Sunteți pe pagina 1din 2

Continutul raportului de revizuire

Raportul practicianul pregătit ca rezultat al misiunii de revizuire trebuie să fie redactat în scris şi
trebuie să conţină următoarele elemente:
(a) Un titlu, care trebuie să indice clar că este un raport al unui practician independent
pentru o misiune de revizuire;
(b) Destinatarii, aşa cum prevăd circumstanţele misiunii;
(c) Un paragraf introductiv, care:
(i) Precizează situaţiile financiare revizuite, inclusiv titlul fiecărei situaţii din setul
de situaţii financiare şi data şi perioada acoperită de fiecare situaţie financiară;
(ii) Face referire la sinteza politicilor contabile semnificative şi la alte informaţii
explicative; şi
(iii) Specifică faptul că situaţiile financiare au fost revizuite;
(d) O descriere a responsabilităţii conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare,
inclusiv o explicaţie potrivit căreia conducerea este responsabilă de:
(i) Întocmirea lor conform cadrului de raportare financiară aplicabil inclusiv, acolo
unde este relevant, de prezentarea lor fidelă;
(ii) Acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite
întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturare semnificativă, cauzată de
fraudă sau eroare;
(e) Dacă situaţiile financiare sunt situaţii financiare cu scop special:
(i) O descriere a scopului pentru care situaţiile financiare sunt întocmite şi, dacă
este necesar, utilizatorii vizaţi sau o referinţă la o notă din situaţiile financiare
cu scop special care conţine acea informaţie; şi
(ii) În cazul în care conducerea are de ales între mai multe cadre de raportare
financiară în întocmirea unor astfel de situaţii financiare, o referinţă la explicaţia
privind responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare trebuie să facă
referire la responsabilitatea sa pentru determinarea faptului că acel cadru de
raportare financiară aplicabil este acceptabil în circumstanţele date.
(f) O descriere a responsabilităţii practicianului de a exprima o concluzie asupra
situaţiilor financiare, inclusiv o referinţă la standardul aplicabil şi, acolo unde este
relevant, la legile sau reglementările aplicabile;
(g) O descriere a unei revizuiri a situaţiilor financiare şi a limitărilor sale şi următoarele
declaraţii:
(i) O misiune de revizuire este o misiune de asigurare limitată, conform
standardului de revizuire;
(ii) Practicianul efectuează proceduri, constând în principal în intervievări ale
conducerii şi ale altor părţi din cadrul entităţii, după caz, şi în aplicarea de
proceduri analitice, şi evaluează probele obţinute; şi
(iii) Procedurile efectuate într-o revizuire sunt substanţial mai puţin amănunţite
decât cele efectuate într-un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit (ISA) şi, în consecinţă, practicianul nu exprimă o opinie
de audit asupra situaţiilor financiare;
(h) Un paragraf cu titlul “Concluzia” care conţine:
(i) Concluzia practicianului asupra situaţiilor financiare ca întreg după caz; şi
(ii)O referinţă la cadrul de raportare financiară aplicabil, utilizat în întocmirea
situaţiilor financiare, inclusiv precizarea jurisdicţiei de origine a cadrului de
raportare financiară, dacă este diferit de Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară sau Standardul Internaţional de Raportare Financiară pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, sau Standardele Internaţionale de Contabilitate
pentru Sectorul Public emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de
Contabilitate;
(i) Când concluzia practicianului asupra situaţiilor financiare este modificată:
(i) Un paragraf cu titlul corespunzător, care să conţină concluzia modificată a
practicianului, după caz; şi
(ii) Un paragraf cu titlul corespunzător, care să furnizeze o descriere a aspectului(lor)
care determină modificarea;
(j) O referinţă la obligaţia practicianului, potrivit standardului de revizuire, de a se
conforma cerinţelor etice relevante;
(k) Data raportului practicianului;
(l) Semnătura practicianului; şi
(m) Locul din jurisdicţia în care practicianul îşi desfăşoară activitatea.