Sunteți pe pagina 1din 133

lL,,*-

{:*ilF, DR. ;:irir'ii. itClillt;.;, rl}}ililirr,iJ S. i:."vi$1. ,{jt}.j. $ltTliJ $#6}Jtg&fjtl

ffiffi$Heffi*HHffi ffiffiffi ffiffiffi

EL,lluRA UNIVERSITARA'lON tvliNCU'


Sucure{?i ?gl
h['
coNF. DR. ARH. RODICA CRI$AN
ASISI. ARH. SITVIU GOGUIESCU

0lttTll|0ll Dlll t{II|}l


Editio o ll-o
revizuild 9i oddugitd

@u)
IM

EDIIURA UNIVERSITARA' ION MINCU'


Bucure$ti 2m'l
lz*r

CUPRINS
pog
I. CARACTERISTICI TFHNICE ALE PIESELOR DE CHERESTEA 111

2. SISIEME PORTANTE DIN LEMN 2/1

A. slsrEME cu sTiLPl gl cRlNZl


A l . Grinzi principole $i secundore supropuse 212

A2, Grinzi principole gi secundore copbnote 213

A3. Grirzi secundore in cle$te ,IA


,q4. Siilpiin clegte + grirzi in clegte
A5. Grirlzi ptincipole 9i secundore ln cle$te 2/6
B. SISTEME CU PEREII PORTANII

. Bl . Pereti din blrne supropuse ('blockhous') 217

82. Pereti cu schelei in zdbrele 2le


83. Pereti cLt schelei din dulopi 2110

M. Pereti din oonouri Portonfe 2113

3. ALCATUtREA PRtNctPALELoR SUBANSAMBLURI coNsTRUCTlvE


3.r. PEREIT EXIERTORI 3/',]

3.2. PLAN$EE 3/15


3.3. PERFIT INTERIORI 3130

4. PRINCIPII DE PROIECIARE $I PIJNERE IN OPERA


A. CONCEPIIA STRUCTURII PORTANTE 411

,..- ... A l . Elementele strucfurole: rezistenfo gi stobilitoteo locold 411


'' A2. Ansomblul strucfurol; stobilitoteo lo octiuni orizontole 414

B. PROIECTAREA DE DETALIU 4/5


Bl. Protectio impotrivo umezelii als
82. Conholul deformdrii lemnului 4/10
83. Prevenireo strMirilor locole 4lt1
84. Reolizoreo imbindrilor 4/13
C. PREFABRICAREA al32
5. DESCHTDERI MEDII 9i MARI
A, ELEMENTE STRUCTURALE COMPUSE 5/l
B. SISTEME DE ACOPERIRE
6. EXEMPLE DE CONSMUCIII DIN LEMN 611

Elbliogrofie

t
|. .,
I
J--
J Lftur*_

coNstRucIll DIN L.E MN

CARACIERISIICITI TEHNICE ALf PIESELOR DE CHER€SlEA

I. CARACTERISTICITE TEHNICE AtE PIESETOR DE CHERESTEA

A. CARACIERISIICILE MECANICE
ComDortomenful meconic ol lemnului este puternic ANIZOTROP (pentru o oceeoli solicitore,
'ih plus rezistento meconlcd este Influentotd de
rezlstento este diferitd funcile de dkectle);
continuhil de opd ol lemnulul. ln poginile urmdtoore sunf prezenfote' cu corocter orientotv.
citevo dote generole prvind corocleristicile meconice ole pleselot de cheresteo.
B. GREUTATEA SPECIFICA
In codrul flecdrei specll in porte se poi luo in considerore volorl stoblle ole greuidtii specffice
numol in roport cu contlnufut de opd. ln tobelul urmdior suni plezentote cfrevo exemple de
greuidll speciflce (t/m) pentru dverse specii de lemn consldefnd o umldltote de l5%.
solcie 0.50 poltln 0.70 rndslin 0.90
0.54 solcim o.75 corpen o.v2
Droo 0.60 clres o.77 stelor o.94
mesteoc6n 0.@ fog 0.80 obonos 1.26

C. POROZITATEA
In generol, se conslderd mol poros: lemnul moole, decft cel dur cel cu vose mici ii difiEe. decn'
cel cu vose morl; cel fdrd rdtlnd, decii cei cu rdlind; suprofetele de copdf (sectiunile
tronsveGole) mol poloose decft cele longiiudlnole.

D. SENSIBILITATEA LA UMEZEALA
Consiitule unul dintre ospeciele cele moi sernnlficoive ole lemnului ll deci ole cherestelei.
Continutul de opd infiuenteozd greutoieo specificd, dimensiunile, mentlnereo formel $ rezlstento
X meconicd (core scode cu creltereo umiditdtiD; umiditoteo crescutd (peste l8%) determind
: :: ." . 'r . pr@ese.b|ologice de degrodore.
Lemnutore proprietoteo de o reolLo schlmburl de umiditote cu mediul ombklnt (este exhem de
hlgroscopic): de oceeo, dincolo de procllco uscdrli (oducereo umldlidtll lemnulul proospif tdlot
lo o limiid occeptoblld peniru o permlte uillizoreo so fdrd perlcolul unor fenomene deformotive
imDortonte), este Indlcotd odoptoreo lemnulul lo medlulin core vo sto, respectv oilngereo unui
echilibru hlgroscoplc optlm, 'ihointeo puneril in oper6. In poglnlle urmdtoore sunt prezenlote
succlnt cftevo ospecte iegote de comportoreo temnulul ih roport cu umlditoteo ce irebuie
ovute ih vedere lo prolectoreo de detollu o constructillor din lemn
E. DEGRADAREA BIOLOGICA
Dotd nind origineo sc organlcd, lemnul este otocobll de mlcro $ mocro orgonbme: boctedl de
putrefoctle, ciupercl, insecte porozite. Unil ogentl blologlcl otocd lemnul uscot (insectele
porozite), olie otocurl blologlce (ciupercl. boctedD sunt fovorizote de umlditoteo crescutd. In
ceeo ce prrve$ie puiresclbilltoleo, lemnut esie oiectoi ih speclol de sltuotiite mbde (pd(l ude /
pdrli uscote) St de vorqi,i/e clclice de umlditote. Agentli biokrglcl sunt de reguld specmcl flecdrul
iip de lemn. Sunt molvulneroblle pdrtile tinere ole lemnului li,lh generol, speclile de lemn moole,
decil cele de lemn dur.
F. SENSIBII.IIAIEA tA FOC
Lemnul se oprinde cu ulurinid, ior oslguroreo unel rezlstente omogene lo foc o lufuror pieseklr
unelstruclutl dln lemn lmplicd o serle de consttihgerlin ceeo ce prlve$te dimensionoreo pleselor,
imbindrile, colitoteo lemnulul li trotamentele superflclole, precum ll grodul de elpunere lo foc o
Dleselor.

1/1
CARACIERISIICIIE MECANICE ALE LEMNUI.UI

MADUVA
sou coneclh/
control
DURAMEN CAMBU
lerr}rt v€chl lesut veg€tol
flztcloglc hoctlv in clJ|s d6 generoro
Onlre olbum $ llber)
AIBURN
SECIIUNE l€mn fihdr
UBER
TRTANSVERSALA I ftdologlc ocftu
lesnt pdnclpol
R,AZA MEDUIJARA de dbldbulro o
hronel

OGUNDA
rozel€ rnedubre lh
seclluneo rodloli
SECIUNE
RADALA SECTIUNE
IANGEMAi
COAIA INIERNA COAJA EXTERM
tucloglc vle fldologlc moortd

*
O IN EVATUAREA PROPRTETAIITOR MECANICE ALE UNUI ETEMENI DIN LEMN TREBUIE
lrNUr coNI DE:
- REGUT ARUATEA CRE$TERtl
- PREZENIA, DTSPUNEREA $t DTMENSIUN|IE EVENTUATETOR NODURT SAU ALTE
DEFECTE

J CTASE DE CAIIIATE A TEMNUTUI

lo
I
lN GENERAT, REZTSTENTA MECANTCA CRE$TE CU GREUTATEA SpECtF|CA

LO REZISTANIA MECANICA SCADE ODAIA CU CRE$IEREA CONIINUTUTUI DE APA

COMPORTAMENT MECANIC AN IZOTROP


'Anizotrop. Care nu are aceleagj propriet.ili fizice in toate direclrile; oare prez,nta direclii
pnvrleglate. (Dicjtonarut exphcattv al ltmbi rcmane, Ed. Unrvers Encrclopedrc, Bucurestt 1996)

1/2
CARACIERISTICILE MECANICE ALE LEMNUTUI

r REZTSTENJA tA COMPRESIUNE

J J J

ffi V \W
\lJljjj,,
N,Yl

f t
PAO|A|I
t
TANCET{ttAlI

le% 15-20

r REZISIENIA tA INTINDERE

IN DR€CIIE IXAIA ESIE DE REGULA MA MANE DE I.3 - 20 ORI CA CEA tA COMPNE$UNE

r MODUTUT DE ETASIICIIAIE
. PARATEL CU FIBf,IEtI, ESIE CU CCA IO % MAI MARE LA INNNDERE DECIT TA COMPR€SUNE

. RAPORruL INTRE MODULUT DE EIASICITATE PARALEL CU FIME|.E, $ CELE PERPENDICUIr''RE


TANGEI{IAIT LA FI8RE, ESIE APROXMATIV:
Ep* / Eooo = l'.. l$ Eo* / E = 15 20
^"
r coNsEcllrlA: DEFoRMABIUTATE DIFERIIA PE CEI.E rREl DlRECIlt, PENTRU O ACEEAS! INCr\RCARE

r COMPORTAMEI.ITUI TA INCOVOIERE

PENMU PROBE DE ACEI.EA$ DIMENSUNI $ FORTE AC]IONIND PERPENDICULAR PE A,$., REZULTA CONDTIIoNAI
DE DsPI'NEREA IN SECIIUNE A INEIEION DE CE'IERE (O - REZSTEMA MAXMA C - REZSJENIA MINIMA)

tm% 93% 86%


lN ctuDA REZSIET{IE| MAI MtCt rA COMPRESUNE. ELf MENIELE INCOVOIATE AIING COLAP9UL PRIN CEDAREA
FISQEI-OR INIINSE, DATORIA zuNEI PLASIICIATI A IIMNULUI LA COI\,TPRESIUNE

r DURITATEA (LUCRABITITATEA)

. DFERA PENIRU DIVERSETE ZONE Atf TRUNCHIULUI (DURAMENUL MAI DUR CA AISURNUL)

. ESIE PROPORTIONAIA CU DEN$TATEA

1t3

f,
,
L!3...
SENSIBILITATEA LA UMEZEALA A TEMNUTUI

o coNlrNuur DE ApAAt TEMNUTU| |NFIUENIEAZA


) GREUATEA SPECIFICA
) DIMENSIUNITE
MENIINEREA TORMEI
') CARACTERISIICITE MECANICE
o UMID]TATE ACCEPIABII.A PENIRU IIII|.IZARE IN CONSTRUCIII

) tA |NIERIOk 6 - lz"t
) tA DflERIOR 13. 18 7C
( UMIDIIATEA LEMNULUI PROASPAT IATAI ) PINA tA 75 % DIN GREUAIE)
O CONIRACIIA IEMNULUI PRIN PIERDEREA APEI PRODUCE IENSTUNI TNIERNE $I DECI
FENOMENE DEFORMATIVE, CU EFECTE DIFERT'E FUNCTIE DE SECIIUNEA INTERESATA

rE
A - CONTRACITE IANCENnAI.A
fiAXMA)
jB: cglllE^gllE RADIATA quEpiE)
c - coNrRAcIlE AxArA orNtMA)

IENgUNI DATORA]E
---\
coNIRAC[tE RADALE
:# /i'
---Fl .:

DETORMAFEA PRIN USCARE A UNOR PIESE


OfiRASE DIN DITER]IE ZONE ArE TRUITCITIUIUI
IENgL{{I DA'OgqTE PIESE CU DIMENSIUNI MIc| PE
COMEACIIEI IANGEMIALT '
D|RECITA DEFoRMfu troe MAXME

DIVERSE MODURI DE DEBIIARE A SCINDUFITOP


) PPoCENT MAI Mrc sAU MAt MARE DE sclNDupt cu TATURA MARE A sEcltuNt pERpENDtcurApA pr DrpEcItA
cErcuF .OR A UALE o{EDEFORMABT-E SAU pUItN DETORMABTE)

IMPORIANT: PREVEDEREA SENSUIUI PROBABI| At VARTAT TOR


D|MENSIONALE, CA URMARE A
rMBArRlNrRl rEMNUrut St A MoDtncARtr tr.r,1,,,1p
I
cor.roifrrron Je urr,trorr,crE
) CRITERII DE PROIECTARE SI PUNERE IN OPERA I
1ta

F.
coNSTRUclr DN LEMN
gS'EME PORTANTE

2. SISTEME PORIANTE

Inchlderlle lt comportlmentdrlle sunt dlferite de siructuro porionto o clddkll (sunt neportonle sou
outoportonte; ou structurd proprle).
AI A2 A3 M A5
CU GRII€ cu GRltcl CU GRINA cu sntPt 'tN cu GRllvl
PRtNCtPAtT $ PRINCIPATE E SECUNDARE 'IN Ct"EglE'+ GR|I{I PRTNOPATE $
S€CUMARE SECUNDARE ctE$rE' SECUNDARE'IN SECUIOARE'IN
SUPRAPUSE COPLqNARE c[E$rE' ctfsrE'

NOO
c nAcIERsflC

l{t NlvEu 2
lMdNATI v
DULGflENETI

-rMstMRl
g g g g g
ING'NERE N
o8s. Acopefi Plol Adecwdl p'1. Podblid \rortrn16
prefobrboro tr cu sllld dh 4 elerft
setlg rtrote + <rlrd grnDle

Inchlderlle $l comporilmentdrile colncld cu struciuro portontd q cl6cilrii.


Vorlonte:
. peretl dln btne s{Jpropuse
o perell dr schelet
. perell dln ponouri
PSREI DtN BTRNE PEREIT CU SCHEIET PEREII DIN
SUPRAPI'SE PANOUH
(BLOCKHAUD IN ZABRELE DIN DUTAPI
(FAC|{WERIO

BI 82 E} M
Blo Blb B3o B3b
FARA MOT.IIANn CU MOMANN TIP'BAf,MN' TIP'H-AITORM'
l{oo
CARACIENSNC

Nl. NTVEIE >2 >2 >2


Mnr|In g g g
D{JIGI{EI€III
IMBINAPI g g g g g
l Gl EEn
o3s gslerrul Ssternolo hodi$caEle onledcons
lroditbnolcu (Bolooal FronE, Droc€d ftorne, prefobrbore th
u(pluturd dln Wslwrn Fronre) $ cel€
2jddrl€ $ conl€{Ylpoaono cl€rlvdle cLtdlrilo'r
Cslern€l,e Ad€cvcri o'1, Dr€fobdcoreo h s€rle
contemporone rnore o cl6dlrllo'r
dorfuote

2J1
coNsIRUCltDN tf MN
SSIEME PO TANTE

At. GRtNZt pRtNCIpALE gt SECUNDARE SUPRAPUSE

SCHEMA AXONOMEIRICA A SIRUCIURII

(peniru simplifcore nu ou
fost reprezentoie diogonolele)

EXEMPLE DE IMBINFJ?I
f,tr
o. lmblnore cu cep li
scobiturd (tipul principol)
b. lmblnore cu guseu dln
lemn, incostroi li fixoi
cu cuie (lo extremitdtD

li
2/2

F
CONSTRUCIII DIN LEMN

SISTEME PORTANTE

A2. GRINZT PRINCTPALE $r SECUNDARE COPLANARE

SCHEMA AXONOMEIRICA A STRUCruRN

(penlru simplificore nu ou
fost reprezentole diogonolele)

{lb
SCHEMA DE PRINCIPIU A NODULUI
CARqC1ERISTIC

il
LF

EXEMPLE DE IMBNARI
o. lmbinore grindd / stilp cu cornier din otel
b. Grinzi prhclpole imblnote lo 60 o pe un
slilD continuu

u3
coNsrRUcTI DN [.EMN
SSIEME POFTANIE

43. GRtNZt SECUNDARE'lN CLE$IE'

SCHEMA AXONOMEIRCA A SIRrcTURII

(pentru simpliticor€ nu ou
fost reprezenlote diogonolele)

SCHEMA.DEPRINOPIU A NODUTUI

.cagcr.glsrc r,

m
EXEMPLE DE IMBINARI cu eclise din ternnsou
din oleli fixoreo diogonolelor.
m

k
CONSTRUCJII DiN tEMN

SslEME PORIANTE
E

A4. STILPI 'lN CLE$TE'+ GRINZI SECUNDARE 'lN CLE$TE"

SCHEMA AXoNoMFTRICA A STRUCTURII

(pentru simpiificore nu ou
fost reprezentote dio gonolele)

SCHEMA DE PRINCIPIU A NODUI..UI


CIRACTERISTIC

EXEMPLE DE IMBNARI
o. lmbinore cu buloone; slilp cu sectiune

I
compusd prln olipkeo o dol dulopi.
b. lmblnore cu buloonej sfilp cu sectiune
compusd dln dol dulopl + fururd

' Voriontd: slilo comous din 4 eremenle + grirlzi cu sectiune simpld continui pe 2 direcfii.

2/5
coNslRuclr DN IIMN
SSTEME PORTANTE

A5. GHNA PRTNC|PALE $TSECUNDARE'rN CtESIE',

SCHEMA AXONOMEIRICA A S]RUCIURII

(peniru simpllficore nu ou
fost reprszentqte dlogonolele)

SCHEMA DE PRINCIPIU A NODULUI


CARACTERISTIC

1F

c$omDkre
EXEMPLE DE IMBINARI crJ guroal
o. lmbinore grindd / slilp cu sectiune + ou|on
circulord cu buloone gotuonhote gl
crompoone 'bulFdog', lo o constructle cu
deschlderl mici. Ouloone Covonizote
gtljort
b. lmblnore cu buloone + gujoone; dopurlje
outon
de lemn conferd imblndrii metollce o moi
dop
bund rezisientd lo foc. do l€rm

216

F
coN$aucTfl DrN tEMN
n
SISIEME PORIANIE

BI. PERETI DIN BIRNE SUPRAPUSE (BLOCKHAUS)


BIO. FARA MONIANTI

SECIIUNI TRANSVERSALE

BIRNE CU SECTIUNI CIRCULARE BIRNE CU SECTIUNI RECTANGUTARE


o. Bime din lemn brut, suptopuse (LEMN ECARISAI)
olternotlv in roport cu dlomefele; 'lnlrno' lemnulul spre extedor.
pereie oerot. Groslmi:
b. Blme cu sectiune regulotd; rost - peretl exterklri: l0 - 12 - 14 cm
cioplit concov. etongoi cu muSchi - pereti Interiori: I - 1O cm
sou fuior de c-fiepi gudronoid. o. EFne cu rosiud cloplite concov,
c. Bl'ne cu suprqfotd rnore de umplute cu mu,schi sou ctnepd
rezemore; imblnole cu lomb6 gudrcnctd (strolini suficlent de
oddugold. ompld)
b. Birne cu dubld lombd gi uluc
(min.10 cm groslme)
c. Bilne cu dubll pontd, cu uluc
+ krmbd addugotd

rMsNARl
o. Slrte clrculore:imbinote de colt
kr Jumdtoielemn
b. mrne clrculore cu suprofold
rnore de rezemore:imblnore de
coff lo 2/4 lemn
c. Bime rectongulore: imbinore de
co[ k] 2/4 lemn, cu copetele
peirecute
d. Bitne rectongulore:imblnore de
cbtttr coodd de fhdunicd (to fotd)
e. Btne rectongulorer imbinore c-
Perete lnteriorln coodd de
tlhdunlcd (lo fotd)

K
,' .|
"i...d;.iri; ' ,

CoNSIRUCII DrN trMN


SSIEME PORIANTE

Br. PEREI DrN BTRNE SUPRAPUSE (BLOCKHAUS)


Blb. cu MoNTANT!

PERFI CU MOMANT DIN LEMN


M tm
lw),)
o. Monionfulserve$ie lo IKK4
osambloreo $l rlgidhoreo peretilor
porionll.
"
b. Montoni cu rol de sflp
IW
%--
(dimenslonol pentru prefuoreo
jhcdrcdrjlor vertlcole) perete
ouloporiont.
Etoryeltoteo pooie fl omelloroid
pnn compnmoreo unul resod.

PERETT CU MONTANTT MFTALICI

_ ^s\s--\
_

,!. i,

2/B

h
CCNSTRUCTI DIN LEMN

SSIEME PORIANIE

82. PEREII CU SCHETET IN ZABRELE (FACHWERK)

SCHEMA AXONOMFIRICA A STRUCTURII

(peniru simplifrcore nu ou
fost reprezentote diogonolele)

+
SCHEMA DE PRINCIPIU A NODULUI
CARACTERISTIC

rl OGMPLE DE TMBINARI
i
{ o. lmblnore cu cep $ scobihJrd
b - c. lmbinoreih plonulfotodei,
tl drepfu| plorlleufui hiennedior
(vor. c - etol ih consold)
a

cdprior
cosoroobd
gdndd plonpu
sftp (monlonl)
troversd

tolpd superioord
folpd inferioord

PfIINCIPALELE NODUR1 ALE SCHELEIUIUI


1 IRAOTIIONAL

topd inlerloord
soclu
-_
j

a9
CONSIRUCTII DN tE^illl
SSIEME POFTANIE

83. PEREI! CU SCHELEI DIN DUIAPI

SCHEMA AXONOMEIRICA A SIRUCIURII

(pentru simplificore nu ou
fosi reprezentoie dlogonolele)

StrucJuro tlp 'BALOON' StrucJuro tip'PIAIFQRM'

83o 83b

SCHEMA DE PRINCIP|U A NOQULUI


CAMCTERISTIC
o. Siructuro lip 'BALOON'
b. Struchjrc tlp 'PLATFORM'
r-tltl
. ,."n"ooo*l;tJg '+l '--frl
3. crindd princtpotd --IEr-
4. Tolpd lnferloord
5. Tolpd supedoord
c. Pentru comporotle, lo oceeo$ scord, ?I llll-6
schemo noduluisistemului cu slilpigl gfinzj

=
'll a
tl
tl

tr
2,'1a

F
CONSTRUCIII DIN LEMN
,
-IlE SISIEME PORTANTE

rl 83. PERETI CU SCHELET DIN DULAPI

SISTEMETE CONSTRUCTIVE TRADTIIONAIE AMERICANE


Bolloon From€, Dloced Ftome, Weslem Frome

In stsiemulBoloon Ffome - cel moisimplu 9i cel moi frecvenl ulillzot - sfflpli peretelui (montontiD, dispu$
kt cco. 40 cm lntervol, sunt contlnul pe 2 nivele. In celelolte slsteme constructlo peretelul esie
thtreruptd ih drepful flecdrul nvel de cdtre o slructurd orizontold. Slstemul Westem Frome se
diferentkzd in plus pdn foptul cd se plocheozd cu scindurl dlogonole otft peretil, ct ll tovonele $
pdrdosellle; ostfel scheleful este rigidEot ln cel mol slmplu mod, ne mol fiind necesore elemenie de
controvihiuke (dkrgonole) th compunereo scheletulul. Toote plesel€ utilizote ou dimenslunl siondord;
imblndrlle suni reolEote cu cuie.

n'
,ry

, r'x

Bolloon Fiomo WO3l6rn Flomo

2J11
coNStRUCI DN IIMN
SISIEME PORTANTE

83. PEREil CU SCHELEI DtN DUTAPI

SCHEMA AXONOMETRTCA A UNEI CONSTRUCIil CU STtLpt


(sistem
coNTtNUt DtN DUrApt
contemporon derivoi din Boloon Frome)

1. Cdprior;2. Cosoroobd;3. Sjflp (montoni);4. Grindd


de ptongeu;5. Troversd;6. Soclu;7.
Tolpd inferioord; 8. Buiondrug gi glof fereostrd; 9. Diooonold.

212
f

k
coNsiRUcI[ DIN lEl.,4N
t-
SISIEME PORTANIE
?

M. PERETI PORIANII DIN PANOURI

Sistemul permite indusiriolizoreo ceo moi compleid o constructlel de cose, utilizind


ponouri
preJobrlcoie de cotolog; implicd prolectore modulord.
profllofuro romel ponoulul permite fmblnoreo dinfre ponouri, f'e cu lombd li uluc, fle cu rnonlonl
lntermeo|oI.
generfnd o
De reguld rosfurile dlntre ponouri sunt morcote de boghete de ocoperjre sou de nuturi,
moglie speclticd. Uneod, dupd montore, ponourl6 pot prlml o plocore exterioord contlnud.

NPURI DE PANOURI

*de mlcldimenslunl: I= I - 1.2 m (tunctle de molerlolulde umpluflJrd sou de plocore); h= h eioj


* de moddlmenslunl: cco.2.4x 8.4 ... l0 m; ou schelei proprlu; distonto inire montontll lnierlorleste
deiermlnotd de: modul de descdrcore o'incdlcdrilor, modul de rocordore cu peretil perPendicukld,
lromo compozilionold, dimensluneo moterlolelor de plocofe

* vertlcole: in vorlontele deffnite onferior


* ortrontole; Ponoud de Plonteu
* Interioore
j( exletbore .

