Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR - Ordin nr.

1361/2018 din
11 septembrie 2018

Ordinul nr. 1361/2018 pentru aprobarea


transmiterii unor bunuri din infrastructura
secundară de irigaţii aparţinând domeniului
privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe
teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru
irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor
de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj,
în proprietatea acestor organizaţii

În vigoare de la 17 septembrie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie


2018. Formă aplicabilă la 18 septembrie 2018.

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.696/2018 al Direcţiei


îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.
138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum
şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului
Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de


irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor
de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru
irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii, având datele
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,
sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor
funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică
existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între
părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului
ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se
diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1,
răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente
bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.
Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de
proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către
organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30
de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor
prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,


Petre Daea

Bucureşti, 11 septembrie 2018.


Nr. 1.361.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al
statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se
transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni
şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj

Codul de clasificare şi Persoana


Valoarea
nr. MFP alocat prin juridică de la
Nr. Persoana juridică la care se Denumirea de
Ordinul ministrului care se Descrierea tehnică Adresa
crt. transmite imobilul bunului inventar
finanţelor publice nr. transmite
(lei)
668/2014 imobilul
Clădire staţie de
pompare Suprafaţă
Clădire staţie construită = 115,8
UAT
de pompare mp Suprafaţă
1.8.12/6484721 Gângiova, 2.140
SPP1 Terasa desfăşurată =
Organizaţia utilizatorilor de CA1 judeţul Dolj
131,06 mp Regim
apă pentru irigaţii de înălţime - parter
Comoşteni Sediul: Str. + et.
Agenţia
Râului nr. 419, municipiul
Naţională de
Craiova, judeţul Dolj,
1 Îmbunătăţiri
înregistrată în Registrul
Funciare CIF
naţional al organizaţiilor de Reţea Reţea conducte şi
29275212
îmbunătăţiri funciare la nr. interioară antene care UAT
1.8.6/26448206 566/6.02.2018 aferentă deservesc Gângiova, 46.101
CIF 39338806 staţiei SPP1 suprafaţa de 1.295 judeţul Dolj
Terasa CA1 ha, L = 24.212 ml

Teren aferent
UAT
staţiei de Suprafaţa totală de
9/6496237 Gângiova, 279
pompare 370,47 mp
judeţul Dolj
1NM

Clădire staţie de
pompare Geoagiu
Suprafaţă
UAT Seaca
Construcţie construită = 120
1.8.12/26448208 de Câmp, 1.172
Staţie SPP5 mp Suprafaţă
Organizaţia utilizatorilor de judeţul Dolj
desfăşurată = 120
apă pentru irigaţii Piscu Nou
mp Regim de
Sediul: str. Nicolae Bălcescu
Agenţia înălţime - parter
nr. 32, municipiul Băileşti,
Naţională de
judeţul Dolj, înregistrată în
2 Îmbunătăţiri
Registrul naţional al Reţea de conducte
Funciare CIF Reţea
organizaţiilor de îmbunătăţiri şi antene care UAT Seaca
29275212 interioară
1.8.6/26448210 funciare la nr. deservesc de Câmp, 2
563/26.01.2018 aferentă
suprafaţa de 481 judeţul Dolj
CIF 38901528 SPP5 Seaca
ha, L = 17.472 ml

Teren aferent UAT Seaca


Suprafaţa totală de
9/26448212 staţiei de de Câmp, 186
800 mp
pompare 4 judeţul Dolj

S-ar putea să vă placă și