vaccinare
care trebuie :
ultima zi de valabilitate a vaccinului antirabic.
Data de administrare a vaccinului antirabic nu (a) să respecte standardul ISO 11784 și să aplice
poate fi anterioară datei la care microchip-ul este tehnologia HDX sau FDX-B; și
montat. (b) să poată fi citite de un dispozitiv de citire compatibil
Vaccinul antirabic trebuie administrat cu cel puţin cu standardul ISO 11785.
21 zile înainte de introducerea în Uniunea Europeană. Dacă transponderul nu este conform cu cerințele
Această perioadă de aşteptare nu se aplică la menţionate, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare
vaccinările de rapel în cazul în care vaccinul este de animalul de companie în numele proprietarului trebuie
administrat animalului de companie în cursul perioadei să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea
de valabilitate a vaccinului anterior. transponderului la momentul inspecției.
Animalul de companie trebuie identificat înainte să-i
fie administrat un vaccin antirabic. Data de administrare a
vaccinului antirabic nu poate fi anterioară datei la care
microchip-ul este montat.

5
III. Controale veterinare ale animalelor de companie
(câini, pisici si dih ori domestici) din t ari terte
destinate introducerii în Uniunea Europeana

2. să fie însoţite de un certificat veterinar de sănătate Certificatul veterinar este însoțit de


animală pentru circulația necomercială conform documente justificative sau de o copie
modelului prevăzut în Anexa IV Partea 1 la
certificată a respectivelor documente, în care
Regulamentul (UE) nr. 577/2013, care să certifice
faptul că o vaccinare antirabică valabilă a fost figurează datele privind identificarea
administrată animalului în cauză, în conformitate cu animalului, vaccinările acestuia și rezultatul
Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 şi dacă testului serologic. (după caz)
animalul a făcut obiectul unor măsuri sanitare Certificatul de sănătate este valabil timp
preventive privind alte boli. de 10 zile de la data emiterii de către
De asemenea, certificatul de sănătate mai sus
medicul veterinar oficial şi până la data
amintit, trebuie să fie însoţit de o declaraţie scrisă
menţionată la articolul 25 alineatul (3) din controalelor documentelor şi ale identităţii la
Regulamentul (UE) nr. 576/2013, semnată de Punctul de Intrare Călători.
proprietar sau de persoana autorizată prin care se
confirmă faptul că circulaţia animalului de companie
în Uniune este de natură necomercială, al cărei model
se regăseşte în anexa IV, Partea 3, Secţiunea A şi B
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
577/2013 al Comisiei.
3. să li se determine titrul de anticorpi antirabici,
titrul fiind de cel puţin 0,5 UI/ml, realizat pe un
eşantion prelevat de un veterinar autorizat la cel
puţin 30 de zile de la vaccinarea antirabică şi cu nu
mai puţin de 3 luni înainte de mişcarea
necomercială a animalului de companie.
Efectuarea titrării anticorpilor antirabici
postvaccinali se va realiza numai într-un laborator
autorizat în conformitate cu Decizia Consiliului nr.
2000/258/CE privind desemnarea unui institut specific
responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru
standardizarea testelor serologice de control al
eficacităţii vaccinurilor antirabice, forma consolidată.
Lista laboratoarelor autorizate poate fi
vizualizată pe site-ul oficial al Comisiei Europene : –
Movement of Pets (Dogs, Cats and Ferrets) –
Travellers - Member States’ Websites – Movement of
Pets – Approved Laboratories (EU and non-EU
countries), la următorul link :
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-
movement/approved-labs/index_en.htm

6
III. Controale veterinare ale animalelor de companie
(câini, pisici si dih ori domestici) din t ari terte
destinate introducerii în Uniunea Europeana

 În situaţia în care în urma controalelor


veterinare se constată că animalele de
În cazul animalelor de companie companie (câini, pisici şi dihori domestici)
transportate pe cale aeriană vor fi respectate nu îndeplinesc cerințele sanitare
cerinţele IATA (International Air Transport veterinare, medicul veterinar oficial din
Association) Punctul de intrare călători ia una din
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live_ani următoarele decizii:
mals/pets.htm a)reexpediază animalele în țara de origine;
b)izolează animalele în spaţiul special
amenajat din Punctul de intrare sub control
oficial atâta timp cât este necesar ca acestea să
îndeplinească cerințele de sănătate, pe
cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice
răspunzătoare de animalul respectiv;
c)în ultimă instanță, eutanasiază animalele,
fără compensație financiară, în cazul în care
nu se poate lua în calcul reexpedierea sau
izolarea animalelor.
Animalele de companie care nu pot intra pe
teritoriul Uniunii Europene vor fi adăpostite în
spaţiul special destinat din Punctul de intrare
sub control oficial până la reexpedierea în țara
de origine sau până la orice altă decizie
administrativă.

 Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia şi Regatul


Unit – UK pot solicita tratament împotriva
teniei (Echinococus).
 Irlanda, Malta, Suedia şi Regatul Unit – UK
pot solicita tratament împotriva căpuşelor.
 Irlanda, Malta, Suedia şi Regatul Unit – UK
pot solicita ca animalele de companie
introduse din afara Uniunii Europene să fie
plasate în carantină.