* olone
* spotlote: grod ovonsoi de prefobricore - structurd, comportimentdd, fnboje. reieo echlpore
lntegrotd; dimersiunl decise (htre otiele) tunctie de greufoie + poslblliidtile de tronsport. depozltore,
rncnlDuldre.

xnicl.dlmensiuni,
fdrd riLibi:re exterloord
supllmentord; tostutlle mol
mutte $i e4ruse lmplicd
rezovdd 'delicote'
Peniru oslguroreo etonlddl

b. Cdstructle dln Fnourl


Frortonte de morl dimenslunl,
reolEqie pdn preosombloreo
,r Lnor ponoud de dlmenslunl mlcl,
tdrd plocore exterioord
: suplhentord

r;
.:i:r,c.Constructle dln ponouri
rf
qe mlcl dlmenslunl, urmind sd
Pdmeoscd o plocore exterloord

Constructle cU ponouri
oe p|onleu

213
'|;;,,:,;,',,

coNstRucIlt DtN t-EMr.l

SISIEME PORIANTE

84. PEREII PORTANII DtN PANOURI


PONOU'|IE OU O ALCAruIRE MULTISTRAT BAZATA PE ACETEA$I PRTNCIPII CA $ TN CAZUL PERENLOR CU
SC.HF!*E_I'MOMAT|' (v.cop.3 - Alcdtuireo phcjpotelor
suOonsomOturD, Ac;kl$ tip de otcdtuire esre
volobiltl $ pentru PANoURILE NEPORTANIE (forosite co t rchueri ext. tr: corstruilii cu sflpl g ginzD;
difErENtO ESiE dOTd dE DIMENSIUNILE IN SECIIUNE AI.E ELEMEMELOR CE COMPUN
. -
SbHELETUL.
PANOURTLE- gt,in generot, INCHIDERILE EXIERTOARE cu sCHELEI - pot fi:
o. NEVEN nLATL (otcdtuirt compocte)
b VENIIIATE: stroful de oer venrirot cu oer exierior impiedicd cofldensur g protejeozd constructi,
impotrfuo suproincdlzirii doioroie todiotjei solorei S goluri lntrore/legire oer min.l
= /5m din S veniilotd,.
bl' PANouRr VEMTLATE iNcHtsE: intre siroiur de oef venribi gi rermoizokrlie se hterpune o
ostgreoli (scrodun sou prdci pe bozd de remn -ex.pAr-), dezovonroje; corsum mor more de
moiedoL ovonioje: rezistenld moi bund ro foc, protectie moi bund iontro jnsecierof contro
9r
umiditdtil.
b2. PANouRl VENTILATE DESCHTSE: rermohoratio este in contact direcf cu srrotur de eer
ventilol de reguld se prevede o ptoteclie o termohololiei contro ploii osociole cu vini, dinfr-
un moleriol hidrofug dor p€rrneobil lo vopori (ex. hirtie ujeiol6).

PANOU VENTILAT DESCHIS. CU


PLACARE EXTERPARA
(l = cco 20 cm)
o. S€ctlune vertlcqld
b. Sectlune orEontolti
Rostul dlntre ponouri este rezolvot
cu lombd oddugotd + ocoperjre
cu boghetd (to tniertor) g sclhdurd
de plocore (lo exterlor). plocoreo
exierloord cu scihdud verflcole este
contlnud.
I. gpcl orizontole
2. Plocore cu scihdurtverflcole
3. Slpclverflcore
,W
4. TermoEolotle
5. Borierd contro ploll + Vht
(pemeobild lo vsporD
6. Pldcl de lpsos Gps-corlon)
#ffi
7. To,pd Inferioord
& Beton

lr-ll
PANOU DE FAIADA NEVENTIIAT, CU
STRAT DE AER INTERIOR
(t = cco
o. Sectlune
lO
EIAN$
cm)
ver cold
b. Sectiune orizoniold
Imbinoreo dintre ponouri se
reolizeozd prin iniermedjut unu
w lml
i "{1l
montont intermedior.
l. Pl dc din derlvote de lemn, tencuite
2. Vot6 mineroJd
3. ptdci pAL
i-m'"
4. Strot de oer neventiloi (cu ro
termotzotont)
5. Borierd coniro voponlor
6. P dci din dervote de lemn
/: lN coNstnuclu DIN LEMN

CNTE PERET EXIERIORI

tr Rl
3. ATCATUIREA PRINCIPALELOR SUBANSAMBTURI CONSTRUCTIVE
ie 3.1. PEREIIEXIERIORI
rlaj);

o PEREIT DIN BIRNE SUPRAPUSE

::) FINISAJ INTERIOR'USCAT'; RACORDAREA CU SOCLUL

A. CONSIRUCTIE CU PERFI DIN


BIRNE ROTUNDE

B. CONSIRUCIIE CU PERET DIN


ccr BIRNE RECTANGUTARE
(-

Rezovoreo de detollu o Pklcdril


Interioore (ffnlsoJ 'uscot') the
cont de tosoreo pefetelul Prln
controgereo ttonsvenokt o
bilnelor.

'I
Grlndd de planleu
.

2. Lrft de tosore
3,Flnlso.l 'uscot' k] Plofon
(scihdud. piitcl pe bozd de
lemn, glpscori-on)
4. Bogheid
5. Flnlsoj 'uscot' kl Pereti
(sclhdurl, pldcl .Pe bozd de
lemn, glpecorton)
6. Plotbondd otel
7. RlgE de fkore
8. TermoEolotle
9. Pereie dln bifne
10. Pllnid
I l. Pordoseold dln sclhdurl cu
lombd $ uluc
12. Dulumeo oorlcd
'13.
Grlndd de plor\seu
14. Folle holontd
i 5. Profll tob|d hdotid
16. Rlgl6 Infedoord
coNsrRUcT[ DN IEMN
PEREII E(ERIORI

o PEREII EXIERIORI CU SCHELEI

ALCAruREA CoMPTEIA A UNEI FATADE .STANDARD.

O fotodd 'stondord-, odcd ce c{prlnde toote sholurlle oblgrulte, i core poste f


ih moreo morotitote o ccuudlor, ole ih cc{Trponento so de lo Interlot lo exterlor
utiltsotd
urndiooele ebrnenie, pe lOnS6 ebrnenfeb po.ionte de totodel (stold. monlontl, gdrE ,
lroverse, dogonol€.etc.):

. Ploco]q lnterloord
. Bo*erd conto vopodlor
. Termotsolclle
. Borbrd contE vOnhiul $l o opel puriote de vont pre lnledor
. $pod pentru borb|o de vont ovond certeodotd $l rol de dgk&ore
. Strot de oer venlioi
o Plocore extedoord

Plocoteo lnter|oard se poate reolEo plcrcilc cu orlce flp de mcrledd ce poote preluo
eventude tersiu (controgerldlot&i) genercrte de lrcrul elerner*elor structurc:fe. Cele moi
curente rezolvdrl sLni cele cu pldd dln glp6 @rton, cu lcnbdurl dln lemn sou dln ihlocuttorl de
lemrr Hocoleo Interioor6 p.oplu-/sd (ceq vizibild drEpre interlor) poqte neceSto, de lo c(P lo
ccz, un scfrebl*uport ffie ccEU plddlor dln glps cqrton urde esls re€ornondotd ufllEoreo unor
p{ofrle dn tobld ihdoit6lhtre shucturo cosel I ddcl, pentu o ewo uneb nsurdrl sou defomcttll c€
pot $rver{ dcrtortt6 lrrcruld elementelor shucturole.

Botbro contro vopodbr corslifule un sdllecl de dsculb ce rnJ d-(t g6$t o solufie gened
volcbild. E$std 2 crtthrdni dferile core in esentd spun urmdloqrele lucrud:
- lntrodrcereq pe foto cqldd conden
Pentu ev'ltoreo prodrc€rll hl pe fcrlo rece o lelmohdotlel este oulg('tode
'' o termolzolotbl o ur€l bariere conlro v@odlor
' .-. Penfru o c /eo o cosd sdndtoosd oc€osto tebule sO 'resFire', decl sd I se oslgure c
.; : .
-5und p,enneclcllitole lo v@od.
Prtinii"i:oate o ihtolnim cu precddere lo @roope toote solulille de folqde dln lemn dn
Germodo $l honto ilr timp ce ih Evet'lo, for6 cu o ilrdtd tehnologle ih redhoreo coselor dln lernn,
oceQtd borlerd este-lh generd obsentd.
Pozillo noGlrd este cd fuierc lTeb-le pBd ihfi-o monbtd rebcllvd. q:(lthand cu dtentie teccre
cofiert Ih pate, ocob wide (.rnldtoieo oerul\.d Intedor s€ oprode fi pemcnentd de volooreo
umlcftdfll de solurqlb sqJ o depdgegte frecvent (b61, bucdfdril) d wtde sooreb nu poale oclivo
ellmlnoreq cordersdul evenfuci formcf pe oceq fcrlodd, ocolo o boderd de vopod este
blnevenftd. Este cczrj pe€tilor exterlorl d bdilor e)p{re spre nord, unde soorele ih sezond rece
nu '\r'ede' qceo fcrfod6, tl decJ nu o po<rte tnc@, ior condensJl evenfud tormct nu vo puteo i
dimirrrcd sou it'dturot. ftln efecie cumulotlve, ih llpso unor shcrfud de oer venlilot, eiectel€
prodrre pot fi exlrem de grove. lcdd de ce recornonddm ih prinddu utilEoreo locdd, ih oceste
cczurl, o unei boriere de voporl; fti ptL]s corgi&r&n necesord prezenlo unLl slrot & oer rEnlllot
pe toofd onvelopa dddld.
Bodero de v@ori se reolizecad de reguld prin opticqreo unor folll de polletilend cij ihblndri
petrec:Jte, con.llnui 9i eion'e sou pdn Ldilhoreq unor temokolqlit ce ou prev&ute cFtiel de fol|i d€
polletilend scru oluminiu. Se mol pof executo borlere pdn vopsireo unor strcrturi suport conind d
etar$e.
Atentlel O dddlre trebule sd res€ctd pinclpl.l crette remeobiltdlfl lo v@of de lo lnterlot spre
ertetior. O plocore exterioord cu scdnduri cu lombd $i uluc vopsite cu vopsele curenie poote
devenl o borierd de voporj nedoritd, ocolo unde nu esle prev&ui un strcf de oer ventilcf.

it2
F

b,
coNsmucT DIN LEMN

PERE! EXIERIORI

Temobdqrlo se dispune obligqtoriu lo toqte fotodele ddcirilor pemonente, 9i nurnol lo


nuTlol
clddtdle ce nu od@ostesc spqlil incdEte eo pocie lip:i. Termoizololto este beneflca nu
Jnf- oOtfn"r"o rejstentei lermlce necesore o peref1or exteriod, dor eo poqte ornelioro iln c(zul
hlEdrll *rfi.rt nt"lor dn votd mlnerold, protectlo ocus1c{ necesord fql6 de zgornotel6 oellene
.Gloot", Spa116 interloore cle perefllor exterlor degn de 'egLrd spctil de rezononl6, ded
omdlnc-cfoore ole sunefuld; docd Intoducem o termolzolotle redtsstd dnfr'tn motedc{
#;rb;^t ( ctrn este c@tl temolzolofiel dn vqtd mlnerdd), qtund vorn lrsonor?o oceste
c<rvitdl rezonqtoore.
TermoEolcfo se poote sLpndmengona (dur€orxc ostfel spre groslml de 1+20 crn) cu scopul
ion persat & beiie lemtcd. Iodte fcrtodele ugoore, ded 9l cele de clddrilor dn lemn, nu
pocre
DOSedd o Inerfle termlcd scrfisfdcdtoore, tl de oceo peniu o comperso ocest lucru, se
cregt€ dmersluneo shcrttJld termolzolorf, tolt4l fdr6 o rezolvo pe dedln pioblemo'
slnl
AJte moterlote ufllts(rte ih oforo sorlimentelor de vdld mlnerdd cs termoEololii c.urente
oottsflrenut e>qr<rtdcrf, PFL-ul poros (mci ror) tl cdte mdtedde dn
pollmerl epond(Ite (aten le lo
incendilin cczul polluretoruld e4)onddt)

Bof|reocanlrovontL*u|.Termotso|c'liqesteprotejdtdspreextedordeoc.l|Uneocqnuotg
opo *voni lr c"re vonftl pocrte ?ndnge dcdlurtb de opd proverite dln dde souqslgurd z6pod6 pon6
tn-pont iermouclottet, orthl6ndul rola, pdn 11o61Jreo porllor de oer (cel ce efectul
termoEolont propdu ds) cu plcdfuri de @d, bune conductttoore de cddt'r6'
Borlero de, vilrt bopczd, blnelnlet€s, fi pam.rnOet"o vAntult-i sPre lntedor prin dscontiruti6lile
fqtodei.
pe conruJ
Ec se redbcEd de reguld din folli de pdielilend sou dn folii de corton osfdtoi nellpite
p"rmlid-dlt dq q exterlor. se md redlzeczd dn ffirtle groosd
o"tr"lin ot ra llb€rd voporllor sofe 9l
flp Koft. B,odero lrebul sd permitd rjscoreo eventudulul condens proctJs ln iermoholqtle
Boriero necesitd un *port pe core sd fie pdnsd

suporhi penfu borlero de vont se reolizecud de reguld dn scdrdud bdhie normd sou
1n dtdgon<id, sou <rn ptdcl din ptdd, PFL PAL sdu OSB. Acest supori thdedlnegie de mLdte
orl.S
rout & dgtdee d elemenElor slnJcll'sde de falodef' Un ocesi unghl de vedere oceste
elemente & tigtO.*" se ullltzeczd d lq perelil Intedod, ocolo urde este neceso.; pie176nctud
tFd rold dest43ort pentru boriero de vdnt.
s.hotul de oer ventllcrt orrjtd lo ellmlnqreo evenluolult-{ candens produs. AcJvoreq oen-dul
se foce mcl oles cond fctfqdo ;ste lrlcdldtd pdn thsotlre drestd. Nu ovem un sirst produ-ds ci o
dlstqntore q plocdd exterioore de suporh-l bqderel de vant sou de termoizolofie. Acest
ecortcnent este reoltsst de o serle oe *pct ospue verlicql, oftsontql s<ru pe crnbele drectll
AceslL. ilpci predntd de regrld gdurl sou fonte ce pemft qscendune oerutd 9l deci Ven-flloleo
O proOtehOlegota de ocest strcrt este evitoreo llro'-ld ih c@ de hrcetdu &
qc€€q fontele soL
gdurile se dspun gcon<f (oftemqt pe vertlcdd) penlru dimlnuoreo ocesfulllrd.

Plqcord exted,or se poqte reolEo dln odce mqterid sou crcchlre copoblle de o preluo
tendurl|e lnduse de lucrul strucluril, de o Uoco penelroreo qpel spre Intedor, i nulh Uflmul rond'
de o €dsto lo Intempetii. De regLld se foloGesc plqc-q.lele cu scandurl dn lemn, docqeE
metdice, mql ror sl cu muttd precoulb. tencdetlle odillvqte $ omqte cu ibrd de stldd pe un
subslrot de l-broc*t.

3ls
coNsmucl DN trMN
PEREII EflERIORI

CoMPoNENTELE UNU| PERETE EfiERtOR CU SCHELFT: ORDTNEA DE MOMA"J gr POZTJA iN CADRUL


ATCATIRiI MULISTRAT.
(sEclruNE vERncA-A LOCATA)

l. ledtsoreo 2. redtsoreo
s{jrEnr*fu|Ll slruCfurd suportuful penlru
Dlocoreo lnterloord

5. bqtereo
scondurilor
pentru boriero de
v6nt

nu"r*1;;
coNSTRUCI DtN tEMN
PERF! EXIER1ORI

COMPONENTELE UNUI PERETE EXIERIOR CU SCHELET: ORDINEA DE MONTAJ $I POZITIA iN CADRUL


ALCATUIRII MULTISTRAT.
(sECTrU NE VERllCAli LOCAI-A)

7. montoreo Spdlor 8. reoltsoreo Dlocddi


(oicl pe 2 direcfll) pentru exierioore (cid cu
reoluoreo strohlt-d de scdnduri
oer ventllot bdMe Tn cctdomo')

f. introdrrcereo (docd Solutio findd cu


este cczuf) o borbrel morcoeo ml$cirfl
conlro voporilorpe fqlo qscerBioncde o osrulul 1i'r
cddd o iermoholcrtiei stohl de oer venfiloi,
pdn fontele prev&lJte -rl
gipdle odzontde

315
coNsrRucflr DrN rrMN
PERFII E(IERIORI

o PERFI DOER|OR| CU SCHELET - DcMprE DE ALCATU|RI


(sEcTluNt oRtzoMALD

A. PERFIE DOERIOR MINIMAL


B. PEREIE D$ERIOR CU
TERMO|ZOIATTE
C. PEREIE E(IERIOR CU ASTEREATA
$ EIAN$ARE CONIRA PLOI + VIM
D. PEREIE DflERIOR CU PTACAJ
VENIITAT

l. $lpcd vertlcold de ftxore


2. Stilp
3. Plocore extedoord
4. Plocofe lnterioord
5. Solteo terrnoholontd
6. Pbcd termoEolontd
7. Asiereold dln scihdurl ogezote
dlogonol
8. Boderd de Mhf
9. Shoi de oer veniilol

3/6

&
i
CONSTRUCTII DIN t.E t\4N

P€RFF EXIERIORI

o pERETt EXIERIORI CU SCHELET - EXEMPLE DE AtCArUlRl


(SECTIUNI ORIZONTALE)

A. PEREIE EXTERIOR CU SCHELEI $I


PLACAJ EXTERIOR DIN PANOURI
U$OARE PE BAZA DE DE$EURI
LEMNOASE (tip STABILID
B. PEREIE OfiERIOR CU SCHELET S.
UMPLUruRA DtN PANOURI USOARE
PE BAZA DE DESEURT LEMNOASE (iip
STABILII)
C. PERFIE EXIERIOR CU SCHELET SI
UMPtUruRA DIN ZDARIE DE
CARAMIDA
In cozul clddlrilor cu mol muit de I
nivel, rezovoreo de tlp A se oplicd
numol lo slstemele cu stilplcontlnul.
Rezolvddle de tlp B li C sunt
specmce sistemelor cu sfi1pl
inirerupti tn drepf ul pkrnpului.

I . Plosd robjt
2. Srilp
3. Solteo lenroEolontd
4. PonoLr usor pe bozd de deleud
lernncEF (ilp Stottlit)
5. Tencuiold
6. Plrcore lntedoord
7. Umpluturd ziddrle de cdrdrnldd
8. Stroi nivelore morior
'' *.-.rrxalqrtrcF.d"nr€'trt*rrs*{.i$int€fllE !flt+f!n!r':'+"

coNsrRucn rxN [.EMN


PenEn B<rrRlont

o PEREI EXIERIOR]CU SCHELEI


coLIURl $l RACORDARI CU pEREIil tNTERtORt (sEcltuNt oRtzoMALD

A - D. COtl DCERTOR
E - M. RACORDARE CU PEREI
INTERIORI

l. Ptqc.ore exterbord cu stroi de


oer ventlbt
2. Astereold dJ bor,erd de vihl
3. Plocore lnferlcord
4. $pcl de montoj
5. Snp
6. Rigb superioord
7. Morltont perele Intedor
8. Sc?-ldud sou montonl de n€nloj

ll|l
twM
llll-
CONSTRUCTII DIN LTMN

PEREIT EXIERTORT

o CU SCHELET
PEREIT EXIERIORI
RACORDAREA CU SOCLUL (SECTIUNI VER]ICALE)

A. PERETE EXTERIOR MINIMAL


B. PEREIE EXIERIOR PLACAT CU
SCINDURI ORIZONTALE IN
CAPLAMA, ALCATUIRE MINIMALA
C, PERFIE EXTERIOR CU ASIEREALA
D. PEREIE EXIERIOR PLACAT CU
SCINDURI ORIZOMALE IN
CAPIAMA $I ASTEREATA
E. PEREiE EXTERIOR PLACAT CU
$tNDRtLA (g[A)
F. PERETE EXTERIQR CU PLACAJ
VENTILAT

1. Ploco.l exterior
2. Solteo iermolzolontd
3. Plocoj Interlor
4. Pllntd
5. Pordoseold
6. Tolpd Inferioord
7. 9rlrElpore
L FFIe de plocd tetmoEolontd sou
corol
9. Folle izolontd
,]0.
Astereo16
i l. Borierd de vhi
12. Plocd lermoizo lontd
13. Ploco.l $ncldld (lttd)
i4. Strot de oerventllct (SlpcD
co|ISlRUCIt DN trMN
PEREII DOERIORI

o PEREil D(IERtoRlcu scHELEr


RACORDAREA CU SOCtUt
GECItuNr VERflCALD

A. PERETE D(IERIOR PTACAT CU


i PANOURT USOARE (flp STABLT)
B. scHELEr,tN ZABREIE, cu
UMPLUruRA DIN PANOURT USOARE
I (tlp STA LTD
l
c.
B. scHEtEr.tN ZABRELE. cu
uMpLuruRA DtN zDARtE DE
CARAMIDA
Intrucl ih vodoniele B g C scheleful
de lemn este oporent, se
recornondd fobsirea lemnuful de
stejor, esenld rnol rezlstentd lo
Intemperit decfr rdf hoosele.

'1.
Ponou upr pe bozd de depuri
Iemnoose
2. Tencuiold exterioord
3. Solteo termoEoklntd
4. Plocore lnterloord
5. Plintd
6. Podlnd ifrte grJnzl, cu umplulurd
. ib woc
7. Folie lzolanid
L Pieirh g p'otrd spano
9. Umpluturd dintddrte de
cdrdmtdd
]0. Nvelore mortor

3/10

l
CONS1RUCIII DIN LEr\,4N

PEREI EXIERIORI

PERETT EXIERTOR| CU SCHETET


RACORDAREA CU SOCTUL (SECTIUNI VERTICALE)

VARIANIE DE REZOI,VARE A
PTAN$EUtUI:

A.PE PLACA DE BEIQN PESTE STRAT


DE PIFIRI$ $I PIATRA SPARTA
B. PE DAIi DE BFION
C. PE GRINA DE LEMN REZEMATE PE
FUNDAIII
D. PE GRINZ DE LEMN REZEMATE PE
TALfl DE LEMN
E. PE GRINZ DE LEMN. LA SCHELFT
CU STILPI CONTINUI . GRINZ
REZEMATE PE TALPI DE LEMN
F. PE GRINA DE LEMN, LA SCHELEI
cu sTtLPt coNIlNUt - sTrLPr 9r GRINZ
PE TALPI DE LEMN

l. Plocore exterioord cu strol de


oervenlllot
2. AsfereoRi cu borlerd de Mni
3, Sottea termoEolonid
4. Plqcore interiodrd
5. Talpd lnferloord
6. Plintd
7. Folie lzolontd
8. Dugumeo pe grlnziiosre
9. Pletrh il plohd sportd
10. Ponou termoizolont
'i
I. Podlnd ihtre grinz, cu
termoEolotle h vroc
]2. Dusumeo oorbd (oqezolE
di(]gonoD
13. Ceniurd
@l.rsrRucll DIN IEMN
prpEn oorRloRl

o PEREII EXIER|OR! DtN BTRNE SUPRAPUSE


REIATIA CU ACOPERT$UL (sEcTluNt vERncALE)

. STREA$INA TA ACOPERIS CU 2 (4) PA IE


Inveliloore: lespei de piohd
Inchidere lo podeo supeioor6 o cdpriodlor (olcdluire minimol6, l6rd temoizololiel)

A. STREA$INA DE POALA
B. RAOLVARE LA TIMPAN
(ocope&Tn 2 ope)

Modul de rezemore o cdprioriior


trebule sd tlnd cont de toscreo
p€relelul prin controgereo ,

biinelor. Cdprioril nu vor oveo


decit o singurd legdturd fkd,
punchJold. lo coom6. Lo loote
celelolte reozeme (pone
infermedlore, pone libere,
cosoroobd) vor fl mentlnull in
pozitie cu ogrofe core sd
permild lunecoreo liberd..

