Sunteți pe pagina 1din 10

Suprafafa totald a unui rurn este de

418 000 m2, iar suprafafa utild de


o
319 0p0 Consumul total de olel pe turn a fost de
^m': 78 000 tone.
In figura 5.41 e este prezentatd o [aza din Iimpul
nronta.ju lLri.

5,9. CLADIRT CU,STRUCTURA qELULARA


(I]UNDLND TUBE)

Aceastd nouA solufie de structufd


de rezistenli pcntrrr clldirile cu foar.te
multc nivcle a fost aplicati de ecnlpa dc proicctanli
Skitlmor.c. Owings & Mcrili,
ca proiect de execu!ie pentru turnul
firmei SEARS din Chicago
[5.i9].

1r0

-.----.----90
--J

--_ 50

,Ii;.-,;. _r.+
< 1. -.!-,
. L tit(t cit ^
5L-als

214
Clldirea are 110 etaje ;i cu indllimea de 442 deasupra terenului, la ora
actuall fiind cca mai inalti clldire. Suprafaqa totali a plan;eelor este de peste
400 000 mr din care pentru birouri 362 000 mr.
La bazra structula estc formatd din noud celule liecare cu dimensiunile 22,86
m x 22,86 m a;ezatc pe trei rdnduri, dimensiunile in plan alc clddirii fiind de
68,58 m x 68,58 m. Accastd secfiune rdrnAne consiantl pAnd la eta.jul 50. Pe
indllime sc reduc unele celule astlbl cd de la etajul 90 structura este formatd
numai din doui cclulc (fig. 5.a1. La unele ctaje gi in special la cele la care
sec{iunca orizontall a structurii estc modificatd prin reducerca unor celule, sunt
montatc centun, cxecutate din grinzi cu zdbrele care asigurii o menlinere a
secliunii transversalc, o mai bunl repartizarc a for{elor vcrticale in special la
nivelele de modillcare de sectiune transvcrsald a clddirii ;i o mirire a rigiditdlii
transversale a chesoanelor. Acestt: ccnturi sunt amplasate la nivelele tchnicc. Pc
conturul liecdrei celulc sunt agezali stAlpi cu secliunea dublu T cu indllimea de
990 m, lcgali la fiecare nivel cu grinz-i cu scclirine dLrblu T cu indllimea de I 067
nim (fig. -5.43). Secliunilc acestor elemcnte ale structurii sunt modificate ca

Fi€1.5.-+.1. Pattott dc stalpi si ri;lc

2i5
Fig. 5.44. Distlibulia etbrrur.ilor
axiale din actiunea vantului

Oscilafiilc datorate vantului sunt de ordinul 7,5 mm, iar perioada de vibrafie
Iundamentald de 7,8 sec.
Solulia staticd a structurii, cu un consum de cca 160 kg/m,, s-a dovedit
foarte ellcientd.

5.I0. ALTE SISTEMB

o solufic neobitnuita pentru structura de rezistenld a unei clrdiri cu multe


nivelc cste ce a folositi pentru imobil nl Federal Reserve Bank din Mineaoolis
(suA) [5.20].
Structura de'r'ezistenl5 cste conceputd sub forma unui pod suspendai, cu
diferen{a cr ccle doud cabluri carc preiau o parte din efectul incdrcrrilor verticale
sunt ancolate ir-r dour noduri ale unei grinzi cu zdbrele care preiau componenta
orizontald a efortului care se dezvoltd in ccle dour cabluri, precum gi o parte din
efectul incrrchrilor verticale (fig. 5.45). cele doud grinzi cu zibrele sunt rezemate
pe dour turnuri executate din beton-armat. Efectul lbrfelor orizontale carc
acfioneazd pe faladele latqrale ale clddirii este preluat de trei contravdntuiri
orizontrlc sittiatc la nivclul celor clour talpi, supcrioarr ;i infcriour.i alc grlnzi
ctt zdbrclc 5i le nivclul inlbr:ior ul pelclilor Iatcrali rcacfiunilc lor.(rr.izonla
transnrisc cclor doui turnuli.
Cclc doul tLrnuri de- Ia extrcmitd{i au=o inlllimc de 6i,0.rn qi d imc'qulr
in-p.lan ltl.6 nr x 7.50 m. Stlirctula tjin beton-armai a ficclrui turl cstc dc ig_r I
lihui dnblu T cu glosimca tilpilor de 1,20 m, ;i grosimea i{mii de-O
In iniErfurui tu.nJui ,iunt amplasritC'ascenrou.", ,il.i dc siguran
sanltale.

216
t \
/
\
\
,]

\ ,
t
a

E E
Fig.5.'15. Clldilea,'Federal Resetve Bank" din Mineapolis SUA

Grinzile principalc au o indltimc de 8,50 m qi o descliidcrc rnesurati intle


e intcrioarc a cclor donir tur.nuri de 84,0. Grinzile principale sc rcazemd pc
doud turnuri printr-un nod carc este in acelafi tirnp un masiv de ancofai
'u cablurile clc sustinere. in interiorul grinzilor cu z:ibrelo sunt amplasatc
;pttii tchnice. Cablul dc sustinere are url diametru dc 10 cm .-ste format din 108
oroane ;i cste montat intr.-o cutie lbrnlatd din doud profile T cu inima de i,06
a grinzilor cr zirbrr,'le si nodtt-
,i ta!pa9,e t m. StAlpii fixali clc talpa inl-erioard
,at"elOii .tiint..*"cdta1i dir, profile WF de 8'r x 8". Tirantiilfixaii ?n .nodurile
..-; ::,-.- , -
lrbc-lor si .calc- sirs[in cta.icle iiil'er ioare sunt cxecutali, .iin platbcnzi 20,1 x 7,5 cnt-
-