7
IV. Controale veterinare ale animalelor de companie
(câini, pisici si dih ori domestici) cu vâr sta sub 3
luni, din tari terte, destinate introducerii în
România

Statele Membre pot acorda derogare de la


condiția vaccinării antirabice pentru animalele
de companie tinere din speciile enumerate în
partea A din anexa I din Regulamentul (UE) nr.
576/2013.
România nu acordă derogare de la condiţia
vaccinării antirabice pentru animalele de
companie care au mai puțin de 12 săptămâni
și nu au fost vaccinate împotriva rabiei;
Decizia României poate fi vizualizată pe site-
ul oficial al Comisiei Europene la următorul link
:
http://ec.europa.eu/food/animals/pet-
movement/eu-legislation/young-
animals/index_en.htm

8
V. Decizia Statelor Membre privind aplicarea derogării
de la condiţia vaccinării antirabice pentru animalele
de companie tinere (câini, pisici, dihori domestici)

Art, 10 din
Art. 7 din Art. 11 din
Statul Directiva
Regulamentul Regulamentul
Membru Consiliului
(UE) 576/2013 (UE) 576/2013
92/65/CEE

Austria Da Da Da

Belgia Nu Nu Nu

Bulgaria Da Nu Da

Cypru Nu Nu Nu

Republica
Da Da Da
Cehă

Germania Nu Nu Nu

Danemarca Da Da Da

Estonia Da Da Da

Spania Nu Nu Nu

Finlanda Da Nu Da

Franţa Nu Nu Nu

Regatul Unit Nu Nu Nu

Grecia Nu Nu Nu

Croatia Da Nu Da

Ungaria Nu Nu Nu

Irlanda Nu Nu Nu

Italia Nu Nu Nu

Lithuania Da Da Da

Luxembourg Da Nu Nu

Latvia Nu Nu Nu

Malta Nu Nu Nu

Polonia Nu Nu Nu

Portugalia Nu Nu Nu

Romania Da Nu Nu

Suedia Nu Nu Nu

Slovenia Da Nu Da

Slovacia Da Nu Da

Elveţia Da Da Da

Olanda Nu Nu Nu

Norvegia Nu Nu Nu

9
VI. Conditii privind circulatia animalelor de companie
(câini, pisici si dihori domestici) dinspre
teritoriile necontinentale si de peste mari ale
Statelor Membre

În situaţia în care animalele de companie (câini,


pisici, dihori domestici) provin din unul din
teritoriile menţionate mai jos, acestea trebuie să fie
însoţite de un paşaport emis în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 577/2013.

10
VII. Conditii privind circulatia câinilor si pisicilor
din Peninsula Malaezia si a pisicilor din Australia

Peninsula MALAEZIA AUSTRALIA

Importurile de câini și pisici din (Peninsula) Importurile de pisici din Australia sunt
Malaezia sunt interzise. interzise.
Prin derogare, pisicile și câinii pot fi Prin derogare, pisicile pot fi importate cu
importați în următoarele condiții: condiția ca animalele să nu fi fost ținute în
(a) animalele nu au fost în contact cu porci exploatații în care au fost confirmate cazuri de
timp de cel puțin 60 de zile înainte de export; boală Hendra în ultimele 60 de zile.
(b) animalele nu au fost ținute în exploatații în Interdicția de mai sus nu se aplică pisicilor
care au fost confirmate cazuri de boală Nipah aflate în tranzit, cu condiția ca acestea să
în ultimele 60 de zile; rămână în perimetrul unui aeroport
(c) animalele au fost supuse unui test, cu internațional.
rezultat negativ, ELISA de captură IgG
efectuat într-un laborator autorizat pentru
detectarea anticorpilor împotriva virușilor bolii
Nipah de către autoritățile sanitar-veterinare
competente, pe o probă de sânge prelevată în
termen de 10 zile înainte de export.
Interdicția de mai sus nu se aplică câinilor și
pisicilor aflați în tranzit, cu condiția ca aceștia
să rămână în perimetrul unui aeroport
internațional.

11
Mai multe informaţii detaliate:
Mai multe informaţii detaliate cu
privire la circulaţia animalelor de
companie (câini, pisici, dihori
domestici) pot fi accesate pe web site
– ul A.N.S.V.S.A. www.ansvsa.ro

Întrebări referitoare la acest subiect


pot fi transmise la A.N.S.V.S.A. la
adresa de e-mail office@ansvsa.ro

12

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa


Alimentelor
Direcţia Comerţ, Import - Export, Posturi de Inspecţie la Frontieră

Str. Piaţa Presei Libere nr. 1, Sector 1, Bucureşti, Cod Poştal 013701, România
Telefon/fax: 0374.150.200, 0374.150.206; Fax: 021.312.49.67
www.ansvsa.ro office@ansvsa.ro

S-ar putea să vă placă și