I. Jgheob
2. Ctrligjgheob
3. Cdlcii lemn
4. Folie hldrozotonid
l,--
5. Asterecld
A lac^a7l .ia nliirn
7. Cdprior
8. mrnd de compleiore Crhtre
cdpriorD
9. ffrnd de rezemore o
cdprioribr (cosoroobd)
10. Pozie onti-\4nf
I L Rigld de rezemore
12. Cdprior llber (exlerior)
13. Cdprior de morg ne
\ CONSTI?LlClll DIN LIMN

oRl PEREII EXIERIORI

O PEREII EXTERIORICU SCHELET


REIAIIA CU ACOPERI$UL (sECIluNl VERTICALE)

. SIREASINA tA ACOPERIS lN DOUA PAN1E / TAVAN INCUNAT


lnvelitoqr€: tigle Prof ilole
tnchidoro inledo<trd lo loto inferioord o c6priodlor

A, STREA$INA CU JGHEAB MASCAT


dbr
teo B. REZOLVARE LA TIMPAN

c. srREA$tM cu JGHEAB APARENT


vf
ftxd, D. STREA$INA CU JGHEAB MASCAT
c+9 (vorlonid)

l. Jgheob din tobld


ii tl
d 2. Inveliioore din tlgld profllold
3. Agrofd
4. Pozie
5. Cinig tobld golvonEotd
6. Plesd de tund o Jgheobulul
7. lnchldere dln scfidud, cu golud
de ventllore
8. Gol de ventllore
9. Cdlcii de lemn
10. Folle hldtoEolonid
I l+]2. Grdtor de Slpci
13. Astereold
14. Cdprlor

15. Tolpd superloord (cosoroobd)


1 6. Solieo tetmoLolontd
.]7.
Tovon dln pldcl Ge bozd de
lemn sou gips-corion)
18. Dulop (cdprior) de copdt
19. Consold
20. Dulop Intermedlor (htre console)
coNsIRUCIlt DN IIMN
PERE! EGRIORI

o PEREI EXTERIOR| CU SCHETET


RELAIIA CU ACOpERtgUL (sEcTtuNt vERncALE)

. SIREA$NA TA ACOPERIS CU O SINGURA PANIA / TAVAN INCUNAT


Inveliloorg: ligle llct'||cnd€
Inchiclels inlorioord lo tolo intedoord o cdpdodlor

A. STREA$INA CU JGHEAB APAREM !


B. REZOLVARE LA PAR]EA SUPERIOARA
$
C. REZOLVARE tA TIMPAN LATERAL
t
Agrofd
1.

2. Gol de ventilcJre
3. Cdlcii de lemn
4. Pozle cu ldcrlmor
5. Inchjdere din sc-ndud, cu goturt de
venlllore
6. Asiereold
7, Folle hldrolzolontd (hfite Kroft)
8. Inveliioore dln tlgle flomonde
9+10- Grdlor de $lpcl
I 1. Cdpdor
12. Tolpd superioord (cosoroobd)
I 3. Solieo termozolontd
14. Tovon din ptdci (pe bozd de
lemn sou gips-corfon)
15. Pozie onti-\4nt
16. Dulop (cdprjor) de copdi
I 7. Consotd
18. Du op inlermedior 0ntre console)
CONSTRUCTII DIN IIMN
PEREII EXIERIORI

o PEREII EXIERIORICU SCHELET


REIAIIA CU ACOPERI$UL GEcTruNr VERTTCALE)

. SIREA$NA I.A ACOPERI$ CU 2 (4) PANIE / TAVAN ORIZONTAT + POD


lnvelitoore: fi gle solzi.
lnchider€ inl€rioor6 lo podeo intedoord o grinzilor de plctnleu

A, SIREA9INA CU CAPru$EAIA DIN


gINDRILA
B. REOLVARE LA IMPAN
(ocoper$ h 2 ope)
C. SIREA$INA CU CAPTU$EALA
SCINDURI

L Pozle cu ldcdmor
2. Agrofd
3. Cdlcil lemn
4. Rlgle in tungul pontel
5. Sipcltuore 0lndrlld
6. CdpiLteold din $lnddld
7. Inveliioore tigle soEj dublu ogezote
8. Cosoroobd
9. Sotteo tennoEolontd
,]0.
$lpci suport tlgle
I l. Cdpdor
.]2.
Pozle onil-vfht
13. Piesd de completore / rezemore
14. Cdprior de morglne
]5. Gpn4eol6 scihdud (osiereold)
16. Folie hldrouolontd
I

CONSTRUCII DIN LTMN


PLAN$EE

3.2. PLAN$EE
ptAN$EE LA CONSTRUCIII DIN BIRNE ROTUNDE

A. PLANEEU MINIMAL
B. PLAN$EU PREVA?UI CU IZOLAIIE
FONICA ($/SAU IERMICA)
c. RACORDARE CU CO$UL DE
FUM

1||]||'.,|\/:--1

l. Dusumeo din scinduri l.u.


2. Grindd
3, Plintd
4. Perete din b'ilne rotunde
5. Solteq izolonid
6. Rost de tosore
7. Pervoz profikrt
8. Plofon (plocoj scihduri l.u,)
9. Finisoj Interlor ol peretelui
10. Scindurd de copdi (rlgldizore)
I l. Poroment de ziddrie lo foto
lnterloord o colulul
l2. Tencuiold lnterioord
13. Centurd b.o.
14. Plocd rermolzolonid din
moterlol onorgonlc

15. Col de fum dln zlddrle

3/15
CONSIRUCTII DN trMN

PLAN$EE LA CONSIRUCTil DIN BTRNE RECIANGUTARE

CU IZOLAT|E FONTCA (gt/SAU TERMTCA) opzotd pe podtnd tntermedlord

B, PLAN$EU CU |ZOLATIE FONTCA (gt/SAU TERMICA) cu pordoseotd flotontd

l Perete din birne 6, Grinzigoard I L Rosi de iosore


2. Borierd de Vint 7. Strot izolant 12. Acoperitor de rosi
3. P ocore interloord 8. Pod nd nfermed ord 13. Plofon
4. Plintd 9. Grlndd de plongeu
5. Pordoseold scindUri Lu. 10. $ipcl suslinere plofon NOTA: Lo fixcreo tinisojLrlui
nlerior lrebule linui cont de
fosoreo blrnelor ce olcdtulesc
pefetli.

3,r6

I
coNStRUcTll DIN tEMN
PIAN$EE

PLAN$EE LA coNsTRUcIll cu scHELEr tN zAgneLr

A. PLAN$EU CU IZOLATIE FONICA (91/SAU TERMICA) ogezold pe podlnd intermediord

B. PLAN9EU CU IZOLATIE FONICA (91/SAU tEptvttcA) cu pordoseold flotontd

'12.
L Plinid 7. Tolpd superioord Grindd de legdiurd
.l3.
2. Pordoseold din scinduri l.u. L Plofon Grinzlloord
.]4.
3. Tolpd Inferloord 9. Plocore interioord Shot zolont
4. Podind lntermediord 10. Astereold dln scihduri 15. $lpcl sustinere plofon
5. Scindurd de copdt (rigidizore) olezole dlogonol + borierd vint 16. Pldci PAL (sou coniroplocoj)
6. Grindd de plonieu I l. Pkrcore exierloord, cu strol
de oer ventllot :
;.

ii
t'
3117
coMrRuclr DN |EMN

PLANSEE rA CONSTRUCIil CU SCHELET DtN DUrApl Cu $rrpt coNTtNul

A. PLANSEU MINIMAL

B. PLAN$EU CU |ZOLAI|E FONTCA (SVSAU TERMICA) din saltete dispuseintre qrirzi

:,'ii!,D'

L Plinto 5. Plocore exlerioord cu sirot de 9. Plofon din scindur l.u,


2. Troversdde legdturd cer Venl lot
10. Plocore interioord
3. Pordoseold din scinduri cu 6. Troversd de tezemore IL Asiereold dln scindur
lomba 9l u'uc 7. Scinduro Oe riglo zore 7il.^' rl L A^. .l-
'.6 ^^^n^l ^t-
4. Grincid de plonleu 6. Saiteo izolontd vrnt

I
3'rtl
I
I
!
coNSTRUCII DrN r.EMN

PLAN$EE LA CONSTRUCTil CU SCHETET DrN DULAPT CU Slttpl CONTINUI

C. PLANQEU CU IZOLAIIE FONICA ($l/SAU TERMICA) ogezold pe podind intermedtord

1l
it
{1
1_)
\y

D. PLAN$EU CU IZOLAIIE FONICA ($/SAU TERMICA) cu pordoseold flotontd

--o
-@
---(,
--@
-o :,_

---@ .:;:

-@
_--@
---@
-o

l. Plocore exterioord cu strot de 5. Pordoseold scinduri tdlluile 10. Plofon


oer ventllol
6. Podind lntermediord I 1. Strot Eokrni
2.Asiereold din scindurl dlspuse 7, Grindd de ploryeu 12. Griruigoord
diogonol + borierd de vfnt
ie 8. $ipcl fixore plofon ]3. Stroi suport pordoseold dln
3. Plocore inierioord pldcl PAL (sou dln lemn mostv)
9. Troversd de rezemore
4, Plinld

3119
COIISIRIJCIII DIN t.Elv$l

PEREN S PtAl\6EE

RUOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETAUU ALE RELATIEI DINTRE UN


PLAN$EU INTERMEDIAR 9I O FATADA
SISIEil4 COI.IS'IRUCTIV CU STAtPl $ q{AUI COPLqNqRE PE 2 DRECTII
Sectlun€ o(onornetdco
SJrse &Btntre enbb1.p.m. LoLgamre 19W

Elernent d€ fqtodd
prefobrtcot (exHO l5
sortirnenle dlf6rit6)

Ron|o verticctd o
ponoulr"d defolodd
Stolp pe 2 nvelel l5ll l5
rrn
Pbcore exterbord dn
scOndurl orizontole
fdilulte

l?orno orizontcto
inferloord o ponoului de
folodd

Sort din tobld: prolectie


Io opd

Grindd dn lemn lc!'nelor


incleift
Romo odzontdd
superloord o ponoLtui de
fcdodd

9' Fonoizolotie c$n votd


minerdd

Tovon din glps corlon

Pbcore interioord cu
pld din glps corton

Termobolofio: 2 rdndud
din vqtd minerolo, in
vedereo comperEdrii
lipsel de inerlie iemicd

sistem constructiv fnrondez. concepui pe o irornd de 3]s /3,7s m in 2 vodonle de indtfime


(2 ]6m / 2.58m). Toote grinzile sunt din lemn lomelor incleiol g ou
dimensiunite 1is/22 cm
Legatturile dinire ebmentde structurole se reolbeozd cu ojulorul unor conectori melolici.
Grirrjle plongeului olten€ozd (co poztie in plon) ln tob-lO de ioh-, Existd o gomd torgo de
pono,uri de fqtodd (co formd 9i dimensiuni, dor identice co olcdiuke),
AcopeiiSut este de fip
ierosd cu ponid zero. Si6lpii primesc lo inlerjor o proieclie iermicd supljmeniotd
COI.|STRUCTII DIN I.f MN

P€REN g PLAi.ISEE

REZOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETALIU ALE RELATIEI DINTRE UN


PLAN$EU INTERMEDIAR $I O FATADA
sTRt|cruRA PREFABRTCATA DN DULAPI
Sectiune veri'rcold pdn zono de piin (in siOngg) 9i prin zono vitrotd (in dreqpto)
Surso: DEfAlL.111997, p. 43-44

Alcdtdreo ocope4qlul (de srjs in Jo6)


. invelitoore dln tobld de drc
. ostereold de 24 mm.
. pddd cu rol de insonodzore fonlcd
. pone de 60/120 mm dlspuse lo 625
mm
. glpcl pentru distontore. |2/60 rrrn
. corion bitumc
. ponou oglornerot tlp OSB de l9 mm
. c(priori d€ 220rnrn, dspr-\sl lo 625 rffn
. trolore temlcd din vstd mlnerdd Ce
120+lmmm
. borierd de vopod. foli€ polietilend
. ilpci supo.t tqvcn de 24 mm
. lovon din pl6cl de glp6 corfon de l5
mm

A,cdfur€o perelilo'r :
(de lo interior spre exierior)
. pldcl din glp6 corton de I 2.5 rn'n+ 0 1

rnrn
. borierd de vopori, tolie d6 poli€lilerd
. holqtie termic6. votd minerolo de I m
mm
. schelet dh lemn: rnonlonti de 60/140
mm disprsl k: 625 mm
. plocd c$n lemn oglornerqt (PAL) de l6
rrn
. borlerO contro vonfulul toli€ de
polieiilend
. strot de oer ver$flot, SiFrcl de 24 mm
bdtute wrticol
. plocore exted)ord din scdnduri
orizontole dbpr6€ in boplomo'
AlcdhJreo dorseLld internedklr:
(de sts in jc)
. strot de Lzur6: mocl€td
. dql6 flotontd - sopd din cirnent ormqt
de 50 mm. strot s€porqtor, rnoterlol
fonoomortizont
. pldcl oglomerote din lemn (PAl) de l6
mm
o gdrui perpendiculqre pe plonul
fcfodel, dispuse lo 625 mm uno de
ceoblst6
. mqteriol fonoobsorbont. votd
minerold d€ l0O rnrn
. schelet (codru) din gpci, suport lovon
. iovon din pldci de glps corton de 12,5
mm

312t
COtslRirCn D|N lElvlN

PEREN S PIAI'|SE
RUOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETAUU AI..E RELATIEI DINTRE UN
larygE_u INTERMEDTAR $t O FATADA
CI.ADIRE CU SIRI,'CTURA DIN STAIPI (PE 2 NVELD
9 CruIq ON CLE$IF)
S€ctlune o(onornetdcd
gJtso: Les systanw cofrsln
clils en bb. pab 19Al , pig

Acoperitin terosd cu
pontd zero le$tih
corsole psnfru
proiejoreo fo,od6i

Gdndd pdnclpob de
fqtodd, coplonord cu
sfdprJ

GdnZ htlegte',
perpendcubre pe
folodd
Suprcrurnlnd

Grindd de fotodd

Elernent de tcrlodd
mullishot

Slolp confinuu p€ ?
nivele

l..ltd de bdc-on din lemn

Ptrnseu fonoLolot (p€


do|d nobntd)

Gdndd da fotodd ia
'L', pentru cobordreo
nveluir.d pordcelli
interioore lo nivelul
celei extorbore (o
bolconulul)

Terosd (bdcon):
scondurile surt o$ezcfe
distoniot peniru buno
scurgere o ope|or
meteorice

Elernentele de folodd suni ctcdtuite ( de lo jnierbr b exterior ) cIn:


. Ploco.e interiooro (ploci gips corlon)
. troflero de vopor (tolje polietileno)
. lerrnoizolqtie (vold minefolo)
. Borierd de vdnt (polieljlerrc)
. Shot oe oer ven5 o, (grilo de srpct,
. procore eteriou.o (posioil
orice molerio, relisren I to inremp€rir)

:.))
. . cor€rRrJolu Du{{fMN

P€REN S PIAI{S€E

REZOLVART CONSTRUCTTVE DE DETALIU ALE RELAT|EI DTNTRE UN


PLAN$EU INTERMEDIAR $I O FATADA
ctiDrRE cu smucruRA DrN sTAtpr (pE 2 NtvELE) gt GRt|.zt DE FATADA (iN cLEsrE)
S€cliune oxonomeiricd
SuEa: les systemes construcfils en bob. Porb 1981 . p39

l. Strot de oer venfllol


2. Plocore exterioord
3. Told metolicd introdusd
intr-o fontd tdioid in
codrul stolpului 9i
moscqid cu chit
Protejoreo Fieselor
orizontole cu gorturi din
iobld
Grlndd de fqlodd in
-clefte-
Tolpd Inferioord btsoiqid
pe m|Jloc p€ntru fxoreo
vitrojului (fdrd cercevele)
1. Ronf oBoreo stOlptlui cu
plotbonde metolbe
8. Stolp clntinuu pe 2
nivele
Plon$eu intermed'ror
10. Grinzi de plonseu
perpendiculale pe
folodd
'|
l. lzolqlie terrnlc6in spo.titJ
dintre clesti
'I
2. Pordosedo olonseulLd

Pereli exteriod se conpun


dintr-o rornd suoortin '
grosimeo cdrelo se klttoduce
mcrtedoh-d termoizolont.
Pe foto Iniedooro o rornel se
fixeczd pldci din PAL
Lo exterlorul romeise bqt
sipci p€ste core se Wlicd
plocojul extedor.
Lo Interior se poote inlocd
plocojul <in PAL cu pl6ci dn
gips corton

Observolb: spre deosehire de solufio prezentqtd in pogino precedentd (3/22) in ocest ccE grinzile de
tqlodd ($l nu cele inierioore, ole plonseului) sunl reolizste in 'cleste'.

3t23
@1'6IRiJCII D|N lg\rN

PEREN S PUNSEE

RUOLVARI CONS]RUCTIVE DE DFTAUU ALE RELATIEI DIN]RE UN


PLAN$E-U INIERMEDIAR 9I O FATADA
.HJqFoRM,
srRUcruRA DERVATA DN S|TEMUL
Secllune cD(onornefdco
$.nsa Arrcnkol GM H@ W@, fu*eltel. B.r&Mto *9 1

plocore exterioord din


scandud bdtute
terrroizolofig
rnonlont

grindd de fcrlodd
tolpo inferioord-
troverso superioord

scdnduri bdiute
tolpo inferioord - in coplomo
troverso inferioqrd
termoizololie ;Hr:
l*
? J,l
ocopenre schelet +
bcrierd confro vdnfului
,['
shucluro cosei cFrvd din sisternul 'pkrtform' de core se deosebefto door pdn opodlio unei
- gdnzi de fctodd, siistemul 'pkfform' prerntd ovontojr-d uflIedrfl ocelorcSr ridurr od seirwri oe
lernn, fopt core conduce lo o moi more ropiCitole de execufie, lo o simpiflcore o deiolillor g
;t
deci I lo o econornbitote crescutd, dor,in schimb; conduce kr o oroiectofe moi oienid sl mol
loborloosd.
Utilizoreo conectoribr metolbi (oporenti sou moscqti) mdregte gl moi mult vitezo de execulie. r
Rigldboreo consfrucliet este oblinuto pe 2 cdt:
. Prin dispunereo elementelor sinrciurole (rnontonlii+grinzjle pklngeului) lo un pos mic (pond
to 60 cm)
. Prin bqlereo unor pldci oglornerqte din lemn de tip pAL, OSB, (coteodqtd
siounor
sccnduti ), cu dublu rol, de rigkjhore dorgico suport pentru bodero contro vantului,lo
perelii exteriori
COr'6TRUCT|| DIN LfMN

P€REn S PI-AI'ISEE

REZOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETALIU ALE RELATIEI DINTRE UN PTANSEU


INTERMEDIAR 9I O FATADA
STRUCruRA DIN STAIPI $I GRIM (PRINCIPALE 9I SECUNDARE) 'iN CLE$TE-. CLADRE IMTEGRAL
PREFABRICAIA.
Sectiune cfionornetricd (siongo), secliune verticol6 (dreopio)
SuRd: Conslftlre en bols I . p. 2 I 7, LaLaanrte I 988
o I ....,
)i' ''
-.,4<' ,-.
,--{)-#

tr
:'r-r.ll
:;-ii
R ril-.-lljiiii '6r,1

'--tL!=

1:;

Sistemld Lrtilizot -'Henenqfh'- permite ddicoreo unor cose exkem de


flexibile co pfon. Scf|eleful se compune din st6ld de l4ll4 cm p 2 5
etoje fi gdnzi 'in clegte' supropuse, Ponourile de tcrlodd crnjln toqle
strqturile t^atJole Si sunt integrol prefobrbate, filnd montote pe $onlier. 6-
t. Invelitoore din olOcl ondulote de czbociment 7
2. $ipci 4/6 cm
lzolqlie termicd de d cm cu bqrierd de voporl + corton
osfoltot
4. de 18 mm prinse sub cdpriod
ScOnduri fdlluiie
5. Alcdtuheo fdodei:
. Pl6cJ de cdoclrnent lipite pe scheleful ponoului
. lzolqlie termbd + folb FVC
. Sircrt de oer venlilot
. Ponou oglorn€roi pe b@d de lemn, imbrdcot cu un strqt
de rnqteriol plostb (rnelominqt)
6. Rorno ponoulul, prolilcfd speciol peniru reolizorea imblndrilor
7. Tolpd Inferiooro
8. Pordoseqlo bolconulu{: scdnduri: osezoie distontqi
9, Grinzlle in consold ole bclconului
cot{slRucll DIN Erirv
PEREN S PTANS
RZOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETAUU AtE RELATIEI DINIRE UN
PLAN$EU TNIERMEDTAR $t o FATADA
SISIEIV SIRUCruRAL MXT: STAIP| $ GR + PEREN DE RIGIDEAT?E
S€cflune cD(onorneficd de onscrnblu
Susa: Corstnlre en bb 1 . p,2p, Lo.eng lggg
Slstern joponez ce se remorcd pdn iruindd slrrpb sectlurl
_conshuciv
sebtnbitdtil rldcste. sisrenrr structurcr c' sbpt s i led$e. Dotodtd
slro o 6st intcrit tu o sede de peretl
pgf"ntl d" dgl@de. Pror$eere srnt prefobriiote. frEcore nroorr nino consfiruit
on a-gd#
i"i9lnedy,,,,,,,,,,,,,,! unor ptdd bs8' bdhjte pe ornree tele
?_lql",9g ry
gnnzrcr, perelt sllnt tercuitl sou pbcott cu gips corton
tsupertoord el Infertrcori) o

O8'(Oda)ted Slrod tuord = pldd dn @{ tsrywe rrpn: serv*c ,y co spft paln @ffue
boabno.
Fenne lriongdore
lo 3.70 m
uno de ceoldlc*td

ocoperF

--sj

d€ fotddd

Montonli din ddooi


3.80/10 crn
dispu$ lo 60 crn und
de celdlott

Pldcl prefobrtc('te de
din 4 grird
prinse cu pldci OSB

conlind p€
nivel€, l0/l0crn
2
t
Plqr\seul porlerului,
disionlcrt de sol

dn

solidorDarea grinzilor intre ere si cu storpii se reorheozd cu ojuiorur


unor plotbonde (ecrise)
din olel bdtLrie in cuie g inldrite cu buloone. Stdlpii. con.
nui lE 2 etole, suni dispusi pe o
lromo de 3,/0 / 3.7C m. Suplinrentor strtrcfurii cu stOtpi gri.oj.
9i o, tost prevozuli pereli de
controvdntuire . ovdnd si rolul de o preluo onumite sorcinigroviiotionole
Clddireo vo fi detoliotd in paginile 3 l2t si 3l2B

32a
coNrRUcIx DN IEMN

PERFN 9 PIANEE

RZOLVART CONSTRUCTTVE DE DETAL|U ALE RELAT|E| DTNTRE UN


PLAN$EU INTERMEDIAR $I O FATADA
S$IEM SIRUCruRAL MIXI; STAIPI St GRINZ (COPIAMRD + PERFn DE RIGIDIZARE
Secliune cD(onornetricd o detoliilor conslrucle
Susd: Cortshuirc en bob 1. p.23o. Lolaonre,1988

Fermd trior|gulord

Bulon de fxore

Plotbondo (eclisd) de otd

Gdndd pdnclpold l0/10 cm

Montoni dgkjizore 9i srport p€nfru


inciidereo fotodel, 3.8i I 0 cm

Slolp conlinuu l0/10 cm

Gdndd prirclpold I0/I0 cm

Bulon de t\ore
Plctbondd (eclisd) din olsl

Montont dgidhore $i suport pentru


inctridereo peretelt d lnterior 3.8/10
ctTl

Tolpd inferioord l0/10 cm

Soclu din beton

1 ./ SrrUCnnA DN |.EMN

3t27
lltl

ll
l

col.rslRucn D|N lri/|rr

li P€nFn S PIAI'6EE

RUOLVARI CONSTRUCTTVE DE DEIAUU AtI RELAT|EI DTNTRE UN


PLAN$EU TNTERMEDTAR $t O FATADA
sslEM srRUcruRAL MXr: srfuH $ GRtt€ (copLAr\rARE) + pEREft DE EGTDEARE
S€crlune o(omrnetrlcd (sidngo-J€s) g sectiune verticotd (dreopto)
Sursa: Corclnl@ en bb 1. p2 . LC/.-6C,?/'F,19gB

l. Acoperire reollzotd dn:


i
. invelitoorernetollcd
. pl@ oglorr€rate p€ b@6
de lernn
. p€ne din lemn de 6/6 crn
2. Fernd triorgulord
J. Gdndo de folodd
Tercubld sintelbO pe suport de
flbrd de slicld
Ponoud OGB, bdhrte In cde
Pldd dln vcfd minerold cu rol de
tennoizolqlie (lo exterlor) S de
fonohololb (lo intedor g exleior)
7. Pldci dh gips corton
8. Pordoseold din Dldci de PAL
turniruit
Grlrrl din dulopi de 3.8/18 cm
10. Cornier rnetolic de rocord

tl
3
I

'7

68
$"
COI.ISTRIJCTII D|N I"EMN

PERFN S PTAi$€E

REZOLVARI CONSTRUCTIVE DE DFIALIU ALE RELATIEI DINME UN PIAN$EU


INTERMEDIAR $I O FATADA
S$EM SIRLrcruRAL IIP 'PIAIIORM- lo clddiri P+4
Sectrune qxonornetdcd (vedere dinspre intedor)
Sursa: Le bcis dans la corctnElbn. Pdtis 1 99O , p.305

'1.
PlintO dln lemn
Rost elostic dor eiorg
Strot tzurd (mochetd
ridr6)
4. MCItericd
13 tonoobsodcont
'14
VERIVIASPHA
5. irrpGlilurd
l5 6. PAL de '19 mm suport
mochetd
7. PAL de 22 rrm suport
dotd iotontd
8. Grild dn bmn, sJpori
icvon
9, Grlrdd cln lernn
10. Ponou de glps corlon
cle l3 mm
'l
l.
Vol6 n$nerold lm
mm
12. Borterd de vopori
13. Vcrtd minerdd de
'145 nm (l
m+45) |'
'14.
PAL de I 2 rnm
15. Borierd de voporl din
POLYAN
16, Porou din glp6 corton
de 10 mm
17. Schebt dn len|rl
18. irnpediturd (boderd)
irrpotivo vontL{ui go
plcii
]9. Pbcore exierioord cu
scondud din lemn de
zod6

Acesl sistem construcitv o fost uiilizcf in premlerdin Fronlo in l98l lq locuinlele sodob dn Ald lo
frontbro cu [tolio, b cco I 7m m ofiitrdlne. Ac€ste clddiri ou 4 eloJe din lernn pesle un porter din
belon.