. -: Sub clddirca earC arc'in a(ara ctiljclol' tchnice l0 nivcle, llccare ctt o slrplafatl
2O00'h:'ie'ajl$.;'ir"spaliu-de circula(ic lrbcr cu o"indllime de 16,0 m ir'
$g-ehdirii .sc allf irrr-al ireilca tufn in carc csic 4firplasatd intrar'ca prilcipaliL,
"..6
esccnsoarc si carc cste lcgat la fiecarc nivc.l cu.pasafele clc cl[dirca plincipall.
Fig. 5.46. Clidirea ,,Transamerica" - San Francisco - (fotografie)

in figura .46 este prezentatd clddirea turn de formd piramid ald, Transame-
5
rica dh San Francisco (SUA). Clddirea are 49 etaje, ultimul fiind etaj tehnic.
Vdrful piramidei este la 261 m fal6 de nivelul terenului [-5.21]. inclinarea fetelor
piramidei este de 1 la 16. Structura este-iixatd pe o grindd spa{iale triunghiulari
cu zlblclc. cu indllime dc 6,40 m, carc ftrlmcazh o ccnturd la baz.a clddirii ;i
care este rczematl pe 40 de st6lpi metalici care merg de la nivelul fundafiei pe
cele trei nivele ale subsolului gi pe inillime a parterului (fig. 5.47). In nodurile .
marcate cu I sunt fixaqi stdtpii care formcazd muchiiie piramide i, iar in nodurile ,
marcate cu 2 stAlpii interrnediari in fefele piramidei, carc intocmai ca stilpii
Fig. 5.47 SistenrLtl de repartizarc
qi re zcmare a stAlpilor

dc siguranfd. Structura este


cu riglele orizontale de la
GL+ 243.4 m

.I- Intrare principali, 2 - Alee central;i. .1 - Srrla crrrr-qrese ilte,ntitlxrnille. .l -- Ccntm dc prcvc,nire a
5 - Sala compuerelor, 6 = Binrura,-?, Administritlie, 8 - platkrrna dc vizikrc. I -

220
GL*2 43 4 m
48F

+
T'

-i-ii-:- f
-:-rF I i- -! -r-
--l L i-
'T-1-'i-F -tll-i-F
-;- r J -:-L
"i#t
1-i-l-ii-

Fi!. 5.19- Sirrr.rlur dc r',rzistcnt!. a - seclitttte Yerli.ali. b - sec!rurrc orizontrilir

221
Clddirea are 4tl etaie deasupra tercnului
gi trei eta.ie la subsol. Structura
rezistenld este format, din doui de
nuclce, .u." u.op".a frecare o
32,0 x 32,e m. Fiecare nucleu.este.for*"t'd;;;.;; suprafat' de
stdlpi principali, figura 5.49,
b cu dimensiunire de 6'4: 6'+ n,
t".u.". staijii'p.in.rpuri sunr legali inrre
fiecare niver cu grinzire plan;curui ei la
gi ?n plus.u ioua contravdntuiri
nivelele 9 si 33 (tie. 5.49, a). verticare Ia
principar estc.alcdtuit din patru
.,Fiecarc^stdlp ramuri cu sccliune ches.n cu
laturilc dc r x 1'0 m Ramu'ire
'0 lrecirui ,,aif^ frin.rpur sunt Iegare ra
nivcl cu grinzi ;i diagonale i' K, ficcarc
aqczate p"-i."i'rcp ale srarpului
inlllimea clidirii. pe trei fefe ut. fi".a.ul'n*t", ;i pe roara
exterior, pentru susline."u
t sunt realizate cadrc inspre
iopa"to, cortina.
Structura subsolutui si primele etaje sunt executate in
olel-beton, restul st^rcturi,pi::ut" solulie mixtd
l estc executatd din o{el. planseele cu dirnensiunile
de

B2
@t*
I!9l-
6d
vlt ldt
.o la..tl
-rlotl
'{ l-l
//_-\ | |

q9 t+
I t'oa

@Idr

Stdlpi G rinzi Diqgmole


C1 C2 Ul H1 Gz Bz v1 Y2

li tre
Iol
T ET
tol l'*olt'

l "-Fq{ff x 13x21
r.nmxrtfro ,|,{26x1.07 lH*ilox{m
-"' x60 'x20x35r . x40x40 ll-1:{0x350
- x12x19
H-350{357
H-50x350
,

dtnrcnsrtrnile clcnrentclol principale


-
x12x19

x 19x22

2?2
19
'2 x
19,2 m sunt alcituite dintr-o refea de gr-inzi
cu distan{ere dintre ere, dup:i
ambcle direclii, de 6.4 m
in tabelul prezentat in figura 5.50 sunt crate secfiunile st6lpiror,
grinzilor si
diagonalelor contravdntuiriror, pozi{iile lor fiind reperate
i" rigrra] g**rtil
structurii metalice a fost inceputd in martie lggg si lucrarea
a fost inchciati in
decembrie 1990.
in figura 5 '-5 i ' este prezentat nour complex ar primdrici ora;ului
rokvo.