$o tdilizot un sistern rnoddqt i irdtlstridiat ce o dqt deplind soflsfoctie cu Fecddere in dorneniile


troldriitermice, o rop'idiidfii de execulie 9i o copociit'lil de o rdspunde sorcinilcr seisrnice,

3129
CONSIRUCIII DN tElvlN
PERET INIERIORI

3.3. PERFI rNrERrORl

In cozul olcdtulrllor cu schelet, dlferento iirtre PERFII lNfiERlORl PORTAtfl Sl NEPORTANTI constd in
dlmenslunlle diferite pe core le ou (dln conslderenie de rezsbtentd) sectlunile elemenlelot ce
compun scheleful.

spre deosebke de tolode, pereil lnierlorl ou o qlc-dtuir€ nd st'npld.9l onume : rcmq structurold
e-sis ploccfo pe qnbele fe.le cu un docq ce poate fl ldennc s(sJ cffettt. Lo Interlor de regud se
introcfice un m('terld fonoobsobonl pentru o Insonortro cor'ttoleo Inlelioord, oltfel deosebfi de
rezoncnld lo suneiele cprlene.
Acolo rnde ovem 2lhcdped Inierloore cu regimurl termlce dfefte se drnerslone(zd mctterldd
fonoobsorbcf (de regdd vqtd minetold ) pond ce se otlnge rerslenlq termlcd necesord'

Dln conslderente de izolore ocwllcd se poqte lesio peretele prln dubloreo motedddd de
plocore (de exemplu dubloreo foilor de gips corton) sou se poqte rr€rge crior lo dtbloreo
scheletuld portont d peretelu, ql evtioreo o9o Zselor puntl sonore.

Acolo wrde sunt necesore mdsurl sporile onlitoc se prevdd imbr6core6 portiold sou totdd o
p'ieselor <!n lemn dln Intedon-d pereleld cU gips corton sou ctl o vodetqte spedold o oceshio cU c;{
Riduril.
FF
Acolo u.|de peretil, Intedorl sou exledorl se tercr.rlesc, se pol folosl co substrqt, pentru tenculolo el
odilivotd fl'ormqtd C)J ponzd din f brd de stidd, pldci dln HeroHit, osB sou 5l mol blne din
Betonyp, moieriol reZstent 9i lo tentolive de eftocJb (sporged, lovri, stdpungeo.
ix
'*r
'L romo struclurold o +'i
ffi peretelt-C lnterior
:r
romd + docote
':
pe ornbele iele

olcdhlre
s;
fonotzdo16
curentd

ffi olc&h.llre
fonolzolotd
specldd d-l
dubloreo tl
desolldorlzoreo
romelor

votd minerold sou olt


mcrteriol
fonoobsorlcont

.r lfr
CONSTRUCIII DIN LEMN

PEREI INIERIORI

PEREIT INTERIORT - VARTANIE DE ALCATUTRE

A, PERFIE MINIMAL
B. PERFIE TERMOIZOLANT
C. PERETE FONOIZOLANT
D. PERFTE CU FFJE DIN PANOURI
U$OARE PE BATi DE DESEURI
LEMNOASE.

I. Eipcd de monioj
2. Slilp
3. Plocore
4. Solieo lzolontd
5. Plocd izolontd
6. Plosd robit
7. Ponou ugor pe bozd de deleuri
lemnoose
8. Tencuiold
CoNSTRUCIIIDN LIMN
Fffitr.mruon

pEREfl INTERIORT - RACORDAH [A PEREI EXTER|ORI, PARDOSELI, PTAFOANE

A. PERFIE INTERIOR MOMAT FARA


INTRERUPEREA FINISA^'ELOR LA
PERET, PARDOSEAIA, PLAFON
B. PEREIE INTERIOR MOMAT CU
INTRERUPEREA FINISA"JELOR LA
PEREI, PARDOSEALA, PLAFON
C. PEREIE INTERIOR FONOIZOTAM
D. PEREIE INTERIOR CU FEIE DIN
PANOURI U$OARE PE BAZA DE
DESEURI LEMNOASE (ilP STABILTD

'i.
Pklcore exterioord cu strot de
oer veniilot
2. Astereold cu borierd de vfni
3, Plocore inlerloord
4. Sflp
5. Montont perele lnierior
6. Sotteo termoholonld
7. Tolpd lnferloord
B. Pllntd
9. Pordoseold dln lemn
l0. Plofon
I l. Dugumeo oorbd
12. Sc'ihdurd de montoj
13. Ponou ulor pe bozd de
deleuri lemnoose (tlp Stobllit)
14. Plosd robit
'l5.
Tencuklld perete
16. Tencuiald plofon

qFaT t\tF \/trDTla A


SEC iIUNE ORIZONTALA SEC IIUNE VERIlCALA
JOS SUS
^

3132
f'
n

CONSTRUCiII DiN LEMN

I PERET INIERIORI
I

PEREIT rNrERlORl - RELAIIA CU GRINZILE PLAN$EULU

PFRFF DESPARTITORI (NEPORIANTI)


DIN LEMN, DISPU$I PARATEL CU
GRINALE PLANSEULUI

A. PERFIE DESPARTIIOR DIN PANOURI


PE BAZA DE LEMN, A$EZAT PE GRINDA
DE PLAN$EU
B. PERFIE DESPARPOR CU SCHETFT
DIN LEMN + PIACI, A$EZAT PE
GRINDA DE P[.AN$EU
C. PERETE DESPARTIOR CU SCHELEI
DIN LEMN, ASEZAT PE GRINZI.JUG
D. PERETE DESPARTIOR CU SCHELFI
DIN LEMN, ASZAT PE GRINDA DUBLA
DIN DUIAPI + FURURA

3/33
coNsmucT[ DtN L^EMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $ PUNERE IN OPERA / DMEMIONAREA EL,EMENIELOR SIRUCTURATE

4. PRINCIPII DE PROIECTARE SI PUNERE IN OPERA


A. CONCEPTIA STRUCTURII PORTANIE
Al. ETEMENIETE SIRUCTUPATE: REZISTENIA $t SIABILITATEA tOCAtA
AIo. DIMENSIONARE . IN RAPORT CU SOI.ICITARIIf
o ASIGUMREA REZISTENIEI ELEMENTELOR STRUCTURALE: orio necesord o sectiunil este
determlnotd de roportul dlntre thcdrcdrlle oferente respectiwlul elem€nt structurol Sl
rezlstento meconlcd o moferiolulul (lemnuluD lo solicttoreo speciflcd ocelui element.
. TIMITAREA DEFORMAflLTTAII ELEMENTELOR STRUCIURALE ( V. IIAIb)
Dlmenslonore oproxlmqtlvd o 'alettetel' (roport intre sectiuneo tronsve6ol6 9l indltime) pleselor
comprimoie dln lemn rnosiv, supuse lo incdrcdrl obhnulte, pentru limiloreo riscului de flomboi:
dmln=l/18H (unde d = loturo sectlunii; H =
Dlmenslonore oproximoiivd o ihdltlmil sectiunii unel grlnzi supuse lo thcdrcdd obi$uiie (loculnte).
penlru limiloreo's6gelii' (deformdril prlnihcovolere):
h- deschldereo lntre reozemele
h=1117-1l2OL L=

s[clruNr DE LEVN ECARISAI


gt llput DE SOUCITARE r.A CARE RASPUND CU MINTMUM DE MAIERTAI
Deosupro llnleiA: secliunl supuse lo eforiud de compresiune (stipl. popl, montonli, conlrofig€,
controvintuiri)
Intre linlil€ A 9i B: secflunl supuse lo etorturl de lncovoiere redus€, cxJ un roport ol lofurilor cco. 5 / 7 (ples€
de scielelin zdbrele. orbole erl)
lnlre finlil€ B $ C: s€cflunl supus€ lo eforturl normole de incovoler€. c! un roport ot loturllor cca, 4 | 7
(grinzl, i6lpl, c6pdod de deschlderl uuale)
fub llnlo C: s€cflunl rectongulore dezvoltote pe indllime. perm[ind oblinereo unei bune rezlstenle
. -lq r-ncovol€re in condiliile unul volum mlc de lemn

t8

lo 6/10 t/10 l0/r0

t2 6l12 Elt2 l0/r2 t2lt2

t4 6lt4 8/ l4 tolt4 t2lt4 t4lt4


t6 6lt6 E/r6 r0/16 tat6 t4lt6 t6lt6
l8 6tt8 r/lt l0/l r t2lt8 t4lt8 t6lt8 r 8/18

20 6l2O E20 lopo t2t24 r4po t6t2o tslm 20lm


't', 8tn tol22 t2[22 t4t22 t6122 t8122 20122 22122

8t24 tol24 12//24 t4124 t6174 t8124 20124 22124 24124

26 to126 12126 t1t26 t6R6 t8!26 20126 22126 24116

28 tolz8 t2nt 14Et r6[28 t8[2t 20128 22128 24128

DupO fSCHUt'.'lt, A.G., LUPU, M' Cor$trucflon t - Le bols. EPFLoAIIB Choke d'Archttecture el Constructlon,
Lousonns, 1989-90.

4/1
coNsIRUcIl DIN IEMN

Alo. DIMENSIONAnE . rN RAPORI CU REZISIENIA tA FOC

D|MENSIoNAREA GHNATOR DIN I-EMN ECARISAT SI DIN IEMN IAMEI"AR, PENIRU o RTASIENTA tA
INCOVOIERE DATA, IN RAPORT CU NUMARUT DE FETE EXPI'SE $I DURAIA DE CONSERIr'ARE A
pRopruErAltoR DE REZISIEI,IIA ( 30 $ respectiv 60 min)
N.B. Pentru o lrece de lo o rezlstenld lo foc F3O lo F@,ldiimeo (b) $indltimeo (h) se dubleozd.

F30 F60

Expunere lo foc 3 loturl 4lofuri 3loturi 4loruri

@
riuri
ETONUTI din incovoiere bmin h min b mio h min b min h min b min h min
(N 1ml
/ mm-) (nun) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)' (mm) (mm)

t4 150 264 160 300 300 520 320 600

II f20 200 130 240 240 400 260 180


7 90 t60 t00 200 200 320 220 1m
3 80 r40 90 160 180 244 200 t20

F30 F60
Expunere lo foc 4 loturi 4loturi

r22/A

rturi din incovoiere


Eforturi brnin h mia b min h min b min h min b min h min
(N/mr
7 mm') (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

t4 110 2& r50 3r0 280 520 300 620


'il lr0 200 120 250 z20 100 210 500

7 80 150 90 t90 160 300 lB0 380

3 80 120 B0 160 t 10 720 t60 300

Duo6 TSCHUMI. A G.. LUPU. M., Conrlructian I Le bois EPFI DA ]TB Choue d'Archllocture el Conshuction,
Louscrr:e. l9B9-9!
coNsrRUcI DrN r-EMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA / STAEIUTAIEA ELTMENIELOR COMPRiMAIE

AI b. STABITITATEA ELEMENTEI.OR COMPRIMATE


In generol, riscul pierderil geomelrlel lnltiole o elementelor structurole in zonele comprimole
(flombojul stllpilor, lesireo din plon vertlcol o elementelor de suprofoid - vooloreo 'inl|^llibr' de
grinzi, o peretilor. eic) pooie fl mentinlrt sub conlrol pdn:
- corocleristicile moteriolului (modul de elosticitote)i
- orio |i geometrio sectlunii perpendlculore pe directio compresiunii (v. $iAlo);
- condltille de rezemore o elementululgl evenluolele legdturlsuplimentore.

. CONDITIITE DE REZEMARE
Influento conditiilor de rezemore o
und stilp osupro rlscului de flomboj:
conditiile de rezemore delermind
lungimeo de flomboi (Ul); dscul de
flomboj cre$1e proporlionol cu
lungimeo de flomboj.

hi., \
{at !I tdl
incostrot
- libe{ ,, t.l
dublu
incostroi trcostrot
- orticulot
pung oe
inlbxlune

Exemple de rigldizore o unei grinzi


lomelore lncovoiole; impiedicoreo
legirli- girzi- klmelore din plonul
verticol (voolore), dotorttd
eforhrlilotlocole de compresiune.
(1)Rio'dizorbo grinzii cu co[ore
(2) Rigldlzoreo grirlzii cu bore din
otel roiund.

e GEOMEIRIA SECTIUNII
'hpd$i€reo' moledolului ln
secliune influenteozd pozjtv
rlglditoteo elementelor
comprimote (stobilitoteo lo
flombor.
Exemple de siilpl cu sectiuni
compuse:
o. Borele supuse lo compreslune
sunt osociote inlre ele prin: fururi
inclelote, fkote cu cuie sou cu
gujoone; zdbrele fixote cu cule.
b. Incostroreo unui slllp cu sectlune
compusd: reozemul li legdfurlle
core osigurd incostrorec (v.
.la ratam-ra\
^^h.li+ii16

4/3
il"

cot'lsTRUCIllDN LEMN

PRlNClPll DE PROIESTARE S PUI.IERE lN / CoI'JIRAVINT|R€A

A2 ANSAMBLUL SIRUCTURAI: CONIRAVINIUIREA STSIEMETOR CU SCHETEI


In roport cu fodelo orEonlole ce octloneozd osupro unel constRrctl (vjht, cutremur, etc),
stobllltoteo.onsomblulul strucfurll de ilp schelet presupune prezento unor oi@numtte plone d€
conltotrlhluite dglde (nedefonnoblle), vertlcole g ortsontole.

Comporiomentul lo ocllunl ortsontole o doud semFtrovel struciurola, 1-r irel sttuolll:


(l) Fdrd controvlhfulrl: defonnore loterold
ce poote duce lo prdbullreo structuril
(colopo).
(2) Nurnol conlrorthfulre vertlcold:
lnslobllliqteo zonel comprlmote o grlnzllorih
sera longitudkrol.
(3) C.onto\4htulre lh plon vertlcol tl
orEontol; stobllhoreo grlnzibr'ihpoirlvo legrll
dln plon vertlcol; siructurd nedeformotd,

SCHEMA DISPUNERII PTANELOR DE COIVIRAVINTIREIh 2 sisieme


(l) Rlgldhore numol lh plone vertlcole: r
presupu'rb cfre un plon de conirqMhtulre
verllcoRi p€ llecore oxd o tromel struciurole,
pe cele doud dlrectll grtile pedmetrole
qsocl@d plonele verflcole $l le lronsmlt
incdrcdrile ortsoniole; nu esie necesord
controvihfu lreo Io nvelul plorrteelor. ri
(2) Rlgldizoreih plone vertlcole $l orEontole:
prezento conirovihfulrllor orLontole permlte z
reducereo lq 3 o plonelor verticole de I|:
contro\rhfulre, cu condtlio cq ele sd nu fle
concLreme; presupune o conceptle F
portlculord o plcngeelor (rigidelrl plonul lor)
Poslbilttdtl de reolEore o plonelor rtglde: I
Confrovlhfuld v€ficole; de utllhot pe cit posibll perelil de comportlmentore, pot fl peretl dln
zlddrle sou beton, sou pereti cu schelet de lemn prevdA4l cu sbteme de rlgldEore; dlogonole dh
bqre.de olel tenslonote dbpuselh cruce; diogonole dln lemnj scihdurlbdfuie dbgonoL ponouri
dglde dln dervoie de lemn.
Conlrq\rfrituid ofizonlcde: in plonul plorEeelor g ocoperhelor trebule prevdajte slsteme de
rlgldEore: scifrdurl ogezote diogonol ih roport cu tromo, in 2 strctrJri pe dlrectll opuse; ponouri dln
derlvoie de lemn,ih doud stroturl cu rosturi decoloie; diogonole dln pkltbonde de otel dbpuse
ih cruce.
Exemple de coniroMhtukiveriicole dln lemn.
(l) SemFcodre controMhiuiie cu conlrofile
dln lemn, rezistent lo intindere gl
compregune.
(2) Conirovlfltuirl veriicole cu o diogonold
rezlstenld oft lo intlndere cll it 10
compreslune,
Pereti conirovtniulti prin .inchideri
(3 - 4)
reolizole cu ploccre sou umplulurd din
scindurl o$ezote diagonoi.

FHoreo unei diogonole din otel rotund de o


grlndd principold, cu sobot meto rc.

A:A
coNsrRUcTI DrN i-EMN
PRINCIPII DE PROIECTARE SI PUNERE IN OPERA / PROTECTIA IMPOMIVA SURSELOR DE APA

B. PROIECTAREA DE DETALIU

Bl. PROTECIIA IMPOTRIVA UMEZEUI


O conslrucfle din lemn core se mentine ihtr-o slore hlgroscoplcd stoblld, de echilibru cu medlul
ombiont. se vo comporio evidenl mol bine decit docd esle supusd unei permonente
insiobilifdfi.
Co otore, functie de esentele de lemn ll trotomeniele hidrofuge olese, prolectoreo de deiollu
trebuie sd oibd in vedere protejoreo lemnulullmpotrlvo rlsculul retentbl de opd. In oeest sens, se
dlsting 2 cotegoril de mdsuti:
o. protejoreo in ropori cu surs€ de opd (ope meieorice 9l contocte cu olte rnote*ll6-sou medii
cu umiditote moi more)
b. oslguroreo posibllitdtii de uscore o pieselor ocozionol umede, prin ventilore
1 :.,,

BIO, PROTECIIA IMPOTRIVA SURSETOR DE APA


Se vo oveo ih vedefe;
- proiejoreo fotodelor e4cuse ploil (ceeo ce poote iotodotd osiguro protejorec lemnulul
impofiVo radlotiel solore excesve);
- prevenireo infrttroliilor dlrecie ole opel de plooie
- fovorizoreo scyrgeril ropide o opelgl eviloreo ocumuldrilor
- ellminoreo sou ocoperireo suprofelelor orhoniole
- ocoperireo suprofetelor obllce
- ocoperireo copetelor pieselor de lemno cdror expunere fovorbeozA obsohlio opei
- protejoreo lemnululimpotrivo tronsferului de umiditote prjn oscenslune copilord
- protejoreo lemnuluiimpotrlvo umlditdtii din depunereo de zdpodd Sl dln ricoFulopeide plooie

Stresinl omple, decroguri pe verticold: volumeirie ilpicd


pentrr comiructiile din lemn, co outoprotectie impoirivo
)Dloli.
'

Aslgurqreo unei c?t moi bune eionSeitdtl lo perelii dln bilne


propuse, prin formo ocestoro ln sectiune + stqturi de
moteriol Eolont
L C'roplireo concovd o pd4li inferloore o birnelor osigurd o
bund rezemore Si impiedlcd lhtr-o oorecore mdsur6
JL u
Pdtrundereo opel ih rosturl.
2. Suprofeteleplone osigufd rezemoreo pe o suprofotd mol |i
more. dor nu Tmpledicd pdtrundereo opelin rosturi
3. Profilul lriunghlulor oddugoi li ulucul tdiot in blmo l]
superioord osigurd o bund etoniore.
il
In rosturi selntroduc stroturl de moterlole holonte: muschi, lut,
mortor, fulor de clnepd gudronot, etc

Pereti din elemente prolllate .imbinore


cu lombd $i uluci
etqnid

4t5

i'
PRINCIPII DE PROIECTAR€ S PUNERE IN / PROrrcla

Doud tlpurl de plocore cu scinduri vertlcole core fovortseozd


scurgereo ropldd o opel; rezolvore preferobilti pentru fotode
neoddposilfe. (l) Plocore cu sclhdrJrl vertlcole cu lombd g
uluc, fonrffld nuhxl vertlcole: doud vorlonte de rezolvore o
coltulul. Lunglmlle scihdudlor sunt llmllote pentu llmiioreo
lucrulul lernnuhjl. SchdLlrile provenite dlntr-o tdlere rodlold se
vor comporto evklenl mol blne kr vorlolll cllmotlce marl.
(2) Plocore cu schduri vertlcole slmple, cu boghetd de
'ocoDedle o rosiuhJl.

': -.

Plocore cu scihdurl odzonlole. Profilele obi$ruite de scihdud


fdltuiie (l) nu osigurd o bund eion$ore contro ploll + vihl
* iN
(2) scihdud fdltuite cu o geomelrie odecvoid unel proieclil .t
fl N
conlro ploil + Uht. (3 - 4) Sc'ihduri ortroniole ih coplomo, cu il ,N
ldcrimor. Sugopunere: l2% dh btimeo scihdudl 9i min l0 mm.
Scindurile sunt fixote cu un singur nnd de cuie, pentru o le
fl iN
Dermile detormoreo llberd. 3

In loc de o urmdri impiedicofeo infiltrotiilor de opd in


irnbindrile elpuse, este uneorl rrroi simpld $ rnol fiobild
prevedereo posibilitdtilde evocuore ropidd o opei; exemplu
cu .|dcrlmor (l) li exemplu cu drerEre ropldd din
'sco.bitlrd' (2). , i
--i :

ffi
Atentie lo inlretinerel
(ereven reo infunddrii
scurgerji)

4/6
coNsrRuclt DtN t"EMN
PRINCIPII DE PROIECTARE
$ PUNERE IN / PROlrcIA IMPOTRIVA SURSEIOR DE APA

Nuturile verticole previn iormoreo de crdpdturi oleotoril lo


suprofolo lemnului ii totodotd, in cozul expunerii exterioore.
permit scurgereo ropidd o opei de plooie; in exemplu: stilD
cfculor cu p'esd melotic6 de imbinore.

Evitoreo suprofetelor orizontole elqtuse sou proiejoreo lor prin


ffl a*-^r,-
ocopertre cu etemente de lemn sou metol posibll de tnlocuit.
(l) Protectie cu scindurd + troioment hidrofug; (2) proiectie trt ;;:;;;:, 1^

c-y
?iTd de lemn cU sectiune curlci + trotoment hidrofu-g;
(3) Protectie cu copertind de tobtd osezotd pe plese d6 -t"--'"'-'-
I

cokrre. Copdt elpus, protejoi cu o plesd de iemn cu , --- -- - -- - -t - -- - -----.''


ldcrimor, fixotd pe o fururd cu rol de disfoniler.

Protejoreo sectiunllor de copdi ole pieselor de lemn, cu


:opoc.liote more de obsorblie. (t) Troversd de poropei cu
cuburd redusd, prevdzutd cu ldcrimore, proiejind copeiele
montontilor de temn; (2) Stitp ldiot oblic ocop;rit cu un strot
protector subtire. Piesele orizontole de allemn ol cdror coDdt
or rezulto epus (pone, grirvi de plon$eu) pot fi de
osemeneo tdlote oblic in jos.

4n
coNSrRueI uN tEldt'{
PR'I{CIPII D€ PROIECTARE S PUNERE IN OPERA / PROTECIA II\,'POTR'VA SIJRS€LOR DE APA

Rezemoreo unel grinzl pe loold groslmeo zldulul (troversonid)


krsd lemnul sd rePlre, dor folo so extedoord trebule
protejotd h roport cu dscul epunedl lo opd. Bemplu cu
s€ctluns de copdt hldrotugotd plh bodlonore (l), protejotd
cu o piesd de lemn, prevllajtd cu lticrlrnor (A g pklcd de
colore dln lemn dur, controplocoJ sou motedol plostlc (3).

Afenlb
Rezemoreo unui slflp exterior pe un soclu de beton (h mln 30
cm) ce feresie lemnul de ocumulddle de op6, zdpodd ti
oscensluneo copikrrd o umkliidtll.
Componente: soclu din beion cu ponte spre o,Cedor" lolpd
metollcd th tormd de T incostrotd ih copdful lemnului, teovd
pdiroid, buloone (3), crestdhjdihchlsd cu mostlc elostlc (4)
Formo plesel metolice $ legdturile sole cu slllpul rdspund
necesltdtll.de ironsmiiere o unor diveEe soliciidri: gleuloie,
dor 9l ocflunl orizontole, inilnderi, momente. Acest tlp de
reozem necesltd o pregdtlre exoctd o fundotiei $. pe cii
posibil, prevedereo reozemulul cu sisteme de reglore (pene,
gidud ovole, guuburD.

Perete de temn pe un soclu rr,osv djn zidtuie cu indgmeo de


mln 30 cm de lo nivelul terenulul (proiectte contro shopirlD.
Un strot hldrotrobnt sepord, lernftd de soclu (umlditoie dln
oscenslune coplklrd, tromfer de lo un moteriol b olfuD. Tolpo,
ulor 1n consold, formeozd impreund cu paromenful exterior
un ldcdmor.

:l
I

I
.1i B

I
I
iJ,
coNsrRUcln DrN r-EMN
PRINCIPII DE PROIECTARE SI PUNERFII{ OPERA / VENNLAREA PIESE{OR DE LFMN

I B1b. VENNLAREA PIESETOR DE I.EMN

Streolind cu prize de oer pentru ventiloreo unui ocoperis cu


termoizolotie in plonul invelitorii; plocoreo cu sclnduri kl
I extrodosul cdpriorilor include fonte de veniilore inchise cu
grlle ontl-insecte. Slrotul de oer ventilot ol ocoperigului
continud pe cel din olcdtuireo peretilor exteriori.

Plocojele exterioore din temn lrebuie ventilote pe toold


suprofolo lor Internd: trei tiputl de rezolvore q suporiului ce
permit o ckculotie de oer verlicold (prin conveclie) Sl
orizontold (doiorild dlferentelor de presiune o \dnfului ce
octioneozd osupro fotodeloD.Sectlunile orificiilor de introre li
ieslre o oeRllul'ihsumeozd o suprofold de I /5m din suprofoto
de ventilof.

Plocore cu lemn relros6, proiejotd de soclu $l distontotd de


ocesto, permitind ostfel introreo oerului. Mlcl grile Tmpledicd
introreo insecteior xilofoge sou oltele.

Incostroreo grinzilor de lemn infr-un perete de zid6rie.


Tronsferul de umiditote de kr ziddrie lo lemn esle Drevenit ZDARE
prln: contoci cu zjddrlo redus lo foto superioord, zlditd LISCAIA
'uscqt'; stroi hldroizolont sub grindd; spoliu de ventilore (l-2
cm) loterol lifn spotele copdtului grinzii (troioi chlmic).
In cozJl peretilor exieriorl, fundul golulul de rezerrore este
lermoizolol penlru prevenireo condensului.
(v. Sl Prevenkeo sirivirilor locole -rezemoreo pleselor de lemn
pe ziddrle)

Gol sonitor veniikrl sub un plongeu de lemn: degojoreo de


umldltote din sol este impiedlcoid de un strot moi muli sou
moi putin eton$, Orlficii prevdzufe in soclu permil ventiloreo
golului sonitor (mh.l /5m din suprofoto ocestuio). Grirzjle suni
trotote chlmic.

4/9
;i;; ,r

CONSIRUCIIDN IIMN

BA CONTROTUT DETORMARII IEMNUIUI


Defonnobllltoieo lemnulul dln vodo l lnerente de umlditote ll onEotropkl so (deformoblliioie
dtfedtd pe cele trel dFectll, fi cludo slmetdel oporente o pleselor) Joocd un rol lmportont t| ceeo
ce prve$e crtterllle de prolectore tl punere h operd. Atuncl cihd oceste corocterlsflcl sunt luole
1'r conslderore olil lo tdlereo pleselor, ct g kl prolectoreo S execulkr constructlllor, respecttuele
deformdd ole moteriolulul pot fl nu numol compoiblle cu conslrucllo $l sollditoteo el, cl poi fl
chlor foloslte h fovooreo ocestelo. (Ex 'precomprlrnoreo' nofurold o snp or de lemn rotLnd sou
ecorisot slmetrlc fotd de lnlmo trunchlulul, pdn cenirogereo cDdold slmelrlc reportEotd ih secllune
.$ crescihd cdtre periferle; compensoreo deformotiilor dln'ihcovolere $ contogere oxlold b gtlnzl
-v. desen)
Mentinereo sub control o deformdril lemnuful prln proieciore $ punere h operd se refeld, pe de
o porte, lo odentoreo sectlunllorih roporl cu sollcitdril€ $, pe de ottd porte, lo modul de prhdere
$ ifnbhore o pleselor (sisiem€ de ftxore, rosturl, toleronte),

Orlentore corectd o unel piese ihcovolote (grlndd, pond):


defonnoreo dotorotd controgeil oxiole (moi more cdtre
periferlo sectiunll) esie controbolonsotd de 'sdgeoio' din
incdrcore.

Controgereo tongentiold oMhd volori de cco 2 ori mol mori


decft ceq lodiol6, sectiunile clegilo'r se deformeozd, dof fiind
dlspuse ih ocest fel, deschLttlduse ele se 'opoz6' progresv
pe morginile bterob, rdr|.ih stobile gi intdresc bgdfuro.
O parte o coroclerulul porilculor ol imbindrllor duble Cth
cle?fe) sou multide dk} lemn se epllcd pdn vobrificoreo ih
ocest mod o oslmeirlel cvosl.hevitobile o Dleselor ce le
compun (clegii, sectfuni compuse, seclluni dh lernn klmektr).

Orientore judicioosd o birnelor dln lemn ecorisoi $i o


schdurik' de plocore, Esl1d crdpahrile dln uscore kl interlor.

Fkoreo scindurilor de plocore,Tn ogo felincit 'lucrul' ocestoro


sd nu fie impledicot (culele fkeozd fiecore scindurd inlr-un
singurpunclolsectluniisole),,//////////////////////////.//,/,//././,/,/..,

Cresldturile procticote ln lungul sctndurilor permit


deformoreo ocestoro fdrd o crdpo (v. Sl cresloreo bimelor lo
consiructiile cu pereti mosivi, nuturile verficoie ote sfilpilor,

4/14
'l

coNsmucTx DrN LEMN

PRINCIPII D€ PROTECTAR€ $ PUNEAE IN OPERA / PREVENIREA STRIVIRTLOR LOCATE

83. PREVENIREA SIRIVIRITOR TOCATE

B3O. REZEMARITE
Condltille de rezemore o pleselor de lemn nu trebule sd conducd lo opodtlo unor efodud locole
de compresiune tronsversold moi morl decft cele copobil o fl suportote de lemn. Pe de oltd
porte, rezemdrile implicd frecvent relotlo dinire lemn $ un ott moteriol (zjddrie, beton) cu
rezlslente meconlce mol mori.
Lo oro octuold, solutlile cele rnol floblle sunt cele bozote pe plese metollce de legdturd.
In continuore sunt prezenlote ciievo elemenie necesor o fl ovute Tn vedere in cozul in core
rezemoreo directd nu poote 11 evttotd.

. Rgzemored lemnului p€ ziddri€


sou belon.
(o) Rezemore cu tolpd de lemn
contlnud core r€Portizeozd
greuioteo ginzil pe suportul din
zlddrje 9l totodoid Prevlne o
posiblld sirivire locqld q grinzii de
l€mn. (b) Rozemore pe consold
metolicd inglbbotd in beton,
pufnd ocomponio deformoliile
elostlce ole grinzil. (c) Rezemsre Legendd: (2) FlTrtle bitumotd;
intr-un gol proctlcqt in zld (docd 3.Grlndd; 4. Fururd de reglore o
este posibild o profunzlme distontel fold de zid; 5. Piesd de
suficlenti o golului) Tolerontele colore; 6. Consold metolicd.
mulf moi mod soeclfice lucririlor de
lddde impun un sl8tem de
rezemorecu plbse de calare (1>
- dln lemn dur. controplocoj sou

-. ..- rnot€llol plqsiic.


;; Rezerilo@ct in nbe prezintd riscul
reibntlel >de- umlditole. Dupd
veriflcoreo umiditdill lemnului (mox
] 8%). qcests trebuie hidrelugqt Be
zono ln aonfoct cu zlddrlo. Atunci
cird finbojul fnterior permite, se vo
prevedeo o prlndere 'uscotd'. (l)
Plesd de colore; Q) Zonn
hldrotugotd; (3) Plesd metollcd de
montoj 'uscot'.

FLoreo in dibluri exponsive


cqnstitule o solutie efre lenld de
reolizore o unei simple rezemdrl,
otunci cind dimensiuneo Dleselor
de lemn permiie troversoreo cu un
Itlft metqlic nbtoi, eventual cu
InterDunsreo unor pl€se de colore.

t
.5
CONSTRUCTI UN trMN
Ff,INCIPII DE PROIECTARE g PIJI.IER€ IN OPERA I PREVENIREA SIRMRILOR LOCAtf

. Rezgm(rg lgmn pe lsmn


Rezernors gdndd pe slflp cu tolp6
de reportitie dln l€mn dur (l)
pentru llmltoreo efortL[{or de
t| grhdd.;
compreslune tronwersoti

B3b. EFECIETE IASAHTOR


Lo consiructiile tip 'blockhous',
b*nele se toseozd prin uscore $. co
olore, trebule prevdzui un joc (llItt)
d6 tosore lo copeteb supgdoor€
ole pieselor vertlcole - ih prjncipal
monlonlil,loteroli de u* qi ferestre I
(contogereo tronsversold o
lemnuM tXrire moi more decfr ceo
o)dqld), TJqvelsq supeioord este oo
prevdzJf8 cu un uluc ocffrd, core,
J
)
pe mdsuro tosdril bihelor, coboord
li qcopsd cspul montontulul,
hlliql ldsot descoperh pe citvo
centlrnetri.
Montontii loteroli se prevdd cu
ulucuri h core vor olunsco, pe
mdsuro tosdril peretelul, cepurlle ih
coodd de fndunicd cu core sunt
prevdzute copeiele birnelor.

4'12
I
qJ
coNsiRUcJ DIN LrMN

PRINCIPII DE PROIECTARE SI PUNER€ IN OPERA / IMBNARI

Bd. REATIZAREA IMBTNARILOR


Putln dens, lemnul rezistd prost |o ihcdrcdri concentrote 9l legdtutl punctuole. Tlonsmltereo
eforturllor trebule fdcutd llnind cont de dkectlo flbrelor 9l osigurotd prlntro suprofotd de contocl
suflclentd. Totodotd, in roport cu Tncdrcdrile tronsmlse, lemnul lmpllcd plese cu secliunl morl,
indeosebl in cozul sisiemelor cu schelei iroditionole. Pe de olfd porte. fiind putln dens' se
fosoneozd ulor.
hbin&il€ hoditionole (dulghefe$i) coreleozd ocesie corocterlstlci ol€ lemnului, botndLlse in
mod esentlof pe geomefito ifnblndil, ceeo ce Impllcd idiereo odecvoid o pieselor ce urmeozd
o fl imblnoie Cmblndrl cu chertore sou dulgheregtD. lmblndrile trodtionole - cu ojutorul cdroro ou
fost reolizoie toote strucfurlle clqslce din lemn $i mulie din cele recenie, chlor de mori dimensiunl
- Dof necesito foloslreo unor pies€ aLNllarc de legdfud, din lemn sou metolice (pene, dornurl,
cuie, scoobe, buloone, pldcute dintofe, etc) cu rol de slgurontd, ln sensul lmpiedlcdrii
deplosdrilor relotlve ole pleselorih coz deincdrcdtl neprev64rte.
lmbhdrlle troditlonole. suni ihsd de noturd emplrlcd. bozindu-se mol mult pe me$telug decll pe
cotcule, lmpllcd o reducere lmportontd o sectlunll eflclenle o pleselor ih zono irnbhorll ($l decl o
mojorore o sectlunll lor curente), precum $l o monoperd compllcaid ce lungelte ilmpul de
executie, cresc'ihd prelul corEtluctlel,
SBtem€ modetns de lmbincre ongin€te$l) folos€sc mofedole owillare mol nobile. permifhd
g,-ometdi mol putin compllcole $ testrlcive ole tmblndrllor, $ sunf veriflcoie lh detollu prln
colcule.
Plesele modeme de osomblore, mol slmple sou rnol sofsticote - buloone, gujoone metolice,
broF,9uruburl, coneciori dintotl. etc - sunt ln genelol produsein sede more $i ou copociioteo de
o tronsmlie diferite eforluti. Alegereo poote R focuid ih ropott cu: cerlntele situcfuril porionte
(eforturi $i deformotiD, conditiile de montoj, exlgenlele de rezistentd kf toc, elpune(eo lo
Intemperil, cdtedl esieilce.
Trotomenful ontFcoroziv ol elementelor metollce de osombklte irebuie ln mod deosebtt ovtjt th
vedere.ih roport cu riscurl olit siructurole cfr sl estetice.

I. PIESE DE IEGAruRA DIN ITMN


DORNURILE (CUIELE) 9i PENELE DE
LEMN) sunt cele mol frecvente
plese complementore tnblndrilor
trodttlonole.
e DORNURILE suni plese din lemn
dur. de formd cillndricd, uqor
tronconlce sou nu Ch irecui,
frecvent prlsmotlce). In generol
sunt osoclote lmblndrilor cu cep
$l scobituro, irnblndrilor 'kl
Jumdiote-lemn' 9l celor .ih
turcd', pentru o ihpledico
deplosdrlle ll/sou desfocereo
]fnblndril.
ExemDle:
(o) imblnore Tn furcd' + dorn;
(b) imblnore cu cep ll scoblturd +
dom, permifhd demontoleo.
b

4t13
lrr
il,1r

coNsrRucnl oN trMN
pRrNctp D€ pRotEcrARE g puNERf tN opERA I IMENARI
rl

. PENELE sun elemente prlsmoilce


dtrr lemn dur, de doud
cotegorll:
(o) pene cu fete porolele.
lntroduse ihloco$il de oceeog
formd $ dirnerFiud procilcote
lo Jonctfuneo dlnlre doud plese
de lerff) ce trebule osomblote;
sLnt sollcltc'te lh prlnclpol kl
compreslune oxlolti d forfecore;
(b) pen6 cu o fotd hcllnoid,
soliciiole lo compresiune pe
directie lnclinotd sou chlor
ironsveBold

ECI|SELE de lemn 0n generol din


contropklcoD, leogd ih ocelogi
pkrn doud sou mol multe plesa
de lemn, filnd fixoie cu cule sou
rubud (eventuol cu ihcleiere
suplimer$ord). Aceste }'nbindd
(de tip ingheresc), odecvote
unor kJcrdri de micd $ medie
hportontd, sunt colculote
ftrlctle de grosimeo plticilor g
dbtontele reglementore de
fiXor-e.
-.'- ,-a

II. PIESE DE TEGATURA DIN METAI,


: nrt. rut -=:
I I lmblndrib cu tije functklneozd pe
I prlnclplul repartizdrll eforiurllor pe
L

un numdl more de sectiunl mlcl.


r CUIELE: deopotrvd empirlcd ii
modernd, osombloreo cu cuie
poofe fi utilioid pentru imbindri
pononte gr este simplu de pus in
oper6. De preferintd gdurlle
sunt dole th preolobil, ovtnd un
diomeiru de cco 95% dln
diometrul cuielor, ceeo ce
previne crdporeo lemnului gi
permiie utllzoreo moi eticientd
o cu elor (ind spensobil in cozul
lemnului de slejar sau fog).
Dstontele intre cule 9i foi6 de
morglni sunl reglementote. In Foi de lob d (2 mm grosime)
cozul solicifdr I to smu gere introduse in fonte tdiote in lemn
(nerecomondobll), trebue multjplicd numdrul de sect un pe
utilizoie cuie profiloie core se repoif izeozd eforlurile.

AIlA
I CoNSTRUCJI DrN rf MN
PRINCIPII DE PROI€CTARE SI PUMR€ IN OPERA/ MgNARt

. PLACILE PERFORATE FIXATE CU


CUIE: irustreozd s:mplitoieo ii
performonlele cuielol 0n ocest
coz, tile cu inoltd rezistentd lo
srnulgere! Pldci metolice de 4 -
6 mm grosime perforote (l) gi
prevd'zule c\.r- o strdpungere
oxiold cu morgini ronforsole (2),
sunt tixote h otelier cu cuie de
lnterfetele pieselor de
osombbL Pe $ontier. un bulon
de orticulotie (3) osoclozd
piesele reolizind o orticulotie
ideold cu p64l melolice
oscunse 9l deci Praiejote
contro foculul.
. SURUBURITE PENIRU LEMN:
prezintd ovoniojul rnol bunei
rezlstente b srnul€ere decfi
culele iEiede. Aceostd
rezbtentd se reduce cu timpul. l. Pl6ci meiolice (4 - 6 mm) fixote in
De mdsurd ce lemnul se usucd. otelier de interfetele plerlor de
Fe de oJtd 6o.te, cu cfr lemnul osomblol.
este moi umed, cu otft relotio 2. Strdpungere cu morginl ronforsote
cul / gourd se oltereozd ln 3. Bulon de osociere a pieselor pe
roporf cu eforturile
$onIler,
perpendicuklre pe cui (o dotd
in plus, esie de dorii o umidilote
6r>15(&
.'l-Ja.votA*constontd !) T-T-'
. SCOABELE: sunt in generol
rjiilizote in codrul consiructiilor
trodillonole,' pentru menlinereo
. . ln poz$ej o irnbindrilor. fd.d o
- tonsinlte proprtu.zis efotlui.
. AGRAFFI F:ln genercl utilizote -n
oteller, cu pbtoole performonte +g*
$i colculate pe bozo rezu.tcrielor
incercdrilor de kfboroto,'i sunt lmblndrl cu scoobe
de reguld utiliza-+e lo peretii
clddirllor cu schelet de lemn.
-:-l 6 ]-2 mm; in g'enerot c! r6gnlstnletrc-e
^€[ofe p€ vJtfuri.
oplicole
. zuLOAflEl-E osorr f,l' eo nurnoi
cu buloone - prevdzute cu
rondele sou plicule^ g plulile
(pentru imbindrl portonte, min 2
buloone Cl2 - l4 mm) - este
odecvotd door ih cozul
ftnbhdrilor soll,citoie lo ?ttindere
$l penlru constRictll provlzorii
demontobile- In cozrJ -n core
buloonele lucreozd lo lnlindere,
trebuie verHicot co rondelel€
sou pldcutele sd olbd o
suprofoli suftcienid pentru
reporlaoreo eforturilor de
comDreslune oe emrL
lmblndri cu buloone

4/15
CONSIRUCTII DN trMN
PRTNCIPII DE PROI€CTARE fl PUNERE IN OP€RA / IMENARI

. BRO$ELE: sunt t|Je de otel cu


dlometrs pesie 6 mm, lntroduse
fortot ih perforolll preobblle cu
dkrmetru cu 0.2 - 0.5 mm rnol
mlc co dlomeirul tuel (contror
perforotlllor pentru buloflore) $
troverslnd hiegrol onsomblul
pleselor. Pentru slgurontd, este
rJilld prevedereo unel legdtwi
supllmentore Crh generol cu urxJl
sou nKll multe buloone). Permit
reqlhoreo de ihblndd fdrd Joc,
sDre deosebire de buloone,
Asombloreo ore un
compoftoment ducill (broleb
cele rrni sollcilote otlng 'llmtio
de plostlcltote' hoinieo rupedl
lemnulul Si permit ostfel o
redbtrlbuire o efortuilor cdtre
brogele ihveclnole, fdrd rupere
locold), fovorlzol de dlometre
cii,mol mlcl. Tehnologii recente
de' more precEie, os'stole de
i compuler, permil osociereo de
I
bfoie cu dlornetro foorte mlcl,
;l
cu piese metollce 1") plone
mulilple.
]
ACELE sunt tte de otel cu
diometru foorte mic (< 6 mm),
Iniroduse fo4ot in Sduri
preolabile, in generol- prin
preslune. Doiorltd dlometrulul
loorte mic ii o penehdd for ce
pertudf,eozd neserrrlHcotv
fibrele lemnului, ele lronsrnii - lo
suprofold egold o imblnddl -
eforhnl mol rnorl decit brolele

II
1r.2. PIESE METAT,ICE DE SUPRAfAIA

. GUJOANELE; pot fi din fontd sou


otel (sou din lemn dUI,
'pene').
Exemple:
(a) Gujoone din fontd Grern
nod de grindd cu zdbrele reolizot
!i
v.

un
@{#
cu un osffel de dispozitiv.
(b) Gujoone din otel. un gujon
inelor gi un semi-crompon Bulldog.
Crampoonele Bulldag sunt -9{
frecvent utilizoie, dar roreori cu Se*t
4),r/
lemn dur. Trebuie sd fie suf cienf de
groose pentru a nu 'dispcre' >r>)
doloritd rugin i care le poote .\a.5
ofeclo,
coNsmucT[ DtN Lf MN

. coNEcToRll DTNTAJI wll PRINCIPII DE PROIrcT ARE S PUNERE IN OPERA / IMBNARI

(o) CoNECTORII DINTATI MENIG


sunt compuli din tije de otel flne gi
oscutjte fkote intr-o plocd n_ru
constitulld din doud stroturi de
moteriol plosllc. Pldcile stondord
poi fi decupote dupd geomeirio
suprofetellmblndril.
K:fr ffi
\s tru {1':..-

(b) coNEcToR[ DIN]ATI OBl$NUrTr,


cu utllizore diferitd de ceo o
pldcilor Menlg, sunt din tobld de
otel cu dlntl rldlcotl prin Siontore pe
uno din fefe. Pugl Tn operd prin
presqre, pennit osombloreo unor
plese de oceeogi grosime (min. 30 -
50 mm), pe bozo unul prlnclplu
?nrudit cu prindereo in cuie dor
osigurihd o mqi bun6 tronsmitere o
eforiuriloc zono de lobl6
ne$tontold controcoreozd
lendlnto de crdpore o lemnului.
Constiiule unul din cele moi a,
economlce slsteme de osomblore
o pleselor cu sectlune mlc6.
Necesild insd studli gl prevederi
speclob rl ceeo ce priveite
exigentele de rezjstentd kr foc.

lL3. P|ESE METAIICE SPAITATT


Permii o €omd krrgd de osombldri, puhind inlocui moJoritoteo imbindrilor troditionole, cu condilio
protejdril lor onticorozive oniifoc.
$l
Avontoje: montoj slmplu; cregere serFiblld o volo'rii eforiurilor posibll de preluot fdrd deplosdri;
performonte mori osoclote unor sectluni de l€mn reciongulore de dlmensiunl redusej permii un
colcul moi putln oleotoriu li o verificore prin ihcercdri (flobllltote specificd verificdrilor de oteller).
Plesele metollce sunt ffxote de piesele de lemn fie cu tije scurte golvonizoie sou din inox
(cresiote, Inelote sou spirolote), fie cu brop ll/sou bulcone. Unele plese sunt prevdzrde cu
phienl de pozitlonore core foclllteqzd montojul.
Pot fipbse STANDARD (disponblle pe bozd de cotolog, cu posibile odopidri) sou plese SPECIALE
(reollzote lo comondd), ASCUNSE sou APARENTE.
Plesele oporente presupun, dlncolo de crileriile de rezistenta !l montoj, un sludlu estetlc ol
conformdrll; uneori necesltd oplicoreo unul moieriol de ocoperire, cu rol de proiectle ontifoc
$i/sou esietic; lmpllcd un conlrol riguros ol trotomenfulul oniFcorozv dupd punereo in operd.

4/17
1i

CONSTRUCII DN IIMN
PRINCIPII DE PROIECTARE g PUNERE IN

. PIESE STANDARD
SABOTT

Sobofl ct$entl, reltsofl dh tobld


govonEotd (sou dln hox, lo
cornond6). Trebul€ utllhote
profllele odecvoie (mln de Joc 2/3
dh sectkneo lemrulul de rezemot)
Exemple: (o) sobotl cu orlpl
exledoore $ plntenl de pre
pozillonore; (b) soboti cu orlpl
ru
Inledoore (poslbil uno Interloqrd g
otio extedoord) (c) sobotl cu unghl Protecll€
Ch generol wlghl kr comondo; | - ontifoc
gol de ghldoJ peniru unghlul de
fb(ore; (d) soboti cu brelele,
indeosebl peniru fD(ore pe profile
metollce.
(e) tubotl Contilever permii
continuitoieo momenielor
ifrcovoietoore lo reozeme $l decl
reducereo eforturilor 9l deformotlllor
in grindd; de remorcot gdurile
ovole core pemit Jocul normol ol
Dleselor de lemn.

CORNIERE
., Diispenibile'ihtr-o ' gomd klrgd de
-. dlmenslunl, permit reolizoreo de
: :
.: legdturi simple, '-foorte . frecvent
',a \ Utlliz.oie. Jrstd idverse ..tipuri ice
rdspund unor necesitdll specifice
de impiedlcore o onumitor
tendlnte de deplosore.
Exemple: (o) cornlet pentru t&oreo
tdlpil inferloore o unel ferme fdrd
posibilitote lunecore gl (b) cu
"i'.
posibllltote de lunecore; (c) comier
de fkore o grlrEilor de plongeu pe
grjndo de bordoj, impledicihd
tendinto de ridicore.

PLATBANDE DE ANCORARE
Suni pre-perforote gi permii
legoreo telelor superioore ole
grirvilor, os,gurind coni nuitoreo g
conlucrcreo intre ocesteo.
r
Exemplu oe cont'nu -ore o douo
gnnzr secundore, imbino'ie cu
grJndo princ pold prin nlermed ul 3
unor corniere. r'

4/18
I
I
s*
CONSTRUCTII DIN L,EMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $ PUNERE IN OPERA / IM&NARI

. PIESE STANDARD CU PARAMFIRI


VARIABITI LA COMANDA
Plecind de lo piesele de cotolog,
tobricontii reol2eozd odoptdri,
indeosebl lo Piesele pentru
de gorponte, rezoMnd
imblndrile
ostfel osombldri uneorl foorie
dellcote.
Exemplu de imbinore lo virful unel
Frponte cu plone ihclinoie
mulliple.

. PIESE SPECIALE (DE COMANDA)


o. PIESE MEIALICE APAREME: pot
constliul o porte Integronid li
volorlzont6 o orhitecfudl unei
clddlri.

b. PIESE MEIALICE ASCUNSE:


reollzoreo lo cornondd oermite
oproope odce geometrie. Punereo
in operd lmplicd onumlie
constfhgeri de core orhitectul
trebule sd tind cont.
tn exemDlu, un nod cu l0 bore;
plesele loterole prind fecore cfre 4
bore. Borele cenirole sunt brosote
loterol (fkore prlorttord) lor
orizontolele b 45% Sunt bulonote
vertlcol pentru o permiie montoreo
lorintr-un ol doileo iimD.

4t19
coNsrRucll olN trMN
PR|NCTP DE PROTECTARE $ PUMRE tN

C. PIESE MFIALICE TURNATE


Progresele ih domenlul furnddl
olelulul sou chlor olumlnlulul, ou
permb reducereo cosMlor de
reolhore o unor osifel de plese Sl
deci ornelk)roreo compeiit[/itdtll
lot. Repeiittuiioleo rdmihe toh.Ei un
criiedu determinont 'ih olegereo
unel ostfel de osombldrl, ce foce
un brg opel b creotviioteo
orhttectulul.
Exempfu cu reozem ortlculot.

. MOFIARE, RA$N|, ADEaVI


. $nFrufl cu |NJECTARE
SUNi UtiIiZOtE MORTARE PE BAZA DE
RAglNl peniru blocoreo Jocului de
montoj -nire ltifhjri, broge $l golul
prevdzul.
Ex; $ifi cu hjectore; oriflctu de
-
.. -lnjeeiore (l); gtift (2); broF (3).
'-!. '---Foff|otuio gtifhrtui permiie un btocoj
perfect. Absento unor sollcitdri de
iip troctltne tronsversold, osociotd
- unei ojustdd foorte preclse, conferd
ocestu iip de imbinore un nvetinoti
de performontd.
Etifturlle cu Injectore sunt in generol
prevdzJte cu LJn pos de filet pulind
prlml orice fel de bulon sou fljd
fitetotd.
Exemplu de imbinore: (l) gtift
lucnnd lo troctiunej (2) glifi de
menfinere in pozitle lucfnd lo
%-"f
compresiune oxjold,
'rrif
.; a
4/2A
CONSTR'JCJll DIN tEMN

PR1NCIPII DE PROTECTARE S PUNERE IN OPERA / IMBINARI

. IMBINARILE PRIN INCLEIERE:


Ofetd ovontojul unei distributii optime o etorturilor, reoliind continuitoteo dintre elemeniele
imbinote pe loote suprofelele de contoci. Acest fopt conslihJie un ovontoj in ceeo ce privegte
tronsmitereo eforlurilor de troctiune $ de torfecore.
Alte ovontoje: obtlnereo de forme 'pure'; reporotil slmplej protectie lo foc prin 'scut termic';
etopd imporlontd ihtr-un lung iir de lnovolliin domeniu.
Aspecte dellcoie: rupereo in plonul imbindrll nu trebuie sd se producd onterior ruperii pieselor
osomblote (trebule osigurote rezistente meconice comporobile); necesitd tesldri de etolonore;
impllcd mentinereo sub control o temperoturjiomblonie iio umlditdtii lemnului.
Sunt folositl odezivl pe bozd de rd$lnl dntetice rezlstenie lo octlunl cllmollce (de ex. pe bozd de
resorclnd sou de melomln6). Rdlinlle epoxidice sunt odecvote ihdeosebl lo lmbindri cu rosturi
mod sou pentRJ osombldr] lemn / metol.
Progresele reolizote in productio de odelvl,in ceeo ce privelte colitoleo g fiobilitoteo ocestoro,
o permis dezvolloreo tehnlcilor constructlve bozote pe lemn lomelaL (v. Cop.s)
Incleiereo poote fl utilizoid, in condilii economic ovonlojoose, pentru mentinereo provizorle in
poztie o pleselor de lemn,tlointeo reolizdril fkdriilor defir tive. Pentru o rdspunde ocestel nevoi.
o opdrui o fntreogd generotle de odezivl cu prlzd ropldo.

lmblnore cu cuie ronforsotd prin


lhclelere

Exemple de imbinore cop lo cop o


de lemn prin ihcleiere.
lomelelor
Modul portlculor de idiere o
copetelor ote in vedere mojororeo
suprofetei de conloci.

4/21
CONSIRUCIII DN Ettilll
pRr|.rcrPl DE PROTECTARE fl gUNERE tN

DGMPIE DE IMHNARI

. IMBINART LEMN PE lEM{ IN


ACEI.A$| PIAN

Cep$ scobihr6 + dom


lmblnore trodltlonold; unghlul
poote fl oorecore. lntersectoreo o
2 grind pe stflp trebule sd tlnd cont
de reducereo de sectlune o
stflpulul. Cercetdd octuole
urFndresc orneli,ororeo ocestul tlp
de imblnore prin hlectdd cu rdsinl
core sd supdme Jocul de mantoJ,

Voriontd cu pond de blocqi


Docd hcnfcdrile nu surd mori,
constifule o imblnore ce permite
mon+oreo I demonloreo foorte
slmpld 9l reduce lo mlnlmum jocul
inke pi{:sele osornbbie. Este foorte
des forosit6 in Joponio co
'ornodizor sebrnlc' troditlonol:
pono permlle dislporeq unei pd4l
dln-6nergb honsrnisd strucMl de
mbcoreo seismicd gi pooie fl
inlocuittr ori de cfte orl este neyole.
(l - pond de blocoj)

Cherldri compuse: cep ti scoQiturd


+ prog
Co $ olte tehnici troditbnole,
i^ ^r^^ ^i^,:1td
^ha.t^r6^
nconvenieni ul sldbrii ssqlt-x.]; g;
permlte jocuri impodanle inire
piese. Cercetdri ocluoie urmdresc
eliminoreo ocestor inconvenienle
cu ojutorul Lnu. moriot odeziv
exponsiv.

4/22
#
CONS|RUC ll DIN LEr./1N
* DI)INClDrl Ll op\, . tAt/l 5, p. t\[pt ,\ oof pA rvR[.

T Piese melolice 'in inimo'


Sunl in genero fixcre cu broge ce
permii o imbrnore ford loc $i sunr
t muit qroi discrete co buloanele.
Penlu un ospect 'rl mo ingnj -
)
este pos blld incostroreo
plorbonde, in copctui grnz sou In
slflP,

ffi
'Cepuri' melolice
Piesele metolice rdmin oscunsei
monfo,rr este foci',ro- pr n
osombloreo sepdrotd o pieseior
prevozute cu inserl i metollce
profilote odecvof penlru
I imbinoreo intre ele. Tronsmiiereo
: eforturilor se foce de lo grindd la
inse4ie prin bro$e (legoiurd lemn -
mefo'), de lo Inserlio metcUco o
,-
ffi
F
grinzii lo ceo o
metol - metol) $i de lo
stilputui (legdturd
jnsertio
dR, metolico o silpului lo stilp prjn bro$e
tqfi
.l
i "_''i
N-jh1:' (legdfurd metol - temn). Sistemul
I

poole rqrnlhe $i portioi vlzibii pentru


opune in voloore finetea legdturii.

ffi
q
I
Buloone + insefie metolicd
Cu sou tdrd crompoone,
imblnoreo se preieczd in principol
lo legdturi de moi multe elemente
sub un unghi oorecore, cu eforiuri
reduse in bore. Cre$fereo
dio.ne-relor .nserJi.lor meto.rce
Poole permrte preluoreo unor
eforiul ma mori.
BUlooneie se in$urubeozd in piese e
metolice inglobo.le.

ru
ffi
1ffi 4/23
coNsrRucTll DIN LEMN
PRINCIPII DE PROIECTARE 9 PUNERE IN

lmbincre cu prog simplu


lmbhore ihhe un element obllc
compdrnot $ un element o&ontol,
/ tolpd-tlront, lo o
(ex. oboletrler
fermd cu olbolefied; cdprior /
tolpd. lo o femd cu cdprlori;
dlogonold / lolpd lnferloord lo
slstemelh zdbrele)
lmbinoreo cu prog esie slnguo
lmblnare oblicd dulghereoscd
veriflcoblld prln colcul $l trebule sd
respecte onumite regull
(dlmenslunl, unghluD
'1.
lmbinore cu prog slmplu ontedor
2. lmblnore cu prog posterlor:
prezinld riscul desplcddl plesel
ihcllnoie ih lunggl, co otore, irebule
veriflcotd prln colcul cu rnore
preclzie (ldem ceo cu prog dublu).

lmbinqre cu prog dublu


lmblnore elemeni ihclinoi dln dol
dulopl I iolpd din element unlc,
ronforsoid cu furud. Tronsmitereo
eforturilor de forfecore este
oslgurotd c\J guJoane speckrle - 'ih
1: ocest coz crcmpoane.. BJXdog -
r t- str'ihsg ll mentinute inire dese cu
buloone- Corect rezoMqti ocesr
o ifDblnore
dlspgzitiv consiilule
rigldd, oproope nedeformobild,
odecvoid pentru e!-emente
portonte $ upr de pus lh..operd.
Dezovo nloje: legdfuro cu buloone
trebule sd fie restn-$d duDd un
timp; reducere locold o sectiunii
presetor.

tmbinore cu conectod Menig


Piesele de lemn trebuie sd oibd
min.8 cm grosime (fermd greo)

-{ffi;l--'

4t24
CONSTRUCTII DIN LEMN

. IMEINARI IEMN I.TMN


lN ctEsIE

Slstemele in cle$te constltuje o


tehnicd de imbinore ce Permite co
sectiunile pieselor de lernn sd nu fie
sldbile. Funciie de efectul estelic
cdutot, deschlde{ib d€ ocoperit $
incdrcdrlle de suportot, se preferd
dubbfeo elementelo{ Porionte
verticole sou orEontole

Grindd dubl6
Este cozul cel mol ftecvenl, infrucft,
oentru lirnitoreo defonnotlllor,
orlnzile de Plon$eu lmpllcd de
irulie ori sectiwrl mol mod decfi
ln genetol dlmenslonotl kl
slflpil,
flomboj. In coai unor sotcttdd
lmporionte kl reozeme, Pot fi
lnserote crompoone sou hele.

Snp dublu
Configl.Irotie. interesontd otuncl
cind se urmdrelte Preluoreo unor
impingsl odzontob lrnportonte

Sflp cvodruPlu
Configwotb cu un Potentiol formol
extrem de bogat. Cu toote
qcesteo este deficiiord -ln ceeo ce
prvegte rezlstento lo foc (mol buno
reporf ltle o incdrcilr[or determlnd
sectluni mol micl qle Pleselor) ll
condltiile de intretinere.
I - Fururd de legdturd, conllnuo
sou locold. reductd lungimeo de
flombol ii servlnd co reozem
pentru ginzitl ombele dkeclil.

4125
'ir..t r:. I i '

coNslRucTll DN IEMN
PRINCIPII DE PROTECTARE S PUNER€ IN

. IM8|NAH lrMN PE I,EMN IN


PIANE OARECARE
Slstemele lh cleli€ $ cele cu
chertore permlt o more supl€le tl
ceeo ce prtueste unghlurile pleselor
de ifnblnot. Cu ioote ocesteo,
cdutddle formole gl tehnobglce
orlenlote cdtre olcdtulti t\soore
ionduc lo reolEoreo unor strucfui
irldlmenslonole $ cu curlcurl llbers
ce reckf md nodutt dh ce t1 ce mol
petomanle.

Cep $ scobiturd, proguli, domuli


Exemplul prezentot Prezjnid
portlculoritoteo de o utlllzo un unlc
dorn (l) peniru osoclereo o 3 plese
-mbinote cu progurl 9l cepurl. In
cozul unui risc de depklsore Pe
verHcold, progul poote fl comblnot
cu cep liscobifurd.

Pi€se melolic€ sp€ciol€, ceP $


scobifur6, buloone
Exemplu de imblnore mixtd; Plesd
melollcd oporentd + chertore.
Buloonele ou co rol oslguroreo
tnblndrll. Eforturile flnd lronsmlse
de Cdpuri-sl scoblturi, suni ih mod
.
_obligo-i1lmifote,,

tr$
Atentie kl
intretinere!

Piese dinlobl6lndoild sou cl€cupqld


Indoireo ti decuporeo toblei permii
reolzoreo unor geomelrll extrem de
voriote ole imblndrllor, folosind
pentru fixore buloone sou iile
filetolej in
porliculor, foc posibild
oblinFreo uno. fo"r\e geooezicc.
CONSTRUCIII DIN LTMN

Tole sudole
Concentroreo unui numdr more de
bore intr-un punci presupune
folosireo unor Piese metolice
spotiole moi mult sou moi Putin
eloborote, moi mult sou rnoi Pufin
sbndordEote. Exemplul Prezinid o
Dlesd reolizotd dln tole decupoie
tl lum6tdtl fl sferiuri de discurl de
ocelo$ diomeiru, sudote intre ele
pe o Plocd clrculord.

Noduri de relele tridimensionole'


din dere metcdict
UtllEoreo gilfiuri6r cu injectore
permtte reolizoreo unor structuri
trldlmenslonole dln lemn, cu noduri
dln sfere (lorg rdsplndite cele dln
otel li oluminiu); sferele sunt
osoclote 6orelor prin lntermedlul
unor tlje filetote inlurubote in
$ifturile borelor.
I - Sectlune longitudinold prlntr-un
copdt de bord, cu t|Jd flletoid
t}lurubgtd ihtr-_un Stif.t cu injectore.
2 - Sferd - dln . otel sou ohJmlniu
rumol.

Reozerne penlru strucfud lexlile


Strucfurile iextlle ou cunoocui o
dea/ottore constontd Tn ultimil oni $
nu se mol llmlteozd kl lucrdrl
provizoril sou urgente. In ocest
context, lemnul, prln excelentd
moterlol pentu cotorge de toote
felurile, trebulo sd-li volorifice ioote
otuurile,ih osoclere cu otel ll nylon,
dor g cu cordoje troditlonole.

4127
coNsrRucnl DN trMN
PRINCIPII DE PROIECTARE $ PUNERE IN

. IMBINAn! TEMN PE MEIAT SAU


BEION
Evident, toote plesele meiollce
spotkrle pot servl pentu legdfud
ihtre plesele de lernn $ suporfuril€
dh melol sou beion. De notoi
foptul cd legdfurlle lemn / metol
permlt comblnotll foorte uloore.
Lemnul lucreozd tr generol kl
compreslune, lor olelul lo thtlndere,
frecvent fobsit sub fonnd de
cobluri sou ikontl.

Montonf d€ l€mn $ tironli mefolici


lirontll metollcl sunt ostdzi oferitl pe
bozd de cololog de cdire diver$
p
fobrlcontl, inclusiv toote occesorille
de monfo.i li de lenslonore.

Sisfeme mixle penfru sflpi Si grinzi


hbindrile struchJrilor dln lemn suni
prln excelentd de tlp ortlculotle,
ihcosirdrib o\,ihd drept conseclntd
concenlrdri mod de eforturl sou
necesitolihd sectiunl preo rnori, cu
efecie negotlve ofi lh pktn
economic. cil !l ih plon estetlc. Un
mod slmplu de o rezolvo
- problemele de stobilitote vertlcold
constd in o recurge lo slflpi
metollcl, cu ihcostrore lo bozd,
. .docd este posibil, sou lo porleo
superioord. Iinind ihsd coni de
- slobo rezlslenld lo foc o ocestor
' de exlgento simpliflcdrll
slflpl,
ifnblndrllor $ ceo de o nu mdri
' numdrul moferiolelor, este deosebit
de lnteresontd reolizoreo unor stitpi
mlcfll lemn / olel Legendd: I -
ftofrl metolic H; 2 - Sfilp dln lemn
lomelori 3 - Grindd din lemn
lomelori 4- Plese metolice de
imbinore, disocioie pentru
osiguroreo unul joc diferit ol
lemnului Si ol otelului, permifhd
iotodotd ihcostroreo,

Relolio consol6 lemn / €lement de


b.o.
Pentrua evlto incoslroreo peselor
de emn in b.o., se poote recurge
lo oncoroje cu p'olbande (-) $
rFTa'Y\.],p .nF!.r". o lO
porteo lnferioord (2)
coNsrRUcTI DrN trMN
PRHICIPII DE PROIECIARE SI PUNERE |l.I OPERA I MgNAfiI

leg6furo sflp de lemn / lundotie


A Sfilp pe reozem corsiituit din 2
pl6ci $i o boro de olel rotund sou o
teovd; sollcltore numoi lo
compresiune.
B. Stilp pe reozem consiitull dintr-o
plocd $ un profil de otel; sollQiiore
numol lo compreslune.

C. Sfilp pe teovd to+undd de otel,


fkore cu guruburt sollcitore kl
compresiune sou ihiindere.
D. Slflppe teovc pdtrotd cu Piesd
metolicd de imbinore bulonotd;
sollciiore lc compreslune sou
tltlndete.

E. stilp fkot intte eclise bulonote;


solicltofe kr compresiune sou
ihilndere.
pe sochJ de beion,
F. Stilp o$ezoi
cu strot de seporotie din corlon
osfo ltolporieo Inferioord o slilpului
trebule ile cit posibil protejoid de
ploole; soliciiore lo compreslune
souihtlndere.

4t29
coNslRucll DIN LEMN

PRINCIPII DE PROIECTARE *PTJNER€ IN

. tRlANGULAIll
ln co4l pleselor de lemn, reolhoteo
unor nodurl de ilp iilcostrore
necesitd de reguld sectluni rnorl,
nejustlflcote ih roport cu deschlderile
soutlcdrcdrile. Co otore, se lmpune
Introducereo irionwloliilor, co o
compensore flreoscd o lmblndrilor
de ilp orilculotle ole structurllor dln
lemn.

Blocoi cu conlrolile
Blocoreo ortlculotiilor cu coniroflie
se poole foce cu slsteme ih cle$e.
cu imblndri troditlonole cu chertore
(cep ql scoblfurd + prog), sou cu
tnbindd moderne, cu piese metollce
opoienie sou oscunse, sou chior
comblnihd imblndrl cu cherlore Cih II
turco) cu plese meiollce th Inlm6',
coih exemplulolofuioi. Legendd: | - f
Dubld buionore; 2- Piesd meiolicd
?| lnlmd' cu brole;3-lmblnore']h l{
furcd' llosigurore prjn bulonore. *

., , Csrfr.ovintuire din lemn


Bldcore'b ortlculotiilor unul portlc se
poote foce in mulle feluri, puifndu-se
- - . tolodotd odopto exlgentelor
ohitecfurole. ln oceste cond{il, nu
irebuie subestlmote compreslunile
din dlogonole core, functie de
modul de dlspunere, vor preluo - ?r
plus fotd de sollcitdrile dln forte
orizonlole - qi o poire o incdrcdrilor
veriicole +ronsmise de gr'ndd.

I
Contovinfu ire cu cobluri iensionofe
Coblurile tensionoie constiiuie
stsleme de controv.intuire I
economice 9i ugoore. Posibilitdtlle de
reg ore o tensiunr or sunl s:mp'e ii
fiobile, In cozul unor cerinte speciole
privind rezsiento lo foc, oceste
conlravinluui pot fi completote cu
olfele din lemn sou din ziddrie.
coNsmucT DN rrMN
PI?iNCIPII DE PROIECIARE S PUNERE IN OPERA / IMBINARI

. PROIECTIA ANnCOROZIVA A P|ESELOR METAUCE DE IMBINARE


Vorbtlile de echilbru Ngroscoplc ol lernnulul trebuie luole ^lo consklsore in c€ea c€ pffueEie
trotomenful necesor o fi oplicot Dleselor melollce de lmttnore.
In cozullmblndrllor cu tlje (buloone, cule, $uruburl, elc) este controlndicotd utilizoreo unor plese
dln otel netrotot. Functle de coroctedsilcile medlulul ombkrnt (normol, expunere b lntemperii,
mediu coroziv sou foorie corozv), trotomenlele preconlzote sunt Or ordlne): zlncore,
golvonhore, Inox, lnox orneliorot (cu molibden).
Pentu celelqtte plese metollce, diversele trotomente pleconEoie relou procedeele descrbe
moi sus cu refefte k] ite. h plus pot n oddu€ote trei olte ptocedee curent uillizote; penttu mediu
nonnol, vopsttorle ontiruglnd bogotd in lnc sou blcromotore, lor pentru expunere lo Intemperil $
medu solin, pudre termorigkje pe bozd de rdslnd pollestedcd.

. IM8|NAH UNDE TEMNUT PROIEJEA'{ MEIAI.UT CONIRA TOCUTUI


ln contoct cu focul. lemnul se cor')sumd lent, forrff|d un sttoi Loloni de cdrbune. Acesl strot
tlfilzie ridlcoreo iemperqfudl tl pleso de lemn $l decl ptogfesio combustlel (vitezo de combwile
o lemnulul dur $ dens esie de oproope 2 od mol mlcd dect o rdlhooselor curente), Co otore,tl
tnbhdrlle ce fobsesc plese metollce, lemnul toce oflclul de scut iermlc $l llrntteozd cre$ereo
ternperoiuril th piesele meiolice.

lmbi]ore tl clegie cu crompoone $


buloone. Crompoonele (1) suni
protejote de cbiti; buloonele
trebuie protejote cu dopuri de
lenn lhite h ldcogulle de kJ
copetele ocesioro (2)

lmbk|ore cu plesd metolicd th


Inlrn6' (l) $ broie (2), protejote cu
dopuri de lemn lipite in ldcq rile
de coD6t.

hbhore cu olocd metolicd (i)


protejotd de o fururd termlcd dln
lerffi (D.

4t31
CONSTRTJCII DIN TfMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE N OPERA / PREFABRICAREA CONSIRUCIIILOR DIN .'MN

C. PREFABRICAREA i
corEtrucflite dh temn se prete<zd de mbs.u; i" 6 pr"r"ori.dr"|i*:i* i
.i""rtotbore) cot
md completd, qcre deoseblre de corrstnJcll[e sfudote ontedor'(cele dn /d&l€ d dn beton "
olmct), c-orEtrucjiib dn lemn ($l cele dn rneloD permtt grode de prefobdccrd mult md nuonlste
mergArd de lo o prefobdcoF o elernenletor de constructle. o dslemelcr portonte, o
s|.dtcrF(rnb|elor corshrcAve, p&rd lo prefcbdcolEo Iniegrold, penlru
cdsjle da dlrnerslurl mtd
(ocesteo puiArd a oscrnbloto htegrol thtr-o onfhda de proctrtb p{rt6nd it .trqnsportots d
omdosota pe (,r| teren, fdrd o md Inlerveri 1n $lu' cu nlrntc).

ln opodfle c! conshuctille dln beton d /ddde. cel€ dn lemn (rl ulitEot tf|c6 de lo ihceprjtud
slsterne moduqre de executb, mdte dn ctddldte vec-n dn brnn. opd&d la plese 9l
subonsdnble prefobrlcote. Alwl prlndpcd d coselor dln lemn este th generd, roplCltsleo
execuiel, Indferenl de tetnologlo de execufle odoptotd. Tolr.sl, otjrrl cAnd se qpde@d lo o
sotuIe prefobdcqtd vltezo de execufle crette slmltor, verlnd in ogieptoleo cllenlilor
contempororl, iot mol grdbifl. $qu redtscrt ostfel cose unlfqnillob ihfr-o d, dlmul oblgndt de tlucru
lo dddrle prefcbrlccrte permfdnd lermlnoreo 'lo chele- o cosebr obbndte 11 clrc{ o trnd. (Este
olcl de mentlonot fcptrl cd finborele spedde Sl Insidoliile ihtArzeb condderohil ieminoreo
lucrddloc shtrcturo dln lemn este reo|tsotd de regdd jh 2 sdptdmanl )

Odca Inlentb de prefobrlcore trebu{e sd oibe lo bcud o conceptb modulxrd. Aceqstq treb.Jle sd
se extlndd de lo dlnFrdonoreo modulotd o troveilor gl o mocro-clmenslunllor dddldl spre
modubreo tuluror elernentelor de detcilu, de lo ilnblndd pAnd lq elernenteb de flnlsore. Acest
lucru poote ihgreuno prccecll de probctore g lmplic.it poqio duce to o lLnghe o lennenelor de
predorc o probclelor, dor beneflciile de imp obrlnt te'ih codRl executlel sunt lmense.
O dtd premEd menltd o conduce spre o prefobrlcore eflclenid este lmltoreo kr mcD&flr.En o
pbsebr contponent€, fdrd o ofecto concepflo offfecturdd de cns<rnblu d
tlp|.dul $l numdruld
de detdlu.
Uliltroreo ocebrogl secltunl de cheresleo pentu porieo shuciurdd (evenfud cftor i peniru
ebmenie rpsluctuole), gedreo unor detdl c@cbile o i reolizqte <!n I-2 seciunl de lemn, o
unor modciitdli de oscrndore d de pdnciere o pbselor neslrucfurde pe slRjcfuro cosel, cdt nrci
simple S uniforme suni cheio unei exec-t il efldente, rnenite o €duce sJbstonlld c-osturlle d o
mdri'vitezci de execulie. ;

F(rld de ctte cqtegodl strucfurqb (ct.l.n or fl cele dln /ddde 9l beton). o9o cun cmlnteom g mol
sus pulem dlstlnge o gcrnd muttmqlnuontotd de rtvele de prefobrtcore:

o plefobrf coreo plesebr dn lemn, otat Enhu demente slntclLrole cAt St rtesln cfurab
(utllhoreo oceloro$ lipurl de secrlurj, formote)

o prefcdf,rlcqreo subonsombbbr strucfurob ( prefobdcoreo unor grln/ cu zdbrele, o unor stdd


compugi, q unor ponouri dln montonti dei mdrgirlti de 2 rcrne orizontole, creoreo de rorne
c.e se osomblecEd ihlre ele peniru o recjko perel porionti

o plefobrlcoreo subonsombblor mbde, sfucfurcde+neshucfurob ( por|ourl portonte dln


montontl degl cu ioste strotudle aferente + poromente + t&npldrll, ponouri slmilore de
acop€rl9 sou de dor$ee, scdd prefobrlccte flnisote)

o prefobricoreo unor subonsqmble mori, ildimenslonole (celule spqiiole)

o prefobricoreo totold, Integrold pentru clddiri de micj dimensiunl, limltore re?ulloid din roliuni
de honsport.

J, J]

:qE
CONS1RUCTII DIN L€MN

PRINCIPIT DE PROIECTARE SI PUNERE iN OPERA / PREFABRICAREA CONSTRUCTTITOR DIN ITMN

Pl€so prefobdcote dln lernn

Sunt dese, olernente, fosonote dln fobricd in o5o fel incdt sd devino opte de o s€ osomblo foorte
usor cu otte p'tese ddlore

Fj(errple:
L Stdlpl I grirlzj, montonfl S tro/erse prefobdcqte, -n cSo fel debitote (cu $onturi in cRre) co sd
pemltd lnseroreo de Fi€se rnetollce de legdturd Sl de solldortsore (lironfl);

2, Toote pbsele dn lemn krnelor^tndeiot sunt piese prefobrlcqte slrrple sou co|rrpt6e:

Sl3(rs€rr{Ce struch.rde prefd}rlcote

l. St6lp prefobdcst cornpr.B

4133
CONSIRUC D|N lrMN
PRlNclPll DE PRotEcIARE 9l PUNERE N oPERA aREFABR;qAREA
/ coNsIRucIllLoR Dtt trMN

l' Gdndd in dbrere. Reorkoreo er pretobdcoto pefmne scurtoreo


ffnpdd de exe..tb $l
(Durofeo lucrdrilor pe gonfler.

'i' _ . Schebf portqnt cu rnontonfl degi; ponoud prefcbrbote structurole


nefinbote
ti;iic,- -.!j;iicr

- -r'']l

,! 34
q

CONSTRUCTII DIN LEMN

PRINCIPII DE PROTECTARE SI PUNERE iN OPERA / PREFAERICAREA CONSTRUCIILOR DIN LEMN


SuborEcrnt e mbde (struchtoFnestrucfi jol)

l. Pereli prefobricoti'in intteglrne. cu tocte shqturile necesoreltdmpldrio

2. Peretl reoEdtl dl ponoul nicijutopuse, rec tsste c|J toots shoturile nec€sote+ternddrlx

Pe€li plefclrdcof co ihglobecad Sl lrEtolotil

$IcorFcrnue mod, tldnerdorEb

435
,Si&i.+;,.&i,i";'.;,

CONSIRUC]! DIN IIMN


PRINCIPII DE PROIECTAR€ gtPUNERE N OPERA / PREFAERICAREA CONSIR1JCTIILOR DIN I.EMN

Cdub spotbb dn lelrn pqtbl sdl golo fnboio


lrnogirl dn llnpd ttcsport-lul, poziflondril 9l oscrnbldd
rnodublor.
in porieo lnterloord.o poglril dddlreo l€olEstd dn cetde,
terr||noid
s€ciu d€ flnn6, Ebikon, Etueflo,
Zehn ftg.nbnle ftn den tbbau. lignun, Elueflo3lnAl

..: ::/

l,';:.

affig*

&
t
CoNSIRUCTI DrN LEMN

PRINCIPII DE PROIEC]ARE 5I PUNERE iN OPERA / PREFAERICAREA CONSTRUC1IILOR DIN trMN

dcrdB. rer llclb. pG t.l Llrrl


l[lrp.trcn3tlLtur.r. odrortele
rrr F iErltlD.

Aducereo cu mocorcruo o und rnodLd

Desfocereo un|.d rnodu


'impdturit'

tr.ftrLr!. rl ..d I. rdr.

undmoddl.r (zind

4137
ccNSIRUCf DrN iE|4.i
ETFMENTE SlRUCTURALE COMPUSE

5. DESCHIDERI MEDII$l MARI

A. ELEMENTE STRUCTURATE COMPUSE


GRINZI DIN ETEMENTE MASIVE SUPRAPUSE

AS.AMBTARE CU BULOANE + PENE ORIZOMAIE

ASAMBTARE CU zuLOANE + PENE lNCLll.lAlE

F20<

t i I i ;, il -, 2J4 ':' I
ltrl'€"

HI
E.9{ ,

llll
- *

q-od'i
H
t-2O-'

ASAMBLARE CU zuLOANE + GUJOANE INELARE

5t1
ril

coNsmucT DrN rrMN


Ii ELEMENTE STRUCTURAI-E COMPUSE

GRtNZt CU SECITUNE tN DUBTU T 5t CHESONA]E

Grinzi cu inirnd pllnd subtire din 2 siroturt de sctrlduri orezore ro


zr5o pe dkeclfl oiternote, sou drn
pldcl dh derlvote de lemn; necesild rigldhdrl in drepful reozemelor g h
Cimp, conlro vooldril
inimii.

ffirffir
%t% %%%tl T
Grinzi grele cu inimo plind din strofuri Grlnzi cu inlmo pllnd ondulotd.
Tncrucisote de scihduri, cuiele osigufhd Lunghe teoret'c nelimitotd. h mox 8m mm;
presiuneo de ihcleiere o tdlDilor. h curenie: cu inimd slmpld: 240 -
5m mm; cu inimd
dubld: 43O - 44O mm; chesonoie (lnlmi min 5 cm):
460 - 6m mm. Tdlpl dln 3 slroturi de lenn
n'lclelote, cu tibrele porolele., '
dimensltrni mox. 65 x l60 mm

GRINA IN ZABREI.E
o. Fermd u$oord; ^mblndrl cu coneciori dlntoll din tobEi
o. Deschldere moximd: 20 m. subtlre de otelzincal deschldere rno( 20 m; bStonlo
Lungilrneo elementelor ieorefl c nelimitold. ihire ferme: 0.66 - 2.SO m, curent l.2S m.
Secliunile pieselor; groslme moxlmd; 80 mm;
s mox l2O cm'?; b/h rnox.2.5 (uscore untformd)
Unghtuldlnhe diogonote g t6lpi: mox. 75o

b. Grinzi pentru ocoperile ploie: deschldereL = 7 - 35 mi


6 = 1112L.lmbinore cu pldci de otel introduse'ih fonte,
b. crinzi lrionguloie incleiote. opoj fixote cu cule dinspre exlerlor.
Lungtmeo moximd o elemenieJor: l5 m Voriontd cu tdlpiihclinofe (ferme): deschidere L = '10
lndltime: 30 - 80 cm - 20 m; indttime lo coomd h = l/10 L; distonto inire
Sectiunite pjeselor: tdlpi: mox 30 x 60 mm; terme: curent 2.5O m.
ocgonole: mox 19 x 6O mm c. Ferme grele; imblndrl cu p16ci meioljce oscunse
Unghiul dintre diogonote gi tdtpi: 3d - 6d iniercoloie intre bore (conectorl dlntotl Menig)j
deschideri l0 - 45 m; curenf l6 - 25 m fdrd incdrcdri
q/2 importonle; h ,o mijloc mln l/ r0 L;disronto intre ferme
- - cwent pind Io 5 m.
coNSIRUCTll DN tf MN
EIf MENIE SIRUClURAIE COMPUSE

I.EMNUt tAMEtAR INCTEIAT (ttl)'

rnorl, cu orice d|menslunlsl forme


sistemu| permite obtinereo de e|emente structuro|e, cu sect|Un|
iJ" *"irr^" g
tronsvencld profil tongltudtnoD pdn supropunereo g liptreo de scihduri subtlri
i[_Lr.iJ. gror|n.,t mtct (lo _ 45 mm), din temn de brod foorte densi lometete sunt imbtnote cop
n l"p lu tr"rrtltu,f fn dtnti sou idb;e obllcd, rostutile fllnd decolote mln.50 cm (v. lmbindrl p6n
lnclelere - P,4/21)
flexiblte, elementele pot cdpdio
Flhd olcdfuite dln klmele cu dlmenslunl tronwersote mlcl, $ decl
ifr.- p"rtiiur"r. (secttuni vortoblle, cur6uo f6r6 diflcuttote. Lo elementete curbe, rozo de
= groslme |ornele; R = tozo de cudcurd)
cirr6uriJ.t.trnrndgroiimeo:o/R= I /2m(o
DUpdihc|eiere,rez|stentoestedotddeorrsomb|U|sclhdurik]rsuprcIpusek]rsect|uneo-poote'fl
de colltoie omogend $ siobil
I"itfO..tO lnt"srol ocip6. LLI este tot un moterlol onizotrop, dor(ex.pbclne)
Sl h medll
poci; fi utituot eflctent in medll cu umldltote more ogresMe
fii;;;t.
chlmic.
Dlmenslunlle cutente ole elementelor: - ldtlmeo sectlunll (b); 50 - 220 mm
- hdttlmeo sectlunll (h): < 2'@ m

- lunglmeo: < 40 m (llmltotd de posibllitdtib de ttonsport)

o) Sectlune dreptunghlulord de gtindd dln lomele orLontole, b < 220 -T.,!P:l"Ttl",:^*:


;l;;ffi *_il;;-;-;;tit"b-"er hf",roo," (penrru ilmiroreo hflnderitor F"^ilr..t':
lucrutui lemnuluD. b) ln corul secllunlbr cy ldiime mgl r.r-'are.q:?4,TT)j
;*;;*E dotorti6
lomele, rosturlle fflnci decolote pe vertlcold' c) Atuncl ctd
ti"lsi itmt..st comp$ din 2(b>22O
torirebte utnaote ou ldtlmi rnod necesore nutud de detensionore Pe toold
mm), sunt
lungimeo klm€lelor $l pe ombele br fete.

SEMI.CADRU DIN LEMN TAMETAR


Schemo de reoltrore (forrno ffnolo
este Indlcotd punctqt).

' Prlma utilizare: Auslria 1 go5. la dperirea unoi auditoriu.


coNsmucllDN tf MN
EIEMEME STRUCTURAI! COMPUSE

trlF
EE
HH
FIE
L;1 E1
tl tl
IJ FJ

SECTIUNI DE GRINA DIN LEMN LAMELAR INCLEI,AT

SECIIUNI DE SflLPI DIN LEMN LAMELAR INCLEIAT

GRINZ $I CADRE DIN LEMN LAMELAR INCLEIAT


- DREPTE
o) grindd cu indltime constontd; b) grindd cu indltime voriob ld peniru ocoper$ cu o pontd;
c) grindd cu porteo inierioard dreoptd, penlru ocoperig cu 2 ponte; d) glindd frtntd (de ex lo
tribune); e) semFcodruj
CURBE
f) grindd cu porteo inferioord curbd pentru ocoperil cu 2 ponte; g) codru cu colt proemlnenr;
h) codru cu colt cur13.

5t4

#
coNsrRuclll DIN rEMN

DESCHID€RI MEDI g MARI

B. SISIEME DE ACOPERIRE

. GRINA / FERME + EITME!{G DE SUPMFAIA

Gdnzl dh 18G400 dlstonlo


lemn intre grinzl:
krmelor -.x---.--.-x_ Ll3 - tl5;
lt I roportul
-+- / --+ d/b = GB

chesonoie

m mlm
Grlnd6 in
zdbrele
cu tdlpl de +t,W
ll
bmn$
dkrgonole &rfl.}-l-_+
dln teovd
"os.-gJ.l-*.,
.i,: i
l2G2m k] Intervol
de
^+
IT
AY
il|l
6C0 mm '

..8 +-r-+
Fermd lm3m lo InteNol
de 2-5 m

A\I"
tudbrele +
pone

kr htervol
zdbrele din de44m
bmn
ffi
-h r-t

Dupd ORTOtl, Andrew, fl.p rtry \,8 bulll now: fom. scd€ dlct lechnlque von Noglrorld Rolnfpld (UlO Co Ltd ' l9A8'

c/c

j
coNstRucTll DIN tf MN
DESCHIDERI MEDII S Ii,AF'

ffi O CADRE
EIEMENT sEcIruNE st PLAN t Lld ObseNolil
(m)
Codru rtgld 12-35 3G50 dlstonlo ihite codte
dln lemn cco. 4{ m; roport L/h
lomelor =$7
r-r--1
H
r---i--l
codrul poote fi curlcot
$ cu secllune votloblld,
t--T--] dor reaJltd mol scump;
+. l. -+

Grindd Si slflpl +30 tv2. codrul nu este dgld ih


dln lemn pbnul sdu, olo ihcfr
lomenr suff necesore
controvfnfu lri vertlcole
W,
i---ixl
tti -|- I F-i+i
[1 --+
+- I
r

&l ---+

[1l

Codru portol 9-45 2G40 dlstonto ihtre codre


cu seclune cco.46 m
chesonotd

F=
FF
-+-
a -+

Arce din tslm 3G50 lungimeo rnodmd


lemn lomelor convenoblld Pentru
+- a-+ fronsport: lS25 m.:
+Fl
hffi roporlul L/h = 5-7

.l.- I -.r_
+ l--!-l formo
oproplotd de curlco
orcelor

,<rr -f funlculor ih cozul unor

I
api incdrcdrl lmportonte;
plon reclongulor sou
ckculor

DLrp6 ORION, Andrew, Ihe w.ry we buin now: fatm. scole and lechniqu€. Von Nosirond Reinhold (UK) Co.Lld.. 1988.

5/ rr
I
CONSTRUCT]I DIN LEMN

DESCHIDERI MEDII S MARI

O SUPRAFATE CONNNUI

roPortul w/d =

*razp F
Suprofete
culote; grosime ponou 75-
ponourl |l I t--.----------r-i 200 mm
plone in 2 1 I " r- t-+
stroturi

Porobolold
hlperbollc;
suprofotd din
3 strohjri de
ploco.J
v @i
necesitd Sdrlzi de
bordoJ;
roportul L/d = 6G8O

necesitd grinzl de
Bolfd

r\i"
clllndric6; bordoj;
suprofotd dln roportulw/h = 2-4
3 strotud de

Acoperil slmplu de construil;


pkomldol

Ai"E fTecvent uilltrotd cu


tirontl de otel lq bazd

de reguld prolectio in
plon evidentiozd retele
trldlrectklnole. linll
rodiole sou klmele
curbe; leg6hJrl senl-
rigide sou cu cuie
de reguld elernenle
lomekrre dlspuse pe 2
dkectll porolele
lomelore
ffi
.-T.
htersectote, crelnd
forme de 'diornonf' in
prolectlo lh pkrn

v
Reteo
rectongulord ponoud de pkrcoJi
cu dubE
cr.rburd
(porobolold
hiperloolic)
@l ropori L/d = @8O

Cupold elernenlele relelel sunt


retlculord flexlbile pentru o
,ffi. permite curlcoreo;
w fonno urmdre$e pe cfr
poslbll curlco funlculor
dln greutoteo proprle

OrpC OgOru, nnar"w, lip v'/oY \re Lrullt novli form, rcd€ @)d teclijl,tq(E von No6'lrond R€lnhold (ulo Co Lld , 1988'
5tt
coNstRUcTI DIN IEMN
D€SCHIDERI MEDIIS MARI

FERME tN ZAsnetg
lmblnore cu conectorl dhtoll

-l'" '- -l=-

GN L-t3!t23

o*'t99

Gfl ||-?64m

5/8

n
I
CONSTRUCJII DIN LEMN

DESCHIDEA' MEDII SI MARI

FERME IN ZABRETE
deschidere = 20 m; dlstonto ihire ferme = 2.50 m

.-r!!!F I
| /_\l

I SCHEMA FERMEI
z\ o
:
I

:
o @

\\zejroo
N';o \..
ot.
lrr
(ri;+.di,, ;l"1ir,r ;i x3et
= l:r
I:9

tNk \Qilr :l

=+.....-r=F=
<la
-$r -., F ==rl
|M.$NARI cu GUroAr.lE d;;-f-:-af---d;
- -
I'',
+ BUIQANE

o o o

@n

tae
*ii,i#+; lc
r3e
z

2.!a tl
l.r:
cu cutE
I ttt
6_==#W"

519

i
J
coNsIRUCir DIN trMN
DESCHID€RI MEDI g T,TARI

CADRE DIN IEMN LAMELAR


NODURI CARACTERISIICE

A, IMBINARE LA'CHEIE'

Vodonld de cod&portol reolEol dln elemente dlsthcte.


lmblnorec elementelor comDonenie.

B. LEGAruRA f,A FUNDATIE

?
*'o)'o''" (- r.ofjl
o

5/t 0

*
$,,
coNsrRUcTI DrN LrMN
DESCHIDERI MEDI S MARI

CADRE DIN IEMN TAMELAR


NODURI CARACTERISTICE

VAR|AME DE REALIZARE A LEGATURII tA FUNDATIE PENTRU CADRE (ARCD CU DIFERrrE SECTIUNI


TRANSVERSALE

8:
VARIANTE DE REALIZARE A LEGAIURILOR DINTRE CADRELE IRANSVERSAIT SI ELEMENTELE
RIGIDIZARE LONGruDINATA

5111

rI
CONSIRUCTI DN IEMN
DESCHIDERI i.4EDII S MARI

SUPRAFFIE CONilNUI

REIEA MIDIRECTIONALA DE GRINA DIN LEMN LAMELAR.


lmblnore cu ples€ metollce oscunse (,ih lnlmd')

SUPRAFEIE COMINUI DIN SCINDURI + NERVURI

Nervurl ortogonole in 2
tqlld sVptgpyse + un strot
de scihdui dispuse dlogonol

Nervuri ortogonole ih 2
slroturl supropuse + 2 siroiurl
de scinduriincrucllote
dlspuse dlogonol

Nervuri orlogonole.in 4
slroturi supropuse + un sirot
de scinduri dlspuse diagonol

-.--<5F--T't ---
t
--:-_-_-,-.'-- j I'i
' ,-, ,
tt,
I

Voriontd cu nervuri cop onore

riti &
coNsmuclt DrN rf MN

6. EXEMPLE DE CONSIRUCIII DIN IEMN

CoNSTRUCTI CU SCHELET - rMAG|Nr tN CURSUL EXECr{rEl

A. SISIEM CU SILPI 9l GRINZ (smpl b 3-4 m)

B. PEREI PORTAI.fl CU SCHELEI (montontl lo 60 - m cm)

o/l

tl
'i

CONSIRIJCII DN trMN
DGMPTE

DIRECTIA REGIONALA A AGRICULTURII / Ch6lons-sur-Mame, Franla


Arhitectuta Roland SchweiEer
Cfechnique & Archhecturs 4Ol, octombtienoiernbrie 1992)

SECTIUNE PRII.I FATAOA


(dreapla susl
1- s!'lp din l€mn de !rin; 2 -
f,ida cu sectiune co.npuse;
3 - PFL 22 mm; 4 - dacS b.a
60 mm; 5 - plalm pEci
HeraUith: 6 - scin<tud lemn d€
pio 22fim; 7 - gipci supod: 8 -
lemoizolalie; 9 - barjere de
'vapori;10 - PFL 15 mm; 11 -
pl6ci ipsos 13 mm;tsbariera
Proaie

SECTTUNE PBIN PLAN$EU


tN OREPTUL UNUI STILP
INTEAIOB

*l
ft,r
CONSIRUCTII DIN tEtl4N

f Franla
EXEMPI.I

ATELIERE PENTRU ARTI$TI / Paris'


I fTechnique & tuchitectue 404'
Arhitectura: yann Brunel
octcmb'ie-noiembrie 1992)

l,
.,
I

ff

- l--;---1c.-i--

Structurd cu slilpi li grinzi dln lemn kf,melor'


- - ,:-, T.orad 2.85 x 2.85 m. Indlflme de nlvel: 3 m
lmblndrl cu buloone ds olel Inox

1 - stilp lemn lamelar 20 x 20 cm; 2 - bagheta


proteclie;3 - montant lemn I x 10 co|i 4 -
panou placai bachelitizau 5 - termoizolatie 10
cm; 6 - panou ptacai bachelitizat lixat cu
Suruburi; 7-plintA I xl0cml
g-rigladebmn
6 x 10 cm: 9 - figie placaj bachelilizat; '10 - 9o4
tabE inor: 11 - gape beton 5 cm: 12 ' bolalie
tonice 3 can: 13 - cabluri electri'tei 14 - planseu
lemn 7.3 x 15 cm; 15 - grinde lemn lamelar 20
x 20 cm; 16 - buloane: 17 - piese metalica
fixare stilp; 18 - placd suport stilp; 19 - soclu
beton 30 x 30 x l0 cm.
coNsrRucTrDN IEMN

ANSAMBLU LOCUINTE (HLM) / Clayes-sur-Bois, Franla


Arhitectura: Domhhue Cordesse
Oechnique & tuchitecture 404, octomMenoiembde,l gg2)

1- placare scinduri: 2-iipci; 3 - bariera pbaie:


4 - contraplacai: 5 - schetet lemn + vati de
sticH;6 - placare interioard; 7 - contraplacai:
8- gdnzi de lemn;9 - fonoizotaliet 10 - pFL
1q mm.

6t4

fi si
'q

coNstRUcT[ DIN t'E MN


EXEMPTI

GRUNE HAUSER / Berlin, Germania (1985)


Arhiiecturo: Otio Sledle. M0nchen

(J. Notterer. T. Hezog, M. Volz: Construtre en Bob 2. Presses PoMechnlques et unveBitoires


Romondes, Lousonne, l994)
!,--)

Construcfl€ cu schelef dln


lemn lomelor; tromd 197.5
cm $l 2@ cm; modul P€
v€rllcold: 30 cm.
L P€rel€ €xterlor ventilot
(156 mm)
- Ploci PAL (16 mm)
- Folle Pollefllend
- TefmoEoklfl€ lm rnrn
- Montonli 50 x lm mm
lo pos de 625 crn
- &tton blturnolin 2 str.
- Stroi de oer vedikf,l
(27 mm)
- Ptdd dln deFud
lemnoos€ cu llcnt Pe
boz6 de dmenf
- Flniso, Interlor (top€t
vopsllorl€. elc)
2. Sfilp l80xl80 rnrn
3. Gdndd l0&l80 em /340
/4m) mm
4. Fermd cu tolpo super.
c!rb6 loocm mm
5. Romd 6&120 mm
6. Pond 6&lm mm
7. Tlronl melollc 6 lO mm
8. Grll6 ontHrBecte
9. Grdtor leflvl
10. AcoperFgrddind

pfl
HI
EI
t.xi
-tF
an_-

t'
rrr;:-.--_"-::-:--i'-,l-

coNsrRucTl DIN trMN

LOCUINTA UNIFAMILIALA / Darien, Conneclicut, SUA (1987)


Arhiteciuro: Rlchord Meler, New Yo.k

(J, Notterer, T, Herzog, M. VoE: Conttulre en bb 2. Presses PoMechnlques et Unlvetsltolres


Romondes, Lousonne, I 994) '1.
..-
v r [s-=E:
Perele exterlor (142.8 mm)
F_-----
'n
- Plocors Inlerloord cu
glps corlon 16 mm
l@" - Lotnd de oar
- tennoEolo €5l rnrn
- Lornd o€r
- ContrdplocoJ 16 mm
- Plocor€ c!
extsdoofd
sdhdtsl vertlcole cr,
bmbd $ uluc, t9 x l@
mm
2. Slilpl $ foverse 38 x 89 mm
3. Grhd
4. F€reostrd m€tollcd
5. Usd lnlrore
tHl NI 6. Clop€id de venlll'lre
-r@l IYA'I ," 7. tuponi6
8. Sfilp m€iollc
illgil 9. Grfndd Pdnclo€,ld 2x76.2
cm
{lBfl ' lO. Coso scddl

m
Hml i l. Acop€rb lerosd

ilm- 12, Boluslrodd leovd rotundd


b 76mm
13. Leg6tur6 Posoreli
llll'l^,,rn
i

i'.
, .r.,i ,,1

1 'ii
!i I'l

ilri
'.i-:
.l

'lll: n__
M
s1=4-

-------i-_--_-
3
' wa-
i lil.
ve F:=r vr3

;r-'5
;;r-r ;,r -

"$
L-
\
coNsrRucl DrN LEMN

RESTAURANT / Karuizawa, Japonia (1974)


Arhltecfuro: Sken Archllecis, Helslnkl (Flnlondo)

(J. Notterer. T. Herzog, M. Volz: Corsiruife en Bois 2. Presses PoMechniques el unversiloires


Romondes. Lousonne, 1994)

l. Blrne rotunde o 254 mm


2. Tocdrle exterloord f6rd legdturd rlgldd cu
slructuro portonld. pentru o pufeo preluo
mbcddle de dllf,fore/conlrog€r€ o birnelor
3. limplade dln olumlniu
4. Structu.d orizonlold din proflle de olel
5. Scurgere op€ meteorice

6n
: ,, i.i?}.

cor'$lRuclllDN trMN
DGMPt.E

CLUB 9l MANEJ / Ecublens, Elvelia (1984)


tuhliecturo: Ateller Cube, Lousonn€.

(J, Notierer. T. Hetzog, M. Votr Corstrufe en 8ob 2. Presses


Romondes, Lousonne, 1994)
Fotode dln ponoud prefobrlcote, cu
ihdttlme de prihd lo 2 etoje, cupdndM;
rornd, oslereolti. plocore extedoord.
TermoEolotlo, boriero de vopod Si
plocoreo hterioord sunt oddugote pe
gontler.

1. Perete exiedor (186 mm)


- Dlocore lnterloord cu sclndurl
ortrontole (22 mm)
- borlero de voDorl
- termoEolotle (8O mm)
- ostereold sc]hdurl diogonole
(2.mm)
- strot oer ventllot / gpcl
vertlcole (40 mm)
- olocore extedoord cu scihduri
O(trontole lombd $ uluc,
. getuite $ lmpregnote in
outoclovd (22 mm)
2, Stilp beton
3. Grindd pdnclpald din lemn lomelor
4. Grlndd secundord
5. Grlndd de fotodd (120 x 240 mm)
6.Ponou de fotodd prefobricoi +
iermoEokrtle fl plocore inierloord
montote pe fontler
7. Lomeie mobile dln lemn (parosolor)

"', ,",
:'' i
';z'i',
-: i :' ,''
,""':.1/
l'/t
.r". i )

lll'it/ii,
1,," l,/).1
'l
'::/l I

1
coNsmucTl DrN t-E MN

GRADTNITA DE COPI] - CONSTRUCTIE PROVIZORIE / B6le' Elvetia


Arhitectura: Meinrad Morger, Heinrich Delego, Gerhard Protre
Cfechnique & Architecture 404, octombri* noiembrie 1992)

f - invelitoare: 2 - contraplaca,2l
mm; 3 - fanEi ventilare cri grila: 4 '
termoizolalie 12O mm; 5 '
contraplacai 16 mm: 6 - placare cu
scinduri; 7 - spaliu ventilare 24 mm;
8 - bariera pbaie; 9 - termoizolalie
15O mm; '10 - PAL 16 mm; 1l -
grinda principala: 12 - grinda
secundara: 13 - geam tetmozolant

Le plan. The Plan.

D/V
1l

@NSTRUCTII OIN LEMN


EXEMPLE

TRADA OFFICES / High Wycombe, England (1976)


Cledire de birouri cu 3 nivele: parter din ziderie + 2 et4e cu stttrcture din lemn.
Arhitectura gi structura: TRADA

VEDERE PARTIALA A FATADEI NOBDEST

Conceplia cEdirii permite execulia rapide, prin monlarea de subansambluri gi elemente prefabricate,
panouri de talade sunt as@iate intre ele cu cuie, la co[uri fiind utilizate buloane. Panourile au tost asttel
concepute incit sd poate li manewate de 2 oameni, in timp ce pentru punerea in pozilie a componenlelor
scheletului din lemn tare (stilpi Si grinzi) este necesare o macara.
Toate panourile lolosesc placaj de 9.5 mm grosime, fixat cu cuie + incleiere pe rame din lemn moale
50x75 mm. Roslurile dintre panourile de falada sunt acoperite la exterior cu baghete verticale din lemn
moate.

Dupe ORTON, Andrew , The way we buitl now: form, scale and technique van Noslrand Reinhold (U K) Co Ltd 1g8a

{fl
f
CONSTRUCT|I DIN LEMN
EXEMPLE

TRADA OFFICES / High Wycombe, England (1976)

-t
8l
:l
. t' ;r,.,;, :';.. :.;'tat r'/r.

PTANUL PRIMULUI NIVEL

Gnnzite ihrE€ului prinului nivel 9i ale celui de acoperig (nervuri dese din lernn tare) reazeme pe grinzl
cfesonate, integnae taladei lungi, 9i, h irnenior, pe un girde stilpi 9i grinzi din lemn tare, ln zona centraL a
cEdirii. Grinzile chesonale de faFde sunt fxale cu cuie de panourile de taFda inferioare Si sunt acopenle
ta elterior cu un bandou orizmtal din scinduri fetuite.
Sfilpii gi grinzite de pe linia mediane preiau nurnai lnceri:eri graMt4ionale, ca atare surlt nec€sare imbineri
simplainfe sfilpi 9i grinzi (noduri anioulate). Panourile de faladd preiau restul incerceribr gravitalionale,
precrm ti solicieirile din aqiuni orizortale (vint).
Acea$a rezovare permite un spatiu hterbr liber gi constituie o buni stategie contra focului; stilpii 9i
grinzil6 principale au seqiuni mari 9i proteqia lo,r antifoc se bazeazE pe carbonizarea supedicialS;
panourile de faFde, rnai wlnerabile dar mai putin au contraplacajul 9i ramele protejate de
-incercate,
likolemfiase de interior. Rezislenla la loc ceda a fosl 30'
iermoizolat'ra din vati mineraPi gi de plScile la
(o rezistenld de o ord ar fi iost oqinut?i ulor, prin maiorarea seqiunilor de stilpi. 9i Stin=': .ql qrin
iuplimentarea ph€rii rezistente la toq h pereli 9i phngee). [a proiec,tarea phngeelor de lemn, rigtditatea
ce'n ta 6imitat"" Aeto,Inabil elii) delermin5 fre&ent dimensiunile grinzilor secundare, ca 9i utilizarea unui
lemn tare cu modul de elasticitate mai mare decil al lemnului moale. (m modul de elasiicttate cu 60% mai
mare prmite o majorare a desctlkjedkrr cu 25%). Grinzile secundare din lemn tare utilizate in ac€$ caz
pot ti mai ieftine ca grinzile cttesonate, din lemn lamelar sau din olel, degi, pentru aceeagi des{hklere, au
inetime dubE fal6 de o grindl din olel.

Oupa ORTOH, Anor.*, me way we built now: Iotm, scale dnd tshnigue Van Nostrand Relnhold (Ul9 Co Ud' 1088'

6/1 1
qi'" :.,.j,,ii*!:a;ii ,"!*ts".. r

coNsrRucTll DIN IEMN

D(EMPLE

TRADA OFFICES/ High Wycombe, England (1976)

Conceplia de detaliu a avl[ in vedere posibilitatea 'lucrului' liber al lsnnului funciie do vadaliile de
umiditate. O bariere de vapori din polietilene es{e prevdanA |a tala interioare a peretelui e{erior Penfu a
preveni condensul in interiorul peretelui, tenomen carg at reduce capacitatea de izolate termi(5 9i ar pulea
conduce la un conlinut crescut de urniditale ln Piesele de lemn.

REZoLVARE cuREtfiA FATADA + FEFEASTM

VEDERE PARTIALA A FATADEI SUD-VEST

SECTTUNE PBIN PEBETE EXTERIOR - SUD


a) placare cu scinduri orizontale fe[uite 19 mm; b)
conlraplacaj colorat 9.5 mm, lixat pe ratne din lemn
moale 50x75 mm; c) nervuri plangeu de acopeng
SX3OO mm din lemn tare, la 400 mm interax; d)
termoizolalie; e) spaliu pentru trasee elec{rce Peste
tavan din scinduri; 0 termoizolalie vatd mineraE 75
mm + bariera de vapori din polietilene 65 pm +
P.F.L de densrtate medie 6 mm; g) nervuri de
plangeu 75)300 mm din lemn lare, la 400 mm
interax; h) conlraplacaj 16 mm; i) grinda chesonata
600 mm; j) grinda din lemn tare 10Ox2B0 mm; k)
tundatii din beton 6O0x30O mm.

Dupd ORTON. Andrew , The way we buitl now: lom, scale and techniglle Van Noslrand Reinhold (UK) Co Lld 198a

6/1?,
coNsrRUcT DtN Lf MN

EXEMPI.T

cLADIRE DE BIROURI pENTRU PROFESIUNI LIBERALE / Waterloo, Belgia


Arhitectura: Samyn et associ6s, SPRL
[fechnique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

Plan de la chaQenta.
ll PIan ol shrctural lftme.

fci

6t13
!rt
&I
ft1
*I
CONSTRUCTII DIN LEMN
A(EMPLE t
trt

t:

ffi
MABIN TENNIS CLUB / San Raphael, Califomia, SUA (1974) i
gdmi din lemn-
Construclie cu 2 nivele (parter $i supanul), structura cu stilpi 9i
Arhitectura: Backen, Anigoni and Ross #
Structura: J. S. Papp and Associates

I
,l

I
@
PLAN PARTEB
:19

VEDERE AXoNoM FrRlcA DNSPRE VEST

Structura.Tmme3.Oox3.O0rn;stilpi:15Oxl5Omm,pe2nivele;grinzicurente:lsodsommStabililateala (p€ tiecare


acliuni oizontale este asiguraia pu g din i"l"Ou i, congavintrliri dia_gonale din bare de olel
tafid5, traveile de capat junt rigidiz;tt. P;;ea de a 4a talada IN.E) rytt*tq :I"llTgj'5*,1:
asocnno loll slrrprl
asigurd rigiditarea necesara. Pbngeul de acoperil a4ioneaze ca diafragne orizontaE'
ca toate elemintele si fie asociate in mod
9i asigurind conlucrarea de ansamblu. Cu c6ndifia
corespunzdtor intre ele, acest tip O" ai."trra ii" ,n tavorabil in zone seisrnice: lemnul
"o*portu'n"nt s5 absoarba deformalii substanliale
este ugor, are o bune rezistenla u !oc, iar imulnarite sunt capabile
raminind totu$i intacle.
Inchidei. Vittaj pe 2 nivele cu prolile din lemn, retras fa!6 de perimetrul struclurii
constiluind
scheletul tridimensional din lemn este permanent vizibil, participind la lmaginea Interroara si
'principiul ordonato/ al cladirii; totodat5 permite o trecere gradalS interior exterior'

Timp de execulie (pentru 2 cladiri): 12 luni.

ou,-t
non, for^, Jd t"chriqoe Van Noslrand Reinhold (UK) Co Lld 1984
Dupa ORTON, Andrew , Th. nay ne scale

6,rJ

N
q
CONSTRUCTII DIN LEMN
EXEMPLE

MARIN TENNIS CLUB / San Haphael, California, SUA (1974)

VEDERE TEBASA FATADA SUD-VEST VEDERE IN LUNGUL FATADEI SUD,VEST

IMAGINE INTERToABA DETALIU ACOPERI$


a) gilp de lemn; b) crinda de bord4; c) Pazie din
lemn de cedru; d) Podine din scinduri cu lamba 9i
uluc; e) Strat de bitum + pietrig; 0 Termoizolalie
ngide; g) Menbrand impermeabilS; h) Pldci
c€ntraplacaj; i) Opritor de pietrig

DupA ORTON, Andrew, me way we built now: fotm, scale and technigue. Van Noslrand Reinhold (UK) Co.Ltd. 198&

6/15

i
. .e-ta!!if i+,
lrs,
col.6lRlJcnl DIN IIMN

MAGMIN 9l EXPOZITIE, Rhelnstetten-Forchheimer' Germanla

[fechnlque & Architecturo 4Ol, octombticnoiembris 1 992)

(t8 m deschldere) osoclole kf, coomi


. struglurd de ocop€dra c-u perechi de gdr]zi incllnoie dln lemn ftfmelor
cu piese rnelotics oporente, Tmblnote ortlculot grinzile sunt sub-tnllnse cu tirontl m€lollcl l| conlroflF cs prelou
d porie dlnincdrcddle grlrlz|l.

6il6

{
coNsrRUcI[ DrN IIMN

DEPOZIT, MAGAZIN 9l BIROURI / Hergatz, Germania


Arhitectura: Karl Baumschlager, Dietmar Eberle.
(Technique & Architecture 428, octombrie - noiembrie 1996)

Plan nivel superior: expunere; schelet de lemn.

Plan nivel inferior: depozitare: structura beton armat.

Secliune lcngitudinala: 1 - HaE expunere; 2 - Depozit: 3-Birouri


Slrucfurd din codre de bmn klm€br prefobdcole rezernote p€ subosment dln b o' Inchlderlb
ou schelet proprtu.

Secliune longitudinale in zona de birouri Secliune transversala


-|!{tffil-g.i :'"r8"
',i{&?t;i:",,. ,,

CONSIRUCTII DN IIMN

SALA DE SPORT/ Heppenheim, Germania


Arfiitectura P. Hubner
(Detollru: 1 /'199D

StrucfuId de ocoperfe dln codre de lemn lomelor

'.\ ,--'*- |

-l
,.1 ,',.:
r
ffil
t

-; .
I .
!4
r il
-.1 i i Ll
:rit
.fii|'
r-.J.---jq_+
:

6il5

{
CONSTRUCTII DIN LEMN
EXEMPLE

ST. ANNE'S CHURCH lFawley Court, Henley-on-Thames, England (1972)


Biserice cu structura din cadre de lemn lamelar.
Arhitectura: W. Crabtree and Jarosz
Structura: Taylor Whalley and Spyra / Rainham Timber Engineering

VEDEBE DTNSPBE VEST

l--
Dupd ORTON, Andrew, The way we built now:
PLAN PARTEB

tom, scale dnd technlque. Van Noslrand Reinhold (UK) Co.tld 1988.

6/19
:.: t1 .itir:. .ti

C,ONSTRUCTII DIN LEMN


EXEMPLE

ST. ANNE S CHURCH / Fawley Court, Henley-on-Thames, England (1972)

VEDERE TNTER|oAFA GATFE Esr

Corput principal este constiluit din 2 tiruri de cadre din lemn lamelar in torma de A cri Tnatimi ce cresc
spre centrul bisericii; ele se intilnesc pe o linie, in centrui navei biserbii, unde ambele coatne inclinate
aiing ine[imea lor maximd Deschider;a cadrului cu indllimea mai micA este 18.89 m. Cele 2 'pachete' de
cadie A mnstituie enutali structurale separate, cu contravintuiri diagonale la capelele fiecaruh dinfe
'pachete'. Cadrele sunt articulate la baze gi la virf, iar elementele Tnclinata din lemn lamelar au seqiunea
redusa in aceste zone. Toate cadrele din 'pachetul' de vesl sunt diferite intre el6: elemsfele inclinats au
ldtimea de 120 mm, iar indllimea tor la mijiocul descftiderii variaza de la 324 mm la 918 mm. Elementele
in;linate din 'pachetul' de esl au 120x918 mm, cu exceplia cadrului terminal de pe linia de joncliune, care
are 15Ox62O mm. Peste cadre sunt dispuse sclnduri cu lambe $ uluc de 64 mm grosime, aparente la
interio[ peste astereale este agezataiinveliloarea din tabE de cupru'
Pentru perelii interiori 9i exteriori a fosl folosite ziderie de ciremida.
Componament strLoturct. Cadrele A se compone ca arce triplu articulate in preluarea incerceribJ
gravitalionale. Din punct de vedere struciural, elementele liniare sunt in general mai pulin eficiente decit
cele curbe, lapt mai pulin semnificativ in cazul pantelor foarte mari, dar mult mai ieftine. La acliunl
orizontale, cele 2 plane ale acoperigului s-ar putea cornporta ca placi cutate dac: scindurile ar fi asociate
in lungul rosturilo; lor, dar, in cazut Oe ta1a, s-a considerat mai convenabild lixarea unor contravintuiri
diagonale la extrem alile fiecarei unitali struclurale.
Construclia a fost executata in 18 luni.

Dupa OBTO N, Andrew , The way we buill now: form, scale and lechnlque. Van Noslrand Reinhold (l.J 19 Co' Lld' 1988

6t2A

'{
CONSTRUCTII DIN LEMN
EXEMPLE

ST. ANNE'S CHURCH / Fawley Court, Henley-on-Thames, England (1972)

VEDERE AXONOMETRICA DINSPRE VEST

SECTIUNE VERTICALA PBINTR.UN CADRU DE IMBTNAREA DINTRE uN ELEMENT DE 0ADBU $I


LEMN LAMELAR. T,IODUBI CARACTERISICE. CoNTRAVTNTUIRI. VEDERE sI PLAN.
a) elsnent inclinat din lernn hmela[ b) conier de ancorare, fixat cu buloane de elementul din lemn gi de
soclul din beton; c) iape moftai q placi olel + buloane; e) tija din olel; 0 element de coame; g) scinduri; h)
conuavintuire din lemn; i) plici olel+ buloane; t imbinare cu gerd de olel (articulalie tip 'nuce) + buloane;
k) phce olel fixala cu buloane de elementul din lemn hmehr.

Dupd ORTON. Andrew, The way we buill now: lotm, scale dnd l&hn4ue Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ud. 1988.

6t21
.dn?'ai*{,'ffi'€
'
- {$i -il r
tS, 's -.$hcv1.r, .

coNsrRucTll DN trMN

PEPINIERA / Marche-en-Flamenne, Belgia


fuhtfecttro: Somyn et Associ6s

Suprofotd ovoldold dh dou6 retele osoctole. Dlmenslunl h plon: 43 x 27 m. Indtllmei 12.5 m'
Inchldere cu stlcld plroltrotd, copoblld sd irnpbdlco $JprdihcdElreo.

l
I
I
I
l

6/2)

il
CONSMUCTII DN EMN
EXEMPI!

PAVILION EXPOZITIONAL / Nara, Japonia I

Arhitecturo: M. Kiboyoshl

Suprofotd cU dubl6 cudcurd dln reteo de nervud 4 x 7 cm cu ochlud de 50 x 50 cm, ih 4 stroiurl


supropuse incruci$ot.

6t23
CONSTRUCTII DIN LEMN
OGMPLE

BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim, Germany (1975)


Sistem de scoperke cu suprafalA continua reticulara din lemn gi intrastnrcture din beton.
Arhitectura: C. Mutschler and Parher
Consultant structure acoperire: Frei Otto
Structura de acoperire: Ove Arup and Partners
lnfrastructura: H. Soah

'ii'.
'

IMAGINE AERIANA

DETALIU DE NOD STANDAFID


a) Sipci lemn 50x50 mm: b) bare
VEDEFIE A STRUCTURII DE ACOPERIBE PESTE SPATIUL filetatA S I mm; c) gaiba 55 mm;
d) gaibe resort (Grower) 3 x35 mm;
PRINCIPAL, PARTIAL RIDICATA. IN FUNDAL, A@PEFIREA
e) Saibe resort (Grower) 1 x 35 mm
BESTAURANTULUI.

Dupa ORTON, Andrew , The way we built now: lorm, scale and lechnique v an Noslrand Reinhold (U K) Co. Lld 198B'

6/24
!
CONSTRUCTII DIN LEMN
EXEMPLE
I
BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim, Germany ('1975)

Complexul include un spaliu polifunclional in r\r


partea de vest, cu o deschidere est-vest de cca
60 m, gi un restaurant in partea de est, cu o
deschide.e est-vest de cca 50 m. Cele 2 spatii
principale sunt legate printr-un hol central cu 3
I ramificalii ce conduc spre exterior. Sub nivelul
principal exista o ample infrastructure din beton
care include depozite, utilaie 9i spalii auxiliare.
I Planul cuprinde spalii diverse, indvidualizate, dar
constnElia capata un caracter unitar datoritai D soclu din beton (linie pline); g) gnnde de
structurii de acoperire. bordai din lemn lamelar pe stilpi de olet h)
grinde circulard pe stilpi din olel, ln zone
I concave; i) bordaj ci, cabluri; i) arcuri din lemn
lamelar

Acoperigul are o forma cu duble curbure 9i este


I, alcdtuit dinlr-un grdtar ugor din gipci de lemn de
!
50x50 dispuse pe 2 direclii intr-o relea cu ochiuri
lil:' de 500x50Q mm.
ln condiliile unei gredeli reduse, structura
acopere un spaliu cu dimensiuni in plan de cca
ll
60 m pe ambele directii.
I sistemul este conceput ca Tuniculat', respectiv
forma este aleasa astfel incit in cadrul structurii
sa nu apare momente incovoietoare sub
I, .
greutatea proprie sau sub alte incerceri uniform
distribuite.
t? .

O relea simple constd din 2 straturi de gipci


li '
'. -
-..suir,ip!ite incrucigat. Inainte de ridicare,
mpedgul are forma unei relele plane cu ochiud
i petrate. Reteaua simpH a tost utilizate pentru

|l zona convexe cu curburi mare, care acopera o


deschidere modestli; in restmaioritatea
dintr-o retea
suprateiei acoperigului este realizatd
Ii dubh, necesare pentru a asigura o
rigiditate
suficiente la incovoiere; in zonele unde cudlura
este nulS (Qi deci apar etorturi axiale mari), a lost
necesare o relea tripE pentru a asigura suficienta VEDERE INTERIOAFA
rigidilate la incovoiere.
Cel mai interesant aspect al unei asttel de structuri este capacitatea sa de a lua o forme fibere
peste aproape orice compozilie de plan 9i, totodate, de a fi ridicate |a forma finaE in situ,
ptecino oe la o relea planS din gipci drepte. ln c€zul de fale, gretarul de lemn a tost ridicat de
-
los gi pus in pozilie tolosindu-se egafodaje, cricuri hidraulice 9i motostiwitoare una din cele
mai-ieftine solutii de a pune in opere o strudure de acoperire cu deschideri mari. Acea$e
procedure de rii'care a fost posibiE datorite flexibilittiii Sipcilor 9i imbinirilor articulate dintre
gipcite pe 2 direclii permitind rotirea lor relative in planul propriu; astfel, fiecare ochi de relea
inllia iatrat se ioite deforma diferenliat, luind forma diverselor paralelograme din cadrul
suprafetei finale cu duble curburA.

Duoe oRTON, Andrew , The way we built noyr: lotm, scale and t@hnique- van Noslrand Relnhold (uK) co.tld. 1988.

6125
coNsTRUCTll DIN IEMN
OGMPLE

BUNDESGAHTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim, Germany (1975)

Pe majoritatea conturului rqeaua este bordatii de o scindure din contraplacai a9ezala qe


beton' ln
supo4i'din o]el la 1.25 m interax, la parte inferioare fxati.c1l buloane pe un.soclu din.
su"tinutii de o grindd inaltit din lemn lamelar' de 60 mm
ahL zone de margine, releaua
,"r"r"ti "ite stiplii sunt irrclinali spre interior pe directia fodelor din relea.
pe stilpi din olel;
!*1|1r",

q-j:

vAq

DETALIU IN ZONA BORDAJULUI CU SOCLU DE BETON


pe dire4ie
k) piese de blocaj; l) 2 cabturi x 6 mm diamelru din c'ite 19 lire rasucite, la 4.5 m interat
de
diagonald fald de ochiurile relelei; m) piese de blocaj asigurate cu 3 buloane O 8 mm, conform detaliului
buloane 8 mm; o) reazeme
nJ standard; n) scindure groasa din contraplacaj fixata pe placi din olel cu O
q) bagheta
din olel la 1.25 m interax p1 gipci o" relea tixate de scindura de bordaj cu buloane O 10 mm;
de fixare a olnzei de acoperire.

D"p6 OpiIONJ"d** , Th" n"y o" bui67, b^, and technique.Va Noslrand Reinhold {UK) Co Lld 198a
"ute
6/26
@NSTRUCTI OIN LEMN
EXEMPLE

BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim, Germany (1975)

In zona terasei restaurantului, a fost realizat un bordaj cu cabluri: 2 cabluri, fiecare tensionat la
peste 6 t, dispuse parabolic ceea inseamne ce fo4ele din gipci sunt oarecum uniforme; totrjgi un
bordaj din contraplacaj asigure oarecare rigiditate la incovoiere.

BORDAJ CU CABLUBI IN ZONA RESTAURANTULUI


r) scinduri de bordaj din contraplacaj (2 x 36 mm grosine) care prind intre ele margine-a relelei; s) cabluri
de bord4 2 x 30 mm diametru; t) cablu intinzetor 15 mm diametru; u) arc din contraplacaj; v) stilp din
leave rounda de olel 30O mm diamefu.

Dupa ORTON, Andre',e, The way we buitt noty1 lom, scale and t@lnigue. Van Nostrand Reinhold (U$ Co.Ud. 1988.

6127

l.
.t,
CONSTRUCTII DIN LEMN
EXEMPLE

/ Mannheim' Germany (1975)


BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL

construcliaare|aoriginestudiileetecluatepeo'nachetabscaramic*|obsindp'inciPiu|ecii|ibru|ui'
exade a tormei 'funicularulul
pe acea$a .""n",1-.,i'Lliu" t" d"tinir"". g"onetrica mare precizie' pe ru a
catcutete bazate
p'opnt'*AlE;;& fost. reali;te |a- scara" c
acoperi$ului sub incarcarea " fosl realizata o modelare matematica menite sa
p*"r"1
reoroduce caracteristicire struaurare rfiftre,]i tt-':::!:""'" sale de detaliu' sub orlce lel
simuleze cit mai aproape ue reatrtate'#pi'nlti"
t"ii"i" i"
incarcare a struclurii terminate, servind ca verificare a
de lncerceri. In final, s-a reatizat o testaie suu
valabilit5tii modelului malematic'
cUtoatecsaUfostnecesarestudiipre|;iminarepentrustabitireaVa|ori|ordeca|cu|'intregu|acoperiga'ost
.18
proiectat 9i executat in luni'
Executiaadurat'|6|uni,inclusivrea|izareainfrastructurii;releauaafostintinsepeega|odaj,riJ.tcata''
acoperitd in cca 7 luni. fixata de
poriesrer imbracate cu pF,fc- fumizata in suluri 9i
Materialul de inveritoare esre o plasd de este asigurat
baqhetere din remn, cu agrafe dm
;; 16 mm rungime- La margini, materiatut
imediat etangata cU un
cuiu benzi din otet gatvanizat
"Gig""r"Ji;i ,"d; pinza es'ie perforata, este
qi g,fi;,;:*A;;
film de pvc apl'rcat sub forme lichidde'

VEDEBE DE ANSAMBLU DINSPRE EST

l,

ii
t't
ll d Reinhold (UK) Co Lld 1988.
Dupa ORTON, Andrew'
ll 612a

i1

[,
CoNSTRUCT DtN tEMN

Bibliogrofie

Fo6zerkezetfel
*' (EVELYN CAROLA FRISC|D Zehn orgurnenlre tur den Ug tn. Z-rld1
HoEbou

G.CMAmOU G, tecnbo dele codn-dorl


Ff,ARDT D, Mqterlde pentu corFlnrclil tl lAlM, BLtd-yesfl 1996

lo constnrcllcn Edtlort dt Morlleu.


Pa*
GOfZ K-l'i, HO9R D, MOHLfR chotdr, n*s paytecntntres
Conshute en bob,
K, NATIERER J. concevdr, redbeJ rotnard$. L('..|'(,r:p
HEI?ZOG T, t\lAmRER J, VOI-Z Conslrufre en bob 2 n*xs ptytecftr,tqtns 't*a
M, rcmqtdg,Lota@rE
onroN
scoF ord technlq(E Co Ltd

bob Pa*
TSCHUMIA.G, LUPU N. I- l.,e bols EPfL-DA-fiB.Adrc 1989-
d'Archltecfi-re ot 1990
Cor8lnJcrlon.
La-E@1t7€
K,/zORGNO HoH|orJsbou Studo.Mlano
A.M, (19?0)/Cctn-done h bsno-
tecnbo e fomo

Pe*cdce

Bob
996,9^996 cb kI
511995,611 Sequences Bob CNDEPdb
7 | 1995, 81 1995, 9 | 1996,
10/ 19%, 1 | | t9%,'t2l 1996,
131]996, 1511997 , 1611997 , nl
hots sede seDt.1996